Dobó Kata

Dobó Kata: Andynek lesz egy hely a premieren

Dobó Kata: Andynek lesz egy hely a premieren

Fon­tos nap volt ez...

Fon­tos nap volt ez az el­sőfil­mes ren­dező szá­mára, hi­szen fő tá­ma­sza, Andy Vajna már nem mond­hatta el vé­le­mé­nyét az el­ké­szült al­ko­tás­ról.

Ezért akart szakítani Dobó Kata, Zsidró Tamás mindent leleplezett

Ezért akart szakítani Dobó Kata, Zsidró Tamás mindent leleplezett

A ren­de­ző­ként de­bü­táló ma­gyar szí­nész­nőn ha­tal­mas volt a nyo­más.

A ren­de­ző­ként de­bü­táló ma­gyar szí­nész­nőn ha­tal­mas volt a nyo­más az utóbbi idő­ben.

Ezzel hangolódj a Valentin-napon érkező Kölcsönlakásra

Ezzel hangolódj a Valentin-napon érkező Kölcsönlakásra

Pa­rá­dés pá­ro­sí­tás­ban Balla Esz­ter és Varga Vik­tor szol­gál­tatja az idei Va­len­tin-napi film fő­cím­da­lát.

Pa­rá­dés pá­ro­sí­tás­ban Balla Esz­ter és Varga Vik­tor szol­gál­tatja az idei Va­len­tin-napi film fő­cím­da­lát.

Hatalmas bejelentést tett Dobó Kata és Zsidró Tamás, ez váratlanul jött

Hatalmas bejelentést tett Dobó Kata és Zsidró Tamás, ez váratlanul jött

A sztár­pár nem­so­kára össze­há­za­sod­hat, a lag­zit ti­tok­ban tart­ják majd.

A sztár­pár nem­so­kára össze­há­za­sod­hat, a lag­zit ti­tok­ban tart­ják majd.

Óriási mérföldkőhöz érkezett Dobó Kata élete, beszélt a boldogságáról!

Óriási mérföldkőhöz érkezett Dobó Kata élete, beszélt a boldogságáról!

A szí­nésznő első ren­de­zé­sét feb­ruár 14-től lát­hat­ják a mo­zik­ban a nézők, addig is, szá­mos ér­de­kes­sé­get el­árult a film­ről.

Megdöbbentő titokra derült fény Dobó Kata kislányával kapcsolatban

Megdöbbentő titokra derült fény Dobó Kata kislányával kapcsolatban

A szí­nésznő majd­nem min­den ide­jét le­köti a munka, ezért vi­szony­lag kevés időt tud lá­nyá­val töl­teni.

Ők voltak a legfontosabb nők Andy Vajna életében

Ők voltak a legfontosabb nők Andy Vajna életében

A vi­lág­hírű fil­mes ba­rát­női kö­zött szí­nésznő és mo­dell is volt, ám ma­gán­éle­tét nem akarta a nyil­vá­nos­ság előtt élni. Vajna két­szer nő­sült.

A vi­lág­hírű fil­mes ba­rát­női kö­zött szí­nésznő és mo­dell is volt, ám ma­gán­éle­tét nem akarta a nyil­vá­nos­ság előtt élni. Vajna két­szer nő­sült.

Dobó Kata megtörte a csendet: Zsidró Tamással ilyen viszonyban vannak

Dobó Kata megtörte a csendet: Zsidró Tamással ilyen viszonyban vannak

Dobó Kata rit­kán be­szél csa­ládi éle­té­ről, most ki­vé­telt tett.

Dobó Kata rit­kán be­szél csa­ládi éle­té­ről, most ki­vé­telt tett.

Ismerd meg a szereplőket: őket láthatod Dobó Kata filmjében

Ismerd meg a szereplőket: őket láthatod Dobó Kata filmjében

Be­fu­tott és a pá­lyá­juk első si­ke­reit meg­élő szí­né­sze­ket szer­ződ­te­tett.

Be­fu­tott és a pá­lyá­juk első si­ke­reit meg­élő szí­né­sze­ket egy­aránt szer­ződ­te­tett film­jébe.

Különleges fotó: exével bulizott Bochkor Gábor

Különleges fotó: exével bulizott Bochkor Gábor

Szo­ros ba­rát­ság­ban van­nak.

A rá­diós és egy­kori ked­vese sze­ren­csés hely­zet­ben van­nak, hi­szen évek óta szo­ros ba­rát­ság­ban van­nak egy­más­sal. Oly­annyira, hogy ka­rá­csony előtti bu­li­ban is részt vet­tek.

Autista gyerekeknek gyűjtöttek Liptai Claudiáék

Autista gyerekeknek gyűjtöttek Liptai Claudiáék

Ha­zánk leg­na­gyobb sztár­jai fog­tak össze az au­tiz­mus­sal élő­kért ezüst­va­sár­nap.

