Erdei Zsolt

Lelki sérülést okozott a családbővülés Erdei Zsolt kislányának

Lelki sérülést okozott a családbővülés Erdei Zsolt kislányának

Nehéz idő­sza­kot éltek át.

Az egy­kori ököl­vívó és csa­ládja egy évvel ez­előtt nehéz idő­sza­kot éltek át, ami­kor ko­ra­szü­lött­ként jött vi­lágra a csa­lád leg­ki­sebb tagja, Vil­mos.

Pánik, kislánya miatt rémült halálra Erdei Zsolt

Pánik, kislánya miatt rémült halálra Erdei Zsolt

Erdei Zsolt tel­je­sen ki­ké­szült, ami­kor kis­lá­nya egyik pil­la­nat­ról a má­sikra el­tűnt mel­lőle a ba­la­toni stran­don.

Erdei Zsolt tel­je­sen ki­ké­szült, ami­kor kis­lá­nya egyik pil­la­nat­ról a má­sikra el­tűnt mel­lőle a ba­la­toni stran­don.

Őszinte vallomás:Megőrjíti gyerekei hiánya Erdei Zsoltot

Őszinte vallomás:Megőrjíti gyerekei hiánya Erdei Zsoltot

Erdei Zsolt és csa­ládja, szinte az egész nya­rat külön tölti.

Erdei Zsolt és csa­ládja, szinte az egész nya­rat külön tölti. A gye­re­kek él­ve­zik a Ba­la­tont.

Ezért költözött el Erdei Zsolttól a családja

Ezért költözött el Erdei Zsolttól a családja

A Ma­gyar Ököl­vívó Szak­szö­vet­ség el­nöke ren­ge­te­get dol­go­zik, és szinte az egész nya­rat a gye­re­kei nél­kül tölti majd. Be­val­lotta: mind­ezt elég ne­he­zen vi­seli.

A Ma­gyar Ököl­vívó Szak­szö­vet­ség el­nöke ren­ge­te­get dol­go­zik, és szinte az egész nya­rat a gye­re­kei nél­kül tölti majd.

Beszédes fotó: Így néz ki most Erdei Zsolt koraszülött kisfia

Beszédes fotó: Így néz ki most Erdei Zsolt koraszülött kisfia

Erdei Zsolt bol­do­gabb, mint va­laha.

Erdei Zsolt bol­do­gabb, mint va­laha. A bok­szoló sokat dol­go­zik, de akkor érzi iga­zán jól magát, ha a csa­lád­já­val lehet.

Komoly döntést hoztak: Ezért költözött el Erdei Zsolt családja

Komoly döntést hoztak: Ezért költözött el Erdei Zsolt családja

Erdei Zsolt látni akarja a gye­re­keit.

Szá­mo­lat­la­nul kell le­gyűr­nie a ki­lo­mé­te­re­ket a nyá­ron Erdei Zsolt­nak, ha látni akarja a gye­re­keit.

Gyermeke egészségéért aggódik Erdei Zsolt

Gyermeke egészségéért aggódik Erdei Zsolt

A hi­per­ak­ti­vi­tás tü­ne­teit pro­du­kálja Erdei Zsolt há­rom­éves kis­lá­nya, Gréti.

A hi­per­ak­ti­vi­tás tü­ne­teit pro­du­kálja Erdei Zsolt há­rom­éves kis­lá­nya, Gréti.

Egy időre elköltöztette nagyfiát Erdei Zsolt

Egy időre elköltöztette nagyfiát Erdei Zsolt

Nem könnyű a nagy­csa­lá­do­sok élete, de ko­moly szer­ve­zés­sel, oda­fi­gye­lés­sel min­den meg­old­ható. Madár min­dent meg­tesz a csa­lá­dért.

Nem könnyű a nagy­csa­lá­do­sok élete, de ko­moly szer­ve­zés­sel, oda­fi­gye­lés­sel min­den meg­old­ható. Madár min­dent meg­tesz a csa­lá­dért.

Kiderült, milyen ember valójában a magyar sztár

Kiderült, milyen ember valójában a magyar sztár

Egyik ol­va­sónk küldte ne­künk a képet Erdei Zsolt­ról, ami az isa­szegi tónál egy hor­gász­ver­se­nyen ké­szült va­sár­nap.

