Cseke Katinka

Durván megalázták Cseke Katinkát, meg sem tudott szólalni!

Durván megalázták Cseke Katinkát, meg sem tudott szólalni!

A hí­res­ség egy té­vé­mű­sor­ban val­lott elő­ször élete leg­meg­alá­zóbb él­mé­nyé­ről.

A hí­res­ség egy té­vé­mű­sor­ban val­lott elő­ször élete leg­meg­alá­zóbb él­mé­nyé­ről.

FRISS HÍREK

Kikészült Cseke Katinka: Ezeket nem teheti meg túlsúlya miatt!

Kikészült Cseke Katinka: Ezeket nem teheti meg túlsúlya miatt!

A TV2 sztárja mind pár­kap­cso­lati, mind pedig szak­mai téren szen­ved a kilók miatt!

Cseke Katinka megdöbbentő vallomása: Megszültem a saját anyámat!

Cseke Katinka megdöbbentő vallomása: Megszültem a saját anyámat!

Képes össze­veszni a lá­nyá­val.

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője képes na­gyon dur­ván össze­veszni a ka­masz­lá­nyá­val.

Ezért nem beteg soha Cseke Katinka!

Ezért nem beteg soha Cseke Katinka!

A nép­szerű szí­nésznő el­árulta, hogy tartja magát egész­sé­ge­sen! Arra sem em­lék­szik, mikor volt utol­jára beteg! Van egy jó prak­ti­kája!

A nép­szerű szí­nésznő el­árulta, hogy tartja magát egész­sé­ge­sen! Arra sem em­lék­szik, mikor volt utol­jára beteg!

Életveszélybe kerültek Cseke Katinkáék

Életveszélybe kerültek Cseke Katinkáék

Ha a rizs­föl­dön dol­gozó la­o­szi férfi nem veszi észre a fe­lé­jük tartó ve­szé­lyes ál­la­tot, akár tra­gé­dia is tör­tén­he­tett volna.

Ha a rizs­föl­dön dol­gozó la­o­szi férfi nem veszi észre a fe­lé­jük tartó ve­szé­lyes ál­la­tot, akár tra­gé­dia is tör­tén­he­tett volna.

Cseke Katinka besokallt, feladhatja az Ázsia Expresszt!

Cseke Katinka besokallt, feladhatja az Ázsia Expresszt!

Ki­bo­rult az egyik fel­adat során.

A szí­nésznő ki­bo­rult az egyik fel­adat során, és drá­mai módon, sírva kö­zölte, hogy ab­ba­hagyja a já­té­kot.

Drámai vallomás: Ha megműtik, megvakulhat a TV2 sztárja

Drámai vallomás: Ha megműtik, megvakulhat a TV2 sztárja

A szí­nésznő sú­lyos, örök­lődő szem­be­teg­ség­gel küzd. Kon­takt­len­csé­vel vagy szem­üveg­gel is csak 48 szá­za­lé­kos a lá­tása.

Végzetes hibát vétett a TV2 játékosa Ázsiában

Végzetes hibát vétett a TV2 játékosa Ázsiában

Ázsi­á­ban nem sok se­gít­sé­get kap­nak a ver­seny­zők annak ér­de­ké­ben, hogy ne té­ved­je­nek el a négy or­szá­gon át­ívelő ka­land során.

Ázsi­á­ban nem sok se­gít­sé­get kap­nak a ver­seny­zők annak ér­de­ké­ben, hogy ne té­ved­je­nek el a négy or­szá­gon át­ívelő ka­land során. Ezért óri­ási nagy baj, hogy Zita fi­gyel­met­len volt. Az ő vesz­te­sége já­té­kos­tár­sát is hát­rá­nyo­san érinti.

Összeesett adásban, bárddal vágta el az ujját a TV2 sztárja

Összeesett adásban, bárddal vágta el az ujját a TV2 sztárja

Ha­lálra ré­mí­tette az Ázsia Exp­ressz stáb­ját a szí­nésznő. Or­vost kel­lett hívni hozzá az­után, mi­u­tán min­dent el­ön­tött a vér...

Ha­lálra ré­mí­tette az Ázsia Exp­ressz stáb­ját a szí­nésznő. Or­vost kel­lett hívni hozzá az­után, mi­u­tán min­dent el­ön­tött a vér...

Itt a vége: Elvérzett a magyar sztárpár Ázsiában

Itt a vége: Elvérzett a magyar sztárpár Ázsiában

A páros férfi­tagja me­zít­láb fu­tott be a célba, mert a ci­pője fel­törte a lábát az em­ber­fe­letti haj­szá­ban.

A páros férfi­tagja me­zít­láb fu­tott be a célba, mert a ci­pője fel­törte a lábát az em­ber­fe­letti haj­szá­ban. Hiába tet­tek meg min­dent...