Ha­zánk leg­na­gyobb sztár­jai fog­tak össze az au­tiz­mus­sal élő­kért ezüst­va­sár­nap. Mindez rend­kí­vül szép cse­le­ke­det, ér­de­mes lenne má­sok­nak is pél­dát venni róla.

Ebbe belepirulsz: pikáns sztorit mesélt el Dobó Kata

Ebbe belepirulsz: pikáns sztorit mesélt el Dobó Kata

A szí­nésznő a Nő Com­ment című mű­sor­ban nosz­tal­gi­á­zott. Iz­gal­mas tör­té­net ke­re­ke­dett be­lőle!

A szí­nésznő a Nő Com­ment című te­le­ví­ziós mű­sor­ban nosz­tal­gi­á­zott. Végül iz­gal­mas tör­té­net ke­re­ke­dett ki a múlt­idé­zés­ből!

Megszabadult a ruhájától Dobó Kata

Pillanatok alatt szabadult meg a ruhájától Dobó Kata

A nagy tö­meg­ben senki nem vette észre, ho­gyan tör­tént.

A nagy tö­meg­ben senki nem vette észre, ho­gyan és pon­to­san mikor tör­tént. Az vi­szont tény, hogy ru­há­ját le­vette, és má­sikra cse­rélte.

Elszökött az országból a magyar sztárpár: ez az oka!

Elszökött az országból a magyar sztárpár: ez az oka!

Hir­te­len dön­tést hoz­tak.

Hir­te­len dön­tést hoz­tak a sze­rel­me­sek! Össze­cso­ma­gol­tak és le­lép­tek.

Elolvadtunk, tündéri fotón Dobó Kata és ritkán látott kislánya

Elolvadtunk, tündéri fotón Dobó Kata és ritkán látott kislánya

Zsidró Tamás kapta őket len­cse­végre.

A nép­szerű szí­nész­nőt és Szofit sze­relme, Zsidró Tamás kapta len­cse­végre.

Hoppá, Dobó Kata reagált a szakításáról szóló pletykákra

Hoppá, Dobó Kata reagált a szakításáról szóló pletykákra

Pon­tot tett a ta­lál­ga­tá­sok vé­gére.

Végre ki­de­rült, miért bu­li­zott Zsidró Tamás egy barna hajú lánnyal a Ba­la­ton So­un­don.

Lefotóztuk, brutálisan jól néz ki Dobó Kata: ez a titka

Lefotóztuk, brutálisan jól néz ki Dobó Kata: ez a titka

A nép­szerű szí­nésznő bom­ba­for­má­ban van. A Ri­post­nak pedig el­árulta a tit­kát is.

A nép­szerű szí­nésznő bom­ba­for­má­ban van. A Ri­post­nak pedig el­árulta a tit­kát is.

Nem hittünk a szemünknek: Ilyen tetkó van Dobó Katán

Nem hittünk a szemünknek: Ilyen tetkó van Dobó Katán

Dobó Kata vi­gyáz a bő­rére.

Dobó Kata vi­gyáz a bő­rére, de van az a te­to­vá­lás, ami­ért még a szí­nésznő is be­adja a de­re­kát.

Árulkodó üzenetet kapott Zsidró Tamás Dobó Katáról, ez állt benne

Árulkodó üzenetet kapott Zsidró Tamás Dobó Katáról, ez állt benne

A mes­ter­fod­rász ter­mé­sze­te­sen vá­la­szolt is az is­mert té­vés­nek, aki az üze­ne­tet küldte!

Mi történt? Barna szépséggel bulizott Dobó Kata szerelme

Mi történt? Barna szépséggel bulizott Dobó Kata szerelme

A pár nem­ré­gi­ben cá­folta ugyan, hogy meg­rom­lott volna a kap­cso­la­tuk...

A pár nem­ré­gi­ben cá­folta ugyan, hogy meg­rom­lott volna a kap­cso­la­tuk, de a sztár­fod­rász még­sem Ka­tá­val bu­li­zott a hét­vé­gén.

Mi történt? Dobó Kata nélkül utazott párja nyaralni

Mi történt? Dobó Kata nélkül utazott párja nyaralni

Zsidró Tamás gyer­me­ke­i­vel, szí­nésznő sze­relme nél­kül uta­zott Egyip­tomba. A sztár­fod­rász Hurg­ha­dá­ban van.

Zsidró Tamás gyer­me­ke­i­vel, szí­nésznő sze­relme nél­kül uta­zott Egyip­tomba. A sztár­fod­rász je­len­leg Hurg­ha­dá­ban van.