Egyik ol­va­sónk küldte ne­künk a képet Erdei Zsolt­ról, ami az isa­szegi tónál egy hor­gász­ver­se­nyen ké­szült va­sár­nap.

Erdei Zsolt vallomása: Nem a legjobbkor jött Vilmoska

Erdei Zsolt vallomása: Nem a legjobbkor jött Vilmoska

Nehéz idő­sza­kon van túl Madár.

Na­gyon nehéz idő­sza­kon van túl a vi­lág­baj­nok bok­szoló és fe­le­sége, Réka. Erdei Zsolt má­so­dik gyer­meke, Gréti is a várt­nál ko­ráb­ban jött vi­lágra.

Őszinte vallomás: Terápiás kezelésre szorul Madárék koraszülött lánya

Őszinte vallomás: Terápiás kezelésre szorul Madárék koraszülött lánya

Édes­anyja min­dent meg­tesz Gré­ti­ért, de ez azt je­lenti, hogy saját éle­tét hát­térbe kell szo­rí­ta­nia.

Ikreket vártak Madárék, miért csak egy baba születhetett meg?

Ikreket vártak Madárék, miért csak egy baba születhetett meg?

Hó­na­po­kig egy or­szág ag­gó­dott Ma­dá­rék ko­ra­szü­lött gyer­me­ké­ért.

Hó­na­po­kig egy or­szág ag­gó­dott Ma­dá­rék ko­ra­szü­lött gyer­me­ké­ért, és köz­ben senki nem sej­tette, mi­lyen dráma hú­zó­dott meg a hát­tér­ben.

Elárverezik Antal Imre utolsó ereklyéit

Ezért kerül elárverezésre Erdei Zsolt dedikált bokszkesztűje

Nemes ügy ér­de­ké­ben ke­rül­nek ka­la­pács alá a le­genda tár­gyai.

Fájó szív­vel ugyan, de nemes ügy ér­de­ké­ben ár­ve­résre bo­csájtja Antal Imre által rá ha­gyott erek­lyéit leg­jobb ba­rátja.

Exkluzív fotók: Megmutatta koraszülött kisfiát Erdei Zsolt

Exkluzív fotók: Megmutatta koraszülött kisfiát Erdei Zsolt

Erdei Zsolt gyer­me­ké­ért az egész or­szág ag­gó­dott a nyá­ron, hi­szen hét­hó­napra jött a vi­lágra.

Rettegés a kórházban: Hajszálon függött a sztárgyerekek élete

Rettegés a kórházban: Hajszálon függött a sztárgyerekek élete

A ko­ra­szü­lés szinte nép­be­teg­ség.

Ma­gyar­or­szá­gon a ko­ra­szü­lés szinte nép­be­teg­ség, hi­szen min­den ti­ze­dik új­szü­lött idő előtt jön a vi­lágra.

Erdei Zsoltnak keményen beszóltak, nem tűrte szó nélkül

Erdei Zsoltnak keményen beszóltak, nem tűrte szó nélkül

Ma­dárt Fa­ce­boo­kon sér­tet­ték meg.

Madár kö­zös­ségi ol­da­lán ka­pott sértő üze­ne­tet. Er­deit fel­ide­ge­sí­tette az eset, frap­páns vá­laszt adott. Sze­rinte nem ez volt az év­szá­zad mér­kő­zése.

Jó hírek érkeztek a magyar sztár koraszülött gyermekéről

Jó hírek érkeztek a magyar sztár koraszülött gyermekéről

A vi­lág­baj­nok ököl­vívó kisfia szé­pen fej­lő­dik.

A vi­lág­baj­nok ököl­vívó kisfia szé­pen fej­lő­dik.

Lezárult egy korszak Erdei Zsolt életében

Lezárult egy korszak Erdei Zsolt életében

Erdei Zsolt túl van élete egyik leg­ne­he­zebb idő­sza­kán.

Erdei Zsolt túl van élete egyik leg­ne­he­zebb idő­sza­kán, végre fel­lé­le­gez­het.

Erdei Zsolt: Nem fosztom meg Rékát a házasságtól

Erdei Zsolt: Nem fosztom meg Rékát a házasságtól

Be­adja a de­re­kát...

