Diana hercegnő

Kiderült Diana féltve őrzött titka? Erre vetemedett a hercegnő

Kiderült Diana féltve őrzött titka? Erre vetemedett a hercegnő

Diana fél­té­keny­sége miatt sú­lyos dol­go­kat tett.

Diana fél­té­keny­sége és két­ség­be­esése miatt sú­lyos dol­go­kat tett.

Kiszivárgott, furcsa szerelmi kapcsolatban él Diana hercegnő unokahúga

Kiszivárgott, furcsa szerelmi kapcsolatban él Diana hercegnő unokahúga

Min­denki csak ámul, sőt sokan rosszal­lóan te­kin­te­nek a kü­lö­nös pá­rosra. Te mit gon­dolsz?

Szívszorító dolgokat mondott Diana hercegnő haláláról Vilmos

Szívszorító dolgokat mondott Diana hercegnő haláláról Vilmos

A her­ceg élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ka­ként írta le édes­anyja el­vesz­té­sét.

Vil­mos her­ceg élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ka­ként írta le sze­re­tett édes­anyja el­vesz­té­sét.

Ez vérlázító, Diana halálából vidámparkot csináltak

Ez vérlázító, Diana halálából vidámparkot csináltak

A 36 éve­sen el­hunyt her­cegnő ra­jon­gói nem örül­nek a park­nak, sze­rin­tük ezzel Diana em­lé­két gya­láz­zák meg.

A 36 éve­sen el­hunyt her­cegnő ra­jon­gói egy­ál­ta­lán nem örül­nek a park­nak.

"Gyűlöllek" - Harry herceg durván ráripakodott Károlyra

"Gyűlöllek" - Harry herceg durván ráripakodott Károlyra

Na­gyon kicsi volt, ami­kor szü­lei el­vál­tak, a foly­to­nos ve­sze­ke­dés pedig meg­vi­selte őt és Vil­mos her­ce­get is.

Sus­sex her­cege még na­gyon kicsi volt, ami­kor szü­lei el­vál­tak.

Megható gesztus Katalin hercegnétől, így tiszteleg Diana előtt

Megható gesztus Katalin hercegnétől, így tiszteleg Diana előtt

A her­cegné egy ru­há­val em­lé­ke­zett meg Di­a­ná­ról, a ra­jon­gók pedig tel­je­sen el­ol­vad­tak a lát­vány­tól.

Fájdalmas vallomást tett Dianáról Harry herceg a baba születése után

Fájdalmas vallomást tett Dianáról Harry herceg a baba születése után

A fi­a­tal apuka pár nap­pal kisfia szü­le­tése után már Hol­lan­di­ába uta­zott, ott pedig meg­ha­tó­dot­tan be­szélt édes­any­já­ról.

Árulkodó jelek, komoly lépésre szánhatta el magát Diana hercegnő unokahúga

Árulkodó jelek, komoly lépésre szánhatta el magát Diana hercegnő unokahúga

Sokan fur­csá­nak tart­ják kap­cso­la­tát.

Sokan na­gyon fur­csá­nak tart­ják a fi­a­tal lány kap­cso­la­tát, de úgy tűnik, őt ez csep­pet sem za­varja.

Fájdalmasan őszinte vallomás: Diana hercegnő így érezte magát a szülés után

Fájdalmasan őszinte vallomás: Diana hercegnő így érezte magát a szülés után

Diana her­cegnő el­árulta, ho­gyan ér­zett, ami­kor azon­nal fo­tóz­ták.

Diana her­cegnő el­árulta, ho­gyan ér­zett, ami­kor a szü­lés után azon­nal fo­tóz­ták.

Könnyfakasztó, Meghan és Harry így tiszteleg most Diana emléke előtt

Könnyfakasztó, Meghan és Harry így tiszteleg most Diana emléke előtt

Vil­mos és Harry is idő­ről időre meg­em­lé­ke­zik az édes­any­já­ról.

Vil­mos és Harry her­ceg is idő­ről időre meg­em­lé­ke­zik sze­re­tett édes­any­já­ról, Di­a­ná­ról.

