Donald Trump

Orbán Viktor üzent Washingtonból

Orbán Viktor üzent Washingtonból

Jó nap volt ez Ma­gyar­or­szág­nak, je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök abban a vi­de­ó­ban, ame­lyet az ame­ri­kai fő­vá­ros­ból posz­tolt.

Jó nap volt ez Ma­gyar­or­szág­nak, je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök abban a vi­de­ó­ban, ame­lyet az ame­ri­kai fő­vá­ros­ból posz­tolt.

A Fehér Ház bejelentette Orbán Viktor látogatását

A Fehér Ház bejelentette Orbán Viktor látogatását

Jövő hét­főn ta­lál­koz­nak.

A Fehér Ház köz­le­mény­ben je­len­tette be Orbán Vik­tor ma­gyar kor­mányfő és Do­nald Trump ame­ri­kai elnök jövő hét­fői ta­lál­ko­zó­ját a Fehér Ház­ban.

Magyarország barátai megtapsolják a Trump-Orbán találkozót

Magyarország barátai megtapsolják a Trump-Orbán találkozót

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök wa­shing­toni lá­to­ga­tása új fe­je­ze­tet nyit­hat Ma­gyar­or­szág szá­mára,

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök wa­shing­toni lá­to­ga­tása új fe­je­ze­tet nyit­hat.

Megint hazudott és gyűlölködött a CNN

Megint hazudott és gyűlölködött a CNN

Ko­vács Zol­tán nem­zet­közi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért és kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kár ala­po­san hely­re­tette a be­ván­dor­lás­párti CNN ne­ve­zetű (ál)hír­csa­tor­nát.

Ko­vács Zol­tán nem­zet­közi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért és kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kár ala­po­san hely­re­tette a be­ván­dor­lás­párti CNN ne­ve­zetű (ál)hír­csa­tor­nát.

Orbán Viktor hamarosan Washingtonba látogat

Orbán Viktor hamarosan Washingtonba látogat

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök és Do­nald Trump ame­ri­kai elnök május 13-án ta­lál­koz­nak Washing­ton­ban.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök és Do­nald Trump ame­ri­kai elnök május 13-án ta­lál­koz­nak Washing­ton­ban.

Így még sosem látták az amerikai elnököt

Így még sosem látták az amerikai elnököt viselkedni

Sokan meg­le­pőd­tek az ame­ri­kai elnök szo­kat­lan vi­sel­ke­dé­sén.

Vissza­fo­gott, fe­gyel­me­zett, együtt érző! Do­nald Trum­pot rit­kán szok­ták ilyen jel­zők­kel il­letni.

Donald Trump: Európa nekem nem számít

Donald Trump: Európa nekem nem számít

Az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok el­nöke nem kön­tör­fa­la­zott...

Az USA el­nöke nem kön­tör­fa­la­zott. Új­ság­írók előtt úgy fo­gal­ma­zott: tudja, hogy Eu­ró­pá­ban sokan nem ked­ve­lik, de őt Eu­rópa nem is ér­dekli.

Trump bekeményít, rendeletet írt a liberális terror ellen

Trump bekeményít, rendeletet írt a liberális terror ellen

Az ame­ri­kai elnök csü­tör­tö­kön ren­de­le­tet írt alá arról, hogy az ame­ri­kai fel­ső­ok­ta­tási in­téz­mé­nyek­nek biz­to­sí­ta­niuk kell a szó­lás­sza­bad­sá­got.

Do­nald Trump ame­ri­kai elnök csü­tör­tö­kön ren­de­le­tet írt alá arról, hogy az ame­ri­kai fel­ső­ok­ta­tási in­téz­mé­nyek­nek biz­to­sí­ta­niuk kell a szó­lás­sza­bad­sá­got min­den nézet kép­vi­se­lői szá­mára, el­len­kező eset­ben az in­téz­mény­től meg­von­ják a szö­vet­ségi tá­mo­ga­tást.

Szívmelengető, amit Donald Trump tett egy haldokló kisfiúért

Szívmelengető, amit Donald Trump tett egy haldokló kisfiúért

Drake Qu­i­bo­deaux gyó­gyít­ha­tat­lan be­teg­ség­ben szen­ved. Az utolsó nap­jait egy kü­lön­le­ges ka­rá­cso­nyi ak­ci­ó­val pró­bál­ják vi­dá­mabbá tenni.

