Csonka András

Hétköznapi hős: külföldi turistát fuvarozott Budapesten Csonka András

Hétköznapi hős: külföldi turistát fuvarozott Budapesten Csonka András

A szí­nész ön­zet­le­nül se­gí­tett a ka­na­dai hölgy­nek.

A szí­nész ön­zet­le­nül se­gí­tett a ka­na­dai hölgy­nek.

FRISS HÍREK

Így emlékeznek Csernobilra a magyar sztárok

Így emlékeznek Csernobilra a magyar sztárok

Senki nem tudta fel­mérni az ere­jét...

33 évvel ez­előtt Prip­jaty vá­ro­sá­ból egy eddig is­me­ret­len el­len­ség kez­dett ter­jesz­kedni Eu­rópa fe­lett, mely­nek ha­tá­sait akkor még nem tud­ták fel­mérni.

Kórházi ágyáról jelentkezett be Csonka András

Kórházi ágyáról jelentkezett be a közkedvelt magyar színész

Nem kez­dő­dött va­lami jól a szí­nész reg­gele pén­te­ken. A kór­ház­ban kezdte a napot.

Nem kez­dő­dött va­lami jól a szí­nész reg­gele pén­te­ken. A kór­ház­ban kezdte a napot.

Döbbenetes fotó: nem hiszed el, kit csókol a magyar színész

Döbbenetes fotó: nem hiszed el, kit csókol a magyar színész

Vajon mit szól ehhez az éne­kesnő férje? A ra­jon­gók­nak min­den­esetre el­nyerte a tet­szé­sét a fotó.

Vajon mit szól ehhez az éne­kesnő férje?

Új szerepben próbálta ki magát: rajongóit adta össze Csonka András

Új szerepben próbálta ki magát: rajongóit adta össze Csonka András

Meg­lepő fel­ké­rés­nek tett ele­get Csonka And­rás.

Meg­lepő fel­ké­rés­nek tett ele­get Csonka And­rás.

Durván megviccelték rajongóikat a magyar sztárok, ezt tették!

Durván megviccelték rajongóikat a magyar sztárok, ezt tették!

Ked­ven­ce­ik­kel együtt ne­vet­tek.

A három hí­res­ség jól át­vert min­den­kit bo­lon­dok napja al­kal­má­ból, ám a kö­ve­tőik ezt nem bán­ták, ked­ven­ce­ik­kel együtt ne­vet­tek.

Paparazzi fotót töltöttek fel a világhálóra Tilláról: nem örült neki

Paparazzi fotót töltöttek fel a világhálóra Tilláról: nem örült neki

A mű­sor­ve­ze­tő­ről az egyik kol­lé­gája osz­totta meg a képet.

A mű­sor­ve­ze­tő­ről az egyik kol­lé­gája osz­totta meg a képet.

Vezetés közben őrült meg Csonka András

Vezetés közben őrült meg Csonka András

And­rás szá­mára ki­apaszt­ha­tat­lan hu­mor­for­rást je­lent az app­li­ká­ció, ami­vel ontja ma­gá­ból a jobb­nál jobb vi­de­ó­kat. Most ezt. A szí­nész imádja ezt az új őrü­le­tet.

And­rás szá­mára ki­apaszt­ha­tat­lan hu­mor­for­rást je­lent az app­li­ká­ció, ami­vel ontja ma­gá­ból a jobb­nál jobb vi­de­ó­kat. Most ezt. A szí­nész imádja ezt az új őrü­le­tet.

Új Baywatch sztár született? Meglepő fotón szerepel Csonka András

Új Baywatch sztár született? Meglepő fotón szerepel Csonka András

A ma­gyar szí­nész ismét vic­ces ked­vé­ben van.

A ma­gyar szí­nész ismét vic­ces ked­vé­ben van.

Imádják a videóit: Internetes sztár lesz Csonka András

Imádják a videóit: Internetes sztár lesz Csonka András

Na­gyon vic­ces.

Pici hu­mo­rát sokan sze­re­tik, mert őszinte és frap­páns. A fel­vé­tel­ről ját­szott szö­vegre tá­to­gós kép­so­rai a szí­né­szi játék által nyer­nek új ér­tel­met.

Szívszorító fotók: így emlékeznek a magyar sztárok Koós Jánosra

Szívszorító fotók: így emlékeznek a magyar sztárok Koós Jánosra

Meg­ható so­rok­kal bú­csúz­tak tőle.

Az el­hunyt éne­kes-hu­mo­ris­tát ren­ge­te­gen sze­ret­ték, a hí­res­sé­gek meg­ható fo­tók­kal és so­rok­kal bú­csúz­tak tőle.

