Delhusa Gjon

Elárulta fiatalsága titkát a magyar sztárénekes

Elárulta fiatalsága titkát a magyar sztárénekes

Hi­he­tet­len, de szer­dán be­töl­tötte 65. szü­le­tés­nap­ját Del­husa Gjon.

Hi­he­tet­len, de szer­dán be­töl­tötte 65. szü­le­tés­nap­ját Del­husa Gjon.

Kiderült az ijesztő diagnózis: Daganattal operálták Delhusa Gjont!

Kiderült az ijesztő diagnózis: Daganattal operálták Delhusa Gjont!

Az éne­kes végre el­árulta, miért volt szük­sége azon­nali mű­tétre! Ko­mo­lyabb volt a baj, mint azt bárki is hitte!

Családi titok: Előkerült Delhusa Gjon elsőszülött fia!

Családi titok: Előkerült Delhusa Gjon elsőszülött fia!

Elő­ször me­sélt első gyer­me­ké­ről az éne­kes, aki ugyan tartja a kap­cso­la­tot fi­á­val, eddig még­sem be­szélt róla...

Elő­ször me­sélt első gyer­me­ké­ről az éne­kes, aki ugyan tartja a kap­cso­la­tot fi­á­val, eddig még­sem be­szélt róla...

Döntöttek az orvosok Delhusa Gjon sorsáról

Döntöttek az orvosok Delhusa Gjon sorsáról

Sport­sé­rü­lés­sel ke­rült kór­házba, végül azon­nal ope­rálni kel­lett a le­gen­dás éne­kest. Da­ga­nat nőtt az ér­fa­lára, amit sür­gő­sen el kel­lett tá­vo­lí­tani.

Sport­sé­rü­lés­sel ke­rült kór­házba, végül azon­nal ope­rálni kel­lett a le­gen­dás éne­kest. Da­ga­nat nőtt az ér­fa­lára, amit sür­gő­sen el kel­lett tá­vo­lí­tani.

Kórházba került, műteni kellett Delhusa Gjont

Kórházba került, műteni kellett Delhusa Gjont

A 64 éves éne­kes a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be a rész­le­tek­ről. Fotót is csa­tolt!

A 64 éves éne­kes a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be a rész­le­tek­ről. Fotót is csa­tolt!

Nyaralásán vágta tönkre luxusautóját a magyar énekes

Nyaralásán vágta tönkre luxusautóját a magyar énekes

Pórul járt Del­husa Gjoni.

Fi­gyel­met­len­sége miatt pórul járt Del­husa Gjoni. Az éne­kes múlt héten Hor­vát­or­szág­ban nya­ralt. Va­sár­nap in­dult vissza Bu­da­pestre.

Ez ám a vallomás: Delhusa az anyját látja 21 éves barátnőjében

Ez ám a vallomás: Delhusa az anyját látja 21 éves barátnőjében

Fanni szép­re­mé­nyű úszó volt...

Fanni szép­re­mé­nyű úszó volt Győr­ben, ami­kor egy kon­cert után meg­is­mer­ke­dett a nála 42 évvel idő­sebb éne­kes­sel.

Fordulat Delhusa Gjon párkapcsolatában, ezt kevesen gondolták volna

Fordulat Delhusa Gjon párkapcsolatában, ezt kevesen gondolták volna

Egé­szen más volt a hely­zet, ami­kor össze­jött 21 éves ked­ve­sé­vel...

Egé­szen más volt a hely­zet, ami­kor össze­jött mind­össze 21 éves ked­ve­sé­vel...

Fiatal élsportoló rabolta el Delhusa Gjon szívét

Fiatal élsportoló rabolta el Delhusa Gjon szívét

A gyö­nyörű lány nem­csak a ked­vese, a mú­zsája is lett a 63 éves éne­kes­nek. Még a kor­kü­lönb­ség sem za­varja!

A gyö­nyörű lány nem­csak a ked­vese, a mú­zsája is lett a 63 éves éne­kes­nek. Még a kor­kü­lönb­ség sem za­varja!

Másik buszra szállt, így úszta meg a terrortámadást a magyar énekes

Másik buszra szállt, így úszta meg a terrortámadást a magyar énekes

Del­husa Gjon szem­ta­núja volt egy tu­ris­ta­busz fel­rob­ban­tá­sá­nak. Csak a sze­ren­csén múlt, hogy nem volt az uta­sok kö­zött.

Adásban égette le magát Delhusa Gjon

Adásban égette le magát Delhusa Gjon

Az éne­kes dup­lán is kel­le­met­len hely­zetbe hozta magát a Hal a tor­tán fel­vé­te­lén, hi­szen ki­de­rült, hogy fo­galma sincs híres ven­dég­lá­tó­já­ról.

Az éne­kes dup­lán is kel­le­met­len hely­zetbe hozta magát a Hal a tor­tán fel­vé­te­lén, hi­szen ki­de­rült, hogy fo­galma sincs híres ven­dég­lá­tó­já­ról.

Évtizedekkel fiatalabb lányok teszik boldoggá az énekes veteránokat

Évtizedekkel fiatalabb lányok teszik boldoggá az énekes veteránokat

Egye­sek meg­bot­rán­koz­nak a za­varba ejtő kor­kü­lönb­sé­gen, ám az alábbi éne­ke­sek pél­da­ér­té­kűen ke­ze­lik a hely­ze­tet.

2016 a Sátán éve? Így vélekednek a spirituális magyar sztárok!

2016 a Sátán éve? Így vélekednek a spirituális magyar sztárok!

Ri­asztó te­ó­ria lá­tott nap­vi­lá­got az idei esz­ten­dő­ről.

Ri­asztó te­ó­ria lá­tott nap­vi­lá­got az idei esz­ten­dő­ről. Egye­sek sze­rint 2016 há­rom­szo­ro­san is az ördög éve. A Ri­post meg­kér­dezte a spi­ri­tu­á­lis gon­dol­ko­dású hazai ce­le­be­ket, mit gon­dol­nak a sá­táni je­len­ség­ről...

Sanyargató diéta - Belefogyott a szerelembe Delhusa Gjon

Sanyargató diéta - Belefogyott a szerelembe Delhusa Gjon

Rá sem lehet is­merni a nép­szerű elő­adóra, aki pár hónap le­for­gása alatt szinte tel­je­sen új­já­szü­le­tett.