A nyolc éves Drake Qu­i­bo­deaux gyó­gyít­ha­tat­lan be­teg­ség­ben szen­ved. Az utolsó nap­jait egy kü­lön­le­ges ka­rá­cso­nyi ak­ci­ó­val pró­bál­ják vi­dá­mabbá tenni, ami­ben az ame­ri­kai elnök is részt vett. A Do­nald Trump és fe­le­sége által alá­írt le­vél­ben az áll, hogy a jó Is­tent kérik, adjon sok erőt a fi­ú­nak és csa­lád­já­nak.

Váratlan helyeken bukkant fel az amerikai elnök gépe

Váratlan helyeken bukkant fel az amerikai elnök különgépe

Do­nald Trump meg­lá­to­gatta az Egye­sült Ál­la­mok had­se­re­gé­nek Irak­ban ál­lo­má­sozó ka­to­náit...

Do­nald Trump meg­lá­to­gatta az Egye­sült Ál­la­mok had­se­re­gé­nek Irak­ban ál­lo­má­sozó ka­to­náit...

Így vette át a Fehér Ház karácsonyfáját Donald Trump - fotó

Így vette át a Fehér Ház karácsonyfáját Donald Trump - fotó

Fe­le­sé­gé­vel vár­ták az óri­ási fe­nyőt.

Fe­le­sé­gé­vel vár­ták az óri­ási ün­nepi díszt a wa­shing­toni el­nöki re­zi­den­cia előtt. A fát a Kék szo­bá­ban ál­lít­ják majd fel.

Macron szándékosan szúrt ki Trumppal

Macron szándékosan tört borsot Trump orra alá

Trum­pot bí­ráló éne­kes­nőt hív­tak meg egy ál­lami ün­nep­ségre.

Em­ma­nuel Mac­ront azzal vá­dolja az el­len­zék, hogy szán­dé­ko­san hívta meg egy ün­nep­ségre azt az éne­kes­nőt, aki ko­ráb­ban éle­sen bí­rálta Trum­pot.

Trump állja a szavát! Katonák kezdték építeni a déli határkerítést

Trump állja a szavát! Katonák kezdték építeni a déli határkerítést

Ame­ri­kai ka­to­nák je­len­tek meg több ha­tár­sza­ka­szon is...

Ame­ri­kai ka­to­nák je­len­tek meg több olyan me­xi­kói ha­tár­sza­ka­szon is, ahol eddig nem védte ke­rí­tés az or­szá­got az il­le­gá­lis mig­rá­ci­ó­tól. A szö­ges­drót­tal el­lá­tott ke­rí­tés az el­len­zék sze­rint csak azt a célt szol­gálja, hogy Trump sza­va­za­to­kat sze­rez­zen.

Trump kivezényli a hadsereget a határhoz

Trump kivezényli a hadsereget a határhoz

Az ame­ri­kai elnök még a vá­lasz­tási kam­pány­ban ígérte meg, hogy ke­mé­nyen fel fog lépni az or­szá­got sújtó il­le­gá­lis be­ván­dor­lás ellen.

Az ame­ri­kai elnök még a vá­lasz­tási kam­pány­ban ígérte meg, hogy ke­mé­nyen fel fog lépni az or­szá­got sújtó il­le­gá­lis be­ván­dor­lás ellen.

Hillary Clinton 1992 óta nem volt ekkora bajban

Hillary Clinton 1992 óta nem volt ekkora bajban

Tö­me­ge­sen for­dul­tak el tőle...

Az egy­kori first lady, majd kül­ügy­mi­nisz­ter, végül el­nök­je­lölt tá­mo­ga­tott­sága még sosem volt ilyen ala­csony, mint a leg­utóbbi fel­mé­rés­kor.

Kiszel Tünde megmutatta új pasiját: meg fogsz lepődni

Kiszel Tünde megmutatta új pasiját: meg fogsz lepődni

A nap­tár­dí­vára saját be­val­lása: ma is úgy ra­gad­nak rá a férfiak, mint légy a légy­pa­pírra. Ő ennek el­le­nére nem adja be a de­re­kát.

Made in China: készülnek Trump 2020-as választási kellékei

Made in China: készülnek Trump 2020-as választási kellékei

Az "Ame­rica First" jel­mon­dat a jö­vő­ben már ke­vésbé lesz hi­te­les...

Kiszivárogtak a részletek: erről döntött Trump és Kim Dzsong Un

Kiszivárogtak a részletek: erről döntött Trump és Kim Dzsong Un

Egy do­ku­men­tum­mal kö­te­lez­ték el ma­gu­kat. Sze­rin­tük si­ke­res volt a tár­gya­lás és fon­tos vál­to­zá­sok jön­nek.