Csonka András végre megint alkot: Vámpír Ági visszatért

Csonka András végre megint alkot: Vámpír Ági visszatért

A szí­nész jó­vol­tá­ból újabb ge­ne­rá­ció keres rá a Mó­nika show emb­le­ma­ti­kus sze­rep­lő­jére. Lehet élni nél­küle, de fe­les­le­ges...

A szí­nész jó­vol­tá­ból újabb ge­ne­rá­ció keres rá a Mó­nika show emb­le­ma­ti­kus sze­rep­lő­jére. Lehet élni nél­küle, de fe­les­le­ges...

Ehhez nagy bátorság kellett: erre vállalkozott Csonka András

Ehhez nagy bátorság kellett: erre vállalkozott Csonka András

Csonka Pici né­hány éve úgy dön­tött: sok­kal töb­bet akar látni a vi­lág­ból.

Csonka Pici né­hány éve úgy dön­tött: sok­kal töb­bet akar látni a vi­lág­ból.

Nem hiszed el, mire vette rá Csonka András a szingapúri nőt

Nem hiszed el, mire vette rá Csonka András a szingapúri nőt

Mióta a szí­nész rá­ta­lált a sokak által ked­velt app­li­ká­ci­óra, ontja ma­gá­ból a vic­ce­sebb­nél vic­ce­sebb vi­de­ó­kat.

Drámai emlékek, édesapjáról vallott Csonka András

Drámai emlékek, édesapjáról vallott Csonka András

Fo­lya­ma­to­san érzi apja hi­á­nyát.

A szí­nész saj­nálja, hogy nem ala­kult ki köz­tük szo­ros apa-fiú kap­cso­lat.

Emlékszel még "Vámpír" Ágira? Csonka András megidézi

Emlékszel még "Vámpír" Ágira? Csonka András megidézi

Sze­ren­csére Csonka And­rás is rá­ka­pott a kü­lö­nös al­kal­ma­zás hasz­ná­la­tára és po­koli jól is csi­nálja.

Liptai Claudia elképesztő vallomása: Szerelmes volt a barátjába

Liptai Claudia elképesztő vallomása: Szerelmes volt a barátjába

Ked­den este év­ti­ze­des sze­relmi val­lo­mást bö­kött ki Cla­u­dia egy vá­rat­lan pil­la­nat­ban! Erre senki sem szá­mí­tott...

Csonka András "Mónikázott" egy merészet

Csonka András "Mónikázott" egy merészet

And­rás is rá­ta­lált arra az al­kal­ma­zásra, mely­nek se­gít­sé­gé­vel örök klasszi­ku­so­kat öl­töz­tet­het új kön­tösbe.

And­rás is rá­ta­lált arra az al­kal­ma­zásra, mely­nek se­gít­sé­gé­vel örök klasszi­ku­so­kat öl­töz­tet­het új kön­tösbe. Erő­sen be is kez­dett!

Pokoli függőségéről vallott Csonka Pici: meglepő, amit mond

Pokoli függőségéről vallott Csonka Pici: meglepő, amit mond

Sok­kolta, ami­kor rá­jött, hogy függő.

Nem ke­zel­te­tem magam, sőt le­szokni sem fogok, mégis sok­kolt ami­kor rá­jöt­tem, hogy függő va­gyok, vallja Csonka And­rás.

Csonka András felismerte, hogy baj van: Kezeltetni kéne

Csonka András felismerte, hogy baj van: Kezeltetni kéne

A szí­nész tel­je­sen meg­döb­bent...

A szí­nész tel­je­sen meg­döb­bent, ami­kor meg­látta, mennyi időt rabol el ön­ma­gá­tól a szen­ve­dé­lyé­vel.

Liptai Claudia megható vallomása: Levegőt sem kapok nélküle

Liptai Claudia megható vallomása: Levegőt sem kapok nélküle

Ki­csit olya­nok, mint a macska és az egér.

Ki­csit olya­nok, mint a macska és az egér. Foly­ton zri­kál­ják egy­mást, de...

Így gyászolja Csonka András a Família Kft. főszereplőjét

Így gyászolja Csonka András a Família Kft. főszereplőjét

Csonka And­rás meg­ren­dült, ami­kor meg­tudta, hogy ba­rátja örökre el­ment. Az in­ter­ne­ten fa­kadt ki.

Csonka And­rás meg­ren­dült, ami­kor meg­tudta, hogy ba­rátja örökre el­ment. Az in­ter­ne­ten fa­kadt ki.

