Csobot Adél

Hoppá, jöhet a harmadik gyermek Csobot Adéléknál?

Hoppá, jöhet a harmadik gyermek Csobot Adéléknál?

Meg­szü­le­tett má­so­dik kisfiuk.

Múlt pén­te­ken jött vi­lágra az éne­kesnő és Is­te­nes Bence má­so­dik kisfia. A baba komp­li­ká­ció­men­te­sen szü­le­tett, így már va­sár­nap haza is me­het­tek.

Kitálalt Csobot Adél, ezt állítja a kapcsolatáról

Kitálalt Csobot Adél, ezt állítja a kapcsolatáról

Az éne­kesnő le­rán­totta a lep­let azok­ról a pil­la­na­tok­ról, ami­kor nem ér­te­nek egyet Ben­cé­vel.

Az éne­kesnő le­rán­totta a lep­let azok­ról a pil­la­na­tok­ról, ami­kor nem ér­te­nek egyet Ben­cé­vel.

Ennél édesebb nem lesz: újabb fotók Csobot Adél gyermekeiről

Ennél édesebb nem lesz: újabb fotók Csobot Adél gyermekeiről

A fi­a­tal éne­kesnő és Is­te­nes Bence na­gyon él­ve­zik, hogy szü­lők le­het­nek.

A fi­a­tal éne­kesnő és Is­te­nes Bence na­gyon él­ve­zik, hogy szü­lők le­het­nek.

Őszinte vallomás: így érzi magát a szülés után Csobot Adél

Őszinte vallomás: így érzi magát a szülés után Csobot Adél

Őszin­tén be­szélt arról, ho­gyan érez az új­szü­lött gyer­me­ké­vel töl­tött má­so­dik éj­szaka után...

Őszin­tén be­szélt arról, ho­gyan érez az új­szü­lött gyer­me­ké­vel töl­tött má­so­dik éj­szaka után...

Szem nem marad szárazon, őszintén vallott küzdelmeiről Csobot Adél

Szem nem marad szárazon, őszintén vallott küzdelmeiről Csobot Adél

A fi­a­tal sztár­anyuka ter­hes­sége min­den ne­héz­sé­gét és szép­sé­gét meg­osztja ra­jon­gó­i­val.

Komoly fájdalmai vannak a várandós Csobot Adélnak

Komoly fájdalmai vannak a várandós Csobot Adélnak

Az éne­kesnő ba­ba­nap­lót ír.

Az arany­hangú éne­kesnő ba­ba­nap­lót ír, amely­ben min­den rész­le­tet meg­oszt má­so­dik ter­hes­sé­gé­ről.

Gólyahír, megszületett Csobot Adél és Istenes Bence kisfia

Gólyahír, megszületett Csobot Adél és Istenes Bence kisfia

Négy­tagú lett a csa­lád, gra­tu­lá­lunk!

Négy­tagú lett a csa­lád, gra­tu­lá­lunk!

Legnagyobb ellenségéről vallott Csobot Adél!

Legnagyobb ellenségéről vallott Csobot Adél!

Az éne­kesnő őszin­tén be­szélt Rózsa György­nek és a nyil­vá­nos­ság­nak arról, ami­től örök éle­té­ben óvni sze­retné magát.

Az éne­kesnő őszin­tén be­szélt Rózsa György­nek és a nyil­vá­nos­ság­nak arról, ami­től örök éle­té­ben óvni sze­retné magát.

Hatalmas meglepetés, ez a páros nyerte meg A Nagy Duettet!

Hatalmas meglepetés, ez a páros nyerte meg A Nagy Duettet!

A TV2 mű­so­rá­ban va­sár­nap négy páros küz­dött a nézők ke­gye­i­ért, most ki­de­rült, kik bi­zo­nyul­tak a leg­jobb­nak.

A TV2 mű­so­rá­ban va­sár­nap négy páros küz­dött a nézők ke­gye­i­ért, most ki­de­rült, kik bi­zo­nyul­tak a leg­jobb­nak.

Így bírják a show-t A Nagy Duett kismamái!

Így bírják a show-t A Nagy Duett kismamái!

A Nagy Duett re­kor­dot dön­tött, négy ál­la­po­tos kis­mama is köz­re­mű­kö­dik.

Az idei A Nagy Duett re­kor­dot dön­tött azzal, hogy egy­szerre négy ál­la­po­tos kis­mama is köz­re­mű­kö­dik a mű­sor­ban.

