Csepregi Éva

Szigorú diéta, ezért sanyargatja magát Csepregi Éva

Szigorú diéta, ezért sanyargatja magát Csepregi Éva

A 65 éves éne­kesnő min­dent meg­tesz a fo­gyás ér­de­ké­ben, nyárra leg­alább öt ki­ló­tól meg akar sza­ba­dulni.

A 65 éves éne­kesnő min­dent meg­tesz a fo­gyás ér­de­ké­ben, nyárra leg­alább öt ki­ló­tól meg akar sza­ba­dulni.

Ez rettenetes, felakasztotta magát egy ember Csepregi Éva házában

Ez rettenetes, felakasztotta magát egy ember Csepregi Éva házában

Ön­gyil­kos ott­ho­nába köl­tö­zött be egy­szer a Neo­ton Fa­mí­lia éne­kes­nője.

Nagy Feró megnyereti Sári Évivel a Sztárban Sztárt!

Nagy Feró megnyereti Sári Évivel a Sztárban Sztárt!

Ma este ki­de­rül, hogy a Sz­tár­ban Sztár dön­tő­sei közül ki kapja a 2018 Leg­sok­ol­da­lúbb Sz­tárja címet.

Ma este ki­de­rül, hogy a Sz­tár­ban Sztár dön­tő­sei közül ki kapja a 2018 Leg­sok­ol­da­lúbb Sz­tárja címet.

Nem hittünk a szemünknek: Csúcsformában van Csepregi Éva

Nem hittünk a szemünknek: Csúcsformában van Csepregi Éva

A mű­vésznő új szám­mal je­lent­ke­zik, amely­hez egy videó is ké­szült.

A mű­vésznő új szám­mal je­lent­ke­zik, amely­hez egy videó is ké­szült.

Egy házba költözött fiával Csepregi Éva!

Egy házba költözött fiával Csepregi Éva!

Ta­valy év végén köl­tö­zött be álom­ott­ho­nába Csep­regi Éva, aki­nek lak­be­ren­dező ba­rát­nője se­gí­tett har­mo­ni­kussá va­rá­zsolni az új la­kást.

Ta­valy év végén köl­tö­zött be álom­ott­ho­nába Csep­regi Éva, aki­nek lak­be­ren­dező ba­rát­nője se­gí­tett har­mo­ni­kussá va­rá­zsolni az új la­kást.

Látványos fogyás: Mi történt Csepregi Évával?

Látványos fogyás: Mi történt Csepregi Évával?

Ki gon­dolná, hogy már 64 éves?

Ki gon­dolná, hogy a Neo­ton éne­kes­nője már 64 éves? Éva na­gyon csi­nos, és min­dent meg­tesz azért, hogy ez így is ma­rad­jon!

Botrány a láthatáron, kollégáin áll durva bosszút a magyar énekesnő!

Botrány a láthatáron, kollégáin áll durva bosszút a magyar énekesnő!

Be­so­kallt az egy­kori ala­pító tag, pénzre van szük­sége.

Be­so­kallt az egy­kori ala­pító tag, pénzre van szük­sége, ezért el­len­ze­ne­kart ala­pí­tana.

Ezért nem tud beköltözni új otthonába Csepregi Éva

Ezért nem tud beköltözni új otthonába Csepregi Éva

Hiába sze­retne minél előbb új la­ká­sába köl­tözni, még vár­nia kell.

Hiába sze­retne minél előbb új la­ká­sába köl­tözni, a Neo­ton Fa­mí­lia éne­kes­nő­jé­nek még vár­nia kell.

Döbbenetes fotó: Szerinted mi történt Csepregi Éva arcával?

Döbbenetes fotó: Szerinted mi történt Csepregi Éva arcával?

Egy néző le­fo­tózta az éne­kes­nőt! A Neo­ton va­sár­nap este adott nagy­kon­cer­tet a Kin­csem Park­ban...

Egy néző le­fo­tózta az éne­kes­nőt! A Neo­ton va­sár­nap este adott nagy­kon­cer­tet a Kin­csem Park­ban...

