Demjén Ferenc

Nem hiszed el, ki a legújabb áldozata az Irigy Mirigynek

Nem hiszed el, ki a legújabb áldozata az Irigy Mirigynek

Nagy­szerű masz­kok­kal ké­szül­tek.

Masz­kok­kal pa­ro­di­zálta ki az Irigy Hón­alj­mi­rigy a Ha­lott Pénz fel­dol­go­zá­sát. A fi­a­tal srá­cok Dem­jén Fe­renc és Bródy Sán­dor szer­ze­mé­nyét dol­gozta fel.

Ezért koncerteznek még mindig a nyugdíjas magyar rockénekesek

Ezért koncerteznek még mindig a nyugdíjas magyar rockénekesek

Hiába érték el a nyug­díj­kor­ha­tárt, még min­dig kon­cer­tez­nek.

Hiába érték el a nyug­díj­kor­ha­tárt, még min­dig kon­cer­te­zik a hazai éne­ke­sek több­sége.

Megalázó történet: Ennyi a nyugdíja a Kossuth-díjas Demjén Ferencnek!

Megalázó történet: Ennyi a nyugdíja a Kossuth-díjas Demjén Ferencnek!

Meg­alá­zó­nak tartja, hogy csak ennyi pénz ér­ke­zik a bank­szám­lá­jára!

Meg­alá­zó­nak tartja, hogy csak ennyi pénz ér­ke­zik a bank­szám­lá­jára! Sze­rinte sú­lyos gon­dok van­nak!

Félelmetes: idegen anyagot ültettek Demjén Ferenc karjába!

Félelmetes: idegen anyagot ültettek Demjén Ferenc karjába!

A ze­nész nehéz hó­na­po­kon van túl, ko­moly mű­té­tet haj­tot­tak végre rajta.

RetRózsi: Így nézett ki 1991-ben Demjén Ferenc!

RetRózsi: Így nézett ki 1991-ben Demjén Ferenc!

Élete egyik leg­si­ke­re­sebb éve volt ez.

Az éne­kes­nek élete egyik leg­si­ke­re­sebb éve volt ez.

Sosem látott fotó került elő Demjén Ferencről!

Sosem látott fotó került elő Demjén Ferencről!

Az éne­kes kü­lön­le­ges tár­sat ta­lált a fény­ké­pez­ke­dés­hez, a fotón rá­adá­sul nap­szem­üveg nél­kül pó­zolt.

Az éne­kes kü­lön­le­ges tár­sat ta­lált a fény­ké­pez­ke­dés­hez, a fotón rá­adá­sul nap­szem­üveg nél­kül pó­zolt.

Így lett Demjén Ferenc bárzenészből rocker

Így lett Demjén Ferenc bárzenészből rocker

Rózsi úgy érett­sé­gi­zett le, hogy köz­ben min­den hét­vé­gén egy szál­loda bár­já­ban gi­tá­ro­zott, 18 éves ko­rára pedig már hi­va­tá­sos ze­nész­ként dol­go­zott.

Rózsi úgy érett­sé­gi­zett le, hogy köz­ben min­den hét­vé­gén egy szál­loda bár­já­ban gi­tá­ro­zott, 18 éves ko­rára pedig már hi­va­tá­sos ze­nész­ként dol­go­zott.

Meghatódott Rózsi Orbán Viktor születésnapi ajándékától

Meghatódott Rózsi Orbán Viktor születésnapi ajándékától

Nagy meg­le­pe­tés érte Dem­jén Fe­ren­cet a deb­re­ceni kon­certje előtt.

Nem min­den­napi meg­le­pe­tés érte Dem­jén Fe­ren­cet a deb­re­ceni kon­certje előtt. Orbán Vik­tor kö­szön­tötte.

Harmadik feleségében találta meg az igazit Rózsi

Harmadik feleségében találta meg az igazit Rózsi

Ame­ri­ká­ból ho­zott fe­le­sé­get a ze­nész.

Két há­zas­ság után, ki­csa­pongó élet­vi­te­lé­ről is le­mon­dott Dem­jén Fe­renc, ami­kor New York­ban első lá­tásra be­le­sze­re­tett ame­ri­kai pár­jába, Re­bec­cába.

Meglepő dolgot küldött Orbán Viktor Demjén Ferencnek

Meglepő dolgot küldött Orbán Viktor Demjén Ferencnek

Nem fe­led­ke­zett meg a nagy nap­ról.

A mi­nisz­ter­el­nök sem fe­led­ke­zett meg arról, hogy a ju­bi­le­umi kon­certre ké­szülő ze­nész­óriás a 70. szü­le­tés­nap­ját ün­nepli!

Így lett a diósgyőri óriáscsecsemőből az ország egyik legnagyobb énekese

Így lett a diósgyőri óriáscsecsemőből az ország egyik legnagyobb énekese

Össze­tartó, bol­dog csa­lád­ban nőtt fel Dem­jén Fe­renc.

