Cseke Katinka

Mutatjuk, durván lefogytak a magyar sztárok: ezt látnod kell!

Mutatjuk, durván lefogytak a magyar sztárok: ezt látnod kell!

Ha­tal­mas vál­to­zá­son men­tek ke­resz­tül ha­zánk hí­res­sé­gei.

Ha­tal­mas vál­to­zá­son men­tek ke­resz­tül ha­zánk hí­res­sé­gei.

Durva hangnemben osztotta ki a volt szerelmeit Cseke Katinka!

Durva hangnemben osztotta ki a volt szerelmeit Cseke Katinka!

A szí­nésznő ren­ge­te­get vál­to­zott az el­múlt évek­ben, most már biz­tos benne, hogy nem kez­dene olyan férfi­ak­kal, mint akik­kel ko­ráb­ban össze­hozta a sors.

Leleplező videó, lopáson kapták Cseke Katinkát

Leleplező videó, lopáson kapták Cseke Katinkát

Fel­ke­rült az in­ter­netre a fel­vé­tel, amin jól ki­ve­hető a Jóban Rossz­ban szí­nész­nője.

Fel­ke­rült az in­ter­netre a fel­vé­tel, amin jól ki­ve­hető a Jóban Rossz­ban szí­nész­nője.

Kamerák előtt üvöltözött Cseke Katinka: Mindenki hagyjon békén!

Kamerák előtt üvöltözött Cseke Katinka: Mindenki hagyjon békén!

A szí­­nésznő a tőle meg­­szo­­kott ve­­he­­men­­ci­á­­val mondta el a vé­­le­­mé­­nyét.

A szí­nésznő a tőle meg­­szo­­kott ve­­he­­men­­ci­á­­val mondta el a vé­­le­­mé­­nyét a te­le­ví­ziós műsor fel­vé­te­lén.

Botrányos viselkedés, kamerák előtt üvöltözött Cseke Katinka

Botrányos viselkedés, kamerák előtt üvöltözött Cseke Katinka

A szí­nésznő a tőle meg­szo­kott ve­he­men­ci­á­val mondta el vé­le­mé­nyét.

A szí­nésznő a tőle meg­szo­kott ve­he­men­ci­á­val mondta el vé­le­mé­nyét.

Fordulat a Berki botrányban: Visszadobták a feljelentését

Fordulat a Berki botrányban: Visszadobták a feljelentését

Berki Krisz­tián ala­po­san meg­sér­tő­dött, mi­u­tán ki­de­rült, hogy ígé­rete el­le­nére sem fi­ze­tett az Ázsia Exp­ressz ce­leb­pár­ja­i­nak.

Itt a bizonyíték: Berki mindenkinek hazudott

Itt a bizonyíték: Berki mindenkinek hazudott

Re­a­gált a csa­torna...

Berki Krisz­tián ki­je­len­tette, hogy nem kapta meg az Ázsia Exp­resszben meg­nyert mil­li­ó­kat. A vá­lasz sem ké­sett so­káig...

Vége a türelemnek: Pertársaság alakul Berki ellen

Vége a türelemnek: Pertársaság alakul Berki ellen

Az izom­ce­leb jelét sem adja annak, hogy sze­retné kifi­zetni az Ázsia Exp­ressz já­té­ko­sa­i­nak ígért mil­li­ó­kat. Ők pedig nem vár­nak to­vább.

Az izom­ce­leb jelét sem adja annak, hogy sze­retné kifi­zetni az Ázsia Exp­ressz já­té­ko­sa­i­nak ígért mil­li­ó­kat. Ők pedig nem vár­nak to­vább.

Megdöbbentő kijelentést tett a magánéletéről Cseke Katinka!

Megdöbbentő kijelentést tett a magánéletéről Cseke Katinka!

Az el­múlt évek­ben nem volt túl sze­ren­csés a sze­re­lem­ben.

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője az el­múlt évek­ben nem volt túl sze­ren­csés a sze­re­lem­ben, min­dig hozzá nem illő párt vá­lasz­tott.

Dráma a stúdióban, fel akarta gyújtani szerelme Cseke Katinkát

Dráma a stúdióban, fel akarta gyújtani szerelme Cseke Katinkát

Nem tudta el­vi­selni, hogy a for­ga­tá­son egy másik férfi is közel ke­rült ked­ve­sé­hez...