Lezárult egy korszak: Itt kezd új életet Csepregi Éva

Lezárult egy korszak: Itt kezd új életet Csepregi Éva

Rész­le­te­ket árult el a köl­tö­zés­ről!

A Neo­ton Fa­mí­lia éne­kes­nője ki­zá­ró­lag a Ri­post­nak árult el rész­le­te­ket a köl­tö­zés­ről!

Mi történt? Korlátozta fellépéseit a Neoton!

Mi történt? Korlátozta fellépéseit a Neoton!

Az együt­tes tag­jai kény­te­le­nek vol­tak ko­moly sza­bá­lyo­kat hozni...

Az együt­tes tag­jai kény­te­le­nek vol­tak ko­moly sza­bá­lyo­kat hozni egész­sé­gük ér­de­ké­ben! Csep­regi Éva min­dent el­árult a Ri­post­nak!

Döbbenetes, így bukott húszmilliót Csepregi Éva

Döbbenetes, így bukott húszmilliót Csepregi Éva

Új gaz­dára ta­lált Csep­regi Éva ta­hi­tót­fa­lui ott­hona. A Neo­ton Fa­mí­lia éne­kes­nője mil­li­ók­kal ol­csób­ban sza­ba­dult meg a ha­tal­mas ház­tól!

Új gaz­dára ta­lált Csep­regi Éva ta­hi­tót­fa­lui ott­hona. A Neo­ton Fa­mí­lia éne­kes­nője mil­li­ók­kal ol­csób­ban sza­ba­dult meg a ha­tal­mas ház­tól!

Csepregi Éva kivételes hódításra készül!

Csepregi Éva kivételes hódításra készül!

A 63 éves, örök­ifjú éne­kes­nő­ben kü­lö­nös ér­zé­sek ka­va­rog­nak! El­árulta: na­gyon bol­dog, és kü­lön­le­ges ter­vei van­nak a jö­vőre nézve!

A 63 éves, örök­ifjú éne­kes­nő­ben kü­lö­nös ér­zé­sek ka­va­rog­nak! El­árulta: na­gyon bol­dog, és kü­lön­le­ges ter­vei van­nak a jö­vőre nézve!

Ennyiért hakniznak a magyar sztárzenekarok!

Ennyiért hakniznak a magyar sztárzenekarok!

Ennyit tesz­nek zsebre...

Ki­de­rí­tet­tük, hogy mennyit tesz­nek zsebre ha­zánk leg­na­gyobb hí­res­sé­gei egy-egy kon­cer­tért.

Válás miatt menekülnek a családi fészekből a magyar sztárok

Válás miatt menekülnek a családi fészekből a magyar sztárok

Az egy­ko­ron kö­zö­sen be­ren­de­zett csa­ládi fé­szek­től is örök bú­csút kel­lett ven­niük.

Ezért bukott milliókat Csepregi Éva

Ezért bukott milliókat Csepregi Éva

Meg­gon­dolta magát, és újra hir­deti ta­hi­tót­fa­lui ott­ho­nát.

Meg­gon­dolta magát, és újra hir­deti ta­hi­tót­fa­lui ott­ho­nát. Az ere­deti 79 mil­lió fo­rin­tos árhoz ké­pest már jóval ol­csób­ban be­köl­töz­het bárki a ha­tal­mas há­zába.

Máig őrzött családi titokról mesélt Csepregi Éva

Máig őrzött családi titokról mesélt Csepregi Éva

Rész­le­te­sen be­szélt igaz­ság­ról!

Éve­kig hall­ga­tott a kez­de­tek­ről a Neo­ton Fa­mí­lia sztárja. Most rész­le­te­sen be­szélt igaz­ság­ról!

Csepregi Éva súlyos döntést hozott

Csepregi Éva súlyos döntést hozott

A Neo­ton Fa­mí­lia éne­kes­nője meg­gon­dolta magát és már nem árulja házát. Pedig ami­kor 15 év után sza­kí­tott pár­já­val, At­ti­lá­val, azon­nal meg akart válni közös ott­ho­nuk­tól.

