Dobó Ágnes

Rémálommá vált a magyar hírességek a nyaralása Thaiföldön

Rémálommá vált a magyar hírességek a nyaralása Thaiföldön

Rosszul vég­ző­dött Dobó Ágiék thai­földi nya­ra­lása, mi­u­tán ki­seb­bik fia, Na­ta­niel itt­hon csú­nyán be­lá­za­so­dott.

Cik­künk­ben össze­szed­tük az el­múlt évek leg­rosszab­bul si­ke­rült uta­zá­sait.

Erre nem számított, szorult helyzetbe került a magyar sztáranyuka

Erre nem számított, szorult helyzetbe került a magyar sztáranyuka

Dobó Ágit kü­lön­le­ges pil­la­nat­ban kap­ták len­cse­végre a thai­földi nya­ra­lá­sán.

Dobó Ágit kü­lön­le­ges pil­la­nat­ban kap­ták len­cse­végre a thai­földi nya­ra­lá­sán.

Szomorú hírt közölt kisfiáról Dobó Ági

Szomorú hírt közölt kisfiáról Dobó Ági

A sztár­anyuka min­dent meg­tesz, hogy ja­vul­jon gyer­meke ál­la­pota, de úgy tűnik, eddig si­ker­te­le­nül. Ági most a ra­jon­gói se­gít­sé­gét kéri!

A sztár­anyuka min­dent meg­tesz, hogy ja­vul­jon gyer­meke ál­la­pota, de úgy tűnik, eddig si­ker­te­le­nül. Ági most a ra­jon­gói se­gít­sé­gét kéri!

Itt a bizonyíték: elszökött az országból a magyar sztáranyuka

Itt a bizonyíték: elszökött az országból a magyar sztáranyuka

Ági a fér­jét, és a gye­re­keit is vitte.

Ági a fér­jét, és a gye­re­keit is vitte ma­gá­val.

Fájdalmas búcsú, gyászol a magyar sztáranyuka

Fájdalmas búcsú, gyászol a magyar sztáranyuka

Bor­zal­mas, ami tör­tént.

Bor­zal­mas, ami tör­tént. Két hónap alatt két sze­ret­té­től is bú­csúz­nia kel­lett az egy­kori mo­dell­nek.

Így ünnepeltek a sztárok

Így ünnepeltek a sztárok

Idén is el­árasz­tot­ták a kö­zös­ségi ol­da­la­kat a ka­rá­cso­nyi képek, ter­mé­sze­te­sen ha­zánk és a világ sztár­jai is meg­mu­tat­ták, ho­gyan ün­ne­pel­tek.

Idén is el­árasz­tot­ták a kö­zös­ségi ol­da­la­kat a ka­rá­cso­nyi képek, ter­mé­sze­te­sen ha­zánk és a világ sztár­jai is meg­mu­tat­ták, ho­gyan ün­ne­pel­tek.

Ebbe a házba költöznek Dobó Ágiék

Ebbe a házba költöznek Dobó Ágiék

Végre több fény­ké­pet is mu­ta­tott az álom­ott­hon­ról, amibe ha­ma­ro­san csa­lá­dos­tul köl­tö­zik be az egy­kori szép­ség­ki­rálynő.

Végre több fény­ké­pet is mu­ta­tott az álom­ott­hon­ról, amibe ha­ma­ro­san csa­lá­dos­tul köl­tö­zik be az egy­kori szép­ség­ki­rálynő.

Ezen az álomszép helyen nyaral családjával Dobó Ági

Ezen az álomszép helyen nyaral családjával Dobó Ági

Össze­cso­ma­gol­tak és el­hagy­ták Ma­gyar­or­szá­got. A fo­tó­kon jól lát­szik, mi­lyen ki­tű­nően érzik ma­gu­kat.

Össze­cso­ma­gol­tak és el­hagy­ták Ma­gyar­or­szá­got. A fo­tó­kon jól lát­szik, mi­lyen ki­tű­nően érzik ma­gu­kat.

Erre a házra költötte a pénzét Dobó Ági

Erre a házra költötte minden pénzét Dobó Ági

Évek óta azon dol­goz­nak, hogy el­ké­szül­jön a csa­ládi fé­szek.

Évek óta azon dol­goz­nak, hogy el­ké­szül­jön a csa­ládi fé­szek.

