Csuti

Nem titkolják: Ellenőrzi Kulcsár Edinát a férje

Nem titkolják: Ellenőrzi Kulcsár Edinát a férje

Kul­csár Edina az Ins­tag­ram-ol­da­lán tette fel egy iga­zán el­gon­dol­kod­tató kér­dést.

Kul­csár Edina az Ins­tag­ram-ol­da­lán tette fel egy iga­zán el­gon­dol­kod­tató kér­dést.

FRISS HÍREK

Ide költözik családjával Kulcsár Edina

Ide költözik családjával Kulcsár Edina

Ha­ma­rabb akar­tak ki­köl­tözni.

Már ta­valy sze­ret­tek volna be­köl­tözni, de kis­ba­bá­juk szü­le­té­sé­vel min­den meg­vál­to­zott. Vár­ha­tóan ekkor tud majd köl­tözni a csa­lád az új ott­ho­nukba.

Baba mellett is jól működik Kulcsár Edináék házasélete

Baba mellett is jól működik Kulcsár Edináék házasélete

Mind­ket­ten fon­tos­nak tart­ják, hogy meg­ma­rad­jon kö­zöt­tük a tűz és az in­ti­mi­tás.

Mind­ket­ten fon­tos­nak tart­ják, hogy meg­ma­rad­jon kö­zöt­tük a tűz és az in­ti­mi­tás.

Gyerekeik miatt fogtak össze a magyar sztárapukák

Gyerekeik miatt fogtak össze a magyar sztárapukák

Ku­csera Gábor és Csuti jó ba­rá­tok, de mióta csa­lád­juk lett, még több időt töl­te­nek együtt.

Ku­csera Gábor és Csuti jó ba­rá­tok, de mióta csa­lád­juk lett, még több időt töl­te­nek együtt.

Kulcsár Edina retteg: Veszélyes ajándékot kapott a férje

Kulcsár Edina retteg: Veszélyes ajándékot kapott a férje

Kul­csár Edina nem örült, ami­kor férje meg­kapta a szü­le­tés­napi aján­dé­kát. Elő­ször mo­soly­gott.

Kul­csár Edina nem örült, ami­kor férje meg­kapta a szü­le­tés­napi aján­dé­kát. Elő­ször mo­soly­gott.

Duplán ünnepel Kulcsár Edina, édes fotót osztott meg a kisfiáról

Duplán ünnepel Kulcsár Edina, édes fotót osztott meg a kisfiáról

A csi­nos mo­dellt egy évvel ez­előtt óri­ási öröm érte, azóta pedig meg­szü­le­tett első gyer­meke, Medox is, aki be­ara­nyozza a min­den­nap­jait.

Elege lett Csutiból: szakításáról vallott Kulcsár Edina

Elege lett Csutiból: szakításáról vallott Kulcsár Edina

A csi­nos mo­dell bol­dog csa­lád­ban él.

A csi­nos mo­dell bol­dog csa­lád­ban él fér­jé­vel és kisfi­á­val, de ez nem volt min­dig így: volt idő, ami­kor nem bírta to­vább, és ki­adta ked­vese útját.

Őszinte vallomás: ezért veszekszik egymással Kulcsár Edina és férje

Őszinte vallomás: ezért veszekszik egymással Kulcsár Edina és férje

Egy hosszú nap után Edina és Csuti is ki­en­gedi a fá­radt gőzt.

Egy hosszú nap után Edina és Csuti is ki­en­gedi a fá­radt gőzt.

Tündéri fotó: lesd meg Kulcsár Edináék meghitt napját

Tündéri fotó: lesd meg Kulcsár Edináék meghitt napját

A szép­ség­ki­rálynő kisfia min­den­kit el­va­rá­zsol. Nézd meg te is az ara­nyos képet!

A szép­ség­ki­rálynő kisfia min­den­kit el­va­rá­zsol. Nézd meg te is az ara­nyos képet!

Exkluzív fotó: megkeresztelték Kulcsár Edina kisfiát

Exkluzív fotó: megkeresztelték Kulcsár Edina kisfiát

Edina és férje, Csuti de­cem­beri ke­resz­te­lője után teg­nap kisfiuk, Medox is át­élte az ün­nepi pil­la­na­to­kat.

Edina és férje, Csuti de­cem­beri ke­resz­te­lője után teg­nap kisfiuk, Medox is át­élte az ün­nepi pil­la­na­to­kat.

Hihetetlenül édes fotón Kulcsár Edina kisfia, kiderült, kire hasonlít!

