curtis

Sokat köszörült a csorbán Curtis: Idős asszonynak segített

Sokat köszörült a csorbán Curtis: Idős asszonynak segített

Bár ra­jon­gói közül sokan gon­dol­ják úgy, hogy a néma se­gít­ség ne­me­sebb lett volna...

Bár ra­jon­gói közül sokan gon­dol­ják úgy, hogy a néma se­gít­ség ne­me­sebb lett volna, mégis tény, hogy Ma­rika néni mo­so­lya sokat el­árul.

FRISS HÍREK

Megmutatta új tetkóját Curtis

Megmutatta új tetkóját Curtis

Cur­tis na­gyon hálás sze­rel­mé­nek, aki mel­lette volt a baj­ban.

Cur­tis na­gyon hálás sze­rel­mé­nek, aki mel­lette volt a baj­ban. Nehéz idő­kön van­nak túl.

Ezen még Curtis is elérzékenyült: Nem tudott nemet mondani

Ezen még Curtis is elérzékenyült: Nem tudott nemet mondani

A rap­per nem min­dig áll a hely­zet ma­gas­la­tán, de ha kell a szíve a he­lyén van.

A rap­per nem min­dig áll a hely­zet ma­gas­la­tán, de ha kell a szíve a he­lyén van.

Curtis lett 2018 botrányhőse

Hihetetlen de igaz: Curtis csúnyán lenyomta Berkit

Ta­valy év végén el­gon­dol­kod­tunk, kié lehet a kép­ze­let­beli kupa.

Év végén mint ren­de­sen, el­gon­dol­kod­tunk azon, hogy me­lyik hazai celeb ér­de­melné meg az év bot­rány­hő­sé­nek járó kép­ze­let­beli kupát.

Saját rajongói szedik darabokra a szilveszterre készülő Curtist

Saját rajongói szedik darabokra a szilveszterre készülő Curtist

Úgy tűnik, a rap­per nem tud olyat posz­tolni, ami­vel ki­bé­kít­heti ra­jon­góit. Hiába ígér, már nem hisz­nek neki...

Meglepő nyilatkozat: Majka visszavárja Curtist

Meglepő nyilatkozat: Majka visszavárja Curtist

11 nap és Cur­tis ha­za­tér­het a re­hab­ról. Meny­asszo­nya, Krisz­tike nem is tudja lep­lezni bol­dog­sá­gát.

11 nap és Cur­tis ha­za­tér­het a re­hab­ról. Meny­asszo­nya, Krisz­tike nem is tudja lep­lezni bol­dog­sá­gát.

Megemlékezésre készül: Barátját gyászolja Curtis

Megemlékezésre készül: Barátját gyászolja Curtis

Cur­tis igyek­szik élet­ben tar­tani ba­rátja em­lé­két és má­so­kat is erre biz­tat.

Cur­tis igyek­szik élet­ben tar­tani ba­rátja em­lé­két és má­so­kat is erre biz­tat.

Fellélegezhet Majka: Ezt üzente neki Curtis

Fellélegezhet Majka: Ezt üzente neki Curtis

Évet ér­té­kelt, min­dent számba vett Cur­tis és bol­dog, hogy vége. Nem is csoda, hi­szen szám­ta­lan fájó dolog tör­tént .

Évet ér­té­kelt, min­dent számba vett Cur­tis és bol­dog, hogy vége. Nem is csoda, hi­szen szám­ta­lan fájó dolog tör­tént .

Menti a menthetőt: 100 ezer forinttal vezekel Curtis

Menti a menthetőt: 100 ezer forinttal vezekel Curtis

Eső után kö­pö­nyeg...

A rap­per már min­den­ki­nek csa­ló­dást oko­zott, aki­nek csak le­he­tett, most pedig ne­ki­lá­tott lát­vá­nyo­san ada­kozni. Eső után kö­pö­nyeg...

Balesete után magára hagyta menyasszonya Curtist

Balesete után magára hagyta menyasszonya Curtist

Cur­tis­nek egye­dül kell bi­zo­nyí­ta­nia.

