Demcsák Zsuzsa

Indiai szerelme mentheti meg Demcsák Zsuzsát

Indiai szerelme mentheti meg Demcsák Zsuzsát

Élete össze­om­lani lát­szik...

A mű­sor­ve­ze­tő­nek most van iga­zán szük­sége arra, hogy meg­ér­tésre ta­lál­jon hindu sze­relme ol­da­lán. Élete ugyanis éppen össze­om­lani lát­szik...

Rajongói kiállnak az ittasan vezető Demcsák Zsuzsa mellett

Rajongói kiállnak az ittasan vezető Demcsák Zsuzsa mellett

A mű­sor­ve­zető ra­jon­gói ma­ga­sabb fo­ko­zatba kap­csol­tak...

A mű­sor­ve­zető ra­jon­gói ma­ga­sabb fo­ko­zatba kap­csol­tak...

Itt az igazság Demcsák Zsuzsa esküvőjéről: Ez történt a szállodai szobában

Itt az igazság Demcsák Zsuzsa esküvőjéről: Ez történt a szállodai szobában

Csu­pán egyet­len ember volt tisz­tá­ban azzal, hogy Zsu­zsa sze­rel­mes lett.

Csu­pán egyet­len ember volt tisz­tá­ban azzal, hogy Zsu­zsa sze­rel­mes lett.

Különleges képet osztott meg újdonsült férjéről Demcsák Zsuzsa

Különleges képet osztott meg újdonsült férjéről Demcsák Zsuzsa

A mű­sor­ve­zető az Ázsia Exp­ressz 2 for­ga­tá­sán sze­re­tett bele fülig a nála 4 évvel fi­a­ta­labb Kris­hanba.

Eljárás alá vonták Demcsák Zsuzsát

Eljárás alá vonták Demcsák Zsuzsát

Hét­főn este ittas ve­ze­tőt fog­tak a rend­őrök a Bu­da­pes­ten a Szent­end­rei úton. Jel­zett a szonda, be­vit­ték a vét­kes so­főrt.

Ittas ve­ze­tőt fog­tak a rend­őrök a Szent­end­rei úton. Jel­zett a szonda, be­vit­ték a so­főrt.

Új szerelmétől féltik barátai Demcsák Zsuzsát

Új szerelmétől féltik barátai Demcsák Zsuzsát

Soha sen­ki­ről nem be­szélt még olyan hév­vel, mint arról az in­diai férfi­ról, akit az Ázsia Exp­ressz 2 for­ga­tása alatt is­mert meg.

Soha sen­ki­ről nem be­szélt még olyan hév­vel, mint arról az in­diai férfi­ról, akit az Ázsia Exp­ressz 2 for­ga­tása alatt is­mert meg.

Nagy bajba kerülhet új házassága miatt Demcsák Zsuzsa

Nagy bajba kerülhet új házassága miatt Demcsák Zsuzsa

A kez­deti fel­hőt­len bol­dog­ság után idő­vel ko­moly vi­lág­né­zet­beli kü­lönb­sé­gek és egyéb prob­lé­mák adód­hat­nak kö­zöt­tük a ked­ve­sé­vel.

A kez­deti fel­hőt­len bol­dog­ság után idő­vel ko­moly vi­lág­né­zet­beli kü­lönb­sé­gek és egyéb prob­lé­mák adód­hat­nak kö­zöt­tük a ked­ve­sé­vel.

Bemutatta titokzatos férjét Demcsák Zsuzsa, a gyerekei sem ismerik még

Bemutatta titokzatos férjét Demcsák Zsuzsa, a gyerekei sem ismerik még

A 40 éves mű­sor­ve­ze­tőre nem­rég rá­ta­lált a sze­re­lem, és bol­do­gabb, mint va­laha! Ér­de­kes dol­go­kat me­sélt a pár­já­ról.

Nagy a titkolózás, de kiderült: ilyen nászútja lehetett Demcsák Zsuzsának

Nagy a titkolózás, de kiderült: ilyen nászútja lehetett Demcsák Zsuzsának

Ál­lí­tó­lag Dem­csák Zsu­zsa sze­relme civil férfi, akit meg akar kí­mélni a közfi­gye­lem­től. Né­hány rész­letre azon­ban fény de­rült.

Titokban férjhez ment Demcsák Zsuzsa, óriási az öröm

Titokban férjhez ment Demcsák Zsuzsa, óriási az öröm

Ki­de­rült, miért nem jött vissza Ázsi­á­ból, mi­u­tán be­fe­je­ző­dött az Ázsia Exp­ressz 2 for­ga­tása. Bi­zony, Zsu­zsa nász­úton volt.