Hihetetlenül édes fotón Kulcsár Edina kisfia, kiderült, kire hasonlít!

A három hó­na­pos kisfiú élete első ka­rá­cso­nyát ün­ne­pelte a szü­le­i­vel, fo­tója lát­tán tel­je­sen meg­ha­tód­tak a ra­jon­gók.

Megfáztál? Kulcsár Edina férje elárulja, mi a megoldás

Megfáztál? Kulcsár Edina férje elárulja, mi a megoldás

Kü­lön­le­ges prak­ti­kát árult el Csuti.

Kü­lön­le­ges prak­ti­kát árult el Csuti.

Kiderültek a részletek, második esküvőjére készül Kulcsár Edina

Kiderültek a részletek, második esküvőjére készül Kulcsár Edina

Az is­mert szép­ség nyár végén egy­szer már ki­mondta a bol­do­gító igent, de már terv­ben van a kö­vet­kező.

Az is­mert szép­ség nyár végén egy­szer már ki­mondta a bol­do­gító igent, de már terv­ben van a kö­vet­kező.

Berkinek üzentek az átvert sztárok, ezért drukkolnak neki

Berkinek üzentek az átvert sztárok, ezért drukkolnak neki

Kü­lö­nös szur­ko­ló­csa­pat...

Kü­lö­nös szur­ko­ló­csa­pat sar­kallja üze­net­ben győ­ze­lemre Berki Krisz­ti­ánt. Nem szív­ből szo­rí­ta­nak az izom­ce­leb­nek, csu­pán re­mény­ked­nek...

Hogy tetszik a tököm? - kérdezte Csuti és megmutatta!

Hogy tetszik a tököm? - kérdezte Csuti és megmutatta!

Vic­ces ked­vé­ben volt.

Vic­ces ked­vé­ben volt Kul­csár Edina férje, Csuti. Min­denki rajta nevet.

Kulcsár Edina: Életem legjobb döntése a kisfiam

Kulcsár Edina: Életem legjobb döntése a kisfiam

A mo­dell-mű­sor­ve­zető élete tel­je­sen meg­vál­to­zott, mióta meg­szü­le­tett első gyer­meke, Medox.

A mo­dell-mű­sor­ve­zető élete tel­je­sen meg­vál­to­zott, mióta meg­szü­le­tett első gyer­meke, Medox. Edina és férje, Csuti éle­tük leg­jobb dön­té­sé­nek tart­ják a ba­ba­vál­la­lást, főleg, hogy ezzel Edina déd­nagy­ma­má­já­nak régi álmát is va­lóra vált­hat­ták.

Intim fotót osztott meg a rajongókkal Kulcsár Edina férje

Intim fotót osztott meg a rajongókkal Kulcsár Edina férje

Imádja a kisfiát, Med­oxot.

Csuti imádja szep­tem­ber­ben szü­le­tett kisfiát, Med­oxot, így nem csoda, hogy min­den adandó al­kal­mat meg­ra­gad, hogy vele le­hes­sen.

Elolvadtunk, tündéri fotót mutatott meg Kulcsár Edina

Elolvadtunk, tündéri fotót mutatott meg Kulcsár Edina

Szü­lés előtti és utáni képet posz­tolt.

Szü­lés előtti és utáni kép­pel je­lent­ke­zett a sztár­anyuka. A vég­ered­mény egy­sze­rűen sze­xin bű­bá­josra si­ke­rült! Több mint 60 ezren ked­ve­lik a két fotót.

Ez elképesztő: Így néz ki Kulcsár Edina a szülés után

Ez elképesztő: Így néz ki Kulcsár Edina a szülés után

Senki meg nem mon­daná, hogy a csi­nos mű­sor­ve­zető egy hete adott éle­tet első gyer­me­ké­nek!

Senki meg nem mon­daná, hogy a csi­nos mű­sor­ve­zető egy hete adott éle­tet első gyer­me­ké­nek!

Visszaszámlálás: órái vannak hátra a szülésig Kulcsár Edinának

Visszaszámlálás: órái vannak hátra a szülésig Kulcsár Edinának

Ha­ma­ro­san kezei kö­zött tart­hatja kisfiát az egy­kori szép­ség­ki­rálynő.

Ha­ma­ro­san kezei kö­zött tart­hatja kisfiát az egy­kori szép­ség­ki­rálynő.

Mire jó egy kismamapocak? Kulcsár Edina megmutatja

Mire jó egy kismamapocak? Kulcsár Edina megmutatja

A ma­gyar szép­ség­nek éppen úgy nincs könnyű dolga a vá­ran­dós­sága utolsó idő­sza­ká­ban, mint bár­me­lyik kis­ma­má­nak.

