Dundika

Így csókol Majka fia

Így csókol Majka fia

Na­gyon ara­nyos képet posz­tolt ön­ma­gá­ról és fi­a­i­ról az ex-play­mate. Ebből egy­ér­tel­műen ki­de­rül, hogy a test­véri sze­re­tet­nél nincs erő­sebb. Iga­zán sze­ren­csés a kis Oli­vér!

Na­gyon ara­nyos képet posz­tolt ön­ma­gá­ról és fi­a­i­ról az ex-play­mate. Ebből egy­ér­tel­műen ki­de­rül, hogy a test­véri sze­re­tet­nél nincs erő­sebb!

Mérföldkőhöz érkezett Majka és Dundika élete!

Mérföldkőhöz érkezett Majka és Dundika élete!

Je­len­leg Ame­ri­ká­ban tar­tóz­kod­nak.

A pár je­len­leg Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dik a két gyer­me­kük­kel, ahol cso­dá­la­tos ese­ményt ün­ne­pel­tek meg.

Életre szóló döntést hoztak Majkáék

Életre szóló döntést hoztak Majkáék

Ker­tes házba köl­tö­zik a Ma­jo­ros csa­lád!

Ker­tes házba köl­tö­zik a Ma­jo­ros csa­lád! A két gyer­mek mel­lett szük­ség is van a bő­ví­tésre, ahol min­denki ké­nyel­me­sen elfér, és jól érez­heti magát.

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

A mű­sor­ve­zető töb­bek kö­zött an­gol­nyelv-tan­fo­lyamra is jár. Most pedig egy hó­napra Las Ve­gasba köl­töz­nek.

A mű­sor­ve­zető an­gol­tan­fo­lyamra is jár. Majka vá­gyai közt sze­re­pel, hogy Las Ve­gasba köl­töz­ze­nek csa­lád­já­val.

Félrekezelték Majka tíz hónapos kisfiát!

Félrekezelték Majka tíz hónapos kisfiát!

A rap­per ki­seb­bik fia, Oli­vér a báty­já­tól kapta el a csú­nya ví­rust.

A rap­per ki­seb­bik fia, Oli­vér a báty­já­tól kapta el a csú­nya ví­rust, ami­ről ele­inte azt hit­ték, meg­fá­zás.

Fülledt erotika: Meztelenül romantikázik Majka és Dundika

Fülledt erotika: Meztelenül romantikázik Majka és Dundika

Hűha! A ma­gyar sztár­pár meg­mu­tatja, ho­gyan is kell él­vezni az éle­tet!

Családja érdekében visszavesz a tempóból Majka

Családja érdekében visszavesz a tempóból Majka

Majka drasz­ti­kus dön­tést ho­zott: le­las­sí­tott, és mos­tan­tól meg­vá­lo­gatja, mi­lyen fel­ké­résre mond igent.

Majka drasz­ti­kus dön­tést ho­zott.

Brutál cukin tolja Majka tíz hónapos kisfia

Brutál cukin tolja Majka tíz hónapos kisfia

Mond­juk úgy, hogy az alma nem esett messze a fá­já­tól. Oli­vér még csak tíz hó­na­pos, de ha meg­hallja ked­venc dalát...

Mond­juk úgy, hogy az alma nem esett messze a fá­já­tól. Oli­vér még csak tíz hó­na­pos, de ha meg­hallja ked­venc dalát, lábra áll és hi­he­tet­len tán­co­lásba kezd...

Bombázóriadó: Együtt pózol Weisz Fanni és Dundika

Bombázóriadó: Együtt pózol Weisz Fanni és Dundika

Nem tudni, mire ké­szül­het a két szép­ség, de bármi is sül ki be­lőle, csak jó lehet!

Nem tudni, mire ké­szül­het a két szép­ség, de bármi is sül ki be­lőle, csak jó lehet!

Meztelenre vetkőzik Dundika, ha meglát egy pókot

Meztelenre vetkőzik Dundika, ha meglát egy pókot

Fó­bi­ák­ról be­szél­ge­tett Ma­jo­ros Péter.

Az 50 mil­liós játszma mű­sor­ve­ze­tője, Ma­jo­ros Péter pénz­pa­kol­ga­tás köz­ben fó­bi­á­ik­ról kér­dezte a já­té­ko­sait, egyi­kük­ről ki­de­rült, ir­tó­zik a pó­kok­tól.