Így ünneplik az anyák napját A Nagy Duett sztárjai

Így ünneplik az anyák napját A Nagy Duett sztárjai

Nem fe­led­kez­nek el az édes­anyák­ról.

A műsor sztár­jai a Ri­post­nak el­árul­ták, ho­gyan ké­szül­nek az ün­nepre, sőt még né­hány régi ti­tokra is fény de­rült.

Kismamák A Nagy Duettben: a női szereplőgárda felénél jön a gólya!

Kismamák A Nagy Duettben: a női szereplőgárda felénél jön a gólya!

Nem volt még a ma­gyar té­vé­mű­so­rok­ban példa erre.

Soha nem volt még a ma­gyar té­vé­mű­so­rok­ban példa arra, hogy egy évad­ban több nő is vá­ran­dó­san sze­re­pel­jen, ám ez most meg­tör­tént.

Rózsa György a lányaként szereti Csobot Adélt!

Rózsa György a lányaként szereti Csobot Adélt!

A Nagy Duett ver­seny­ző­pá­rosa három hét alatt na­gyon jó kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki egy­más­sal, már közös prog­ra­mo­kat is szer­vez­nek.

A Nagy Duett ver­seny­ző­pá­rosa három hét alatt na­gyon jó kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki egy­más­sal, már közös prog­ra­mo­kat is szer­vez­nek.

Babaváró bulivá alakult A Nagy Duett

Babaváró bulivá alakult A Nagy Duett

A show ké­szí­tői min­denre fel­ké­szül­tek...

A show ké­szí­tői min­denre fel­ké­szül­tek: az élő műsor ideje alatt a ku­lisszák mö­gött egy or­vosi stáb is ké­szen­lét­ben áll.

Meglepő vallomást tett a várandós Csobot Adél

Meglepő vallomást tett a várandós Csobot Adél

Nincs könnyű hely­zet­ben.

A gyö­nyörű kis­mama csep­pet sincs könnyű hely­zet­ben.

Leesett az állunk: Ekkorára nőtt a várandós Csobot Adél pocakja

Leesett az állunk: Ekkorára nőtt a várandós Csobot Adél pocakja

Már lát­vá­nyo­san göm­bö­lyö­dik A Nagy Duett sztár­já­nak po­cakja, má­so­dik gyer­meke is kisfiú lesz!

Terhesen is bulizik, csak az alkoholt hiányolja néha Csobot Adél

Terhesen is bulizik, csak az alkoholt hiányolja néha Csobot Adél

Cso­bot Adél vá­ran­dó­san is él­vezni akarja az éle­tet, és igyek­szik min­dent úgy csi­nálni, ahogy ko­ráb­ban.

Óriási meglepetés, bejelentették A Nagy Duett párosait

Óriási meglepetés, bejelentették A Nagy Duett párosait

Az or­szág egyik leg­nép­sze­rűbb szó­ra­koz­tató mű­sora ver­seny­ző­i­nek tel­jes név­so­rá­ról hullt le a lepel.

Az or­szág egyik leg­nép­sze­rűbb szó­ra­koz­tató mű­sora ver­seny­ző­i­nek tel­jes név­so­rá­ról hullt le a lepel.

Aggódnak a rajongók a várandós Csobot Adélért!

Aggódnak a rajongók a várandós Csobot Adélért!

Ál­la­po­to­san is él­vezi az éle­tet.

A csi­nos éne­kesnő ál­la­po­to­san is él­vezi az éle­tet, ám sokan úgy gon­dol­ják, job­ban kel­lene vi­gyáz­nia ma­gára.

Repülővel hozott vacsorát kívánós szerelmének Istenes Bence

Repülővel hozott vacsorát kívánós szerelmének Istenes Bence

A mű­sor­ve­zető össze­sen 957 ki­lo­mé­tert uta­zott, hogy bol­doggá tegye szíve höl­gyét!

Így buliztak a legstílusosabb magyar celebek az év díjátadóján!

Így buliztak a legstílusosabb magyar celebek az év díjátadóján!

Öt ka­te­gó­ri­á­ban dí­jaz­ták ha­zánk leg­stí­lu­so­sabb sztár­jait.

Csü­tör­tök este az InStyle ma­ga­zin idén is öt ka­te­gó­ri­á­ban dí­jazta ha­zánk leg­stí­lu­so­sabb sztár­jait, va­la­mint a leg­kre­a­tí­vabb csa­pa­to­kat.

