Emilio

Ez nem semmi: Ezzel akarta megetetni Emilio a feleségét

Ez nem semmi: Ezzel akarta megetetni Emilio a feleségét

A há­zas­pár el­ha­tá­ro­zásra ju­tott.

A há­zas­pár min­den ed­di­gi­nél erő­sebb el­ha­tá­ro­zásra ju­tott az egész­sé­ges élet­mód és a rend­sze­res test­moz­gás terén.

Itt a teljes sztori: ez a sztár ült Curtis mellett a balesetnél

Itt a teljes sztori: ez a sztár ült Curtis mellett a balesetnél

Az érin­tet­tek mé­lyen hall­gat­nak, de a Ri­post­nak már két szem­tanú is ál­lítja: nem­csak a rap­pert lát­ták ki­szállni...

Az érin­tet­tek mé­lyen hall­gat­nak, de a Ri­post­nak már két szem­tanú is ál­lítja: nem­csak a rap­pert lát­ták ki­szállni...

Ezt nézd: Hatalmas bulival ünnepeltek Emilióék

Ezt nézd: Hatalmas bulival ünnepeltek Emilióék

Tíz év kü­lönb­ség van Vi­vike és a kis Tina kö­zött, azon­ban a két lány egy napon szü­le­tett.

Tíz év kü­lönb­ség van Vi­vike és a kis Tina kö­zött, azon­ban a két lány egy napon szü­le­tett.

Rosszul lett Emilio felesége, azonnal orvoshoz kellett vinni

Rosszul lett Emilio felesége, orvoshoz kellett vinni

Tina már napok óta hasi fáj­dal­makra pa­nasz­ko­dott, ám egy tánc­házi mu­lat­ság köz­ben tü­ne­tei fel­erő­söd­tek.

Tina már napok óta hasi fáj­dal­makra pa­nasz­ko­dott, ám egy tánc­házi mu­lat­ság köz­ben tü­ne­tei fel­erő­söd­tek.

Meztelenül üzent a kádból Balázs Andi!

Meztelenül üzent a kádból Balázs Andi!

Intim hely­szí­nen vett fel vi­deót.

A Csak show és más semmi jö­vendő zsű­ri­tagja egy intim hely­szí­nen vett fel vi­deót, és üzent a ma­gyar zenei világ két fe­ne­gye­re­ké­nek.

Élete álmáról vallott Bangó Margit

Élete álmáról vallott Bangó Margit

Ez­út­tal a csa­lád tel­jes női sza­ka­sza el­kí­sérte es­kü­vői ruha pró­bá­jára Tinát.

Ez­út­tal a csa­lád tel­jes női sza­ka­sza el­kí­sérte es­kü­vői ruha pró­bá­jára Tinát. A hölgy­ko­szo­rú­ban ott volt Bangó Mar­git is, aki el­árulta, miért fo­hász­ko­dik.

Curtis kitálalt: durva dolgokat mond Majkáról

Curtis kitálalt: durva dolgokat mond Majkáról

Cur­tis ma már tud be­szélni arról a sze­gedi es­té­ről, ami­kor Majka nyil­vá­no­san sza­kí­tott vele a szín­pa­don és drog­füg­gő­nek ál­lí­totta be őt...

Cur­tis ma már tud be­szélni arról a sze­gedi es­té­ről, ami­kor Majka nyil­vá­no­san sza­kí­tott vele a szín­pa­don és drog­füg­gő­nek ál­lí­totta be őt...

Mutatjuk, durván lefogytak a magyar sztárok: ezt látnod kell!

Mutatjuk, durván lefogytak a magyar sztárok: ezt látnod kell!

Ha­tal­mas vál­to­zá­son men­tek ke­resz­tül ha­zánk hí­res­sé­gei.

El­ké­pesztő, mi­lyen ha­tal­mas vál­to­zá­son men­tek ke­resz­tül ha­zánk hí­res­sé­gei, akik el­árul­ták, to­vábbra sem áll­nak le a di­é­tá­val! Vé­gig­men­nek a rögös úton, hogy el­ér­jék az álom­ala­kot.

