Eszenyi Enikő

Hajnalig buliztak Eszenyi színházában

Hajnalig buliztak Eszenyi színházában

A hazai fil­mes szakma ap­raja-nagyja ott volt va­sár­nap este.

A hazai fil­mes szakma ap­raja-nagyja ott volt va­sár­nap este Bu­da­pest egyik leg­pa­ti­ná­sabb te­át­ru­má­ban. Esze­nyi ki is szo­rult a "ház" elé...

Morbid, ezt mondta Hernádi Judit Eszenyi Enikőről

Morbid, ezt mondta Hernádi Judit Eszenyi Enikőről

Ke­mény sza­vak. Talán mégis igaz a mon­dás: két dudás nem fér meg egy csár­dá­ban.

Ke­mény sza­vak. Talán mégis igaz a mon­dás: két dudás nem fér meg egy csár­dá­ban.

Gyászol Eszenyi Enikő: nagyon szomorú napra ébredt

Gyászol Eszenyi Enikő: nagyon szomorú napra ébredt

Volt férje, Ka­szás At­tila már­cius 16-án, pén­te­ken töl­tötte volna be 58. élet­évét.

Volt férje, Ka­szás At­tila már­cius 16-án, pén­te­ken töl­tötte volna be 58. élet­évét.

Nem semmi, fehérneműben fotózták Eszenyi Enikőt

Nem semmi, fehérneműben fotózták Eszenyi Enikőt

Esze­nyi Eni­kőt rit­kán látni hi­á­nyos öl­tö­zet­ben, de va­laki meg­örö­kí­tette.

Esze­nyi Eni­kőt rit­kán látni hi­á­nyos öl­tö­zet­ben, de sze­ren­csére va­laki meg­örö­kí­tett egy ilyen pil­la­na­tot.

Kitálalt a kolléganője Eszenyi Enikőről!

Kitálalt a kolléganője Eszenyi Enikőről!

A Víg­szín­ház igaz­ga­tó­nő­jé­ről már több szí­nész is mon­dott vé­le­ményt.

A Víg­szín­ház igaz­ga­tó­nő­jé­nek ve­ze­tői vi­sel­ke­dé­sé­ről már több szí­nész is meg­fo­gal­mazta nem éppen hí­zelgő vé­le­mé­nyét. Itt egy újabb gyöngy­szem!

Szívszorító fotó: Így öleli elhunyt férjét Eszenyi Enikő!

Szívszorító fotó: Így öleli elhunyt férjét Eszenyi Enikő!

A Víg­szín­ház igaz­ga­tó­nője meg­ható képet mu­ta­tott ra­jon­gó­i­nak! Ezt még sosem lát­tuk...

A Víg­szín­ház igaz­ga­tó­nője meg­ható képet mu­ta­tott ra­jon­gó­i­nak!

Rossz hírt kapott Dobó Kata, rögtön elhagyta a helyszínt

Rossz hírt kapott Dobó Kata, rögtön elhagyta a helyszínt

A szí­nésznő ked­ve­sé­vel kéz a kéz­ben sé­tált a Po­zso­nyi Pik­ni­ken, ami­kor Zsidró Tamás te­le­fon­jára egy üze­ne­tet ka­pott.

A szí­nésznő ked­ve­sé­vel kéz a kéz­ben sé­tált a Po­zso­nyi Pik­ni­ken, ami­kor Zsidró Tamás te­le­fon­jára egy üze­ne­tet ka­pott. Rög­tön meg­mu­tatta Dobó Ka­tá­nak, aki­nek kiült ar­cára az ag­go­da­lom. Így hiába vár­ták őket több he­lyen, na­gyon rövid ideig ma­rad­tak a ren­dez­vé­nyen.

Félmeztelen férfi ölelgette Eszenyi Enikőt a koncert után

Félmeztelen férfi ölelgette Eszenyi Enikőt a koncert után

De vajon ki a ti­tok­za­tos sze­ren­csés, és mi tör­tént pon­to­san a szín­fa­lak mö­gött?

De vajon ki a ti­tok­za­tos sze­ren­csés, és mi tör­tént pon­to­san a szín­fa­lak mö­gött?

Így szurkolt a hollywoodi filmsztár a magyaroknak

Így szurkolt a hollywoodi filmsztár a magyaroknak

Vízes vébé lá­zá­ban ég az or­szág.

A vízes vi­lág­baj­nok­ság lá­zá­ban ég az or­szág, sőt még Ash­ton Kut­cher is. Ki ne sze­retné élő­ben látni Hosszú Ka­tinka vagy éppen Cseh Laci győ­zel­mét?