Óriási meglepetés, ők is szerepelnek A Nagy Duettben

Óriási meglepetés, ők is szerepelnek A Nagy Duettben

Ki­de­rült a szó­ra­koz­tató műsor profi ver­seny­ző­i­nek tel­jes név­sora! Ha­tal­mas show-nak ígér­ke­zik!

Ki­de­rült a szó­ra­koz­tató műsor profi ver­seny­ző­i­nek tel­jes név­sora! Ha­tal­mas show-nak ígér­ke­zik!

Születendő unokájáról vallott Istenes László!

Születendő unokájáról vallott Istenes László!

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ismét nagy­apai örö­mök elé néz.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ismét nagy­apai örö­mök elé néz, Nátán kis­öccse hat hónap múlva ér­ke­zik.

Elő a zsebkendőt! Istenes Bence lángoló érzelmeiről vallott!

Elő a zsebkendőt! Istenes Bence lángoló érzelmeiről vallott!

A sze­re­lem már 2012 óta tom­bol Is­te­nes Bence és Cso­bot Adél kö­zött. A mű­sor­ve­zető ta­valy el­je­gyezte gye­reke any­ját, akit nap­ról napra job­ban imád!

Nehéz időszakon megy keresztül a várandós Csobot Adél, ez a baj

Nehéz időszakon megy keresztül a várandós Csobot Adél, ez a baj

Is­te­nes Bence Ins­tag­ram-ol­da­lán ér­dek­lőd­nek Adél hogy­léte felől.

Is­te­nes Bence Ins­tag­ram-ol­da­lán ér­dek­lőd­nek Adél hogy­léte felől.

Hatalmas botrányt robbantott ki Istenes Bence, itt a magyarázata

Hatalmas botrányt robbantott ki Istenes Bence, itt a magyarázata

Ki­kezd­ték az in­ter­ne­te­zők Is­te­nes Ben­cét és Cso­bot Adélt.

Ki­kezd­ték az in­ter­ne­te­zők Is­te­nes Ben­cét és Cso­bot Adélt.

Ez derült ki Liptai Claudia jövőjéről

Ez derült ki Liptai Claudia jövőjéről

Iz­gal­mas év előtt áll a nép­szerű mű­sor­ve­zető.

Lesz­nek, akik ha­tal­mas bu­li­val ün­ne­pel­nek és lesz­nek, akik ti­tok­ban áll­nak oltár elé, de hogy hí­res­sé­ge­ink 2018-ban is há­za­sod­nak, az biz­tos!

Intim fotót osztott meg az ágyból Csobot Adél!

Intim fotót osztott meg az ágyból Csobot Adél!

Az éne­kesnő mö­gött cso­dá­la­tos év áll.

Az éne­kesnő mö­gött cso­dá­la­tos év áll, ezt va­sár­nap reg­geli fo­tó­já­val is be­bi­zo­nyí­totta.

Hihetetlenül aranyos fotót osztott meg fürdés közben Istenes Bence!

Hihetetlenül aranyos fotót osztott meg fürdés közben Istenes Bence!

Kisfi­uk­kal, Ná­tán­nal pan­csolt kö­zö­sen a kád­ban.

A mű­sor­ve­zető és Cso­bot Adél kisfi­uk­kal, Ná­tán­nal pan­csolt kö­zö­sen a kád­ban.

Élő adásban szólt be leendő apósának Csobot Adél

Élő adásban szólt be leendő apósának Csobot Adél

A nép­szerű éne­kesnő rá­pi­rí­tott Is­te­nes Bence édes­ap­jára, Is­te­nes Lász­lóra. Vajon mit szól hozzá Bence?

A nép­szerű éne­kesnő te­le­fo­non hívta fel ked­vese, Is­te­nes Bence édes­ap­ját, Is­te­nes Lász­lót a Mokka stú­di­ó­já­ban, ahol a kedd reg­geli élő adás­ban rá­pi­rí­tott a mű­sor­ve­ze­tőre. Vajon mit szól a tör­tén­tek­hez Adél sze­relme, aki emi­att gya­kor­la­ti­lag két tűz közé ke­rült?

Ezt látnod kell: intim fotót osztott meg Csobot Adél

Ezt látnod kell: intim fotót osztott meg Csobot Adél

A csi­nos éne­kesnő végre vő­le­gé­nyé­vel együtt éb­red­he­tett. Ezt meg is örö­kí­tette.

A csi­nos éne­kesnő végre vő­le­gé­nyé­vel együtt éb­red­he­tett. Ezt meg is örö­kí­tette.