Kitálalt Dobó Ági: ilyen durván bántak vele a kórházban

Kitálalt Dobó Ági: ilyen durván bántak vele a kórházban

Az egy­kori mo­dell a Fa­ce­book-ol­da­lán adott han­got dü­hé­nek. El­ké­pesz­tően szo­morú tör­té­net­ről val­lott!

Az egy­kori mo­dell a Fa­ce­book-ol­da­lán adott han­got dü­hé­nek. El­ké­pesz­tően szo­morú tör­té­net­ről val­lott!

Kisfia egészségéért aggódik Dobó Ági

Kisfia egészségéért aggódik Dobó Ági

Reg­gelre vir­ra­dóra ki­üté­sek je­len­tek meg a pici arcán.

Reg­gelre vir­ra­dóra ki­üté­sek je­len­tek meg a pici arcán.

Szédületes alakkal tért vissza szülése után Dobó Ági

Szédületes alakkal tért vissza szülése után Dobó Ági

Dobó Ági pár hó­napja szült.

Dobó Ági alig négy hó­napja adott éle­tet má­so­dik kisfi­á­nak, Nat­ha­ni­el­nek.

Hoppá, 4 magyar bombanő fürdőköntösben

Hoppá, 4 magyar bombanő fürdőköntösben

Mi­csoda csa­pat! Ezt nézd!

Ki­vé­te­les fotó ké­szült a leg­szebb ma­gyar szál­lo­dá­ban, ahol la­zu­lós well­nes­szel ün­ne­pelte a nő­na­pot a 4 bom­ba­testű ba­rátnő. Mi­csoda csa­pat! Ezt nézd!

Bréking: megszületett Dobó Ági kisfia!

Bréking: megszületett Dobó Ági kisfia!

A ha­tal­mas öröm­hírt a kö­zös­ségi ol­da­lán is meg­osz­totta ra­jon­gó­tá­bo­rá­val.

A ha­tal­mas öröm­hírt a kö­zös­ségi ol­da­lán is meg­osz­totta ra­jon­gó­tá­bo­rá­val.

Dobó Ági közösségi oldalán dühöngött nőtársai miatt

Dobó Ági közösségi oldalán dühöngött hölgy társain

Kö­zös­ségi ol­da­lán fa­kadt ki a te­le­fon­függő nők miatt, akik még az au­tó­juk­ban sem haj­lan­dóak szelfi nél­kül élni.

A két­gyer­me­kes csa­lád­anya kö­zös­ségi ol­da­lán fa­kadt ki a te­le­fon­függő nőkre, akik még az au­tó­juk­ban sem haj­lan­dóak szelfi nél­kül élni.

Az interneten nosztalgiázik a gyönyörű Dobó Ági

Az interneten nosztalgiázik a gyönyörű Dobó Ági

El­szólta magát!

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő egyik ba­rát­nő­jé­nek az Ins­tag­ram-ol­da­lán szólta el magát.

Bizalmas részleteket mesélt szüléséről Dobó Ági

Bizalmas részleteket mesélt szüléséről Dobó Ági

Elő­ször be­szélt a va­jú­dás pil­la­na­ta­i­ról.

Két nap­pal ez­előtt hozta vi­lágra má­so­dik gyer­me­két. Most elő­ször be­szélt tü­ze­te­seb­ben a va­jú­dás pil­la­na­ta­i­ról.

Idilli családi fotót posztolt a mindenórás szépségkirálynő!

Idilli családi fotót posztolt a mindenórás szépségkirálynő!

A vá­ran­dós anyuka bol­do­gabb nem is le­hetne, a bo­ron­gós hétfő reg­ge­lek náluk vi­dá­man in­dul­nak.

A vá­ran­dós anyuka bol­do­gabb nem is le­hetne, a bo­ron­gós hétfő reg­ge­lek náluk vi­dá­man in­dul­nak.

Jó híreket kapott születendő kisbabájáról Dobó Ági!

Jó híreket kapott születendő kisbabájáról Dobó Ági!

A szép­ség­ki­rálynő már sejti a kis­ba­bája nemét, akit bár­mi­kor vi­lágra hoz­hat!

A szép­ség­ki­rálynő már sejti a kis­ba­bája nemét, akit bár­mi­kor vi­lágra hoz­hat!

Elárulta születendő gyermeke nemét Dobó Ági

Elárulta születendő gyermeke nemét Dobó Ági

Ne­he­zen ba­rát­ko­zott meg a hír­rel.

Ne­he­zen ba­rát­ko­zott meg a hír­rel.

