Cserháti Zsuzsa

Újabb hírek Cserháti Zsuzsa sírjáról, teljesen megváltozott

Újabb hírek Cserháti Zsuzsa sírjáról, teljesen megváltozott

Az éne­kesnő sír­ját egyre több virág lepi el, szinte za­rán­dok­hellyé vált a ra­jon­gók kö­ré­ben.

Az éne­kesnő sír­ját egyre több virág lepi el, szinte za­rán­dok­hellyé vált a ra­jon­gók kö­ré­ben.

Meglepő fordulat: 16 év után méltó sírhelyet kaphat Cserháti Zsuzsa

Meglepő fordulat: 16 év után méltó sírhelyet kaphat Cserháti Zsuzsa

Egy kő­fa­ragó mes­ter fel­aján­lotta, in­gyen el­ké­szíti a sír­kö­vet az éne­kes­nő­nek.

Hatalmas fordulat a botrányban, változás Cserháti Zsuzsa sírjánál

Hatalmas fordulat a botrányban, változás Cserháti Zsuzsa sírjánál

Végre pont ke­rül­het az ügy vé­gére és el­ké­szül­het az éne­kesnő sír­em­léke.

A le­gen­dás éne­kesnő, Cser­háti Zsu­zsa ha­lá­lá­nak év­for­du­ló­jára el­ké­szül­het a sír­em­léke.

Botrány Cserháti Zsuzsa sírja körül, megszólalt az énekesnő fia is

Botrány Cserháti Zsuzsa sírja körül, megszólalt az énekesnő fia is

A le­gen­dás hangú éne­kesnő sírja évek óta gon­do­zat­lan.

A le­gen­dás hangú éne­kesnő sírja évek óta gon­do­zat­lan.

Mindenkinek leesett az álla: Durván bekezdett a sztárpáros

Mindenkinek leesett az álla: Durván bekezdett a sztárpáros

Per­ce­kig zú­gott a vas­taps Sári Évi és du­ett­part­nere pro­duk­ci­ója után. Így kell el­in­dí­tani egy élő­show-t!

Fájdalmas vallomást tett Cserháti Zsuzsa fogadott lánya

Fájdalmas vallomást tett Cserháti Zsuzsa fogadott lánya

El­ke­rül­he­tet­len volt a ha­lála?

Fehér Ad­ri­enn kór­ház­ról kór­házra járt az éne­kes­nő­vel, aki már ti­zenöt éve nincs köz­tünk.

Romokban van Cserháti Zsuzsa fejfája: csak Charlie gondozza a sírt?

Romokban van Cserháti Zsuzsa fejfája: csak Charlie gondozza a sírt?

Az éne­kes ál­lítja, ő az egyet­len, aki fog­lal­ko­zik a nyug­hellyel.

Az éne­kes ki­akadt! Azt ál­lítja, hogy ő az egyet­len, aki fog­lal­ko­zik az el­ha­nya­golt nyug­hellyel.

Tizenöt éve ment el a legendás magyar énekesnő

Tizenöt éve ment el a legendás magyar énekesnő

Ő volt min­den idők egyik, ha nem a leg­jobb ma­gyar éne­kes­nője. Még­sem érezte magát elé­ge­dett­nek...

Ő volt min­den idők egyik, ha nem a leg­jobb ma­gyar éne­kes­nője. Még­sem érezte magát elé­ge­dett­nek...

Ezért halt meg Cserháti Zsuzsa: megrázó titkot árult el a barátnője

Ezért halt meg Cserháti Zsuzsa: megrázó titkot árult el a barátnője

A le­gen­dás éne­kesnő ti­zenöt évvel ez­előtt hunyt el.

A le­gen­dás éne­kesnő 15 évvel ez­előtt hunyt el, sze­ret­tei azóta is ne­he­zen dol­goz­zák fel a hi­á­nyát.

Máig képtelen feldolgozni édesanyja halálát Cserháti Zsuzsa fia

Máig képtelen feldolgozni édesanyja halálát Cserháti Zsuzsa fia

A le­gen­dás éne­kesnő már 15 éve nincs ve­lünk. Fia így em­lék­szik a napra, ami­kor saját ott­ho­ná­ban ta­lált rá élet­te­len tes­tére.

Cserháti Zsuzsa ma lenne 70 éves: így emlékezik rá a családja

Cserháti Zsuzsa ma lenne 70 éves: így emlékezik rá a családja

A köz­ked­velt éne­kesnő 15 évvel ez­előtt, 2003. jú­li­u­sá­ban, egy hó­nap­pal az 55. szü­le­tés­napja után hunyt el.

Évekkel Cserháti Zsuzsa halála után tett fájdalmas vallomást a fia

Évekkel Cserháti Zsuzsa halála után tett fájdalmas vallomást a fia

Idén lesz 15 éve, hogy örökre el­ment a füs­tös hangú le­genda.

Idén lesz 15 éve, hogy örökre el­ment a füs­tös hangú le­genda.

Ha bejön a retro, ezt a szilveszteri videót neked találták ki

Ha bejön a retro, ezt a szilveszteri videót neked találták ki

1974-ben já­runk, éppen...

1974-ben já­runk, éppen de­cem­ber 31-én. Egy olyan bu­li­ban, ahol fel­tű­nik az összes le­gen­dás éne­kesnő és éne­kes. Így bu­liz­tak ők annak ide­jén!

Eltiltották az unokákat Cserháti Zsuzsa sírjától?

Eltiltották az unokákat Cserháti Zsuzsa sírjától?

Az arany­torkú éne­kesnő ma töl­tené be a 69-et! Ki­de­rült, a te­me­tőbe nem lá­to­gat ki min­den csa­lád­tag!

Az arany­torkú éne­kesnő ma töl­tené be a 69-et! Ki­de­rült, a te­me­tőbe nem lá­to­gat ki min­den csa­lád­tag!

Ezért nem viszi Cserháti Zsuzsa fia anyja sírjához a gyerekeit

Ezért nem viszi Cserháti Zsuzsa fia anyja sírjához a gyerekeit

Az éne­kesnő fia, Krisz­tián a mai napig ápolja édes­anyja em­lé­két, sőt Cser­háti ki­suno­kái is to­vább­vi­szik ezt a csa­ládi örök­sé­get.

Elsírta magát a győzelemtől Sipos Peti kis társa

Elsírta magát a győzelemtől Sipos Peti kis társa

Vas­taps­sal ju­tal­mazta a kö­zön­ség az Irigy Hón­alj­mi­rigy sztár­ját és kicsi part­ne­rét, Sz­tojka Va­nes­szát.

Vas­taps­sal ju­tal­mazta a kö­zön­ség az Irigy Hón­alj­mi­rigy sztár­ját és kicsi part­ne­rét, Sz­tojka Va­nes­szát. Pedig nehéz dol­guk volt, a le­gen­dás éne­kesnő, Cser­háti Zsu­zsa és Char­lie Szá­gul­dás, Por­sche, sze­re­lem című dalát kel­lett elő­ad­niuk, le­utá­noz­niuk du­ett­jü­ket. Ez olyan jól si­ke­rült, hogy nyer­tek is vele.

Ezért vették el Cserháti Zsuzsától gyermekét

Ezért vették el Cserháti Zsuzsától gyermekét

Vá­lása során sok­szor meg­szé­gye­ní­tet­ték, a bí­rónő ki­pé­cézte ma­gá­nak az éne­kes­nőt...