Cur­tis­nek most egye­dül kell bi­zo­nyí­ta­nia, nincs mel­lette Krisz­tike.

Itt a teljes sztori: ez a sztár ült Curtis mellett a balesetnél

Itt a teljes sztori: ez a sztár ült Curtis mellett a balesetnél

Az érin­tet­tek mé­lyen hall­gat­nak, de a Ri­post­nak már két szem­tanú is ál­lítja: nem­csak a rap­pert lát­ták...

Az érin­tet­tek mé­lyen hall­gat­nak, de a Ri­post­nak már két szem­tanú is ál­lítja: nem­csak a rap­pert, de jó­ba­rát­ját, Emi­liót is lát­ták ki­szállni az össze­tört au­tó­ból.

Ellentmondásos részletek Curtis balesetéről: Megszólalt a másik fél

Ellentmondásos részletek Curtis balesetéről: Megszólalt a másik sofőr

Fél­tik az or­vo­sok Cur­tist, aki hét­vé­gén au­tó­bal­ese­tet szen­ve­dett, szét­fe­jelte au­tója szél­vé­dő­jét.

Curtis újabb gyanús balesete: Elmenekült a helyszínről

Curtis újabb gyanús balesete: Elmenekült a helyszínről

Vajon mi oka le­he­tett erre?

Vajon mi oka le­he­tett Cur­tis­nek el­hagyni a szom­bat dél­előtti au­tó­bal­eset hely­szí­nét, ha még csak nem is ő ve­ze­tett? Kü­lö­nös, amit tett!

Élő adásban tépte le magáról a nadrágot Curtis és Baronits Gábor

Élő adásban tépte le magáról a nadrágot Curtis és Baronits Gábor

Nem semmi pro­duk­ció volt. Cur­tis és Ba­ro­nits Gábor min­den höl­gyet le­vett a lá­bá­ról.

Kiborult a bili: Curtis trágár üzenetet küldött Majkának

Kiborult a bili: Curtis trágár üzenetet küldött Majkának

Cur­tis eddig igye­ke­zett vi­sel­kedni.

Cur­tis eddig igye­ke­zett úri­em­ber­ként vi­sel­kedni, ám, mi­u­tán ismét dro­go­zás­sal vá­dol­ták meg, hét­főn este el­sza­kadt nála cérna.

Ledobták a textilt: Így fest egy szál alsóban Curtis és Baronits Gábor

Ledobták a textilt: Így fest egy szál alsóban Curtis és Baronits Gábor

Tud­nak még meg­le­pe­tést okozni, meg­mu­tat­ták, mi van a ruha alatt.

Tud­nak még meg­le­pe­tést okozni, meg­mu­tat­ták, mi van a ruha alatt.

Döbbenetes fotót osztott meg Curtis a válogatott focista kivégzéséről

Döbbenetes fotót osztott meg Curtis a válogatott focista kivégzéséről

A rap­per fel­há­bo­ro­dá­sá­nak adott nyo­ma­té­kot azzal a fény­kép­pel, me­lyen a le­gen­dás fut­bal­lista lát­ható.

Ez durva: Élő adásban büntették meg Curtist

Ez durva: Élő adásban büntették meg Curtist

Köllő Ba­bett nem kí­mélte Cur­tist, aki a héten csú­nyán cser­ben­hagyta.

Köllő Ba­bett nem kí­mélte Cur­tist, aki a héten csú­nyán cser­ben­hagyta. Csak örül­het, ha nem ér­zett fáj­dal­mat a rap­per.

Curtis félreérthetetlen üzenetet küldött Majkának

Curtis félreérthetetlen üzenetet küldött Majkának

Már egy ideje nehéz éj­sza­kái le­het­nek Maj­ká­nak, és az is biz­tos, hogy Cur­tis nem könnyíti meg a dol­gát.

Már egy ideje nehéz éj­sza­kái le­het­nek Maj­ká­nak, és az is biz­tos, hogy Cur­tis nem könnyíti meg a dol­gát.

Kiderült az igazság: Így érez Curtis Majka iránt a drogbotrány óta

Kiderült az igazság: Így érez Curtis Majka iránt a drogbotrány óta

Több mint két hét telt el azóta, hogy ki­bo­rult a bili, azóta gya­nú­san nagy a csend Cur­tis és Majka körül.