Sosem látott fotó került elő a fiatal Eszenyi Enikőről!

Sosem látott fotó került elő a fiatal Eszenyi Enikőről!

Már ren­de­ző­ként is dol­go­zott.

A szí­nésznő a ki­lenc­ve­nes évek­ben már ren­de­ző­ként is dol­go­zott, ennek kö­szön­he­tően pedig szá­mos el­is­me­rés­ben ré­sze­sült.

Döbbenetes vallomás: Mindent kitálalt a volt kolléga Eszenyi Enikőről

Döbbenetes vallomás: Mindent kitálalt a volt kolléga Eszenyi Enikőről

Több közös munka után fo­gal­mazta meg so­rait.

Több közös munka után fo­gal­mazta meg so­rait. A szín­házi ren­dező meg­alá­zó­nak és mél­tat­lan­nak tartja azt, amit a Víg­szín­ház igaz­ga­tója mű­velt vele.

Itt a vége! Távozik a Vígszínház fiatal sztárja

Itt a vége! Távozik a Vígszínház fiatal sztárja

Len­gyel Tamás szom­bat este utol­jára állt a Víg­szín­ház szín­pa­dán tár­su­lati tag­ként.

Len­gyel Tamás szom­bat este utol­jára állt a Víg­szín­ház szín­pa­dán tár­su­lati tag­ként.

Mi lesz így a Vígszínházzal? Döbbenet, mi derült ki Eszenyi Enikőről

Mi lesz így a Vígszínházzal? Döbbenet, mi derült ki Eszenyi Enikőről

Sorra mon­da­nak fel a dol­go­zók! Ki­de­rült, mi áll­hat a tá­vo­zá­sok hát­te­ré­ben!

Cserbenhagyta, csúnyán elbánt Eszenyi Enikővel Stohl András

Cserbenhagyta, csúnyán elbánt Eszenyi Enikővel Stohl András

Ez a hála? A Víg­szín­ház igaz­ga­tója va­la­mi­kor sokat se­gí­tett Bu­ci­nak...

Otthagyja a munkahelyét, hátat fordít Eszenyinek Stohl András!

Otthagyja a munkahelyét, hátat fordít Eszenyinek Stohl András!

A szí­nész kép­te­len össze­egyez­tetni a te­en­dőit, ezen­túl talán sza­bad­úszó­ként te­vé­keny­ke­dik majd.

Eszenyi félrelépett, az előadás elmarad

Eszenyi félrelépett, az előadás elmarad

A szí­nész-igaz­gató sé­rü­lést szen­ve­dett a csü­tör­töki pró­bán.

A szí­nész-igaz­gató sé­rü­lést szen­ve­dett a csü­tör­töki pró­bán.

Így emlékezett elhunyt szerelmére Eszenyi Enikő

Így emlékezett elhunyt szerelmére Eszenyi Enikő

Szív­szo­rító be­jegy­zést tett közzé a Kos­suth-díjas szí­nésznő! A mai napig nem tudja fe­ledni volt fér­jét.

Szív­szo­rító be­jegy­zést tett közzé a Kos­suth-díjas szí­nésznő! A mai napig nem tudja fe­ledni volt fér­jét.

Gyászol Eszenyi Enikő: Mély fájdalmáról vallott!

Gyászol Eszenyi Enikő: Mély fájdalmáról vallott!

Ha­tal­mas vesz­te­ség!

A Víg­szín­ház igaz­gató asszo­nya na­gyon szo­morú a ha­tal­mas vesz­te­ség miatt! Egy or­szág gyá­szol vele együtt!

Megrendítő vallomást tett Eszenyi Enikő: Ha más volnék, élne az apám

Megrendítő vallomást tett Eszenyi Enikő: Ha más volnék, élne az apám

Esze­nyi Enikő féltve őrzi ma­gán­éle­tét, nagy rit­kán mesél ér­zé­se­i­ről. Most mégis ki­vé­telt tett.

Kiderült: Ezért nem fog az idő az 56 éves Eszenyi Enikőn!

Kiderült: Ezért nem fog az idő az 56 éves Eszenyi Enikőn!

A Víg­szín­ház igaz­ga­tó­nője szer­dán tölti be 56. élet­évét! A Ri­post meg­tudta, mi a szí­nésznő fi­a­tal­sá­gá­nak a titka!

