Dundika

Erre nem számított: Kínos meglepetés érte Dundikát

Erre nem számított: Kínos meglepetés érte Dundikát

Dun­dika ba­rát­nő­i­vel uta­zott Spa­nyol­or­szágba, ahol szám­ta­lan iz­gal­mas él­mény­ben volt ré­szük.

Dun­dika ba­rát­nő­i­vel uta­zott Spa­nyol­or­szágba, ahol szám­ta­lan iz­gal­mas él­mény­ben volt ré­szük.

FRISS HÍREK

Durván kiborult Majka, videóban tálalt ki mindenről!

Durván kiborult Majka, videóban tálalt ki mindenről!

A rap­per 180 ezer fo­rin­tot köl­tött el.

A rap­per 180 ezer fo­rin­tot köl­tött el szinte a sem­mire, elege lett, és min­den­ki­nek el­mondta, miből.

Megint elutazott, Majka itt pihen a családdal

Megint elutazott, Majka itt pihen a családdal

A rap­per meg­fo­gadta, hogy idén több időt tölt a csa­lád­dal és sza­kít időt a pi­he­nésre is...

A rap­per meg­fo­gadta, hogy idén több időt tölt a csa­lád­dal és sza­kít időt a pi­he­nésre is...

Majka cuki családi fotójától te is elolvadsz

Majka cuki családi fotójától te is elolvadsz

A rap­per és csa­ládja Tö­rök­or­szág­ban töl­tik eze­ket a na­po­kat. A most meg­osz­tott fény­ké­pen ő is meg­le­pő­dött.

A rap­per és csa­ládja Tö­rök­or­szág­ban töl­tik eze­ket a na­po­kat. A most meg­osz­tott fény­ké­pen ő maga is meg­le­pő­dött.

Így takarít Majka kisfia: de mi az ott a háttérben?

Így takarít Majka kisfia: de mi az ott a háttérben?

A rap­per jól lát­ha­tóan a mun­ka­meg­osz­tás híve. Amíg ő a meccset nézi, két­éves kisfia el­végzi a há­zi­mun­kát.

A rap­per jól lát­ha­tóan a mun­ka­meg­osz­tás híve. Amíg ő a meccset nézi, két­éves kisfia el­végzi a há­zi­mun­kát. Se­gít­sége is akadt...

Családjával hagyja el az országot Majka

Családjával hagyja el az országot Majka

A rap­per szinte már ha­za­jár a ten­ge­ren­túlra.

A rap­per szinte már ha­za­jár a ten­ge­ren­túlra és per­sze idén sem ma­rad­hat el a nagy uta­zás. Talán éppen úton van­nak.

Egy ország várt erre: Készülnek az esküvőre Majkáék!

Egy ország várt erre: Készülnek az esküvőre Majkáék!

Dun­dika me­sélt el­kép­ze­lé­se­ik­ről!

A sze­rel­me­sek végre el­árul­ták, mi­lyen ter­veik van­nak a me­nyeg­ző­vel kap­cso­lat­ban! Dun­dika me­sélt el­kép­ze­lé­se­ik­ről!

Tündéri fotót posztolt Dundika, ezt látnod kell

Tündéri fotót posztolt Dundika, ezt látnod kell

A sztár­anyuka ki­seb­bik fiát és ku­tyá­ju­kat tette köz­szem­lére. Min­denki el­ol­vad a lát­vány­tól.

A sztár­anyuka ki­seb­bik fiát és ku­tyá­ju­kat tette köz­szem­lére. Min­denki el­ol­vad a lát­vány­tól.

Hoppá, Dundika kifecsegte Majka féltett titkát

Hoppá, Dundika kifecsegte Majka féltett titkát

A nép­szerű mű­sor­ve­zető nem biz­tos, hogy örülni fog, ha meg­tudja, mit mon­dott róla a ka­me­rák előtt Dun­dika.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető nem biz­tos, hogy örülni fog, ha meg­tudja, mit mon­dott róla a ka­me­rák előtt Dun­dika.

Nincs több titok: Dundika elárulta mivel bolondította magába Majkát

Nincs több titok: Dundika elárulta mivel bolondította magába Majkát

Ki­de­rült miért volt olyan el­len­áll­ha­tat­lan Majka szá­mára gyer­me­kei anyja.

Ki­de­rült miért volt olyan el­len­áll­ha­tat­lan Majka szá­mára gyer­me­kei anyja.

Nem bírta tovább Dundika, már csak a műtét segített

Nem bírta tovább Dundika, már csak a műtét segített

Más­fél évvel ez­előtt di­ag­nosz­ti­zál­tak nála nyi­tott has­fa­lat az or­vo­sok. Hajni so­káig ha­lo­gatta a be­avat­ko­zást, de ál­la­pota rosszab­bo­dott.