Majkáéknál hamarosan jöhet a következő baba

Majkáéknál hamarosan jöhet a következő baba

Műsor után rohan csa­lád­já­hoz Peti.

Ahogy végez Az 50 mil­liós játszma élő adá­sá­val, rohan is haza csa­lád­já­hoz a mű­sor­ve­zető.

Retro 2006: így répázott playmate-ként Dundika!

Retro 2006: így répázott playmate-ként Dundika!

Majka ked­ve­sét már több mint egy év­ti­zede is­mer­heti a nagy­kö­zön­ség.

Majka ked­ve­sét már több mint egy év­ti­zede is­mer­heti a nagy­kö­zön­ség, a sze­le­burdi lány­ból fel­nőtt nővé érett.

Dundika kitálalt: "Akaratos férfiakkal élek"

Dundika kitálalt: "Akaratos férfiakkal élek"

Dun­dika a Ri­post­nak el­árulta, néha úgy érzi, könnyebb lenne vi­lággá men­nie.

Dun­dika a Ri­post­nak el­árulta, Ma­rián nem­csak kül­ső­leg, de tu­laj­don­sá­ga­i­ban is Maj­kára ütött.

Karácsonykor végre kezébe foghatja unokáját Majka édesanyja

Karácsonykor végre kezébe foghatja unokáját Majka édesanyja

Az egész csa­lád ké­szü­lő­dik a nagy ese­ményre, fi­nom­ság­ból és sze­re­tet­ből nincs hiány!

Majka kisfiánál cukibbat ma már nem fogsz látni

Majka kisfiánál cukibbat ma már nem fogsz látni

Kisfiát Dun­dika mu­tatta meg.

A ze­nész kisfiát az ins­tag­ra­mon mu­tatta meg édes­anyja, Dun­dika. A nyolc hó­na­pos Oli­vér bű­bá­jos!

Kóstold meg Dundika baconbe tekert csirkemelleit!

Kóstold meg Dundika baconbe tekert csirkemelleit!

Ügyes sza­kács hí­ré­ben áll.

A gyö­nyörű anyuka ügyes sza­kács hí­ré­ben áll.

Dundika kiposztolta Majka büszkeségét!

Dundika
kiposztolta
Majka fő
büszkeségét!

Ki­tett egy fotót a tévés mű­sor­ve­zető fe­le­sége, nem is akár­mi­lyet...

Ki­tett egy fotót a tévés mű­sor­ve­zető fe­le­sége, nem is akár­mi­lyet...

Kulisszák mögött ordítottak a magyar sztárfeleségek!

Kulisszák mögött ordítottak a magyar sztárfeleségek!

Hi­he­tet­len, mi tör­tént a va­sár­nap esti Sz­tár­ban sztár dön­tője alatt a szín­fa­lak mö­gött!

Hi­he­tet­len, mi tör­tént a va­sár­nap esti Sz­tár­ban sztár dön­tője alatt a szín­fa­lak mö­gött!

Hihetetlen, hogy repül az idő: ötéves lett Majka fia!

Hihetetlen, hogy repül az idő: ötéves lett Majka fia!

Fél év­ti­zede vált fe­le­lős édes­apává.

A mű­sor­ve­zető öt évvel ez­előtt vált bu­li­zós sztár­ból fe­le­lős édes­apává.

Meghökkentő helyre rakott testékszert Dundika!

Meghökkentő helyre rakott testékszert Dundika!

A párja tet­szé­sét is el­nyerte.

Majka ked­vese bol­do­gan pó­zolt az új kül­se­jé­vel, ami a párja tet­szé­sét is el­nyerte.

Meghökkentő hasonlóság: Kisfiában született újjá Majka!

Meghökkentő hasonlóság: Kisfiában született újjá Majka!

El­ké­pesztő fotó ju­tott el szer­kesz­tő­sé­günkbe! Len­cse­végre kap­ták a mű­sor­ve­zető ked­ve­sét és gyer­me­két!

Len­cse­végre kap­ták a mű­sor­ve­zető ked­ve­sét és gyer­me­két!

Mérföldkőhöz érkezett Majka és Dundika kapcsolata

Mérföldkőhöz érkezett Majka és Dundika kapcsolata

Sok min­de­nen men­tek ke­resz­tül. A nagy­szájú mű­sor­ve­zető a kö­zös­ségi ol­da­lán me­sélt ér­zé­se­i­ről.