A munka szakítja szét a magyar álompárt

A munka szakítja szét a magyar álompárt

A rossz­nyel­vek már sza­kí­tás­ról sut­tog­tak ket­te­jük­kel kap­cso­lat­ban.

A rossz­nyel­vek már sza­kí­tás­ról sut­tog­tak ket­te­jük­kel kap­cso­lat­ban, hi­szen egyre ke­ve­seb­bet mu­tat­koz­nak együtt az utóbbi idő­ben. Most végre egyi­kük meg­szó­lalt az ügy­ben.

Hűha, nagy kérdést tett fel Dobó Katának Zsidró Tamás

Hűha, nagy kérdést tett fel Dobó Katának Zsidró Tamás

Közel két éve al­kot­nak egy párt.

A mes­ter­fod­rász és sze­relme közel két éve al­kot­nak egy párt.

Szerinted szexi? Forrnak az indulatok Dobó Kata bikinis fotójától

Szerinted szexi? Forrnak az indulatok Dobó Kata bikinis fotójától

Két tá­borra osz­lot­tak a kom­men­te­lők, sokan nem elé­ge­det­tek.

Két tá­borra osz­lot­tak a kom­men­te­lők, sokan nem elé­ge­det­tek a szí­nésznő alak­já­val. Mások vi­szont annál in­kább!

Óriási hírt jelentett be Zsidró Tamás, de mit szól ehhez Dobó Kata?

Óriási hírt jelentett be Zsidró Tamás, de mit szól ehhez Dobó Kata?

A mes­ter­fod­rász Boch­kor Gábor va­sár­napi mű­so­rá­ban tett meg­lepő ki­je­len­tést.

A mes­ter­fod­rász Boch­kor Gábor va­sár­napi mű­so­rá­ban tett meg­lepő ki­je­len­tést.

Aggasztó fotó, nagyon nincs jól Dobó Kata

Aggasztó fotó, nagyon nincs jól Dobó Kata

A ma­gyar szí­nésznő az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tött fel egy fény­ké­pet.

A gyö­nyörű ma­gyar szí­nésznő az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tött fel be­szé­des egy fény­ké­pet, amin lát­szik, hogy na­gyon nem jól érzi magát.

Hajnalig buliztak Eszenyi színházában

Hajnalig buliztak Eszenyi színházában

A hazai fil­mes szakma ap­raja-nagyja ott volt va­sár­nap este.

A hazai fil­mes szakma ap­raja-nagyja ott volt va­sár­nap este Bu­da­pest egyik leg­pa­ti­ná­sabb te­át­ru­má­ban. Esze­nyi ki is szo­rult a "ház" elé...

Ezt nézd: Elképesztő átalakuláson ment át Dobó Kata

Ezt nézd: Elképesztő átalakuláson ment át Dobó Kata

Dobó Kata min­dig képes meg­le­pe­tést sze­rezni a ra­jon­gó­i­nak, most sem volt ez más­ként. Óri­ási si­kert ara­tott.

Dobó Kata min­dig képes meg­le­pe­tést sze­rezni a ra­jon­gó­i­nak, most sem volt ez más­ként. Tö­ké­le­te­sen tisz­tá­ban van azzal, mi áll jól neki és mi nem. Sőt, úgy tűnik, arra is képes, hogy pil­la­na­tok alatt át­vál­toz­zon. Nem csoda, hogy ti­ni­lá­nyos meg­je­le­né­sé­vel is óri­ási si­kert ara­tott.

Fontos döntést hozott Dobó Kata, ezt tette

Fontos döntést hozott Dobó Kata, ezt tette

Sokan ma is meg­le­pőd­nek azon, hogy mi­lyen el­ha­tá­ro­zás mel­lett dön­tött a nép­szerű szí­nésznő. De Kata nem bánt meg sem­mit!

Sokan ma is meg­le­pőd­nek azon, hogy mi­lyen el­ha­tá­ro­zás mel­lett dön­tött a nép­szerű szí­nésznő. De Kata nem bánt meg sem­mit!

Ezt látnod kell! meglepő fotó került elő Dobó Katáról!

Ezt látnod kell! meglepő fotó került elő Dobó Katáról!

Kata pár nap múlva be­tölti 44. élet­évét és még min­dig su­gár­zóan gyö­nyörű.

Kata pár nap múlva be­tölti 44. élet­évét és még min­dig su­gár­zóan gyö­nyörű.

Intim pillanat: kivételes képet posztolt ébredés után Dobó Kata

Intim pillanat: kivételes képet posztolt magáról ébredés után Dobó Kata

A szí­nésznő épp csak be­le­bújt egy für­dő­kö­penybe, és már lőtt is egy szelfit.

Romantikus módon vallott szerelmet Zsidró Tamásnak Dobó Kata!