Erdei Zsolt tisz­tá­ban van vele, hogy két gyö­nyörű, közös gyer­mek után oltár elé ve­zet­hetné ked­ve­sét, de egy­előre he­zi­tál...

Drámai vallomás: Nem akart harmadik gyereket Erdei Zsolt

Drámai vallomás: Nem akart harmadik gyereket Erdei Zsolt

Már három hó­na­pos a kis Vi­like, Erdei Zsol­ték har­ma­dik gye­reke, aki má­jus­ban ko­ra­szü­lött­ként jött vi­lágra.

Már három hó­na­pos a kis Vi­like, Erdei Zsol­ték har­ma­dik gye­reke, aki má­jus­ban ko­ra­szü­lött­ként jött vi­lágra.

Komoly nehézségekkel küzd a TV2 sztárjának felesége

Komoly nehézségekkel küzd a TV2 sztárjának felesége

Fel­gyor­sult az élet az Erdei csa­lád­ban. Mióta ott­hon van a kis Vil­moska, nincs meg­ál­lás.

Itt a teljes igazság Madár koraszülött kisfiának állapotáról

Itt a teljes igazság Madár koraszülött kisfiának állapotáról

Véget ért a rém­álom.

Véget ért a rém­álom, fel­lé­le­gez­het az Erdei csa­lád. A spor­toló elő­ször a Ri­post­tal osz­totta meg bol­dog­sá­gát.

Koraszülött fiáról vallott Erdei Zsolt: végre jó híreket hozott

Koraszülött fiáról vallott Erdei Zsolt: végre jó híreket hozott

A több­he­tes meg­pró­bál­ta­tá­sok után végre fel­lé­le­gez­het Erdei Zsolt és csa­ládja.

A több­he­tes meg­pró­bál­ta­tá­sok után végre fel­lé­le­gez­het Erdei Zsolt és csa­ládja.

Rejtélyes betegség: Ezt a rendellenességet találták Madár babájánál!

Rejtélyes betegség: Ezt a rendellenességet találták Madár babájánál!

A ko­ra­szü­lött kis­baba még min­dig kór­ház­ban van!

A ko­ra­szü­lött kis­baba még min­dig kór­ház­ban van!

Még nem engedik haza a kórházból a TV2 sztárjának újszülött gyermekét

Nem engedik haza a kórházból a TV2 sztárjának újszülött gyermekét

Erdei Zsolt nem sür­get sem­mit, annak is örül, hogy Vil­moska az el­múlt egy hó­nap­ban 900 gram­mal gya­ra­po­dott.

Madár fél, hogy nem lehet koraszülött kisfia mellett

Madár fél, hogy nem lehet koraszülött kisfia mellett

Erdei Zsolt attól talán nem lesz itt­hon.

Erdei Zsolt attól fél nem lesz Ma­gyar­or­szá­gon, ami­kor szük­ség lesz rá.

Friss hír Erdei Zsolt kórházban kezelt, koraszülött kisfiáról

Friss hír Erdei Zsolt kórházban kezelt, koraszülött kisfiáról

Vi­like több mint más­fél hó­napja szü­le­tett meg, alig más­fél ki­ló­val. Madár kis­ba­bá­já­nak azóta az egész or­szág druk­kol!

Vi­like több mint más­fél hó­napja szü­le­tett meg, alig más­fél ki­ló­val. Madár kis­ba­bá­já­nak azóta az egész or­szág druk­kol!

Nehéz döntés, Elhagyta családját Erdei Zsolt

Nehéz döntés, Elhagyta családját Erdei Zsolt

A leg­ke­mé­nyebb idő­szak­ban lé­pett le a csa­ládfő. Rész­le­te­sen val­lott az okok­ról!

A leg­ke­mé­nyebb idő­szak­ban lé­pett le a csa­ládfő. Rész­le­te­sen val­lott az okok­ról!

Ezért nem engedik ki a kórházból Erdei Zsolt koraszülött kisfiát

Ezért nem engedik ki a kórházból Erdei Zsolt koraszülött kisfiát

Erdei Zsolt kisfia fo­lya­ma­tos or­vosi fel­ügye­letre szo­rul. Még nem vi­he­tik haza...

Erdei Zsolt kisfia fo­lya­ma­tos or­vosi fel­ügye­letre szo­rul. Még nem vi­he­tik haza...

