Emilio

Nagyon gonosz: durva, mit tett Marcellinával Emilio

Nagyon gonosz: durva, mit tett Marcellinával Emilio

A tör­tén­tek­ről a ra­jon­gók­nak is be­szá­molt a nép­szerű éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lán.

A tör­tén­tek­ről a ra­jon­gók­nak is be­szá­molt a nép­szerű éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Hihetetlen felajánlást tett a tűzvész károsultjainak Bangó Margit

Hihetetlen felajánlást tett a tűzvész károsultjainak Bangó Margit

Bangó Mar­git nem gon­dol­ko­dott, ami­kor meg­hal­lotta mi­lyen ször­nyű­ség tör­tént a so­rok­sári csa­lád­dal!

Lövöldözésbe keveredett Emilio és felesége

Lövöldözésbe keveredett Emilio és felesége

A Drága csa­lá­dom sztár­jai meg­ta­nul­ták, ho­gyan vé­de­kez­ze­nek ha­té­ko­nyan, ha meg­tá­mad­ják őket.

A Drága csa­lá­dom sztár­jai meg­ta­nul­ták, ho­gyan vé­de­kez­ze­nek ha­té­ko­nyan, ha meg­tá­mad­ják őket.

Emilio Summer Night: új illat Emiliótól!

Emilio Summer Night: új illat Emiliótól!

A világ ve­zető lu­xus­már­ká­i­nak dol­gozó Da­niel Pes­cio bu­da­pesti work­s­hop­ján a nép­szerű éne­kes, Emi­lio és fe­le­sége, Tina is részt vett, hogy el­sa­já­tít­sák a par­füm­ké­szí­tés for­té­lyait.

A világ ve­zető lu­xus­már­ká­i­nak dol­gozó Da­niel Pes­cio bu­da­pesti work­s­hop­ján a nép­szerű éne­kes, Emi­lio és fe­le­sége, Tina is részt vett.

Nagy az öröm: Kisfiúval bővült a magyar sztáranyuka családja

Nagy az öröm: Kisfiúval bővült a magyar sztáranyuka családja

Tü­ne­mé­nyes a kis csöpp­ség. Nem csoda, hogy Tina el­ol­vadt tőle.

Tü­ne­mé­nyes a kis csöpp­ség. Nem csoda, hogy Tina el­ol­vadt tőle.

Leleplező fotó, fiatal lánnyal csókolózott Emilio!

Leleplező fotó, fiatal lánnyal csókolózott Emilio!

Nem min­den az, ami­nek lát­szik!

Az éne­kest fél­re­ért­he­tet­len hely­zet­ben fo­tóz­ták le egy barna hajú szép­ség­gel, ám nem min­den az, ami­nek lát­szik!

Durván megsértették a Kossuth-díjas művésznőt

Durván megsértették a Kossuth-díjas művésznőt

Elő­tört egy régi emlék.

A nó­ta­éne­kes épp a csa­lád ked­ven­cét, ha­lász­le­vet fő­zött, ami­kor elő­tört be­lőle egy régi emlék.

Mások előtt hozta kellemetlen helyzetbe feleségét Emilio

Mások előtt hozta kellemetlen helyzetbe feleségét Emilio

Tina és kis­lá­nya, Vi­vike úgy dön­töt­tek el­lá­to­gat­nak egy has­tánc órára. Úgy volt, hogy Emi­lio távol marad...

Tina és kis­lá­nya, Vi­vike úgy dön­töt­tek el­lá­to­gat­nak egy has­tánc órára. Bár úgy volt, hogy Emi­lio távol marad, de nem így lett.

Először lépett jégre Emilió felesége: Ez lett a vége

Először lépett jégre Emilió felesége: Ez lett a vége

Tina úgy gon­dolta, tel­je­síti lá­nyai vá­gyát és el­vi­szi őket kor­cso­lyázni. Bár Emi­lio nem lé­pett jégre, Tina úgy dön­tött, csat­la­ko­zik.

Tina úgy gon­dolta, tel­je­síti lá­nyai vá­gyát és el­vi­szi őket kor­cso­lyázni. Bár Emi­lio nem lé­pett jégre, Tina úgy dön­tött, csat­la­ko­zik.