Donald Trump bevallotta, hogy rosszul fejezte ki magát

Donald Trump bevallotta, hogy rosszul fejezte ki magát

A 2016-os ame­ri­kai el­nök­vá­lasz­tás kap­csán mon­dott sza­vait írta felül.

A 2016-os ame­ri­kai el­nök­vá­lasz­tás kap­csán mon­dott sza­vait írta felül az USA első em­bere.

Donald Trump a Twitteren akarja megbuktatni Merkelt?

Donald Trump a Twitteren akarja megbuktatni Merkelt?

Ket­te­jük vi­szo­nya nem túl fel­hőt­len...

Sokan pon­to­san tud­ják, hogy Do­nald Trump és Ang­ela Mer­kel vi­szo­nya nem túl fel­hőt­len.

Rodman hozta össze a békét? Élő adásban sírta el magát a Féreg

Rodman hozta össze a békét? Élő adásban sírta el magát a Féreg

Öt éve küz­dött ezért.

Öt éve küz­dött az ame­ri­kai - észak-ko­reai meg­ál­la­po­dá­sért a bot­rány­hős NBA-le­genda.

Rejtélyes nyilatkozat: ezt mondta Trump, miután Kim Dzsong Unnal tárgyalt

Rejtélyes nyilatkozat: ezt mondta Trump, miután Kim Dzsong Unnal tárgyalt

Do­ku­men­tu­mot is alá­ír­tak, de egy­előre ho­má­lyo­sak a rész­le­tek.

Do­ku­men­tu­mot is alá­ír­tak, de egy­előre ho­má­lyo­sak a rész­le­tek.

Így alázta meg kollégáját Donald Trump!

Így alázta meg kollégáját Donald Trump!

Meg­le­he­tő­sen bi­zarr je­le­net ját­szó­dott le Mac­ron és Trump kö­zö­sen tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tója előtt.

Meg­le­he­tő­sen bi­zarr je­le­net ját­szó­dott le Washing­ton­ban Em­ma­nuel Mac­ron és Do­nald Trump kö­zö­sen tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tója előtt.

May lehet a következő Winston Churchill

May lehet a következő Winston Churchill

Bó­kok­kal és di­csé­re­tek­kel árasz­totta el The­resa Mayt az ame­ri­kai elnök.

Bó­kok­kal és di­csé­re­tek­kel árasz­totta el The­resa Mayt az ame­ri­kai elnök - most ki­szi­vár­gott, mit mon­dott Do­nald Trump, mikor te­le­fo­non egyez­tet­tek.

Külföldi terroristák fenyegetik az Egyesült Államokat

Külföldi terroristák fenyegetik az Egyesült Államokat

Meg­lepő ered­mé­nye­ket kap­tak.

Több száz, ter­ror­tá­ma­dásra ké­szülő em­bert ítél­tek el az utóbbi évek­ben a bí­ró­sá­gok - és köz­tük alig akad ame­ri­kai, há­rom­ne­gye­dük kül­föl­dön szü­le­tett.

Kiderült, mit csinál Donald Trump az ágyban

Kiderült, mit csinál Donald Trump az ágyban

Ér­de­kes rész­le­te­ket árult el min­den­nap­ja­i­ról egy brit té­vé­nek az ame­ri­kai elnök.

Ér­de­kes rész­le­te­ket árult el min­den­nap­ja­i­ról egy brit té­vé­nek az ame­ri­kai elnök: Do­nald Trump az ét­rend­jé­ről és twit­te­re­zési szo­ká­sa­i­ról is me­sélt Piers Mor­gan­nek.

Trumpék köszöntötték a humoros házaspárt

Trumpék köszöntötték a humoros házaspárt

Egy vidám pil­la­na­tá­ban gon­dolta azt egy je­gyes­pár, hogy meg­hívja az es­kü­vő­jére az ame­ri­kai el­nö­köt és a fe­le­sé­gét - erre azon­ban ők sem szá­mí­tot­tak!

Egy vidám pil­la­na­tá­ban gon­dolta azt egy je­gyes­pár, hogy meg­hívja az es­kü­vő­jére az ame­ri­kai el­nö­köt és a fe­le­sé­gét - erre azon­ban ők sem szá­mí­tot­tak!

Haldoklik az Iszlám Állam, végső csapást mérhetnek rá

Haldoklik az Iszlám Állam, végső csapást mérhetnek rá

El­vesz­tette te­rü­le­teit.