Kifecsegte egy bennfentes, így élt valójában Diana hercegnő a fiaival

Kifecsegte egy bennfentes, így élt valójában Diana hercegnő a fiaival

A ki­rá­lyi csa­lád egy­kori sza­ká­csa arról is be­szélt, hogy bánt fi­a­i­val a her­cegnő. Úgy tűnik, Ká­roly her­ceg volt a ne­he­zebb eset.

Zokogott a sorozatsztár, ilyen volt az első találkozása Diana hercegnővel

Zokogott a sorozatsztár, ilyen volt az első találkozása Diana hercegnővel

Iga­zán kínos hely­zetbe ke­rült, rá­adá­sul nem is tit­kolta kü­lö­nös prob­lé­má­ját a her­cegnő előtt.

Megrázó dolog derült ki Diana hercegnő haláláról: megszólalt a boncmester

Megrázó dolog derült ki Diana hercegnő haláláról: megszólalt a boncmester

Sokan máig nem hi­szik el, hogy bal­eset­ben vesz­tette éle­tét a her­cegnő.

Az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek hívői máig nem hi­szik el, hogy bal­eset­ben vesz­tette éle­tét a her­cegnő.

Érződni fog Diana hatása, ilyen apa lesz Harry hercegből

Érződni fog Diana hatása, ilyen apa lesz Harry hercegből

A két test­vér ebben na­gyon ha­son­lít. Vil­mos her­ceg iga­zán gya­kor­la­tias apuka, ami jó példa lehet öccsé­nek.

A két test­vér ebben na­gyon ha­son­lít egy­másra. Vil­mos her­ceg iga­zán gya­kor­la­tias apuka, ami jó példa lehet öccsé­nek.

Ez lehet Diana titka? Lehengerlő kép került elő

Ez lehet Diana titka? Lehengerlő kép került elő

A her­cegnő stí­lu­sát min­denki imádta!

A her­cegnő stí­lu­sát min­denki imádta, és úgy lát­szik, ez a mai napig ko­moly ha­tás­sal van a di­vat­vi­lágra.

Erről nem beszélt: fény derült Diana hercegnő súlyos titkára

Erről nem beszélt: fény derült Diana hercegnő súlyos titkára

Ki­de­rült, hogy mit gon­dolt va­ló­já­ban fi­a­i­ról és ké­pes­sé­ge­ik­ről. Na­gyon jól is­merte Har­ryt és Vil­most.

Hűha, ez lenne a közös Dianában és Meghan babájában?

Hűha, ez lenne a közös Dianában és Meghan babájában?

Kü­lö­nös dol­got sej­te­nek a ra­jon­gók.

Ami­óta ki­de­rült, hogy a her­cegné vá­ran­dós, meg­tel­tek a fo­ga­dó­iro­dák. Kü­lö­nös dol­got sej­te­nek a ra­jon­gók.

Diana a síron túlról üzent, figyelmeztette Meghan hercegnét

Diana a síron túlról üzent, figyelmeztette Meghan hercegnét

A her­cegnő óva in­tette Meg­hant: ha meg­szü­le­tik a gye­rek, nagy bajok jön­nek.

A her­cegnő óva in­tette Meg­hant: ha meg­szü­le­tik a gye­rek, nagy bajok jön­nek.

Visszatér Diana hercegnő: rendhagyó módon elevenítik meg újra őt

Visszatér Diana hercegnő: rendhagyó módon elevenítik meg újra őt

A tra­gi­ku­san fi­a­ta­lon el­hunyt her­cegnő éle­té­ről mu­si­cal ké­szül, és nem egy át­la­gos szí­nész kapta a sze­re­pét.

Meggyalázta Diana hercegnő emlékét Camilla: őrjöngenek a rajongók

Meggyalázta Diana hercegnő emlékét Camilla: őrjöngenek a rajongók

Szét­szedte Diana ék­sze­reit Ca­milla her­cegné, ezzel pedig va­ló­sá­gos nép­ha­ra­got sza­ba­dí­tott ma­gára.

Diana a síron túlról üzent, az énekes teljesen összetört

Diana a síron túlról üzent, az énekes teljesen összetört

Diana ha­lála után meg­lá­to­gatta az éne­kest. Ál­lí­tó­lag.

Diana ha­lála után meg­lá­to­gatta az éne­kest. Ál­lí­tó­lag.

