Delhusa Gjon

Durva fertőzést kapott a magyar énekes

Durva fertőzést kapott a magyar énekes

A nép­szerű elő­adó­nak ko­moly ter­vei vol­tak a kü­lön­le­ges ál­la­ta­i­val, de már meg­bánta, hogy be­le­fo­gott a do­logba. Pedig mi­lyen jónak tűnt a ma­da­ras el­kép­ze­lés!

A nép­szerű elő­adó­nak ko­moly ter­vei vol­tak a kü­lön­le­ges ál­la­ta­i­val, de már meg­bánta, hogy be­le­fo­gott a do­logba. Pedig mi­lyen jónak tűnt az el­kép­ze­lés!

FRISS HÍREK

Kórházba került, műteni kellett Delhusa Gjont

Kórházba került, műteni kellett Delhusa Gjont

Be­szá­molt a rész­le­tek­ről.

A 64 éves éne­kes a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be a rész­le­tek­ről. Fotót is csa­tolt!

Döntöttek az orvosok Delhusa Gjon sorsáról

Döntöttek az orvosok Delhusa Gjon sorsáról

Sport­sé­rü­lés­sel ke­rült kór­házba, végül azon­nal ope­rálni kel­lett a le­gen­dás éne­kest. Da­ga­nat nőtt az ér­fa­lára, amit sür­gő­sen el kel­lett tá­vo­lí­tani.

Sport­sé­rü­lés­sel ke­rült kór­házba, végül azon­nal ope­rálni kel­lett a le­gen­dás éne­kest. Da­ga­nat nőtt az ér­fa­lára, amit sür­gő­sen el kel­lett tá­vo­lí­tani.

Kiderült az ijesztő diagnózis: Daganattal operálták Delhusa Gjont!

Kiderült az ijesztő diagnózis: Daganattal operálták Delhusa Gjont!

Az éne­kes végre el­árulta, miért volt szük­sége azon­nali mű­tétre!

Az éne­kes végre el­árulta, miért volt szük­sége azon­nali mű­tétre!

Fordulat Delhusa Gjon párkapcsolatában, ezt kevesen gondolták volna

Fordulat Delhusa Gjon párkapcsolatában, ezt kevesen gondolták volna

Egé­szen más volt a hely­zet, ami­kor össze­jött 21 éves ked­ve­sé­vel...

Egé­szen más volt a hely­zet, ami­kor össze­jött 21 éves ked­ve­sé­vel...

Ez ám a vallomás: Delhusa az anyját látja 21 éves barátnőjében

Ez ám a vallomás: Delhusa az anyját látja 21 éves barátnőjében

Fanni szép­re­mé­nyű úszó volt...

Fanni szép­re­mé­nyű úszó volt Győr­ben, ami­kor egy kon­cert után meg­is­mer­ke­dett a nála 42 évvel idő­sebb éne­kes­sel.

Fiatal élsportoló rabolta el Delhusa Gjon szívét

Fiatal élsportoló rabolta el Delhusa Gjon szívét

Sze­relme akár a lánya is le­hetne!

A gyö­nyörű lány nem­csak a ked­vese, a mú­zsája is lett a 63 éves éne­kes­nek!

Nyaralásán vágta tönkre luxusautóját a magyar énekes

Nyaralásán vágta tönkre luxusautóját a magyar énekes

Fi­gyel­met­len­sége miatt pórul járt Del­husa Gjoni. Az éne­kes múlt héten Hor­vát­or­szág­ban nya­ralt.

Fi­gyel­met­len­sége miatt pórul járt Del­husa Gjoni. Az éne­kes a múlt héten Hor­vát­or­szág­ban. Va­sár­nap in­dult vissza Bu­da­pestre, de előtte meg­állt egy ben­zin­kút­nál. Az éne­kes a múlt héten Hor­vát­or­szág­ban. Va­sár­nap in­dult vissza Bu­da­pestre, de előtte meg­állt egy ben­zin­kút­nál.

2016 a Sátán éve? Így vélekednek a spirituális magyar sztárok!

2016 a Sátán éve? Így vélekednek a spirituális magyar sztárok!

Egye­sek sze­rint 2016 há­rom­szo­ro­san is az ördög éve. Mit gon­dol­nak erről a ce­le­bek?

Másik buszra szállt, így úszta meg a terrortámadást a magyar énekes

Másik buszra szállt, így úszta meg a terrortámadást a magyar énekes

Del­husa Gjon sze­ren­csé­jén múlt, hogy ő maga nem volt a fel­rob­ban­tott busz uta­sai kö­zött.

Sanyargató diéta - Belefogyott a szerelembe Delhusa Gjon

Sanyargató diéta - Belefogyott a szerelembe Delhusa Gjon

Rá sem lehet is­merni a nép­szerű elő­adóra, aki pár hónap le­for­gása alatt szinte tel­je­sen új­já­szü­le­tett.