Most érkezett: Nagy az öröm a Bangó családban

Most érkezett: Nagy az öröm a Bangó családban

A páros úgy dön­tött, túl a he­te­dik há­zas­sági év­for­du­lón ismét meg­pe­csé­te­lik sze­rel­mü­ket.

A páros úgy dön­tött, túl a he­te­dik há­zas­sági év­for­du­lón ismét meg­pe­csé­te­lik sze­rel­mü­ket. Itt van­nak az első fotók!

Iszonyatos fájdalmak várnak rá: ettől retteg a magyar énekes

Iszonyatos fájdalmak várnak rá: ettől retteg a magyar énekes

Hat­van ki­ló­tól sza­ba­dult meg Emi­lio.

A gyo­mor­gyű­rű­nek és ki­tar­tá­sá­nak kö­szön­he­tően több mint hat­van ki­ló­tól sza­ba­dult meg Emi­lio. Az éne­kesre újabb ope­rá­ció várna...

Nem hittünk a szemünknek: Így köszöntötték Emiliót születésnapján

Nem hittünk a szemünknek: Így köszöntötték Emiliót születésnapján

A szom­szé­dok is a cso­dá­jára jár­tak Emi­lio szü­le­tés­nap­já­nak. Nem csoda, hi­szen Bangó Mar­git hang­já­tól zen­gett a kör­nyék.

Kirabolták Bangó Margit unokáját a forgatáson

Kirabolták Bangó Margit unokáját a forgatáson

Több mil­lió fo­rint­tal ká­ro­sí­tot­ták meg a stá­bot. Tina a ra­jon­gó­i­tól kért se­gít­sé­get.

Több mil­lió fo­rint­tal ká­ro­sí­tot­ták meg a stá­bot. Tina a ra­jon­gó­i­tól kért se­gít­sé­get.

Filmszerepet kapott Bangó Margit unokája

Filmszerepet kapott Bangó Margit unokája

Tina és férje, Emi­lio na­gyon ké­szül­tek a nagy fel­adatra és még egy tőlük szo­kat­lan dol­got is be­vál­lal­tak a sze­rep ked­véért.

Tina és férje, Emi­lio na­gyon ké­szül­tek a nagy fel­adatra és még egy tőlük szo­kat­lan dol­got is be­vál­lal­tak a sze­rep ked­véért.

Vajon mi lesz ebből? Barátjával forgatott klipet Emilio

Vajon mi lesz ebből? Barátjával forgatott klipet Emilio

Már na­gyon rég­óta ter­ve­zik...

Már na­gyon rég­óta ter­ve­zik, hogy közös dalt ké­szí­te­nek, de csak most ke­rül­he­tett rá sor...

Kiderült a titok, ezt művelte felesége tudta nélkül Emilio

Kiderült a titok, ezt művelte felesége tudta nélkül Emilio

Íme a tit­kos akció rész­le­tei!

Talán nem is szá­mí­tott rá, hogy ilyen ha­tása lesz a tit­kos ak­ci­ó­nak!

Ezt látnod kell: Így ülte meg a bikát Bangó Margit unokája

Ezt látnod kell: Így ülte meg a bikát Bangó Margit unokája

Tina és Emi­lio ka­land­park­ban jár­tak.

Tina és Emi­lio a minap ka­land­park­ban jár­tak, ahol min­dent ki­pró­bál­tak. A lá­to­ga­tás vic­cesre si­ke­re­dett.

Pokoli fájdalom, hatalmasat reccsent Emilio karja

Pokoli fájdalom, hatalmasat reccsent Emilio karja

Ott­ho­ná­ban tör­tént a bal­eset. Bár nagy fáj­dal­mak­kal küz­dött, elő­ször nem volt haj­landó or­vos­hoz menni.

Ott­ho­ná­ban tör­tént a bal­eset. Bár nagy fáj­dal­mak­kal küz­dött, elő­ször nem volt haj­landó or­vos­hoz menni.