Ki­de­rült, miért nem jött vissza Ázsi­á­ból, mi­u­tán be­fe­je­ző­dött az Ázsia Exp­ressz 2 for­ga­tása. Bi­zony, Zsu­zsa nász­úton volt.

Micsoda test: Demcsák Zsuzsa bikinis képétől te is elámulsz!

Micsoda test: Demcsák Zsuzsa bikinis képétől te is elámulsz!

A mű­sor­ve­zető az Ázsia Exp­ressz for­ga­tása után a pi­he­nésre is sza­kí­tott egy kis időt, tö­ké­le­tes tes­tét pedig a ra­jon­gó­i­nak is meg­mu­tatta.

Az Ázsia Exp­ressz for­ga­tása után a pi­he­nésre is sza­kí­tott egy kis időt.

Visszatért Demcsák Zsuzsa, így vélekedik az elmúlt időszakról

Visszatért Demcsák Zsuzsa, így vélekedik az elmúlt időszakról

Kü­lön­le­ges él­mé­nyek­kel gaz­da­go­dott.

Kü­lön­le­ges él­mé­nyek­kel gaz­da­go­dott az Ázsia Exp­ressz for­ga­tá­sán a mű­sor­ve­zető.

Elképesztő csapat: Ők 14-en utaznak Ázsiába a TV2-vel

Elképesztő csapat: Ők 14-en utaznak Ázsiába a TV2-vel

Már csak né­hány nap...

Már csak né­hány nap, és kez­de­tét veszi min­den idők leg­ka­lan­do­sabb ce­le­b­re­a­li­ty­jé­nek for­ga­tása. Az Ázsia Exp­ressz 2 útja Sri Lan­kán és In­dián ke­resz­tül vezet

Most már biztos: Ázsiában folytatja Demcsák Zsuzsa

Most már biztos: Ázsiában folytatja Demcsák Zsuzsa

Óri­ási ki­hí­vás előtt áll!

A mű­sor­ve­zető nem tu­dott nemet mon­dani a ka­landra! Óri­ási ki­hí­vás előtt áll!

Leleplező fotó, kiderült, milyen Demcsák Zsuzsa új munkája!

Leleplező fotó, kiderült, milyen Demcsák Zsuzsa új munkája!

A mű­sor­ve­zető egy ideje már civil mun­kák­ból él, most fotót is meg­osz­tott arról, ho­gyan tel­je­sít nyelv­ta­nár­ként.

Mindenki meglepődött: Így tért vissza Demcsák Zsuzsa

Mindenki meglepődött: Így tért vissza Demcsák Zsuzsa

Re­me­kül né­zett ki a mű­sor­ve­zető, aki az el­múlt idő­szak­ban leg­in­kább for­dí­tás­ból és ta­ní­tás­ból élt.

Re­me­kül né­zett ki a mű­sor­ve­zető, aki az el­múlt idő­szak­ban leg­in­kább for­dí­tás­ból és ta­ní­tás­ból élt.

Tönkrement a kapcsolata Demcsák Zsuzsának, őszintén vallott az okokról

Tönkrement a kapcsolata Demcsák Zsuzsának, őszintén vallott az okokról

A tévés hiába pró­bálta, nem tudta meg­men­teni a sze­rel­mü­ket. Magát hi­báz­tatta a tör­tén­te­kért.

Megtudtuk, ez a teljes igazság Demcsák Zsuzsa visszatéréséről

Megtudtuk, ez a teljes igazság Demcsák Zsuzsa visszatéréséről

Az ATV kép­er­nyő­jén tűnik fel.

Az egy­kori mű­sor­ve­zető ismét fel­tű­nik ha­ma­ro­san az ATV kép­er­nyő­jén.

Demcsák Zsuzsa újra szerelmes: ez a férfi rabolta el a szívét

Demcsák Zsuzsa újra szerelmes: ez a férfi rabolta el a szívét

Dem­csák Zsu­zsa meg­ta­lálta he­lyét a ka­me­rán túli élet­ben, és újra sze­rel­mes. Táv­kap­cso­lat­ban él ..

Dem­csák Zsu­zsa meg­ta­lálta he­lyét a ka­me­rán túli élet­ben, és újra sze­rel­mes. Táv­kap­cso­lat­ban él kül­föl­dön dol­gozó pár­já­val..

Te tudtad? Így keresnek még több pénzt a magyar sztárok

Te tudtad? Így keresnek még több pénzt a magyar sztárok

Té­ve­dés, hogy a hí­res­sé­gek a ce­leb­ke­dés mel­lett csak a lá­bu­kat ló­gat­ják.

Té­ve­dés, hogy a sztár­gá­zsit kapó hí­res­sé­gek a ce­leb­ke­dés mel­lett csak a lá­bu­kat ló­gat­ják.

