Emmanuel Macron

A V4-ek sikere is az uniós megállapodás

A V4-ek sikere is az uniós megállapodás

Jó dön­tést hoz­tak, így ér­té­kel­ték uniós állam- és kor­mány­fők a rend­kí­vüli brüsszeli uniós csúcs­ta­lál­ko­zót, ame­lyen dön­töt­tek az uniós in­téz­mé­nyek ve­ze­tői tiszt­sé­gé­nek be­töl­té­sé­ről.

Jó dön­tést hoz­tak, így ér­té­kel­ték uniós állam- és kor­mány­fők a brüsszeli uniós csúcs­ta­lál­ko­zót, ame­lyen dön­töt­tek az uniós in­téz­mé­nyek ve­ze­tői tiszt­sé­gé­nek be­töl­té­sé­ről.

FRISS HÍREK

Le Pen bevitt egy gyomrost a választások előtt Macronnak

Le Pen bevitt egy gyomrost a választások előtt Macronnak

Alig három hét van már csak hátra az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­so­kig. Meg­lepő ered­mé­nyek szü­let­het­nek.

A V4-ekhez törleszkedik a francia elnök

A V4-ekhez törleszkedik a francia elnök

A keddi uniós csú­csot meg­elő­zően Em­ma­nuel Mac­ron ebédre hívta a V4-es or­szá­gok mi­nisz­ter­el­nö­keit.

A keddi uniós csú­csot meg­elő­zően Em­ma­nuel Mac­ron fran­cia elnök ebédre hívta a V4-es or­szá­gok mi­nisz­ter­el­nö­keit.

Május végén megbukhat Emmanuel Macron?

Május végén megbukhat Emmanuel Macron?

Ma­rine Le Pen fel­szó­lí­totta Mac­ront, hogy ha el­bukja az EP-vá­lasz­tá­so­kat, akkor le kell mon­da­nia...

Ma­rine Le Pen fel­szó­lí­totta Mac­ront, hogy ha el­bukja az EP-vá­lasz­tá­so­kat, akkor le kell mon­da­nia...

Már szinte mindenkinek tele van a hócipője Macronnal

Már szinte mindenkinek tele van a hócipője Macronnal

Ta­valy év végén ígé­ret­cu­na­mi­val pró­bált meg a fran­cia elnök véget vetni a za­var­gá­sok­nak.

Ta­valy év végén ígé­ret­cu­na­mi­val pró­bált meg a fran­cia elnök véget vetni a za­var­gá­sok­nak.

Macront sokkolhatta az orra elé tolt legújabb felmérés

Macront sokkolhatta az orra elé tolt legújabb felmérés

Nép­sze­rű­sége re­kord ala­cso­nyan áll.

Az eu­ró­pai po­li­tika fi­a­tal re­mény­sé­ge­ként te­kin­tet­tek rá pár éve, 2018 vé­gére azon­ban már a saját népe is Em­ma­nuel Mac­ron ellen for­dult.

Macron szándékosan szúrt ki Trumppal

Macron szándékosan tört borsot Trump orra alá

Trum­pot bí­ráló éne­kes­nőt hív­tak meg egy ál­lami ün­nep­ségre.

Em­ma­nuel Mac­ront azzal vá­dolja az el­len­zék, hogy szán­dé­ko­san hívta meg egy ün­nep­ségre azt az éne­kes­nőt, aki ko­ráb­ban éle­sen bí­rálta Trum­pot.

A francia tüntetők utolsó célja: megbuktatni Macront

A sárgamellényeseknek egyetlen célja maradt: megbuktatni Macront

A fran­cia­or­szági de­monst­rá­ciók már túl­lép­tek az ere­de­ti­leg ki­tű­zött cé­lo­kon.

A fran­cia­or­szági de­monst­rá­ciók már túl­lép­tek az ere­de­ti­leg ki­tű­zött cé­lo­kon.

Az élre tört Matteo Salvini, Macron kezdhet rettegni

Az élre tört Matteo Salvini, Macron kezdhet rettegni

Az olasz bel­ügy­mi­nisz­ter által ve­ze­tett párt meg­dup­lázta nép­sze­rű­sé­gét a már­ci­usi vá­lasz­tá­sok óta.

A Cor­ri­ere della Sera című olasz na­pi­lap­ban meg­je­lent fel­mé­rés sze­rint az olasz bel­ügy­mi­nisz­ter pártja meg­dup­lázta tá­mo­ga­tott­sá­gát a már­ci­usi vá­lasz­tá­sok óta.

Balhé az Élysée-palotában: a falat is verte Macron felesége

Balhé az Élysée-palotában: a falat is verte az elnök felesége

Fo­lya­ma­tos bot­rá­nyai miatt egyre nép­sze­rűt­le­nebb a fran­cia elnök.A fran­cia first lady több­ször is ki­osz­totta az urát.