Kicsit szétcsúszott Majka, de szerinte ez még vállalható

Kicsit szétcsúszott Majka, de szerinte ez még vállalható

Majka és gye­re­kei anyja.

Mint min­denki, Majka és gye­re­kei anyja is ki­rúg­tak a hám­ból szil­vesz­ter éj­szaka.

Nem hiszed el, kit csókol Majka helyett Dundika

Nem hiszed el, kit csókol Majka helyett Dundika

Elég volt né­hány nap, és Dun­dika szí­vét el­ra­bol­ták. Majka ked­vese imádja új ba­rát­ját.

Elég volt né­hány nap, és Dun­dika szí­vét el­ra­bol­ták. Majka ked­vese imádja új ba­rát­ját.

Nyeregbe ültette gyerekei anyját Majka

Nyeregbe ültette gyerekei anyját Majka

Nem akár­mi­lyen sza­bad­idős prog­ra­mot vá­lasz­tott a Ma­jo­ros csa­lád. Min­denki él­vezte a ki­ruc­ca­nást.Min­denki él­vezte a ki­ruc­ca­nást, de kez­det­ben nem volt őszinte a mo­soly.

Nem akár­mi­lyen sza­bad­idős prog­ra­mot vá­lasz­tott a Ma­jo­ros csa­lád. Min­denki él­vezte a ki­ruc­ca­nást.Min­denki él­vezte a ki­ruc­ca­nást.

Kiderült, miért nem veszi Majka feleségül Dundikát

Kiderült, miért nem veszi Majka feleségül Dundikát

A TV2 sztárja még min­dig nem nősül.

A TV2 sztárja még min­dig ódz­ko­dik a há­zas­ság­tól.

Ez a nap legcukibb fotója: szülinapi bulit csaptak Majkáék

Ez a nap legcukibb fotója: szülinapi bulit csaptak Majkáék

Maj­káék na­gyob­bik fia 6 éves lett.

Majka és Dun­dika na­gyob­bik fia 6 éves lett, ezt pedig az al­ka­lom­hoz mél­tóan meg is ün­ne­pelte a csa­lád.

Majka nagy bejelentése: Hét év után elveheti Dundikát

Majka nagy bejelentése: Hét év után elveheti Dundikát

Vajon ígé­ret­nek ve­het­jük a vá­rat­lan be­je­len­tést? Min­den­esetre na­gyon szur­ko­lunk a sze­rel­me­sek­nek.

Dundika lelépett, mi lesz most Majkával és a gyerekekkel?

Dundika lelépett, mi lesz most Majkával és a gyerekekkel?

A rap­per párja ba­rát­nő­i­vel uta­zott el.

Az ózdi rap­per­nek na­gyon sűrű a kon­cert­prog­ramja, emi­att gyer­me­kei anyja nél­küle ment nya­ralni. Dun­dika ba­rát­nő­i­vel Gö­rög­or­szágba uta­zott.

Ennél cukibb ma nem lesz: így örülnek anyukájuknak Majka fiai

Ennél cukibb ma nem lesz: így örülnek anyukájuknak Majka fiai

A kis Oli­vér és Ma­rián bol­do­gabb nem is le­he­tett volna a nagy napon.

A kis Oli­vér és Ma­rián bol­do­gabb nem is le­he­tett volna a nagy napon, Dun­dika szü­le­tés­nap­ján.

Megmutatta, ilyen luxusba költöztek Majkáék

Megmutatta, ilyen luxusba költöztek Majkáék

Majka és fia meg­ijesz­tet­ték Dun­di­kát.

Majka és kisfia úgy meg­ijesz­tet­ték Dun­di­kát, hogy kör­be­fu­totta a házat.

Kiderült! Ezért nem veszi el Majka a gyerekei anyját!

Kiderült! Ezért nem veszi el Majka a gyerekei anyját!

Miért késik a há­zas­ság?

Évek óta azt nyi­lat­koz­zák, hogy kö­zeli ter­veik közt sze­re­pel a há­zas­ság. A két gye­rek el­le­nére úgy tűnik, Majka nem akar nő­sülni. Vajon mi lehet ennek az oka?

Kitálaltak Majkáék, kiderült, miért nem házasodtak még össze!

Kitálaltak Majkáék, kiderült, miért nem házasodtak még össze!

Im­má­ron hét éve bol­do­gok egy­más ol­da­lán, sze­rel­mü­ket pedig gyűrű he­lyett két gyer­mek­kel pe­csé­tel­ték meg.

A sztár­pár im­má­ron hét éve bol­dog egy­más ol­da­lán, sze­rel­mü­ket pedig gyűrű he­lyett két gyer­mek­kel pe­csé­tel­ték meg.

