Fábián Juli

Nem múlik a fájdalom: még mindig gyászol Tóth Vera

Nem múlik a fájdalom: még mindig gyászol Tóth Vera

Hi­ány­zik neki a ba­rát­nője.

Az éne­kesnő kép­te­len túl­tenni magát leg­jobb ba­rát­nője ha­lá­lán. Szinte nem telik el úgy hét, hogy ne em­lé­kezne meg róla.

Szívszorító módon emlékezik az egy éve elhunyt Fábián Julira Tóth Vera

Szívszorító módon emlékezik az egy éve elhunyt Fábián Julira Tóth Vera

De­cem­ber 16-án adta fel Fá­bián Juli szer­ve­zete a har­cot.

De­cem­ber 16-án adta fel Fá­bián Juli szer­ve­zete a har­cot, egy éve nincs kö­zöt­tünk.

Egy évvel a halála után került elő Fábián Juli levele: ez áll benne

Egy évvel a halála után került elő Fábián Juli levele: ez áll benne

Édes­anyja, Ga­lina ren­dez­gette az éne­kesnő hol­mi­jait, ami­kor meg­ta­lálta az üze­ne­tet.

Édes­anyja, Ga­lina ren­dez­gette az éne­kesnő hol­mi­jait, ami­kor meg­ta­lálta az üze­ne­tet.

Megható gesztus: minden magyar énekesnő lemondott a díjról Fábián Juli javára

Megható gesztus: minden magyar énekesnő lemondott a díjról Fábián Juli javára

A Pe­tőfi Zenei Díjak át­adó­ján ha­tal­mas gesz­tust tet­tek a ma­gyar éne­kes­nők.

A Pe­tőfi Zenei Díjak át­adó­ján ha­tal­mas gesz­tust tet­tek a ma­gyar éne­kes­nők.

Megrázó üzenetet kaptak, sokkolta a barátokat Fábián Juli felvillanó neve

Megrázó üzenetet kaptak, sokkolta a barátokat Fábián Juli felvillanó neve

A de­cem­ber­ben el­hunyt éne­kesnő te­le­fo­nos al­kal­ma­zást töl­tött le a meg­ren­dítő üze­net sze­rint.

Emlékhelyet avattak Fábián Juli tiszteletére

Emlékhelyet avattak Fábián Juli tiszteletére

A jazz-éne­kesnő ta­valy év végén hunyt el, 37 éve­sen.

A jazz-éne­kesnő ta­valy év végén hunyt el, 37 éve­sen.

Tóth Vera szívszorító levelet írt az elhunyt Fábián Julinak

Tóth Vera szívszorító levelet írt az elhunyt Fábián Julinak

Hét­főn lett volna 38 éves a tra­gi­kus sorsú éne­kesnő. Fá­bián Juli ha­lála min­den­kit meg­ren­dí­tett.

Hét­főn lett volna 38 éves a tra­gi­kus sorsú éne­kesnő. A cso­dá­la­tos hangú Fá­bián Juli ha­lála nem­csak csa­lád­ját, de az egész ze­nész­szak­mát meg­ren­dí­tette. Így csa­ládja és kö­zeli is­me­rő­sei nem sok­kal a te­me­tése után lét­re­hoz­tak egy ala­pít­ványt beteg ze­né­szek se­gí­té­sére.

Így búcsúztak el a tragikusan elhunyt magyar énekesnőtől, mindenki sírt

Így búcsúztak el a tragikusan elhunyt magyar énekesnőtől, mindenki sírt

Meg­ható volt a Fá­bián Juli em­lék­kon­cert.

Meg­ható és szí­vet me­len­gető volt a de­cem­ber 16-án tra­gi­ku­san fi­a­ta­lon el­hunyt Fá­bián Juli em­lé­kére szer­ve­zett kon­cert a Bu­da­pest Park­ban. Fá­bián Juli szü­le­i­nek és ba­rá­tai már a te­me­tés után gon­dol­koz­tak az ese­mény lét­re­ho­zá­sá­ban.