Tényleg terhes volt Diana a halálakor? Fontos bizonyíték került elő

Tényleg terhes volt Diana a halálakor? Fontos bizonyíték került elő

Azért röp­pent fel a pletyka, mert Diana her­ceg­nő­nek sze­re­tője volt.

Azért sem tűn­tek meg­ala­po­zat­lan­nak a plety­kák, mert Diana her­ceg­nő­nek sze­re­tője volt.

Rémisztő előrejelzés: Diana tragikus sorsára juthat Meghan hercegné?

Rémisztő előrejelzés: Diana tragikus sorsára juthat Meghan hercegné?

George Clo­o­ney tel­je­sen ki­akadt attól, amit most el kell vi­sel­nie a her­ceg­né­nek. Fi­gyel­mez­tet, hogy ennek rossz vége lesz!

Ezt akarta elmondani Diana a halála előtt? Különös dologra derült fény

Ezt akarta elmondani Diana a halála előtt? Különös dologra derült fény

Egy eddig is­me­ret­len férfi állt elő a nagy ti­tok­kal. Te hi­szel neki?

Egy eddig is­me­ret­len férfi állt elő a nagy ti­tok­kal. El­ké­pesztő, mit állít! Te hi­szel neki?

Megrázó, mit akart tenni Harry herceg 12 évesen, Diana halála után

Megrázó, mit akart tenni Harry herceg 12 évesen, Diana halála után

A még gye­rek her­ceg fi­a­tal kora el­le­nére el akart utazni ap­já­val.

A még gye­rek her­ceg fi­a­tal kora el­le­nére el akart utazni ap­já­val Fran­cia­or­szágba.

Teljesen kiakadt II. Erzsébet Diana húzásától, ezt tette a hercegekkel

Teljesen kiakadt II. Erzsébet Diana húzásától, ezt tette a hercegekkel

Az egy­kori walesi her­cegné egy fon­tos csa­ládi ha­gyo­mányt tört meg, a ki­rálynő pedig egy­ál­ta­lán nem dí­jazta.

Dianát utánozza? Meglepő dolgot tett Meghan hercegné

Dianát utánozza? Meglepő dolgot tett Meghan hercegné

Talán így akarja ki­mu­tatni tisz­te­le­tét, min­den­esetre meg kell hagyni, Meg­han cso­dá­san fest!

Talán így akarja ki­mu­tatni tisz­te­le­tét, min­den­esetre meg kell hagyni, Meg­han cso­dá­san fest!

Fény derült Diana titkára, Katalin hercegné is ellopta tőle a trükköt

Fény derült Diana titkára, Katalin hercegné is ellopta tőle a trükköt

Diana her­cegnő nem­csak csi­nos volt, hanem rop­pant le­le­mé­nyes is.

Diana her­cegnő nem­csak csi­nos volt, hanem rop­pant le­le­mé­nyes is. Mód­szere nagy si­kert ara­tott a ki­rá­lyi csa­lád­ban.

Kiderült Diana nagy titka? Ezt hagyta Harry hercegre

Kiderült Diana nagy titka? Ezt hagyta Harry hercegre

A tit­kos aján­dék­ról eddig senki más nem tu­dott, csak Elton John. Nem csoda, hogy ennyien sze­re­tik Har­ryt!

A tit­kos aján­dék­ról eddig senki más nem tu­dott, csak Elton John. Nem csoda, hogy ennyien sze­re­tik Harry her­ce­get!

Chalotte hercegnő elrabolta a szíveket, nem csak Dianára hasonlít

Chalotte hercegnő elrabolta a szíveket, nem csak Dianára hasonlít

A kis her­cegnő imádja az em­be­re­ket, óri­ási mo­sollyal üd­vözli a fo­tó­so­kat. Csak­hogy ez a vi­gyor nem is annyira egyedi vo­nása!

Kiderült: így bukott le Diana előtt Károly és a szeretője

Kiderült: így bukott le Diana előtt Károly és a szeretője

Elég hamar rá­jött.

Ká­roly és Ca­milla vi­szo­nyára ha­ma­rabb jött rá Diana her­cegnő, mint eddig gon­dol­tuk.

Megdöbbentő akták: Ezt tették Dianával a halála előtt

Megdöbbentő akták: Ezt tették Dianával a halála előtt

Szu­per­tit­kos in­for­má­ció ke­rült elő!