Bizarr szerelmi vallomás: Majkáék túl vannak a vízválasztón

Bizarr szerelmi vallomás: Majkáék túl vannak a vízválasztón

Majka és Dun­dika immár 7 éve alkot egy párt, év­for­du­ló­juk­ról pedig a Fa­ce­boo­kon is meg­em­lé­kez­tek.

Majka és Dun­dika immár 7 éve alkot egy párt, év­for­du­ló­juk­ról pedig a Fa­ce­boo­kon is meg­em­lé­kez­tek.

Családjával együtt elhagyta otthonát Majka

Családjával együtt elhagyta otthonát Majka

Fel­pa­kolt a Ma­jo­ros csa­lád.

Fel­pa­kolt a Ma­jo­ros csa­lád és egy időre el­hagy­ták a fő­vá­rost.

Így csókol Majka fia

Így csókol Majka fia

Na­gyon ara­nyos képet posz­tolt ön­ma­gá­ról és fi­a­i­ról az ex-play­mate. Ebből egy­ér­tel­műen ki­de­rül, hogy a test­véri sze­re­tet­nél nincs erő­sebb!

Na­gyon ara­nyos képet posz­tolt ön­ma­gá­ról és fi­a­i­ról az ex-play­mate. Ebből egy­ér­tel­műen ki­de­rül, hogy a test­véri sze­re­tet­nél nincs erő­sebb!

Intim fotók kerültek fel a netre Majkáékról!

Intim fotók kerültek fel a netre Majkáékról!

Be­te­kin­tést en­ged­tek a meg­hitt csa­ládi pil­la­na­tokba! Ezek­től a ké­pek­től egé­szen biz­to­san min­denki el­ol­vad majd!

Be­te­kin­tést en­ged­tek a meg­hitt csa­ládi pil­la­na­tokba! Ezek­től a ké­pek­től biz­to­san min­denki el­ol­vad majd!

Mérföldkőhöz érkezett Majka és Dundika élete!

Mérföldkőhöz érkezett Majka és Dundika élete!

A pár je­len­leg Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dik a két gyer­me­kük­kel, ahol cso­dá­la­tos ese­ményt ün­ne­pel­tek meg.

A pár je­len­leg Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dik a két gyer­me­kük­kel, ahol cso­dá­la­tos ese­ményt ün­ne­pel­tek meg.

Családostól hagyta el az országot Majka

Családostól hagyta el az országot Majka

Mos­tan­tól egy hó­na­pig nem hal­lunk Maj­ká­ról.

Mos­tan­tól egy hó­na­pig csak akkor hal­lunk Maj­ká­ról, ha posz­tol va­la­mit a kö­zös­ségi ol­da­lára. A rap­per és csa­ládja már a fel­le­gek­ben jár, ezek­ben a per­cek­ben is úton van­nak Ame­ri­kába.

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

Nyelv­tan­fo­lyamra is jár.

A mű­sor­ve­zető töb­bek kö­zött an­gol­nyelv-tan­fo­lyamra is jár. Majka leg­főbb vá­gyai közt sze­re­pel, hogy idő­vel csa­lád­já­val együtt Las Ve­gasba köl­töz­zön.

Életre szóló döntést hoztak Majkáék

Életre szóló döntést hoztak Majkáék

Ker­tes házba köl­tö­zik a Ma­jo­ros csa­lád! A két gyer­mek mel­lett szük­ség is van a bő­ví­tésre, ahol min­denki ké­nyel­me­sen elfér, és jól érez­heti magát.

Ker­tes házba köl­tö­zik a Ma­jo­ros csa­lád! A két gyer­mek mel­lett szük­ség is van a bő­ví­tésre, ahol min­denki ké­nyel­me­sen elfér, és jól érez­heti magát.

Családja érdekében visszavesz a tempóból Majka

Családja érdekében visszavesz a tempóból Majka

Majka drasz­ti­kus dön­tést ho­zott: le­las­sí­tott, és mos­tan­tól meg­vá­lo­gatja, mi­lyen fel­ké­résre mond igent.

Majka drasz­ti­kus dön­tést ho­zott.

Félrekezelték Majka tíz hónapos kisfiát!

Félrekezelték Majka tíz hónapos kisfiát!

A rap­per ki­seb­bik fia, Oli­vér a báty­já­tól kapta el a csú­nya ví­rust, ami­ről ele­inte azt hit­ték, meg­fá­zás. Végül a kór­ház­ban de­rült ki, hogy na­gyobb a baj.

A rap­per ki­seb­bik fia, Oli­vér a báty­já­tól kapta el a csú­nya ví­rust, ami­ről ele­inte azt hit­ték, meg­fá­zás. Végül a kór­ház­ban de­rült ki, hogy na­gyobb a baj.

Fülledt erotika: Meztelenül romantikázik Majka és Dundika

Fülledt erotika: Meztelenül romantikázik Majka és Dundika

Hűha! A ma­gyar sztár­pár meg­mu­tatja, ho­gyan is kell él­vezni az éle­tet!