A művésznő szerint annál a pasinál, aki nem lép félre, valami gáz van

A művésznő szerint annál a pasinál, aki nem lép félre, valami gáz van

A szí­nésznő sze­rint a mo­no­gá­mia szép és jó dolog, ám az erő­seb­bik nem kép­vi­se­lői kép­te­le­nek rá.

Durván megalázták Cseke Katinkát, meg sem tudott szólalni!

Durván megalázták Cseke Katinkát, meg sem tudott szólalni!

A hí­res­ség egy té­vé­mű­sor­ban val­lott elő­ször élete leg­meg­alá­zóbb él­mé­nyé­ről.

A hí­res­ség egy té­vé­mű­sor­ban val­lott elő­ször élete leg­meg­alá­zóbb él­mé­nyé­ről.

Elszólta magát a műsorban Cseke Katinka: Ezzel a sztárral élt titokban!

Elszólta magát a műsorban Cseke Katinka: Ezzel a sztárral élt titokban!

A Jóban Rossz­ban sztárja év­ti­ze­des ti­tok­ról rán­totta le a lep­let adás­ban!

A Jóban Rossz­ban sztárja év­ti­ze­des ti­tok­ról rán­totta le a lep­let adás­ban! Vajon mit szól ehhez a másik fél?

Cseke Katinka vallomása: Megszültem a saját anyámat!

Cseke Katinka megdöbbentő vallomása: Megszültem a saját anyámat!

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője képes na­gyon dur­ván össze­veszni a ka­masz­lá­nyá­val.

Ezért nem beteg soha Cseke Katinka!

Ezért nem beteg soha Cseke Katinka!

A nép­szerű szí­nésznő el­árulta, hogy tartja magát egész­sé­ge­sen!

A nép­szerű szí­nésznő el­árulta, hogy tartja magát egész­sé­ge­sen! Arra sem em­lék­szik, mikor volt utol­jára beteg!

Kikészült Cseke Katinka: Ezeket nem teheti meg túlsúlya miatt!

Kikészült Cseke Katinka: Ezeket nem teheti meg túlsúlya miatt!

A TV2 sztárja mind pár­kap­cso­lati, mind pedig szak­mai téren szen­ved a kilók miatt!

Drámai vallomás: Ha megműtik, megvakulhat a TV2 sztárja

Drámai vallomás: Ha megműtik, megvakulhat a TV2 sztárja

A szí­nésznő sú­lyos, örök­lődő szem­be­teg­ség­gel küzd. Kon­takt­len­csé­vel vagy szem­üveg­gel is csak 48 szá­za­lé­kos a lá­tása.

Életveszélybe kerültek Cseke Katinkáék

Életveszélybe kerültek Cseke Katinkáék

Ha a rizs­föl­dön dol­gozó la­o­szi férfi nem veszi észre a fe­lé­jük tartó ve­szé­lyes ál­la­tot, akár tra­gé­dia is tör­tén­he­tett volna.

Ha a rizs­föl­dön dol­gozó la­o­szi férfi nem veszi észre a fe­lé­jük tartó ve­szé­lyes ál­la­tot, akár tra­gé­dia is tör­tén­he­tett volna.

Végzetes hibát vétett a TV2 játékosa Ázsiában

Végzetes hibát vétett a TV2 játékosa Ázsiában

Ázsi­á­ban nem sok se­gít­sé­get kap­nak.

Ázsi­á­ban nem sok se­gít­sé­get kap­nak a ver­seny­zők annak ér­de­ké­ben, hogy ne té­ved­je­nek el a négy or­szá­gon át­ívelő ka­land során.

Cseke Katinka besokallt, feladhatja az Ázsia Expresszt!

Cseke Katinka besokallt, feladhatja az Ázsia Expresszt!

Ki­bo­rult az egyik fel­adat során.

A szí­nésznő ki­bo­rult az egyik fel­adat során, és drá­mai módon, sírva kö­zölte, hogy ab­ba­hagyja a já­té­kot.