Több mint ezer ol­dal­nyi szu­per­tit­kos in­for­má­ció ke­rült elő!

Diana a síron túlról üzent, figyelmeztette a várandós Meghan hercegnét

Diana a síron túlról üzent, figyelmeztette a várandós Meghan hercegnét

Sus­sex her­ceg­néje nem­ré­gi­ben je­len­tette be az öröm­hírt, el­hunyt anyósa pedig a mé­di­u­mok sze­rint na­gyon örül.

Kiderült Diana egyik legnagyobb titka, ezzel magyarázta testtartását

Kiderült Diana egyik legnagyobb titka, ezzel magyarázta testtartását

A her­cegnő élete na­gyon hir­te­len for­dult ki a sar­ká­ból.

A her­cegnő élete na­gyon hir­te­len for­dult ki a sar­ká­ból, ami­kor Ká­roly her­ceg fe­le­sége lett.

Erről hazudott Diana hercegnő? Sokkoló fotó került elő

Erről hazudott Diana hercegnő? Sokkoló fotó került elő

Te mit gon­dolsz?

Már azt ta­lál­gat­ják, hogy vajon lehet-e el­tit­kolt gyer­meke. A meg­je­lent kép ugyanis egé­szen el­ké­pesztő ha­son­ló­sá­got mutat.

Kiszivárgott a titkos képeslap: ezt üzente Diana a barátjának

Kiszivárgott a titkos képeslap: ezt üzente Diana a barátjának

Ezt biz­tos ke­ve­sen gon­dol­ták volna.

Ezt biz­tos ke­ve­sen gon­dol­ták volna az 1997-ben el­hunyt her­ceg­nő­ről!

Sokkoló bejelentést tett Károly herceg, ezt mondta Dianáról

Sokkoló bejelentést tett Károly herceg, ezt mondta Dianáról

Harry és Vil­mos her­ceg szü­le­i­nek há­zas­sága a kez­de­tek­től ku­darcra volt ítélve és ezt Ká­roly is na­gyon jól tudta.

Harry és Vil­mos her­ceg szü­le­i­nek há­zas­sága a kez­de­tek­től ku­darcra volt ítélve és ezt Ká­roly is na­gyon jól tudta.

Nyilvánosságra került Diana drámai vallomása: ő volt az igaz szerelme

Nyilvánosságra került Diana drámai vallomása: ő volt az igaz szerelme

Sosem tit­kolta, hogy nem Ká­roly her­ce­get tar­totta élete sze­rel­mé­nek.

A her­cegnő sosem tit­kolta, hogy nem Ká­roly her­ce­get tar­totta élete sze­rel­mé­nek. De akkor kit?

Kísérteties hasonlóság a kis Charlotte és Diana hercegnő között

Kísérteties hasonlóság a kis Charlotte és Diana hercegnő között

Char­lotte ki­kö­pött mása Di­a­ná­nak.

A két her­cegnő kö­zött nyil­ván­való a ro­koni kap­cso­lat, a há­rom­éves Char­lotte ki­kö­pött mása Diana her­ceg­nő­nek, ami­kor mo­so­lyog.

Ez a kapocs Diana és Meghan között, megható dolgot tett a hercegné

Ez a kapocs Diana és Meghan között, megható dolgot tett a hercegné

Úgy lát­szik, hogy a vá­ran­dós her­cegné mé­lyen tisz­teli Diana her­ceg­nőt. Per­sze ehhez Harry her­ceg­nek is köze van...

Katalin hercegné ellopta a show-t, ez köti össze Dianával

Katalin hercegné ellopta a show-t, ez köti össze Dianával

A her­cegné megint ki­tett ma­gáért, min­denki őt cso­dálta az össze­jö­ve­te­len. Ti­a­rá­já­nak pedig ko­moly múltja van!

A her­cegné megint ki­tett ma­gáért, min­denki őt cso­dálta az össze­jö­ve­te­len. Ti­a­rá­já­nak pedig ko­moly múltja van!

Borzasztó hírt kapott Harry herceg Diana egykori barátjától

Borzasztó hírt kapott Harry herceg Diana egykori barátjától

A régi is­me­rős még min­dig be­szél a her­ceg­nő­höz, és pon­to­san tudja, fia mi­lyen ér­zé­keny.