Szupercuki, ahogy együtt rosszalkodik fiával Istenes Bence

Szupercuki, ahogy együtt rosszalkodik fiával Istenes Bence

Egy fotót is posz­tolt az Ins­tag­ramra.

Egy fotót is posz­tolt az Ins­tag­ramra, hogy mi­lyen egy apa-fia este náluk.

Kamerák előtt sírta el magát Csobot Adél

Kamerák előtt sírta el magát Csobot Adél

Nem tudta kont­rol­lálni magát, el­ered­tek a nép­szerű éne­kesnő könnyei.

Nem tudta kont­rol­lálni magát, el­ered­tek a nép­szerű éne­kesnő könnyei.

Örömhír: megkérte Csobot Adél kezét szerelme

Örömhír: megkérte Csobot Adél kezét szerelme

Ins­tag­ra­mon je­len­tet­ték be.

"Meg­kér­tem ennek a gyö­nyörű nőnek a kezét" - je­len­tette be Is­te­nes Bence az öröm­hírt.

Csobot Adél bombázó, nézd meg te is

Csobot Adél bombázó, nézd meg te is

Az éne­kesnő na­gyon szexi, rá­adá­sul gyö­nyörű he­lyen fo­tóz­ko­dott.

Az éne­kesnő na­gyon szexi, rá­adá­sul gyö­nyörű he­lyen fo­tóz­ko­dott. Szinte su­gár­zik, lát­szik, hogy tel­je­sen rend­ben van az élete.

Elbűvölő családi fotót posztolt Istenes Bence, esküvőn jártak

Elbűvölő családi fotót posztolt Istenes Bence, esküvőn jártak

Is­te­nes Bence csa­ládja csak úgy ra­gyog a bol­dog­ság­tól, ezt leg­fris­sebb fo­tó­juk is bi­zo­nyítja.

Is­te­nes Bence csa­ládja csak úgy ra­gyog a bol­dog­ság­tól, ezt leg­fris­sebb fo­tó­juk is bi­zo­nyítja.

Szerelmeskedés közben fotózkodtak Csobot Adélék

Szerelmeskedés közben fotózkodtak Csobot Adélék

Nem túl intim ez a fotó?

A cser­fes mű­sor­ve­zető és Is­te­nes Bence közös képe egy ki­csit túl in­timre si­ke­re­dett.

Irgalmatlan pofont osztott ki Csobot Adél

Irgalmatlan pofont osztott ki Csobot Adél

A sztár­pár egé­szen mos­ta­náig nem en­ge­dett be­te­kin­tést a csa­lád kölni ott­ho­nába, de most hosszú per­ce­ken át mu­tat­ták meg, hogy élnek Né­met­or­szág­ban.

A sztár­pár egé­szen mos­ta­náig nem en­ge­dett be­te­kin­tést a csa­lád kölni ott­ho­nába.

Istenes Bence több aktfotót is készített Csobot Adélról!

Istenes Bence több aktfotót is készített Csobot Adélról!

Nem csak egy mez­te­len fotó ké­szült az éne­kes­nő­ről intim pil­la­nat­ban! Bence te­le­fonja sok pucér fotót rejt!

Nem csak egy mez­te­len fotó ké­szült az éne­kes­nő­ről intim pil­la­nat­ban! Bence te­le­fonja sok-sok pucér fotót rejt sze­rel­mé­ről!

Lezárult egy korszak Csobot Adél életében

Lezárult egy korszak Csobot Adél életében

A fi­a­tal sztár­anyuka nem ker­telt, őszin­tén be­szélt ma­gán­éle­té­ről!

A fi­a­tal sztár­anyuka nem ker­telt, őszin­tén be­szélt ma­gán­éle­té­ről!

Gúnyolódás áldozata lett, ezért bántják Csobot Adélt

Gúnyolódás áldozata lett, ezért bántják Csobot Adélt

Be­le­fá­radt már ma­gya­ráz­ko­dá­sokba!

Az is­mert ma­gyar éne­kesnő be­le­fá­radt már a fo­lya­ma­tos ma­gya­ráz­ko­dá­sokba!

Hatalmas bejelentés, újabb gyereket akarnak Csobot Adélék

Hatalmas bejelentés, újabb gyereket akarnak Csobot Adélék

A fi­a­tal sze­rel­me­sek iz­gal­mas rész­le­te­ket árul­tak el a jövőt il­le­tően!

A fi­a­tal sze­rel­me­sek iz­gal­mas rész­le­te­ket árul­tak el a jövőt il­le­tően!