Itt a bizonyíték: Curtisnek jót tett a kokainbotrány

Itt a bizonyíték: Curtisnek jót tett a kokainbotrány

Hét­vé­gente napi két fel­lé­pés.

Hét­vé­gente akár napi két fel­lé­pés, tévés fel­ké­ré­sek, lu­xus­uta­zá­sok...

A botrány óta először találkozott Majka és Curtis: Ez történt

A botrány óta először találkozott Majka és Curtis: Ez történt

Nagy­sza­bású saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón je­len­tette be új, őszi prog­ram­struk­tú­rá­ját a TV2.

Nagy­sza­bású saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón je­len­tette be új, őszi prog­ram­struk­tú­rá­ját a TV2.

El sem engedte Curtist: Ezért ölelte szorosan a Kossuth-díjas énekesnő

El sem engedte Curtist: Ezért ölelte szorosan a Kossuth-díjas énekesnő

Hu­szon­ki­len­ce­dik szü­le­tés­nap­ját ba­rá­tai kö­ré­ben ün­ne­pelte a rap­per.

Hu­szon­ki­len­ce­dik szü­le­tés­nap­ját ba­rá­tai kö­ré­ben ün­ne­pelte a rap­per.

Till Attila kiáll Majka mellett: Ezt üzente Curtisnek

Till Attila kiáll Majka mellett: Ezt üzente Curtisnek

Til­lá­nak elege lett.

Til­lá­nak elege lett, ke­mény sza­vak­kal iga­zí­totta el az in­ter­ne­tes kom­men­te­lő­ket.

Curtis otthon ülve is jó pénzt keres Majka dalaival

Curtis otthon ülve is jó pénzt keres Majka dalaival

Cur­tis élete leg­jobb be­fek­te­tése volt.

Cur­tis élete leg­jobb be­fek­te­tése volt, hogy évek­kel ez­előtt csat­la­ko­zott Maj­ká­hoz. Amíg a közös dalok si­ke­re­sek, nincs mitől tar­ta­nia.

Végre kiderült: Ők lesznek a Csak show és más semmi versenyzői

Végre kiderült: Ők lesznek a Csak show és más semmi versenyzői

Ki­de­rült végre, hogy kik szó­ra­koz­tat­ják ős­szel a TV2 né­zőit.

Ki­de­rült végre, hogy kik szó­ra­koz­tat­ják ős­szel a TV2 né­zőit.

Nem Curtis az egyetlen: Ők is függőséggel küzdöttek

Nem Curtis az egyetlen: Ők is függőséggel küzdöttek

Be­lépni könnyű a füg­gő­sé­gek bi­ro­dal­mába, de a ki­utat csak ke­ve­sen ta­lál­ják meg. Van aki­nek si­ke­rült, van aki be­le­halt...

Be­lépni könnyű a füg­gő­sé­gek bi­ro­dal­mába, de a ki­utat csak ke­ve­sen ta­lál­ják meg. Van aki­nek si­ke­rült, van aki be­le­halt...

Súlyos szabályt szegett Majka: Nagy bajba kerülhet

Súlyos szabályt szegett Majka: Nagy bajba kerülhet

Majka né­hány napja a hazai sztár­vi­lág ed­digi leg­na­gyobb drog­bi­li­jét bo­rí­totta ki.

Majka né­hány napja a hazai sztár­vi­lág ed­digi leg­na­gyobb drog­bi­li­jét bo­rí­totta ki, ám emi­att, a ra­jon­gók egy része is áru­ló­nak tartja.

Megszólal a szakember: Ez vezetett a Majka-Curtis botrányhoz

Megszólal a szakember: Ez vezetett a Majka-Curtis botrányhoz

Napok óta más­ról sem szól­nak a hírek, csak a két rap­per sza­kí­tá­sá­ról. De mi is áll­ha­tott a hát­tér­ben? Itt a vá­lasz!

Így lépett túl a szakításon Majka- Videó

Így lépett túl a szakításon Majka- Videó

Majka meg­rázta magát...