Megható titokra derült fény Fábián Juli halála után

Megható titokra derült fény Fábián Juli halála után

Fá­bián Juli 37 éve­sen, de­cem­ber 16-án örökre le­hunyta a sze­mét. Ba­rá­tai így tisz­te­leg­nek előtte.

Fá­bián Juli 37 éve­sen, de­cem­ber 16-án örökre le­hunyta a sze­mét. Ba­rá­tai így tisz­te­leg­nek előtte.

Megrendítő, így emlékeznek ma a fiatalon elhunyt magyar énekesnőre

Megrendítő, így emlékeznek ma a fiatalon elhunyt magyar énekesnőre

Hosszan tartó, tü­re­lem­mel vi­selt be­teg­ség után hunyt el Fá­bián Juli. Ba­rá­tai és ze­nész­tár­sai érte gyűl­nek össze.

Megtudtuk, nincs könnyű helyzetben az elhunyt Fábián Juli családja

Megtudtuk, nincs könnyű helyzetben az elhunyt Fábián Juli családja

Hó­na­pok óta ke­mé­nyen dol­goz­nak azon, hogy ter­vük meg­va­ló­sul­has­son.

Megható, újabb üzenetet tett közzé az elhunyt Fábián Juli családja

Megható, újabb üzenetet tett közzé az elhunyt Fábián Juli családja

A fi­a­ta­lon el­hunyt éne­kesnő csa­ládja a Fa­ce­boo­kon szó­lalt meg újra.

A fi­a­ta­lon el­hunyt éne­kesnő csa­ládja a Fa­ce­boo­kon szó­lalt meg újra.

Soha nem látott fotó került elő Fábián Juliról

Soha nem látott fotó került elő Fábián Juliról

Tóth Ve­rá­val szo­ros volt a ba­rát­sá­guk. Az éne­kesnő kép­te­len fel­dol­gozni a tör­tén­te­ket.

Tóth Ve­rá­val szo­ros volt a ba­rát­sá­guk. Az éne­kesnő kép­te­len fel­dol­gozni a tör­tén­te­ket.

Megható üzenet Fábián Juli Facebook-oldalán

Megható üzenet Fábián Juli Facebook-oldalán

A csa­lád újabb be­jegy­zést tett közzé.

A csa­lád újabb be­jegy­zést tett közzé. A leg­fris­sebb hírek sze­rint ha­ma­ro­san em­lék­he­lyet avat­nak az éne­kesnő tisz­te­le­tére.

Így gyászolja a zenészszakma a tragikusan fiatalon elhunyt énekesnőt

Így gyászolja a zenészszakma a tragikusan fiatalon elhunyt magyar énekesnőt

Az éne­kesnő, dal­szerző, dal­szö­veg­író 37 éves volt. Ré­góta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött.

Döntött a család: Így temetik el a decemberben elhunyt Fábián Julit

Döntött a család: Így temetik el a decemberben elhunyt Fábián Julit

A 37 éve­sen el­hunyt éne­kesnő te­me­té­sére csak a szűk csa­ládi és ba­ráti kört hív­ják meg...

Barátai ezért bíztak Fábián Juli gyógyulásában

Barátai ezért bíztak Fábián Juli gyógyulásában

Fá­bián Juli 37 éves ko­rá­ban hunyt el.

Fá­bián Juli mél­tó­ság­gal vi­selte be­teg­sé­gét, ami 37 éves ko­rá­ban le­győzte őt.

Szívszorító módon emlékezett elhunyt barátnőjére Tóth Vera!

Szívszorító módon emlékezett elhunyt barátnőjére Tóth Vera!

Az éne­kesnő nagy­kon­cert­jén ál­lí­tott méltó em­lé­ket a né­hány nap­pal ez­előtt el­tá­vo­zott Fá­bián Ju­li­nak.