Ez a hosszú párkapcsolat titka, felmelegített szerelmek a sztárvilágban

Ez a hosszú párkapcsolat titka, felmelegített szerelmek a sztárvilágban

Vajon med­dig tar­tó­sak a kap­cso­la­tok?

A pszi­cho­ló­gu­sok ál­lí­tása sze­rint a fel­me­le­gí­tett kap­cso­la­tok­nak semmi ér­telme nincs, ugyanis a prob­lé­mák idő­vel újra fel­színre jön­nek.

Titokban, az ágyban fotózta le Csobot Adélt Istenes Bence!

Titokban, az ágyban fotózta le Csobot Adélt Istenes Bence!

Iz­gal­mas fo­tó­val kö­szön­tötte ra­jon­góit szom­bat reg­gel a mű­sor­ve­zető!

Nem hiszed el, mivel tanul játszani Csobot Adél kisfia

Nem hiszed el, mivel tanul játszani Csobot Adél kisfia

Is­te­nes Nátán már tíz hó­na­pos.

Is­te­nes Nátán már tíz hó­na­pos, de sok­kal fej­let­tebb a ko­rá­nál. Gyö­nyörű anyu­kája egy édes fotón mu­tatta meg, hogy épp mivel ját­szik kisfia.

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Egyre több ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Leg­utóbb Cso­bot Adél köl­tö­zött csa­lád­já­val Kölnbe.

Egyre több ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Leg­utóbb Cso­bot Adél köl­tö­zött csa­lád­já­val Kölnbe, Maj­káék pedig Ame­ri­kába men­né­nek. Van aki Iz­ra­el­ben, van aki Mal­lor­cán, de a leg­töb­ben Ame­ri­ká­ban ta­lál­ták meg szá­mí­tá­su­kat.

Kitálalt Istenes Bence:ezért megy el az országból

Kitálalt Istenes Bence:ezért megy el az országból

A mű­sor­ve­zető most tiszta vizet ön­tött a po­hárba, el­árulta, mit akar va­ló­já­ban.

A mű­sor­ve­zető most tiszta vizet ön­tött a po­hárba, el­árulta, mit akar va­ló­já­ban.

Eldobták az agyukat a zsűritagok: Király Lindáék taroltak

Eldobták az agyukat a zsűritagok: Király Lindáék taroltak

A Sz­tár­ban sztár +1 ki­csi­ben Ki­rály Linda és Flóra ala­po­san ki­tet­tek ma­gu­kért. A bírák meg is há­lál­ták.

A Sz­tár­ban sztár +1 ki­csi­ben Ki­rály Linda és Flóra ala­po­san ki­tet­tek ma­gu­kért. A bírák meg is há­lál­ták az el­ra­gadó elő­adást.

Istenes Bence megmutatta kölni otthonát

Istenes Bence megmutatta kölni otthonát

A mű­sor­ve­zető be­tar­totta a ter­vét.

A mű­sor­ve­zető és párja, Cso­bot Adél be­tar­totta ter­vét, Né­met­or­szágba köl­töz­tek kisfi­úk­kal.

Utazással telik Csobot Adél karácsonya

Utazással telik Csobot Adél karácsonya

Az éne­kesnő sosem érezte még ilyen bol­dog­nak magát.

Az éne­kesnő sosem érezte még ilyen bol­dog­nak magát, azon­ban az ün­ne­pek nem pi­he­nés­sel tel­nek.

Így készül karácsonyra Istenes Bence

Így készül a karácsonyra Istenes Bence

Ins­tag­ram­ján be­pil­lan­tást enged csa­ládja éle­tébe a mű­sor­ve­zető.

Ins­tag­ram­ján be­pil­lan­tást enged csa­ládja éle­tébe a mű­sor­ve­zető. Gyer­meke anyja, Cso­bot Adél is sze­re­pel fo­tó­ján...

Visszatért: Csobot Adél újra a színpadon

Visszatért: Csobot Adél újra a színpadon

Nátán szü­le­tése óta Cso­bot Adél most elő­ször állt újra ked­venc szín­pa­dán.

Nátán szü­le­tése óta Cso­bot Adél most elő­ször állt újra ked­venc szín­pa­dán. Már rég­óta vissza­vá­gyott, de per­sze így is a kicsi a leg­fon­to­sabb szá­mára...

Ünnepi meztelenkedés: Nézd, mit villantott Csobot Adél

Ünnepi meztelenkedés: Nézd, mit villantott Csobot Adél

Nem­csak a hangja, hanem fe­szes ido­mai is a tö­ké­le­tes­ség ha­tá­rát sú­rol­ják!