Orvoshoz kellett mennie: Ordított fájdalmában Emilio

Orvoshoz kellett mennie: Ordított fájdalmában Emilio

Az éne­kes sok­szor, sok­fajta mód­szer­rel pró­bálta már meg­tar­tani a sú­lyát, vagy épp még több kilót le­adni.

Az éne­kes sok­szor, sok­fajta mód­szer­rel pró­bálta már meg­tar­tani a sú­lyát, vagy épp még több kilót le­adni.

Most közölték: elmarad Curtisék nagykoncertje

Most közölték: elmarad Curtisék nagykoncertje

Cur­tis és Emi­lio le­mondta a bulit.

Cur­tis és Emi­lio áp­ri­lis­ban adott volna kon­cer­tet, de most azt kö­zöl­ték, el­ma­rad az ese­mény.

Itt a teljes sztori: ez a sztár ült Curtis mellett a balesetnél

Itt a teljes sztori: ez a sztár ült Curtis mellett a balesetnél

Az érin­tet­tek mé­lyen hall­gat­nak...

Az érin­tet­tek mé­lyen hall­gat­nak, de a Ri­post­nak már két szem­tanú is ál­lítja: nem­csak a rap­pert, de jó­ba­rát­ját, Emi­liót is lát­ták ki­szállni az au­tó­ból.

Ezt nézd: Hatalmas bulival ünnepeltek Emilióék

Ezt nézd: Hatalmas bulival ünnepeltek Emilióék

Tíz év kü­lönb­ség van Vi­vike és a kis Tina kö­zött, azon­ban a két lány egy napon szü­le­tett.

Tíz év kü­lönb­ség van Vi­vike és a kis Tina kö­zött, azon­ban a két lány egy napon szü­le­tett.

Ez nem semmi: Ezzel akarta megetetni Emilio a feleségét

Ez nem semmi: Ezzel akarta megetetni Emilio a feleségét

A há­zas­pár min­den ed­di­gi­nél erő­sebb el­ha­tá­ro­zásra ju­tott az egész­sé­ges élet­mód terén.

A há­zas­pár min­den ed­di­gi­nél erő­sebb el­ha­tá­ro­zásra ju­tott az egész­sé­ges élet­mód és a rend­sze­res test­moz­gás terén.

Rosszul lett Emilio felesége, azonnal orvoshoz kellett vinni

Rosszul lett Emilio felesége, azonnal orvoshoz kellett vinni

Már rég­óta hasi fáj­dal­mai vol­tak.

Tina már napok óta hasi fáj­dal­makra pa­nasz­ko­dott.

Curtis kitálalt: durva dolgokat mond Majkáról

Curtis kitálalt: durva dolgokat mond Majkáról

Cur­tis már tud be­szélni a sza­kí­tás­ról..

Cur­tis ma már tud be­szélni arról a sze­gedi es­té­ről, ami­kor Majka nyil­vá­no­san sza­kí­tott vele a szín­pa­don és drog­füg­gő­nek ál­lí­totta be őt...

Meztelenül üzent a kádból Balázs Andi!

Meztelenül üzent a kádból Balázs Andi!

Intim hely­szí­nen vett fel vi­deót.

A Csak show és más semmi jö­vendő zsű­ri­tagja egy intim hely­szí­nen vett fel vi­deót, és üzent a ma­gyar zenei világ két fe­ne­gye­re­ké­nek.

Iszonyatos fájdalmak várnak rá: ettől retteg a magyar énekes

Iszonyatos fájdalmak várnak rá: ettől retteg a magyar énekes

Hat­van ki­ló­tól sza­ba­dult meg Emi­lio.

A gyo­mor­gyű­rű­nek és ki­tar­tá­sá­nak kö­szön­he­tően több mint hat­van ki­ló­tól sza­ba­dult meg Emi­lio. Az éne­kesre újabb ope­rá­ció várna...

Élete álmáról vallott Bangó Margit

Élete álmáról vallott Bangó Margit

Ez­út­tal a csa­lád tel­jes női sza­ka­sza el­kí­sérte es­kü­vői ruha pró­bá­jára Tinát. A hölgy­ko­szo­rú­ban ott volt Bangó Mar­git is, aki el­árulta, miért fo­hász­ko­dik.