Az éne­kesnő nagy­kon­cert­jén ál­lí­tott méltó em­lé­ket a né­hány nap­pal ez­előtt el­tá­vo­zott Fá­bián Ju­li­nak.

Fájdalmas vallomást tett az elhunyt Fábián Juli egyik legjobb barátja

Fájdalmas vallomást tett az elhunyt Fábián Juli egyik legjobb barátja

A ze­nész­társ sze­rint a 37 évet élt éne­kesnő fan­tasz­ti­kus sze­mé­lyi­ség­vál­to­zá­son ment ke­resz­tül.

Alvászavarral küzd a gyász miatt Tóth Vera

Alvászavarral küzd a gyász miatt Tóth Vera

Tóth Vera mé­lyen meg­ren­dült, nem képes el­fo­gadni ba­rát­nője ha­lá­lát.

Tóth Vera mé­lyen meg­ren­dült, nem képes el­fo­gadni ba­rát­nője ha­lá­lát.

Gyász a TV2 stúdiójában, élő adásban emlékeztek Fábián Julira

Gyász a TV2 stúdiójában, élő adásban emlékeztek Fábián Julira

A 37 éve­sen el­hunyt éne­kesnő ha­lá­lá­tól min­den ver­senyző meg­ren­dült.

A 37 éve­sen el­hunyt éne­kesnő ha­lá­lá­tól min­den ver­senyző és mű­sor­ve­zető meg­ren­dült.

Szívbemarkoló módon búcsúztak kollégái a 37 évesen elhunyt Fábián Julitól

Szívbemarkoló módon búcsúztak kollégái a 37 évesen elhunyt Fábián Julitól

Fá­bián Juli tra­gi­ku­san fi­a­ta­lon hunyt el hosszan tartó be­teg­ség után.

Fá­bián Juli tra­gi­ku­san fi­a­ta­lon hunyt el hosszan tartó be­teg­ség után.

Gyászol az ország: Elhunyt a magyar énekesnő!

Gyászol az ország: Elhunyt a magyar énekesnő!

37 éves volt.

Hosszan tartó, tü­re­lem­mel vi­selt be­teg­ség után szom­ba­ton Bu­da­pes­ten el­hunyt Fá­bián Juli. Az éne­kesnő, dal­szerző, dal­szö­veg­író 37 éves volt.

Végre hírt adott magáról a nagybeteg magyar énekesnő

Végre hírt adott magáról a nagybeteg magyar énekesnő

Fá­bián Julit meg­vi­seli a be­teg­ség.

Fá­bián Juli min­den ener­gi­á­ját a gyó­gyu­lásra for­dítja, de lel­ki­leg meg­vi­seli a be­teg­ség.

Itt az utolsó videó Fábián Juliról: Ezért halt meg...

Itt az utolsó videó Fábián Juliról: Ezért halt meg...

Az éne­kesnő Joshi Bha­rat­nak me­sélt arról, mi a be­teg­sé­gé­nek az oka! Na­gyon szo­morú, ami tör­tént!

Az éne­kesnő Joshi Bha­rat­nak me­sélt arról, mi a be­teg­sé­gé­nek az oka!

Ettől gyógyul a nagybeteg Fábián Juli

Ettől gyógyul a nagybeteg Fábián Juli

Fá­bián Juli végre hírt adott ma­gá­ról azóta, hogy jú­li­us­ban ki­de­rült: ki­újult a da­ga­na­tos be­teg­sége. Az éne­kesnő op­ti­mis­tán küzd.

Fá­bián Juli végre hírt adott ma­gá­ról azóta, hogy jú­li­us­ban ki­de­rült: ki­újult a da­ga­na­tos be­teg­sége.

Ezért sírta el magát a nagybeteg Fábián Juli

Ezért sírta el magát a nagybeteg Fábián Juli

Az éne­kesnő Fa­ce­book-ol­da­lán tá­jé­koz­tatta kö­ve­tőit ak­tu­á­lis ál­la­po­tá­ról.