Romantikus módon vallott szerelmet Zsidró Tamásnak Dobó Kata!

A két hí­res­ség több mint más­fél éve alkot egy párt, ám lát­ha­tóan ugyan­olyan bol­do­gok, mint kap­cso­la­tuk leg­ele­jén.

Egyszerre két gyönyörű nőt izzasztott meg Majka!

Egyszerre két gyönyörű nőt izzasztott meg Majka!

Össze­za­varta a ver­seny­zőit.

A mű­sor­ve­zető Az 50 mil­liós játszma szerda esti adá­sá­ban za­varta össze a ver­seny­zőit.

Igazi sztárparádé: Vadonatúj magyar sorozat indul a TV2-n!

Igazi sztárparádé: Vadonatúj magyar sorozat indul a TV2-n!

Fik­ciós so­ro­za­tot indít a csa­torna.

Kor­ha­tá­ros sze­re­lem cím­mel indít fik­ciós so­ro­za­tot a csa­torna, 13 ré­szesre ter­ve­zik.

Furcsa vallomást tett Dobó Kata, ezt biztosan nem gondoltad volna róla

Furcsa vallomást tett Dobó Kata, ezt biztosan nem gondoltad volna róla

A nép­szerű szí­nésznő leg­újabb so­ro­zata kap­csán tá­lalt ki pénz­ügye­i­ről.

A nép­szerű szí­nésznő leg­újabb so­ro­zata kap­csán tá­lalt ki pénz­ügye­i­ről.

Megdöbbentő vallomást tett Dobó Kata

Megdöbbentő vallomást tett Dobó Kata

Dobó Kata csak rit­kán be­szél.

Dobó Kata csak rit­kán be­szél ma­gán­éle­té­ről, de most öröm­mel tette.

Meztelen combok, igéző tekintet: Őrjítően néz ki Dobó Kata

Meztelen combok, igéző tekintet: Őrjítően néz ki Dobó Kata

A gyö­nyörű szí­nésznő egy­sze­rűen el­bű­völte ra­jon­góit! A friss fo­tó­ját el­nézve ez nem is csoda...

Hihetetlen, amit Andy Vajna mondott Dobó Katáról

Hihetetlen, amit Andy Vajna mondott Dobó Katáról

Ti­ze­n­egy éve sza­kí­tott Andy Vajna és Dobó Kata. A pro­du­cer arról be­szélt, mit érez Kata iránt.

Ti­ze­n­egy éve sza­kí­tott Andy Vajna és Dobó Kata. A pro­du­cer arról be­szélt, mit érez Kata iránt.

Dobó Kata kislánya már most lepipálta anyukáját

Dobó Kata kislánya már most lepipálta anyukáját

Szofi még csak öt éves, de az már most lát­szik, hogy az édes­anyja tem­pe­ra­men­tu­mát örö­költe.

Szofi még csak öt éves, de az már most lát­szik, hogy az édes­anyja tem­pe­ra­men­tu­mát örö­költe.

Megmutatta formás idomait Dobó Kata

Megmutatta formás idomait Dobó Kata

Dobó Kata nem tré­fál, hi­he­tet­len szexi ru­há­ban fo­tóz­tatta le magát.

Dobó Kata nem tré­fál, hi­he­tet­len szexi ru­há­ban fo­tóz­tatta le magát. A szí­nésznő mos­ta­ná­ban na­gyon bol­dog és ez lát­szik is rajta.

Tarol a Pappa Pia, az első napon több mint tízezren nézték meg

Tarol a Pappa Pia, az első napon több mint tízezren nézték meg

Min­den vá­ra­ko­zást fe­lül­múlt a film.

Min­den vá­ra­ko­zást fe­lül­múlt Csupó Gábor új filmje, az első nap min­den mo­zi­ban telt ház előtt ve­tí­tet­ték a zenés víg­já­té­kot.

Rossz hírt kapott Dobó Kata, rögtön elhagyta a helyszínt

Rossz hírt kapott Dobó Kata, rögtön elhagyta a helyszínt

A szí­nésznő ked­ve­sé­vel kéz a kéz­ben sé­tált a Po­zso­nyi Pik­ni­ken, ami­kor Zsidró Tamás te­le­fon­jára egy üze­ne­tet ka­pott.

A szí­nésznő ked­ve­sé­vel kéz a kéz­ben sé­tált a Po­zso­nyi Pik­ni­ken, ami­kor Zsidró Tamás te­le­fon­jára egy üze­ne­tet ka­pott. Rög­tön meg­mu­tatta Dobó Ka­tá­nak, aki­nek kiült ar­cára az ag­go­da­lom. Így hiába vár­ták őket több he­lyen, na­gyon rövid ideig ma­rad­tak a ren­dez­vé­nyen.