Ez­út­tal a csa­lád tel­jes női sza­ka­sza el­kí­sérte es­kü­vői ruha pró­bá­jára Tinát. A hölgy­ko­szo­rú­ban ott volt Bangó Mar­git is, aki el­árulta, miért fo­hász­ko­dik.

Most érkezett: Nagy az öröm a Bangó családban

Most érkezett: Nagy az öröm a Bangó családban

Es­kü­vőre ké­szül­nek.

A páros úgy dön­tött, túl a he­te­dik há­zas­sági év­for­du­lón ismét meg­pe­csé­te­lik sze­rel­mü­ket. Itt van­nak az első fotók!

Mutatjuk, durván lefogytak a magyar sztárok: ezt látnod kell!

Mutatjuk, durván lefogytak a magyar sztárok: ezt látnod kell!

El­ké­pesztő, mi­lyen ha­tal­mas vál­to­zá­son men­tek ke­resz­tül ha­zánk hí­res­sé­gei.

Nem hittünk a szemünknek: Így köszöntötték Emiliót születésnapján

Nem hittünk a szemünknek: Így köszöntötték Emiliót születésnapján

A szom­szé­dok is a cso­dá­jára jár­tak Emi­lio szü­le­tés­nap­já­nak.

A szom­szé­dok is a cso­dá­jára jár­tak Emi­lio szü­le­tés­nap­já­nak.

Kirabolták Bangó Margit unokáját a forgatáson

Kirabolták Bangó Margit unokáját a forgatáson

Több mil­lió fo­rint­tal ká­ro­sí­tot­ták meg a stá­bot. Tina a ra­jon­gó­i­tól kért se­gít­sé­get.

Több mil­lió fo­rint­tal ká­ro­sí­tot­ták meg a stá­bot. Tina a ra­jon­gó­i­tól kért se­gít­sé­get.

Vajon mi lesz ebből? Barátjával forgatott klipet Emilio

Vajon mi lesz ebből? Barátjával forgatott klipet Emilio

Már na­gyon rég­óta ter­ve­zik...

Már na­gyon rég­óta ter­ve­zik, hogy közös dalt ké­szí­te­nek, de csak most ke­rül­he­tett rá sor...

Filmszerepet kapott Bangó Margit unokája

Filmszerepet kapott Bangó Margit unokája

Tina és férje, Emi­lio na­gyon ké­szül­tek a fel­adatra és még egy tőlük szo­kat­lan dol­got is be­vál­lal­tak a sze­rep ked­véért.

Tina és férje, Emi­lio na­gyon ké­szül­tek a fel­adatra.

Kiderült a titok, ezt művelte felesége tudta nélkül Emilio

Kiderült a titok, ezt művelte felesége tudta nélkül Emilio

Talán nem is szá­mí­tott rá az éne­kes, hogy ilyen ha­tása lesz a tit­kos ak­ci­ó­nak!

Talán nem is szá­mí­tott rá az éne­kes, hogy ilyen ha­tása lesz a tit­kos ak­ci­ó­nak!

Nézz be Bódiékhoz! Így fest Bódi Guszti kacsalábon forgó luxusotthona

Nézz be Bódiékhoz! Így fest Bódi Guszti kacsalábon forgó luxusotthona

A ze­nész­csa­lád már jó ideje csi­no­sítja ott­ho­nát, me­lyet most elő­ször mu­tat­tak meg a nyil­vá­nos­ság­nak.

Most már tényleg elég volt! Harcba szálltak a kilók ellen Emilióék!

Most már tényleg elég volt! Harcba szálltak a kilók ellen Emilióék!

Már rég­óta ádáz har­cot vív a súly­fe­les­leg ellen az Emi­lio fa­mí­lia, de eddig nem volt tar­tós az ered­mény!

Pokoli fájdalom, hatalmasat reccsent Emilio karja

Pokoli fájdalom, hatalmasat reccsent Emilio karja

Ott­ho­ná­ban tör­tént a bal­eset. Bár nagy fáj­dal­mak­kal küz­dött, elő­ször nem volt haj­landó or­vos­hoz menni.

