Dundika

Drámai nyaralás: Kórházba került Törökországban Majka kisfia

Drámai nyaralás: Kórházba került Törökországban Majka kisfia

Dun­dika elő­ször azt hitte, a kis Ma­rián csak nap­szú­rást ka­pott.

Dun­dika elő­ször azt hitte, a kis Ma­rián csak nap­szú­rást ka­pott.

FRISS HÍREK

Elképesztő, amit Dundika csinált a kamera előtt

Elképesztő, amit Dundika csinált a kamera előtt

Jó­ga­tá­bor­ban töl­tötte a hét­vé­gé­jét.

Ma­jo­ros Hajni jó­ga­tá­bor­ban töl­tötte a hét­vé­gé­jét.

Őrületes, kólával szőkíti a haját Dundika

Őrületes, kólával szőkíti a haját Dundika

A sztár­anyuka hiába va­ká­ci­ó­zik Tö­rök­or­szág­ban, a szép­ség­ápo­lás­ról nem fe­led­ke­zik meg egy pil­la­natra sem. Most egy iga­zán kü­lön­le­ges haj­ápo­lási mód­szert pró­bált ki!

A sztár­anyuka hiába va­ká­ci­ó­zik Tö­rök­or­szág­ban, a szép­ség­ápo­lás­ról nem fe­led­ke­zik meg egy pil­la­natra sem.

Széttárt lábakkal kapták lencsevégre Dundikát

Széttárt lábakkal kapták lencsevégre Dundikát

Dun­dika nagy ki­hí­vás elé ál­lí­totta magát, de úgy fest, si­ke­re­sen veszi az aka­dá­lyo­kat.

Dun­dika nagy ki­hí­vás elé ál­lí­totta magát, de úgy fest, si­ke­re­sen veszi az aka­dá­lyo­kat.

Elszólta magát Dundika: ezt titkolják Majkával?

Elszólta magát Dundika: ezt titkolják Majkával?

Meg­lepő, mit írt le leg­fris­sebb blog­be­jegy­zé­sé­ben a két­gyer­me­kes sztár­anyuka.

Meg­lepő, mit írt le leg­fris­sebb blog­be­jegy­zé­sé­ben a két­gyer­me­kes sztár­anyuka.

Elszólta magát: Ettől rettegett évek óta Dundika

Elszólta magát: Ettől rettegett évek óta Dundika

Haj­ni­nak ön­ma­gát kel­lett le­győz­nie...

Dun­di­ká­nak elő­ször ön­ma­gát kel­lett le­győz­nie, csak aztán lép­he­tett to­vább. Ebben pedig Maj­ká­val közös két fi­á­nak is nagy sze­repe volt.

Drámai vallomás: gyermeke miatt szorongott Dundika

Drámai vallomás: gyermeke miatt szorongott Dundika

Meg­lepő őszin­te­ség­gel val­lott.

Meg­lepő őszin­te­ség­gel val­lott.

Majka kitálalt: Nálunk otthon ebből mindig probléma van

Majka kitálalt: Nálunk otthon ebből mindig probléma van

A rap­per és ked­vese, Hajni har­mó­ni­á­ban élnek, ám az ő kap­cso­la­tuk­ban is akad olyasmi, ami miatt ki tud­nak akadni egy­másra.

A rap­per és ked­vese, Hajni har­mó­ni­á­ban élnek, ám az ő kap­cso­la­tuk­ban is akad olyasmi, ami miatt ki tud­nak akadni egy­másra.

Dundika vallomása Majkáról: Azt mondták, hogy ez nem egészséges

Dundika vallomása Majkáról: Azt mondták, hogy ez nem egészséges

Ag­gó­dott, hogy el­mú­lik kö­zöt­tük az in­ti­mi­tás.

A rap­per ked­vese egy idő­ben ag­gó­dott azért, hogy el­mú­lik kö­zöt­tük az in­ti­mi­tás, de végül rá­jött, ez nem a meg­szó­lí­tá­son múlik.

Minden szülőt foglalkoztató kérdésre talált választ Majka párja

Minden szülőt foglalkoztató kérdésre talált választ Majka párja

Nehéz kér­dés, hogy mennyi időt tölt­sön a gye­rek az in­ter­ne­ten.

A mai ro­hanó, di­gi­tá­lis vi­lág­ban nehéz kér­dés, hogy mennyi időt tölt­sön a gye­rek az in­ter­ne­ten.

Így készül fiaival a farsangra Dundika

Így készül fiaival a farsangra Dundika

Ma­rián este még Pók­em­ber­nek sze­retne öl­tözni.

