Demjén Ferenc
FRISS HÍREK

Drámai bejelentés: Megvakult a magyar énekes

Drámai bejelentés: Megvakult a magyar énekes

Évek óta küzd szem­be­teg­sé­gé­vel...

A nép­szerű ma­gyar ze­nész évek óta küzd szem­be­teg­sé­gé­vel, ami ta­valy annyira el­ha­tal­ma­so­dott rajta, hogy már a műtét sem ment­hette meg szeme vi­lá­gát.

Súlyos műtéten esett át Demjén Ferenc

Súlyos műtéten esett át Demjén Ferenc

Sok munka vár a Kos­suth-díjas mű­vészre ebben az évben, amit el­mon­dása sze­rint még erő­tel­je­seb­ben tud majd el­vé­gezni!

Sok munka vár a Kos­suth-díjas mű­vészre ebben az évben, amit el­mon­dása sze­rint még erő­tel­je­seb­ben tud majd el­vé­gezni!

Szenzációs bejelentést tett Pintér Tibor, újabb mérföldkő az életében

Szenzációs bejelentést tett Pintér Tibor, újabb mérföldkő az életében

A ma­gyar szí­nész nem áll le, mi­u­tán Zámbó Jimmy­ről ké­szí­tett mu­si­calt, újabb életmű adott öt­le­tet neki.

A ma­gyar szí­nész nem áll le, mi­u­tán Zámbó Jimmy­ről ké­szí­tett mu­si­calt.

Könnyekben tört ki Demjén Rózsi, ezért sírta el magát koncert közben

Könnyekben tört ki Demjén Rózsi, ezért sírta el magát koncert közben

Több mint tíz­ezer ember előtt ha­tó­dott meg az éne­kes a szín­pa­don.

Több mint tíz­ezer ember előtt ha­tó­dott meg az éne­kes a Papp László Bu­da­pest Sport­aréna szín­pa­dán.

Demjén Ferenccel és Kiss Tibivel búcsúzik a nyár Siófokon

Demjén Ferenccel és Kiss Tibivel búcsúzik a nyár Siófokon

Óri­ási sztá­rok­kal zárja a nya­rat Sió­fok

Idén min­den ed­di­gi­nél na­gyobb sztá­rok­kal zárja a nya­rat a vá­rossá ava­tá­sá­nak 50. év­for­du­ló­ját ün­neplő Sió­fok.

Elmarad Demjén Ferenc nyaralása: megtudtuk az okát!

Elmarad Demjén Ferenc nyaralása: megtudtuk az okát!

A Ri­post­nak be­szélt a dön­té­sé­ről.

A le­gen­dás éne­kes a Ri­post­nak be­szélt a dön­té­sé­ről, amit csep­pet sem bán.

Újabb baleset érte Demjén Rózsit: összezúzta magát a zenész

Újabb baleset érte Demjén Rózsit: összezúzta magát a zenész

Dem­jén elő­ször na­gyon meg­ijedt, hogy újra mű­teni kell...

Dem­jén elő­ször na­gyon meg­ijedt, hogy újra mű­teni kell, és ve­szélybe kerül a de­cem­beri nagy­kon­certje...

Ez ám az álomfizetés: milliókat kaptak a magyar zenészek!

Ez ám az álomfizetés: milliókat kaptak a magyar zenészek!

Össze­sen két­mil­li­árd fo­rin­tot osz­tot­tak ki a leg­nép­sze­rűbb ma­gyar elő­adók kö­zött.

Össze­sen két­mil­li­árd fo­rin­tot osz­tot­tak ki a leg­nép­sze­rűbb ma­gyar elő­adók kö­zött, akik közül hu­szon­nyolc szerző ka­pott 12 mil­lió fe­letti össze­get.

Szomorú bejelentést tett Demjén Ferenc

Szomorú bejelentést tett Demjén Ferenc

Nem elég, hogy nem olyan régen el­vesz­tette Svéd­or­szág­ban élő húgát, újabb csa­lád­ta­gért ag­gód­hat a nép­szerű ma­gyar éne­kes.

Nem elég, hogy nem olyan régen el­vesz­tette Svéd­or­szág­ban élő húgát, újabb csa­lád­ta­gért ag­gód­hat.

Óriási pusztítást végzett a vihar Demjén Rózsi birtokán!

Óriási pusztítást végzett a vihar Demjén Rózsi birtokán!

Az éne­kes leg­in­kább az imá­dott lo­vait fél­tette, ám az ál­la­tok­nak nem esett bajuk, jól­le­het, har­minc fát csa­vart ki a szél.