Bombázóriadó: Együtt pózol Weisz Fanni és Dundika

Bombázóriadó: Együtt pózol Weisz Fanni és Dundika

Mire ké­szül­nek?

Nem tudni, mire ké­szül­het a két szép­ség, de bármi is sül ki be­lőle, csak jó lehet!

Brutál cukin tolja Majka tíz hónapos kisfia

Brutál cukin tolja Majka tíz hónapos kisfia

Az alma nem esett messze a fá­já­tól.

Mond­juk úgy, hogy az alma nem esett messze a fá­já­tól. Oli­vér még csak tíz hó­na­pos, de ha meg­hallja ked­venc dalát...

Dundika kitálalt: "Akaratos férfiakkal élek"

Dundika kitálalt:" Akaratos férfiakkal élek"

Ma­rián Maj­kára ütött.

Dun­dika a Ri­post­nak el­árulta, úgy érzi, könnyebb lenne vi­lággá men­nie, ugyanis nagyfia, Ma­rián nem csak kül­ső­leg, de tu­laj­don­sá­ga­i­ban is Maj­kára ütött.

Meztelenre vetkőzik Dundika, ha meglát egy pókot

Meztelenre vetkőzik Dundika, ha meglát egy pókot

Az 50 mil­liós játszma mű­sor­ve­ze­tője, Ma­jo­ros Péter pénz­pa­kol­ga­tás köz­ben fó­bi­á­ik­ról kér­dezte a já­té­ko­sait.

Az 50 mil­liós játszma mű­sor­ve­ze­tője, Ma­jo­ros Péter pénz­pa­kol­ga­tás köz­ben fó­bi­á­ik­ról kér­dezte a já­té­ko­sait, egyi­kük­ről ki­de­rült, ir­tó­zik a pó­kok­tól.

Majkáéknál hamarosan jöhet a következő baba

Majkáéknál hamarosan jöhet a következő baba

Műsor után rohan csa­lád­já­hoz Peti.

Ahogy végez Az 50 mil­liós játszma élő adá­sá­val, rohan is haza csa­lád­já­hoz a mű­sor­ve­zető.

Retro 2006: így répázott playmate-ként Dundika!

Retro 2006: így répázott playmate-ként Dundika!

Majka ked­ve­sét már több mint egy év­ti­zede is­mer­heti a nagy­kö­zön­ség, a sze­le­burdi lány­ból fel­nőtt nővé érett.

Karácsonykor végre kezébe foghatja unokáját Majka édesanyja

Karácsonykor végre kezébe foghatja unokáját Majka édesanyja

Fi­nom­ság­ból és sze­re­tet­ből nem lesz hiány!

A leg­na­gyobb aján­dék idén, hogy Majka édes­anyja velük tölt­heti a szent na­po­kat.

Majka kisfiánál cukibbat ma már nem fogsz látni

Majka kisfiánál cukibbat ma már nem fogsz látni

A ze­nész kisfiát az ins­tag­ra­mon mu­tatta meg édes­anyja, Dun­dika. A nyolc hó­na­pos Oli­vér bű­bá­jos!

A ze­nész kisfiát az ins­tag­ra­mon mu­tatta meg édes­anyja, Dun­dika. A nyolc hó­na­pos Oli­vér bű­bá­jos!

Kulisszák mögött ordítottak a magyar sztárfeleségek!

Kulisszák mögött ordítottak a magyar sztárfeleségek!

Ez tör­tént a szín­fa­lak mö­gött!

Hi­he­tet­len, mi tör­tént a va­sár­nap esti Sz­tár­ban sztár dön­tője alatt a szín­fa­lak mö­gött!

Hihetetlen, hogy repül az idő: ötéves lett Majka fia!

Hihetetlen, hogy repül az idő: ötéves lett Majka fia!

Fél év­ti­zede vált fe­le­lős édes­apává.

A mű­sor­ve­zető öt évvel ez­előtt vált bu­li­zós sztár­ból fe­le­lős édes­apává.

Kóstold meg Dundika baconbe tekert csirkemelleit!

Kóstold meg Dundika baconbe tekert csirkemelleit!

A gyö­nyörű anyuka ügyes sza­kács hí­ré­ben áll.

A gyö­nyörű anyuka ügyes sza­kács hí­ré­ben áll.

Meghökkentő helyre rakott testékszert Dundika!

Meghökkentő helyre rakott testékszert Dundika!

Majka ked­vese bol­do­gan pó­zolt az új kül­se­jé­vel, ami a párja tet­szé­sét is el­nyerte.

Majka ked­vese bol­do­gan pó­zolt az új kül­se­jé­vel, ami a párja tet­szé­sét is el­nyerte.

Meghökkentő hasonlóság: Kisfiában született újjá Majka!