Kínos események sora zavarta meg Kulcsár Edina esküvői készülődését!

Kínos események sora zavarta meg Kulcsár Edina esküvői készülődését!

A vá­ran­dós mo­dell nem­ré­gi­ben mondta ki a bol­do­gító igent.

A vá­ran­dós mo­dell nem­ré­gi­ben a leg­na­gyobb ti­tok­ban mondta ki a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek, Csu­ti­nak, Igaz, arra senki sem szá­mí­tott, hogy a ké­szü­lő­dés csep­pet sem lesz zök­ke­nő­men­tes. Sőt! Jöj­je­nek a víg­já­tékba illő rész­le­tek!

Várandósan is gyúr Kulcsár Edina

Várandósan is gyúr Kulcsár Edina

Ki mondta, hogy egy kis­ma­má­nak fel­tét­len fel kell hagy­nia az aktív élet­tel? Ezt a kér­dést tette fel ma­gá­nak és or­vo­sá­nak a szép­ség.

Ki mondta, hogy egy kis­ma­má­nak fel­tét­len fel kell hagy­nia az aktív élet­tel? Ezt a kér­dést tette fel ma­gá­nak és or­vo­sá­nak a szép­ség.

Vége a türelemnek: Pertársaság alakul Berki ellen

Vége a türelemnek: Pertársaság alakul Berki ellen

Az izom­ce­leb jelét sem adja...

Az izom­ce­leb jelét sem adja annak, hogy sze­retné kifi­zetni az Ázsia Exp­ressz já­té­ko­sa­i­nak ígért mil­li­ó­kat. Ők pedig nem vár­nak to­vább.

Filmes nagyágyú lehet a magyar szépség

Filmes nagyágyú lehet a magyar szépség

Több lábon kell állni a biz­tos jövő ér­de­ké­ben.

A világ má­so­dik leg­szebb höl­gyé­nek meg­vá­lasz­tott mo­dell abban hisz, hogy több lábon kell állni a biz­tos jövő ér­de­ké­ben.

Pikáns vallomás: ezzel őrjíti meg szerelmét Kulcsár Edina

Pikáns vallomás: ezzel őrjíti meg szerelmét Kulcsár Edina

Míg a nők ter­hes­sé­gük alatt két­ség­be­es­nek az alak­juk miatt, a férfi­ak­nak in­kább örö­met okoz­nak a ke­rek­ded for­mák.

Míg a nők ter­hes­sé­gük alatt két­ség­be­es­nek az alak­juk miatt, a férfi­ak­nak in­kább örö­met okoz­nak a ke­rek­ded for­mák.

Különös képet mutatott pocakjáról Kulcsár Edina

Különös képet mutatott pocakjáról Kulcsár Edina

A világ má­so­dik leg­szebb­jé­nek vá­lasz­tott Edina, nem csak hogy meg­mu­tatta göm­bö­lyödő po­cak­ját, de egy kü­lön­le­ges tet­kót is vil­lan­tott.

A világ má­so­dik leg­szebb­jé­nek vá­lasz­tott Edina nem csak hogy meg­mu­tatta göm­bö­lyödő po­cak­ját, de egy kü­lön­le­ges tet­kót is vil­lan­tott.

Mindenki osztozott a várandós Kulcsár Edina örömében

Mindenki osztozott a várandós Kulcsár Edina örömében

Együtt örül­nek vele.

Jól lát­szik, Edina leg­na­gyobb ra­jon­gói fo­lya­ma­to­san kö­ve­tik ked­ven­cük min­den apró lé­pé­sét. De, ami a leg­jobb, együtt örül­nek vele.

Itt a bizonyíték: Berki mindenkinek hazudott

Itt a bizonyíték: Berki mindenkinek hazudott

Re­a­gált a csa­torna...

Berki Krisz­tián ki­je­len­tette, hogy nem kapta meg az Ázsia Exp­resszben meg­nyert mil­li­ó­kat. A vá­lasz sem ké­sett so­káig...

Ők hatan követelik a pénzüket Berkitől

Ők hatan követelik a pénzüket Berkitől

Berki Krisz­tián mil­li­ó­kat ígért el­len­fe­le­i­nek, de végül nem tar­totta a sza­vát.

Berki Krisz­tián mil­li­ó­kat ígért el­len­fe­le­i­nek, de végül nem tar­totta a sza­vát. Ők azok, akik fut­hat­nak a pén­zük után.

