Cseke Katinka

Az élete volt a tét: durva forgatáson van túl a TV2 sztárja

Az élete volt a tét: durva forgatáson van túl a TV2 sztárja

Újra vé­gig­csi­nálná.

A szí­nésznő na­gyon meg­szen­ve­dett a csa­torna leg­újabb show-jának for­ga­tá­sán, de még így is újra vé­gig­csi­nálná.

Itt a vége: Elvérzett a magyar sztárpár Ázsiában

Itt a vége: Elvérzett a magyar sztárpár Ázsiában

A páros férfi­tagja me­zít­láb fu­tott be a célba, mert a ci­pője fel­törte a lábát az em­ber­fe­letti haj­szá­ban.

A páros férfi­tagja me­zít­láb fu­tott be a célba, mert a ci­pője fel­törte a lábát az em­ber­fe­letti haj­szá­ban. Hiába tet­tek meg min­dent...

Összeesett adásban, bárddal vágta el az ujját a TV2 sztárja

Összeesett adásban, bárddal vágta el az ujját a TV2 sztárja

Ha­lálra ré­mí­tette az Ázsia Exp­ressz stáb­ját a szí­nésznő. Or­vost kel­lett hívni hozzá.

Ha­lálra ré­mí­tette az Ázsia Exp­ressz stáb­ját a szí­nésznő. Or­vost kel­lett hívni hozzá az­után, mi­u­tán min­dent el­ön­tött a vér...

Nem bírta tovább, adásban borult ki Cseke Katinka!

Nem bírta tovább, adásban borult ki Cseke Katinka!

Meg­van a vé­le­mé­nye bi­zo­nyos férfi­ak­ról, és ezt kép­te­len volt véka alá rej­teni.

Meg­van a vé­le­mé­nye bi­zo­nyos férfi­ak­ról, és ezt kép­te­len volt véka alá rej­teni.

Dagad a botrány: Gombos Edina miatt perel Lajcsi

Dagad a botrány: Gombos Edina miatt perel Lajcsi

Ért­he­tet­len...

Ért­he­tet­len, hogy egy egyéb­ként si­ke­res ter­mé­ket miért pró­bál­nak meg ma­ni­pu­lált sztár­fo­tók­kal kí­vá­na­to­sabbá tenni a fogyni vá­gyók szá­mára.

Nem találod ki, hány éves ma Cseke Katinka

Nem találod ki, hány éves ma a Jóban Rosszban sztárja

Jobb for­má­ban van, mint va­laha.

Szep­tem­ber 23-án ün­nepli szü­le­tés­nap­ját a TV2 sztárja, aki jobb for­má­ban van, mint va­laha.

Itt az idő, indul minden idők legkeményebb realityje

Itt az idő, indul minden idők legkeményebb realityje

No­vem­ber 7-én indul a TV2 nagy­sza­bású mű­sora, az Ázsia Exp­ressz.

No­vem­ber 7-én indul a TV2 nagy­sza­bású mű­sora, az Ázsia Exp­ressz. A sztá­rok nem ki­sebb fel­adatra vál­lal­koz­tak, mint hogy tel­je­sít­sék az erőt pró­báló kül­de­té­sét. Vi­et­nam­ból in­dul­nak, Thai­földre kell meg­ér­kez­niük, öt­ezer ki­lo­mé­tert tesz­nek meg.

A nélkülözésbe fogyott bele Cseke Katinka

A nélkülözésbe fogyott bele Cseke Katinka

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője egy hó­na­pot töl­tött Ázsi­á­ban, ahol je­len­tős súly­fe­les­leg­től sza­ba­dult meg.

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője egy hó­na­pot töl­tött Ázsi­á­ban, ahol je­len­tős súly­fe­les­leg­től sza­ba­dult meg.

Cseke Katinka: A lányom szétesett, amíg távol voltam

Cseke Katinka: A lányom szétesett, amíg távol voltam

Cseke Ka­tinka szá­mára víz­vá­lasztó volt az ázsiai ka­lan­do­zás. Sokat ta­nult ön­ma­gá­ról...

Cseke Ka­tinka szá­mára víz­vá­lasztó volt az ázsiai ka­lan­do­zás. Sokat ta­nult ön­ma­gá­ról, és lá­nyá­val való kap­cso­lata is meg­vál­to­zott.

Cseke Katinka nem bírja balhé nélkül

Cseke Katinka nem bírja balhé nélkül

A szí­nésznő most most jött rá, hogy az éle­té­hez hoz­zá­tar­to­zik a stressz...

A szí­nésznő most most jött rá, hogy az éle­té­hez hoz­zá­tar­to­zik a stressz, amit ön­maga ger­jeszt, ha éppen nincs gond az éle­té­ben. Ezért vált el tőle a férje.