Hatalmas örömhírt kapott a TV2 sztárja

Hatalmas örömhírt kapott a TV2 sztárja

Óri­ási a bol­dog­ság az Erdei csa­lád­ban, szé­pen fej­lő­dik a kisfiuk.

Óri­ási a bol­dog­ság az Erdei csa­lád­ban, hi­szen Ma­dá­rék egy hó­na­pos kisfia már szé­pen fej­lő­dik.

A TV2 sztárjának meggyűlik a baja fiával

A TV2 sztárjának meggyűlik a baja fiával

Ma­dár­nak ren­det kell te­rem­te­nie.

Erdei Zsolt leg­ki­sebb gyer­meke még a ko­ra­szü­lött osz­tá­lyon erő­sö­dik, de mi­előtt a kis Vil­mos ha­za­tér­het test­vé­re­i­hez, Ma­dár­nak ott­hon ren­det kell te­rem­te­nie.

Ígéretet tett koraszülött testvérének a TV2 sztárjának fia

Ígéretet tett koraszülött testvérének a TV2 sztárjának fia

Erdei Zsolt nagyfia már alig várja, hogy szü­lei ha­za­hoz­zák a kór­ház­ból kis­test­vé­rét, Vil­mos­kát.

Újabb részletek: még nincs túl az életveszélyen a TV2 sztárjának kisbabája

Újabb részletek: még nincs túl az életveszélyen a TV2 sztárjának kisbabája

Drá­mai pil­la­na­to­kat él át az Erdei csa­lád azóta, hogy kisfiuk a várt­nál két hó­nap­pal ko­ráb­ban jött vi­lágra.

Friss hír Erdei Zsolt koraszülött gyermekének állapotáról

Friss hír Erdei Zsolt koraszülött gyermekének állapotáról

A Nagy Duett sztárja el­árulta, hogy van most a kisfia!

A Nagy Duett sztárja a va­sár­napi élő­show után árulta el, hogy van most a kisfia!

Lehullt a lepel, ez a páros nyerheti meg A Nagy Duettet!

Lehullt a lepel, ez a páros nyerheti meg A Nagy Duettet!

Ki­de­rült, kik a leg­esé­lye­seb­bek.

Bár a va­sár­napi adás végén senki nem esett ki, ki­de­rült, kik a leg­esé­lye­seb­bek a győ­ze­lemre.

Hírek a kórházból, túl van az életveszélyen a TV2 sztárjának kisfia

Hírek a kórházból, túl van az életveszélyen a TV2 sztárjának kisfia

Madár na­gyon iz­gult.

Egy hét­tel szü­le­tése után le­vet­ték a lé­le­gez­te­tő­gép­ről Erdei Zsolt ko­ra­szü­lött kisfiát.

Koraszülött gyermekéről vallott Erdei Zsolt: Visszaesett az állapota!

Koraszülött gyermekéről vallott Erdei Zsolt: Visszaesett az állapota!

Az éle­té­ben ismét be­kö­vet­ke­zett az, ami­től iga­zán ret­te­gett.

A Nagy Duett sztárja éle­té­ben ismét be­kö­vet­ke­zett az, ami­től iga­zán ret­te­gett.

Rohanni kellett a kórházba: megszületett a TV2 sztárjának gyereke

Rohanni kellett a kórházba: megszületett a TV2 sztárjának gyereke

Ha­tal­mas öröm­hír érte Erdei Zsol­tot. A spor­toló ott­hagyta a for­ga­tást.

Ha­tal­mas öröm­hír érte Erdei Zsol­tot. A spor­toló el­do­bott min­dent és si­e­tett sze­rel­mé­hez, ahogy tu­dott.

Elhunyt édesanyja miatt zokogott Erdei Zsolt

Elhunyt édesanyja miatt zokogott Erdei Zsolt

El­ér­zé­ke­nyült az adás köz­ben.

A Nagy Duett sztárja el­ér­zé­ke­nyült az anyák napi adás köz­ben, hi­szen ő már so­ha­sem kö­szönt­heti fel imá­dott szü­lő­jét.

Gyermeke életéért aggódik Erdei Zsolt

Gyermeke életéért aggódik Erdei Zsolt

Erdei Zsolt sze­relme ve­szé­lyez­te­tett ter­hes.