Az elő­adó ott­ho­ná­ban tör­tént a bal­eset. Bár nagy fáj­dal­mak­kal küz­dött, nem akart or­vos­hoz menni. Rá­adá­sul kí­mé­lés he­lyett az edzést vá­lasz­totta, bár mo­ti­vált a spor­to­lás­ban, hi­szen ko­moly súly­fe­les­leg­től sza­ba­dult meg, az edzője nem en­gedte mo­zogni a sé­rült kar­já­val.

Ezt látnod kell: Így ülte meg a bikát Bangó Margit unokája

Ezt látnod kell: Így ülte meg a bikát Bangó Margit unokája

Tina és Emi­lio a minap ka­land­park­ban jár­tak, ahol min­dent ki­pró­bál­tak. A lá­to­ga­tás vic­cesre si­ke­re­dett.

Tina és Emi­lio a minap ka­land­park­ban jár­tak, ahol min­dent ki­pró­bál­tak. A lá­to­ga­tás vic­cesre si­ke­re­dett.

Emilio bevallotta: újra nősülne!

Emilio bevallotta: újra nősülne!

Az éne­kes azt is el­árulta, kit vá­lasz­tana, ha újra oltár elé állna...

Az éne­kes azt is el­árulta, kit vá­lasz­tana, ha újra oltár elé állna...

Emilio lebukott! Az énekes ismét bűnbe esett!

Emilio lebukott! Az énekes ismét bűnbe esett!

A ze­nész eddig igye­ke­zett tar­tani a fo­gyó­kú­rá­ját, de mégis plusz ki­ló­kat sze­dett fel...

Bangó Margit nem tudta visszatartani a könnyeit! Nagyon elérzékenyült!

Bangó Margit nem tudta visszatartani a könnyeit! Nagyon elérzékenyült!

A Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész tisz­te­le­tére ha­tal­mas la­ko­má­val ké­szült a csa­ládja és ba­rá­tai.

20 milliós verdával csapatja Bangó Margit

20 milliós verdával csapatja Bangó Margit

Az éne­kesnő és a csa­ládja né­hány napja ve­het­ték át új cso­da­jár­gá­nyu­kat, ami nem csak gyö­nyörű és tágas, de a kör­nye­ze­tet is kí­méli.

Az éne­kesnő és a csa­ládja né­hány napja ve­het­ték át új cso­da­jár­gá­nyu­kat, ami nem csak gyö­nyörű és tágas, de a kör­nye­ze­tet is kí­méli.

Népszerű férfizenekar kampányol a hátrányos helyzetű tehetségekért!

Népszerű férfizenekar kampányol a hátrányos helyzetű tehetségekért!

A kam­pány célja, hogy minél több egyedi dí­szí­tésű ter­mosz­bögre ta­lál­jon gaz­dára.

Eltörött a mécses, könnyekben tört ki Emilio és Tina!

Eltörött a mécses, könnyekben tört ki Emilio és Tina!

A há­zas­pár­nak régi vágya tel­je­sült.

A há­zas­pár­nak régi vágya tel­je­sült, ez pedig olyan ér­zel­me­ket in­dí­tott el ben­nük, hogy kép­te­le­nek vol­tak pa­ran­csolni az ér­zel­me­ik­nek.

Legnagyobb félelmével nézett szembe Bangó Margit!

Legnagyobb félelmével nézett szembe Bangó Margit!

Az Emi­lio Fa­mí­lia hor­gászni ment, ahol ki­de­rült, mitől ret­teg a Kos­suth-díjas mű­vésznő!

Az Emi­lio Fa­mí­lia hor­gászni ment, ahol ki­de­rült, mitől ret­teg a Kos­suth-díjas mű­vésznő!

Mi történt? Polgárőrök szállták meg Emilio otthonát!

Mi történt? Polgárőrök szállták meg Emilio otthonát!

Ha­tal­mas volt a ri­a­da­lom az Emi­lio Fa­mí­li­á­ban, ami­kor el­sö­té­te­dett min­den a csa­lád gyáli ott­ho­ná­ban...