Fo­lya­ma­tos bot­rá­nyai miatt a fran­cia first lady több­ször is ki­osz­totta az urát.

Vér folyt Franciaország utcáin! Ismét Macron ellen tüntettek

Vér folyt Franciaország utcáin! Ismét Macron ellen tüntettek

A köz­szféra dol­go­zói, nyug­dí­ja­sok és di­á­kok együtt vo­nul­tak ut­cára Fran­cia­or­szág mint­egy száz vá­ro­sá­ban...

Macron a börtönben láthatja legközelebb új barátját

Macron a börtönben láthatja legközelebb új barátját

Ék­szert akart ra­bolni az új barát...

Em­ma­nuel Mac­ron Kis-An­til­lá­kon tett lá­to­ga­tá­sá­ból ha­tal­mas bot­rány lett Fran­cia­or­szág­ban...

Félmeztelen férfiakkal ölelkezik Macron! Kiakadtak a franciák! Fotók

Félmeztelen férfiakkal ölelkezik Macron! Kiakadtak a franciák - fotók

A fran­cia elnök a Kis-An­til­lák­hoz tar­tozó Szent Már­ton-szi­getre lá­to­ga­tott.

A fran­cia elnök a Kis-An­til­lák­hoz tar­tozó Szent Már­ton-szi­getre lá­to­ga­tott a hét­vé­gén, ahol olyan képek ké­szül­tek róla és fél­mez­te­len férfi­ak­ról, hogy azóta is eze­ken ámul a világ.

Brigitte Bardot szégyelli magát Franciaország miatt

Brigitte Bardot szégyelli magát Franciaország miatt

A 83 éves Bri­gitte Bar­dot nem örül annak, ami a ha­zá­já­ból lett, mint mondja, egy picit szé­gyelli is magát...

A 83 éves Bri­gitte Bar­dot nem örül annak, ami a ha­zá­já­ból lett, mint mondja, egy picit szé­gyelli is magát...

Kocsis Máté: Felvesszük a harcot a migrációt pártoló erőkkel

Kocsis Máté: Felvesszük a harcot a migrációt pártoló erőkkel

A be­ván­dor­lás­párti és a be­ván­dor­lás­el­le­nes erők harca lesz az EP vá­lasz­tási kam­pány.

Így vélekednek a franciák a vezetőjükről

Ezt jól megkapta! Így vélekednek a franciák a vezetőjükről

13 hó­napja ik­tat­ták be hi­va­ta­lába...

13 hó­napja ik­tat­ták be hi­va­ta­lába Em­ma­nuel Mac­ront, Fran­cia­or­szág 25. el­nö­két. Egy friss fel­mé­rés sze­rint a ko­rábbi ra­jon­gás eny­hén szólva alább­ha­gyott.

Sok ember szemét szúrja a francia elnök életvitele

Sok ember szemét szúrja a francia elnök életvitele

Vizet pré­di­kál, de bort iszik?

Em­ma­nuel Mac­ron fran­cia elnök nép­sze­rű­sége még sosem volt ennyire ala­csony. Ebben az is közre játsz­hat, hogy sokak sze­rint túl sokat költ...

Ettől rettegnek az EU-tagállamok

Kiderült : ettől rettegnek az EU-tagállamok

A bri­tek ki­lé­pése ha­tal­mas vál­to­zá­so­kat hoz az EU éle­té­ben.

A bri­tek ki­lé­pése ha­tal­mas vál­to­zá­so­kat hoz az EU éle­té­ben, és sokan már sej­teni vélik, hogy a Bre­xit után Fran­cia­or­szág egyed­ura­lomra törne.

Így alázta meg kollégáját Donald Trump!

Így alázta meg kollégáját Donald Trump!

Meg­le­he­tő­sen bi­zarr je­le­net ját­szó­dott le Mac­ron és Trump kö­zö­sen tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tója előtt.

Meg­le­he­tő­sen bi­zarr je­le­net ját­szó­dott le Washing­ton­ban Em­ma­nuel Mac­ron és Do­nald Trump kö­zö­sen tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tója előtt.

Nagy bajban van Franciaország, kilépnek az EU-ból?

Nagy bajban van Franciaország, kilépnek az EU-ból?

Fre­xi­tet kö­ve­tel­nek.

Egyre töb­ben kö­ve­te­lik Em­ma­nuel Mac­ron­tól, hogy írjon ki egy re­fe­ren­du­mot, ame­lyen a fran­ciák dönt­het­nek a to­vábbi EU-tag­sá­guk­ról.