A Neo­ton Fa­mí­lia éne­kes­nője meg­gon­dolta magát és már nem árulja házát. Pedig ami­kor 15 év után sza­kí­tott pár­já­val, At­ti­lá­val, azon­nal meg akart válni közös ott­ho­nuk­tól.

Ijesztő plasztika: Megbánta a botoxoltatást Csepregi Éva!

Ijesztő plasztika: Megbánta a botoxoltatást Csepregi Éva!

Nem tit­kolja: ki­pró­bált né­hány szé­pé­szeti be­avat­ko­zást, ám volt, ami­ben csa­lód­nia kel­lett!

Gyógytornával kerülheti csak el a súlyos műtétet Csepregi Éva!

Gyógytornával kerülheti csak el a súlyos műtétet Csepregi Éva!

Öt évvel ez­előtt meg­ope­rál­ták az éne­kesnő tér­dét, azóta is ke­ze­lé­sekre kell jár­nia.

Hoppá: Mély dekoltázsából bukkant elő Csepregi Éva melle!

Hoppá: Mély dekoltázsából bukkant elő Csepregi Éva melle!

A Neo­ton éne­kes­nő­jé­ről de­ko­ra­tív fotó ke­rült fel az in­ter­netre! Ilyen sze­xi­nek még egé­szen biz­to­san nem lát­tad!

Az éne­kes­nő­ről de­ko­ra­tív fotó ke­rült fel a netre! Ilyen sze­xi­nek még egé­szen biz­to­san nem lát­tad!

Újabb fordulat Csepregi Éva és volt párja kapcsolatában

Újabb fordulat Csepregi Éva és volt párja kapcsolatában

Őszin­tén val­lott ket­te­jük vi­szo­nyá­ról.

Őszin­tén val­lott ket­te­jük vi­szo­nyá­ról.

Kitálalt magánéletéről a szingli Csepregi Éva!

Kitálalt magánéletéről a szingli Csepregi Éva!

Biz­tos benne, hogy ha­ma­ro­san újra rá­ta­lál a sze­re­lem...

A 65 éve­sen is irigy­lésre méltó for­má­ban lévő éne­kesnő biz­tos benne, hogy ha­ma­ro­san újra rá­ta­lál a sze­re­lem...

Unoka után vágyakozik Csepregi Éva

Unoka után vágyakozik Csepregi Éva

Kí­ván­sága nem tűnik le­he­tet­len­nek, ugyanis fia, Dávid már több, mint öt éve jár együtt gyö­nyörű ba­rát­nő­jé­vel, Sar­kadi Szabó Eme­sé­vel.

Kí­ván­sága nem tűnik le­he­tet­len­nek, ugyanis fia, Dávid már több, mint öt éve van együtt gyö­nyörű ba­rát­nő­jé­vel, Sar­kadi Szabó Eme­sé­vel.

Anyagiakon vitázott párjával Csepregi Éva

Egy évig osztozkodott volt párjával Csepregi Éva

Sza­kí­tá­suk után hosszú ideig nem tu­dott meg­egyezni az anya­gi­ak­ról exé­vel Csep­regi Éva. Csak egy év után tud­ták ren­dezni dol­ga­i­kat. A Neo­ton Fa­mí­lia éne­kes­nője lel­ki­leg is össze­tört.

Sza­kí­tá­suk után hosszú ideig nem tu­dott meg­egyezni az anya­gi­ak­ról exé­vel Csep­regi Éva, de azt mondja, már túl van a ne­he­zén.

Drasztikusan megváltozott Csepregi Éva! Elárulta, mitől!

Drasztikusan megváltozott Csepregi Éva! Elárulta, mitől!

Rá sem lehet is­merni!

Az éne­kesnő le­rán­totta a lep­let arról, mi áll a szem­be­tűnő vál­to­zás hát­te­ré­ben! Rá sem lehet is­merni!