Elindult minden idők legsikeresebb gasztroműsora

Elindult minden idők legsikeresebb gasztroműsora

Hosszú út vár a ver­seny­zőkre...

Hosszú út vár a Mas­terC­hef VIP sztár­sza­ká­csa­ira a kö­vet­kező he­tek­ben. Sokat kell küz­de­niük, ha győzni sze­ret­né­nek.

Meglepő dolgot árult el Demcsák Zsuzsa, te gondoltad volna?

Meglepő dolgot árult el Demcsák Zsuzsa, te gondoltad volna?

A Mas­terchef VIP-ben tért vissza.

A sok­ol­dalú mű­sor­ve­zető a TV2 fő­ző­mű­so­rá­ban, a Mas­terchef VIP-ben tűnt fel.

Becsöngettek, így készülnek a sulira a magyar sztárok és gyermekeik!

Becsöngettek, így készülnek a sulira a magyar sztárok és gyermekeik!

Az is­ko­la­kez­dés iz­gal­mas idő­szak.

Az is­ko­la­kez­dés nem­csak a gyer­me­kek, de szü­leik szá­mára is iz­gal­mas idő­szak. Főleg, ami­kor egy lurkó éle­té­ben elő­ször lépi át az is­kola kü­szö­bét!

Óriási bejelentések a TV2 buliján: Hihetetlen produkciókkal robbantanak!

Óriási bejelentések a TV2 buliján: Hihetetlen produkciókkal robbantanak!

Vége a tit­ko­ló­zás­nak, hétfő este min­den ki­de­rült.

Vége a tit­ko­ló­zás­nak, hétfő este min­den ki­de­rült.

Demcsák Zsuzsa nem hitt a szemének a nyaralás alatt

Demcsák Zsuzsa nem hitt a szemének a nyaralás alatt

Me­g­örült az or­szág...

A mű­sor­ve­zető éppen Hor­vát­or­szág­ban nya­ral gyer­me­ke­i­vel, így test­kö­zel­ből lát­hatta, amint győ­zelmi má­mor­ban úszik az or­szág.

Micsoda luxus, így nyaralnak a magyar hírességek

Micsoda luxus, így nyaralnak a magyar hírességek

Fan­tasz­ti­kus képek!

Ja­vá­ban tart a nyár, nem meg­lepő, hogy a leg­több ma­gyar hí­res­ség fogja a sá­tor­fá­ját, össze­cso­ma­gol és jó né­hány hétre hátra hagyja Ma­gyar­or­szá­got.

Demcsák Zsuzsa bevallotta, így érzi magát 40 évesen

Demcsák Zsuzsa bevallotta, így érzi magát 40 évesen

A mű­sor­ve­ze­tő­vel az el­múlt évben tör­tén­tek rossz dol­gok, ám ezek is kel­let­tek ahhoz, hogy ön­ma­gára ta­lál­jon.

Dem­csák Zsu­zsát nem za­varja, hogy negy­ven­éves lett. A mű­sor­ve­ze­tő­vel az el­múlt évben tör­tén­tek rossz dol­gok, ám vallja, ezek is kel­let­tek ahhoz, hogy újra ön­ma­gára ta­lál­jon. In­ter­júnk­ban sok min­den­ről őszin­tén mesél a két­gyer­me­kes édes­anya.

Vadító fotón Demcsák Zsuzsa, ne hagyd ki!

Vadító fotón Demcsák Zsuzsa, ne hagyd ki!

Az egy­kori mű­sor­ve­zető Hor­vát­or­szág­ban pihen. Na­gyon jól érzi magát. Na­gyon dögös fény­ké­pet töl­tött fel ma­gá­ról az Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Az egy­kori mű­sor­ve­zető Hor­vát­or­szág­ban pihen. Na­gyon jól érzi magát. Na­gyon dögös fény­ké­pet töl­tött fel ma­gá­ról az Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Mi lesz itt? Demcsák Zsuzsa ebbe vágott bele

Mi lesz itt? Demcsák Zsuzsa ebbe vágott bele

A mű­sor­ve­zető sze­retné to­vább­fej­lesz­teni a tu­dá­sát, ezért be­irat­ko­zott egy tan­fo­lyamra.

A mű­sor­ve­zető sze­retné to­vább­fej­lesz­teni a tu­dá­sát, ezért be­irat­ko­zott egy tan­fo­lyamra.

Hatalmas öröm érte Demcsák Zsuzsát, boldogabb, mint valaha!

Hatalmas öröm érte Demcsák Zsuzsát, boldogabb, mint valaha!

A csi­nos mű­sor­ve­zető vissza­iga­zo­lást ka­pott arról, hogy remek édes­anya, aki tö­ké­le­te­sen ne­veli két ka­masz­gyer­me­két.