A régi is­me­rős még min­dig be­szél a her­ceg­nő­höz, és pon­to­san tudja, fia mi­lyen ér­zé­keny.

Meggyalázzák Diana emlékét? Durva, mire vetemedett Katalin hercegné családja

Meggyalázzák Diana emlékét? Durva, mire vetemedett Katalin hercegné családja

Nem csoda, hogy ezen pörög most az in­ter­net!

Úgy tűnik, hogy Kate Midd­le­ton édes­anyja nincs te­kin­tet­tel a ki­rá­lyi csa­ládra. Nem csoda, hogy ezen pörög most az in­ter­net!

Titok a múltból: ebből lett nagyon elege Diana hercegnőnek

Titok a múltból: ebből lett nagyon elege Diana hercegnőnek

"Miért fog­lal­koz­nak ál­lan­dóan velem, ami­kor annyi fon­tos dolog van a vi­lá­gon?"

"Miért fog­lal­koz­nak ál­lan­dóan velem, ami­kor annyi fon­tos dolog van a vi­lá­gon?" Ki­tá­lalt egy benn­fen­tes.

Kiderült Károly herceg sötét titka, aljas módon bántotta a várandós Dianát

Kiderült Károly herceg sötét titka, aljas módon bántotta a várandós Dianát

Diana Har­ryvel volt vá­ran­dós, ami­kor Ká­roly her­ceg csú­nyán meg­bán­totta.

Diana Har­ryvel volt vá­ran­dós, ami­kor Ká­roly her­ceg csú­nyán meg­bán­totta.

Kiderült Diana titka, csínytevésben is profi volt a hercegnő

Kiderült Diana titka, csínytevésben is profi volt a hercegnő

Gye­re­keit sem kí­mélte vic­ce­i­vel.

Harry her­ceg egy al­ka­lom­mal iga­zán szo­kat­lan aján­dé­kot ka­pott tőle. De az ő re­ak­ci­ója még meg­le­pőbb volt!

Gyászhír, elhunyt Diana hercegnő titkos szeretője

Gyászhír, elhunyt Diana hercegnő titkos szeretője

Lady Di odáig volt a mű­ke­res­ke­dő­ért.

Lady Di odáig volt a menő mű­ke­res­ke­dő­ért, annak el­le­nére, hogy a férfi el­vi­leg tün­dér­me­sébe illő há­zas­ság­ban élt. El­vi­leg...

Döbbenet, ezt üzente a síron túlról Diana hercegnő

Döbbenet, ezt üzente a síron túlról Diana hercegnő

Vajon mit szól ehhez Harry her­ceg?

Vajon mit szól ehhez Harry her­ceg és Meg­han Markle?

Kitálalt a tűzoltó: ezek voltak Diana hercegnő utolsó szavai

Kitálalt a tűzoltó: ezek voltak Diana hercegnő utolsó szavai

21 évvel ez­előtt hunyt el.

Diana her­cegnő 21 évvel ez­előtt hunyt el. A men­té­sé­ben se­gítő tűz­oltó most elő­ször szó­lalt meg.

Előkerült Diana szívhez szóló levele, ezt írta a hercegnő

Előkerült Diana szívhez szóló levele, ezt írta a hercegnő

Egy ka­rá­cso­nyi ké­pes­la­pot ta­lál­tak meg a ra­jon­gói, ki­de­rült, hogy a her­cegnő mennyire köz­vet­len volt.

Egy ka­rá­cso­nyi ké­pes­la­pot ta­lál­tak meg a ra­jon­gói, az üd­vöz­lő­lap­ról pedig ki­de­rült, hogy a her­cegnő mennyire köz­vet­len volt.

Diana miatt teszi ezt Harry herceg? Különös titokra derült fény

Diana miatt teszi ezt Harry herceg? Különös titokra derült fény

Édes­anyja em­léke így min­dig vele van.

A her­ceg meg­ta­lálta a mód­ját, hogy édes­anyja em­léke min­dig vele le­gyen. De más is ki­de­rült.

Megszólalt a bennfentes: rettegésben teltek Diana utolsó napjai

Megszólalt a bennfentes: rettegésben teltek Diana utolsó napjai

A her­cegnő egy­ál­ta­lán nem volt olyan bol­dog, mint ahogy ko­ráb­ban a ra­jon­gók hit­ték.