Hi­he­tet­len! A Víg­szín­ház igaz­ga­tó­nője szer­dán tölti be 56. élet­évét! A Ri­post meg­tudta, mi a szí­nésznő fi­a­tal­sá­gá­nak a titka!

Mesés karácsony a divat világában

Mesés karácsony a divat világában

Évről évre újabb öt­le­tek­kel ruk­kol elő az egyik leg­ne­me­sebb di­vat­márka ma­gyar­or­szági kép­vi­se­lete, a Mi­chal Neg­rin

Kü­lön­le­ges han­gu­latú sztár­ka­rá­csony a Mi­chal Neg­rin­nél

Mi történt? Elképesztően megváltozott Eszenyi Enikő arca!

Mi történt? Elképesztően megváltozott Eszenyi Enikő arca!

A Víg­szín­ház di­rek­tor asszo­nya kü­lö­nös vál­to­zá­son ment ke­resz­tül! Hi­he­tet­le­nül meg­fi­a­ta­lo­dott!

Hoppá: Mi történt Eszenyi Enikő testével?

Hoppá: Mi történt Eszenyi Enikő testével?

Alig lehet rá­is­merni!

A Víg­szín­ház igaz­gató asszo­nya el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül a nyá­ron! Alig lehet rá­is­merni!

Döbbenetes változás: Mi történt Eszenyi Enikő arcával?

Döbbenetes változás: Mi történt Eszenyi Enikő arcával?

A Víg­szín­ház di­rek­tor asszo­nya tel­je­sen ki­vi­rult, rá sem lehet is­merni: szebb és fi­a­ta­lo­sabb, mint va­laha!

A Víg­szín­ház di­rek­tor asszo­nya tel­je­sen ki­vi­rult, rá sem lehet is­merni: szebb és fi­a­ta­lo­sabb, mint va­laha!

Két hete még kicsattant az egészségtől Eszenyi Enikő elhunyt exe!

Két hete még kicsattant az egészségtől Eszenyi Enikő elhunyt exe!

Ka­mondi Zol­tán két hete járt ki­vizs­gá­lá­son, le­le­tei jók let­tek.

Ka­mondi Zol­tán két hete járt ki­vizs­gá­lá­son, le­le­tei jók let­tek.

Így búcsúzik váratlanul elhunyt exétől Eszenyi Enikő!

Így búcsúzik váratlanul elhunyt exétől Eszenyi Enikő!

Csü­tör­tök haj­nal­ban, tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel hunyt el Ka­mondi Zol­tán, Ba­lázs Béla-díjas ren­dező. A mű­vész öt évig al­ko­tott egy párt Esze­nyi Eni­kő­vel.

Váratlanul elhunyt Eszenyi Enikő volt szerelme!

Váratlanul elhunyt Eszenyi Enikő volt szerelme!

Éle­té­nek 55. évé­ben el­hunyt Ka­mondi Zol­tán Ba­lázs Béla-díjas ren­dező, for­ga­tó­könyv­író, pro­du­cer.

Ezt üzente Osvárt Andrea a gyászoló Eszenyi Enikőnek!

Ezt üzente Osvárt Andrea a gyászoló Eszenyi Enikőnek!

A Víg­szín­ház igaz­ga­tó­nője öt évig élt pár­kap­cso­lat­ban Ka­mondi Zol­tán ren­de­ző­vel, aki csü­tör­tök haj­nal­ban hunyt el.

A Víg­szín­ház igaz­ga­tó­nője öt évig élt pár­kap­cso­lat­ban Ka­mondi Zol­tán ren­de­ző­vel, aki csü­tör­tök haj­nal­ban hunyt el. A szí­nésznő azóta sorra kapja a rész­vét­nyil­vá­nító üze­ne­te­ket.

Szokatlan módon köszöntötték fel kollégái Eszenyi Enikőt

Szokatlan módon köszöntötték fel kollégái Eszenyi Enikőt

A Víg­szín­ház szí­né­szei meg­ta­lál­ták a mód­ját, hogy tá­vol­lé­té­ben is fel­kö­szönt­sék a je­len­leg Prá­gá­ban ren­dező Esze­nyi Eni­kőt.

A Víg­szín­ház szí­né­szei meg­ta­lál­ták a mód­ját, hogy tá­vol­lé­té­ben is fel­kö­szönt­sék a je­len­leg Prá­gá­ban ren­dező Esze­nyi Eni­kőt.

Szavazz! Melyik celebnő nyerje a fenékszépségversenyt?

Szavazz! Melyik celebnő nyerje a fenékszépségversenyt?

