elton john

Hihetetlen buliban járt az egykori magyar sztársportoló

Hihetetlen buliban járt az egykori magyar sztársportoló

Sz­tá­ro­kat oktat...

Sán­dor hosszú évek óta Los An­ge­les­ben él, ahol te­nisz­ok­ta­tó­ként te­vé­keny­ke­dik. Mivel sztá­ro­kat is tanít, nem csoda, hogy fel­tűnt ezen a bulin.

Elton John elszólta magát: Ekkor születik Meghan Markle kisbabája

Elton John elszólta magát: Ekkor születik Meghan Markle kisbabája

A 72 éves vi­lág­sztár va­ló­ban tud­hat va­la­mit a bébi ér­ke­zé­sé­ről.

A 72 éves vi­lág­sztár na­gyon jó ba­rátja a her­cegi pár­nak, így va­ló­ban tud­hat va­la­mit a bébi ér­ke­zé­sé­ről.

Kiszivárgott, Meghan hercegné titokban erre kérte Elton Johnt

Kiszivárgott, Meghan hercegné titokban erre kérte Elton Johnt

Na­gyon korán el­kez­dett gon­dos­kodni szü­le­tendő gyer­meke kar­ri­er­jé­ről. Sze­ren­csére a sztár igent mon­dott!

Na­gyon korán el­kez­dett gon­dos­kodni szü­le­tendő gyer­meke kar­ri­er­jé­ről. A sztár igent mon­dott!

Kiderült Diana nagy titka? Ezt hagyta Harry hercegre

Kiderült Diana nagy titka? Ezt hagyta Harry hercegre

A tit­kos aján­dék­ról eddig senki más nem tu­dott, csak Elton John. Nem csoda, hogy ennyien sze­re­tik Har­ryt!

A tit­kos aján­dék­ról eddig senki más nem tu­dott, csak Elton John. Nem csoda, hogy ennyien sze­re­tik Harry her­ce­get!

Végre lehullt a lepel a titokról: ő a hercegi esküvő sztárfellépője

Végre lehullt a lepel a titokról: ő a hercegi esküvő sztárfellépője

A ze­nész jó vi­szonyt ápol a csa­lád­dal.

A vi­lág­hírű ze­nész, Elton John igen jó vi­szonyt ápol a ki­rá­lyi csa­lád­dal, így szinte bo­rí­té­kol­ható volt, hogy ő éne­kel majd az ifjú pár­nak.

Megrázó döntés: így végrendelkezett az Oscar-díjas zenész édesanyja

Megrázó döntés: így végrendelkezett az Oscar-díjas zenész édesanyja

Sok­koló el­ha­tá­ro­zás­sal kel­lett szem­be­sül­nie Elton John­nak. Édes­anyja az utolsó pil­la­nat­ban meg­vál­toz­tatta vég­ren­de­le­tét.

Könnyekig hatódott: erre a találkozóra örökre emlékezni fog a sztár

Könnyekig hatódott: erre a találkozóra örökre emlékezni fog a sztár

Elton John újra ta­lál­koz­ha­tott a kisfi­ú­val, akit nem fo­gad­ha­tott örökbe.

A vi­lág­hírű éne­kes, Elton John újra ta­lál­koz­ha­tott azzal az ukrán kisfi­ú­val, akit évek­kel ez­előtt nem fo­gad­ha­tott örökbe. A haj­dani el­uta­sí­tás nem szegte ked­vét a sztár­nak, aki azóta is a tá­vol­ból tá­mo­gatja a gye­re­ket és sze­ret­teit.

Nem kér bocsánatot Elton John, pedig otthonában sérült meg egy kislány

Nem kér bocsánatot Elton John, pedig otthonában sérült meg egy kislány

A gye­rek arcát csú­nya sebek bo­rí­tot­ták a sztár ku­tyája miatt.

A gye­rek arcát csú­nya sebek bo­rí­tot­ták a sztár ku­tyája miatt. A kis­lányt pszi­cho­ló­gus is ke­zeli.

Váratlanul megszakadt a koncert: hihetetlen, ami a sztárral történt

Váratlanul megszakadt a koncert: hihetetlen, ami a sztárral történt

A vi­lág­hírű éne­kes éppen egy slá­ge­rét adta elő, ami­kor arcon ta­lálta a kö­zön­ség egyik tagja va­la­mi­vel.

A vi­lág­hírű éne­kes éppen egy slá­ge­rét adta elő, ami­kor arcon ta­lálta a kö­zön­ség egyik tagja va­la­mi­vel.

Váratlan bejelentés: megszakította turnéját, visszavonul a világsztár

Váratlan bejelentés: megszakította turnéját, visszavonul a világsztár

A 70 éves éne­kes­nek ren­ge­teg slá­gert kö­szön­he­tünk, de úgy érzi, hogy el­jött a nyug­díjba vo­nu­lás ideje.

Titokban temette el édesanyját a legendás énekes

Titokban temette el édesanyját a legendás énekes

Elton John el­bú­csú­zott any­já­tól.

Elton John kény­te­len volt örökre el­bú­csúzni any­já­tól, alig né­hány hó­nap­pal a bé­kü­lé­sük után.

Most jelentette be a sztár: tragédia történt Elton John családjában

Most jelentette be a sztár: tragédia történt Elton John családjában

A vi­lág­hírű mű­vész sok­kot ka­pott, egy évek óta hú­zódó vita miatt ugyanis kevés időt tölt­he­tett édes­any­já­val.

A vi­lág­hírű mű­vész sok­kot ka­pott, egy évek óta hú­zódó vita miatt ugyanis kevés időt tölt­he­tett édes­any­já­val.

Botrány az előadáson, a közönség elképedve bámult

Botrány az előadáson, a közönség elképedve bámult

A fel­lé­pés kel­lős kö­ze­pén kelt ki ma­gá­ból a ze­nész­le­genda. Hiába ro­han­tak a szín­padra se­gí­teni.

A fel­lé­pés kel­lős kö­ze­pén kelt ki ma­gá­ból a ze­nész­le­genda. Hiába ro­han­tak a szín­padra se­gí­teni, nem bír­ták meg­nyug­tatni.

Szexuális zaklatással vádolják Elton Johnt!

Szexuális zaklatással vádolják Elton Johnt!

Az ál­do­zat ál­lítja: hiába til­ta­ko­zott, nem tudta meg­vé­deni magát.

Az ál­do­zat ál­lítja: hiába til­ta­ko­zott, nem tudta meg­vé­deni magát Elton John­nal szem­ben, és in­kább a fel­mon­dás mel­lett dön­tött.

Visszafordíthatatlan dolgot tett a testével Ekanem Bálint!

Visszafordíthatatlan dolgot tett a testével Ekanem Bálint!

Min­dent vál­lal a győ­ze­le­mért az éne­kes, még a fáj­da­lom­tól sem riadt vissza a siker ér­de­ké­ben.

Min­dent vál­lal a győ­ze­le­mért az éne­kes, még a fáj­da­lom­tól sem riadt vissza a siker ér­de­ké­ben.

Elton John nem bírta a gyűrődést, tolószékben végezte!

Elton John nem bírta a gyűrődést, tolószékben végezte!

Vajon mi tör­tén­he­tett?

Vajon mi tör­tén­he­tett? Min­denki ezt kér­dezi, mióta nap­vi­lá­got lát­tak Elton John Dis­ney­landi to­ló­ko­csis fotói...