Sokkoló fotó: Itt tűnt fel Diana hercegnő arcképe

Sokkoló fotó: Itt tűnt fel Diana hercegnő arcképe

Nem hit­tek a sze­mük­nek a ra­jon­gók a tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt her­cegnő ha­lá­lá­nak 21. év­for­du­ló­ján.

Nem hit­tek a sze­mük­nek a ra­jon­gók a tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt her­cegnő ha­lá­lá­nak 21. év­for­du­ló­ján.

Megszólalt Diana hercegnő egykori testőre, erotikus kalandokról mesélt

Megszólalt Diana hercegnő egykori testőre, erotikus kalandokról mesélt

El­árulta, hogy sok nő tartja von­zó­nak azo­kat, akik meg­vé­dik őket.

El­árulta, hogy sok nő tartja von­zó­nak azo­kat a férfi­a­kat, akik meg­vé­dik őket a ve­szé­lyek­től.

Felbukkant egy ember a múltból, leleplezte Diana hercegnő titkát

Felbukkant egy ember a múltból, leleplezte Diana hercegnő titkát

Egy do­log­ban na­gyot hi­bá­zott.

Bár Diana na­gyon kö­rül­te­kintő volt, egy do­log­ban na­gyot hi­bá­zott.

Döbbenetes dolgokat vágott Diana fejéhez saját anyja a baleset előtt

Döbbenetes dolgokat vágott Diana fejéhez saját anyja a baleset előtt

Az asszony ká­rom­ko­dott és ki­a­bált a te­le­fonba, mire a her­cegnő el­ha­tá­rozta, hogy soha többé nem be­szél vele.

Kíméletlen döntést hozott, Harry herceg ebben Diana nyomdokait követi

Kíméletlen döntést hozott, Harry herceg ebben bizony Diana nyomdokait követi

A ko­mor­nyik sze­rint az alma nem esett messze a fá­já­tól.

A her­cegnő egy­kori ko­mor­nyikja sze­rint az alma nem esett messze a fá­já­tól. Már­pe­dig ő aztán ko­moly tu­dás­sal ren­del­ke­zik a ki­rá­lyi udvar ke­vésbé pub­li­kus vi­lá­gá­ról. Ám a benn­fen­tes nem csak kri­ti­zál, de ta­ná­csot is ad.

Titok a múltból: fájdalmas, ami Diana hercegnővel történt a nászútján

Titok a múltból: fájdalmas, ami Diana hercegnővel történt a nászútján

Ká­roly her­ceg nem volt te­kin­tet­tel a szí­vek ki­rály­nő­jére.

Ká­roly her­ceg nem volt te­kin­tet­tel a szí­vek ki­rály­nő­jére, Di­a­ná­nak több­ször is csa­lód­nia kel­lett.

Rendkívüli hasonlóság: ő lenne Diana tökéletes gyermekkori mása?

Rendkívüli hasonlóság: ő lenne Diana tökéletes gyermekkori mása?

A ra­jon­gók el­hűl­tek, ami­kor meg­lát­ták egy­más mel­lett Char­lotte her­cegnő és Diana fo­tó­ját.

Kiköpött Diana? Így még nem láttad Meghan hercegnét

Kiköpött Diana? Így még nem láttad Meghan hercegnét

Ezt a ha­son­ló­sá­got nem ta­gad­hatja le.

Meg­han Markle ko­ráb­ban már több sza­bályt is meg­sze­gett, de ezt a ha­son­ló­sá­got nem ta­gad­hatja le.

Hatalmas titok derült ki Diana hercegnőről, így lett vége barátságának

Hatalmas titok derült ki Diana hercegnőről, így lett vége barátságának

A leg­jobb ba­rát­nő­jé­vel tel­je­sen meg­sza­kí­totta a kap­cso­la­tot.

A leg­jobb ba­rát­nő­jé­vel tel­je­sen meg­sza­kí­totta a kap­cso­la­tot, mert plety­kát kez­dett ter­jesz­teni róla.

Szomorú napra ébredtek a brit királyi család tagjai

Szomorú napra ébredtek a brit királyi család tagjai

Vajon hogy érzik ma­gu­kat ezen a szo­morú va­sár­na­pon, ami­kor az egész világ Di­a­nára em­lé­ke­zik?