Itt a vége: Elvérzett a magyar sztárpár Ázsiában

Itt a vége: Elvérzett a magyar sztárpár Ázsiában

A páros férfi­tagja me­zít­láb fu­tott be a célba, mert a ci­pője fel­törte a lábát az em­ber­fe­letti haj­szá­ban.

A páros férfi­tagja me­zít­láb fu­tott be a célba, mert a ci­pője fel­törte a lábát az em­ber­fe­letti haj­szá­ban. Hiába tet­tek meg min­dent...

Összeesett adásban, bárddal vágta el az ujját a TV2 sztárja

Összeesett adásban, bárddal vágta el az ujját a TV2 sztárja

Ha­lálra ré­mí­tette az Ázsia Exp­ressz stáb­ját a szí­nésznő. Or­vost kel­lett hívni hozzá.

Ha­lálra ré­mí­tette az Ázsia Exp­ressz stáb­ját a szí­nésznő. Or­vost kel­lett hívni hozzá az­után, mi­u­tán min­dent el­ön­tött a vér...

Nem bírta tovább, adásban borult ki Cseke Katinka!

Nem bírta tovább, adásban borult ki Cseke Katinka!

Meg­van a vé­le­mé­nye a férfi­ak­ról.

Meg­van a vé­le­mé­nye bi­zo­nyos férfi­ak­ról, és ezt kép­te­len volt véka alá rej­teni.

Itt az idő, indul minden idők legkeményebb realityje

Itt az idő, indul minden idők legkeményebb realityje

No­vem­ber 7-én indul a TV2 nagy­sza­bású mű­sora, az Ázsia Exp­ressz.

Az élete volt a tét: durva forgatáson van túl a TV2 sztárja

Az élete volt a tét: durva forgatáson van túl a TV2 sztárja

A szí­nésznő na­gyon meg­szen­ve­dett a csa­torna leg­újabb show-jának for­ga­tá­sán, de még így is újra vé­gig­csi­nálná.

A szí­nésznő na­gyon meg­szen­ve­dett a csa­torna leg­újabb show-jának for­ga­tá­sán, de még így is újra vé­gig­csi­nálná.

Cseke Katinka: A lányom szétesett, amíg távol voltam

Cseke Katinka: A lányom szétesett, amíg távol voltam

Sokat ta­nult ön­ma­gá­ról...

Cseke Ka­tinka szá­mára víz­vá­lasztó volt az ázsiai ka­lan­do­zás. Sokat ta­nult ön­ma­gá­ról, rá­adá­sul lá­nyá­val való kap­cso­lata is meg­vál­to­zott.

A nélkülözésbe fogyott bele Cseke Katinka

A nélkülözésbe fogyott bele Cseke Katinka

Egy hó­na­pot töl­tött Ázsi­á­ban.

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője egy hó­na­pot töl­tött Ázsi­á­ban, ahol je­len­tős súly­fe­les­leg­től sza­ba­dult meg.

Nem találod ki, hány éves ma Cseke Katinka

Nem találod ki, hány éves ma Cseke Katinka

Szep­tem­ber 23-án ün­nepli szü­le­tés­nap­ját a TV2 sztárja, aki jobb for­má­ban van, mint va­laha.

Szep­tem­ber 23-án ün­nepli szü­le­tés­nap­ját a TV2 sztárja, aki jobb for­má­ban van, mint va­laha.

Cseke Katinka nem bírja balhé nélkül

Cseke Katinka nem bírja balhé nélkül

A szí­nésznő most jött rá, hogy az éle­té­hez hoz­zá­tar­to­zik a stressz, amit ön­maga ger­jeszt, ha éppen nincs gond az éle­té­ben. Ezért vált el tőle a férje.

A szí­nésznő most jött rá, hogy az éle­té­hez hoz­zá­tar­to­zik a stressz, amit ön­maga ger­jeszt, ha éppen nincs gond az éle­té­ben. Ezért vált el tőle a férje.

Takarítással vezeti le a feszültséget a híres magyar színésznő

Takarítással vezeti le a feszültséget a híres magyar színésznő

Igen fur­csa szo­kás­ról szá­molt be Cseke Ka­tinka egy té­vé­mű­sor­ban. El­árulta, van egy kü­lön­le­ges pót­cse­lek­vése azokra az ese­tekre, ha lel­ki­leg nem érzi magát ki­egyen­sú­lyo­zott­nak, vagy csak sze­retné le­ve­zetni a benne fel­gyü­lem­lett fe­szült­sé­get.