Nézz be Bódiékhoz! Így fest Bódi Guszti kacsalábon forgó luxusotthona

Nézz be Bódiékhoz! Így fest Bódi Guszti kacsalábon forgó luxusotthona

A ze­nész­csa­lád már jó ideje csi­no­sítja ott­ho­nát, me­lyet most elő­ször mu­tat­tak meg a nyil­vá­nos­ság­nak.

Most már tényleg elég volt! Harcba szálltak a kilók ellen Emilióék!

Most már tényleg elég volt! Harcba szálltak a kilók ellen Emilióék!

Már rég­óta ádáz har­cot vív a súly­fe­les­leg ellen az Emi­lio fa­mí­lia, de eddig nem volt tar­tós az ered­mény!

Meglepő kijelentést tett Emilio! Az énekes bevallotta: újra nősülne!

Meglepő kijelentést tett Emilio! Az énekes bevallotta: újra nősülne!

Az éne­kes azt is el­árulta, kit vá­lasz­tana, ha újra oltár elé állna...

Az éne­kes azt is el­árulta, kit vá­lasz­tana, ha újra oltár elé állna...

Bangó Margit nem tudta visszatartani a könnyeit! Nagyon elérzékenyült!

Bangó Margit nem tudta visszatartani a könnyeit! Nagyon elérzékenyült!

A Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész tisz­te­le­tére ha­tal­mas la­ko­má­val ké­szült a csa­ládja és ba­rá­tai.

20 milliós verdával csapatja Bangó Margit

20 milliós verdával csapatja Bangó Margit

Az éne­kesnő és a csa­ládja né­hány napja ve­het­ték át új jár­gá­nyu­kat.

Az éne­kesnő és a csa­ládja né­hány napja ve­het­ték át új cso­da­jár­gá­nyu­kat, ami nem csak gyö­nyörű és tágas, de a kör­nye­ze­tet is kí­méli.

Emilio lebukott! Az énekes ismét bűnbe esett!

Emilio lebukott! Az énekes ismét bűnbe esett!

A ze­nész eddig igye­ke­zett tar­tani a fo­gyó­kú­rá­ját, de mégis plusz ki­ló­kat sze­dett fel.

A ze­nész eddig igye­ke­zett tar­tani a fo­gyó­kú­rá­ját, ám Bangó Mar­git szü­le­tés­napja óta több­ször is a fazék fe­ne­kére né­zett és bi­zony ez plusz ki­ló­kat ered­mé­nye­zett.

Népszerű férfizenekar kampányol a hátrányos helyzetű tehetségekért!

Népszerű férfizenekar kampányol a hátrányos helyzetű tehetségekért!

A cél, hogy minél több egyedi dí­szí­tésű ter­mosz­bögre ta­lál­jon gaz­dára.

A cél, hogy minél több egyedi dí­szí­tésű ter­mosz­bögre ta­lál­jon gaz­dára.

Legnagyobb félelmével nézett szembe Bangó Margit!

Legnagyobb félelmével nézett szembe Bangó Margit!

Az Emi­lio Fa­mí­lia hor­gászni ment, ahol ki­de­rült, mitől ret­teg a Kos­suth-díjas mű­vésznő!

Eltörött a mécses, könnyekben tört ki Emilio és Tina!

Eltörött a mécses, könnyekben tört ki Emilio és Tina!

A há­zas­pár­nak régi vágya tel­je­sült, ez pedig olyan ér­zel­me­ket in­dí­tott el ben­nük, hogy kép­te­le­nek vol­tak pa­ran­csolni az ér­zel­me­ik­nek.

A há­zas­pár­nak régi vágya tel­je­sült, ez pedig olyan ér­zel­me­ket in­dí­tott el ben­nük, hogy kép­te­le­nek vol­tak pa­ran­csolni az ér­zel­me­ik­nek.

Mi történt? Polgárőrök szállták meg Emilio otthonát!

Mi történt? Polgárőrök szállták meg Emilio otthonát!