Beismerte az elnök: nagyot hibázott

Beismerte a francia elnök: nagyot hibázott

Ko­moly ígé­re­tek­kel si­ke­rült múlt évben nyer­nie Em­ma­nuel Mac­ron­nak.

Ko­moly ígé­re­tek­kel si­ke­rült múlt évben meg­nyer­nie a vá­lasz­tá­so­kat Em­ma­nuel Mac­ron­nak, de most be­is­merte: volt, amit azóta sem tar­tott be.

Áttolná a migránsokat May-nek Macron

Áttolná a migránsokat May-nek Macron

Ko­moly kö­ve­te­lé­sek­kel ké­szül a brit mi­nisz­ter­el­nök­kel való ta­lál­ko­zó­jára Em­ma­nuel Mac­ron: ren­ge­teg mig­ráns át­vé­te­lét és pénz­ügyi hoz­zá­já­ru­lást vár The­resa May-től.

Ko­moly kö­ve­te­lé­sek­kel ké­szül a brit mi­nisz­ter­el­nök­kel való ta­lál­ko­zó­jára Mac­ron: ren­ge­teg mig­ráns át­vé­te­lét és pénz­ügyi hoz­zá­já­ru­lást vár May-től.

Nagy bajban van Merkel, nehéz hetek várnak rá

Nagy bajban van Merkel, nehéz hetek várnak rá

Ang­ela Mer­kel egy hetet adott ma­gá­nak arra, hogy egy po­li­ti­kai egyez­ség­gel ki­rántsa az or­szá­gát a vál­ság­ból.

Az egész világ Né­met­or­szágra fi­gyel: Ang­ela Mer­kel egy hetet adott ma­gá­nak arra, hogy egy po­li­ti­kai egyez­ség­gel ki­rántsa az or­szá­gát a vál­ság­ból.

Közel a vég: ekkor semmisítik meg az Iszlám Államot

Közel a vég: ekkor semmisítik meg az Iszlám Államot

A béke még min­dig messze.

A fran­cia elnök sze­rint a jövő év ele­jére si­ke­rül végső csa­pást mérni a vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zetre, de a béke még min­dig messze.

Sokk Párizsban: máris elbukik Európa megmentője?

Sokk Párizsban: máris elbukik Európa megmentője?

Nagy baj­ban van Em­ma­nuel Mac­ron.

Nagy baj­ban van Em­ma­nuel Mac­ron: öt napja fo­lya­ma­to­san tün­tet­nek el­lene a fran­ciák! Ez­út­tal Pá­rizs ut­cáin sza­ba­dul­tak el az in­du­la­tok.

Macron szülinapja kiverte a biztosítékot a franciáknál

Macron szülinapja kiverte a biztosítékot a franciáknál

Csü­tör­tö­kön ün­nepli 40. szü­le­tés­nap­ját a fran­ciák leg­fi­a­ta­labb el­nöke - Em­ma­nuel Mac­ron pedig ennek örö­mére kirúg a hám­ból.

Csü­tör­tö­kön ün­nepli 40. szü­le­tés­nap­ját a fran­ciák leg­fi­a­ta­labb el­nöke - Em­ma­nuel Mac­ron pedig ennek örö­mére kirúg a hám­ból.

Elszabadult a pokol, lángokban állt Franciaország

Elszabadult a pokol, lángokban állt Franciaország

Több szá­zan vo­nul­tak a fran­cia nagy­vá­ros, Nan­tes ut­cá­ira, de a békés tün­te­tés za­var­gásba tor­kol­lott.

Több szá­zan vo­nul­tak csü­tör­tö­kön a fran­cia nagy­vá­ros, Nan­tes ut­cá­ira, de a bé­ké­sen in­duló tün­te­tés ha­ma­ro­san za­var­gásba tor­kol­lott.

Így mentené meg Macron az EU-t

Így mentené meg Macron az EU-t

Am­bi­ci­ó­zus ter­ve­ket szőtt a fran­cia elnök.

Am­bi­ci­ó­zus ter­ve­ket szőtt a fran­cia elnök arra, ho­gyan le­hetne meg­erő­sí­teni újra az Eu­ró­pai Uniót. Ahhoz vi­szont, hogy ter­veit siker ko­ro­názza, egy kulcs­sze­rep­lőre lesz szük­sége: egy erős Ang­ela Mer­kelre.

Ha Merkel a liberálisokkal szövetkezik, halott vagyok!

Francia elnök: Ha Merkel a liberálisokkal szövetkezik, halott vagyok!

Egész Eu­rópa lé­leg­zet­vissza­fojtva fi­gyelte a va­sár­napi német vá­lasz­tá­so­kat.

Titánok harca: ki lesz az EU arca?

Titánok harca: ki lesz az EU arca?