Vajon hogy érzik ma­gu­kat ezen a szo­morú va­sár­na­pon, ami­kor az egész világ Di­a­nára em­lé­ke­zik?

Lehullt a lepel, a világhírű zenész valóban Diana szeretője lehetett

Lehullt a lepel, a világhírű zenész valóban Diana szeretője lehetett

A pop­sztár nem is­merte be, hogy vi­szo­nya lett volna a her­ceg­nő­vel.

A pop­sztár nem is­merte be, hogy vi­szo­nya lett volna a her­ceg­nő­vel.

Dianát utánozta Meghan Markle

Kiderült, Dianát utánozta Meghan Markle

Elő­ször so­kak­nak nem tet­szett Meg­han Markle ru­hája.

Elő­ször so­kak­nak nem tet­szett Meg­han Markle ru­hája, aztán fel­fe­dez­ték, hogy hon­nan me­rí­tett ih­le­tet a her­cegné. Rög­tön meg­vál­to­zott a meg­íté­lése.

Előkerült Diana sosem látott, kézzel írt levele, ez áll benne

Előkerült Diana sosem látott, kézzel írt levele, ez áll benne

Hét évvel tra­gi­kus ha­lála előtt írta.

Hét évvel tra­gi­kus ha­lála előtt írta.

Diana is "ott van" Harry és Meghan családi portréján

Diana is "ott van" Harry és Meghan családi portréján

Fon­tos je­len­tő­sége van a szo­bá­nak.

Na­gyon fon­tos je­len­tő­sége van annak a szo­bá­nak, ahol Harry a csa­lád­já­val pó­zolt az es­kü­vő­jét kö­ve­tően.

A hercegnő útját követi Meghan? Diana is ezt akarta volna

A hercegnő útját követi Meghan? Diana is ezt akarta volna

Va­la­mi­ben na­gyon ha­son­lí­ta­nak.

Bár Meg­han és Diana sok min­den­ben kü­lön­bö­zik egy­más­tól, egy fon­tos do­log­ban ugyan­úgy gon­dol­kod­nak.

Döbbenet az esküvő után, ezt üzente a síron túlról Diana hercegnő

Döbbenet az esküvő után, ezt üzente a síron túlról Diana hercegnő

Ennek biz­tos nem fog örülni Harry her­ceg és Meg­han Markle.

Ennek biz­tos nem fog örülni Harry her­ceg és Meg­han Markle.

Szem nem marad szárazon: így emlékeztek meg Dianáról az esküvőn

Szem nem marad szárazon: így emlékeztek meg Dianáról az esküvőn

A szom­bati her­cegi es­küvő egyik moz­za­nata a vő­le­gény, Harry her­ceg édes­any­jára em­lé­kez­tette a részt­ve­vő­ket.

Szem nem marad szárazon: így tiszteleg Diana előtt Harry herceg

Szem nem marad szárazon: így tiszteleg Diana előtt Harry herceg

A her­ceg és Meg­han Markle az es­kü­vőn több meg­ható gesz­tust is tesz.

A her­ceg és Meg­han Markle az es­kü­vőn több meg­ható gesz­tust is tesz.

Megható dologra készül Harry a lagziján anyja emlékére

Megható dologra készül Harry a lagziján anyja emlékére

Imá­dott édes­anyja, Diana már nem lehet ott élete nagy nap­ján, de így is ré­szese lesz a ce­re­mó­ni­á­nak.

Imá­dott édes­anyja, Diana már nem lehet ott élete nagy nap­ján, de így is ré­szese lesz a ce­re­mó­ni­á­nak.

Diana is erre vágyott, súlyos titkokat hozott felszínre Katalin babája

Diana is erre vágyott, súlyos titkokat hozott felszínre Katalin babája

Egy benn­fen­tes sze­rint ha Diana élne, most na­gyon iz­ga­tott lenne. Ka­ta­lin az ő álmát váltja va­lóra.

Megdöbbentek a britek, ezt üzente a síron túlról Diana hercegnő

Megdöbbentek a britek, ezt üzente a síron túlról Diana hercegnő

Ál­lí­tó­lag egy pa­ra­fe­no­mén iker­pár vette fel a kap­cso­la­tot az 1997 au­gusz­tu­sá­ban el­hunyt Lady Di-vel.