Elképesztő praktikákkal védekeznek a hazai sztárok a hőség ellen

Elképesztő praktikákkal védekeznek a hazai sztárok a hőség ellen

Napok óta tart a hő­ség­ri­adó, és az idő­jó­sok sze­rint még jó ideig ki­tart a ká­ni­kula.

Óriási öröm érte Csonka Andrást: Alaposan meglepődött

Óriási öröm érte Csonka Andrást: Alaposan meglepődött

And­rás alig pár óra alatt meg­ta­lálta...

And­rás alig pár óra alatt meg­ta­lálta a vevőt, így most si­et­nie kell, hogy meg­le­gyen az új mo­dell.

Így reagáltak a sztárok Curtis kipattant drogbotrányára

Így reagáltak a sztárok Curtis kipattant drogbotrányára

Majka ki­rob­ban­totta az év leg­na­gyobb bot­rá­nyát. Ter­mé­sze­te­sen ha­zánk sztár­ja­i­nak is van hoz­zá­fűz­ni­va­lója a do­log­hoz...

Majka ki­rob­ban­totta az év leg­na­gyobb bot­rá­nyát, mi­u­tán szín­pa­don je­len­tette be, Cur­tis drog­füg­gő­sége miatt fe­jezi be vele a közös mun­kát. Ter­mé­sze­te­sen ha­zánk sztár­ja­i­nak is van hoz­zá­fűz­ni­va­lója a do­log­hoz... Néz­zük, ki mi­lyen vé­le­mé­nyen van!

Vége a szerelemnek: Új társat keres a magyar színész

Vége a szerelemnek: Új társat keres a magyar színész

13 éven át volt hű társa, most mégis el­vál­nak egy­más­tól... A szí­nész azt sze­retné, ha jó helyre ke­rülne.

13 éven át volt hű társa, most mégis el­vál­nak egy­más­tól... A szí­nész azt sze­retné, ha egy­kori "sze­relme" jó helyre ke­rülne.

Őrület a pesti plázában: Sztárok lepték el az új üzletet

Őrület a pesti plázában: Sztárok lepték el az új üzletet

Ala­po­san meg­le­pőd­tek a vá­sár­lók...

Ala­po­san meg­le­pőd­tek a vá­sár­lók, ami­kor egy­más után pil­lan­tot­ták meg az is­me­rős ar­co­kat, akik az újon­nan nyílt üz­let­ben vá­lo­gat­tak.

Különös kép készült a Liptai-Pataki házaspárról

Különös kép készült a Liptai-Pataki házaspárról

A friss há­za­sok és a szí­nész kö­zött kü­lö­nöse mély ba­rát­ság ala­kult ki az utóbbi évek­ben. And­rást oly­annyira ked­ve­lik, hogy akár...

A friss há­za­sok és a szí­nész kö­zött kü­lö­nöse mély ba­rát­ság ala­kult ki az utóbbi évek­ben. And­rást oly­annyira ked­ve­lik, hogy akár...

Ezért retteg az öregedéstől Csonka András

Ezért retteg az öregedéstől Csonka András

A nép­szerű szí­nész 53 éves, de még min­dig egye­dül­álló és attól tart, ez már nem is vál­to­zik. Nem tudja mi­lyen jövő vár rá.

A nép­szerű szí­nész 53 éves, de még min­dig egye­dül­álló és attól tart, ez már nem is vál­to­zik. Nem tudja mi­lyen jövő vár rá.

Megható, így vallott édesanyjáról a népszerű magyar színész

Megható, így vallott édesanyjáról a népszerű magyar színész

Csonka And­rás ti­zen­két évvel ez­előtt vesz­tette el sze­re­tett édes­any­ját.

Csonka And­rás ti­zen­két évvel ez­előtt vesz­tette el ra­jon­gá­sig sze­re­tett édes­any­ját.

Értékes kincset talált ágyneműtartójában a magyar sztárszínész

Értékes kincset talált ágyneműtartójában a magyar sztárszínész

Csonka Pici imádta édes­any­ját.

Csonka Pi­ci­ről köz­tu­dott, hogy mennyire sze­rette édes­any­ját, aki ti­zen­két éve hunyt el. Ezért nagy öröm volt szá­mára, ami­kor ke­zébe akadt anyu­kája no­te­sze.

Figyelem! Sokkoló húsvéti videót osztott meg a magyar sztár

Figyelem! Sokkoló húsvéti videót osztott meg a magyar sztár

Csonka Pici eltér a szo­ká­sok­tól.

Csonka And­rás­tól nem meg­lepő, ha eltér a ha­gyo­má­nyos ün­nepi szo­ká­sok­tól. Most sincs ez más­képp, hús­vétra is ki­ta­lált egy bo­lon­dos posz­tot.