Ma­rián este még Pók­em­ber­nek sze­retne öl­tözni, de reg­gelre már in­kább Ame­rika ka­pi­tány lenne.

Dundika vallomása: Ijesztő betegséggel küzdenek a fiai

Dundika vallomása: Ijesztő betegséggel küzdenek a fiai

Ma­rián már kezdi ki­nőni.

Ma­rián már kezdi ki­nőni a ve­szé­lyes lég­úti be­teg­sé­get, de ko­ráb­ban ful­la­dá­sos ro­ha­mai miatt kór­házba ke­rült.

Csinos lányok társaságában kaptuk le Majkát: Mit szól ehhez Dundika

Csinos lányok társaságában kaptuk le Majkát: Mit szól ehhez Dundika

Va­sár­nap este véget ért a Sz­tárba Sztár.

Va­sár­nap este véget ért a Sz­tár­ban Sztár. Vol­tak meg­le­pe­té­sek a stú­di­ó­ban.

Hihetetlen, amit szóvá tett Majkának 7 éves kisfia

Hihetetlen, amit szóvá tett Majkának 7 éves kisfia

Majka lu­bic­kol az apa­sze­rep­ben. A ki­seb­bi­ket, Oli­vért még a mesék ér­dek­lik, ám Ma­rián már na­gyon fi­gyel...

Majka lu­bic­kol az apa­sze­rep­ben, imádja a fiait. A ki­seb­bik Oli­vért még a mesék ér­dek­lik, ám Ma­rián már na­gyon fi­gyel...

Bepánikolt Majka fia: apjától kért segítséget

Bepánikolt Majka fia: apjától kért segítséget

Majka el­uta­zott a csa­lád­já­val. A nya­ra­lás alatt sok új­don­sá­got mu­ta­tott.

Majka el­uta­zott a csa­lád­já­val. A nya­ra­lás alatt sok új­don­sá­got mu­ta­tott a fi­á­nak, de Ma­rián nem tu­dott mind­egyik­nek el­sőre örülni.

Ez csodálatos, így romantikázik Majka és Dundika

Ez csodálatos, így romantikázik Majka és Dundika

Na­gyon jól érzik ma­gu­kat!

A sztár­pár ket­tes­ben, a gye­re­kek nél­kül uta­zott el. Na­gyon jól érzik ma­gu­kat!

Erre nem számított: Kínos meglepetés érte Dundikát

Erre nem számított: Kínos meglepetés érte Dundikát

Dun­dika ba­rát­nő­i­vel uta­zott.

Dun­dika ba­rát­nő­i­vel uta­zott Spa­nyol­or­szágba, ahol szám­ta­lan iz­gal­mas él­mény­ben volt ré­szük.

Itt bizonyíték: Elhagyta az országot Majka

Itt bizonyíték: Elhagyta az országot Majka

Majka mos­ta­ná­ban nem volt éppen jó for­má­ban, ezért is szállt fel a re­pü­lőre. Re­mél­jük az uta­zás nem tesz rosszat neki.

Majka mos­ta­ná­ban nem volt éppen jó for­má­ban, ezért is szállt fel a re­pü­lőre.Re­mél­jük az uta­zás nem tesz rosszat neki.

Dundika kitálalt: ezért nem hajlandó foglalkozni Majka nőügyeivel

Dundika kitálalt: ezért nem hajlandó foglalkozni Majka nőügyeivel

A rap­per és ked­vese nyolc éve bol­do­gan élnek, bár azt be­vall­ják, hogy ők nem egy át­la­gos csa­lád. Most ki­de­rült, mi a kap­cso­la­tuk titka.

Dundika kitálalt Majkáról: Teljesen megváltozott!

Dundika kitálalt Majkáról: Teljesen megváltozott!

Már nem bu­li­zik annyit.

A rap­per a kor elő­re­ha­lad­tá­val egyre csa­lád­cent­ri­ku­sabbá válik, az éj­sza­kai bu­li­kat a csa­ládi sza­lon­na­sü­té­sek vál­tot­ták fel.

Mindenki gratulált Dundikának: Mutatjuk, miért

Mindenki gratulált Dundikának: Mutatjuk, miért

Majka és Dun­dika Tö­rök­or­szág­ban él­ve­zik a sza­bad­sá­got, ahová ter­mé­sze­te­sen a gye­re­ke­ket is ma­guk­kal vit­ték.

Majka és Dun­dika Tö­rök­or­szág­ban él­ve­zik a sza­bad­sá­got, ahová ter­mé­sze­te­sen a gye­re­ke­ket is ma­guk­kal vit­ték.

Megint elutazott, Majka itt pihen a családdal

Megint elutazott, Majka itt pihen a családdal

A rap­per meg­fo­gadta, hogy idén több időt tölt a csa­lád­dal és sza­kít időt a pi­he­nésre is...