A vér­szom­jas ter­ror­szer­ve­zet szinte már min­den te­rü­le­tét el­vesz­tette, közel lehet a há­ború vége.

Világrengető botrányt robbant ki Harry herceg esküvője

Világrengető botrányt robbant ki Harry herceg esküvője

A ven­dég­lis­tá­val van a baj.

A fi­a­tal brit her­ceg má­jus­ban ve­zeti oltár elé ame­ri­kai sze­rel­mét, de a ven­dég­lista miatt egy ki­sebb nem­zet­közi konflik­tus is ki­ala­kul­hat.

Kiderült, mire vágyik Trump lánya

Kiderült, mire vágyik Trump lánya

Do­nald Trump idő­sebb lánya nagy nép­sze­rű­ség­nek ör­vend az ame­ri­ka­iak kö­ré­ben - ez ka­póra jöhet álmai va­lóra vál­tá­sá­hoz.

Do­nald Trump idő­sebb lánya nagy nép­sze­rű­ség­nek ör­vend az ame­ri­ka­iak kö­ré­ben - ez ka­póra jöhet álmai va­lóra vál­tá­sá­hoz.

Bizarr karácsony, egymásnak háttal ünnepelt Trump és felesége

Bizarr karácsony, egymásnak háttal ünnepelt Trump és felesége

Mi tör­tént az el­nöki pár­ral a sze­re­tet ün­ne­pén?

Mi tör­tént az el­nöki pár­ral a sze­re­tet ün­ne­pén?

Mekkora a baj? Trump mindenkinek megmutatná a leleteit

Mekkora a baj? Trump mindenkinek megmutatná a leleteit

Trump az or­vosi le­le­te­i­vel üzenne a kri­ti­ku­sa­i­nak. Sokak sze­rint ugyanis az elnök egész­sége meg­rom­lott.

Do­nald Trump a leg­fris­sebb or­vosi le­le­te­i­vel üzenne a kri­ti­ku­sa­i­nak.

Megdöbbentő kijelentést tett Trump: ez a terve Észak-Koreával

Megdöbbentő kijelentést tett Trump: ez a terve Észak-Koreával

Do­nald Trump ame­ri­kai elnök va­sár­nap vi­et­nami saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján be­szélt Észak-Ko­re­á­ról.

Észak-Korea bejelentette: könyörtelenül megbünteti Amerikát

Észak-Korea bejelentette: könyörtelenül megbünteti Amerikát

Kim Dzsong Unt fel­mér­ge­sí­tette Trump utolsó be­széde. Meg­tor­lásra ké­szül.

Titkos papírok bizonyítják: Soros pénzelte a tüntetéseket

Titkos papírok bizonyítják: Soros pénzelte a tüntetéseket

Az ame­ri­kai vá­lasz­tá­sok előtt és után is ren­ge­te­gen vo­nul­tak ut­cára, hogy Do­nald Trump ellen tün­tes­se­nek.

Üzentek a terroristák: az otthonaitokban mészárolunk le titeket!

Üzentek a terroristák: az otthonaitokban mészárolunk le titeket!

Újabb vi­de­ó­val je­lent­ke­zett az Isz­lám Állam: ez­út­tal egy ha­tal­mas kés­sel ha­do­ná­szó dzsi­há­d­ista fe­nye­gette meg a vi­lá­got.

Közeleg az atomkatasztrófa? Újabb fenyegetést küldött a diktátor

Közeleg az atomkatasztrófa? Újabb fenyegetést küldött a diktátor

Az észak-ko­reai re­zsim elég konk­ré­tan fo­gal­maz.

A re­zsim el­len­sé­ges lé­pés­nek te­kinti Dél-Korea és az Egye­sült Ál­la­mok közös had­gya­kor­la­tát,

Nekünk is kell harcolnunk Amerika oldalán Észak-Korea ellen?

Nekünk is kell harcolnunk Amerika oldalán Észak-Korea ellen?

Az USA a há­ború kü­szö­bén áll Észak-Ko­re­á­val. Vajon a NATO eu­ró­pai or­szá­gai is be­le­sod­ród­hat­nak ebbe a konflik­tusba?

Japán bepánikolt: atomcsapásra gyakorlatoznak országszerte

Japán bepánikolt: atomcsapásra gyakorlatoznak országszerte

Az észak-ko­reai fe­nye­ge­tett­ség már egyre na­gyobb prob­lé­mát je­lent az egész vi­lá­gon.