Erdei Zsolt sze­relme ve­szé­lyez­te­tett ter­he­sen várja má­so­dik közös gyer­me­kü­ket. A bok­szoló attól fél, hogy a tör­té­ne­lem meg­is­métli ön­ma­gát, és - lá­nyá­hoz ha­son­lóan - kisfia is ko­ra­szü­lött­ként jön majd a vi­lágra.

Nem titok többé! Óriási változás Erdei Zsolt magánéletében

Nem titok többé! Óriási változás Erdei Zsolt magánéletében

A Nagy Duett sztárja végre úgy dön­tött, hogy meg­töri a csen­det! Őszin­tén me­sélt a vál­to­zás­ról.

A Nagy Duett sztárja végre úgy dön­tött, hogy meg­töri a csen­det! Őszin­tén me­sélt a vál­to­zás­ról.

Érkezik az újabb trónörökös, ismét apa lesz Erdei Zsolt

Érkezik az újabb trónörökös, ismét apa lesz Erdei Zsolt

Nem ter­vez­ték, mégis új tag­gal bővül ha­ma­ro­san a csa­lád. Már a pici nevét is tud­ják!

Nem ter­vez­ték, mégis új tag­gal bővül ha­ma­ro­san a csa­lád. Már a pici nevét is tud­ják!

Hihetetlen kulisszatitkok derültek ki A Nagy Duett sztárjairól

Hihetetlen kulisszatitkok derültek ki A Nagy Duett sztárjairól

Végre ki­de­rült, hogy kik­kel indul el áp­ri­lis 2-től va­sár­na­pon­ként 18 óra 50 perc­től A Nagy Duett.

Váratlan fordulat, Erdei sokkal hamarabb elnök lehet

Váratlan fordulat, Erdei sokkal hamarabb elnök lehet

Még áp­ri­lis­ban sor ke­rül­het erre.

A szö­vet­ségi ka­pi­tány arról be­szélt, hogy a leg­több ma­gyar csa­pat­nak a tá­mo­ga­tá­sát már meg­sze­rez­ték. Ez már elég lehet a tiszt­újí­tás­hoz is.

Erdei Zsolt élő adásban fenyegette meg Majkát

Erdei Zsolt élő adásban fenyegette meg Majkát

A dön­tőig ju­tott Judy és Madár Az 50 mil­liós játsz­má­ban. Az áp­ri­lis ele­jén in­duló Nagy Duett sztár­párja rop­pant szó­ra­koz­tató volt.

A dön­tőig ju­tott Judy és Madár Az 50 mil­liós játsz­má­ban. Az áp­ri­lis ele­jén in­duló Nagy Duett sztár­párja rop­pant szó­ra­koz­tató volt a sok­szor utolsó pil­la­na­tig váró dön­té­se­ik­kel. Majka min­dent meg­tett, hogy össze­za­varja őket. Az éne­kes­nőt si­ke­rült is, amit egy idő után meg­elé­gelt a bok­szoló.

Kitálalt Kokóval kapcsolatban Erdei, tudja, mi vár rá elnökként

Kitálalt Kokóval kapcsolatban Erdei, tudja, mi vár rá elnökként

Nem ér­dekli, hogy mi volt Ko­vács Ist­ván és Csö­tö­nyi Sán­dor kö­zött.

Nem ér­dekli, hogy mi volt Ko­vács Ist­ván és Csö­tö­nyi Sán­dor kö­zött, a lé­nyeg, hogy fej­lő­dési pá­lyára ál­lít­sák a bok­szot. Erdei már most tudja, sok el­len­fele nem lesz kor­rekt.

Nagy bajban van Erdei Zsolt volt menedzsere

Nagy bajban van Erdei Zsolt volt menedzsere

Erdei Zsolt bé­ke­tűrő ember hí­ré­ben áll, de...

Erdei Zsolt bé­ke­tűrő ember hí­ré­ben áll, de most a rin­gen kívül is kény­te­len harcba szállni, mi­u­tán úgy érzi, vissza­él­tek bi­zal­má­val, ami na­gyon sokba ke­rült neki...

Milliókkal verték át világbajnok bokszolónkat

Milliókkal verték át világbajnok bokszolónkat

Erdei Zsolt még az adót is befi­zette.