Dobó Kata kedvese gyermekeivel nyaral

Dobó Kata kedvese gyermekeivel nyaral

Múlt héten még a Ba­la­ton­nál pi­hent a szí­nésznő és a sztár­fod­rász, de leg­újabb poszt­jaik már Tos­ca­ná­ból ke­rül­nek fel a netre.

Múlt héten még a Ba­la­ton­nál pi­hent a szí­nésznő és a sztár­fod­rász, de leg­újabb poszt­jaik már Tos­ca­ná­ból ke­rül­nek fel a netre. Ola­szor­ágba már Tamás gyer­me­kei is velük tar­tot­tak.

Meglepő kijelentést tett Dobó Kata, a jövőről vallott

Meglepő kijelentést tett Dobó Kata, a jövőről vallott

Elér­ke­zett­nek látja az időt a vál­tásra.

Elér­ke­zett­nek látja az időt, hogy át­áll­jon a ka­mera túl­ol­da­lára.

Zsidró Tamás elárulta, hogyan hódította meg Dobó Katát!

Zsidró Tamás elárulta, hogyan hódította meg Dobó Katát!

A Ba­la­ton kö­ze­pére hívta ran­dizni.

A mes­ter­fod­rász ro­man­ti­kus módon, a Ba­la­ton kö­ze­pére hívta elő­ször ran­dizni a szí­nész­nőt.

Nem hiszed el, ki kapta meg Dobó Kata szerepét

Nem hiszed el, ki kapta meg Dobó Kata szerepét

A nagy sze­re­lem mel­lett a nagy sze­rep is meg­ta­lálta a fi­a­tal szí­nész­nőt! Vajon Kata meg­nézi majd a da­ra­bot?

A nagy sze­re­lem mel­lett a nagy sze­rep is meg­ta­lálta a fi­a­tal szí­nész­nőt! Vajon Kata meg­nézi majd a da­ra­bot?

Elállt a szavunk: sosem látott képet posztolt a magyar színésznő

Elállt a szavunk: sosem látott képet posztolt a magyar színésznő

A 43 éves szí­nésznő ebben a fo­tó­zás­hoz szo­kat­lan hely­zet­ben is gyö­nyörű.

A 43 éves szí­nésznő még ebben a fo­tó­zás­hoz szo­kat­lan hely­zet­ben is gyö­nyörű.

Zsidró Tamás elárulta, hogyan tölti a nyarat Dobó Katával!

Zsidró Tamás elárulta, hogyan tölti a nyarat Dobó Katával!

A sztár­pár­nak idén nyá­ron nincs ideje egy­másra, mivel Kata három pro­duk­ci­ó­ban for­gat, a mes­ter­fod­rász pedig egész au­gusz­tus­ban dol­go­zik majd.

A sztár­pár­nak idén nyá­ron nincs ideje egy­másra, mivel Kata három pro­duk­ci­ó­ban for­gat, a mes­ter­fod­rász pedig egész au­gusz­tus­ban dol­go­zik majd.

Ezért remek film a Brazilok

Ezért remek film a Brazilok

Le­szok­tunk a tö­ké­le­tes­ség haj­szo­lá­sá­ról...

Le­szok­tunk a tö­ké­le­tes­ség haj­szo­lá­sá­ról, és az iz­zad­ság­sza­got sem pró­bál­juk olcsó par­füm­mel pa­lás­tolni: a ma­gyar film­ipar vég­ér­vé­nye­sen meg­me­ne­kült!

Bochkor Gábor híres exével barátkozik Várkonyi Andrea!

Bochkor Gábor híres exével barátkozik Várkonyi Andrea!

Ő maga is jóban van vele.

A mű­sor­ve­ze­tőt nem za­varja, hogy párja ba­ráti kap­cso­la­tot ápol a volt ked­ve­sé­vel, sőt, ő maga is jóban van vele.

Egy film kedvéért bújtak elő a szerelmes magyar sztárok

Egy film kedvéért bújtak elő a szerelmes magyar sztárok

Sz­tár­döm­ping a Kin­csem ve­tí­té­sén.

Kedd este egy gom­bos­tűt sem le­he­tett volna le­ej­teni a Kin­csem pre­mier előtti ve­tí­té­sén.

Dobó Katával kezd dolgozni Risztov Éva

Dobó Katával kezd dolgozni Risztov Éva

Olim­piai baj­no­kunk alig pár napja "civil", máris mun­kába állt.

Olim­piai baj­no­kunk alig pár napja "civil", máris mun­kába állt.

Idén lett húszéves Dobó Kata bődületes villantása

Idén lett húszéves Dobó Kata bődületes villantása

Ki ne em­lé­kezne arra a film­tör­té­neti pil­la­natra, ami­kor Dobó Kata egy szál tö­röl­kö­ző­ben lib­ben be a szo­bába?