Újra kitörhet a hidegháború, bekeményített Putyin

Újra kitörhet a hidegháború, bekeményített Putyin

Egyre job­ban el­mér­ge­se­dik Orosz­or­szág kap­cso­lata az Egye­sült Ál­la­mok­kal.

A szi­go­rodó gaz­da­sági szank­ci­ókra tö­me­ges ki­uta­sí­tás lett az oro­szok vá­la­sza.

Nem hiszed el, melyik milliárdos indulhat az elnöki posztért

Nem hiszed el, melyik milliárdos indulhat az elnöki posztért

Sokak sze­rint Trump meg­vá­lasz­tása után már bármi elő­for­dul­hat az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Sokak sze­rint Trump meg­vá­lasz­tása után már bármi elő­for­dul­hat az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Ennek a könyvnek biztosan nem örül majd Trump

Ennek a könyvnek biztosan nem örül majd Trump

Bot­rány­könyv van szü­le­tő­ben...

Do­nald Trump el­nök­sége óta az egyik leg­na­gyobb vi­hart ka­varó ügy James Comey FBI vezér vá­rat­lan ki­rú­gása volt.

Macron sármja csodákra képes

Macron sármja csodákra képes

A fi­a­tal fran­cia elnök fur­csa re­ceptre es­kü­szik.

A fi­a­tal fran­cia elnök fur­csa re­ceptre es­kü­szik: a báj­ban, mo­so­lyok­ban és a finom meg­győ­ző­ké­pes­ség­ben látja si­kere tit­kát. Sze­rinte Trum­pot is ezzel té­rí­tette jobb be­lá­tásra.

Hatalmas változás: ő a világ új ura

Hatalmas változás: ő a világ új ura

Ang­ela Mer­kel éve­ken át várta, hogy egy erős szö­vet­sé­ges emel­ked­jen fel, de most úgy tűnik, az ifjú titán nem kér a német kan­cel­lár­ból.

Ang­ela Mer­kel éve­ken át várta, hogy egy erős szö­vet­sé­ges emel­ked­jen fel, de most úgy tűnik, az ifjú fran­cia titán, Em­ma­nuel Mac­ron nem kér a német kan­cel­lár­ból.

Szétszakad a Trump család?

Szétszakad a Trump család?

Az ame­ri­kai elnök csa­ládi ki­kap­cso­ló­dást szer­ve­zett, de leg­idő­sebb fiát nem hívta meg rá - Do­nald Trump Jr. az orosz bot­rány miatt nem­kí­vá­na­tos sze­méllyé vál­hat.

Az ame­ri­kai elnök csa­ládi ki­kap­cso­ló­dást szer­ve­zett, de leg­idő­sebb fiát nem hívta meg rá - Do­nald Trump Jr. az orosz bot­rány miatt nem­kí­vá­na­tos sze­méllyé vál­hat.

Kim Dzsongun újabb rakétát lőtt ki, mert nincs jobb dolga

Kim Dzsongun újabb rakétát lőtt ki, mert nincs jobb dolga

To­vább fo­ko­zó­dik a nuk­le­á­ris vál­ság.

To­vább fo­ko­zó­dik a nuk­le­á­ris vál­ság: Észak-Korea egy olyan tö­meg­pusz­tító fegy­vert tesz­telt, amely a világ bár­mely te­rü­le­tére vért és könnye­ket vihet.

Trump kemény üzenete Brüsszel migránspolitikájával szemben

Trump kemény üzenete Brüsszel migránspolitikájával szemben

Sokan gon­dol­ják úgy, hogy Do­nald Trump ki­állt az EU-bü­rok­ra­ták által tá­ma­dott Len­gyel­or­szág és Ma­gyar­or­szág mel­lett.

Beletörik Trump bicskája Macronba?

Beletörik Trump bicskája Macronba?

A fi­a­tal fran­cia el­nö­köt ta­lál­ták a szak­ér­tők a pá­ri­zsi ta­lál­kozó győz­te­sé­nek, Trump pedig meg­lepő ki­je­len­tést tett: talán még a klí­ma­egyez­mény­ből sem lép­teti ki az ame­ri­ka­i­a­kat.

A fi­a­tal fran­cia el­nö­köt ta­lál­ták a szak­ér­tők a pá­ri­zsi ta­lál­kozó győz­te­sé­nek, Trump pedig meg­lepő ki­je­len­tést tett: talán még a klí­ma­egyez­mény­ből sem lép­teti ki az ame­ri­ka­i­a­kat.