A nagy­szájú mű­sor­ve­zető a kö­zös­ségi ol­da­lán nosz­tal­gi­á­zott.

Hihetetlen fotót mutatott kisfiáról Majka!

Csodagyerek: Hihetetlen fotót mutatott kisfiáról Majka!

A mű­sor­ve­zető má­so­dik gyer­meke már három hó­na­pos. Nála cu­kibb ce­leb­bé­bit nem iga­zán ta­lá­lunk! És az a fotó...

Majka kisfiánál nincs cukibb ma a neten!

Majka kisfiánál nincs cukibb ma a neten!

Ma­jo­ros Oli­vér három hó­na­pos, és foly­ton kacag a vi­lágra.

Ma­jo­ros Oli­vér csu­pán három hó­na­pos, de már most úgy úsz­kál, mint a na­gyok! Lát­ha­tóan iga­zán bol­dog baba, rá­adá­sul hi­he­tet­le­nül ara­nyos...

Majka durcás kisfiánál ma nem lesz cukibb!

Majka durcás kisfiánál ma nem lesz cukibb!

Oli­vér­rel négy hó­napja ér­ke­zett meg a gólya Maj­ká­hoz és Dun­di­ká­hoz. A szü­lők azóta szám­ta­lan képen mu­tat­ták meg a csöpp­sé­get, de mind közül ez a leg­éde­sebb.

Oli­vér­rel négy hó­napja ér­ke­zett meg a gólya Maj­ká­hoz és Dun­di­ká­hoz. A szü­lők azóta szám­ta­lan képen mu­tat­ták meg a csöpp­sé­get, de mind közül ez a leg­éde­sebb.

Majka nagybeteg édesanyja már készül fia lagzijára

Majka nagybeteg édesanyja már készül fia lagziára

Ibo­lya né­ni­vel be­teg­sége el­le­nére is ma­da­rat lehet fo­gatni, mióta tudja, hogy fia meg­kérte Hajni kezét.

Ibo­lya né­ni­vel be­teg­sége el­le­nére is ma­da­rat lehet fo­gatni, mióta tudja, hogy fia meg­kérte Hajni kezét.

Lehull a lepel! Végre mindent elárultak az esküvőjükről Majkáék!

Lehull a lepel! Végre mindent elárultak az esküvőjükről Majkáék!

Hi­va­ta­lo­san is össze­kö­tik az éle­tü­ket!

Két gyer­mek után végre úgy dön­töt­tek, hi­va­ta­lo­san is össze­kö­tik az éle­tü­ket! Ennek bi­zony már itt az ideje!

Elképesztő: Így néz ki két szülés után Dundika!

Elképesztő: Így néz ki két szülés után Dundika!

Iz­gal­mas fo­tó­kat osz­tot­tak meg!

Ugyan sosem en­ged­nek túl­zott be­te­kin­tést ma­gán­éle­tükbe, most mégis iz­gal­mas fo­tó­kat osz­tot­tak meg ra­jon­gó­ik­kal a kö­zös­ségi ol­da­lon.

Ezért tiltották el unokájától Majka édesanyját

Ezért tiltották el unokájától Majka édesanyját

Majka édes­anyja több­ször állt már nye­résre a rák­kal ví­vott hosszú évek óta tartó küz­delme során.

Majka édes­anyja több­ször állt már nye­résre a rák­kal ví­vott hosszú évek óta tartó küz­delme során és most megint van re­mény. Uno­kája öle­lé­sére azon­ban még vár­nia kell.

Tuti, hogy elolvadsz a magyar sztárcsemeték cuki képeitől!

Tuti, hogy elolvadsz a magyar sztárcsemeték cuki képeitől!

A leg­több hazai hí­res­ség sze­ren­csére szí­ve­sen büsz­kél­ke­dik gyer­me­ké­vel, így szinte mi is min­den nap lát­ha­tunk róluk édes fo­tó­kat.

A leg­több hazai hí­res­ség sze­ren­csére szí­ve­sen büsz­kél­ke­dik gyer­me­ké­vel, így szinte mi is min­den nap lát­ha­tunk róluk édes fo­tó­kat. Szü­leik ugyanis a nagy­kö­zön­ség­gel is meg­oszt­ják csa­ládi pil­la­na­ta­i­kat.