A rap­per meg­fo­gadta, hogy idén több időt tölt a csa­lád­dal és sza­kít időt a pi­he­nésre is...

Durván kiborult Majka, videóban tálalt ki mindenről!

Durván kiborult Majka, videóban tálalt ki mindenről!

A rap­per 180 ezer fo­rin­tot köl­tött el.

A rap­per 180 ezer fo­rin­tot köl­tött el szinte a sem­mire, elege lett, és min­den­ki­nek el­mondta, miből.

Így takarít Majka kisfia: de mi az ott a háttérben?

Így takarít Majka kisfia: de mi az ott a háttérben?

Kü­lö­nös és egy­ben na­gyon cuki.

A rap­per jól lát­ha­tóan a mun­ka­meg­osz­tás híve. Amíg ő a meccset nézi, két­éves kisfia el­végzi a há­zi­mun­kát. Se­gít­sége is akadt...

Majka cuki családi fotójától te is elolvadsz

Majka cuki családi fotójától te is elolvadsz

A rap­per és csa­ládja Tö­rök­or­szág­ban töl­tik eze­ket a na­po­kat. A most meg­osz­tott fény­ké­pen ő maga is meg­le­pő­dött.

A rap­per és csa­ládja Tö­rök­or­szág­ban töl­tik eze­ket a na­po­kat. A most meg­osz­tott fény­ké­pen ő maga is meg­le­pő­dött.

Tündéri fotót posztolt Dundika, ezt látnod kell

Tündéri fotót posztolt Dundika, ezt látnod kell

A sztár­anyuka ki­seb­bik fiát és ku­tyá­ju­kat tette köz­szem­lére. Min­denki el­ol­vad a lát­vány­tól.

A sztár­anyuka ki­seb­bik fiát és ku­tyá­ju­kat tette köz­szem­lére. Min­denki el­ol­vad!

Egy ország várt erre: Készülnek az esküvőre Majkáék!

Egy ország várt erre: Készülnek az esküvőre Majkáék!

Dun­dika me­sélt el­kép­ze­lé­se­ik­ről!

A sze­rel­me­sek végre el­árul­ták, mi­lyen ter­veik van­nak a me­nyeg­ző­vel kap­cso­lat­ban! Dun­dika me­sélt el­kép­ze­lé­se­ik­ről!

Családjával hagyja el az országot Majka

Családjával hagyja el az országot Majka

A rap­per szinte már ha­za­jár a ten­ge­ren­túlra és per­sze idén sem ma­rad­hat el a nagy uta­zás. Talán éppen úton van­nak, így vár­hat­juk a posz­to­kat.

A rap­per szinte már ha­za­jár a ten­ge­ren­túlra és per­sze idén sem ma­rad­hat el a nagy uta­zás. Talán éppen úton van­nak, így vár­hat­juk a posz­to­kat.

Hoppá, Dundika kifecsegte Majka féltett titkát

Hoppá, Dundika kifecsegte Majka féltett titkát

A nép­szerű mű­sor­ve­zető nem biz­tos, hogy örülni fog, ha meg­tudja, mit mon­dott róla a ka­me­rák előtt Dun­dika.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető nem biz­tos, hogy örülni fog, ha meg­tudja, mit mon­dott róla a ka­me­rák előtt Dun­dika.

Nem bírta tovább Dundika, már csak a műtét segített

Nem bírta tovább Dundika, már csak a műtét segített

Hajni so­káig ha­lo­gatta a be­avat­ko­zást, de ál­la­pota rosszab­bo­dott, ezért két hete meg­mű­töt­ték.

Hajni so­káig ha­lo­gatta a be­avat­ko­zást, de ál­la­pota rosszab­bo­dott, ezért két hete meg­mű­töt­ték.

Kicsit szétcsúszott Majka, de szerinte ez még vállalható

Kicsit szétcsúszott Majka, de szerinte ez még vállalható

Majka és gye­re­kei anyja.

Mint min­denki, Majka és gye­re­kei anyja is ki­rúg­tak a hám­ból szil­vesz­ter éj­szaka.

Nem hiszed el, kit csókol Majka helyett Dundika

Nem hiszed el, kit csókol Majka helyett Dundika

Elég volt né­hány nap.

Elég volt né­hány nap, és Dun­dika szí­vét el­ra­bol­ták. Majka ked­vese imádja új ba­rát­ját.

Nyeregbe ültette gyerekei anyját Majka

Nyeregbe ültette gyerekei anyját Majka

Nem akár­mi­lyen sza­bad­idős prog­ra­mot vá­lasz­tott a Ma­jo­ros csa­lád.