A cser­fes éne­kes­nő­nek nem­csak a hangja, hanem fe­szes ido­mai is a tö­ké­le­tes­ség ha­tá­rát sú­rol­ják!

Nyomasztó részleteket árult el költözésükről Csobot Adél

Nyomasztó részleteket árult el külföldre költözésükről Csobot Adél

A kü­lön­le­ges hang­já­ról is is­mert éne­kesnő ismét el­árult né­hány iz­gal­mas tit­kot.

Büszke szülők: 2016-ban csak fiút szülnek a magyar sztárok!

Büszke szülők: 2016-ban csak fiút szülnek a magyar sztárok!

Több hazai hí­res­ség­nél is ko­pog­ta­tott a gólya, ér­de­kes módon min­den­hol fiú­gyer­me­kek szü­let­tek!

Váratlan fordulat: Ekkor hagyják el az országot Csobot Adélék!

Váratlan fordulat: Ekkor hagyják el az országot Csobot Adélék!

Az álom­pár au­gusz­tusi be­je­len­tése min­den­kit meg­le­pett.

Az álom­pár au­gusz­tusi be­je­len­tése min­den­kit meg­le­pett.

Úristen: Kritikus időszak vár Istenes Bencére és családjára!

Úristen: Kritikus időszak vár Istenes Bencére és családjára!

A mű­sor­ve­zető és ked­vese nehéz dön­tést hoz­tak! Egye­lőre még nem tud­ják, vissza­tér­nek-e Ma­gyar­or­szágra!

A mű­sor­ve­zető és ked­vese ször­nyen nehéz dön­tést hoz­tak! Egye­lőre még nem tud­ják, vissza­tér­nek-e Ma­gyar­or­szágra!

Csobot Adél a munkába menekül a depresszió elől

Csobot Adél a munkába menekül a depresszió elől

Is­te­nes Bence se­gí­tett neki.

Az éne­kes­nő­nek ked­vese, Is­te­nes Bence se­gí­tett át­vé­szelni az anya­ság kez­deti idő­sza­kát.

Újszülött gyermeke mellett vállalt munkát Csobot Adél!

Újszülött gyermeke mellett vállalt munkát Csobot Adél!

Ős­szel va­do­natúj sze­rep vár rá.

Az éne­kesnő szá­mára ez az év a vál­to­zá­sok­ról szól, ős­szel va­do­natúj sze­rep­ben pró­bál­hatja ki magát.

Így énekel közös gyermeküknek Csobot Adél és Istenes Bence

Így énekel közös gyermeküknek Csobot Adél és Istenes Bence

A sztár­pár meg­ható vi­de­ó­ban mu­tatta meg, ho­gyan tel­nek náluk a szom­bat esték.

A sztár­pár meg­ható vi­de­ó­ban mu­tatta meg, ho­gyan tel­nek náluk a szom­bat esték.

Mi történhetett? Túl nagy a csend Csobot Adél körül!

Mi történhetett? Túl nagy a csend Csobot Adél körül!

Ami­óta édes­anyává vált, ha­tal­mas vál­to­zá­son ment ke­resz­tül a cser­fes éne­kesnő.

Ami­óta édes­anyává vált, ha­tal­mas vál­to­zá­son ment ke­resz­tül a cser­fes éne­kesnő.

Mai napig bánja fiatalkori döntését Csobot Adél

Mai napig bánja fiatalkori döntését Csobot Adél

Az egész csa­lád­jára ha­tás­sal volt.

A nép­szerű éne­kesnő 18 éves ko­rá­ban ho­zott egy el­ha­tá­ro­zást, amely az egész csa­lád­jára ha­tás­sal volt.

Csobot Adél és Istenes Bence nem akarnak kettesben lenni

Csobot Adél és Istenes Bence nem akarnak kettesben lenni

Min­dent a fi­uk­nak ren­del­nek alá.

Az éne­kesnő és mű­sor­ve­zető párja min­dent a gyer­me­kük­nek ren­del­nek alá.

Mi történt? Külföldre költöznek Csobot Adélék

Mi történt? Külföldre költöznek Csobot Adélék

A jobb jövő ér­de­ké­ben újabb ma­gyar sztár­pár dön­tött a tá­vo­zás mel­lett. Ha­ma­ro­san cso­ma­gol­nak.

A jobb jövő ér­de­ké­ben újabb ma­gyar sztár­pár dön­tött a tá­vo­zás mel­lett. Ha­ma­ro­san cso­ma­gol­nak.

