Dékány Sarolta

Romokban Koós János özvegye

Romokban Koós János özvegye

Dé­kány Sa­rolta nem tudta fel­dol­gozni sze­re­tett férje el­vesz­té­sét.

Dé­kány Sa­rolta a mai napig nem tudta fel­dol­gozni sze­re­tett férje el­vesz­té­sét, Koós János ba­rá­tai pró­bál­ják az öz­vegy­ben tar­tani a lel­ket.

Súlyos döntést hozhat Koós János özvegye, minden a férjére emlékezteti

Súlyos döntést hozhat Koós János özvegye, minden a férjére emlékezteti

"Ne gon­dolja senki, hogy belül nem zo­ko­gok."

"Ha­tá­ro­zot­tan job­ban va­gyok, de ne gon­dolja senki, hogy belül nem zo­ko­gok."

Egyre rosszabbul van, teljesen magába roskadt Koós János özvegye

Egyre rosszabbul van, teljesen magába roskadt Koós János özvegye

Nem szokta el­hagyni a házat, és férje sze­mé­lyes hol­mi­ja­i­hoz sem nyúlt.

Nem szokta el­hagyni a házat, és férje hol­mi­ja­i­hoz sem nyúlt. Ki­lá­tás­ta­lan­nak látja az éle­tét.

Zokogva vallotta be Koós János özvegye: rajta már nem lehet segíteni

Zokogva vallotta be Koós János özvegye: rajta már nem lehet segíteni

Dé­kány Sa­rolta nem tudja el­fo­gadni, hogy el­vesz­tette a tár­sát.

Dé­kány Sa­rolta nem tudja el­fo­gadni, hogy el­vesz­tette a tár­sát.

Összeomlott a szertartás után, mindenki Koós János özvegyét félti

Összeomlott a szertartás után, mindenki Koós János özvegyét félti

Szerda dél­után ha­tal­mas tömeg előtt végső bú­csút vet­tek sze­ret­tei, tisz­te­lői, pá­lya­tár­sai és ba­rá­tai Koós Já­nos­tól.

Megrázó vallomást tett Koós János özvegye

Megrázó vallomást tett Koós János özvegye

A 70 éves éne­kes­nőt na­gyon meg­vi­selte, hogy 48 év há­zas­ság után el kel­lett te­met­nie fér­jét.

A 70 éves éne­kes­nőt na­gyon meg­vi­selte, hogy 48 év há­zas­ság után el kel­lett te­met­nie fér­jét.

Összeomlott a temetésen Koós János özvegye

Összeomlott a temetésen Koós János özvegye

Dé­kány Sa­rolta össze­törve ér­ke­zett...

Dé­kány Sa­rolta össze­törve, gyer­me­kei ol­da­lán ér­ke­zett meg szerda dél­után a Far­kas­réti Te­me­tőbe, hogy végső bú­csút ve­gyen fér­jé­től Koós Já­nos­tól.

Döbbenet Koós János temetése után, özvegye oda se tudott menni a sírhoz

Döbbenet Koós János temetése után, özvegye oda se tudott menni a sírhoz

A gyá­szoló Dé­kány Sa­rolta nincs jól, sem­mi­hez sincs ereje.

A gyá­szoló Dé­kány Sa­rolta nincs jól, sem­mi­hez sincs ereje. Egye­lőre nem tu­dott el­bú­csúzni fér­jé­től.

Első látásra szerelem: így ismerkedett meg feleségével Koós János

Első látásra szerelem: így ismerkedett meg feleségével Koós János

Meg­for­dult Tor­dai Teri ol­da­lán is.

Mi­e­lőtt Koós János be­le­sze­re­tett volna Dé­kány Sa­rol­tába, meg­for­dult Tor­dai Teri és Fodor Zsóka ol­da­lán is.