Trumpnak inkább az újabb 9/11 miatt kéne félnie

Trumpnak inkább az újabb 9/11 miatt kéne félnie

Nem várt ta­ná­csot ka­pott az ame­ri­kai elnök az iráni kül­ügy­mi­nisz­ter­től - vagy in­kább fe­nye­get­ték?

Nem várt ta­ná­csot ka­pott az ame­ri­kai elnök: az iráni kül­ügy­mi­nisz­ter sze­rint Trump­nak in­kább azzal kéne fog­lal­koz­nia Ri­jád­ban, hogy ki­ta­lálja, ho­gyan aka­dá­lyoz­zon meg egy újabb 9/11-es ter­ror­tá­ma­dást, amire a sza­ú­diak ké­szül­nek. Leg­alábbis Javad Zarif sze­rint.

Nagy a baj: nem vihetünk laptopot Amerikába!

Nagy a baj: nem vihetünk laptopot Amerikába!

Trump ki­tilt­hatja az Eu­ró­pá­ból in­duló re­pü­lők fe­dél­ze­té­ről a lap­to­po­kat és a tab­le­te­ket is - biz­ton­sági okok­ból.

Trump ki­tilt­hatja az Eu­ró­pá­ból in­duló re­pü­lők fe­dél­ze­té­ről a lap­to­po­kat és a tab­le­te­ket is - biz­ton­sági okok­ból.

Nagy a baj, bármelyik pillanatban kitörhet a háború!

Nagy a baj, bármelyik pillanatban kitörhet a háború!

Elég egyet­len szikra!

A Ko­reai-fél­szi­ge­ten egyre fe­szül­tebbé válik a hely­zet, a felek moz­go­ló­dása alap­ján elég egyet­len szikra, és el­sza­ba­dul­hat a pokol.

Ezeket a bűnöket követték el a migránsok

Ezeket a bűnöket követték el a migránsok

Egy hét - több ezer bűn­cse­lek­mény.

Egy hét alatt több ezer bűn­cse­lek­ményt kö­vet­tek el az Egye­sült Ál­la­mok­ban az il­le­gá­lis ha­tár­át­lé­pők - de­rült ki egy friss je­len­tés­ből.

Fagy, köd, szmog, jég: ez jöhet még

Fagy, köd, szmog, jég: ez jöhet még

Elég volt a tél­ből! Mikor lesz ennek vége? Ki be­szél itt fel­me­le­ge­dés­ről?

Elég volt a tél­ből! Mikor lesz ennek vége? Ki be­szél itt glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés­ről, mikor hosszú évek óta ez a leg­hi­de­gebb te­lünk?

Megindult a verseny: ki lesz az elnöki kutya?

Megindult a verseny: ki lesz az elnöki kutya?

Már van je­lent­kező!

A Fehér Ház nem ma­rad­hat kutya nél­kül, Trum­pék­nak vi­szont még nincs há­zi­ál­la­tuk - de már van je­lent­kező!

Fásy Ádám elmondta, mi zajlott Donald Trump partijain!

Fásy Ádám elmondta, mi zajlott Donald Trump partijain!

A mű­sor­ve­zető a szép­ség­ver­se­nye miatt más­fél év­ti­ze­den át szo­ros kap­cso­lat­ban volt a le­endő el­nök­kel.

A mű­sor­ve­zető a szép­ség­ver­se­nye miatt más­fél év­ti­ze­den át szo­ros kap­cso­lat­ban volt a le­endő el­nök­kel.

Ezért akar sürgősen tárgyalni Donald Trump Putyinnal!

Hoppá: Ezért akar sürgősen tárgyalni Donald Trump Putyinnal!

Do­nald Trump be­je­len­tette, hogy ta­lál­ko­zót ter­vez Vl­agyi­mir Pu­tyin orosz el­nök­kel...

Nagy bajban vannak a Trump-gyűlölők

Nagy bajban vannak a Trump-gyűlölők

Sokan nem tud­nak be­le­tö­rődni, hogy Do­nald Trump lesz az ame­ri­kai elnök.

Sokan nem tud­nak be­le­tö­rődni, hogy Do­nald Trump lesz az ame­ri­kai elnök - de már azt sem tud­ják, ho­gyan te­gye­nek ke­resztbe nekik.

Újabb Clinton-bukta, nem használt az újraszámlálás

Újabb Clinton-bukta, nem használt az újraszámlálás

Három ál­lam­mal kap­cso­lat­ban me­rült fel a csa­lás le­he­tő­sége, de min­den jel arra utal: egy­ér­tel­műen Trump nyert.