Ez hihetetlen: Így kigyúrta magát a konditeremben Demcsák Zsuzsa!

Ez hihetetlen: Így kigyúrta magát a konditeremben Demcsák Zsuzsa!

A csi­nos mű­sor­ve­zető ren­ge­te­get spor­tol az el­múlt hó­na­pok­ban! El­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül a teste!

Elképesztő fotó, csontsoványra fogyott Demcsák Zsuzsa!

Elképesztő fotó, csontsoványra fogyott Demcsák Zsuzsa!

A csi­nos mű­sor­ve­zető meg­lepő képet osz­tott meg a ra­jon­gók­kal. Talán soha eddig nem volt olyan vé­kony, mint most.

A csi­nos mű­sor­ve­zető meg­lepő képet osz­tott meg a ra­jon­gók­kal. Talán soha eddig nem volt olyan vé­kony, mint most.

Váratlan bejelentést tett Demcsák Zsuzsa

Mindenkit meglepett: Váratlan bejelentést tett Demcsák Zsuzsa

Vissza­tér a kép­er­nyőre a ked­velt mű­sor­ve­zető.

Vissza­tér a kép­er­nyőre a ked­velt mű­sor­ve­zető, nem is akár­hol lehet majd újra látni!

Kiderült, miből él Demcsák Zsuzsa

Kiderült, miből él Demcsák Zsuzsa

A mű­sor­ve­zető a Ri­post­nak el­árulta: mi­lyen civil fog­lal­ko­zás­ból él.

A mű­sor­ve­zető a Ri­post­nak el­árulta: mi­lyen civil fog­lal­ko­zás­ból él.

Őszinte vallomás, először beszél lelki problémájáról Demcsák Zsuzsa!

Őszinte vallomás, először beszél lelki problémájáról Demcsák Zsuzsa!

A mű­sor­ve­zető hó­na­pok­kal ez­előtt vo­nult vissza a nyil­vá­nos­ság­tól.

A mű­sor­ve­zető hó­na­pok­kal ez­előtt vo­nult vissza a nyil­vá­nos­ság­tól azért, hogy ismét rá­ta­lál­jon ön­ma­gára.

Betegségéről vallott Demcsák Zsuzsa: Így néz most ki!

Betegségéről vallott Demcsák Zsuzsa: Így néz most ki!

Zsu­zsa töb­bek kö­zött arról is me­sélt la­punk­nak, mi­lyen za­varó tü­ne­tei van­nak.

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tőt kel­le­met­len be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról. Zsu­zsa töb­bek kö­zött arról is me­sélt la­punk­nak, mi­lyen za­varó tü­ne­tei van­nak.

Rendhagyó videó, így bulizik Demcsák Zsuzsa!

Rendhagyó videó, így bulizik Demcsák Zsuzsa!

A mű­sor­ve­zető gá­lára megy.

A mű­sor­ve­zető gá­lára megy, az elő­ké­szü­le­tek­ről pedig vi­deót osz­tott meg a ra­jon­gó­i­val. A három sze­rep­lős mi­nifilm sokak ar­cára csak majd mo­solyt.

Így ünnepelte névnapját Demcsák Zsuzsa!

Így ünnepelte névnapját Demcsák Zsuzsa!

Iz­gal­mas ese­mé­nyek tör­tén­tek!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető csa­lád­já­ban iz­gal­mas ese­mé­nyek tör­tén­tek! Zsu­zsa arról is me­sélt la­punk­nak, hogy érzi magát je­len­leg, mi­lyen az élete!

Váratlan bejelentést tett Demcsák Zsuzsa, ezt tervezi a jövőben

Váratlan bejelentést tett Demcsák Zsuzsa, ezt tervezi a jövőben

A mű­sor­ve­zető még szep­tem­ber­ben mon­dott fel az ATV-nél, azóta pedig tel­je­sen ki­zárta a nyil­vá­nos­sá­got az éle­té­ből.

A mű­sor­ve­zető még szep­tem­ber­ben mon­dott fel az ATV-nél, azóta pedig tel­je­sen ki­zárta a nyil­vá­nos­sá­got az éle­té­ből. Vajon mi­lyen meg­le­pe­tést tar­to­gat?

Falatnyi bikiniben kapták le a magyar műsorvezetőnőt

Falatnyi bikiniben kapták le a magyar műsorvezetőnőt

Meg­mu­tatta bomba alak­ját Dem­csák Zsu­zsa. Még a hideg sem za­varta.

Meg­mu­tatta bomba alak­ját Dem­csák Zsu­zsa. Még a hideg sem za­varta.

Különleges ajándékkal lepték meg Demcsák Zsuzsát Valentin-napon!