Leleplező videó: Ez a szőke szépség csókolta meg Csonka Andrást

Leleplező videó: Ez a szőke szépség csókolta meg Csonka Andrást

Csonka And­rás min­den­nek meg­adja a mód­ját, így hús­vétra is se­ré­nyen ké­szül, nem ma­rad­hat el a lo­csol­ko­dás sem.

Gyászol Csonka András: pótnagymamáját veszítette el

Gyászol Csonka András: pótnagymamáját veszítette el

And­rás csak ne­he­zen ta­lálta a sza­va­kat a hírre, hogy leg­főbb bi­zal­masa el­hunyt.

Még nem késő: apaságon gondolkodik Csonka András!

Még nem késő: apaságon gondolkodik Csonka András!

Szí­ve­sen lenne öt­ve­nen túl apuka, ám je­len­leg még egy kis­ku­tyá­ról sem tudna se­gít­ség nél­kül gon­dos­kodni.

Szí­ve­sen lenne öt­ve­nen túl apuka, ám most még egy kis­ku­tyá­ról sem tudna se­gít­ség nél­kül gon­dos­kodni.

Állandó rettegésben él a magyar sztárszínész

Állandó rettegésben él a magyar sztárszínész

Csonka And­rás köz­tu­dot­tan hi­po­chon­der.

Csonka And­rás köz­tu­dot­tan hi­po­chon­der. Így, ami­kor meg­tudta, hogy a Ma­dách Szín­há­zas kol­lé­ga­nője beteg, egy­sze­rűen be­pá­ni­kolt.

Itt a bizonyíték: Csonka Pici hollywoodi csillagot kapott!

Itt a bizonyíték: Csonka Pici hollywoodi csillagot kapott!

Vörös sző­nye­gen vo­nult be a film­szín­ház elé a szí­nész, ahol gipszbe ön­töt­ték te­nyér­le­nyo­ma­tát.

Mi van köztük? Együtt nyaralt Csonka András és Kasszás Erzsi!

Mi van köztük? Együtt nyaralt Csonka András és Kasszás Erzsi!

A sze­rel­me­sek vá­ro­sába uta­zott a két szí­nész! El­me­sél­ték, mit érez­nek egy­más iránt!

A sze­rel­me­sek vá­ro­sába uta­zott a két szí­nész! El­me­sél­ték, mit érez­nek egy­más iránt!

Elképesztő helyen nyaral Csonka András

Elképesztő helyen nyaral Csonka András

A nép­szerű szí­nész jól meg­ér­de­melt va­ká­ci­ó­ját tölti a Ka­nári-szi­ge­te­ken. Cso­dás he­lye­ken jár, ame­lye­ket ra­jon­gó­i­nak is meg­mu­tat.

A nép­szerű szí­nész jól meg­ér­de­melt va­ká­ci­ó­ját tölti a Ka­nári-szi­ge­te­ken. Cso­dás he­lye­ken jár, me­lye­ket ra­jon­gó­i­nak is meg­mu­tat.

Fedetlen keblek, formás popsik, buliztak a sztárok a Balaton Soundon

Fedetlen keblek, formás popsik, buliztak a sztárok a Balaton Soundon

A héten a Ba­la­ton So­un­don par­ti­zott a leg­több celeb. Mu­tat­juk ké­pek­ben, kinek mi­lyen for­róra si­ke­re­dett a party.

Így képes kommunikálni elhunyt édesanyjával Csonka András!

Így képes kommunikálni elhunyt édesanyjával Csonka András!

Sokan pró­bál­nak kap­cso­latba lépni ha­lott sze­ret­te­ik­kel. A sztár­szí­nész el­árulta, neki hogy si­ke­rül!

Megrázó részletek Schubert Éva utolsó napjairól

Megrázó részletek Schubert Éva utolsó napjairól

A Kos­suth-díjas le­genda hosszú éve­ken át szen­ve­dett, élete utolsó nap­ja­i­ban pedig már ápo­ló­nője is azon gon­dol­ko­dott, fel­adja a küz­del­met.

A Kos­suth-díjas le­genda hosszú éve­ken át szen­ve­dett, élete utolsó nap­ja­i­ban pedig már ápo­ló­nője is azon gon­dol­ko­dott, fel­adja a küz­del­met, és kór­házba küldi őt.

Német Kristóf sztárokkal jár szülői értekezletre

Német Kristóf sztárokkal jár szülői értekezletre

Va­sár­nap dél­előtt ta­lál­koz­tak.