Reptéri balhéba keveredett a Neoton

Reptéri balhéba keveredett a Neoton

Majd­nem Tor­on­tó­ban re­kedt a Neo­ton, haj­szá­lon mú­lott, hogy ne kés­sék le a re­pü­lő­gé­pü­ket ha­za­felé. Csak kap­cso­la­taik be­ve­té­sé­vel ju­tot­tak fel a já­ratra.

Majd­nem Tor­on­tó­ban re­kedt a Neo­ton, haj­szá­lon mú­lott, hogy ne kés­sék le a re­pü­lő­gé­pü­ket ha­za­felé.

Hűha: Ilyen durván lefogyott Csepregi Éva!

Hűha: Ilyen durván lefogyott Csepregi Éva!

A Neo­ton sztárja több­ször me­sélt ne­künk az utóbbi idő­ben arról, hogy le­fo­gyott, és most a saját sze­münk­kel is meg­győ­ződ­he­tünk Éva bom­ba­for­má­já­ról!

A 65 éves éne­kes­nőt az Ope­rett­szín­ház előtt fo­tózta le a Ri­post egyik ol­va­sója! A Neo­ton sztárja több­ször me­sélt ne­künk az utóbbi idő­ben arról, hogy le­fo­gyott, és most a saját sze­münk­kel is meg­győ­ződ­he­tünk Éva bom­ba­for­má­já­ról!

Csepregi Éva bombaformában van!

Csepregi Éva bombaformában van!

A fi­a­ta­los éne­kesnő sok min­den­ről me­sélt Kasza Ti­bi­nek a Kasza Ta­xi­ban. Szó esett nu­dista stran­dok­ról és az első csók­ról is...

A fi­a­ta­los éne­kesnő sok min­den­ről me­sélt Kasza Ti­bi­nek a Kasza Ta­xi­ban. Szó esett nu­dista stran­dok­ról és az első csók­ról is...

Plasztikai műtétre lesz szüksége Csepregi Évának?

Plasztikai műtétre lesz szüksége Csepregi Évának?

Az éne­kes­nő­nek vi­gyáz­nia kell.

A 62 éves éne­kes­nő­nek vi­gyáz­nia kell a di­é­tá­val, mert ha még pár kilót fogy, se­bész­kés alá kell fe­küd­nie.

Élete végéig gyógytornára kényszerül Csepregi Éva!

Élete végéig gyógytornára kényszerül Csepregi Éva!

Hosszú ideig küz­dött a fáj­da­lom­mal, végül rá­szánta magát a mű­tétre...

Drasztikus kezelés: Tűkkel fogyasztották le Csepregi Évát!

Drasztikus kezelés: Tűkkel fogyasztották le Csepregi Évát!

Nem érzi magát jól a bő­ré­ben...

Az éne­kesnő nem érzi magát jól a bő­ré­ben súly­fe­les­lege miatt, ezért ko­moly fo­gyó­kú­rába kez­dett.

Csepregi Évát komoly döntésekre késztette szakítása

Csepregi Évát komoly döntésekre késztette a szakítás

Át­ér­té­kelte az éle­tet.

A Neo­ton éne­kes­nő­jét tel­je­sen ki­cse­rélte sú­lyos ma­gán­életi vál­sága. Meg­fo­gadta, hogy sok­kal töb­bet tö­rő­dik ma­gá­val és op­ti­mis­tán te­kint a jö­vőbe.

Éveken át élt életveszélyben Csepregi Éva

Éveken át élt életveszélyben Csepregi Éva

Ré­góta al­vás­prob­lé­mák­kal küzd, ami ko­ráb­ban nem­csak fur­csa hal­lu­ci­ná­ci­ók­hoz ve­ze­tett, de vész­hely­ze­tek­hez is.

Ré­góta al­vás­prob­lé­mák­kal küzd, ami ko­ráb­ban nem­csak fur­csa hal­lu­ci­ná­ci­ók­hoz ve­ze­tett, de vész­hely­ze­tek­hez is.