Különleges ajándékkal lepték meg Demcsák Zsuzsát Valentin-napon!

A mű­sor­ve­zető nem csak cso­dá­la­tos csok­ro­kat, de ren­ge­teg sze­re­te­tet is ka­pott a sze­rel­me­sek ün­ne­pén.

Megszólalt Demcsák Zsuzsa, nagy változás történt az életében

Megszólalt Demcsák Zsuzsa, nagy változás történt az életében

Be­szá­molt a fej­le­mé­nyek­ről.

Az egy­kori mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak a fej­le­mé­nyek­ről.

Rémisztő diagnózis, gyógyíthatatlan betegségben szenved Demcsák Zsuzsa

Rémisztő diagnózis, gyógyíthatatlan betegségben szenved Demcsák Zsuzsa

Az egy­kori mű­sor­ve­zető elő­ször be­szélt nyíl­tan a nehéz té­má­ról.

Az egy­kori mű­sor­ve­zető elő­ször be­szélt nyíl­tan a nehéz té­má­ról.

Elszólta magát, ezen dolgozik most Demcsák Zsuzsa

Elszólta magát, ezen dolgozik most Demcsák Zsuzsa

Új mun­kába kez­dett az egy­kori mű­sor­ve­zető, ami­ről a Fa­ce­book-ol­da­lán rán­totta le a lep­let.

Új mun­kába kez­dett az egy­kori mű­sor­ve­zető, ami­ről a Fa­ce­book-ol­da­lán rán­totta le a lep­let.

Mindenki gratulált Demcsák Zsuzsának

Mindenki gratulált Demcsák Zsuzsának

Több hó­na­pos ki­ha­gyás után végre vissza­tért a kö­zös­ségi mé­di­ába a csi­nos mű­sor­ve­zető! A ra­jon­gó­kat tel­je­sen le­vette a lá­buk­ról!

Több hó­na­pos ki­ha­gyás után végre vissza­tért a kö­zös­ségi mé­di­ába a csi­nos mű­sor­ve­zető! A ra­jon­gó­kat tel­je­sen le­vette a lá­buk­ról!

Teljesen meghatódott Demcsák Zsuzsa, ezt írta

Teljesen meghatódott Demcsák Zsuzsa, ezt írta

Shane Tusup be­szé­dére re­a­gált.

Az egy­kori mű­sor­ve­zető a Fa­ce­book-ol­da­lán adott han­got vé­le­mé­nyé­nek.

Készül a visszatérésre Demcsák Zsuzsa

Készül a visszatérésre Demcsák Zsuzsa

A mű­sor­ve­zető a Ri­post­nak be­szélt a ter­ve­i­ről.

A mű­sor­ve­zető a Ri­post­nak be­szélt a ter­ve­i­ről.

Hosszú hallgatás után megszólalt Demcsák Zsuzsa, így érzi magát

Hosszú hallgatás után megszólalt Demcsák Zsuzsa, így érzi magát

Ma végre meg­szó­lalt!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető szep­tem­ber óta tel­je­sen ki­vonta magát a for­ga­lom­ból. Ma végre meg­szó­lalt!

Ágyba kapott reggelivel ünnepelt Demcsák Zsuzsa

Ágyba kapott reggelivel ünnepelt Demcsák Zsuzsa

39 éves lett a tévés.

A te­le­ví­ziós hét­főn ün­ne­pelte har­minc­ki­len­ce­dik szü­le­tés­nap­ját. Gyer­me­kei a jeles alak­lom­ból haj­nal­ban kel­tek, hogy örö­met sze­rez­hes­se­nek neki.

Demcsák Zsuzsának orvoshoz kellett mennie az őt ért támadások miatt!

Demcsák Zsuzsának orvoshoz kellett mennie az őt ért támadások miatt!

Őszin­tén val­lott az el­múlt napok meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról.

A mű­sor­ve­zető Ba­lázsék mű­so­rá­ban őszin­tén val­lott az el­múlt napok meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról.

Felmondott, mosolyogva távozott az ATV-től Demcsák Zsuzsa

Felmondott, mosolyogva távozott az ATV-től Demcsák Zsuzsa

Múlt­hét csü­tör­tö­kön in­dult belső vizs­gá­lat a mű­sor­ve­zető ellen. Dem­csák Zsu­zsa min­dent meg­előzve, fel­mon­dott.

Gyermekei döntenek Demcsák Zsuzsa szerelméről

Gyermekei döntenek Demcsák Zsuzsa szerelméről

Dem­csák Zsu­zsa bol­dog.

Dem­csák Zsu­zsa egy ideje már nincs egye­dül. A mű­sor­ve­zető bol­dog­sá­gá­nak csak egy dolog vet­het véget, de akkor örökre le­mond kap­cso­la­tá­ról.

