Dallos Bogi

Újra képernyőn: visszatér a csinos magyar műsorvezető

Újra képernyőn: visszatér a csinos magyar műsorvezető

A Dal 2019 után, most egy talk­show-ban bi­zo­nyít­hat Dal­los Bogi az M2 Pe­tőfi TV-n.

A Dal 2019 után, most egy talk­show-ban bi­zo­nyít­hat Dal­los Bogi az M2 Pe­tőfi TV-n.

FRISS HÍREK

Nagy Feró: Jöjjenek az öregek, és mérkőzzenek meg!

Nagy Feró: Jöjjenek az öregek és mérkőzzenek meg!

Feró a zsű­ri­ben fog­lal majd he­lyet.

Az éne­kes a zsűri tag­ja­ként erő­síti A Dal 2019-et, mely­ben azt a pro­duk­ciót ke­re­sik, amely ha­zán­kat kép­vi­sel­heti a kö­vet­kező Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon.

Kulisszatitkok a stúdióból: így készülnek a show-ra a műsorvezetők

Kulisszatitkok a stúdióból: így készülnek a show-ra a műsorvezetők

Nagy csa­pat dol­go­zik A Dal há­zi­gaz­dá­i­nak tö­ké­le­tes meg­je­le­né­sén.

Nagy csa­pat dol­go­zik A Dal há­zi­gaz­dá­i­nak tö­ké­le­tes meg­je­le­né­sén.

Ismerős arcokkal indul A Dal: ők lesznek az első adás versenyzői

Ismerős arcokkal indul A Dal: ők lesznek az első adás versenyzői

Ismét Ma­gyar­or­szág dalát ke­re­sik hat héten ke­resz­tül! Nézd meg kik lép­nek elő­ször szín­padra!

Ismét Ma­gyar­or­szág dalát ke­re­sik hat héten ke­resz­tül!

Hatalmas változás történt Jakabos Zsuzsa életében!

Hatalmas változás történt Jakabos Zsuzsa életében!

Az úszónő Dal­los Bo­gi­nak val­lott arról, hogy es­kü­vője óta mennyi min­den át­ala­kult az éle­té­ben, és egy ti­tok­za­tos meg­jegy­zést is el­eresz­tett.

Az úszónő Dal­los Bo­gi­nak val­lott arról, hogy es­kü­vője óta mennyi min­den át­ala­kult az éle­té­ben, és egy ti­tok­za­tos meg­jegy­zést is el­eresz­tett.

Izgalmas egyéniség ült be Dallos Bogi nappalijába!

Izgalmas egyéniség ült be Dallos Bogi nappalijába!

Újabb iz­gal­mas adás kö­vet­ke­zik.

A mű­sor­ve­zető ismét nap­pa­li­jába in­vi­tálta egyik ked­ven­cün­ket, ez nem je­lent­het mást, mint egy újabb iz­gal­mas 7kor­ná­lam adást az M2 Pe­tőfi Tv mű­so­rán.

Tatár Csilla megbánta a természetes szülést

Tatár Csilla megbánta a természetes szülést

Csil­lát a mai napig lel­ki­is­me­ret fur­da­lás gyötri...

Csil­lát a mai napig lel­ki­is­me­ret fur­da­lás gyötri, ami­ért ra­gasz­ko­dott hozzá, hogy ter­mé­sze­tes úton hozza vi­lágra első gyer­me­két.

Hoppá, hűtlenségéről vallott a magyar sztár!

Hoppá, hűtlenségéről vallott a magyar sztár!

A nép­szerű ze­nész rend­kí­vül za­varba jött, ami­kor a hű­ség­ről kér­dezte őt Dal­los Bogi, és meg­lepő vá­laszt adott! A tel­jes adás hétfő este ki­lenc­től lesz lát­ható.

A nép­szerű ze­nész rend­kí­vül za­varba jött, ami­kor a hű­ség­ről kér­dezte őt Dal­los Bogi, és meg­lepő vá­laszt adott!

Meglepő pletyka, megkérte barátnője kezét Freddie

Meglepő pletyka, megkérte barátnője kezét Freddie

A 7kor nálam! ven­dége volt.

Dal­los Bogi ismét ki­tárta aj­ta­ját egy is­mert ember előtt, hogy meg­vi­tas­sák az élet fon­tos dol­gait. A 7kor nálam! ven­dége ez­út­tal Fred­die volt.

Ez történik, ha két blogger találkozik

Ez történik, ha két blogger találkozik

Bogi és Fru­zsi mind­ket­ten fi­a­ta­lok és össze­köti őket a fe­le­lős­ség.

Bogi és Fru­zsi mind­ket­ten fi­a­ta­lok és össze­köti őket a fe­le­lős­ség, amit ma­gukra vál­ta­lak azzal, hogy ren­ge­te­gen kö­ve­tik őket.

Tatár Csilla faggatta az énekesnőt

Tatár Csilla faggatta az énekesnőt

Ki­csit fur­csán érezte magát az éne­kesnő, aki kér­de­ző­ből vált kér­de­zetté.

Ki­csit fur­csán érezte magát az éne­kesnő, aki kér­de­ző­ből vált kér­de­zetté. Rá­adá­sul nem akár­ki­vel ke­rült szembe.