Az EU több pro­mi­nens sze­mé­lyi­sége is el­kö­te­lezte magát a kö­zös­ség meg­men­tése és meg­erő­sí­tése mel­lett - össze­fo­gás he­lyett azon­ban lehet, hogy szét­hú­zás lesz a harc vége.

Az EU több pro­mi­nens sze­mé­lyi­sége is el­kö­te­lezte magát a kö­zös­ség meg­men­tése és meg­erő­sí­tése mel­lett - össze­fo­gás he­lyett azon­ban lehet, hogy szét­hú­zás lesz a harc vége, ha nem si­ke­rül meg­egyez­niük, ki ve­zesse a "ke­resz­tes há­bo­rút". Ugyanis hár­man is ácsin­góz­nak a fő­sze­repre.

Elszabadult a pokol: lángokban állt Párizs

Elszabadult a pokol: lángokban állt Párizs

Tíz­ez­rek vo­nul­tak a fran­cia fő­vá­ros ut­cá­ira, hogy Em­ma­nuel Mac­ron mun­ka­jogi re­form­jai ellen til­ta­koz­za­nak - a szél­ső­bal­ol­dali tün­te­tők azon­ban csa­ta­térré vál­toz­tat­ták a kör­nyé­ket.

Tíz­ez­rek vo­nul­tak a fran­cia fő­vá­ros ut­cá­ira. A tömeg Em­ma­nuel Mac­ron mun­ka­jogi re­form­jai ellen til­ta­ko­zott. Ugya­n­ak­kor a szél­ső­bal­ol­dali tün­te­tők ha­ma­ro­san csa­ta­térré vál­toz­tat­ták a kör­nyé­ket.

Az álompártól retteg Európa

Az álompártól retteg Európa

Már hi­va­ta­los, hogy Ang­ela Mer­kel nyerte a német vá­lasz­tá­so­kat - ennek pedig va­ló­szí­nű­leg fran­cia kol­lé­gája, Em­ma­nuel Mac­ron örül a leg­job­ban.

Már hi­va­ta­los, hogy Ang­ela Mer­kel nyerte a német vá­lasz­tá­so­kat - ennek pedig va­ló­szí­nű­leg fran­cia kol­lé­gája, Em­ma­nuel Mac­ron örül a leg­job­ban.

Macron reformja kiverte a biztosítékot a franciáknál

Macron reformja kiverte a biztosítékot a franciáknál

Fél­nek a mun­ka­vál­la­lók...

Ha­tal­mas tö­me­gek vo­nul­tak ut­cára azért ta­valy ős­szel, hogy til­ta­koz­za­nak az ak­kori fran­cia elnök mun­ka­jogi re­formja ellen. Mac­ron ha­son­ló­kat ter­vez.

Milliókat költ a sminkjére a francia elnök

Milliókat költ a sminkjére a francia elnök

Közel 8 mil­lió fo­rintba kerül!

Közel 8 mil­lió fo­rintba kerül a fran­ci­ák­nak, hogy fi­a­tal el­nö­kük min­dig ra­gyogó arc­cal je­le­nik meg a fo­tó­sok hada előtt - nem biz­to­sak benne, hogy meg­éri.

Orbán Viktor ötletét harsogja egész Nyugat-Európa

Orbán Viktor ötletét harsogja egész Nyugat-Európa

2016 áp­ri­li­sá­ban, vagyis közel más­fél évvel ez­előtt állt elő Orbán Vik­tor a tíz­pon­tos ak­ció­terv­vel...

Hatalmas változás: ő a világ új ura

Hatalmas változás: ő a világ új ura

Ang­ela Mer­kel éve­ken át várt egy erős szö­vet­sé­gesre.

Ang­ela Mer­kel éve­ken át várta, hogy egy erős szö­vet­sé­ges emel­ked­jen fel, de most úgy tűnik, az ifjú titán nem kér a német kan­cel­lár­ból.

Macron sármja csodákra képes

Macron sármja csodákra képes

A fi­a­tal fran­cia elnök fur­csa re­ceptre es­kü­szik.

A fi­a­tal fran­cia elnök fur­csa re­ceptre es­kü­szik: a báj­ban, mo­so­lyok­ban és a finom meg­győ­ző­ké­pes­ség­ben látja si­kere tit­kát.

Beletörik Trump bicskája Macronba?

Beletörik Trump bicskája Macronba?

A fi­a­tal fran­cia elnök volt a pá­ri­zsi ta­lál­kozó győz­tese.

A fi­a­tal fran­cia el­nö­köt ta­lál­ták a szak­ér­tők a pá­ri­zsi ta­lál­kozó győz­te­sé­nek, Trump pedig meg­lepő ki­je­len­tést tett.