Össze­tartó, bol­dog csa­lád­ban nőtt fel Dem­jén Fe­renc, aki 21-én ün­ne­pelte 70. szü­le­tés­nap­ját.Sokat éne­kel­tek együtt ott­hon, zenei ál­ta­lá­nos is­ko­lába járt, de aztán vegy­ipari kö­zép­is­ko­lá­ban ta­nult to­vább.

Szívszorító: Már csak a temetőben találkozhat barátaival Demjén Ferenc

Szívszorító: Már csak a temetőben találkozhat barátaival Demjén Ferenc

Nehéz éven van túl. Több­nyire gyás­szal és fáj­da­lom­mal tel­tek a nap­jai.

Nehéz éven van túl. Több­nyire gyás­szal és fáj­da­lom­mal tel­tek a nap­jai.

Demjén Ferenc még mindig izgul a koncertek előtt

Demjén Ferenc még mindig izgul a koncertek előtt

Meg­le­pe­tés­sel ké­szül az éne­kes.

Több száz kon­cer­ten van túl, lé­pett fel már négy­száz ezer ember előtt, mégis mai napig ag­gó­dik a fel­lé­pé­sek előtt.Cso­dás él­ményt akar a kö­zön­ség­nek.

Megszólalt a szervező: Ezért fulladt botrányba Demjén koncertje

Megszólalt a szervező: Ezért fulladt botrányba Demjén koncertje

Már az első ak­kor­dok­nál hal­lani le­he­tett, hogy va­lami nem stim­mel, több néző ezért a har­ma­dik szám után csa­ló­dot­tan tá­vo­zott.

Botrányba fulladt Demjén koncertje

Botrányba fulladt Demjén koncertje

Töb­ben haza men­tek Rózsi veszp­rémi Aréna- beli kon­cert­jé­ről.

Töb­ben haza men­tek Rózsi veszp­rémi Aréna- beli kon­cert­jé­ről, mert él­vez­het­len volt a han­go­sí­tás, vol­tak szek­to­rok, ahol sem­mit nem le­he­tett hal­lani. Már a be­lép­te­tés­nél gon­dok vol­tak.

Pokoli kínokat él át Demjén, és újabb műtétek várhatnak rá

Pokoli kínokat él át Demjén, és újabb műtétek várnak rá

Ször­nyű fáj­dal­ma­kon van túl Dem­jén Fe­renc, de ezzel még ko­ránt sincs vége a szen­ve­dé­se­i­nek. Ha nincs sze­ren­cséje, több műtét is vár­hat még rá.

Szenved a súlyos műtéten átesett Demjén Ferenc

Szenved a súlyos műtéten átesett Demjén Ferenc

Or­vo­sai sze­rint azon­ban még évekbe tel­het, mire meg­szokja tes­té­ben a csa­va­ro­kat.

Or­vo­sai sze­rint azon­ban még évekbe tel­het, mire meg­szokja tes­té­ben a csa­va­ro­kat.

Gázsit követel a TV2-től Demjén Ferenc!

Gázsit követel a TV2-től Demjén Ferenc!

Maj­ká­val és Ha­jós­sal bal­hé­zott össze.

Az éne­kes össze­tű­zésbe ke­ve­re­dett Hajós And­rás­sal és Maj­ká­val, akik bo­csá­na­tot kér­tek tőle.

Hajós András is megszólalt a Demjén-botrány ügyében!

Hajós András is megszólalt a Demjén-botrány ügyében!

Nyílt le­vél­ben re­a­gált.

A Sz­tár­ban sztár zsű­ri­tagja nyílt le­vél­ben re­a­gált az el­múlt adás bal­hé­jára.

Súlyos műtét: különösen viselkedett a színpadon Demjén Ferenc!

Súlyos műtét: különösen viselkedett a színpadon Demjén Ferenc!

Más­fél hó­nap­pal ez­előtt szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet az éne­kes...

Más­fél hó­nap­pal ez­előtt szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet az éne­kes...

Komoly fájdalmai vannak Demjén Rózsinak

Komoly fájdalmai vannak Demjén Rózsinak

A le­gen­dás ze­nész akkor is szín­padra lép, ha ko­moly fáj­dal­mak­kal küsz­kö­dik.

Rózsi ülve koncertezik!

Rózsi ülve koncertezik!

A 8 kilós gipsz miatt meg­iri­gyelte a trónt Axl Rose-tól.

A 8 kilós gipsz miatt meg­iri­gyelte a trónt Axl Rose-tól, de sé­rül­ten is a szín­pa­don áll Dem­jén Rózsi!

Demjén nem emlékszik, hogy törte el karját!

Demjén nem emlékszik, hogy törte el karját!

De arra sem, pon­to­san mikor is rönt­ge­nez­het­ték meg. Mi tör­tén­he­tett pén­tek éjjel?

Demjén Ferenc: Somló megkért, ne látogassam meg!

Demjén Ferenc: Somló megkért, ne látogassam meg!

Somló Tamás ál­la­po­tá­ról egyre-másra ér­kez­nek az el­lent­mon­dá­sos, ugyan­ak­kor ag­gasztó hírek.