Nagy bejelentés: óriási öröm érte a legendás magyar zenészt

Nagy bejelentés: óriási öröm érte a legendás magyar zenészt

Büszke rá vá­rosa.

Mis­kolc vá­rosa ün­ne­pé­lyes ke­re­tek kö­zött adta át neki a ha­tal­mas el­is­me­rést. A ze­nész sosem fe­ledte gyö­ke­reit.

Súlyos veszteség érte Demjén Ferencet, dühöng az énekes

Súlyos veszteség érte Demjén Ferencet, dühöng az énekes

Rózsi ér­tet­le­nül áll a tör­tén­tek előtt, de egy­előre hiába kö­ve­tel ma­gya­rá­za­tot.

Rózsi ér­tet­le­nül áll a tör­tén­tek előtt, de egy­előre hiába kö­ve­tel ma­gya­rá­za­tot.

Fantasztikus örömhírt jelentett be Demjén Ferenc

Fantasztikus örömhírt jelentett be Demjén Ferenc

Gőz­erő­vel ké­szül de­cem­ber 30-i, ha­gyo­má­nyos nagy­kon­cert­jére a le­gen­dás éne­kes.

Gőz­erő­vel ké­szül de­cem­ber 30-i, ha­gyo­má­nyos nagy­kon­cert­jére a le­gen­dás éne­kes. De köz­ben át­vette a Fe­renc­vá­ros dísz­pol­gára címet.

Életműdíjat kap Demjén Ferenc!

Életműdíjat kap Demjén Ferenc!

Az éne­kes a mai napig a fi­a­ta­lok pél­da­képe.

Az éne­kes a mai napig a fi­a­ta­lok pél­da­képe, több év­ti­ze­des mun­ká­ját ho­no­rál­ják az el­is­me­rés­sel.

Sosem látott fotó, együtt énekelt a két legenda!

Sosem látott fotó, együtt énekelt a két legenda!

Éve­ken át lép­tek fel kö­zö­sen.

A két éne­kes közös dala ha­tal­mas si­kert ara­tott, éve­ken át lép­tek fel kö­zö­sen.

Itt az igazság! Ezért csak a nevét tudja leírni Demjén Ferenc

Itt az igazság! Ezért csak a nevét tudja leírni Demjén Ferenc

Műtét he­lyett elő­ször csak gip­szel­ték.

Ta­valy jú­ni­us­ban tör­tént bal­esete óta még min­dig nem jött rendbe Dem­jén Fe­renc keze. Alig tudja hasz­nálni, a nevén kívül sem­mit sem tud le­írni.

Sosem látott fotó került elő Demjén Ferencről!

Sosem látott fotó került elő Demjén Ferencről!

Rá­adá­sul nap­szem­üveg nél­kül pó­zolt.

Az éne­kes kü­lön­le­ges tár­sat ta­lált a fény­ké­pez­ke­dés­hez, a fotón rá­adá­sul nap­szem­üveg nél­kül pó­zolt.

Ezért koncerteznek még mindig a nyugdíjas magyar rockénekesek

Ezért koncerteznek még mindig a nyugdíjas magyar rockénekesek

Hiába érték el a nyug­díj­kor­ha­tárt, még min­dig kon­cer­tez­nek.

Hiába érték el a nyug­díj­kor­ha­tárt, még min­dig kon­cer­te­zik a hazai éne­ke­sek több­sége.

Nem hiszed el, ki a legújabb áldozata az Irigy Mirigynek

Nem hiszed el, ki a legújabb áldozata az Irigy Mirigynek

Nagy­szerű masz­kok­kal ké­szül­tek.

Masz­kok­kal pa­ro­di­zálta ki az Irigy Hón­alj­mi­rigy a Ha­lott Pénz fel­dol­go­zá­sát. A fi­a­tal srá­cok Dem­jén Fe­renc és Bródy Sán­dor szer­ze­mé­nyét dol­gozta fel.

Megalázó történet: Ennyi a nyugdíja a Kossuth-díjas Demjén Ferencnek!

Megalázó történet: Ennyi a nyugdíja a Kossuth-díjas Demjén Ferencnek!

Meg­alá­zó­nak tartja, hogy csak ennyi pénz ér­ke­zik a bank­szám­lá­jára! Sze­rinte sú­lyos gon­dok van­nak!

Félelmetes: idegen anyagot ültettek Demjén Ferenc karjába!

Félelmetes: idegen anyagot ültettek Demjén Ferenc karjába!

A ze­nész nehéz hó­na­po­kon van túl, ko­moly mű­té­tet haj­tot­tak végre rajta.