Megható fotón Majka és újszülött gyermeke

Megható fotón Majka és újszülött gyermeke

A rap­per-mű­sor­ve­zető gyö­nyörű, meg­in­dító fény­ké­pet posz­tolt a Fa­ce­book-ol­da­lán Oli­vér­rel. Nézd meg a cso­dá­la­tos fotót!

A rap­per-mű­sor­ve­zető gyö­nyörű, meg­in­dító fény­ké­pet posz­tolt a Fa­ce­book-ol­da­lán Oli­vér­rel. Nézd meg a cso­dá­la­tos fotót!

Már születésekor több százezret költöttek második fiukra Majkáék

Már születésekor több százezret költöttek második fiukra Majkáék

A rap­per le­ve­tette új­szü­lött kisfia köl­dök­zsi­nór­vé­rét, és ezt a Fa­ce­book-ol­da­lán tu­datta kö­ve­tő­i­vel.

Titokzatos kór terjed a magyar celebek csemetéi között

Titokzatos kór terjed a magyar celebek csemetéi között

Egy nyu­godt per­cük sem lehet.

Sú­lyos be­teg­ség ár­nyé­kolja be a ma­gyar sztár­szü­lők min­den­nap­jait.A ve­szé­lyes kór miatt egy nyu­godt perce sem lehet a csa­lá­dok­nak.

Itt vannak az első fotók Majkáék kisbabájáról!

Itt vannak az első fotók Majkáék kisbabájáról!

Le­si­fo­tók egy ol­vasó-ri­por­ter­től...

Le­si­fo­tó­kat ké­szí­tett egy ol­vasó-ri­por­ter a bol­dog csa­lád­ról, amint a kór­ház­ból vi­szik haza új­szü­lött kis­ba­bá­ju­kat!

Ezért érkezik császárral Majkáék kisfia

Ezért érkezik császárral Majkáék kisfia

Majka és Dun­dika már vág­ják a cen­tit.

Majka és Dun­dika már vág­ják a cen­tit, hi­szen alig egy hónap múlva meg­ér­ke­zik Ma­rián kis­öccse.

Ez vár hasi műtétje után Dundikára! Megszólalt az orvos...

Ez vár hasi műtétje után Dundikára! Megszólalt az orvos...

A Ri­post meg­tudta, mennyire lesz nehéz az el­kö­vet­kező idő­szak a csi­nos édes­anya szá­mára.

A Ri­post meg­tudta, mennyire lesz nehéz az el­kö­vet­kező idő­szak a csi­nos édes­anya szá­mára.

Minden kiderült Dundika második szüléséről! Ez történt a kórházban...

Minden kiderült Dundika második szüléséről! Ez történt a kórházban...

Nagy az öröm a Ma­jo­ros csa­lád­ban, hi­szen meg­szü­le­tett a pár má­so­dik gyer­meke.

Nem fogsz hinni a szemednek! Óriásira nőtt Dundika pocakja

Nem fogsz hinni a szemednek! Óriásira nőtt Dundika pocakja

Ha­ma­ro­san vi­lágra hozza ba­bá­ját.

Majka gyö­nyörű ked­vese ha­ma­ro­san vi­lágra hozza má­so­dik kis­ba­bá­ját. Már ha­tal­mas a po­cakja!

Csodásan néz ki hatalmas terhespocakjával Dundika

Csodásan néz ki hatalmas terhespocakjával Dundika

Szó sze­rint su­gár­zik a bol­dog­ság­tól és a szép­ség­től.

Szó sze­rint su­gár­zik a bol­dog­ság­tól és a szép­ség­től a má­so­dik gyer­me­két váró mo­dell.

Dráma: Újból a rákkal harcol Majka édesanyja

Dráma: Újból a rákkal harcol Majka édesanyja

Majka és Dun­dika áp­ri­lisra vár­ják má­so­dik gyer­me­kük ér­ke­zé­sét. Örö­mü­ket azon­ban be­ár­nyé­kolja a szo­morú tény.

Majka és Dun­dika áp­ri­lisra vár­ják má­so­dik gyer­me­kük ér­ke­zé­sét. Örö­mü­ket azon­ban be­ár­nyé­kolja a szo­morú tény.

Dundika nem akar többé a terhességtől szenvedni

Dundika nem akar többé a terhességtől szenvedni

Már nem bír több fáj­dal­mat el­vi­selni.