Ha­tal­mas volt a ri­a­da­lom az Emi­lio Fa­mí­li­á­ban, ami­kor egyik pil­la­nat­ról a má­sikra el­sö­té­te­dett min­den a csa­lád gyáli ott­ho­ná­ban...

Ha­tal­mas volt a ri­a­da­lom az Emi­lio Fa­mí­li­á­ban, ami­kor egyik pil­la­nat­ról a má­sikra el­sö­té­te­dett min­den a csa­lád gyáli ott­ho­ná­ban, majd hir­te­len pol­gár­őrök je­len­tek meg a ház­ban...

Bangó Margit dédunokája elhagyta az országot

Bangó Margit dédunokája elhagyta az országot

A csa­lád könnyes bú­csút vett Kis Ti­ná­tól, aki Je­ru­zsá­lem felé vette az irányt.

A csa­lád könnyes bú­csút vett Kis Ti­ná­tól, aki Je­ru­zsá­lem felé vette az irányt.

Komoly fájdalmakat élt át az énekes a mellékhelyiségben

Komoly fájdalmakat élt át az énekes a mellékhelyiségben

Meg­le­pő­dött a sztár.

A nép­szerű elő­adó nem gon­dolta, hogy ez tör­té­nik majd vele ott­ho­nuk leg­ki­sebb he­lyi­sé­gé­ben, de nem hagyta annyi­ban a dol­got!

L.L. Junior nehéz gyerekkoráról vallott!

L.L. Junior nehéz gyerekkoráról vallott!

Ju­nior vissza­em­lé­ke­zett arra, mikor még ut­ca­gye­rek volt...

Ju­nior régi ba­rát­já­val nosz­tal­gi­á­zott, ekkor tör­tek fel be­lőle az em­lé­kek abból az idő­ből, mikor még ut­ca­gye­rek volt.

Kislánya miatt fakadt sírva Emilio!

Kislánya miatt fakadt sírva Emilio!

Ki­seb­bik lánya, Vi­vike kü­lö­nös do­log­gal vette le édes­ap­ját a lá­bá­ról...

Az éne­kes ki­seb­bik lánya, Vi­vike kü­lö­nös do­log­gal vette le édes­ap­ját a lá­bá­ról, ami­től Emi­lio na­gyon el­ér­zé­ke­nyült!

Újra dédnagymama lehet Bangó Margit

Újra dédnagymama lehet Bangó Margit

Emi­lio rég­óta sze­retné, ha két lánya után szü­letne egy kisfia is. Most fel­erő­sö­dött benne a vágy, mi­u­tán el­kí­sérte fe­le­sé­gét egy szép­ség­sza­lonba.

Emi­lio rég­óta sze­retné, ha két lánya után szü­letne egy kisfia is. Most fel­erő­sö­dött benne a vágy, mi­u­tán el­kí­sérte fe­le­sé­gét egy szép­ség­sza­lonba.

Bangó Margitnak öltözött Curtis egy farsangi buliban! - Fotóval

Bangó Margitnak öltözött Curtis egy farsangi buliban!

Rö­hö­gő­görcsbe ful­ladt a far­sangi mu­lat­ság, ami­kor meg­lát­ták az egy­be­gyűl­tek a rap­per vic­ces jel­me­zét! Azért a há­zi­gaz­dá­kat sem kel­lett fél­teni....

Bibliai idézetet varratott magára a valóságshow-sztár!

Bibliai idézetet varratott magára a valóságshow-sztár!

Emi­lio és fe­le­sége kü­lön­le­ges páros te­to­vá­lást csi­nál­tat­tak!

Ezt látnod kell! Emilio megmutatja félmeztelen testét

Ezt látnod kell! Emilio megmutatja félmeztelen testét

Vic­ces pil­la­na­tok­nak le­he­tünk tanúi, hi­szen ma este úszó­ver­se­nyen fe­szül egy­más­nak Tina és Emi­lio...

Vic­ces pil­la­na­tok­nak le­he­tünk tanúi, hi­szen ma este úszó­ver­se­nyen fe­szül egy­más­nak Tina és Emi­lio...