Nem hiszed el, mit ajánlottak fel Demcsák Zsuzsának!

Nem hiszed el, mit ajánlottak fel Demcsák Zsuzsának!

A mű­sor­ve­ze­tő­nőt ren­ge­te­gen ke­re­sik a vizes vb alatt, min­denki je­gyet sze­retne tőle sze­rezni.

A mű­sor­ve­ze­tő­nőt ren­ge­te­gen ke­re­sik a vizes vb alatt, min­denki je­gyet sze­retne tőle sze­rezni.

Nagy bejelentést tett Demcsák Zsuzsa, ezt nem gondoltad volna

Nagy bejelentést tett Demcsák Zsuzsa, ezt nem gondoltad volna

A nép­szerű tévés ko­moly dön­tést ho­zott a na­pok­ban. Azt is el­árulta, miért dön­tött így!

A nép­szerű tévés ko­moly dön­tést ho­zott a na­pok­ban. Azt is el­árulta, miért dön­tött így!

Még ma is félve mesél férjéről Demcsák Zsuzsa

Még ma is félve mesél férjéről Demcsák Zsuzsa

Lát­szó­lag túl van há­zas­sága ku­dar­cán.

Az ATV-hez iga­zoló nép­szerű te­le­ví­ziós lát­szó­lag túl van há­zas­sá­gá­nak ku­dar­cán, mely csú­nya pe­res­ke­dés­sel ért véget.

Hatalmas bejelentést tett Demcsák Zsuzsa

Hatalmas bejelentést tett Demcsák Zsuzsa

Ősz­től újabb nagy­ágyúk­kal erő­sít az ATV.

Ősz­től újabb nagy­ágyúk­kal erő­sít az ATV. Dem­csák Zsu­zsa és Boch­kor Gábor is Hajdú Péter mű­so­rá­nak fel­vé­te­lén je­len­tette be, hogy a csa­tor­ná­hoz iga­zol.

Kiderült a titok, sportolót szeret Demcsák Zsuzsa

Kiderült a titok, sportolót szeret Demcsák Zsuzsa

Zsu­zsa min­den ere­jé­vel igye­ke­zett ti­tok­ban tar­tani, hogy hosszú idő után ki ra­bolta el a szí­vét. Mos­tanra azon­ban egyre ke­ve­sebb a titok.

Zsu­zsa min­den ere­jé­vel igye­ke­zett ti­tok­ban tar­tani, hogy hosszú idő után ki ra­bolta el a szí­vét. Mos­tanra azon­ban egyre ke­ve­sebb a titok.

Hoppá, már gyermekeinek is bemutatta szerelmét Demcsák Zsuzsa

Hoppá, már gyermekeinek is bemutatta szerelmét Demcsák Zsuzsa

Pe­res­ke­dése után meg­ta­lálta a bol­dog­sá­got a Mokka volt mű­sor­ve­ze­tője.

Pe­res­ke­dése után meg­ta­lálta a bol­dog­sá­got a Mokka volt mű­sor­ve­ze­tője.

Demcsák Zsuzsa kiakadt az erőszakos népszokáson

Demcsák Zsuzsa kiakadt az erőszakos népszokáson

Dem­csák Zsu­zsa fel­emelte sza­vát...

Dem­csák Zsu­zsa az "erő­szak" nép­szo­ká­so­kon ala­puló for­máit sem nézi jó szem­mel, mióta csa­lá­don be­lüli erő­szak ál­do­za­tává vált.

Sztárcsemeték a Kék Bálna árnyékában

Sztárcsemeték a Kék Bálna árnyékában

Egy hete tartja láz­ban a köz­vé­le­ményt a Kék Bálna néven futó gyil­kos játék.

Egy hete tartja láz­ban a köz­vé­le­ményt a Kék Bálna néven futó gyil­kos játék, mely­nek vi­lág­szerte két­száz ha­lá­los ál­do­zata van, köz­tük két ma­gyar.

Drámai vallomás: Demcsák Zsuzsa is a gyilkos kórral harcolt

Drámai vallomás: Demcsák Zsuzsa is a gyilkos kórral harcolt

Ami­kor fel­hívta az orvos, tel­je­sen össze­om­lott, de tudta, hogy a gye­re­kei miatt nem ad­hatja fel, és le kell győz­nie a gyil­kos kórt.

Ami­kor fel­hívta az orvos, tel­je­sen össze­om­lott, de tudta, hogy a gye­re­kei miatt nem ad­hatja fel, és le kell győz­nie a gyil­kos kórt.

Demcsák Zsuzsa szerint egymást hibáztatják a nők az erőszakért

Demcsák Zsuzsa szerint egymást hibáztatják a nők az erőszakért

A mű­sor­ve­zető ke­ser­ves kor­sza­kot tud­hat maga mö­gött.