A ze­nész nehéz hó­na­po­kon van túl, ko­moly mű­té­tet haj­tot­tak végre rajta.

RetRózsi: Így nézett ki 1991-ben Demjén Ferenc!

RetRózsi: Így nézett ki 1991-ben Demjén Ferenc!

Az éne­kes­nek élete egyik leg­si­ke­re­sebb éve volt ez.

Az éne­kes­nek élete egyik leg­si­ke­re­sebb éve volt ez.

Így lett Demjén Ferenc bárzenészből rocker

Így lett Demjén Ferenc bárzenészből rocker

18 éves ko­rára pedig már hi­va­tá­sos ze­nész­ként dol­go­zott.

Rózsi úgy érett­sé­gi­zett le, hogy köz­ben min­den hét­vé­gén egy szál­loda bár­já­ban gi­tá­ro­zott, 18 éves ko­rára pedig már hi­va­tá­sos ze­nész­ként dol­go­zott.

Harmadik feleségében találta meg az igazit Rózsi

Harmadik feleségében találta meg az igazit Rózsi

Ame­ri­ká­ból ho­zott fe­le­sé­get a ze­nész.

Két há­zas­ság után, ki­csa­pongó élet­vi­te­lé­ről is le­mon­dott Dem­jén Fe­renc, ami­kor New York­ban első lá­tásra be­le­sze­re­tett ame­ri­kai pár­jába, Re­bec­cába.

Meghatódott Rózsi Orbán Viktor születésnapi ajándékától

Meghatódott Rózsi Orbán Viktor születésnapi ajándékától

Nagy meg­le­pe­tés érte Dem­jén Fe­ren­cet a deb­re­ceni kon­certje előtt.

Nem min­den­napi meg­le­pe­tés érte Dem­jén Fe­ren­cet a deb­re­ceni kon­certje előtt.Orbán Vik­tor egy névre szóló, mi­nő­ségi whisky-vel és egy le­vél­lel kö­szön­tötte a ze­nészt 70. szü­le­tés­nap­ján.

Meglepő dolgot küldött Orbán Viktor Demjén Ferencnek

Meglepő dolgot küldött Orbán Viktor Demjén Ferencnek

A mi­nisz­ter­el­nök sem fe­led­ke­zett meg arról, hogy a ze­nész­óriás a 70. szü­le­tés­nap­ját ün­nepli!

A mi­nisz­ter­el­nök sem fe­led­ke­zett meg arról, hogy a ze­nész­óriás a 70. szü­le­tés­nap­ját ün­nepli!

Szívszorító: Már csak a temetőben találkozhat barátaival Demjén Ferenc

Szívszorító: Már csak a temetőben találkozhat barátaival Demjén Ferenc

A le­gen­dás éne­kes nehéz éven van túl. Több­nyire gyás­szal és fáj­da­lom­mal tel­tek a nap­jai.

Demjén Ferenc még mindig izgul a koncertek előtt

Demjén Ferenc még mindig izgul a koncertek előtt

Meg­le­pe­tés­sel ké­szül az éne­kes.

Több száz kon­cer­ten van túl, lé­pett fel már négy­száz ezer ember előtt, mégis mai napig ag­gó­dik a fel­lé­pé­sek előtt.Cso­dás él­ményt akar a kö­zön­ség­nek.

Így lett a diósgyőri óriáscsecsemőből az ország egyik legnagyobb énekese

Így lett a diósgyőri óriáscsecsemőből az ország egyik legnagyobb énekese

Össze­tartó, bol­dog csa­lád­ban nőtt fel Dem­jén Fe­renc.

Össze­tartó, bol­dog csa­lád­ban nőtt fel Dem­jén Fe­renc, aki 21-én ün­ne­pelte 70. szü­le­tés­nap­ját.Sokat éne­kel­tek együtt ott­hon, zenei ál­ta­lá­nos is­ko­lába járt, de aztán vegy­ipari kö­zép­is­ko­lá­ban ta­nult to­vább.

Megszólalt a szervező: Ezért fulladt botrányba Demjén koncertje

Megszólalt a szervező: Ezért fulladt botrányba Demjén koncertje

Már az első ak­kor­dok­nál hal­lani le­he­tett, hogy va­lami nem stim­mel.

Már az első ak­kor­dok­nál hal­lani le­he­tett, hogy va­lami nem stim­mel, több néző ezért a har­ma­dik szám után csa­ló­dot­tan tá­vo­zott. A kon­cert egyik szer­ve­zője most el­árulta, mi okozta a bajt.