Szívbemarkoló látvány! Így fest most Bangó Margit egykori otthona!

Szívbemarkoló látvány! Így fest most Bangó Margit egykori otthona!

Nehéz per­ce­ket élt át Emi­lio, mikor vissza­tért az el­ha­gyott házba...

Nehéz per­ce­ket élt át Emi­lio és Tina, mikor vissza­tér­tek bol­dog­sá­guk egy­kori szín­te­rére...

Emilio nem bír magával: Ezt tette Bangó Margit ruhájával

Emilio nem bír magával: Ezt tette Bangó Margit ruhájával

A nép­szerű éne­kes nem megy a szom­szédba némi ext­re­mi­tá­sért, de most ki­csit el­sza­ladt vele a ló.

Kolbásszal kényezteti magát a Kossuth-díjas énekesnő

Kolbásszal kényezteti magát a Kossuth-díjas énekesnő

Bangó Mar­git sze­ret jókat enni.

Bangó Mar­git sze­ret jókat enni, de néha nincs ideje rá.

Meglepő fordulat! Közös dalt készít Bangó Margit és Emilio

Meglepő fordulat! Közös dalt készít Bangó Margit és Emilio

Több, mint egy év­ti­zed után közös dalt ké­szít Bangó Mar­git és Emi­lio!

Több, mint egy év­ti­zed után közös dalt ké­szít Bangó Mar­git és Emi­lio! A mun­ká­ból még Tina is ki­ve­szi a ré­szét...

Tovább folytatódik a rapháború! Ganxsta és Majka nem kérnek Dopemanből!

Tovább folytatódik a rapháború! Ganxsta és Majka nem kérnek Dopemanből!

Kö­szö­nik, nem akar­nak közös dalt Dop­e­man­nel...

Kö­szö­nik, nem akar­nak közös dalt Dop­e­man­nel...

Durva megpróbáltatásokon ment keresztül Emilio

Durva megpróbáltatásokon ment keresztül Emilio

Nem tudta, mire vál­lal­ko­zik.

A ma­gyar éne­kes fe­le­sége, Tina el­mondta, hogy férje nem tudta, mire vál­lal­ko­zik.

Balesetet szenvedett Bangó Tina, ömlött a vér a lábából

Balesetet szenvedett Bangó Tina, ömlött a vér a lábából

Na­gyon meg­ijedt Emi­lio.

Na­gyon meg­ijedt Emi­lio, ami­kor meg­hal­lotta sze­relme fáj­da­lom­tól el­tor­zult hang­ját. Az éne­kes éppen zu­ha­nyozni ké­szült, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Nagy dobásra készül a hét magyar szívtipró énekes!

Nagy dobásra készül a hét magyar szívtipró énekes!

A va­do­natúj klip­ben Kö­kény At­tila, Fred­die, Gás­pár Laci, Ta­kács Ni­ko­las, Oláh Gergő, Gi­tano és Emi­lio zenél együtt.

A va­do­natúj klip­ben Kö­kény At­tila, Fred­die, Gás­pár Laci, Ta­kács Ni­ko­las, Oláh Gergő, Gi­tano és Emi­lio zenél együtt.

Dráma a színfalak mögött: élő adásban sérült le Emilio!

Dráma a színfalak mögött: élő adásban sérült le Emilio!

Az éne­kes rosszul lé­pett, ha­tal­mas reccse­nést hal­lott, most orvos vizs­gálja.

Az éne­kes rosszul lé­pett, ha­tal­mas reccse­nést hal­lott, most orvos vizs­gálja.

Korhatárosan nyomta a színpadon Ábel Anita!

Korhatárosan nyomta a színpadon Ábel Anita!

A Nagy Duett dön­tő­jén Emi­lio és part­nere min­dent be­le­ad­nak a győ­ze­lembe.

A Nagy Duett dön­tő­jén Emi­lio és part­nere min­dent be­le­ad­nak a győ­ze­lembe.

Lehullt a lepel, ez a páros nyerheti meg A Nagy Duettet!