Ko­moly el­ha­tá­ro­zásra ju­tott Majka és ked­vese, mi­u­tán a gyö­nyörű kis­mama már nem bír több fáj­dal­mat el­vi­selni.

Kezdd az évet a magyar sztárok
cuki képeivel!

Kezdd az évet a magyar sztárok cuki képeivel!

A hazai ce­le­bek édes fo­tók­kal lep­ték meg ra­jon­gó­i­kat az újév al­kal­má­ból. Az imádni való csa­ládi ké­pek­től neked is el­mú­lik majd a más­na­pos­sá­god.

Ezek a magyar sztárok saját hasonmásukba szerelmesek

Ezek a magyar sztárok saját hasonmásukba szerelmesek

Tóth Gabi és egy­kori men­to­ráltja annyira ha­son­lí­ta­nak egy­másra, hogy akár vér sze­rinti ro­ko­nok is le­het­né­nek.

Tóth Gabi és egy­kori men­to­ráltja annyira ha­son­lí­ta­nak egy­másra, hogy akár vér sze­rinti ro­ko­nok is le­het­né­nek. De nem ők az egyet­le­nek a sztár­vi­lág­ban, Till At­tila és Majka is meg­szó­la­lá­sig ha­son­lít a sze­rel­mére.

Majka cuki kisfia már szilveszteri hangulatban ropja

Majka cuki kisfia már szilveszteri hangulatban ropja

Az öt­éves Ma­rián esz­mé­let­len cuki tán­cot nyo­mott le Kis Grófo slá­ge­rére, amit ér­de­mes el­ta­nulni tőle.

Az öt­éves Ma­rián esz­mé­let­len cuki tán­cot nyo­mott le Kis Grófo slá­ge­rére, amit ér­de­mes el­ta­nulni tőle.

Könnyek között, szájmaszkban győzte le betegségét Dundika

Könnyek között, szájmaszkban győzte le betegségét Dundika

Majka sze­relme lábra sem tu­dott állni.

Majka sze­rel­mé­nek rosszul­lé­tei odáig fa­jul­tak, hogy azon­nal or­vosi se­gít­sé­get kel­lett kér­nie.

Lábra se bírt állni terhessége miatt Dundika

Lábra se bírt állni terhessége miatt Dundika

Volt, hogy fel kel­lett lo­csolni.

Az egy­kori Play­mate azt me­sélte, hogy ez a ter­hes­sége na­gyon meg­vi­selte, és nem ne­vezné ál­dott ál­la­pot­nak a vá­ran­dós­sá­gát.

Így telik a sztárok karácsony előtti pár napja

Így telik a sztárok karácsony előtti pár napja

Meg­mu­tat­juk, hogy telik a köz­is­mert em­be­rek: Dun­dika, Lola, Cseke Esz­ter és Csonka And­rás ka­rá­csony előtti pár napja.

Még egy kis sütés-főzés, ka­rá­csonyfa-ál­lí­tás szent­este előtt, utolsó pó­zo­lás va­laki már fel­dí­szí­tett ka­rá­csony­fája mel­lett. Meg­mu­tat­juk, hogy telik a köz­is­mert em­be­rek, Dun­dika, Lola, Cseke Esz­ter és Csonka And­rás ka­rá­csony előtti pár napja.

Így fog szülni Dundika! Elárulták születendő kisfiuk nevét

Így fog szülni Dundika! Elárulták születendő kisfiuk nevét

Majka és ked­vese alig vár­ják, hogy áp­ri­lis­ban ma­guk­hoz ölel­hes­sék má­so­dik gyer­me­kü­ket. Iz­gal­mas rész­le­te­ket árul­tak el ter­ve­ik­ről.

Majka és ked­vese alig vár­ják, hogy áp­ri­lis­ban ma­guk­hoz ölel­hes­sék má­so­dik gyer­me­kü­ket. Iz­gal­mas rész­le­te­ket árul­tak el ter­ve­ik­ről.

Itt a bizonyíték! Majkáék kisfia a jövőbe lát

Itt a bizonyíték! Majkáék kisfia a jövőbe lát

Ma­rián is szur­kolt a ma­gyar-lab­da­rúgó vá­lo­ga­tott­nak, és az Eb-re való ki­ju­tá­sát már jóval a meccs előtt meg­jó­solta.

Ma­rián is szur­kolt a ma­gyar-lab­da­rúgó vá­lo­ga­tott­nak, és az Eb-re való ki­ju­tá­sát már jóval a meccs előtt meg­jó­solta.