Nem akár­mi­lyen sza­bad­idős prog­ra­mot vá­lasz­tott a Ma­jo­ros csa­lád. Min­denki él­vezte a ki­ruc­ca­nást.

Ennél cukibb ma nem lesz: így örülnek anyukájuknak Majka fiai

Ennél cukibb ma nem lesz: így örülnek anyukájuknak Majka fiai

A kis Oli­vér és Ma­rián bol­do­gabb nem is le­he­tett volna a nagy napon, Dun­dika szü­le­tés­nap­ján.

Kiderült, miért nem veszi Majka feleségül Dundikát

Kiderült, miért nem veszi Majka feleségül Dundikát

A TV2 sztárja még min­dig ódz­ko­dik a há­zas­ság­tól.

A TV2 sztárja még min­dig ódz­ko­dik a há­zas­ság­tól.

Ez a nap legcukibb fotója: szülinapi bulit csaptak Majkáék

Ez a nap legcukibb fotója: szülinapi bulit csaptak Majkáék

Maj­káék na­gyob­bik fia 6 éves lett.

Majka és Dun­dika na­gyob­bik fia 6 éves lett, ezt pedig az al­ka­lom­hoz mél­tóan meg is ün­ne­pelte a csa­lád.

Majka nagy bejelentése: Hét év után elveheti Dundikát

Majka nagy bejelentése: Hét év után elveheti Dundikát

Vajon ígé­ret­nek ve­het­jük a vá­rat­lan be­je­len­tést? Min­den­esetre na­gyon szur­ko­lunk a sze­rel­me­sek­nek.

Megmutatta, ilyen luxusba költöztek Majkáék

Megmutatta, ilyen luxusba költöztek Majkáék

Majka és kisfia úgy meg­ijesz­tet­ték Dun­di­kát, hogy az édes­anya kör­be­fu­totta a házat.

Majka és kisfia úgy meg­ijesz­tet­ték Dun­di­kát, hogy az édes­anya kör­be­fu­totta a házat.

Ezért nem veszi el Majka a párját

Ezért nem veszi el Majka a párját

Évek óta azt nyi­lat­koz­zák, hogy kö­zeli ter­veik közt sze­re­pel a há­zas­ság. A két gye­rek el­le­nére azon­ban úgy tűnik, Majka nem akar nő­sülni. Vajon mi lehet ennek az oka?

Évek óta azt nyi­lat­koz­zák, hogy kö­zeli ter­veik közt sze­re­pel a há­zas­ság. A két gye­rek el­le­nére azon­ban úgy tűnik, Majka nem akar nő­sülni. Vajon mi lehet ennek az oka?

Kitálaltak Majkáék, kiderült, miért nem házasodtak még össze!

Kitálaltak Majkáék, kiderült, miért nem házasodtak még össze!

A sztár­pár im­má­ron hét éve bol­dog egy­más ol­da­lán, sze­rel­mü­ket pedig gyűrű he­lyett két gyer­mek­kel pe­csé­tel­ték meg.

Bizarr szerelmi vallomás: Majkáék túl vannak a vízválasztón

Bizarr szerelmi vallomás: Majkáék túl vannak a vízválasztón

7 éve al­kot­nak egy párt...

Majka és Dun­dika immár 7 éve alkot egy párt, év­for­du­ló­juk­ról pedig a Fa­ce­boo­kon is meg­em­lé­kez­tek.

Dundika lelépett, mi lesz most Majkával és a gyerekekkel?

Dundika lelépett, mi lesz most Majkával és a gyerekekkel?

Az ózdi rap­per­nek na­gyon sűrű a kon­cert­prog­ramja, emi­att gyer­me­kei anyja nél­küle ment nya­ralni.

Az ózdi rap­per­nek na­gyon sűrű a kon­cert­prog­ramja, emi­att gyer­me­kei anyja nél­küle ment nya­ralni. Hajni a ba­rát­nő­i­vel Gö­rög­or­szágba uta­zott, ahol saját be­val­lása sze­rint most már ő is bu­lizni fog. Maj­ká­nak ugyanis min­den kon­cert egy buli, ahol ba­rát­já­val, Cur­tis­sel le­gu­rí­ta­nak egy-egy whis­kyt.

Intim fotók kerültek fel a netre Majkáékról!

Intim fotók kerültek fel a netre Majkáékról!

Be­te­kin­tést en­ged­tek a meg­hitt csa­ládi pil­la­na­tokba! Ezek­től a ké­pek­től egé­szen biz­tos, hogy min­denki el­ol­vad majd!

