Dobó Ágnes

Kitálalt mellműtétjéről Dobó Ági: ezért feküdt kés alá

Kitálalt mellműtétjéről Dobó Ági: ezért feküdt kés alá

A sztár­anyuka első gyer­meke szü­le­tése után dön­tött a be­avat­ko­zás mel­lett.

Ezekkel a sztárokkal találkozhatsz idén a Balaton Soundon

Ezekkel a sztárokkal találkozhatsz idén a Balaton Soundon

A sztár­anyu­kák kö­ré­ben is nép­szerű a fesz­ti­vál, több­ször is ki­lá­to­gat­tak az ese­ményre.

A sztár­anyu­kák kö­ré­ben is nép­szerű a fesz­ti­vál.

Családi tragédiák miatt nem jött össze az esküvő Dobó Ágiéknál

Családi tragédiák miatt nem jött össze az esküvő Dobó Ágiéknál

Évek óta együtt van­nak ked­ve­sé­vel, két közös gyer­me­kük szü­le­tett.

Évek óta együtt van­nak ked­ve­sé­vel, két közös gyer­me­kük szü­le­tett.

Intim hálószobatitok: kitálalt a magyar sztáranyuka

Intim hálószobatitok: kitálalt a magyar sztáranyuka

Dobó Ági ken­dő­zet­len őszin­te­ség­gel val­lott arról, mennyi időt tud­nak egy­másra szánni az ágy­ban a fér­jé­vel.

Dobó Ági ken­dő­zet­len őszin­te­ség­gel val­lott arról, mennyi időt tud­nak egy­másra szánni az ágy­ban a fér­jé­vel.

Félelmetes, amit a kisfiáról állít Dobó Ági

Félelmetes, amit a kisfiáról állít Dobó Ági

Beni még csak öt éves, de el­ké­pesztő dolog de­rült ki róla.

Beni még csak öt éves, de el­ké­pesztő dolog de­rült ki róla.

Rémálommá vált a magyar hírességek a nyaralása Thaiföldön

Rémálommá vált a magyar hírességek a nyaralása Thaiföldön

Íme, a leg­rosszabb uta­zá­sok.

Cik­künk­ben össze­szed­tük az el­múlt évek leg­rosszab­bul si­ke­rült uta­zá­sait.

Gyermekei nélkül lépett le az országból: ide szöktek Dobó Ágiék

Gyermekei nélkül lépett le az országból: ide szöktek Dobó Ágiék

Ez­út­tal a sztár­anyuka ket­tes­ben, fér­jé­vel in­dult útnak.

Ez­út­tal a sztár­anyuka ket­tes­ben, fér­jé­vel in­dult útnak.

Erre nem számított, szorult helyzetbe került a magyar sztáranyuka

Erre nem számított, szorult helyzetbe került a magyar sztáranyuka

Dobó Ágit kü­lön­le­ges pil­la­nat­ban kap­ták len­cse­végre a thai­földi nya­ra­lá­sán.

Dobó Ágit kü­lön­le­ges pil­la­nat­ban kap­ták len­cse­végre a thai­földi nya­ra­lá­sán.

Szomorú hírt közölt kisfiáról Dobó Ági

Szomorú hírt közölt kisfiáról Dobó Ági

A sztár­anyuka min­dent meg­tesz, hogy ja­vul­jon gyer­meke ál­la­pota.

A sztár­anyuka min­dent meg­tesz, hogy ja­vul­jon gyer­meke ál­la­pota.

Így ünnepeltek a sztárok

Így ünnepeltek a sztárok

Idén is el­árasz­tot­ták a kö­zös­ségi ol­da­la­kat a ka­rá­cso­nyi képek...

Idén is el­árasz­tot­ták a kö­zös­ségi ol­da­la­kat a ka­rá­cso­nyi képek, ter­mé­sze­te­sen ha­zánk és a világ sztár­jai is meg­mu­tat­ták, ho­gyan ün­ne­pel­tek.

Itt a bizonyíték: elszökött az országból a gyönyörű magyar sztáranyuka

Itt a bizonyíték: elszökött az országból a gyönyörű magyar sztáranyuka

Ági a fér­jét, és a gye­re­keit is vitte ma­gá­val.

Ági a fér­jét, és a gye­re­keit is vitte ma­gá­val.

Fájdalmas búcsú, gyászol a magyar sztáranyuka

Fájdalmas búcsú, gyászol a magyar sztáranyuka

Bor­zal­mas, ami tör­tént. Két hónap alatt két sze­ret­té­től is bú­csúz­nia kel­lett az egy­kori mo­dell­nek.

Bor­zal­mas, ami tör­tént. Két hónap alatt két sze­ret­té­től is bú­csúz­nia kel­lett az egy­kori mo­dell­nek.