Va­sár­nap dél­előtt szá­mos hí­res­ség lá­to­ga­tott el a Fő­vá­rosi Állat és Nö­vény­kertbe, hogy részt ve­gye­nek a már ha­gyo­má­nyos, éven­kénti szü­lői ér­te­kez­le­ten.

Nem hiszed el, kivel telefonálgat éjjelente Csonka András

Nem hiszed el, kivel telefonálgat éjjelente Csonka András

Évek óta jóban van­nak.

Csonka And­rás és Ba­lázs And­rea azóta jó ba­rá­tok, ami­óta a szí­nésznő elő­ször lé­pett szín­padra a Ka­rin­thy Szín­ház­ban.

Barátnője buktatta le a magyar sztárszínészt

Barátnője buktatta le a magyar sztárszínészt

So­kat­mondó képet tett közzé Csonka Pici kö­zös­ségi ol­da­lán Kasszás Erzsi. Ba­lázs And­rea szí­nésznő úgy dön­tött, le­rántja a lep­let ba­rát­já­ról. A fotó alá azt írta: Ádám és Éva...

So­kat­mondó képet tett közzé Csonka Pici kö­zös­ségi ol­da­lán Kasszás Erzsi. Ba­lázs And­rea szí­nésznő úgy dön­tött, le­rántja a lep­let ba­rát­já­ról. A fotó alá azt írta: Ádám és Éva...

Csonka Andrásnál betelt a pohár, kiáll Gesztiék mellett

Csonka Andrásnál betelt a pohár, kiáll Gesztiék mellett

A szí­nész dör­ge­del­mes poszt­ban fej­tette ki vé­le­mé­nyét a fa­nyal­gók­ról, akik­nek nem si­ke­rült meg­ér­te­niük a hét­végi Rap­ülők kon­cer­tek lé­nye­gét.

A szí­nész dör­ge­del­mes poszt­ban fej­tette ki vé­le­mé­nyét a fa­nyal­gók­ról, akik­nek nem si­ke­rült meg­ér­te­niük a hét­végi dupla Rap­ülők kon­cert lé­nye­gét.

Nézd meg, mekkorák Csonka András gyerekei

Nézd meg mekkorák Csonka András gyerekei

Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tötte fel Csonka And­rás azt a mo­soly­gós képet, amin két jó­kedvű kis­ka­masz öleli őt körül...

Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tötte fel Csonka And­rás azt a mo­soly­gós képet, amin két jó­kedvű kis­ka­masz öleli őt körül...

Csonka András itt hagyja Magyarországot!

Hihetetlen: Csonka András itt hagyja Magyarországot!

Le­fény­ké­pez­ték a pá­lya­ud­va­ron!

Bő­rönd­del a ke­zé­ben fény­ké­pez­ték le a pá­lya­ud­va­ron...

Hihetetlen, miben utaztatja kollégáit Csonka Pici

Hihetetlen, miben utaztatja kollégáit Csonka Pici

Or­vosi maszk­ban ül­het­nek be mellé.

Köz­tu­dott a szí­nész­ről, hogy hi­po­chon­der. El is mondja min­den­ki­nek, ha vele egy lég­tér­ben akar tar­tóz­kodni, egész­ség­ügyi masz­kot fel­ven­nie.

El sem indul szelfibotja nélkül a musicalsztár

El sem indul szelfibotja nélkül a musicalsztár

Csonka And­rás függő lett

Csonka And­rás nem ta­gadja, szelfi­függő lett. Csi­nál fotót ma­gá­ról, kol­lé­gá­i­ról, aki­ket nem min­dig egy­szerű rá­venni arra, hogy el­ké­szül­jön a közös kép.

Okmányirodában ünnepelte születésnapját Csonka András!

Okmányirodában ünnepelte születésnapját Csonka András!

A nép­szerű szí­nész-éne­kes­nek kü­lö­nösre si­ke­rült a szü­le­tés­napja!

A nép­szerű szí­nész-éne­kes­nek kü­lö­nösre si­ke­rült a szü­le­tés­napja!

Első szerelmüket gyászolják a magyar sztárok

Első szerelmüket gyászolják a magyar sztárok

Ha­lála meg­rázta a ra­jon­gó­kat...

A szí­nésznő vá­rat­lan ha­lála vi­lág­szerte meg­rázta a ra­jon­gó­kat, köz­tük a ma­gyar hí­res­sé­ge­ket is.

Csonka András képtelen feladni a függetlenségét

Csonka András képtelen feladni a függetlenségét

Csonka And­rás si­ke­res szí­nész.

Csonka And­rás si­ke­res szí­nész, sokak jó ba­rátja, de a sze­re­lem­ben nincs sze­ren­cséje.