Három ál­lam­mal kap­cso­lat­ban me­rült fel a csa­lás le­he­tő­sége, de min­den jel arra utal: egy­ér­tel­műen Trump nyert.

DiCaprio már Trumppal egyeztet a világ sorsáról

DiCaprio már Trumppal egyeztet a világ sorsáról

A szí­nész szív­ügye a klí­ma­vál­to­zás el­leni harc - a Trump-csa­lád két tag­ját is meg­kör­nyé­kezte ez ügy­ben.

Az Oscar-díjas szí­nész szív­ügye a klí­ma­vál­to­zás el­leni harc - a Trump-csa­lád két tag­ját is meg­kör­nyé­kezte ez ügy­ben.

Hillary még mindig a Fehér Házban van

Hillary Clinton még mindig a Fehér Házban van

Az egy­kori first ladyt két meg­ter­mett hó­em­ber őrzi. Trump ki­la­kol­tatja?

Az egy­kori first ladyt két meg­ter­mett hó­em­ber őrzi. Kér­dés, hogy Trump ki­la­kol­tatja-e őt?

Szegények hálaadásnapját tették szebbé a Trump-unokák

Szegények hálaadásnapját tették szebbé a Trump-unokák

Jó­té­kony­sági ese­mé­nyen se­gí­tet­tek Trum­pék, mi­előtt csa­ládi kör­ben ün­ne­pel­tek.

Twitter-háborút indított Trump a cégóriás ellen

Twitter-háborút indított Trump a cégóriás ellen

Az Egye­sült Ál­la­mok le­endő el­nöke egy twit­ter be­jegy­zés­ben kö­zölte: nem kér az új el­nöki gép­ből.

Az Egye­sült Ál­la­mok le­endő el­nöke egy twit­ter be­jegy­zés­ben kö­zölte: nem kér az új mé­reg­drága el­nöki gép­ből.

Meglepő: mexikóiak építenék fel a falat a határra!

Meglepő: mexikóiak építenék fel a falat a határra!

A vál­la­lat jó pénzt lát az üz­let­ben, és sze­ret­nék meg­mu­tatni Trump­nak, hogy van­nak dol­gos me­xi­kó­iak is.

A vál­la­lat jó pénzt lát az üz­let­ben, és sze­ret­nék meg­mu­tatni Trump­nak, hogy van­nak dol­gos me­xi­kó­iak is.

Clinton már csak összegömbölyödni akart

Clinton már csak összegömbölyödni akart

Nincs túl jó bőr­ben...

Ve­re­sége el­is­me­rése óta most elő­ször lé­pett a nyil­vá­nos­ság elé Hil­lary Clin­ton - nincs túl jó bőr­ben...

Szétszakadhat az Amerikai Egyesült Államok?

Szétszakadhat az Amerikai Egyesült Államok?

Ka­li­for­niát is el­érte a füg­get­le­ne­dési-ki­lé­pési hul­lám: közel két év múlva nép­sza­va­zá­son dön­te­nek arról, ki­vál­ja­nak-e az or­szág­ból?

Ka­li­for­niát is el­érte a füg­get­le­ne­dési-ki­lé­pési hul­lám: közel két év múlva nép­sza­va­zá­son dön­te­nek arról, ki­vál­ja­nak-e az or­szág­ból?

Felrobbantotta az internetet Trump unokája - videó

Felrobbantotta az internetet Trump unokája - videó

Az öt­éves Arab­ella Kush­ner ver­set sza­val a vi­deón, ame­lyen min­denki szí­vét meg­do­bog­tatja...

Az öt­éves Arab­ella Kush­ner ver­set sza­val a vi­deón, ame­lyen min­denki szí­vét meg­do­bog­tatja...

Találgatják: beköltözik-e Trump a Fehér Házba?

Találgatják: beköltözik-e Trump a Fehér Házba?

El­vi­leg az elnök más­hol is lak­hat hi­va­tali ideje alatt, de van, amire neki is te­kin­tet­tel kell len­nie.

El­vi­leg az elnök más­hol is lak­hat hi­va­tali ideje alatt, de van, amire neki is te­kin­tet­tel kell len­nie.

Trump testőre lenne Klicsko réme

Trump testőre lenne Klicsko réme

Tyson Fury de­presszi­ó­val küzd és be­ko­ka­i­nozva posz­tolt.