Pórul jártak a lakásvásárlással Majkáék

Pórul jártak a lakásvásárlással Majkáék

Gőz­erő­vel ke­resi álmai ott­ho­nát a sztár­pár, ám egy­előre úgy tűnik, nincs sze­ren­csé­jük az in­gat­lan­vá­sár­lás­sal.

Gőz­erő­vel ke­resi álmai ott­ho­nát a sztár­pár, ám egy­előre úgy tűnik, nincs sze­ren­csé­jük az in­gat­lan­vá­sár­lás­sal.

Ezért viseli nehezen második terhességét Dundika

Ezért viseli nehezen második terhességét Dundika

Majka párját még mindig rosszullétek gyötrik, sőt pocakja is gyorsabban nő, mint első várandósságánál.

Majka párját még mindig rosszullétek gyötrik, sőt pocakja is gyorsabban nő, mint első várandósságánál.

Dundika terhesfotójánál cukibb ma már nem lesz!

Dundika terhesfotójánál cukibb ma már nem lesz!

A szexi kis­mama má­so­dik gyer­me­két hordja a szíve alatt. A po­cakja pedig egyre na­gyobb.

Pókerezésből tartaná el családját Amerikában Majka

Pókerezésből tartaná el családját Amerikában Majka

Az ózdi rap­pe­rék nagy dön­tést hoz­tak.

Az ózdi rap­pe­rék azt ter­ve­zik: vég­leg oda­köl­töz­nek. A ha­ma­ro­san két­gyer­me­kes apuka pedig kár­tyá­zás­sal ke­resné a ke­nye­rét. Túl sokat koc­káz­tat?

Születendő testvérével kommunikál Majkáék kisfia

Születendő testvérével kommunikál Majkáék kisfia

A sztár­pár négy­éves kisfia már most fel­vette a kap­cso­la­tot a fej­lődő csöpp­ség­gel.

A sztár­pár négy­éves kisfia már most fel­vette a kap­cso­la­tot a fej­lődő csöpp­ség­gel.

Majka kikotyogta születendő gyermeke nemét

Majka kikotyogta születendő gyermeke nemét

Nem tudta ma­gá­ban tar­tani a hírt.

A Sz­tár­ban sztár szó­ki­mondó zsű­ri­tagja egy sej­tel­mes Fa­ce­book-be­jegy­zés­ben utalt arra, hogy párja, Dun­dika, kisfiút hord a szíve alatt.

Rendszeresen pirulákkal tömi
magát Majka

Rendszeresen pirulákkal tömi magát Majka

Ve­szé­lyes lehet egy meg­fá­zás is!

Sú­lyos szív­be­teg­sége miatt a leg­ki­sebb meg­fá­zás is kel­le­met­len tü­ne­tek­kel jár­hat a rap­per-mű­sor­ve­zető szá­mára. De ho­gyan védi ki a fer­tő­zé­se­ket?

Dundika terhes! Újra apa lesz Majka

Dundika terhes! Újra apa lesz Majka

A rap­per-mű­sor­ve­zető és az egy­kori Play­mate már rég­óta ter­vez­get­ték a má­so­dik baba ér­ke­zé­sét. Most va­lóra vált az álmuk.

A rap­per-mű­sor­ve­zető és az egy­kori Play­mate már rég­óta ter­vez­get­ték a má­so­dik baba ér­ke­zé­sét. Most va­lóra vált az álmuk.

Majka kisfia már 3 évesen nagyobb király mindenkinél

Majka kisfia már 3 évesen nagyobb király mindenkinél

A ten­ge­ren­túli nya­ra­lá­son Ma­rián ki­pró­bál­hatta, hogy mi­lyen egy lu­xus­s­port­ko­csi vo­lánja mö­gött.

A ten­ge­ren­túli nya­ra­lá­son Ma­rián ki­pró­bál­hatta, hogy mi­lyen egy lu­xus­s­port­ko­csi vo­lánja mö­gött.

Cuki főnök lett Majkáék kisfia - Fotók

Cuki főnök lett Majkáék kisfia - Fotók

A kis Ma­rián ke­zébe vette az irá­nyí­tást az Ezek meg­őrül­tek! for­ga­tá­sán.