Elképesztő változás: rá sem fogsz ismerni a Família Kft. sztárjára

Elképesztő változás: rá sem fogsz ismerni a Família Kft. sztárjára

A ma­gyar szí­nész Csonka And­rás­sal nosz­tal­gi­á­zott.

A ma­gyar szí­nész Csonka And­rás­sal nosz­tal­gi­á­zott.

Hosszú évek után nagy lépésre szánta rá magát Csonka András!

Hosszú évek után nagy lépésre szánta el magát Csonka András

A nyár még pi­he­nés­sel telt szá­mára.

A nyár még pi­he­nés­sel telt a szí­nész szá­mára, a szín­házi évad kö­ze­led­té­vel vi­szont vál­toz­ta­tott az éle­tén.

Igazi magyar világsiker lehet a Shrek musical!

Igazi magyar világsiker lehet a Shrek musical!

Fel kell köt­niük a ga­tyá­ju­kat a Shrak mu­si­cal ma­gyar sztár­ja­i­nak, hi­szen ők kap­ták meg a jogot, hogy vi­lág­kö­rüli tur­nén mu­tas­sák be a da­ra­bot.

Fel kell köt­niük a ga­tyá­ju­kat a Shrek mu­si­cal ma­gyar sztár­ja­i­nak, hi­szen ők kap­ták meg a jogot, hogy vi­lág­kö­rüli tur­nén mu­tas­sák be a da­ra­bot.

Az egész or­szá­got át­verte a nép­szerű ma­gyar szí­nész

Az egész or­szá­got át­verte a nép­szerű ma­gyar szí­nész

Sok­­koló fo­­tó­­val lepte meg ra­­jon­­góit Csonka And­­rás, aki el­mon­dása sze­rint egy méh­raj­jal fu­tott össze.

Sok­­koló fo­­tó­­val lepte meg ra­­jon­­góit Csonka And­­rás, aki el­mon­dása sze­rint egy méh­raj­jal fu­tott össze szom­bat reg­gel.

Sztárokat is kiborít a taxis tüntetés!

A sztárokat is kiborítja a taxis tüntetés!

Ért­he­tően nekik sem tet­szik, hogy a ta­xi­sok meg­bé­nít­ják Bu­da­pes­tet.

So­kad­szorra is meg­bé­ní­tot­ták Bu­da­pest köz­le­ke­dé­sét a ta­xi­sok. Ez pedig ért­he­tően so­kak­nak nem tet­szik.

Megható képekkel árasztották el a netet a hazai sztárok!

Megható képekkel árasztották el a netet a hazai sztárok!

Íme, a leg­éde­sebb sztár­fo­tók.

Hí­res­sé­ge­ink sem fe­led­kez­tek meg édes­any­juk­ról az év egyik leg­fon­to­sabb ün­ne­pén, ezért sokan egy édes retró fo­tó­val kö­szön­töt­ték anyu­ká­ju­kat.

Elalélt a hazai sztárvilág Lakatos Márktól

Elalélt a hazai sztárvilág Lakatos Márktól

Új vál­lal­ko­zásba kez­dett. Tö­me­gek ta­pos­ták egy­mást, hogy Márk meg­etesse őket.

Csü­tör­tök este olyat lá­tott a sokat meg­élt Hold utcai vá­sár­csar­nok, amit fenn­ál­lása óta még soha. Tö­me­gek ta­pos­ták egy­mást, hogy Márk meg­etesse őket.

Az egész országot átverte Csonka András

Az egész országot átverte Csonka András

Sok­koló fo­tó­val lepte meg ra­jon­góit a nép­szerű szí­nész. Bo­lon­dok nap­ján úgy dön­tött, hogy ko­paszra vá­gatja a haját.

Sok­koló fo­tó­val lepte meg ra­jon­góit a nép­szerű szí­nész. Bo­lon­dok nap­ján úgy dön­tött, hogy ko­paszra vá­gatja a haját.

Mi lehet a baj Csonka András szívével? Aggasztó fotó...

Mi lehet a baj Csonka András szívével? Aggasztó fotó...

And­rás ugyan vic­ce­lő­dik a hely­zet­tel, de ok nél­kül még­sem utal be va­la­kit az orvos egy ilyen el­len­őr­zésre.

Ok nél­kül nem utal be va­la­kit az orvos egy ilyen el­len­őr­zésre.

Ezt titkolta Tóth Gabi mindenki előtt

Ezt titkolta Tóth Gabi mindenki előtt

Ala­po­san tátva ma­radt a szánk, ami­kor meg­lát­tuk dögös sár­kány­ként.