Életveszélyes módszerekkel fogyókúráznak a sztárok

Elképesztő, életveszélyes módszerekkel fogyókúráznak a sztárok

Aki reflek­tor­fény­ben él, annak min­dig csi­nos­nak és szép­nek kell len­nie.

Takarítással vezeti le a feszültséget a híres magyar színésznő

Takarítással vezeti le a feszültséget a híres magyar színésznő

Igen fur­csa szo­kás­ról szá­molt be Cseke Ka­tinka egy té­vé­mű­sor­ban. El­árulta, van egy kü­lön­le­ges pót­cse­lek­vése...

Igen fur­csa szo­kás­ról szá­molt be Cseke Ka­tinka egy té­vé­mű­sor­ban. El­árulta, van egy kü­lön­le­ges pót­cse­lek­vése azokra az ese­tekre, ha lel­ki­leg nem érzi magát ki­egyen­sú­lyo­zott­nak, vagy csak sze­retné le­ve­zetni a benne fel­gyü­lem­lett fe­szült­sé­get.

Meghökkentő vallomás: Cseke Katinka a saját anyját szülte meg

Meghökkentő vallomás: Cseke Katinka a saját anyját szülte meg

A szí­nésznő sok­szor kép­te­len anya­ként vi­sel­kedni a lá­nyá­val.

A szí­nésznő sok­szor kép­te­len anya­ként vi­sel­kedni a lá­nyá­val, sőt, ő maga job­ban igényli, hogy ti­né­dzser lánya gon­dos­kod­jon róla.

Döntött a TV2 sztárja: nem tágít, megvalósítja régi álmát!

Döntött a TV2 sztárja: nem tágít, megvalósítja régi álmát!

A szí­nésznő imádja a mun­ká­ját, de van va­lami, ami hosszú ideje sze­re­pel a ba­kancs­lis­tá­ján.

Így reagált Dopeman mocskolódására Cseke Katinka

Így reagált Dopeman mocskolódására Cseke Katinka

Sú­lyos sza­vak­kal do­bá­ló­zott.

A szó­ki­mondó rap­per sú­lyos sza­vak­kal il­lette a nép­szerű szí­nésznő sze­xu­á­lis éle­tét.

Hatalmas fogyása miatt átírják Cseke Katinka szerepét

Hatalmas fogyása miatt átírják Cseke Katinka szerepét

El­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül.

A TV2 sztárja el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül, több mint húsz ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

Kiderült, mitől ilyen kövér Cseke Katinka, megtalálta a megoldást

Kiderült, mitől ilyen kövér Cseke Katinka, nyáron száz kilót nyomott

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője meg­unta, hogy szinte min­dig a súly­fe­les­le­gé­vel vagy a sze­relmi éle­té­vel fog­lal­koz­nak az új­sá­gok.

Szakmát váltott Galambos Lajos!

Szakmát váltott Galambos Lajos!

Új sze­rep­ben mu­tat­ko­zik be a trom­bi­tás: ta­nács­adóvá vált a Jóban Rossz­ban szí­nész­nője mel­lett. Ta­nít­vá­nya sze­rint tü­rel­mes a ze­nész.

Új sze­rep­ben mu­tat­ko­zik be a trom­bi­tás: ta­nács­adóvá vált a Jóban Rossz­ban szí­nész­nője mel­lett. Ta­nít­vá­nya sze­rint tü­rel­mes a ze­nész.

Felnőtt pasik csapják a szelet Cseke Katinka tinilányának!

Felnőtt pasik csapják a szelet Cseke Katinka tinilányának!

A szí­nésznő ag­gó­dik emi­att.

A szí­nésznő lánya még csak ti­zen­négy éves, mégis sok­szor har­min­cas férfiak ud­va­rol­nak neki.

Így küzd pluszkilói ellen Cseke Katinka!

Így küzd pluszkilói ellen Cseke Katinka!

Nézd meg, mi­lyen edzés­mód­szer­rel fogy a szí­nésznő!

Nézd meg, mi­lyen edzés­mód­szer­rel fogy Cseke Ka­tinka! A szí­nésznő Cza­nik Ba­lázs ca­po­eira ae­ro­bik gya­kor­la­ta­i­val eddig 15 kg-tól sza­ba­dult meg.

Fogyni próbál a betegségtől meghízott Cseke Katinka

Fogyni próbál a betegségtől meghízott Cseke Katinka

A sztár be­teg­sége miatt hí­zott meg, de mikor 100 kilót mu­ta­tott a mér­leg úgy érezte, ten­nie kell va­la­mit.

A sztár be­teg­sége miatt hí­zott meg, de mikor 100 kilót mu­ta­tott a mér­leg úgy érezte, ten­nie kell va­la­mit.