Ki ne em­lé­kezne arra a film­tör­té­neti pil­la­natra, ami­kor Dobó Kata egy szál tö­röl­kö­ző­ben lib­ben be a szo­bába?

Előnászúton a magyar sztárpár?

Előnászúton a magyar sztárpár?

Dobó Katát és sztár­fod­rász ked­ve­sét egy hete kap­ták len­cse­végre.

Dobó Katát és sztár­fod­rász ked­ve­sét egy hete kap­ták len­cse­végre a re­pü­lő­té­ren, mi­köz­ben éppen be­csek­kol­tak a Maldív-szi­ge­tekre tartó gépre.

Őszintén vallott jóval idősebb szerelméről Dobó Kata

Őszintén vallott jóval idősebb szerelméről Dobó Kata

Nem sze­ret ma­gán­éle­té­ről be­szélni.

A gyö­nyörű vörös szí­nésznő nem sze­ret ma­gán­éle­té­ről be­szélni, de most meg­nyílt, és őszin­tén el­mondta mit érez.

Új szerelmével karácsonyozik Dobó Kata

Új szerelmével karácsonyozik Dobó Kata

Dobó Kata moz­gal­mas idő­sza­kon van túl, hi­szen szám­ta­lan szín­házi sze­repe mel­lett egy új sze­re­lem is meg­ta­lálta.

Dobó Kata moz­gal­mas idő­sza­kon van túl, hi­szen szám­ta­lan szín­házi sze­repe mel­lett egy új sze­re­lem is be­kö­szön­tött az éle­tébe.

Hoppá! Esküvőre készül a sztárpár?

Hoppá! Esküvőre készül a sztárpár?

Mesés gyűrű ke­rült a gyö­nyörű szí­nésznő uj­jára - egy fa­ce­boo­kos fotó buk­tatta le a sze­rel­me­se­ket. A kap­cso­lat ok­tó­ber­ben kez­dő­dött.

Mesés gyűrű ke­rült a gyö­nyörű szí­nésznő uj­jára - egy fa­ce­boo­kos fotó buk­tatta le a sze­rel­me­se­ket. A kap­cso­lat ok­tó­ber­ben kez­dő­dött.

Sosem látott fotón Dobó Kata és Zsidró Tamás

Sosem látott fotón Dobó Kata és Zsidró Tamás

Izzik köz­tük a le­vegő.

Az új­don­sült sze­rel­mes­pár kö­zött izzik a le­vegő. Bol­do­gab­bak, mint va­laha!

Pánik: Ezért kellett Dobó Katának sürgősen orvoshoz rohannia

Pánik: Ezért kellett Dobó Katának sürgősen orvoshoz rohannia

Szín­házi próba szü­ne­té­ben kel­lett or­vos­hoz men­nie a gyö­nyörű szí­nész­nő­nek, sze­ren­csére meg­ol­dó­dott a baj.

Zsidró Tamás váratlan vallomása: Nem tetszett Dobó Kata!

Zsidró Tamás váratlan vallomása: Nem tetszett Dobó Kata!

Nagy a sze­re­lem a gyö­nyörű szí­nésznő és a sztár­fod­rász kö­zött, ko­ráb­ban vi­szont tabu volt Kata, mert Zsidró Tamás egyik ba­rát­já­val járt.

Nagy a sze­re­lem a gyö­nyörű szí­nésznő és a sztár­fod­rász kö­zött, ko­ráb­ban vi­szont tabu volt Kata, mert Zsidró Tamás egyik ba­rát­já­val járt.

Hihetetlen: Ezt tette a szerelem Dobó Katával!

Hihetetlen: Ezt tette a szerelem Dobó Katával!

A szí­nész­nőn meg­lát­szik, hogy újra el­ra­bol­ták a szí­vét! Dúl a sze­re­lem, ennek pedig lát­ható nyo­mai van­nak!

A csi­nos szí­nész­nőn meg­lát­szik, hogy újra el­ra­bol­ták a szí­vét! Dúl a sze­re­lem, ennek pedig lát­ható nyo­mai van­nak!

Erre a színésznőre cserélte le exe Dobó Katát!

Erre a színésznőre cserélte le exe Dobó Katát!

Mind­ket­ten új éle­tet kezd­tek!

Mind­ket­ten új éle­tet kezd­tek, de azt eddig nem le­he­tett tudni, kivel bol­dog Anger Zsolt! Most meg­mu­tat­juk!

Hálószobatitok: Dobó Kata új szerelme kitálalt nőügyeiről

Hálószobatitok: Dobó Kata új szerelme kitálalt nőügyeiről

A sztár­fod­rász nyíl­tan me­sélt.