Ha­tal­mas volt a ri­a­da­lom az Emi­lio Fa­mí­li­á­ban, ami­kor el­sö­té­te­dett min­den a csa­lád gyáli ott­ho­ná­ban...

Komoly fájdalmakat élt át az énekes a mellékhelyiségben

Komoly fájdalmakat élt át az énekes a mellékhelyiségben

Meg­le­pő­dött a sztár.

A nép­szerű elő­adó nem gon­dolta, hogy ez tör­té­nik majd vele ott­ho­nuk leg­ki­sebb he­lyi­sé­gé­ben, de nem hagyta annyi­ban a dol­got!

L.L. Junior nehéz gyerekkoráról vallott!

L.L. Junior nehéz gyerekkoráról vallott!

Ju­nior vissza­em­lé­ke­zett arra, mikor még ut­ca­gye­rek volt...

Ju­nior régi ba­rát­já­val nosz­tal­gi­á­zott, ekkor tör­tek fel be­lőle az em­lé­kek abból az idő­ből, mikor még ut­ca­gye­rek volt.

Bangó Margit dédunokája elhagyta az országot

Bangó Margit dédunokája elhagyta az országot

A csa­lád könnyes bú­csút vett Kis Ti­ná­tól, aki Je­ru­zsá­lem felé vette az irányt.

A csa­lád könnyes bú­csút vett Kis Ti­ná­tól, aki Je­ru­zsá­lem felé vette az irányt.

Fogyókúrába kezdett Emilio! A zenész már több, mint 100 kilót nyom!

Fogyókúrába kezdett Emilio! A zenész már több, mint 100 kilót nyom!

Egy kü­lön­le­ges fo­gyasztó ke­ze­lést is be­ve­tett a biz­tos siker ér­de­ké­ben.

Egy kü­lön­le­ges fo­gyasztó ke­ze­lést is be­ve­tett a biz­tos siker ér­de­ké­ben.

Bangó Margitnak öltözött Curtis egy farsangi buliban! - Fotóval

Bangó Margitnak öltözött Curtis egy farsangi buliban!

Rö­hö­gő­görcsbe ful­ladt a far­sangi mu­lat­ság, ami­kor meg­lát­ták az egy­be­gyűl­tek a rap­per vic­ces jel­me­zét! Azért a há­zi­gaz­dá­kat sem kel­lett fél­teni....

Bibliai idézetet varratott magára a valóságshow-sztár!

Bibliai idézetet varratott magára a valóságshow-sztár!

Emi­lio és fe­le­sége kü­lön­le­ges páros te­to­vá­lást csi­nál­tat­tak!

Újra dédnagymama lehet Bangó Margit

Újra dédnagymama lehet Bangó Margit

Emi­lio rég­óta sze­retné, ha két lánya után szü­letne egy kisfia is. Most fel­erő­sö­dött benne a vágy, mi­u­tán el­kí­sérte fe­le­sé­gét egy szép­ség­sza­lonba, ahol ta­lál­ko­zott egy csöpp­ség­gel.

Emi­lio rég­óta sze­retné, ha két lánya után fia is szü­letne. Mi­u­tán el­kí­sérte a fe­le­sé­gét egy szép­ség­sza­lonba, ahol egy baba is volt, fel­erő­sö­dött benne a vágy. Be­val­lotta, leg­szí­ve­seb­ben újból ba­bázna! Bangó Mar­git­nak se lenne el­le­nére egy fiú déd­unoka, ám ahhoz előbb ko­moly vál­to­zá­sokra lenne szük­ség a csa­lád­ban.

Kislánya miatt fakadt sírva Emilio!

Kislánya miatt fakadt sírva Emilio!

Az éne­kes ki­seb­bik lánya, Vi­vike kü­lö­nös do­log­gal vette le édes­ap­ját a lá­bá­ról, ami­től Emi­lio na­gyon el­ér­zé­ke­nyült!

Az éne­kes ki­seb­bik lánya, Vi­vike kü­lö­nös do­log­gal vette le édes­ap­ját a lá­bá­ról, ami­től Emi­lio na­gyon el­ér­zé­ke­nyült!