Majka meg­rázta magát és máris túl­tette magát azon, hogy Cur­tis nél­kül kell helyt­áll­nia. Telt ház előtt mu­tatta meg, mit tud!

Nem hiszed el, hol tolja vasárnap Curtis

Nem hiszed el, hol tolja vasárnap Curtis

Az élet nem áll­hat meg akkor sem, ha az ember lá­bára úti­la­put köt­nek.

Az élet nem áll­hat meg akkor sem, ha az ember lá­bára úti­la­put köt­nek. A ko­ka­in­bot­rányba ke­ve­re­dett rap­per­nek ér­de­kes prog­ramja van mára.

Elképesztő videó: Drogmegelőzési programban vett részt Curtis

Elképesztő videó: Drogmegelőzési programban vett részt Curtis

Az el­múlt évek­ben sztá­rok sora állt már kü­lön­böző drog­pre­ven­ciós prog­ra­mok mellé. Így tett Cur­tis is...

Taxisok találtak rá a kóborló Curtisre

Taxisok találtak rá a kóborló Curtisre

Az egész város őt ke­reste, mi­u­tán fa­kép­nél hagyta tár­sait.

Mi­u­tán a rap­per se szó, se be­széd fa­kép­nél hagyta a kon­cert előtt Maj­kát és a kö­zön­sé­get, égre-földre ke­res­ték.

Így reagáltak a sztárok Curtis drogbotrányára

Így reagáltak a sztárok Curtis drogbotrányára

Majka ki­rob­ban­totta az év leg­na­gyobb bot­rá­nyát.

Majka ki­rob­ban­totta az év leg­na­gyobb bot­rá­nyát. Ter­mé­sze­te­sen ha­zánk sztár­ja­i­nak is van hoz­zá­fűz­ni­va­lója a do­log­hoz... Néz­zük, ki mit mond!

Mi van itt? Jogosan akadt ki Majka

Mi van itt? Jogosan akadt ki Majka

A rap­per egy igen ér­de­kes dol­got fe­de­zett fel a leg­na­gyobb ze­ne­meg­osztó por­tá­lon. Vajon mi áll­hat emö­gött? Min­den­esetre fe­let­tébb kü­lö­nös.

A rap­per egy igen ér­de­kes dol­got fe­de­zett fel a leg­na­gyobb ze­ne­meg­osztó por­tá­lon. Vajon mi áll­hat emö­gött?

Nem csak ígérgetett: Így szervezi esküvőjét a népszerű magyar rapper

Nem csak ígérgetett: Így szervezi esküvőjét a népszerű magyar rapper

Cur­tis, alig több mint egy éve van együtt sze­rel­mé­vel.

Cur­tis, alig több mint egy éve van együtt sze­rel­mé­vel.

Pszichológus kezeli a drogosan balesetet okozó magyar sztárt

Pszichológus kezeli a drogosan balesetet okozó magyar sztárt

Cur­tis bal­ese­tet oko­zott.

Cur­tis bal­ese­tet oko­zott, és ez a ször­nyű­ség rá­éb­resz­tette arra, hogy vál­toz­tat­nia kell.

Ezt nézd, mit vadászott nyaralásán Curtis

Ezt nézd, mit vadászott nyaralásán Curtis

A rap­per ba­rát­nő­jé­vel uta­zott el.

A rap­per ba­rát­nő­jé­vel uta­zott el, hogy ka­lan­doz­za­nak egy ki­csit.

Majka reagált a botrányra: páros lábbal szállt bele Jollyba

Majka reagált a botrányra: páros lábbal szállt bele Jollyba

Eddig Majka nem folyt bele a Volt Fesz­ti­vál körül ki­ala­kult hisz­tibe.

Eddig Majka nem folyt bele a Volt Fesz­ti­vál körül ki­ala­kult hisz­tibe.

Barátnőjével együtt hagyta el az országot a népszerű magyar rapper

Barátnőjével együtt hagyta el az országot a népszerű magyar rapper

Cur­tis ha­tal­mas mo­sollyal az arcán szállt fel a re­pü­lő­gépre.