Esküvőt és újabb gyereket terveznek Csobot Adélék

Esküvőt és újabb gyereket terveznek Csobot Adélék

Az éne­kesnő és párja, Is­te­nes Bence imád­ják, hogy szü­lők let­tek, nem ódz­kod­nak a há­zas­ság gon­do­la­tá­tól, de most kisfiuk az első.

Az éne­kesnő és párja, Is­te­nes Bence imád­ják, hogy szü­lők let­tek, nem ódz­kod­nak a há­zas­ság gon­do­la­tá­tól, de most kisfiuk az első.

Csobot Adél fürdőruhás képe felrobbantotta a netet

Csobot Adél fürdőruhás képe felrobbantotta a netet

Az X-Fak­tor te­het­sége szü­lése után bom­ba­for­má­ban van, ez jól lát­szik a fotón, amit most tett közzé ma­gá­ról.

Az éne­kesnő szü­lése után bom­ba­for­má­ban van, ez jól lát­szik a fotón, amit most tett közzé ma­gá­ról.

Újabb tündéri képek Istenes Bencéék kisfiáról

Újabb tündéri képek Istenes Bencéék kisfiáról

Ná­nási Pál ka­me­rá­já­nak pó­zol­tak.

A mű­sor­ve­zető és Cso­bot Adél első gyer­me­ké­vel állt mo­dellt Ná­nási Pál ka­me­rá­já­nak. Ga­ran­tál­tan el­ol­vadsz a fo­tók­tól!

Tuti, hogy elolvadsz Csobot Adél cuki kisfiától

Tuti, hogy elolvadsz Csobot Adél cuki kisfiától

Két hónap után mu­tatta meg Ná­tánt.

Két hónap után mu­tatta meg Ná­tánt.

Könnyek közt küzdött a tehetetlenséggel Istenes Bence!

Könnyek közt küzdött a tehetetlenséggel Istenes Bence!

A mű­sor­ve­zető nem tu­dott se­gí­teni.

A mű­sor­ve­ze­tőt na­gyon meg­vi­selte, hogy nem tu­dott se­gí­teni Cso­bot Adél­nak va­jú­dás köz­ben. Rész­le­te­sen el­me­sélte a szü­lés kö­rül­mé­nyeit.

Ijesztő: mi történhetett Csobot Adéllal?

Ijesztő: mi történhetett Csobot Adéllal?

A fi­a­tal anyu­kává vált éne­kesnő még sosem né­zett ki ilyen el­szo­mo­rí­tóan.

A fi­a­tal anyu­kává vált éne­kesnő még sosem né­zett ki ilyen el­szo­mo­rí­tóan.

Így néz ki a szülés után Csobot Adél!

Így néz ki a szülés után Csobot Adél!

Las­san egy hó­napja már, hogy nem kö­zölt ma­gá­ról egész ala­kos fotót.

Las­san egy hó­napja már, hogy nem kö­zölt ma­gá­ról egész ala­kos fotót az éne­kesnő. De most végre meg­lát­hat­juk, hogy mi­ként néz ki im­má­ron anya­ként.

Istenes Bence nélkül kell majd boldogulnia Csobot Adélnak!

Istenes Bence nélkül kell majd boldogulnia Csobot Adélnak!

A fi­a­tal anyuka egye­dül marad.

A fi­a­tal anyuka egy ideig nem szá­mít­hat párja se­gít­sé­gére, hi­szen Bence nem­so­kára kül­földre uta­zik. Adél bírja vajon nél­küle?

Elképesztő, miért támadják megint Istenes Bencét!

Elképesztő, miért támadják megint Istenes Bencét!

A mű­sor­ve­zető még csak pár napja lett apuka, egye­sek vi­szont már most meg­kér­dő­je­le­zik szü­lői ké­pes­sé­geit.

A mű­sor­ve­zető még csak pár napja lett apuka, egye­sek vi­szont már most meg­kér­dő­je­le­zik szü­lői ké­pes­sé­geit.

Istenes Bence először nyilatkozott újszülött kisfiáról!

Istenes Bence először nyilatkozott újszülött kisfiáról!

Már ké­szül a tej­fa­kasz­tóra.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek szerda dél­után szü­le­tett meg első kisfia, Nátán. Bence büszke apu­ka­ként me­sélt élete leg­na­gyobb él­mé­nyé­ről.

Bréking! Megszületett Csobot Adél kisfia!

Bréking! Megszületett Csobot Adél kisfia!