Tyson Fury de­presszi­ó­val küzd, be­ko­ka­i­nozva posz­tolt, mégis egyike azon ke­ve­sek­nek, akik le­győz­ték az ukrán óri­ást. Most kö­zölte, hogy az ame­ri­kai ál­la­mok el­nö­ké­nek ren­del­ke­zé­sére áll.

Lebukott Trump, megbabonázta a szépséges teniszező

Lebukott Trump, megbabonázta a szépséges teniszező

Még né­hány évvel ko­ráb­ban.

A ko­rábbi mi­nisz­ter­el­nök fe­csegte ki, hogy kit tart a világ leg­szebb nő­jé­nek az üz­let­em­ber­ből po­li­ti­kussá váló mul­ti­mil­li­ár­dos.

Fásy Ádám megjósolta Trump győzelmét

Fásy Ádám megjósolta Trump győzelmét

A mu­la­tós­ki­rály régi is­me­rőse az USA 45. el­nö­ké­nek.

A mu­la­tós­ki­rály nem min­den­napi rész­le­te­ket árult el az USA 45. el­nö­ké­ről.

Ennél kínosabb felvétel még nem készült Hillary Clintonról

Ennél kínosabb felvétel még nem készült Hillary Clintonról

Nem Do­nald Trump sza­vai vol­tak a leg­kel­le­met­le­neb­bek az el­nök­je­lölti vi­tá­ban Clin­tonné szá­mára.

De miért szavaznak az amerikaiak mindig kedden?

De miért szavaznak az amerikaiak mindig kedden?

A leg­ér­de­ke­sebb kér­dé­se­ket gyűj­töt­tük össze az ame­ri­kai el­nök­vá­lasz­tás­sal kap­cso­lat­ban.

A leg­ér­de­ke­sebb kér­dé­se­ket gyűj­töt­tük össze az ame­ri­kai el­nök­vá­lasz­tás­sal kap­cso­lat­ban.

Már Trump is Clintont támogatja?

Már Trump is Clintont támogatja?

Do­nald Trump már jó pár ne­ga­tív jel­ző­vel il­lette ri­vá­li­sát, ám elő­ke­rült...

Do­nald Trump már jó pár ne­ga­tív jel­ző­vel il­lette ri­vá­li­sát, ám egy most elő­ke­rült fel­vé­te­len el­is­meri, hogy jó elnök lenne Hil­lary Clin­ton­ból.

Putyin szexvideóval tarja a markában Trumpot?

Putyin szexvideóval tarja a markában Trumpot?

Egy volt ame­ri­kai kém azt ál­lítja...

Egy volt ame­ri­kai kém azt ál­lítja, hogy Pu­tyin zsa­rolja Trum­pot. A szak­ér­tők sze­rint ez sok min­denre ma­gya­rá­za­tot adna.

Együtt nyaralt Trump lánya és Putyin barátnője!

Titkos szövetség? Együtt nyaralt Trump lánya és Putyin barátnője!

Orosz­or­szág első em­bere és az ame­ri­kai el­nök­je­lölt hoz­zá­tar­to­zói már jóban van­nak...

Orosz­or­szág első em­bere és az ame­ri­kai el­nök­je­lölt hoz­zá­tar­to­zói már jóban van­nak...

Óriási botrány lett a dögös fürdőruhás Hillary Clinton miatt

Óriási botrány lett a dögös fürdőruhás Hillary Clinton miatt

Óri­ási fal­fest­mény ké­szült róla.

Egy auszt­rál mű­vész óri­ási fal­fest­ményt ké­szí­tett az ame­ri­kai el­nök­je­lölt­ről, ami ki­verte a biz­to­sí­té­kot a sze­xu­á­lis tar­talma miatt.

Így mentették meg kínos helyzetéből a politikust

Így mentették meg kínos helyzetéből a politikust

Csak a szo­bá­jába akart menni.

Do­nald Trump csak a szál­lo­dai szo­bá­jába akart el­jutni. Men­tő­ak­ció lett a vége.

Ezért szavaz Obama féltestvére Trumpra

Ezért szavaz Obama csalódott féltestvére Trumpra

Test­vére miatt re­kedt meg a kar­ri­erje, csa­ló­dott benne.

Malik Obama hiába kért se­gít­sé­get test­vé­ré­től, meg­re­kedt a po­li­ti­kai kar­ri­erje. Csa­ló­dott­sá­gá­ban in­kább a "ri­vá­lis oldal" je­lölt­jére sza­vaz.