Ti­zen­ki­lenc évig élt bol­dog há­zas­ság­ban Zsidró Tamás, ám az élet úgy hozta, hogy el­vál­tak fe­le­sé­gé­vel és Dobó Kata lett az új párja.

Nyilvánosan esett egymásnak Dobó Kata és Zsidró Tamás!

Nyilvánosan esett egymásnak Dobó Kata és Zsidró Tamás!

Egy éj­sza­kai szó­ra­ko­zó­hely al­kal­ma­zottja ér­de­kes ese­mény­ről szá­molt be! A sze­rel­mes­pár náluk bu­li­zott!

Egy éj­sza­kai szó­ra­ko­zó­hely al­kal­ma­zottja ér­de­kes ese­mény­ről szá­molt be! A sze­rel­mes­pár náluk bu­li­zott!

Megszólalt az exbarát: így áll Hajas Dobó Kata és Zsidró boldogságához

Megszólalt az exbarát: így áll Hajas Dobó Kata és Zsidró boldogságához

A hely­zet kínos, ám ma­gyar sztár­fod­rász mégis he­lyén ke­zeli a dol­go­kat.

A hely­zet kínos, ám ma­gyar sztár­fod­rász mégis he­lyén ke­zeli a dol­go­kat.

Exkluzív interjú: Zsidró Tamás szeretné megvédeni Dobó Katát

Exkluzív interjú: Zsidró Tamás szeretné megvédeni Dobó Katát

A sztár­fod­rász min­dig óvta a ma­gán­éle­tét, ezért za­varó szá­mára, hogy most ez elő­térbe ke­rült.

A sztár­fod­rász min­dig óvta a ma­gán­éle­tét, ezért za­varó szá­mára, hogy most ez elő­térbe ke­rült.

Újabb részletek Dobó Kata és Zsidró Tamás szerelméről

Újabb részletek Dobó Kata és Zsidró Tamás szerelméről

Ré­góta sze­rel­me­sek egy­másba.

A szí­nésznő és a sztár­fod­rász kap­cso­lata hosszabb ideje tart, mint azt bárki gon­dolta volna.

Így szerez neked lakást Dobó Kata!

Így szerez neked lakást Dobó Kata!

Most elég egy szín­ház­jegy és be­köl­töz­hetsz ál­maid ott­ho­nába...

A fő­vá­ros­ban ta­nuló fi­a­ta­lok mind­egyike szem­be­ta­lálja magát az egekbe szö­kött al­bér­leti dí­jak­kal. Most elég egy szín­ház­jegy ahhoz, hogy egy évre el­en­ged­hesd ezt a prob­lé­mát...

Zsidró Tamás megtörte a csendet Dobó Katáról!

Zsidró Tamás megtörte a csendet Dobó Katáról!

Le­rán­totta a lep­let a kap­cso­la­tuk­ról.

Az új­don­sült sztár­pár le­rán­totta a lep­let a kap­cso­la­tuk­ról.

Őszinte vallomás: csalódásai után új életet kezdett Dobó Kata

Őszinte vallomás: csalódásai után új életet kezdett Dobó Kata

Már nem ke­resi min­den­áron a sze­rel­met, kis­lá­nya és a mun­kája a leg­fon­to­sabb az éle­té­ben.

Újabb információk Dobó Kata és Zsidró Tamás szerelméről!

Újabb információk Dobó Kata és Zsidró Tamás szerelméről!

Ré­góta ápol­nak szo­ros ba­rát­sá­got.

A szí­nésznő és a mes­ter­fod­rász rég­óta szo­ros ba­rát­sá­got ápol, a sze­re­lem­nek azon­ban nem volt elő­jele.

Magyar mesterfodrász csavarta el Dobó Kata fejét

Magyar mesterfodrász csavarta el Dobó Kata fejét

Nagy a bol­dog­ság..

Is­me­rő­sei sze­rint az utóbbi idő­ben csak úgy ra­gyog a szí­nésznő. Mint ki­de­rült, bim­bózó sze­re­lem áll a dol­gok hát­te­ré­ben.

Fogadjunk, hogy te sem látod a Balatont Dobó Kata hatalmas melleitől!

Fogadjunk, hogy te sem látod a Balatont Dobó Kata hatalmas melleitől!

Sej­tel­me­sen ero­ti­kus fo­tó­val lepte meg ra­jon­góit a gyö­nyörű szí­nésznő!

Sej­tel­me­sen ero­ti­kus fo­tó­val lepte meg ra­jon­góit a gyö­nyörű szí­nésznő!

Úristen: Mi történt Dobó Katával?

Úristen: Mi történt Dobó Katával?