Cur­tis ha­tal­mas mo­sollyal az arcán szállt fel a re­pü­lő­gépre.

Jogerős ítélet! A drog miatt évekre bevonták Curtis jogosítványát!

Jogerős ítélet! A drog miatt évekre bevonták Curtis jogosítványát!

Sú­lyos­bí­tott a bí­ró­ság a bó­dult ál­la­pot­ban bal­ese­tet okozó rap­per ügyé­ben!

Mi van itt? Anyaszült meztelenül mutatta meg magát Curtis

Mi van itt? Anyaszült meztelenül mutatta meg magát Curtis

Sok min­den ki­te­lik a rap­per­től...

Sok min­den ki­te­lik a rap­per­től, de erre azért még tőle sem szá­mí­tot­tunk. Egy szál sem­mi­ben fo­tóz­ták le a ka­na­pén.

Ezzel a képpel búcsúzott: Elhagyta az országot a magyar rapper

Ezzel a képpel búcsúzott: Elhagyta az országot a magyar rapper

Cur­tis rég­óta várta már ezt az uta­zást. Végre el­jött az idő.

Cur­tis rég­óta várta már ezt az uta­zást. Végre el­jött az idő, ba­rá­tai tár­sa­sá­gá­ban hagyta el Ma­gyar­or­szá­got.

Bangó Margitnak öltözött Curtis egy farsangi buliban!

Bangó Margitnak öltözött Curtis egy farsangi buliban! - Fotóval

Rö­hö­gő­görcsbe ful­ladt a far­sangi mu­lat­ság, ami­kor meg­lát­ták a rap­per vic­ces jel­me­zét!

Szó sze­rint rö­hö­gő­görcsbe ful­ladt a far­sangi mu­lat­ság, ami­kor meg­lát­ták a rap­per vic­ces jel­me­zét! Azért a há­zi­gaz­dá­kat sem kel­lett fél­teni! Ők is egé­szen el­ké­pesztő át­ala­ku­lá­son men­tek ke­resz­tül, ki­fe­je­zet­ten az ál­ar­cos­bál miatt.

Jegyüzérek gazdagodnak Majkáék nagykoncertjén

Jegyüzérek gazdagodnak Majkáék nagykoncertjén

Majka és Cur­tis már­cius 17-ei Aréna-kon­cert­jére már most min­den jegy el­kelt.

Majka és Cur­tis már­cius 17-ei Aréna-kon­cert­jére már most min­den jegy el­kelt.

Még ezt is megteszi szerelme kedvéért Curtis

Még ezt is megteszi szerelme kedvéért Curtis

Május óta van együtt Krisz­ti­vel.

A rap­per má­jus­ban is­mer­ke­dett meg Krisz­ti­vel, aki­vel pár nap után össze is köl­töz­tek. Cur­tis az el­múlt fél évben szinte min­den­nap tett ki közös képet pár­já­val.

Együtt töltött egy napot Párizsban Palvin és Curtis

Együtt töltött egy napot Párizsban Palvin és Curtis

Rá­adá­sul fo­gal­muk sem volt...

Rá­adá­sul még csak fo­gal­muk sem volt róla. A közös prog­ram oka Ney­mar, bár a mo­dell ese­té­ben a ra­jon­gás köl­csö­nös­nek tűnik.

Ezért a férfiért még ölne is Curtis

Ezért a férfiért még ölne is Curtis

A Raper cso­dás napot töl­tött el csa­lád­já­val.

A Raper cso­dás napot töl­tött el csa­lád­já­val és az öröm egyik pil­la­na­tát egy so­kat­mondó gon­do­lat kí­sé­re­té­ben meg is mu­tatta ra­jon­gó­i­nak.

Majka durván beszólt az X-Faktornak

Majka durván beszólt az X-Faktornak

Szán­dé­kos bun­kó­ság, vagy té­ve­dés?

Majka és Cur­tis közös dala, a Be­le­ha­lok már 46 mil­lió le­töl­tés­nél jár, és szinte biz­to­san benne van az utóbbi évek tíz leg­is­mer­tebb ma­gyar szá­má­ban.