Elképesztően szexi a várandós Dobó Ági

Elképesztően szexi a várandós Dobó Ági

Ha­zánk még ma is egyik leg­szebb höl­gye má­so­dik gyer­me­két várja.

Ha­zánk még ma is egyik leg­szebb höl­gye má­so­dik gyer­me­két várja. A hu­szon­ötö­dik hétbe for­dulva meg­mu­tatta göm­bö­lyödő po­cak­ját.

Aggasztó híreket kapott a várandós Dobó Ági!

Aggasztó híreket kapott a várandós Dobó Ági!

A gyö­nyörű szép­ség­ki­rálynő má­so­dik gyer­me­két várja. Épp szü­le­tés­nap­ján volt ult­ra­han­gon, ami­kor ki­de­rült: nem várt komp­li­ká­ciók adód­tak!

A gyö­nyörű szép­ség­ki­rálynő má­so­dik gyer­me­két várja. Épp szü­le­tés­nap­ján volt ult­ra­han­gon, ami­kor ki­de­rült: nem várt komp­li­ká­ciók adód­tak!

Gömbölyödő hasát és mellét is megmutatta Dobó Ági!

Gömbölyödő hasát és mellét is megmutatta Dobó Ági!

A má­so­dik gyer­me­két váró, egy­kori ma­gyar szép­ség­ki­rálynő olyat vil­lan­tott, hogy arra egy­sze­rűen em ta­lál­tunk sza­va­kat!

A má­so­dik gyer­me­két váró, egy­kori ma­gyar szép­ség­ki­rálynő olyat vil­lan­tott, hogy arra egy­sze­rűen em ta­lál­tunk sza­va­kat!

Kemény dolgokat élt át anyaként Dobó Ági

Kemény dolgokat élt át anyaként Dobó Ági

Őszinte tör­té­ne­te­i­vel szinte sok­kolja az em­be­re­ket.

A 2010-es Miss World Hun­gary győz­tese más­fél éve kez­dett bele a blog­írásba, és őszinte tör­té­ne­te­i­vel szinte sok­kolja az em­be­re­ket.

Teherbe esett a meddőnek mondott Dobó Ági!

Teherbe esett a meddőnek mondott Dobó Ági!

A szép­ség ko­ráb­ban bor­zasztó hí­re­ket ka­pott, hi­szen or­vo­sai sze­rint ter­mé­sze­te­sen úton nem lehet gyer­meke.

A 2010-es Miss World Hun­gary győz­tese több­ször val­lott már az anya­ság ne­héz­sé­ge­i­ről és kap­cso­lata hul­lám­völ­gye­i­ről, most azon­ban bol­dog­sá­gát kür­tölte szét a vi­lág­nak. Dobó Ági ugyanis újra te­herbe esett, annak el­le­nére, hogy or­vo­sai sze­rint erre szinte semmi esé­lye nem volt.

Örök küzdelem Dobó Ági élete

Örök küzdelem Dobó Ági élete

Hi­he­tet­len őszin­te­ség­gel val­lott a kap­cso­la­tá­ról.

Dobó Ági hi­he­tet­len őszin­te­ség­gel val­lott a kap­cso­la­tá­ról. A 2010-es Miss World Hun­gary győz­tese azt írja, hogy fo­lya­ma­tos küz­de­lem és gyöt­rő­dés a kap­cso­lata gyer­meke ap­já­val, ám mégis ő az igazi szá­mára.

Erősen kivágott ruhákban pompáztak a dögös hazai sztárok

Erősen kivágott ruhákban pompáztak a dögös hazai sztárok

Csü­tör­tök este gá­lázni gyűlt össze a hazai sztár­vi­lág krémje, ami­ből jó páran ki­tűn­tek ult­ra­dö­gös ru­ha­vá­lasz­tá­sa­ik­kal.

Csü­tör­tök este gá­lázni gyűlt össze a hazai sztár­vi­lág krémje, ami­ből jó páran ki­tűn­tek ult­ra­dö­gös ru­ha­vá­lasz­tá­sa­ik­kal.

Szavazz, ki a legdögösebb magyar celebhölgy!

Szavazz, ki a legdögösebb magyar celebhölgy!

Na­gyon nehéz lesz a vá­lasz­tás.

A Fit­ba­lance-díj­át­adón szexi csip­ke­ru­há­ban vo­nul­tak fel a hazai hí­res­sé­gek, a bom­bá­zók lát­tán pedig neked is biz­to­san tátva marad majd a szád.