Meghökkentő hasonlóság: Kisfiában született újjá Majka!

El­ké­pesztő fotók...

El­ké­pesztő fotó ju­tott el szer­kesz­tő­sé­günkbe! Len­cse­végre kap­ták a mű­sor­ve­zető ked­ve­sét és na­gyob­bik gyer­me­két!

Mérföldkőhöz érkezett Majka és Dundika kapcsolata

Mérföldkőhöz érkezett Majka és Dundika kapcsolata

Sok min­de­nen men­tek ke­resz­tül.

A nagy­szájú mű­sor­ve­zető a kö­zös­ségi ol­da­lán me­sélt ér­zé­se­i­ről.

Dundika kiposztolta Majka fő
büszkeségét!

Dundika kiposztolta Majka fő
büszkeségét!

Ki­tett egy fotót a hi­va­ta­los ol­da­alára a tévés mű­sor­ve­zető fe­le­sége, nem is akár­mi­lyet...

Ki­tett egy fotót a hi­va­ta­los ol­da­alára a tévés mű­sor­ve­zető fe­le­sége, nem is akár­mi­lyet... Árad a bol­dog­ság be­lőle, és a kép lát­tán nem is cso­dál­juk...

Majka durcás kisfiánál ma nem lesz cukibb!

Majka durcás kisfiánál ma nem lesz cukibb!

Oli­vér­rel négy hó­napja ér­ke­zett meg a gólya Maj­ká­hoz és Dun­di­ká­hoz. A szü­lők azóta szám­ta­lan képen mu­tat­ták meg a csöpp­sé­get, de mind közül ez a leg­éde­sebb.

Oli­vér­rel négy hó­napja ér­ke­zett meg a gólya Maj­ká­hoz és Dun­di­ká­hoz. A szü­lők azóta szám­ta­lan képen mu­tat­ták meg a csöpp­sé­get, de mind közül ez a leg­éde­sebb.

Hihetetlen fotót mutatott kisfiáról Majka!

Hihetetlen fotót mutatott kisfiáról Majka!

A mű­sor­ve­zető má­so­dik gyer­meke már három hó­na­pos. Nála cu­kibb ce­leb­bé­bit nem iga­zán ta­lá­lunk!

A mű­sor­ve­zető má­so­dik gyer­meke már három hó­na­pos. Nála cu­kibb ce­leb­bé­bit nem iga­zán ta­lá­lunk!

Majka kisfiánál nincs cukibb ma a neten!

Majka kisfiánál nincs cukibb ma a neten!

Ma­jo­ros Oli­vér három hó­na­pos, és foly­ton kacag a vi­lágra.

Ma­jo­ros Oli­vér csu­pán három hó­na­pos, de már most úgy úsz­kál, mint a na­gyok! Lát­ha­tóan iga­zán bol­dog baba, rá­adá­sul hi­he­tet­le­nül ara­nyos...

Majka nagybeteg édesanyja már készül fia lagzijára

Majka nagybeteg édesanyja már készül fia lagzijára

Ibo­lya né­ni­vel ma­da­rat lehet fo­gatni.

Ibo­lya né­ni­vel be­teg­sége el­le­nére is ma­da­rat lehet fo­gatni, mióta tudja, hogy fia meg­kérte Hajni kezét, és ké­szül­nek az es­kü­vőre.

Ezért tiltották el unokájától Majka édesanyját

Ezért tiltották el unokájától Majka édesanyját

Majka édes­anyja elő­ször szó­lal meg.

Majka édes­anyja több­ször állt már nye­résre a rák­kal ví­vott hosszú évek óta tartó küz­delme során és most megint van re­mény. Uno­kája öle­lé­sére azon­ban még vár­nia kell.

Megható fotón Majka és újszülött gyermeke

Megható fotón Majka és újszülött gyermeke

A rap­per-mű­sor­ve­zető gyö­nyörű fény­ké­pet posz­tolt Fa­ce­book-ol­da­lán.

A rap­per-mű­sor­ve­zető gyö­nyörű, meg­in­dító fény­ké­pet posz­tolt a Fa­ce­book-ol­da­lán Oli­vér­rel. Nézd meg a cso­dá­la­tos fotót!

Lehull a lepel! Végre mindent elárultak az esküvőjükről Majkáék!

Lehull a lepel! Végre mindent elárultak az esküvőjükről Majkáék!

Két gyer­mek után végre úgy dön­töt­tek, hi­va­ta­lo­san is össze­kö­tik az éle­tü­ket! Ennek bi­zony már itt az ideje!

Két gyer­mek után végre úgy dön­töt­tek, hi­va­ta­lo­san is össze­kö­tik az éle­tü­ket! Ennek már itt az ideje!

Elképesztő: Így néz ki két szülés után Dundika!

Elképesztő: Így néz ki két szülés után Dundika!