Ezt látnod kell! Emilio megmutatja félmeztelen testét

Ezt látnod kell! Emilio megmutatja félmeztelen testét

Vic­ces pil­la­na­tok­nak le­he­tünk tanúi, hi­szen ma este úszó­ver­se­nyen fe­szül egy­más­nak Tina és Emi­lio...

Vic­ces pil­la­na­tok­nak le­he­tünk tanúi, hi­szen ma este úszó­ver­se­nyen fe­szül egy­más­nak Tina és Emi­lio...

Szívbemarkoló látvány! Így fest most Bangó Margit egykori otthona!

Szívbemarkoló látvány! Így fest most Bangó Margit egykori otthona!

Nehéz per­ce­ket élt át Emi­lio és Tina, mikor vissza­tér­tek bol­dog­sá­guk egy­kori szín­te­rére, Bangó Mar­git kis­pesti ott­ho­nába.

Meglepő fordulat! Közös dalt készít Bangó Margit és Emilio

Meglepő fordulat! Közös dalt készít Bangó Margit és Emilio

Több, mint egy év­ti­zed után közös dalt ké­szít Bangó Mar­git és Emi­lio! A mun­ká­ból még Tina is ki­ve­szi a ré­szét...

Emilio nem bír magával: Ezt tette Bangó Margit ruhájával

Emilio nem bír magával: Ezt tette Bangó Margit ruhájával

A nép­szerű éne­kes nem megy a szom­szédba némi ext­re­mi­tá­sért, de most ki­csit el­sza­ladt vele a ló.

Durva megpróbáltatásokon ment keresztül Emilio

Durva megpróbáltatásokon ment keresztül Emilio

Nem tudta, mire vál­lal­ko­zik.

A ma­gyar éne­kes fe­le­sége, Tina el­mondta, hogy férje nem tudta, mire vál­lal­ko­zik.

Kolbásszal kényezteti magát a Kossuth-díjas énekesnő

Kolbásszal kényezteti magát a Kossuth-díjas énekesnő

Bangó Mar­git sze­ret jókat enni, de néha nincs ideje rá. A sok munka miatt van, hogy csak késő este jut étel­hez.

Bangó Mar­git sze­ret jókat enni, de néha nincs ideje rá.Van, hogy csak késő este jut étel­hez.

Tovább folytatódik a rapháború! Ganxsta és Majka nem kérnek Dopemanből!

Tovább folytatódik a rapháború!

Ganxsta Zolee sem áll szóba Dop­e­man­nel, aki arra kérte fel, hogy ké­szít­se­nek el együtt egy jó­té­kony­sági dalt beteg gye­re­kek meg­se­gí­té­sére!

Nagy dobásra készül a hét magyar szívtipró énekes!

Nagy dobásra készül a hét magyar szívtipró énekes!

Va­do­natúj klip­ben ze­nél­nek együtt.

A va­do­natúj klip­ben Kö­kény At­tila, Fred­die, Gás­pár Laci, Ta­kács Ni­ko­las, Oláh Gergő, Gi­tano és Emi­lio zenél együtt.

Balesetet szenvedett Bangó Tina, ömlött a vér a lábából

Balesetet szenvedett Bangó Tina, ömlött a vér a lábából

Na­gyon meg­ijedt Emi­lio, ami­kor meg­hal­lotta sze­relme fáj­da­lom­tól el­tor­zult hang­ját.

Na­gyon meg­ijedt Emi­lio, ami­kor meg­hal­lotta sze­relme fáj­da­lom­tól el­tor­zult hang­ját.

Dráma a színfalak mögött: élő adásban sérült le Emilio!

Dráma a színfalak mögött: élő adásban sérült le Emilio!

Az éne­kes rosszul lé­pett, ha­tal­mas reccse­nést hal­lott, most orvos vizs­gálja.

Az éne­kes rosszul lé­pett, ha­tal­mas reccse­nést hal­lott, most orvos vizs­gálja.

Lehullt a lepel, ez a páros nyerheti meg A Nagy Duettet!

Lehullt a lepel, ez a páros nyerheti meg A Nagy Duettet!

Ki­de­rült, kik a leg­esé­lye­seb­bek.

Bár a va­sár­napi adás végén senki nem esett ki, ki­de­rült, kik a leg­esé­lye­seb­bek a győ­ze­lemre.