A csi­nos szí­nésznő egy egé­szen fur­csa fotót mu­ta­tott ma­gá­ról a kö­zös­ségi ol­da­lon. Alig lehet rá­is­merni! Meg­mu­tat­juk, miért!

A csi­nos szí­nésznő egy egé­szen fur­csa fotót mu­ta­tott ma­gá­ról a kö­zös­ségi ol­da­lon. Alig lehet rá­is­merni! Meg­mu­tat­juk, miért!

Falatnyi ruhában mutatta meg dögös testét Dobó Kata!

Falatnyi ruhában mutatta meg dögös testét Dobó Kata!

A szí­nésznő bom­basz­ti­ku­san néz ki.

A 42 éves szí­nésznő iga­zán büszke lehet for­más ido­ma­ira, ami­ket most ra­jon­gó­i­nak is meg­mu­ta­tott egy mé­lyen de­kol­tált, rövid sze­re­lés­ben.

Merész dekoltázst villantott Dobó Kata

Merész dekoltázst villantott Dobó Kata

A gyö­nyörű szí­nésznő ismét mo­dell­ke­désre adta a fejét.

A gyö­nyörű szí­nésznő ismét mo­dell­ke­désre adta a fejét, amit egy dögös fo­tó­val ho­zott a világ tud­tára.

Indítsd a napot Dobó Kata gigadekoltázsával!

Indítsd a napot Dobó Kata gigadekoltázsával!

A gyö­nyörű szí­nésznő ismét egy szexi fo­tó­val ked­ves­ke­dett ra­jon­gó­i­nak, így ga­ran­tál­tan jobb kedv­vel fut min­denki neki ennek az esős nap­nak.

A gyö­nyörű szí­nésznő ismét egy szexi fo­tó­val ked­ves­ke­dett ra­jon­gó­i­nak, így ga­ran­tál­tan jobb kedv­vel fut min­denki neki ennek az esős nap­nak.

Dobó Kata képtelen feledni gyermeke apját

Dobó Kata képtelen feledni gyermeke apját

Bár egy éven át ki­pró­bálta magát egy új kap­cso­lat­ban a szí­nésznő, máig kép­te­len le­venni azt a gyű­rűt, amit Le­ven­té­től ka­pott.

Bár egy éven át ki­pró­bálta magát egy új kap­cso­lat­ban, máig kép­te­len le­venni azt a gyű­rűt, amit Le­ven­té­től ka­pott.

Dobó Kata plusz 18-as jelenetben!

Dobó Kata plusz 18-as jelenetben!

Azt is el­mondja, mit gon­dol a pé­nisz­ről!

A leg­újabb sze­re­pé­ben igen­csak szó­ki­mon­dó­nak kell len­nie: azt is el­mondja, mit gon­dol a pé­nisz­ről!

Így néz ki smink nélkül az egyik legszebb magyar színésznő!

Így néz ki smink nélkül az egyik legszebb magyar színésznő!

Dobó Kata leg­újabb fo­tó­i­tól ámul Ma­gyar­or­szág!

Dobó Kata leg­újabb fo­tó­i­tól ámul Ma­gyar­or­szág! Hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lára töl­tött fel két képet, ame­lye­ken smink nél­kül lát­ható.

Váratlanul elhunyt kolléganőjét gyászolja Dobó Kata

Váratlanul elhunyt kolléganőjét gyászolja Dobó Kata

Szer­dán tel­je­sen vá­rat­la­nul örökre el­aludt Andai Györ­gyi. Ha­lála le­súj­totta a kol­lé­gáit, akik kép­te­le­nek fel­fogni, hogy nincs többé a szí­nésznő.

Szer­dán tel­je­sen vá­rat­la­nul örökre el­aludt Andai Györ­gyi. Ha­lála le­súj­totta a kol­lé­gáit, akik kép­te­le­nek fel­fogni, hogy nincs többé a szí­nésznő.

Kiderült: Ezért szakított szerelmével Dobó Kata!

Kiderült: Ezért szakított szerelmével Dobó Kata!

Ki­de­rült a kü­lön­vá­lás oka.

Hideg zu­hany­ként ért min­den­kit a hír, mi­sze­rint a csi­nos szí­nésznő és párja, Anger Zsolt egy év után sza­kí­tot­tak.

Rózsaszín csipkében villantott szexi dekoltázst Dobó Kata

Rózsaszín csipkében villantott szexi dekoltázst Dobó Kata

A szí­nésznő bom­ba­for­má­ban van.

A szí­nésznő kül­se­jére hú­szas éve­i­ben járó kol­lé­ga­női is irigy­ked­het­nek, hi­szen Kata iga­zán bom­ba­for­má­ban van. Tö­ké­le­tes ido­mait mi is meg­cso­dál­hat­juk.