Meghökkentő vallomás: Cseke Katinka a saját anyját szülte meg

Meghökkentő vallomás: Cseke Katinka a saját anyját szülte meg

A szí­nésznő sok­szor kép­te­len anya­ként vi­sel­kedni a lá­nyá­val, sőt, ő maga job­ban igényli, hogy ti­né­dzser lánya gon­dos­kod­jon róla.

Döntött a TV2 sztárja: nem tágít, megvalósítja régi álmát!

Döntött a TV2 sztárja: nem tágít, megvalósítja régi álmát!

A szí­nésznő imádja a mun­ká­ját, de van va­lami, ami hosszú ideje sze­re­pel a ba­kancs­lis­tá­ján.

Felnőtt pasik csapják a szelet Cseke Katinka tinilányának!

Felnőtt pasik csapják a szelet Cseke Katinka tinilányának!

A szí­nésznő ag­gó­dik emi­att.

A szí­nésznő lánya még csak ti­zen­négy éves, mégis sok­szor har­min­cas férfiak ud­va­rol­nak neki.

Így reagált Dopeman mocskolódására Cseke Katinka

Így reagált Dopeman mocskolódására Cseke Katinka

A szó­ki­mondó rap­per sú­lyos sza­vak­kal il­lette a nép­szerű szí­nésznő sze­xu­á­lis éle­tét.

A szó­ki­mondó rap­per sú­lyos sza­vak­kal il­lette a nép­szerű szí­nésznő sze­xu­á­lis éle­tét.

Hatalmas fogyása miatt átírják Cseke Katinka szerepét

Hatalmas fogyása miatt átírják Cseke Katinka szerepét

El­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül.

A TV2 sztárja el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül, több mint húsz ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

Szakmát váltott Galambos Lajos!

Szakmát váltott Galambos Lajos!

Új sze­rep­ben mu­tat­ko­zik be a trom­bi­tás: ta­nács­adóvá vált.

Új sze­rep­ben mu­tat­ko­zik be a trom­bi­tás: ta­nács­adóvá vált a Jóban Rossz­ban szí­nész­nője mel­lett.

Így küzd pluszkilói ellen Cseke Katinka!

Így küzd pluszkilói ellen Cseke Katinka!

Nézd meg, mi­lyen edzés­mód­szer­rel fogy Cseke Ka­tinka! A szí­nésznő Cza­nik Ba­lázs ca­po­eira ae­ro­bik gya­kor­la­ta­i­val eddig 15 kg-tól sza­ba­dult meg.

Nézd meg, mi­lyen edzés­mód­szer­rel fogy Cseke Ka­tinka! A szí­nésznő Cza­nik Ba­lázs ca­po­eira ae­ro­bik gya­kor­la­ta­i­val eddig 15 kg-tól sza­ba­dult meg.

Kiderült, mitől ilyen kövér Cseke Katinka, megtalálta a megoldást

Kiderült, mitől ilyen kövér Cseke Katinka, nyáron száz kilót nyomott

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője meg­unta, hogy szinte min­dig a súly­fe­les­le­gé­vel vagy a sze­relmi éle­té­vel fog­lal­koz­nak az új­sá­gok.

Fogyni próbál a betegségtől meghízott Cseke Katinka

Fogyni próbál a betegségtől meghízott Cseke Katinka

100 kilót mu­ta­tott alatta a mér­leg.

A pajzs­mi­rigy­prob­lé­mái miatt hí­zott meg, és ami­kor 100 kilót mu­ta­tott a mér­leg, akkor majd­nem sok­kot ka­pott.

Franciául kezdett beszélni műtétje után Cseke Katinka

Franciául kezdett beszélni műtétje után Cseke Katinka

Biz­tos benne: fran­cia föl­dön a helye

A Jóban Rossz­ban sztárja az al­ta­tás­ból fel­éb­redve egy­sze­rűen el­fe­lej­tett ma­gya­rul! A szí­nésznő biz­tos benne: fran­cia föl­dön a helye