A mű­sor­ve­zető ke­ser­ves kor­sza­kot tud­hat maga mö­gött, célja azon­ban még min­dig az, hogy se­gít­sen a nehéz sorsú nőkön.

Megfelezték Demcsák büntetését

Megfelezték Demcsák büntetését

Dem­csák Zsu­zsa könnye­i­vel küzdve kérte a bí­ró­sá­got, hogy eny­hít­se­nek a rá ki­sza­bott bün­te­té­sen és rész­ben si­ke­rült is meg­lá­gyí­ta­nia az ítész szí­vét...

Dem­csák Zsu­zsa könnye­i­vel küzdve kérte a bí­ró­sá­got, hogy eny­hít­se­nek a rá ki­sza­bott bün­te­té­sen és rész­ben si­ke­rült is meg­lá­gyí­ta­nia az ítész szí­vét...

Jogerős ítélet született: verte a férje Demcsák Zsuzsát

Jogerős ítélet született: verte a férje Demcsák Zsuzsát

Ré­góta hú­zó­dik az ügy.

Verte a mű­sor­ve­ze­tőt az ex­férje, vagy sem? Ebben a rég­óta hú­zódó ügy­ben végre íté­let szü­le­tett.

Itt a beismerés: ezért tűnt el Demcsák Zsuzsa a Mokkából

Itt a beismerés: ezért tűnt el Demcsák Zsuzsa a Mokkából

Sokan ag­gód­tak a mű­sor­ve­ze­tő­ért.

Sokan ag­gód­tak, hogy Dem­csák Zsu­zsa el­hagyta a Mokka csa­pa­tát. A mű­sor­ve­zető most el­árulta, mi tör­tént.

Ezt miért? Utcára teszik a gyámügy ellen pert nyerő fiút

Ezt miért? Utcára teszik a gyámügy ellen pert nyerő fiút

Hor­váth Leon csü­tör­tö­kig ma­rad­hat.

Hor­váth Leon azzal vált is­mertté né­hány hó­nap­pal ez­előtt, hogy pert nyert a gyám­hi­va­tal ellen, ami­ért ál­lami gon­do­zott­ként egy spe­ci­á­lis ott­honba dug­ták...

Kollégájába szerelmes Demcsák Zsuzsa?

Kollégájába szerelmes Demcsák Zsuzsa?

Úgy tűnik, újra rá­ta­lált a sze­re­lem a csi­nos mű­sor­ve­ze­tőre

Úgy tűnik, újra rá­ta­lált a sze­re­lem a csi­nos mű­sor­ve­ze­tőre. Leg­alábbis a kol­lé­gák ezt sut­tog­ják a TV2 fo­lyo­sóin.

Elképesztő, amit Demcsák Zsuzsa fia művel!

Elképesztő, amit Demcsák Zsuzsa fia művel!

A mű­sor­ve­zető ka­masz fiát nem csak a sakk, de a ko­sár­labda is rabul ej­tette.

A mű­sor­ve­zető ka­masz fiát nem csak a sakk, de a ko­sár­labda is rabul ej­tette. Amit ezen a vi­deón csi­nál, azt kár lenne a vak sze­ren­csé­nek tu­laj­do­ní­tani.

Hatalmas változások a TV2-nél: ők a csatorna új arcai!

Hatalmas változások a TV2-nél: ők a csatorna új arcai!

Tel­je­sen meg­újul a Mokka.

A csa­torna reg­geli mű­sora va­do­natúj meg­je­le­nés­sel és iz­gal­mas ka­rak­te­rek­kel fris­sül.

Fiatal fiút fogadott be a családjába Demcsák Zsuzsa

Fiatal fiút fogadott be a családjába Demcsák Zsuzsa

Tá­mo­ga­tást ígért és adott.

A mű­sor­ve­zető meg­saj­nálta az egyik ri­port­ala­nyát, aki­nek tá­mo­ga­tást ígért és adott.

Elégtételt nyert Demcsák Zsuzsa

Elégtételt nyert Demcsák Zsuzsa

Em­be­rek ezrei, köz­tük Dem­csák Zsu­zsa is fel­há­bo­ro­dott a Ma­gyar Rák­el­le­nes Liga sokat vi­ta­tott kam­pányfilm­jén.

Em­be­rek ezrei, köz­tük Dem­csák Zsu­zsa is fel­há­bo­ro­dott a Ma­gyar Rák­el­le­nes Liga sokat vi­ta­tott kam­pányfilm­jén.

Fillérekből elkészítheted Demcsák Zsuzsa szilveszteri menüjét!