Be­te­kin­tést en­ged­tek a meg­hitt csa­ládi pil­la­na­tokba! Ezek­től a ké­pek­től egé­szen biz­tos, hogy min­denki el­ol­vad majd!

Így csókol Majka fia

Így csókol Majka fia

Na­gyon ara­nyos képet posz­tolt ön­ma­gá­ról és fi­a­i­ról az ex-play­mate. Ebből egy­ér­tel­műen ki­de­rül, hogy a test­véri sze­re­tet­nél nincs erő­sebb!

Na­gyon ara­nyos képet posz­tolt ön­ma­gá­ról és fi­a­i­ról az ex-play­mate. Ebből egy­ér­tel­műen ki­de­rül, hogy a test­véri sze­re­tet­nél nincs erő­sebb!

Mérföldkőhöz érkezett Majka és Dundika élete!

Mérföldkőhöz érkezett Majka és Dundika élete!

Je­len­leg Ame­ri­ká­ban tar­tóz­kod­nak.

A pár je­len­leg Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dik a két gyer­me­kük­kel, ahol cso­dá­la­tos ese­ményt ün­ne­pel­tek meg.

Családjával együtt elhagyta otthonát Majka

Családjával együtt elhagyta otthonát Majka

Fel­pa­kolt a Ma­jo­ros csa­lád és egy időre el­hagy­ták a fő­vá­rost.Min­den fon­tos kel­lé­ket ma­guk­kal vit­tek az uta­zás­hoz.

Fel­pa­kolt a Ma­jo­ros csa­lád és egy időre el­hagy­ták a fő­vá­rost.Min­den fon­tos kel­lé­ket ma­guk­kal vit­tek az uta­zás­hoz.

Életre szóló döntést hoztak Majkáék

Életre szóló döntést hoztak Majkáék

Ker­tes házba köl­tö­zik a Ma­jo­ros csa­lád! A két gyer­mek mel­lett szük­ség is van a bő­ví­tésre, ahol min­denki ké­nyel­me­sen elfér, és jól érez­heti magát.

Ker­tes házba köl­tö­zik a Ma­jo­ros csa­lád! A két gyer­mek mel­lett szük­ség is van a bő­ví­tésre, ahol min­denki ké­nyel­me­sen elfér, és jól érez­heti magát.

Családostól hagyta el az országot Majka

Családostól hagyta el az országot Majka

Mos­tan­tól egy hó­na­pig csak akkor hal­lunk Maj­ká­ról, ha posz­tol va­la­mit a kö­zös­ségi ol­da­lára. A rap­per és csa­ládja már a fel­le­gek­ben jár, ezek­ben a per­cek­ben is úton van­nak Ame­ri­kába.

Mos­tan­tól egy hó­na­pig csak akkor hal­lunk Maj­ká­ról, ha posz­tol va­la­mit a kö­zös­ségi ol­da­lára.

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

Nyelv­tan­fo­lyamra is jár.

A mű­sor­ve­zető töb­bek kö­zött an­gol­nyelv-tan­fo­lyamra is jár. Majka leg­főbb vá­gyai közt sze­re­pel, hogy idő­vel csa­lád­já­val együtt Las Ve­gasba köl­töz­zön.

Családja érdekében visszavesz a tempóból Majka

Családja érdekében visszavesz a tempóból Majka

Majka drasz­ti­kus dön­tést ho­zott.

Majka drasz­ti­kus dön­tést ho­zott: le­las­sí­tott, és mos­tan­tól meg­vá­lo­gatja, mi­lyen fel­ké­résre mond igent.

Félrekezelték Majka tíz hónapos kisfiát!

Félrekezelték Majka tíz hónapos kisfiát!

A rap­per ki­seb­bik fia, Oli­vér a báty­já­tól kapta el a csú­nya ví­rust.

A rap­per ki­seb­bik fia, Oli­vér a báty­já­tól kapta el a csú­nya ví­rust, ami­ről ele­inte azt hit­ték, meg­fá­zás.

Meztelenre vetkőzik Dundika, ha meglát egy pókot

Meztelenre vetkőzik Dundika, ha meglát egy pókot

Fó­bi­ák­ról be­szél­ge­tett Ma­jo­ros Péter.

Az 50 mil­liós játszma mű­sor­ve­ze­tője, Ma­jo­ros Péter pénz­pa­kol­ga­tás köz­ben fó­bi­á­ik­ról kér­dezte a já­té­ko­sait, egyi­kük­ről ki­de­rült, ir­tó­zik a pó­kok­tól.

Fülledt erotika: Meztelenül romantikázik Majka és Dundika

Fülledt erotika: Meztelenül romantikázik Majka és Dundika

Hűha! A ma­gyar sztár­pár meg­mu­tatja, ho­gyan is kell él­vezni az éle­tet!