Iz­gal­mas fo­tó­kat osz­tot­tak meg!

Ugyan sosem en­ged­nek túl­zott be­te­kin­tést ma­gán­éle­tükbe, most mégis iz­gal­mas fo­tó­kat osz­tot­tak meg ra­jon­gó­ik­kal a kö­zös­ségi ol­da­lon.

Tuti, hogy elolvadsz a magyar sztárcsemeték cuki képeitől!

Tuti, hogy elolvadsz a magyar sztárcsemeték cuki képeitől!

Íme, a leg­tün­dé­ribb fotók.

A leg­több hazai hí­res­ség szí­ve­sen büsz­kél­ke­dik gyer­me­ké­vel, így szinte mi is min­den nap lát­ha­tunk róluk édes fo­tó­kat.

Már születésekor több százezret költöttek második fiukra Majkáék

Már születésekor több százezret költöttek második fiukra Majkáék

A rap­per le­ve­tette új­szü­lött kisfia köl­dök­zsi­nór­vé­rét.

A rap­per le­ve­tette új­szü­lött kisfia köl­dök­zsi­nór­vé­rét, és ezt a Fa­ce­book-ol­da­lán tu­datta kö­ve­tő­i­vel.

Titokzatos kór terjed a magyar celebek csemetéi között

Titokzatos kór terjed a magyar celebek csemetéi között

Sú­lyos be­teg­ség ár­nyé­kolja be a ma­gyar sztár­szü­lők min­den­nap­jait. Egy nyu­godt per­cük sem lehet.

Sú­lyos be­teg­ség ár­nyé­kolja be a ma­gyar sztár­szü­lők min­den­nap­jait.

Ez vár hasi műtétje után Dundikára! Megszólalt az orvos...

Ez vár hasi műtétje után Dundikára! Megszólalt az orvos...

Hosszú gyó­gyu­lási fo­lya­mat vár rá...

A csi­nos édes­anyára hosszú gyó­gyu­lási fo­lya­mat vár a csá­szár­met­szés után. A Ri­post meg­tudta, mennyire lesz nehéz az el­kö­vet­kező idő­szak szá­mára.

Minden kiderült Dundika második szüléséről! Ez történt a kórházban...

Minden kiderült Dundika második szüléséről! Ez történt a kórházban...

Nagy az öröm a Ma­jo­ros csa­lád­ban, hi­szen meg­szü­le­tett a pár má­so­dik gyer­meke.

Itt vannak az első fotók Majkáék kisbabájáról!

Itt vannak az első fotók Majkáék kisbabájáról!

Le­si­fo­tó­kat ké­szí­tett egy ol­vasó-ri­por­ter a bol­dog csa­lád­ról, amint a kór­ház­ból vi­szik haza új­szü­lött kis­ba­bá­ju­kat!

Le­si­fo­tó­kat ké­szí­tett egy ol­vasó-ri­por­ter a bol­dog csa­lád­ról, amint a kór­ház­ból vi­szik haza új­szü­lött kis­ba­bá­ju­kat!

Nem fogsz hinni a szemednek! Óriásira nőtt Dundika pocakja

Nem fogsz hinni a szemednek! Óriásira nőtt Dundika pocakja

Majka gyö­nyörű ked­vese ha­ma­ro­san vi­lágra hozza má­so­dik kis­ba­bá­ját. Már ha­tal­mas a po­cakja!

Majka gyö­nyörű ked­vese ha­ma­ro­san vi­lágra hozza má­so­dik kis­ba­bá­ját. Már ha­tal­mas a po­cakja!

Csodásan néz ki hatalmas terhespocakjával Dundika

Csodásan néz ki hatalmas terhespocakjával Dundika

Szó sze­rint su­gár­zik a bol­dog­ság­tól és a szép­ség­től a má­so­dik gyer­me­két váró mo­dell.

Dráma: Újból a rákkal harcol Majka édesanyja

Dráma: Újból a rákkal harcol Majka édesanyja

Ár­nyék vetül a ba­ba­vá­rás örö­mére.

Maj­káék áp­ri­lisra vár­ják má­so­dik gyer­me­kük ér­ke­zé­sét. Örö­mü­ket azon­ban be­ár­nyé­kolja, hogy a rap­per édes­any­já­nál ismét da­ga­na­tot ta­lál­tak.

Ezért érkezik császárral Majkáék kisfia

Ezért érkezik császárral Majkáék kisfia

Majka és Dun­dika már vág­ják a cen­tit, hi­szen alig egy hónap múlva meg­ér­ke­zik Ma­rián kis­öccse.

Majka és Dun­dika már vág­ják a cen­tit, hi­szen alig egy hónap múlva meg­ér­ke­zik Ma­rián kis­öccse. Már biz­tos, hogy első fi­uk­hoz ha­son­lóan, csá­szár­met­szés­sel szü­le­tik majd meg a kis srác.