Diana is ezt akarta volna, súlyos döntést hozott Meghan Markle

Diana is ezt akarta volna, súlyos döntést hozott Meghan Markle

Ahogy kö­ze­le­dik az es­küvő idő­pontja, egyre több do­logra derül fény a szer­tar­tás­sal kap­cso­lat­ban.

Ahogy kö­ze­le­dik az es­küvő idő­pontja, egyre több do­logra derül fény a szer­tar­tás­sal kap­cso­lat­ban.

Diana is ezt tette egykor, Meghan Markle sorsa meg volt írva

Diana is ezt tette egykor, Meghan Markle sorsa meg volt írva

Már ko­ráb­ban meg­jó­sol­ták, hogy tagja lesz a ki­rá­lyi csa­lád­nak.

Harry her­ceg meny­asszo­nyá­nak már ko­ráb­ban meg­jó­sol­ták, hogy tagja lesz a ki­rá­lyi csa­lád­nak.

Kiderült Károly sötét titka, aljas összeesküvés Diana hercegnő ellen

Kiderült Károly sötét titka, aljas összeesküvés Diana hercegnő ellen

Min­den Ká­roly sze­re­tője, Ca­milla Par­ker Bow­les miatt tör­tént. Igaz, Dia­nát sem kel­lett fél­teni...

Megható ajándék: Ezt örökölheti Meghan Diana hercegnőtől?

Megható ajándék: Ezt örökölheti Meghan Diana hercegnőtől?

Egyre több rész­letre derül fény.

Egyre több rész­letre derül fény Harry her­ceg és Meg­han es­kü­vője kap­csán. Kü­lön­le­ges ék­szert kap­hat a szí­nésznő.

Kiderült, ez a sztárénekes volt Diana titkos szeretője

Kiderült, ez a sztárénekes volt Diana titkos szeretője

Eddig min­denki úgy tudta, hogy csak ba­rá­tok vol­tak, és köl­csö­nö­sen ra­jong­tak egy­má­sért. Most ki­de­rült, hogy igen heves volt a ra­jon­gá­suk.

Eddig min­denki úgy tudta, hogy csak ba­rá­tok vol­tak, és köl­csö­nö­sen ra­jong­tak egy­má­sért. Most ki­de­rült, hogy igen heves volt a ra­jon­gá­suk.

Lerántották a leplet Károly hercegről, erre senki sem lenne büszke

Lerántották a leplet Károly hercegről, erre senki sem lenne büszke

Diana her­cegnő ha­lála ren­ge­teg ké­sőbbi bot­ránnyal járt.

Diana her­cegnő ha­lála ren­ge­teg ké­sőbbi bot­ránnyal járt, a ki­rá­lyi csa­lád­ban pedig min­dent meg­tet­tek, hogy minél ke­ve­sebb kel­le­met­len hír je­len­jen meg róluk.

Kitálalt az író, meglepő dolog derült ki Diana hercegnő házasságáról

Kitálalt az író, meglepő dolog derült ki Diana hercegnő házasságáról

Ezt ke­ve­sen gon­dol­ták volna Ká­roly her­ceg­ről és az 1981-es álom­es­kü­vő­ről!

Ezt ke­ve­sen gon­dol­ták volna Ká­roly her­ceg­ről és az 1981-es álom­es­kü­vő­ről!

Ez a nő lesz az új Diana hercegnő

Ez a nő lesz az új Diana hercegnő

Újabb szí­nésznő kapta meg az esélyt, hogy el­játssza a ka­me­rák előtt.

Újabb szí­nésznő kapta meg az esélyt, hogy el­játssza a ka­me­rák előtt a tra­gi­kus sorsú walesi her­ceg­nét.

Kitálalt Diana egykori inasa, zokogva mesélt a hercegnő haláláról

Kitálalt Diana egykori inasa, zokogva mesélt a hercegnő haláláról

Paul Bur­rell jól is­merte a her­ceg­nőt.

Paul Bur­rell jól is­merte a her­ceg­nőt: tíz évig dol­go­zott Diana mel­lett, aki neki árulta el ér­zé­seit és tit­kait.