Csepregi Éva képtelen megválni exével közös otthonától

Csepregi Éva képtelen megválni exével közös otthonától

Meg­gon­dolta magát.

Sza­kí­tása után fel­rep­pent a hír, hogy árulja álom­ott­ho­nát az éne­kesnő. Csep­regi Éva most el­mondta, hogy ko­moly ér­zelmi okok miatt meg­gon­dolta magát.

Máris nyitott a szerelemre Csepregi Éva

Máris nyitott a szerelemre Csepregi Éva

Vá­rat­lan ki­je­len­tést tett.

Vá­rat­lan ki­je­len­tést tett a Neo­ton éne­kes­nője. Csep­regi Éva egy hó­nap­pal a sza­kí­tása után azt mondja, hogy ké­szen áll egy új kap­cso­latra.

Csepregi Éva: 2015 volt a legjobb évem!

Csepregi Éva: 2015 volt a legjobb évem!

Bár 15 év után de­cem­ber­ben sza­kí­tott pár­já­val, az éne­kesnő szak­ma­i­lag a leg­si­ke­re­sebb évé­nek ne­vezte a ta­va­lyi esz­ten­dőt.

Bár 15 év után de­cem­ber­ben sza­kí­tott pár­já­val, az éne­kesnő szak­ma­i­lag a leg­si­ke­re­sebb évé­nek ne­vezte a ta­va­lyi esz­ten­dőt.

62 évesen omlott össze Csepregi Éva élete, keményen tartja magát

62 évesen omlott össze Csepregi Éva élete, keményen tartja magát

Más­fél év­ti­ze­des kap­cso­lata ért véget, le­gen­dás közös há­zu­kat is árul­ják, de da­co­san tartja magát. Ka­rá­csony­kor is csak...

Ezt híresztelik Csepregi Éva szakításáról

Ezt híresztelik Csepregi Éva szakításáról

El­ké­pesztő dol­go­kat sut­tog­nak...

El­ké­pesztő dol­go­kat sut­tog­nak arról, miért lett vége a Neo­ton éne­kes­nője és sze­relme kap­cso­la­tá­nak ilyen hir­te­len.

Megkönnyebbült a szakítástól Csepregi Éva

Megkönnyebbült a szakítástól Csepregi Éva

15 év ren­ge­teg idő. Ezért is olyan fur­csa, hogy az éne­kesnő a sza­kí­tás után egy­ál­ta­lán nem om­lott össze, sőt, ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb, mint va­laha.

15 év ren­ge­teg idő. Ezért is olyan fur­csa, hogy az éne­kesnő a sza­kí­tás után egy­ál­ta­lán nem om­lott össze, sőt, ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb, mint va­laha.

Munkába temetkezik szakítása után Csepregi Éva

Munkába temetkezik szakítása után Csepregi Éva

15 bol­dog év után sza­kí­tott pár­já­val...

Ti­zenöt bol­dog év után sza­kí­tott pár­já­val Csep­regi Éva, aki fáj­dal­mas ma­gán­életi vál­sá­gá­ról árult el rész­le­te­ket a Ri­post­nak.

79 millióért árulja álomházát az egyedül maradt Csepregi Éva

79 millióért árulja álomházát az egyedül maradt Csepregi Éva

Sza­ba­dulni akar a múlt­tól.

Mi­u­tán 15 bol­dog évet kö­ve­tően sza­kí­tott pár­já­val a Neo­ton éne­kes­nője, azon­nal pi­acra is dobta egy­ko­ron közös ott­ho­nu­kat.

Szakított szerelmével, 62 évesen kezd új életet Cserpregi Éva

Szakított szerelmével, 62 évesen kezd új életet Cserpregi Éva

15 évnyi együtt­élés után sza­kí­tot­tak.

15 évnyi együtt­élés után dön­tött úgy a Neo­ton éne­kes­nője és sze­relme, hogy külön uta­kon foly­tat­ják az éle­tü­ket.