Ezen az álomszép helyen nyaral családjával Dobó Ági

Ezen az álomszép helyen nyaral családjával Dobó Ági

El­hagy­ták Ma­gyar­or­szá­got.

Össze­cso­ma­gol­tak és el­hagy­ták Ma­gyar­or­szá­got. A fo­tó­kon jól lát­szik, mi­lyen ki­tű­nően érzik ma­gu­kat.

Ebbe a házba költöznek Dobó Ágiék

Ebbe a házba költöznek Dobó Ágiék

Végre több fotót is mu­ta­tott az álom­ott­hon­ról.

Végre több fotót is mu­ta­tott az álom­ott­hon­ról, amibe ha­ma­ro­san csa­lá­dos­tul köl­tö­zik be.

Kisfia egészségéért aggódik Dobó Ági

Kisfia egészségéért aggódik Dobó Ági

Reg­gelre vir­ra­dóra ki­üté­sek je­len­tek meg a pici arcán.

Reg­gelre vir­ra­dóra ki­üté­sek je­len­tek meg a pici arcán.

Erre a házra költötte minden pénzét Dobó Ági

Erre a házra költötte minden pénzét Dobó Ági

Évek óta azon dol­goz­nak, hogy el­ké­szül­jön a csa­ládi fé­szek.

Évek óta azon dol­goz­nak, hogy el­ké­szül­jön a csa­ládi fé­szek.

Kitálalt Dobó Ági: ilyen durván bántak vele a kórházban

Kitálalt Dobó Ági: ilyen durván bántak vele a kórházban

Han­got dü­hé­nek!

Az egy­kori mo­dell a Fa­ce­book-ol­da­lán adott han­got dü­hé­nek. El­ké­pesz­tően szo­morú tör­té­net­ről val­lott!

Óriási pusztítás, milliós károk: a sztárokat sem kímélte a vihar!

Óriási pusztítás, milliós károk: a sztárokat sem kímélte a vihar!

Kedd dél­után olyan íté­let­idő csa­pott le Bu­da­pestre, amire évek óta nem volt példa.

Szédületes alakkal tért vissza szülése után Dobó Ági

Szédületes alakkal tért vissza szülése után Dobó Ági

Dobó Ági alig négy hó­napja adott éle­tet má­so­dik kisfi­á­nak, Nat­ha­ni­el­nek.

Dobó Ági alig négy hó­napja adott éle­tet má­so­dik kisfi­á­nak, Nat­ha­ni­el­nek.

Hoppá, 4 magyar bombanő fürdőköntösben

Hoppá, 4 magyar bombanő fürdőköntösben

Ki­vé­te­les fotó ké­szült egy szál­lo­dá­ban, ahol la­zu­lós well­nes­szel ün­ne­pelte a nő­na­pot a 4 bom­ba­testű ba­rátnő.

Ki­vé­te­les fotó ké­szült a leg­szebb ma­gyar szál­lo­dá­ban, ahol la­zu­lós well­nes­szel ün­ne­pelte a nő­na­pot a 4 bom­ba­testű ba­rátnő. Mi­csoda csa­pat! Ezt nézd!

Az interneten nosztalgiázik a gyönyörű Dobó Ági

Az interneten nosztalgiázik a gyönyörű Dobó Ági

El­szólta magát!

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő egyik ba­rát­nő­jé­nek az Ins­tag­ram-ol­da­lán szólta el magát.

Bizalmas részleteket mesélt szüléséről Dobó Ági

Bizalmas részleteket mesélt szüléséről Dobó Ági

Elő­ször be­szélt a va­jú­dás pil­la­na­ta­i­ról.

Két nap­pal ez­előtt hozta vi­lágra má­so­dik gyer­me­két. Most elő­ször be­szélt tü­ze­te­seb­ben a va­jú­dás pil­la­na­ta­i­ról.

Dobó Ági közösségi oldalán dühöngött nőtársai miatt

Dobó Ági közösségi oldalán dühöngött nőtársai miatt

A két­gyer­me­kes csa­lád­anya kö­zös­ségi ol­da­lán fa­kadt ki a te­le­fon­függő nők miatt, akik még az au­tó­juk­ban sem haj­lan­dóak szelfi nél­kül élni.

A két­gyer­me­kes csa­lád­anya kö­zös­ségi ol­da­lán fa­kadt ki a te­le­fon­függő nők miatt, akik még az au­tó­juk­ban sem haj­lan­dóak szelfi nél­kül élni.

Bréking: megszületett Dobó Ági kisfia!

Bréking: megszületett Dobó Ági kisfia!

A ha­tal­mas öröm­hírt a kö­zös­ségi ol­da­lán is meg­osz­totta ra­jon­gó­tá­bo­rá­val. Im­má­ron két cso­dás gyer­mek édes­anyja a ma­gyar szép­ség­ki­rálynő.