Fillérekből elkészítheted Demcsák Zsuzsa szilveszteri menüjét!

A csi­nos mű­sor­ve­zető el­ké­pesz­tően ügye­sen bánik a fa­ka­nál­lal is!

Hihetetlen ajánlatot tett Demcsák Zsuzsa

Hihetetlen ajánlatot tett Demcsák Zsuzsa

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője élő adás­ban hívta meg fi­a­tal fiút...

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője élő adás­ban hívta meg az ál­lami gon­do­zás­ból éppen csak ki­ke­rült fi­a­tal fiút, hogy a csa­lád­já­val töltse a szent­es­tét.

Demcsák Zsuzsát idén már nem érheti rontás

Demcsák Zsuzsát idén már nem érheti rontás

Meg­lepő dol­got ka­pott aján­dékba a mű­sor­ve­zető, ami­től idén már nem ér­heti semmi rossz, sőt még új­ra­kez­désre is szá­mít­hat pár­kap­cso­lati téren.

Meg­lepő dol­got ka­pott aján­dékba a mű­sor­ve­zető, ami­től idén már nem ér­heti semmi rossz, sőt még új­ra­kez­désre is szá­mít­hat pár­kap­cso­lati téren.

Valami nagyon furcsa Demcsák Zsuzsa fotóján: ki az a fiú vele?

Valami nagyon furcsa Demcsák Zsuzsa fotóján: ki az a fiú vele?

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője a kö­zös­ségi por­tá­lon kö­szön­tötte a kö­ve­tőit.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője a kö­zös­ségi por­tá­lon kö­szön­tötte a kö­ve­tőit.

Hoppá! Eva Mendes orvosa tüntette el Demcsák Zsuzsa karikáit!

Hoppá! Eva Mendes orvosa tüntette el Demcsák Zsuzsa karikáit!

A mű­sor­ve­zető és a vi­lág­hírű sztár egy­szerre men­tek el­vé­gez­tetni a be­avat­ko­zást.

Demcsák Zsuzsa beismerte! Orvos tüntette el ráncait

Demcsák Zsuzsa beismerte! Orvos tüntette el ráncait

Nem csi­nál tit­kot be­lőle.

A mű­sor­ve­zető úgy dön­tött, nem csi­nál tit­kot abból, ami­ből a sztár­vi­lág­ban szinte min­denki igyek­szik el­hall­gatni.

Kiderült: Genetikai örökség miatt fordult orvoshoz Demcsák Zsuzsa

Kiderült: Genetikai örökség miatt fordult orvoshoz Demcsák Zsuzsa

A mű­sor­ve­zető őszin­tén val­lott a be­avat­ko­zás­ról.

A mű­sor­ve­zető őszin­tén val­lott a be­avat­ko­zás­ról, amit ge­ne­ti­kai okok­ból kel­lett el­vé­gezni rajta.

Táncoslányként is kipróbálná magát Demcsák Zsuzsa

Táncoslányként is kipróbálná magát Demcsák Zsuzsa

Vá­rat­lan val­lo­má­sá­val sok­kolta a té­vé­né­ző­ket a nép­szerű mű­sor­ve­zető. Azt mondta, más mű­faj­ban is ki­pró­bálná magát.

Vá­rat­lan val­lo­má­sá­val sok­kolta a té­vé­né­ző­ket a nép­szerű mű­sor­ve­zető. Azt mondta, más mű­faj­ban is ki­pró­bálná magát.

Élő adásban osztotta ki Demcsák Zsuzsa Détár Enikőt!

Élő adásban osztotta ki Demcsák Zsuzsa Détár Enikőt!

Ér­de­kes je­le­net­nek le­het­tek szem­ta­núi azok a nézők, akik néz­ték a Mokka szerda reg­geli adá­sát!

Ér­de­kes je­le­net­nek le­het­tek szem­ta­núi azok a nézők, akik néz­ték a Mokka szerda reg­geli adá­sát!

Interneten zaklatják Demcsák Zsuzsát

Interneten zaklatják Demcsák Zsuzsát

A csi­nos mű­sor­ve­zető a Fa­ce­book-ol­da­lán fa­kadt ki.

A csi­nos mű­sor­ve­zető a Fa­ce­book-ol­da­lán fa­kadt ki. Hely­re­rakta az érte epe­kedő férfi­a­kat.

Az RTL új sztárja miatt szakított Demcsák Zsuzsa?

Az RTL új sztárja miatt szakított Demcsák Zsuzsa?

Durva pletyka...

A plety­kák sze­rint Dem­csák Zsu­zsa volt párja a Va­lóVi­lág leg­újabb szé­ri­á­já­nak ha­tal­mas mellű sze­rep­lő­jé­vel csalta meg a té­vést.