Ezek a magyar sztárok saját hasonmásukba szerelmesek

Ezek a magyar sztárok saját hasonmásukba szerelmesek

Tóth Gabi és egy­kori men­to­ráltja annyira ha­son­lí­ta­nak egy­másra, hogy akár vér sze­rinti ro­ko­nok is le­het­né­nek.

Tóth Gabi és egy­kori men­to­ráltja annyira ha­son­lí­ta­nak egy­másra, hogy akár vér sze­rinti ro­ko­nok is le­het­né­nek. De nem ők az egyet­le­nek a sztár­vi­lág­ban, Till At­tila és Majka is meg­szó­la­lá­sig ha­son­lít a sze­rel­mére.

Kezdd az évet a magyar sztárok
cuki képeivel!

Kezdd az évet a magyar sztárok cuki képeivel!

A hazai ce­le­bek édes fo­tók­kal lep­ték meg ra­jon­gó­i­kat az újév al­kal­má­ból. Az imádni való csa­ládi ké­pek­től neked is el­mú­lik majd a más­na­pos­sá­god.

Majka cuki kisfia már szilveszteri hangulatban ropja

Majka cuki kisfia már szilveszteri hangulatban ropja

Esz­mé­let­len tán­cot nyo­mott.

Az öt­éves Ma­rián esz­mé­let­len cuki tán­cot nyo­mott le Kis Grófo slá­ge­rére, ami­vel simán el­nyer­hetné az év par­ti­arca címet is.

Így telik a sztárok karácsony előtti pár napja

Így telik a sztárok karácsony előtti pár napja

VI­gyázz, kész, ka­rá­csony!

Meg­mu­tat­juk, hogy telik a köz­is­mert em­be­rek: Dun­dika, Lola, Cseke Esz­ter és Csonka And­rás ka­rá­csony előtti pár napja.

Itt a bizonyíték! Majkáék kisfia a jövőbe lát

Itt a bizonyíték! Majkáék kisfia a jövőbe lát

Meg­mondta, meg­ver­jük Nor­vé­giát.

A kis Ma­rián igazi druk­ker­ként szur­kolt a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­nak, és az Eb-re való ki­ju­tá­sát már jóval a meccs előtt meg­jó­solta.

Könnyek között, szájmaszkban győzte le betegségét Dundika

Könnyek között, szájmaszkban győzte le betegségét Dundika

Majka sze­rel­mé­nek rosszul­lé­tei odáig fa­jul­tak, hogy azon­nal or­vosi se­gít­sé­get kel­lett kér­nie.

Majka sze­rel­mé­nek rosszul­lé­tei odáig fa­jul­tak, hogy azon­nal or­vosi se­gít­sé­get kel­lett kér­nie.

Lábra se bírt állni terhessége miatt Dundika

Lábra se bírt állni terhessége miatt Dundika

Volt, hogy fel kel­lett lo­csolni.

Az egy­kori Play­mate azt me­sélte, hogy ez a ter­hes­sége na­gyon meg­vi­selte, és nem ne­vezné ál­dott ál­la­pot­nak a vá­ran­dós­sá­gát.

Így fog szülni Dundika! Elárulták születendő kisfiuk nevét

Így fog szülni Dundika! Elárulták születendő kisfiuk nevét

Iz­gal­mas rész­le­te­ket árul­tak el.

Majka és ked­vese alig vár­ják, hogy áp­ri­lis­ban ma­guk­hoz ölel­hes­sék má­so­dik gyer­me­kü­ket.

Pórul jártak a lakásvásárlással Majkáék

Pórul jártak a lakásvásárlással Majkáék

Gőz­erő­vel ke­resi álmai ott­ho­nát a sztár­pár, ám egy­előre úgy tűnik, nincs sze­ren­csé­jük az in­gat­lan­vá­sár­lás­sal.

Gőz­erő­vel ke­resi álmai ott­ho­nát a sztár­pár, ám egy­előre úgy tűnik, nincs sze­ren­csé­jük az in­gat­lan­vá­sár­lás­sal.

Ezért viseli nehezen második terhességét Dundika

Ezért viseli nehezen második terhességét Dundika

Majka pár­ját még min­dig rosszul­lé­tek gyöt­rik, sőt po­cakja is gyor­sab­ban nő, mint első vá­ran­dós­sá­gá­nál.

Majka pár­ját még min­dig rosszul­lé­tek gyöt­rik, sőt po­cakja is gyor­sab­ban nő, mint első vá­ran­dós­sá­gá­nál.

Születendő testvérével kommunikál Majkáék kisfia

Elképesztő! Születendő testvérével kommunikál Majkáék kisfia

A sztár­pár négy­éves kisfia már most fel­vette a kap­cso­la­tot a fej­lődő csöpp­ség­gel.