Botrányba fulladt Demjén koncertje

Botrányba fulladt Demjén koncertje

Töb­ben haza men­tek Rózsi veszp­rémi Aréna- beli kon­cert­jé­ről, mert él­vez­het­len volt a han­go­sí­tás, vol­tak szek­to­rok, ahol sem­mit nem le­he­tett hal­lani.

Töb­ben haza men­tek Rózsi veszp­rémi Aréna- beli kon­cert­jé­ről, mert él­vez­het­len volt a han­go­sí­tás, vol­tak szek­to­rok, ahol sem­mit nem le­he­tett hal­lani.

Szenved a súlyos műtéten átesett Demjén Ferenc

Szenved a súlyos műtéten átesett Demjén Ferenc

Kép­te­len meg­szokni a csa­va­ro­kat.

Kép­te­len meg­ba­rát­kozni az ide­gen­test-ér­zés­sel. Or­vo­sai sze­rint azon­ban még évekbe tel­het, mire meg­szokja tes­té­ben a csa­va­ro­kat.

Gázsit követel a TV2-től Demjén Ferenc!

Gázsit követel a TV2-től Demjén Ferenc!

Maj­ká­val és Ha­jós­sal bal­hé­zott össze.

Az éne­kes össze­tű­zésbe ke­ve­re­dett Hajós And­rás­sal és Maj­ká­val, akik bo­csá­na­tot kér­tek tőle.

Hajós András is megszólalt a Demjén-botrány ügyében!

Hajós András is megszólalt a Demjén-botrány ügyében!

Nyílt le­vél­ben re­a­gált.

A Sz­tár­ban sztár zsű­ri­tagja nyílt le­vél­ben re­a­gált az el­múlt adás bal­hé­jára.

Komoly fájdalmai vannak Demjén Rózsinak

Komoly fájdalmai vannak Demjén Rózsinak

Fe­le­sége őr­an­gyal­ként vi­gyáz rá.

A le­gen­dás ze­nész akkor is szín­padra lép, ha ko­moly fáj­dal­mak­kal küsz­kö­dik. Min­derre azon­ban nem lenne képes párja, Re­becca nél­kül.

Pokoli kínokat él át Demjén, és újabb műtétek várhatnak rá

Pokoli kínokat él át Demjén, és újabb műtétek várnak rá

Ször­nyű fáj­dal­ma­kon van túl Dem­jén Fe­renc, de ezzel még ko­ránt sincs vége a szen­ve­dé­se­i­nek.

Ször­nyű fáj­dal­ma­kon van túl Dem­jén Fe­renc, de ezzel még ko­ránt sincs vége a szen­ve­dé­se­i­nek. Ha nincs sze­ren­cséje, több műtét is vár­hat rá.

Súlyos műtét: különösen viselkedett a színpadon Demjén Ferenc!

Súlyos műtét: különösen viselkedett a színpadon Demjén Ferenc!

Más­fél hó­nap­pal ez­előtt szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet az éne­kes, azóta most lé­pett elő­ször szín­padra.

Drámai fordulat! Műteni kell Demjén Ferencet

Drámai fordulat! Műteni kell Demjén Ferencet

Nem akar le­mon­dani kon­cer­tet.

A le­gen­dás éne­kes hat hét­tel ez­előtt egy fel­lé­pé­sén törte el a kar­ját, és most ki­de­rült, hiába a gipsz, csont­jai nem jól forr­tak össze.

Rózsi ülve koncertezik!

Rózsi ülve koncertezik!

A 8 kilós gipsz miatt meg­iri­gyelte a trónt Axl Rose-tól, de sé­rül­ten is a szín­pa­don áll Dem­jén Rózsi! A kö­zön­ség is lát­hatta, hogy a fel­lé­pés gyógyír szá­mára.

A 8 kilós gipsz miatt meg­iri­gyelte a trónt Axl Rose-tól, de sé­rül­ten is a szín­pa­don áll Dem­jén Rózsi! A kö­zön­ség is lát­hatta, hogy a fel­lé­pés gyógyír szá­mára.

Demjén nem emlékszik, hogy törte el karját!

Demjén nem emlékszik, hogy törte el karját!

De arra sem, pon­to­san mikor is rönt­ge­nez­het­ték meg. Mi tör­tén­he­tett pén­tek éjjel?

Demjén Ferenc: Somló megkért, ne látogassam meg!

Demjén Ferenc: Somló megkért, ne látogassam meg!

Somló Tamás ál­la­po­tá­ról egyre-másra ér­kez­nek az el­lent­mon­dá­sos, ugyan­ak­kor ag­gasztó hírek.