A te dön­té­sed, ki nyeri el a Ri­pos­ton az or­szág leg­for­má­sabb fe­nekű sztárja címet!

Négy gyö­nyörű nő, négy for­más fenék! A te dön­té­sed, ki nyeri el a Ri­pos­ton az or­szág leg­for­má­sabb fe­nekű sztárja címet!

Súlyos botrányt robbantott ki Eszenyi Enikő hisztérikus viselkedése

Súlyos botrányt robbantott ki Eszenyi Enikő hisztérikus viselkedése

Va­ló­sá­gos la­vi­nát in­dí­tott el a Víg­szín­ház igaz­ga­tó­nő­jé­nek hisz­tije, ami miatt sorra lép­nek le tár­su­la­tá­nak osz­lo­pos tag­jai.

Hatalmas botrány! Durva vádak érték Eszenyi Enikőt

Hatalmas botrány! Durva vádak érték Eszenyi Enikőt

Ezért tá­mad­ják a szín­ház­igaz­ga­tót.

A Víg­szín­ház igaz­ga­tó­ját tár­su­la­tá­nak egy­kori tagja ke­mé­nyen tá­madta, hi­szen sze­rinte a szí­nésznő mél­tat­la­nul bánt vele. El­mondja az oko­kat.

Merész ruhában domborít a feszes mellű Eszenyi Enikő

Merész ruhában domborít a feszes mellű Eszenyi Enikő

A Víg­szín­ház 54 éves igaz­ga­tó­nője év­ti­ze­de­ket le­ta­gad­hatna a ko­rá­ból. Rá­adá­sul annyira imádja a mun­ká­ját, hogy még a szín­pad is meg­szé­píti.

A Víg­szín­ház 54 éves igaz­ga­tó­nője év­ti­ze­de­ket le­ta­gad­hatna a ko­rá­ból. Rá­adá­sul annyira imádja a mun­ká­ját, hogy még a szín­pad is meg­szé­píti.

Elrontotta a köntös a feszes mellű Eszenyi Enikő villantását!

Elrontotta a köntös a feszes mellű Eszenyi Enikő villantását!

Nem rejti el for­más tes­tét!

Most, hogy be­kö­szön­tött az ősz, egy sokat sej­tető, ér­zéki fo­tó­val lepte meg férfi ra­jon­góit.

Mély dekoltázzsal kampányol Eszenyi Enikő

Mély dekoltázzsal kampányol Eszenyi Enikő

Az 54 éves szí­nésznő év­ti­ze­de­ket ta­gad­hatna le a ko­rá­ból, bom­ba­for­má­ban van, és el­ké­pesztő adott­sá­gait most jó­té­kony cé­lokra is fel­hasz­nálja.

Az 54 éves szí­nésznő év­ti­ze­de­ket ta­gad­hatna le a ko­rá­ból, bom­ba­for­má­ban van, és el­ké­pesztő adott­sá­gait most jó­té­kony cé­lokra is fel­hasz­nálja.

Plasztika nélkül fiatalodik a feszes mellű Eszenyi Enikő!

Plasztika nélkül fiatalodik a feszes mellű Eszenyi Enikő!

Év­ti­ze­de­ket le­ta­gad­hatna a ko­rá­ból!

A Víg­szín­ház 54 éves igaz­ga­tó­nője év­ti­ze­de­ket le­ta­gad­hatna a ko­rá­ból!

Világsztár volt Eszenyi Enikő nagy szerelme

Világsztár volt Eszenyi Enikő nagy szerelme

Ma­gán­éle­té­ről szinte sosem be­szél a Víg­szín­ház igaz­ga­tója, de most ki­vé­telt tett. Esze­nyi me­sélt első sze­rel­mé­ről és arról is, hogy fo­ci­meccsekre járt édes­ap­já­val.

Ma­gán­éle­té­ről szinte sosem be­szél a Víg­szín­ház igaz­ga­tója, de most ki­vé­telt tett. Esze­nyi me­sélt első sze­rel­mé­ről és arról is, hogy fo­ci­meccsekre járt édes­ap­já­val.

Ilyen szexi bikiniben az 54 éves Eszenyi Enikő!

Ilyen szexi bikiniben az 54 éves Eszenyi Enikő!

Mintha nem fogna rajta az idő!

Mintha nem fogna rajta az idő! A Víg­szín­ház igaz­ga­tó­nője a ha­tal­mas hő­ség­ben le­dobta a ru­háit, és csob­bant egy na­gyot a víz­ben.