Erdei Zsolt még az adót is befi­zette azért, ami­ért meg­dol­go­zott. Ezek el­le­nére egy fil­lért sem lá­tott a te­te­mes összeg­ből, már maga in­tézi az ügyeit.

Megúszta a börtönt Erdei Zsolt: ezért kellett bíróság elé állnia

Megúszta a börtönt Erdei Zsolt: ezért kellett bíróság elé állnia

Vi­lág­baj­nok ök­lö­zőnk ön­vé­de­lem­ből ugyan, de úgy el­törte egy civil arc­csont­ját, hogy a fiút mentő vitte kór­házba.

Leigazolta Erdei Zsoltot a köztévé!

Leigazolta Erdei Zsoltot a köztévé!

Az MTVA is be­szállt az át­iga­zo­lási ver­senybe.

Az MTVA is be­szállt az át­iga­zo­lási ver­senybe, és mind­járt egy ko­rábbi vi­lág­baj­nok spor­to­lót si­ke­rült meg­sze­rez­niük az M4 sport­csa­tor­ná­nak.

Erdei Zsolt temeti a magyar bokszot

Erdei Zsolt temeti a magyar bokszot

Nem fi­nom­ko­dott a sportág je­len­tős alakja, ször­nyű képet fes­tett az után­pót­lás je­len­legi hely­ze­té­ről. A ma­gyar­ság­ban látja a leg­na­gyobb prob­lé­mát.

Nem fi­nom­ko­dott a sportág je­len­tős alakja, ször­nyű képet fes­tett az után­pót­lás je­len­legi hely­ze­té­ről. A ma­gyar­ság­ban látja a leg­na­gyobb prob­lé­mát.

Lebénult kisfiút támogatnak olimpiai bajnokaink

Lebénult kisfiút támogatnak olimpiai bajnokaink

Meg­ható aján­dé­kot ka­pott.

A Vasas 11 éves ka­pusa egy meg­fá­zás miatt ke­rült lé­le­gez­te­tő­gépre, a klub szur­ko­lói és le­gen­dái mel­lette áll­nak. A fiú ott volt a Paks el­leni meccsen.

A pszichológus szerint veszélyes táborba küldte fiát Erdei Zsolt

A pszichológus szerint veszélyes táborba küldte fiát Erdei Zsolt

Fe­gyel­met tanul Vik­tor.

Vi­lág­baj­nok bok­szo­lónk saját be­val­lása sze­rint el­ké­nyez­tette fiát, ezért küldte ka­to­nai tá­borba. A szak­értő sze­rint ezzel töb­bet árt­hat, mint amennyit hasz­nál­hat.

Erdei Zsolt halálhírét keltik az interneten!

Erdei Zsolt halálhírét keltik az interneten!

Az utóbbi idő­ben meg­nőtt azok­nak a "kat­tin­tás­va­dász" ka­mu­ol­da­lak­nak a száma, me­lyek hét­ről hétre ma­gyar sztá­rok ha­lál­hí­rét kel­tik.

Az utóbbi idő­ben meg­nőtt azok­nak a ka­mu­ol­da­lak­nak a száma, me­lyek hét­ről hétre ma­gyar sztá­rok ha­lál­hí­rét kel­tik.

Hihetetlen babonáktól tartanak sztárjaink

Hihetetlen babonáktól tartanak sztárjaink

El­ké­pesztő módon pró­bál­ják el­űzni a bal­sze­ren­csét a ma­gyar hí­res­sé­gek.

Édesanyját gyászolja Erdei Zsolt

Édesanyját gyászolja Erdei Zsolt

Gizi néni szep­tem­ber végén hunyt el.

Az egy­kori profi ököl­vívó édes­anyja, Gizi néni szep­tem­ber végén ve­szí­tette el a küz­del­met a rák­be­teg­sé­gé­vel szem­ben.

Házasság nélkül is boldogok a hazai sztárpárok

Házasság nélkül is boldogok a hazai sztárpárok

So­kak­nak a papír egy­ál­ta­lán nem fon­tos a har­mó­ni­á­hoz.

Ezek a sztárok olyanok, mint két tojás - Fotó

Ezek a sztárok olyanok, mint két tojás - Fotó

A sztár­vi­lág­ban akad jó né­hány ember, akit nyu­god­tan le­cse­rél­het­né­nek va­la­me­lyik kol­lé­gá­já­val.