Kiderültek a részletek: ezzel a feltétellel megy férjhez Kulcsár Edina!

Kiderültek a részletek: ezzel a feltétellel megy férjhez Kulcsár Edina!

A mű­sor­ve­zető és ked­vese őszre vár­ják első gyer­me­kü­ket, az es­kü­vőt pedig jövő nyárra ter­ve­zik. Ám az utóbbi még vál­toz­hat.

Indulni kellett a kórházba: műtik Kulcsár Edina vőlegényét

Indulni kellett a kórházba: műtik Kulcsár Edina vőlegényét

A Fa­ce­book-ol­da­lán árulta el, hogy ha­ma­ro­san meg­ope­rál­ják Csu­tit.

A Fa­ce­book-ol­da­lán árulta el, hogy ha­ma­ro­san meg­ope­rál­ják Csu­tit.

Kulcsár Edina elárulta, miként hozza világra a kis Madoxot!

Kulcsár Edina elárulta, miként hozza világra a kis Madoxot!

Csuti min­den­kép­pen el­kí­séri majd a szü­lő­szo­bára meny­asszo­nyát!

Meglepő! Kulcsár Edina gyűrűs ujjáról eltűnt a jegygyűrűje!

Meglepő! Kulcsár Edina gyűrűs ujjáról eltűnt a jegygyűrűje!

A vá­ran­dós szép­ség­ki­rálynő kezét né­hány hét­tel ez­előtt kérte meg párja!

Meztelenre vetkőzött a budapesti forgatáson Jennifer Lawrence!

Meztelenre vetkőzött a budapesti forgatáson Jennifer Lawrence!

Kémfil­met for­ga­tott ha­zánk­ban az Oscar-díjas szí­nésznő.

Kémfil­met for­ga­tott ha­zánk­ban az Oscar-díjas szí­nésznő, ame­lyet cen­zú­rá­zat­la­nul ve­tí­te­nek a ma­gyar mozik is. Jen­ni­fer ka­rak­te­ré­nek a teste a leg­na­gyobb fegy­vere, ame­lyet szük­ség ese­tén szó sze­rint ken­dő­zet­le­nül vet be...

Kulcsár Edina hamarosan férjhez megy?

Kulcsár Edina hamarosan férjhez megy?

Rövid időn belül va­lóra válik egy álma!

A szép­ség­ki­rály­nő­nek lehet, hogy rövid időn belül va­lóra válik egy kis­lány­kori álma, sze­relme, Csuti ugyanis nagy do­logra szánta el magát....

Eldőlt a milliók sorsa: Ők nyerték az Ázsia Expresszt

Eldőlt a milliók sorsa: Ők nyerték az Ázsia Expresszt

A TV2 giga re­a­lity-jében 5 héten át kö­vet­het­tük nyo­mon a ce­leb­pá­rok öt or­szá­gon át­ívelő meg­pró­bál­ta­tá­sait.

A TV2 giga re­a­lity-jében 5 héten át kö­vet­het­tük nyo­mon a ce­leb­pá­rok öt or­szá­gon át­ívelő meg­pró­bál­ta­tá­sait. Szom­bat este az utolsó haj­szá­val véget ért a küz­de­lem.

Így került életveszélyes helyzetbe Kulcsár Edina

Így került életveszélyes helyzetbe Kulcsár Edina

Ket­tős ér­zel­mek­kel lé­pett Kam­bo­dzsa föld­jére az Ázsia Exp­ressz for­ga­tá­sa­kor.

Berki miatt akart szakítani az Ázsia Expressz játékosa

Berki miatt akart szakítani az Ázsia Expressz játékosa

El­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok Ázsi­á­ban, ahol a vég­haj­rá­já­hoz kö­ze­le­dik a ver­seny.

El­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok Ázsi­á­ban, ahol a vég­haj­rá­já­hoz kö­ze­le­dik a ver­seny. A sze­rel­mes­pá­rok már in­kább el­len­sé­gek­ként vi­sel­ked­nek egy­más­sal...

Rothadt hallal kínozták az Ázsia Expressz versenyzőit

Rothadt hallal kínozták az Ázsia Expressz versenyzőit

Gusz­tus­ta­lan fel­ada­tot kap­tak...

A TV2 Ázsián át­ívelő túl­élő­tú­rá­ján eddig sem kí­mél­ték a ver­seny­ző­ket, de min­dent lehet fo­kozni. A kedd esti adás­ban gusz­tus­ta­lan fel­ada­tot kap­tak.