Az éne­kesnő hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán tá­jé­koz­tatta kö­ve­tőit ak­tu­á­lis ál­la­po­tá­ról, akik­nek azt is meg­ígérte, nem adja fel!

Elköltözött, új otthonában gyógyul Fábián Juli

Elköltözött, új otthonában gyógyul Fábián Juli

Fá­bián Juli da­ga­na­tos beteg.

Fá­bián Juli kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be, da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küzd, ezért mondta le fel­lé­pé­seit.

Friss hírek a nagybeteg Fábián Juli állapotáról

Friss hírek a nagybeteg Fábián Juli állapotáról

Fá­bián Juli végre hírt adott ma­gá­ról. Az éne­kesnő nem­rég je­len­tette be, hogy da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küzd.

Fá­bián Juli végre hírt adott ma­gá­ról. Az éne­kesnő nem­rég je­len­tette be, hogy da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küzd.

Közösen tervezik a jövőt A Nagy Duett sztárjai

Közösen tervezik a jövőt A Nagy Duett sztárjai

Va­sár­nap este Fá­bián Juli és Győrfi Pál tá­voz­tak el­ső­ként A Nagy Duett ver­se­nyé­ből, de a páros sze­ren­csére nem bús­la­ko­dik.

Va­sár­nap este Fá­bián Juli és Győrfi Pál tá­voz­tak el­ső­ként A Nagy Duett ver­se­nyé­ből, de a páros sze­ren­csére nem bús­la­ko­dik. Jó ba­rát­sá­got ala­kí­tot­tak ki egy­más­sal, és máris a közös jövőt ter­vez­ge­tik, na, nem a ma­gán­élet­ben, de egy be­szél­ge­tős mű­sort szí­ve­sen ve­zet­né­nek egy­más ol­da­lán.

Ettől várják a győzelmet A Nagy Duett versenyzői

Ettől várják a győzelmet A Nagy Duett versenyzői

Min­den A Nagy Duett sze­replő hisz.

Min­den A Nagy Duett sze­replő hisz va­la­mi­ben vagy csak ba­bo­nás, ezért lapul a zse­bé­ben egy ka­bala, amit min­den­hova ma­gá­val visz.

Először szólalt meg A Nagy Duett kieső párja

Először szólalt meg A Nagy Duett kieső párja

Elő­ször szó­lal­tak meg mi­lyen érzés, hogy el­hagy­ják a mű­sort.

Elő­ször szó­lal­tak meg mi­lyen érzés, hogy el­hagy­ják a mű­sort.

Beteg lett, elhagyták a magyar énekesnőt

Beteg lett, elhagyták a magyar énekesnőt

Fá­bián Juli 2012-ben egy csa­pásra lett is­mert...

Fá­bián Juli 2012-ben egy csa­pásra lett is­mert, ami­kor ze­ne­ka­rá­val el­in­dul­tak az eu­ro­ví­ziós dal­ver­seny hazai vá­lo­ga­tó­ján. Aztán hir­te­len el­tűnt, mert tel­je­sen fel­bo­rult ad­digi élete...

Kiderült: ennek a párosnak kellett búcsúzni A Nagy Duettől

Kiderült: ennek a párosnak kellett búcsúzni A Nagy Duettől

Va­sár­nap este egy sztár­pá­ros­nak bú­csúz­nia kel­lett a mű­sor­tól.

Va­sár­nap este egy sztár­pá­ros­nak bú­csúz­nia kel­lett a mű­sor­tól.

Sztárok, akik legyőzték a rákot

Sztárok, akik legyőzték a rákot

Saj­nos a rák­tól senki nincs biz­ton­ság­ban.

Saj­nos a rák­tól senki nincs biz­ton­ság­ban, le­gyen szó hét­köz­napi em­be­rek­ről vagy sztá­rok­ról. De sze­ren­csére a gyó­gyu­lásra is meg­van leg­több­jük­nek az esé­lye.