Lehullt a lepel, ez a páros nyerheti meg A Nagy Duettet!

Ki­de­rült, kik a leg­esé­lye­seb­bek.

Bár a va­sár­napi adás végén senki nem esett ki, ki­de­rült, kik a leg­esé­lye­seb­bek a győ­ze­lemre.

Emilio kukacától fetrengett A Nagy Duett közönsége!

Emilio kukacától fetrengett A Nagy Duett közönsége!

Az éne­kes ha­tal­ma­sat ala­kí­tott.

Az éne­kes ha­tal­ma­sat ala­kí­tott a TV2 stú­di­ó­já­ban, ami­kor part­ne­ré­vel egy is­mert rajzfilm slá­ge­rét adták elő.

Így néznek ki a sztárok a magyar gyerekek szerint

Így néznek ki a sztárok a magyar gyerekek szerint

Mi­csoda al­ko­tá­sok...

Olyan ki­váló al­ko­tá­sok ér­kez­tek a Ri­post gye­rek­napi rajz­ver­se­nyébe, ame­lyek mel­lett ha­zánk hí­res­sé­gei sem tud­tak szó nél­kül el­menni.

Elviselhetetlen kínokat él át Bangó Margit

Elviselhetetlen kínokat él át Bangó Margit

Mégis mo­sollyal az arcán druk­kolt...

Bangó Mar­git a kínok kín­ját élte át, mégis mo­sollyal az arcán druk­kolt va­sár­nap este Emi­lió­ék­nak A Nagy Du­ett­ben.

Emiliót megőrjítette Ábel Anita fenékriszálása

Emiliót megőrjítette Ábel Anita fenékriszálása

Nagy a tétje a va­sár­nap esti A Nagy Duett elő­dön­tő­jé­nek, így min­denki min­dent bevet a si­ke­rért.

Nagy a tétje a va­sár­nap esti A Nagy Duett elő­dön­tő­jé­nek, így min­denki min­dent bevet a si­ke­rért. Ábel Anita még a fe­nék­ri­szá­lást is be­ve­tette.

Végre beköltöztek új házukba Emilióék

Végre beköltöztek új házukba Emilióék

Emi­lio és fe­le­sége, Je­li­nek Tina még ja­nu­ár­ban kifi­ze­tet­ték há­zu­kat.

Emi­lio és fe­le­sége, Je­li­nek Tina még ja­nu­ár­ban kifi­ze­tet­ték 150 négy­zet­mé­te­res új há­zu­kat. Itt végre saját kony­hája és két für­dő­szo­bája is lehet Ti­náék­nak.

Faképnél hagyta lánya A Nagy Duett sztárját

Faképnél hagyta lánya A Nagy Duett sztárját

Emi­li­ó­nak egész csa­ládja A Nagy Duett stú­di­ó­já­ban szur­kol.

Emi­li­ó­nak egész csa­ládja A Nagy Duett stú­di­ó­já­ban szur­kol va­sár­na­pon­ként, ám teg­nap este kis­lá­nya meg­gon­dolta magát.

Könnyekig hatódott a színpadon a népszerű színésznő

Könnyekig hatódott a színpadon a népszerű színésznő

A Dal győz­tes dalát, Pápai Joci Ori­gó­ját adta elő Ábel Anita és Emi­lió, ám erre még ők sem szá­mí­tot­tak.

A Dal győz­tes dalát, Pápai Joci Ori­gó­ját adta elő Ábel Anita és Emi­lió, azon­ban arra ők sem szá­mí­tot­tak, ami végül tör­tént.

Újabb botrány Bangó Margit és lánya közt

Újabb botrány Bangó Margit és lánya közt

Bangó Mar­git el­adta ko­rábbi ott­ho­nát, és már meg is vá­sá­rolta új házát közel imá­dott uno­ká­já­hoz...

Bangó Margit ruhájában parádézott Emilio

Bangó Margit ruhájában parádézott Emilio

A min­den szem­pont­ból je­len­té­keny éne­kes messzire haj­landó el­menni egy po­é­nért.