Ala­po­san tátva ma­radt a szánk, ami­kor a Shrek Mu­si­cal saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­jára be­lib­bent Tóth Gabi. Maga a darab is jónak ígér­ke­zik, de ahogy Gabi fes­tett szu­per­dö­gös sár­kány­ként, az megér egy aj­tó­csap­ko­dást!

Egy éjszaka alatt megöregedett Csonka András!

Egy éjszaka alatt megöregedett Csonka András!

A szí­nész ér­de­kes vi­deót tett közzé...

A szí­nész ér­de­kes vi­deót tett közzé az in­ter­ne­ten. Hir­te­len meg­őszült a haja és a szem­öl­döke, mély rán­cai let­tek, fé­lel­me­te­sen néz ki.

Retteg a színpadtól a beteg Csonka András

Retteg a színpadtól a beteg Csonka András

Émely­gés­sel és magas láz­zal küzd a szí­nész...

Pe­che­sen in­dult a szí­nész új éve, aki­nek a szín­ház­ban több száz néző előtt kell jól te­je­sí­te­nie, mi­köz­ben hány­in­ger­rel és magas láz­zal küzd.

Megrázó részleteket mesélt édesanyja elvesztéséről Csonka András

Megrázó részleteket mesélt édesanyja elvesztéséről Csonka András

Csonka And­rás min­dig is nyíl­tan be­szélt róla, hogy mennyire fáj neki édes­anyja csak­nem 10 évvel ez­előtti ha­lála.

Az ünnepi asztal mellől az edzőterembe rohantak celebjeink

Az ünnepi asztal mellől az edzőterembe rohantak celebjeink

Sz­tár­ja­ink ilyen­kor sem pi­hen­nek, a töl­tött ká­poszta és a bejgli le­dol­go­zása nem vár­hat..

Sz­tár­ja­ink ilyen­kor sem pi­hen­nek, a töl­tött ká­poszta és a bejgli le­dol­go­zása nem vár­hat..

Így telik a sztárok karácsony előtti pár napja

Így telik a sztárok karácsony előtti pár napja

VI­gyázz, kész, ka­rá­csony!

Meg­mu­tat­juk, hogy telik a köz­is­mert em­be­rek: Dun­dika, Lola, Cseke Esz­ter és Csonka And­rás ka­rá­csony előtti pár napja.

Tökéletes testükért díjazták a magyar sztárokat

Tökéletes testükért díjazták a magyar sztárokat

Ők a Fit­ba­lance idei dí­ja­zott­jai.

A Fit­ba­lance idei díj­át­adó­ján a leg­fit­tebb ce­le­beké volt a fő­sze­rep, hi­szen szá­mos hazai hí­res­ség tes­tét dí­jaz­ták a szín­vo­na­las ese­mé­nyen.

Hirtelen jött betegség győzte le Csonka Andrást, aggódnak a rajongók!

Hirtelen jött betegség győzte le Csonka Andrást, aggódnak a rajongók!

Magas láz gyötri a nép­szerű szí­nészt, házi pá­lin­ká­val kú­rál­nák a ne­te­zők.

Magas láz gyötri a nép­szerű szí­nészt, házi pá­lin­ká­val kú­rál­nák a ne­te­zők.

Leszakadt Csonka András arca

Leszakadt Csonka András arca

Rit­kán ka­punk be­te­kin­tést a Sz­tár­ban sztár maszk­mes­te­re­i­nek mun­ká­jába, de Csonka Pici most meg­osz­tott egy bi­zarr képet a tit­kolt át­ala­kí­tá­sok­ról.

Rit­kán ka­punk be­te­kin­tést a Sz­tár­ban sztár maszk­mes­te­re­i­nek mun­ká­jába, de Csonka Pici most meg­osz­tott egy bi­zarr képet a tit­kolt át­ala­kí­tá­sok­ról.

Nem tartotta magát elég jónak Csonka András

Csonka András válaszolt a gyalázkodó kritikákra

Az éne­kes el­mondja az oko­kat.

A Sz­tár­ban sztár leg­utóbbi ki­esője nem­csak a zsű­rit, de az em­be­re­ket is meg­osz­totta elő­adá­sa­i­val. Most végre re­a­gált a durva gya­láz­ko­dá­sokra.

Levetkőztek a Sztárban sztár énekesei

Megszabadultak ruháiktól a Sztárban sztár énekesei

Tóth Gabi és Csonka And­rás vil­lan­tott.

Tóth Gabi és Csonka And­rás meg­lepő mód­ját vá­lasz­tot­ták a fel­ké­szü­lés­nek, hi­szen szinte mez­te­le­nül pró­bál­tak a va­sár­napi adásra.