Hűha! A ma­gyar sztár­pár meg­mu­tatja, ho­gyan is kell él­vezni az éle­tet!

Bombázóriadó: Együtt pózol Weisz Fanni és Dundika

Bombázóriadó: Együtt pózol Weisz Fanni és Dundika

Mire ké­szül­nek?

Nem tudni, mire ké­szül­het a két szép­ség, de bármi is sül ki be­lőle, csak jó lehet!

Brutál cukin tolja Majka tíz hónapos kisfia

Brutál cukin tolja Majka tíz hónapos kisfia

Az alma nem esett messze a fá­já­tól.

Mond­juk úgy, hogy az alma nem esett messze a fá­já­tól. Oli­vér még csak tíz hó­na­pos, de ha meg­hallja ked­venc dalát...

Majkáéknál hamarosan jöhet a következő baba

Majkáéknál hamarosan jöhet a következő baba

Ahogy végez Az 50 mil­liós játszma élő adá­sá­val, rohan is haza csa­lád­já­hoz a mű­sor­ve­zető.

Ahogy végez Az 50 mil­liós játszma élő adá­sá­val, rohan is haza csa­lád­já­hoz a mű­sor­ve­zető.

Retro 2006: így répázott playmate-ként Dundika!

Retro 2006: így répázott playmate-ként Dundika!

Majka ked­ve­sét már több mint egy év­ti­zede is­mer­heti a nagy­kö­zön­ség.

Majka ked­ve­sét már több mint egy év­ti­zede is­mer­heti a nagy­kö­zön­ség, a sze­le­burdi lány­ból fel­nőtt nővé érett.

Karácsonykor végre kezébe foghatja unokáját Majka édesanyja

Karácsonykor végre kezébe foghatja unokáját Majka édesanyja

Az egész csa­lád ké­szü­lő­dik a nagy ese­ményre, fi­nom­ság­ból és sze­re­tet­ből nincs hiány!

Majka kisfiánál cukibbat ma már nem fogsz látni

Majka kisfiánál cukibbat ma már nem fogsz látni

Kisfiát Dun­dika mu­tatta meg.

A ze­nész kisfiát az ins­tag­ra­mon mu­tatta meg édes­anyja, Dun­dika. A nyolc hó­na­pos Oli­vér bű­bá­jos!

Dundika kitálalt: "Akaratos férfiakkal élek"

Dundika kitálalt: "Akaratos férfiakkal élek"

Dun­dika a Ri­post­nak el­árulta, Ma­rián nem­csak kül­ső­leg, de tu­laj­don­sá­ga­i­ban is Maj­kára ütött.

Dun­dika a Ri­post­nak el­árulta, néha úgy érzi, könnyebb lenne vi­lággá men­nie, ugyanis nagyfia, Ma­rián nem­csak kül­ső­leg, de tu­laj­don­sá­ga­i­ban is Maj­kára ütött.

Hihetetlen, hogy repül az idő: ötéves lett Majka fia!

Hihetetlen, hogy repül az idő: ötéves lett Majka fia!

Fél év­ti­zede vált fe­le­lős édes­apává.

A mű­sor­ve­zető öt évvel ez­előtt vált bu­li­zós sztár­ból fe­le­lős édes­apává.

Meghökkentő helyre rakott testékszert Dundika!

Meghökkentő helyre rakott testékszert Dundika!

A párja tet­szé­sét is el­nyerte.

Majka ked­vese bol­do­gan pó­zolt az új kül­se­jé­vel, ami a párja tet­szé­sét is el­nyerte.

Kulisszák mögött ordítottak a magyar sztárfeleségek!

Kulisszák mögött ordítottak a magyar sztárfeleségek!

Hi­he­tet­len, mi tör­tént a va­sár­nap esti Sz­tár­ban sztár dön­tője alatt a szín­fa­lak mö­gött!

Hi­he­tet­len, mi tör­tént a va­sár­nap esti Sz­tár­ban sztár dön­tője alatt a szín­fa­lak mö­gött! A Ri­post le­fo­tózta, ahogy Dun­dika, Huj­ber Fe­renc neje és Vajna Tímea szur­kol a ver­seny­zők­nek!

Dundika kiposztolta Majka fő
büszkeségét!

Dundika kiposztolta Majka fő
büszkeségét!

Ki­tett egy fotót a hi­va­ta­los ol­da­alára a tévés mű­sor­ve­zető fe­le­sége, nem is akár­mi­lyet...