A há­rom­éves Ma­rián ke­zébe vette az irá­nyí­tást az Ezek meg­őrül­tek! for­ga­tá­sán. Mi pedig tőle őrü­lünk meg, annyira cuki!

Vigyázz, átvernek a hamisított sztárok a Facebookon!

Vigyázz, átvernek a hamisított sztárok a Facebookon!

Ka­muprofi­lok áraszt­ják el a netet.

Kár­páti Re­beka ne­vé­ben vá­la­szol­ga­tott és nyi­lat­ko­zott va­laki. A szép­ség­ki­rálynő az in­ter­net népét arra kérte, hogy se­gít­se­nek neki el­tün­tetni a fi­ó­kot.

Majka kisfiánál cukibb már nem lesz a héten! - Videó

Majka kisfiánál cukibb már nem lesz a héten! - Videó

Va­ló­szí­nű­leg élete egyik leg­na­gyobb él­mé­nye lesz Majka és Dun­dika kisfi­á­nak az ame­ri­kai nya­ra­lás, ugyanis ta­lál­koz­ha­tott a ked­ven­ce­i­vel.

Va­ló­szí­nű­leg élete egyik leg­na­gyobb él­mé­nye lesz Majka és Dun­dika kisfi­á­nak az ame­ri­kai nya­ra­lás, ugyanis ta­lál­koz­ha­tott a ked­ven­ce­i­vel.

Pszichopata őrült zaklatja Dundikát és Cicciolinát!

Pszichopata őrült zaklatja Dundikát és Cicciolinát!

A sztá­rok­nak gyak­ran szembe kell néz­niük az is­mert­ség árny­ol­da­la­i­val. Most azon­ban min­den ed­di­gi­nél ré­misz­tőb­bek az őrült ra­jon­gók.

A sztá­rok­nak gyak­ran szembe kell néz­niük az is­mert­ség árny­ol­da­la­i­val. Most azon­ban min­den ed­di­gi­nél ré­misz­tőbb esz­kö­zök­kel ri­o­gat­nak az őrült ra­jon­gók.

14 éve nem szedhet fogamzásgátlót Dundika

14 éve nem szedhet fogamzásgátlót Dundika

A gyö­nyörű anyuka al­ler­giás.

A 31 éves, gyö­nyörű anyuka sú­lyos al­ler­giás be­teg­sé­gé­ről val­lott, ami ko­mo­lyan össze­függ azzal, hogy mikor is lesz kis­test­vére Majka fi­á­nak.

Árulkodó jelek! - Titokban összeházasodhattak Majkáék!

Árulkodó jelek! - Titokban összeházasodhattak Majkáék!

Évek óta foly­nak a ta­lál­ga­tá­sok, mikor kötik hi­va­ta­lo­san is össze az éle­tü­ket!

Évek óta foly­nak a ta­lál­ga­tá­sok, mikor kötik végre hi­va­ta­lo­san is össze az éle­tü­ket!

Gondtalan jövő vár Majkáék fiára

Gondtalan jövő vár Majkáék fiára

Majka és Dun­dika el­árul­ták, mire gyűj­te­nek.

A leg­több sztár­nál ta­bu­té­má­nak szá­mí­ta­nak az anya­giak, ám Majka és Dun­dika sze­rint nincs ebben semmi rej­te­get­ni­való. Ke­mé­nyen meg­dol­goz­nak a pén­zü­kért, rá­adá­sul most azt is el­árul­ták, mire gyűj­te­nek.

Nem bízzák a nagyszülőkre kisfiukat Majkáék

Nem bízzák a nagyszülőkre kisfiukat Majkáék

Dun­dika kö­vet­ke­ze­tes édes­anya, aki min­dent meg­tesz gyer­me­kük egész­sé­géért. Csa­kis profi, hoz­záértő da­dusra haj­lan­dóak rá­bízni Ma­ri­ánt.

Dun­dika kö­vet­ke­ze­tes édes­anya, aki min­dent meg­tesz gyer­me­kük egész­sé­géért. Csa­kis profi, hoz­záértő da­dusra haj­lan­dóak rá­bízni Ma­ri­ánt.

Majka így nyaraltatta a családot - szuper családi fotók

Majka így nyaraltatta a családot - szuper családi fotók

Tuti nya­ra­ló­he­lyet ke­re­sel? A vá­lasz­tás­ban se­gí­te­nek Majka és Dun­dika csa­ládi képei. Nyugi, nem rongy­rá­zós!