A magyar sztárvilág leghíresebb férficsókjai

A magyar sztárvilág leghíresebb férficsókjai

Nem Majka és Csonka And­rás vol­tak az elsők, akik a híres honi férfiak közül egyik nem­tár­suk­kal forr­tak össze csók­ban.

Elég nagy vissz­han­got vál­tott ki Majka és Csonka And­rás csókja a va­sár­napi Sz­tár­ban sztár adá­sá­ban. A pi­káns és egy­ben vic­ces je­le­net pedig eszünkbe jut­tatta, hogy bi­zony ko­ráb­ban is el­csat­tant már nem egy em­lé­ke­ze­tes csók a hazai híres férfiak kö­zött. Lás­suk!

Csonka Andrást felháborítóan megalázták élő adásban

Csonka Andrást felháborítóan megalázták élő adásban

A Sz­tár­ban sztár zsű­ri­tag­jai két al­ka­lom­mal is be­lé­t­öröl­ték a lá­bu­kat.

A Sz­tár­ban sztár zsű­ri­tag­jai két al­ka­lom­mal is be­lé­t­öröl­ték a lá­bu­kat.

Csonka András sosem érezte, hogy szereti
az apja

Csonka András sosem érezte, hogy szereti
az apja

Csonka Endre szín­mű­vész sosem érez­tette a fi­á­val, hogy iga­zán sze­retné. And­rást ez na­gyon meg­vi­selte - de nem ez az egyet­len fáj­dalma édes­apja miatt.

A fél ország aggódik Csonka András egészségéért

A fél ország aggódik Csonka András egészségéért

Pici egyre nyú­zot­tab­ban néz ki.

Ko­mo­lyan ag­gód­nak a ra­jon­gók a szí­né­szért, Pici ugyanis tel­je­sen túl­hajtja magát. Köz­ben pedig, bár min­dig mo­so­lyog, egyre nyú­zot­tab­ban néz ki...

Csonka András hirtelen teljesen a padlóra került

Csonka András hirtelen teljesen a padlóra került

Nem vé­let­le­nül fél­tet­ték ra­jon­gói a túl­haj­szolt szí­nészt, Pici va­sár­nap esti Sz­tár­ban sztá­ros fel­lé­pé­sére ké­szülve egész egy­sze­rűen ki­fe­küdt.

Nem vé­let­le­nül fél­tet­ték ra­jon­gói a túl­haj­szolt szí­nészt, Pici va­sár­nap esti Sz­tár­ban sztá­ros fel­lé­pé­sére ké­szülve egész egy­sze­rűen ki­fe­küdt. A ki­me­rült Csonka már csak a nézők sze­re­te­tére és a sza­va­za­tokra szá­mít.

Fóbiák keserítik a magyar sztárok életét

Fóbiák keserítik a magyar sztárok életét

A hazai hí­res­sé­gek kö­zött is akad­nak bőven olya­nok, akik min­den nap va­la­mi­lyen kínzó fé­le­lem­mel kény­te­le­nek szem­be­nézni. Az ér­zés­től pedig kép­te­le­nek meg­sza­ba­dulni.

A hazai hí­res­sé­gek kö­zött is akad­nak bőven olya­nok, akik min­den nap va­la­mi­lyen kínzó fé­le­lem­mel kény­te­le­nek szem­be­nézni. Az ér­zés­től pedig kép­te­le­nek meg­sza­ba­dulni.

Teljesült Csonka András nagy álma

Teljesült Csonka András nagy álma

A szí­nész meg­kapta egyik álom­sze­re­pét, ő játsz­hatja el ugyanis a Shrek című mese leg­vic­ce­sebb ka­rak­te­rét. Gőz­erő­vel ké­szül a Sza­már sze­repre.

A szí­nész meg­kapta egyik álom­sze­re­pét, ő játsz­hatja el ugyanis a Shrek című mese leg­vic­ce­sebb ka­rak­te­rét. Gőz­erő­vel ké­szül a Sza­már sze­repre.

Gyerekkori bálványával találkozott Csonka Pici!

Könnyekig meghatódott Csonka Pici! Régi bálványával találkozott!

Az éne­kes éppen Svéd­or­szág­ban nya­ral, ahol ak­kora meg­le­pe­tés érte, hogy még a lé­leg­zete is el­állt.

Örökké gyerek marad az 50 éves Csonka Pici! Plasztikájáról vallott!

Örökké gyerek marad az 50 éves Csonka Pici! Plasztikájáról vallott!

Min­dig is gyer­mek­lelkű marad.

Öl­töz­kö­dése és fi­a­ta­los­sága azon­ban arra, min­dig is gyer­mek­lelkű marad.