Dimitrisz Avramopulosz

Szijjártó: A migrációt legálissá akarják minősíteni

Szijjártó: A migrációt legálissá akarják minősíteni

A be­ván­dor­lás je­len­tette koc­ká­za­tot to­vább sú­lyos­bítja az Eu­ró­pai Bi­zott­ság­nak a mig­rá­ciós fo­lya­ma­tok ser­ken­té­sét célzó hoz­záál­lása.

A be­ván­dor­lás je­len­tette koc­ká­za­tot to­vább sú­lyos­bítja az Eu­ró­pai Bi­zott­ság­nak a mig­rá­ciós fo­lya­ma­tok ser­ken­té­sét célzó hoz­záál­lása és erő­tel­jes nyo­mása - je­len­tette ki Szij­jártó Péter az EU-tag­or­szá­gok kül­ügy­mi­nisz­te­re­i­nek hét­fői lu­xem­bourgi ta­nács­ko­zá­sát kö­ve­tően.

Badarságokat állít az Európai Bizottság

Badarságokat állít az Európai Bizottság

Gaz­da­sági be­ván­dor­lók mil­liói előtt akarja ki­tárni a ka­pu­kat Brüs­szel.

A Fi­desz par­la­menti frak­ció­szó­vi­vője sze­rint "gaz­da­sági be­ván­dor­lók mil­liói előtt akarja ki­tárni a ka­pu­kat Brüs­szel". Ha­lász János ezt szom­bati deb­re­ceni saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján fo­gal­mazta meg.

Hazugság, hogy elmúlt a migránsválság

Hazugság, hogy elmúlt a migránsválság

Az Alap­jo­go­kért Köz­pont elem­zője sze­rint a sző­nyeg alá akarja se­perni a mig­rá­ció prob­lé­má­ját Di­mi­t­risz Av­ram­o­pu­losz mig­rá­ciós po­li­ti­káért és uniós bel­ügye­kért fe­le­lős biz­tos.

Az Alap­jo­go­kért Köz­pont elem­zője sze­rint a sző­nyeg alá akarja se­perni a mig­rá­ció prob­lé­má­ját Di­mi­t­risz Av­ram­o­pu­losz, az Eu­ró­pai Bi­zott­ság mig­rá­ciós po­li­ti­káért és uniós bel­ügye­kért fe­le­lős biz­tosa. Sze­rinte az Unió mig­rá­ciós po­li­ti­kája si­ke­res­nek bi­zo­nyult.

Milliárdokat költ migránskártyákra Soros György

Milliárdokat költ migránskártyákra Soros György

Ta­gadni pró­bál­ják, de lé­te­zik.

Ta­gadni pró­bál­ják, de lé­te­zik és az eu­ró­pai pol­gá­rok adó­já­ból tart­ják fenn azt a se­gély­prog­ra­mot, amely­nek ke­re­té­ben név­te­len bank­kár­tyá­kat osz­ta­nak ki.

Hazudik a görög biztos, van migránsválság

Hazudik a görög biztos, van migránsválság

A mig­rá­ciós vál­ság­nak vége - je­len­tette ki az Eu­ró­pai Bi­zott­ság mig­rá­ciós po­li­ti­káért és uniós bel­ügye­kért fe­le­lős tagja szer­dán Brüsszel­ben.

Az a tény, hogy a már­cius végén ter­ve­zett uniós csúcs­ta­lál­kozó na­pi­rend­jén hosszú évek óta elő­ször nem sze­re­pel a mig­rá­ció kér­dése, azt iga­zolja, hogy a mig­rá­ciós vál­ság­nak vége - je­len­tette ki az Eu­ró­pai Bi­zott­ság mig­rá­ciós po­li­ti­káért és uniós bel­ügye­kért fe­le­lős tagja szer­dán Brüsszel­ben.

Szijjártó Péter isztambuli csatája

Szijjártó Péter isztambuli csatája

A Bu­da­pest Fo­lya­mat nem szol­gál­hatja a mig­rá­ciót.

Szij­jártó Péter és Soros György em­be­ré­nek csa­tá­ját hozta a Bu­da­pest Fo­lya­mat isz­tam­buli tár­gya­lása - mondta el Men­c­zer Tamás kül­ügyi ál­lam­tit­kár szer­dán Isz­tam­bul­ban.