Emilio kukacától fetrengett A Nagy Duett közönsége!

Emilio kukacától fetrengett A Nagy Duett közönsége!

Az éne­kes ha­tal­ma­sat ala­kí­tott.

Az éne­kes ha­tal­ma­sat ala­kí­tott a TV2 stú­di­ó­já­ban, ami­kor part­ne­ré­vel egy is­mert rajzfilm slá­ge­rét adták elő.

Korhatárosan nyomta a színpadon Ábel Anita!

Korhatárosan nyomta a színpadon Ábel Anita!

A Nagy Duett dön­tő­jén Emi­lio és part­nere min­dent be­le­ad­nak a győ­ze­lembe.

A Nagy Duett dön­tő­jén Emi­lio és part­nere min­dent be­le­ad­nak a győ­ze­lembe.

Így néznek ki a sztárok a magyar gyerekek szerint

Így néznek ki a sztárok a magyar gyerekek szerint

Menő művek ér­kez­tek a Ri­post gye­rek­napi rajz­ver­se­nyébe. Hí­res­sé­ge­ink sem tud­tak szó nél­kül el­menni mel­let­tük.

Menő művek ér­kez­tek a Ri­post gye­rek­napi rajz­ver­se­nyébe. Hí­res­sé­ge­ink sem tud­tak szó nél­kül el­menni mel­let­tük.

Végre beköltöztek új házukba Emilióék

Végre beköltöztek új házukba Emilióék

Emi­lio és fe­le­sége, Je­li­nek Tina még ja­nu­ár­ban kifi­ze­tet­ték há­zu­kat.

Emi­lio és fe­le­sége, Je­li­nek Tina még ja­nu­ár­ban kifi­ze­tet­ték 150 négy­zet­mé­te­res új há­zu­kat. Itt végre saját kony­hája és két für­dő­szo­bája is lehet Ti­náék­nak.

Faképnél hagyta lánya A Nagy Duett sztárját

Faképnél hagyta lánya A Nagy Duett sztárját

Emi­li­ó­nak egész csa­ládja A Nagy Duett stú­di­ó­já­ban szur­kol.

Emi­li­ó­nak egész csa­ládja A Nagy Duett stú­di­ó­já­ban szur­kol va­sár­na­pon­ként, ám teg­nap este kis­lá­nya meg­gon­dolta magát.

Emiliót megőrjítette Ábel Anita fenékriszálása

Emiliót megőrjítette Ábel Anita fenékriszálása

Nagy a tétje a va­sár­nap esti A Nagy Duett elő­dön­tő­jé­nek, így min­denki min­dent bevet a si­ke­rért.

Nagy a tétje a va­sár­nap esti A Nagy Duett elő­dön­tő­jé­nek, így min­denki min­dent bevet a si­ke­rért. Ábel Anita és Emí­lio má­so­dik dala az Éjjel az om­ni­busz te­te­jén volt, ami­nek a TV2 mű­sor­ve­ze­tője nem na­gyon örült. Sze­rinte egy­ál­ta­lán nem áll neki jól ez a stí­lus. De a to­vább­ju­tás ér­de­ké­ben na­gyon igye­ke­zett.

Elviselhetetlen kínokat él át Bangó Margit

Elviselhetetlen kínokat él át Bangó Margit

Mo­sollyal az arcán druk­kolt va­sár­nap este Emi­lió­ék­nak A Nagy Du­ett­ben.

Zokogásban tört ki a kamerák előtt Ábel Anita

Zokogásban tört ki a kamerák előtt Ábel Anita

A Dal győz­tes dalát, Pápai Joci Ori­gó­ját adta elő Ábel Anita és Emi­lió.

Újabb botrány Bangó Margit és lánya közt

Újabb botrány Bangó Margit és lánya közt

Bangó Mar­git el­adta ko­rábbi ott­ho­nát, és már meg is vá­sá­rolta új házát közel imá­dott uno­ká­já­hoz...

Bangó Margit ruhájában parádézott Emilio

Bangó Margit ruhájában parádézott Emilio

A min­den szem­pont­ból je­len­té­keny éne­kes messzire haj­landó el­menni egy po­é­nért.