A ha­tal­mas öröm­hírt a kö­zös­ségi ol­da­lán is meg­osz­totta ra­jon­gó­tá­bo­rá­val. Im­má­ron két cso­dás gyer­mek édes­anyja a ma­gyar szép­ség­ki­rálynő.

Jó híreket kapott születendő kisbabájáról Dobó Ági!

Jó híreket kapott születendő kisbabájáról Dobó Ági!

Már sejti a kis­ba­bája nemét.

A szép­ség­ki­rálynő már sejti a kis­ba­bája nemét, akit bár­mi­kor vi­lágra hoz­hat!

Aggasztó híreket kapott a várandós Dobó Ági!

Aggasztó híreket kapott a várandós Dobó Ági!

Nem várt komp­li­ká­ciók adód­tak!

A gyö­nyörű szép­ség­ki­rálynő má­so­dik gyer­me­két várja. Épp szü­le­tés­nap­ján volt ult­ra­han­gon, ami­kor ki­de­rült: nem várt komp­li­ká­ciók adód­tak!

Idilli családi fotót posztolt a mindenórás szépségkirálynő!

Idilli családi fotót posztolt a mindenórás szépségkirálynő!

A vá­ran­dós anyuka bol­do­gabb nem is le­hetne, a bo­ron­gós hétfő reg­ge­lek náluk vi­dá­man in­dul­nak.

A vá­ran­dós anyuka bol­do­gabb nem is le­hetne, a bo­ron­gós hétfő reg­ge­lek náluk vi­dá­man in­dul­nak.

Elárulta születendő gyermeke nemét Dobó Ági

Elárulta születendő gyermeke nemét Dobó Ági

Ele­inte igen­csak ne­he­zen ba­rát­ko­zott meg a nagy­szerű hír­rel. Azt is el­árulta, miért...

Ele­inte igen­csak ne­he­zen ba­rát­ko­zott meg a nagy­szerű hír­rel. Azt is el­árulta, miért...

Elképesztően szexi a várandós Dobó Ági

Elképesztően szexi a várandós Dobó Ági

Ha­zánk még ma is egyik leg­szebb höl­gye má­so­dik gyer­me­két várja. A hu­szon­ötö­dik hétbe for­dulva meg­mu­tatta göm­bö­lyödő po­cak­ját.

Ha­zánk még ma is egyik leg­szebb höl­gye má­so­dik gyer­me­két várja. A hu­szon­ötö­dik hétbe for­dulva meg­mu­tatta göm­bö­lyödő po­cak­ját.

Gömbölyödő hasát és mellét is megmutatta Dobó Ági!

Gömbölyödő hasát és mellét is megmutatta Dobó Ági!

Óri­á­sit vil­lan­tott a ma­gyar szép­ség!

A má­so­dik gyer­me­két váró, egy­kori ma­gyar szép­ség­ki­rálynő olyat vil­lan­tott, hogy arra egy­sze­rűen em ta­lál­tunk sza­va­kat!

Teherbe esett a meddőnek mondott Dobó Ági!

Teherbe esett a meddőnek mondott Dobó Ági!

A szép­ség cso­da­ként éli meg.

Dobó Ági ko­ráb­ban bor­zasztó hí­re­ket ka­pott, hi­szen or­vo­sai sze­rint ter­mé­sze­te­sen úton nem lehet gyer­meke. Most azon­ban újra vá­ran­dós.

Erősen kivágott ruhákban pompáztak a dögös hazai sztárok

Erősen kivágott ruhákban pompáztak a dögös hazai sztárok

Csü­tör­tök este gá­lázni gyűlt össze a hazai sztár­vi­lág krémje, ami­ből jó páran ki­tűn­tek a ru­há­ik­kal.

Kemény dolgokat élt át anyaként Dobó Ági

Kemény dolgokat élt át anyaként Dobó Ági

A 2010-es Miss World Hun­gary győz­tese őszinte tör­té­ne­te­i­vel szinte sok­kolja az em­be­re­ket.

Örök küzdelem Dobó Ági élete

Örök küzdelem Dobó Ági élete

Hi­he­tet­len őszin­te­ség­gel val­lott a kap­cso­la­tá­ról.

A 2010-es Miss World Hun­gary győz­tese azt írja, hogy fo­lya­ma­tos küz­de­lem a kap­cso­lata gyer­meke ap­já­val, ám mégis ő az igazi szá­mára.

Szavazz, ki a legdögösebb magyar celebhölgy!

Szavazz, ki a legdögösebb magyar celebhölgy!

A Fit­ba­lance-díj­át­adón szexi csip­ke­ru­há­ban vo­nul­tak fel a hazai hí­res­sé­gek.