Ki­tett egy fotót a hi­va­ta­los ol­da­alára a tévés mű­sor­ve­zető fe­le­sége, nem is akár­mi­lyet... Árad a bol­dog­ság be­lőle, és a kép lát­tán nem is cso­dál­juk...

Meghökkentő hasonlóság: Kisfiában született újjá Majka!

Meghökkentő hasonlóság: Kisfiában született újjá Majka!

El­ké­pesztő fotó ju­tott el szer­kesz­tő­sé­günkbe! Len­cse­végre kap­ták a mű­sor­ve­zető ked­ve­sét és gyer­me­két!

Len­cse­végre kap­ták a mű­sor­ve­zető ked­ve­sét és gyer­me­két!

Mérföldkőhöz érkezett Majka és Dundika kapcsolata

Mérföldkőhöz érkezett Majka és Dundika kapcsolata

Sok min­de­nen men­tek ke­resz­tül.

A nagy­szájú mű­sor­ve­zető a kö­zös­ségi ol­da­lán me­sélt ér­zé­se­i­ről.

Majka durcás kisfiánál ma nem lesz cukibb!

Majka durcás kisfiánál ma nem lesz cukibb!

Oli­vér­rel négy hó­napja ér­ke­zett meg a gólya Maj­ká­hoz és Dun­di­ká­hoz.

Oli­vér­rel négy hó­napja ér­ke­zett meg a gólya Maj­ká­hoz és Dun­di­ká­hoz. A szü­lők azóta szám­ta­lan képen mu­tat­ták meg őt, de mind közül ez a leg­éde­sebb.

Hihetetlen fotót mutatott kisfiáról Majka!

Csodagyerek: Hihetetlen fotót mutatott kisfiáról Majka!

A mű­sor­ve­zető má­so­dik gyer­meke már három hó­na­pos. Nála cu­kibb ce­leb­bé­bit nem iga­zán ta­lá­lunk! És az a fotó...

Lehull a lepel! Végre mindent elárultak az esküvőjükről Majkáék!

Lehull a lepel! Végre mindent elárultak az esküvőjükről Majkáék!

Hi­va­ta­lo­san is össze­kö­tik az éle­tü­ket!

Két gyer­mek után végre úgy dön­töt­tek, hi­va­ta­lo­san is össze­kö­tik az éle­tü­ket! Ennek bi­zony már itt az ideje!

Majka kisfiánál nincs cukibb ma a neten!

Majka kisfiánál nincs cukibb ma a neten!

Ma­jo­ros Oli­vér csu­pán három hó­na­pos, de már most úgy úsz­kál, mint a na­gyok! Lát­ha­tóan iga­zán bol­dog baba, rá­adá­sul hi­he­tet­le­nül ara­nyos...

Ma­jo­ros Oli­vér csu­pán három hó­na­pos, de már most úgy úsz­kál, mint a na­gyok! Lát­ha­tóan iga­zán bol­dog baba, rá­adá­sul hi­he­tet­le­nül ara­nyos...

Majka nagybeteg édesanyja már készül fia lagzijára

Majka nagybeteg édesanyja már készül fia lagzijára

Ibo­lya né­ni­vel ma­da­rat lehet fo­gatni.

Ibo­lya né­ni­vel be­teg­sége el­le­nére is ma­da­rat lehet fo­gatni, mióta tudja, hogy fia meg­kérte Hajni kezét, és ké­szül­nek az es­kü­vőre.

Ezért tiltották el unokájától Majka édesanyját

Ezért tiltották el unokájától Majka édesanyját

Majka édes­anyja elő­ször szó­lal meg.

Majka édes­anyja több­ször állt már nye­résre a rák­kal ví­vott hosszú évek óta tartó küz­delme során és most megint van re­mény. Uno­kája öle­lé­sére azon­ban még vár­nia kell.

Elképesztő: Így néz ki két szülés után Dundika!

Elképesztő: Így néz ki két szülés után Dundika!

Nem en­ged­nek túl­zott be­te­kin­tést éle­tükbe, most mégis iz­gal­mas fo­tó­kat osz­tot­tak meg a kö­zös­ségi ol­da­lon.

Nem en­ged­nek túl­zott be­te­kin­tést éle­tükbe, most mégis iz­gal­mas fo­tó­kat osz­tot­tak meg a kö­zös­ségi ol­da­lon.

Már születésekor több százezret költöttek második fiukra Majkáék

Már születésekor több százezret költöttek második fiukra Majkáék

A rap­per le­ve­tette új­szü­lött kisfia köl­dök­zsi­nór­vé­rét, és ezt a Fa­ce­book-ol­da­lán tu­datta kö­ve­tő­i­vel.