Majka kikotyogta születendő gyermeke nemét

Majka kikotyogta születendő gyermeke nemét

Nem tudta ma­gá­ban tar­tani a hírt.

A Sz­tár­ban sztár szó­ki­mondó zsű­ri­tagja egy sej­tel­mes Fa­ce­book-be­jegy­zés­ben utalt arra, hogy párja, Dun­dika, kisfiút hord a szíve alatt.

Dundika terhesfotójánál cukibb ma már nem lesz!

Dundika terhesfotójánál cukibb ma már nem lesz!

A szexi kis­mama má­so­dik gyer­me­két hordja a szíve alatt.

A szexi kis­mama má­so­dik gyer­me­két hordja a szíve alatt. Ra­jon­gó­i­nak most azt is meg­mu­tatta, mi­lyen szé­pen ke­re­ke­dik már a hasa.

Dundika terhes! Újra apa lesz Majka

Dundika terhes! Újra apa lesz Majka

A rap­per-mű­sor­ve­zető és párja már rég­óta ter­vez­get­ték a má­so­dik babát.

A rap­per-mű­sor­ve­zető és az egy­kori Play­mate már rég­óta ter­vez­get­ték a má­so­dik baba ér­ke­zé­sét. Most va­lóra vált az álmuk.

Majka kisfia már 3 évesen nagyobb király mindenkinél

Majka kisfia már 3 évesen nagyobb király mindenkinél

Sokan cse­rél­nénk vele.

Az ózdi rap­per és csa­ládja a ten­ge­ren­tú­lon ten­ge­tik a nap­ja­i­kat, ahol a kisfiuk ki­pró­bál­hatta, hogy mi­lyen egy lu­xus­s­port­ko­csi vo­lánja mö­gött.

Pókerezésből tartaná el családját Amerikában Majka

Pókerezésből tartaná el családját Amerikában Majka

Az ózdi rap­pe­rék annyira jól érzik ma­gu­kat a ten­ge­ren­tú­lon, hogy, azt ter­ve­zik: vég­leg oda­köl­töz­nek.

Az ózdi rap­pe­rék annyira jól érzik ma­gu­kat Ame­ri­ká­ban, hogy, azt ter­ve­zik: vég­leg oda­köl­töz­nek. A ha­ma­ro­san két­gyer­me­kes apuka még itt­honi kar­ri­er­jét is fel­adná azért, hogy a szen­ve­dé­lyé­vel, a kár­tyá­zás­sal fog­lal­koz­zon. Túl sokat koc­káz­tat.

Majka kisfiánál cukibb már nem lesz a héten! - Videó

Majka kisfiánál cukibb már nem lesz a héten! - Videó

Va­ló­szí­nű­leg élete egyik leg­na­gyobb él­mé­nye lesz Majka és Dun­dika kisfi­á­nak az ame­ri­kai nya­ra­lás, ugyanis ta­lál­koz­ha­tott a ked­ven­ce­i­vel.

Va­ló­szí­nű­leg élete egyik leg­na­gyobb él­mé­nye lesz Majka és Dun­dika kisfi­á­nak az ame­ri­kai nya­ra­lás, ugyanis ta­lál­koz­ha­tott a ked­ven­ce­i­vel.

Cuki főnök lett Majkáék kisfia - Fotók

Cuki főnök lett Majkáék kisfia - Fotók

A há­rom­éves Ma­rián ke­zébe vette az irá­nyí­tást az Ezek meg­őrül­tek! for­ga­tá­sán. Mi pedig tőle őrü­lünk meg, mert annyira cuki!

A há­rom­éves Ma­rián ke­zébe vette az irá­nyí­tást az Ezek meg­őrül­tek! for­ga­tá­sán. Mi pedig tőle őrü­lünk meg, mert annyira cuki!

Vigyázz, átvernek a hamisított sztárok a Facebookon!

Vigyázz, átvernek a hamisított sztárok a Facebookon!

Ka­muprofi­lok áraszt­ják el a netet.

Kár­páti Re­beka ne­vé­ben vá­la­szol­ga­tott és nyi­lat­ko­zott va­laki. A szép­ség­ki­rálynő az in­ter­net népét arra kérte, hogy se­gít­se­nek neki el­tün­tetni a fi­ó­kot.

Pszichopata őrült zaklatja Dundikát és Cicciolinát!

Pszichopata őrült zaklatja Dundikát és Cicciolinát!

Ijesztő, amit a sztá­rok­kal mű­vel­nek.

A sztá­rok­nak gyak­ran szembe kell néz­niük az is­mert­ség árny­ol­da­la­i­val. Most azon­ban min­den ed­di­gi­nél ré­misz­tőbb esz­kö­zök­kel ri­o­gat­nak az őrült ra­jon­gók.