Is­te­nes Bence új­sá­golta el, hogy sze­relme kisfiút ho­zott a vi­lágra.

Is­te­nes Bence a Fa­ce­boo­kon új­sá­golta el, hogy sze­relme egész­sé­ges kisfiút ho­zott a vi­lágra.

Máris támadják Istenes Bence kisfiát

Máris támadják Istenes Bence kisfiát

Cso­bot Adé­lék alig je­len­tet­ték be első gyer­me­kük ér­ke­zé­sé­nek hírét, az in­ter­net ke­vésbé kul­tu­rált fele máris ne­ki­ron­tott a csa­lád­nak.

Cso­bot Adél és Is­te­nes Bence alig je­len­tet­ték be első gyer­me­kük ér­ke­zé­sé­nek hírét, az in­ter­net ke­vésbé kul­tu­rált fele máris ne­ki­ron­tott a csa­lád­nak.

Istenes Bence: Nagyon vonz a külföldi élet!

Istenes Bence: Nagyon vonz a külföldi élet!

Az RTL Klub mű­sor­ve­ze­tője sorra kapja csa­tor­ná­já­tól a le­he­tő­sé­ge­ket, jö­vő­jét azon­ban egy­ál­ta­lán nem biz­tos, hogy itt­hon kép­zeli el. Őszin­tén be­szélt ter­ve­i­ről.

Az RTL Klub mű­sor­ve­ze­tője sorra kapja csa­tor­ná­já­tól a le­he­tő­sé­ge­ket, jö­vő­jét azon­ban egy­ál­ta­lán nem biz­tos, hogy itt­hon kép­zeli el.

Félt az anyaságtól Csobot Adél

Félt az anyaságtól Csobot Adél

Az éne­kesnő egy kis­ma­mák­nak szóló blo­gon me­sélt a vá­ran­dós­sá­gá­ról.

Az éne­kesnő egy kis­ma­mák­nak szóló blo­gon me­sélt a vá­ran­dós­sá­gá­ról és arról, hogy mit ér­zett, ami­kor meg­tudta, hogy anya lesz.

Csobot Adél nemsokára világra hozhatja kisfiát!

Csobot Adél nemsokára világra hozhatja kisfiát!

Az éne­kesnő így néz ki most.

A fi­a­tal éne­kesnő hasa már szé­pen ki­ke­re­ke­dett, így el­kép­zel­hető, hogy kö­ze­lebb van a szü­lés idő­pontja, mint mi azt gon­dol­nánk.

Megható kisfilmmel várja babáját Csobot Adél

Megható kisfilmmel várja babáját Csobot Adél

Az éne­kes­nő­ről egy szív­hez szóló videó ké­szült, ame­lyen gond­ta­la­nul vá­lo­gat a ba­ba­hol­mik közt.

Az éne­kes­nő­ről egy szív­hez szóló videó ké­szült, ame­lyen gond­ta­la­nul vá­lo­gat a ba­ba­hol­mik közt. Csak úgy su­gár­zik a bol­dog­ság­tól!

Kulcsár Edina visszavágott a terhes Csobot Adélnak

Kulcsár Edina visszavágott a terhes Csobot Adélnak

A TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jét na­gyon ér­zé­ke­nyen érin­tette, hogy Adél nem volt el­ájulva me­nü­jé­től a Hal a tor­tán leg­újabb szé­ri­á­já­ban.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jét na­gyon ér­zé­ke­nyen érin­tette, hogy Adél nem volt el­ájulva me­nü­jé­től a Hal a tor­tán leg­újabb szé­ri­á­já­ban. Ezért, ami­kor a le­endő kis­mama főzt­jét kel­lett mi­nő­sí­teni, csak úgy szórta a csip­ke­lődő meg­jegy­zé­se­ket.

Luxusbabakocsi miatt támadják Csobot Adélékat

Luxusbabakocsi miatt támadják Csobot Adélékat

Az anyu­kák nekik men­tek.

Is­te­nes Bence el­büsz­kél­ke­dett a csak­nem fél­mil­liós ba­ba­ko­csi­juk­kal, a kom­men­telő anyu­kák pedig ne­ki­men­tek.

Egyelőre nem lesz neve Csobot Adélék babájának

Egyelőre nem lesz neve Csobot Adélék babájának

Csak a szü­le­tés után dön­te­nek.

Is­te­nes Bence és Cso­bot Adél egé­szen addig nem ke­resz­te­lik el kisfi­u­kat, amíg a picit a kar­ja­ikba nem ve­he­tik.