Titokzatos kór terjed a magyar celebek csemetéi között

Titokzatos kór terjed a magyar celebek csemetéi között

Egy nyu­godt per­cük sem lehet.

Sú­lyos be­teg­ség ár­nyé­kolja be a ma­gyar sztár­szü­lők min­den­nap­jait.A ve­szé­lyes kór miatt egy nyu­godt perce sem lehet a csa­lá­dok­nak.

Megható fotón Majka és újszülött gyermeke

Megható fotón Majka és újszülött gyermeke

A rap­per-mű­sor­ve­zető gyö­nyörű, meg­in­dító fény­ké­pet posz­tolt a Fa­ce­book-ol­da­lán Oli­vér­rel. Nézd meg a cso­dá­la­tos fotót!

A rap­per-mű­sor­ve­zető gyö­nyörű, meg­in­dító fény­ké­pet posz­tolt a Fa­ce­book-ol­da­lán Oli­vér­rel. Nézd meg a cso­dá­la­tos fotót!

Itt vannak az első fotók Majkáék kisbabájáról!

Itt vannak az első fotók Majkáék kisbabájáról!

Le­si­fo­tó­kat ké­szí­tett egy ol­vasó-ri­por­ter a bol­dog csa­lád­ról, amint a kór­ház­ból vi­szik haza új­szü­lött kis­ba­bá­ju­kat!

Le­si­fo­tó­kat ké­szí­tett egy ol­vasó-ri­por­ter a bol­dog csa­lád­ról, amint a kór­ház­ból vi­szik haza új­szü­lött kis­ba­bá­ju­kat!

Minden kiderült Dundika második szüléséről! Ez történt a kórházban...

Minden kiderült Dundika második szüléséről! Ez történt a kórházban...

Nagy az öröm a Ma­jo­ros csa­lád­ban, hi­szen meg­szü­le­tett a pár má­so­dik gyer­meke.

Nem fogsz hinni a szemednek! Óriásira nőtt Dundika pocakja

Nem fogsz hinni a szemednek! Óriásira nőtt Dundika pocakja

Ha­ma­ro­san vi­lágra hozza ba­bá­ját.

Majka gyö­nyörű ked­vese ha­ma­ro­san vi­lágra hozza má­so­dik kis­ba­bá­ját. Már ha­tal­mas a po­cakja!

Ez vár hasi műtétje után Dundikára! Megszólalt az orvos...

Ez vár hasi műtétje után Dundikára! Megszólalt az orvos...

A csi­nos édes­anyára hosszú gyó­gyu­lási fo­lya­mat vár a csá­szár­met­szés után.

A csi­nos édes­anyára hosszú gyó­gyu­lási fo­lya­mat vár a csá­szár­met­szés után. A Ri­post meg­tudta, mennyire lesz nehéz az el­kö­vet­kező idő­szak szá­mára.

Ezért érkezik császárral Majkáék kisfia

Ezért érkezik császárral Majkáék kisfia

Majka és Dun­dika már vág­ják a cen­tit, hi­szen alig egy hónap múlva meg­ér­ke­zik Ma­rián kis­öccse.

Majka és Dun­dika már vág­ják a cen­tit, hi­szen alig egy hónap múlva meg­ér­ke­zik Ma­rián kis­öccse. Már biz­tos, hogy első fi­uk­hoz ha­son­lóan, csá­szár­met­szés­sel szü­le­tik majd meg a kis srác.

Csodásan néz ki hatalmas terhespocakjával Dundika

Csodásan néz ki hatalmas terhespocakjával Dundika

Szó sze­rint su­gár­zik a bol­dog­ság­tól és a szép­ség­től.

Szó sze­rint su­gár­zik a bol­dog­ság­tól és a szép­ség­től a má­so­dik gyer­me­két váró mo­dell.

Dráma: Újból a rákkal harcol Majka édesanyja

Dráma: Újból a rákkal harcol Majka édesanyja

Ár­nyék vetül a ba­ba­vá­rás örö­mére.

Maj­káék áp­ri­lisra vár­ják má­so­dik gyer­me­kük ér­ke­zé­sét. Örö­mü­ket azon­ban be­ár­nyé­kolja, hogy a rap­per édes­any­já­nál ismét da­ga­na­tot ta­lál­tak.

Ezek a magyar sztárok saját hasonmásukba szerelmesek

Magyar sztárok, akik saját hasonmásukba szerelmesek

El­ké­pesztő ha­son­ló­sá­gok.

Tóth Gabi és egy­kori men­to­ráltja annyira ha­son­lí­ta­nak egy­másra, hogy akár vér sze­rinti ro­ko­nok is le­het­né­nek. De nem ők az egyet­le­nek a sztár­vi­lág­ban...