Az élete volt a tét: durva forgatáson van túl a TV2 sztárja

Az élete volt a tét: durva forgatáson van túl a TV2 sztárja

Újra vé­gig­csi­nálná.

A szí­nésznő na­gyon meg­szen­ve­dett a csa­torna leg­újabb show-jának for­ga­tá­sán, de még így is újra vé­gig­csi­nálná.

Nem bírta tovább, adásban borult ki Cseke Katinka!

Nem bírta tovább, adásban borult ki Cseke Katinka!

Meg­van a vé­le­mé­nye a férfi­ak­ról.

Meg­van a vé­le­mé­nye bi­zo­nyos férfi­ak­ról, és ezt kép­te­len volt véka alá rej­teni.

Itt az idő, indul minden idők legkeményebb realityje

Itt az idő, indul minden idők legkeményebb realityje

No­vem­ber 7-én indul a TV2 nagy­sza­bású mű­sora, az Ázsia Exp­ressz.

No­vem­ber 7-én indul a TV2 nagy­sza­bású mű­sora, az Ázsia Exp­ressz. A sztá­rok nem ki­sebb fel­adatra vál­lal­koz­tak, mint hogy tel­je­sít­sék az erőt pró­báló kül­de­té­sét. Vi­et­nam­ból in­dul­nak, Thai­földre kell meg­ér­kez­niük, öt­ezer ki­lo­mé­tert tesz­nek meg.

Nem találod ki, hány éves ma Cseke Katinka

Nem találod ki, hány éves ma a Jóban Rosszban sztárja

Jobb for­má­ban van, mint va­laha.

Szep­tem­ber 23-án ün­nepli szü­le­tés­nap­ját a TV2 sztárja, aki jobb for­má­ban van, mint va­laha.

Cseke Katinka: A lányom szétesett, amíg távol voltam

Cseke Katinka: A lányom szétesett, amíg távol voltam

Sokat ta­nult ön­ma­gá­ról...

Cseke Ka­tinka szá­mára víz­vá­lasztó volt az ázsiai ka­lan­do­zás. Sokat ta­nult ön­ma­gá­ról, rá­adá­sul lá­nyá­val való kap­cso­lata is meg­vál­to­zott.

A nélkülözésbe fogyott bele Cseke Katinka

A nélkülözésbe fogyott bele Cseke Katinka

Egy hó­na­pot töl­tött Ázsi­á­ban.

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője egy hó­na­pot töl­tött Ázsi­á­ban, ahol je­len­tős súly­fe­les­leg­től sza­ba­dult meg.

Meghökkentő vallomás: Cseke Katinka a saját anyját szülte meg

Meghökkentő vallomás: Cseke Katinka a saját anyját szülte meg

A szí­nésznő sok­szor kép­te­len anya­ként vi­sel­kedni a lá­nyá­val, sőt, ő maga job­ban igényli, hogy ti­né­dzser lánya gon­dos­kod­jon róla.

Cseke Katinka nem bírja balhé nélkül

Cseke Katinka nem bírja balhé nélkül

A szí­nésznő most jött rá, hogy éle­té­hez hoz­zá­tar­to­zik a stressz, amit ön­maga ger­jeszt, ha éppen nincs gond az éle­té­ben. Ezért vált el tőle a férje.

A szí­nésznő most jött rá, hogy éle­té­hez hoz­zá­tar­to­zik a stressz, amit ön­maga ger­jeszt, ha éppen nincs gond az éle­té­ben. Ezért vált el tőle a férje.

Életveszélyes módszerekkel fogyókúráznak a sztárok

Elképesztő, életveszélyes módszerekkel fogyókúráznak a sztárok

Aki reflek­tor­fény­ben él, annak min­dig csi­nos­nak és szép­nek kell len­nie.

Takarítással vezeti le a feszültséget a híres magyar színésznő

Takarítással vezeti le a feszültséget a híres magyar színésznő

Igen fur­csa szo­kás­ról szá­molt be Cseke Ka­tinka egy té­vé­mű­sor­ban. El­árulta, van egy kü­lön­le­ges pót­cse­lek­vése azokra az ese­tekre, ha lel­ki­leg nem érzi magát ki­egyen­sú­lyo­zott­nak, vagy csak sze­retné le­ve­zetni a benne fel­gyü­lem­lett fe­szült­sé­get.

Így reagált Dopeman mocskolódására Cseke Katinka

Így reagált Dopeman mocskolódására Cseke Katinka

A szó­ki­mondó rap­per sú­lyos sza­vak­kal il­lette a nép­szerű szí­nésznő sze­xu­á­lis éle­tét.

A szó­ki­mondó rap­per sú­lyos sza­vak­kal il­lette a nép­szerű szí­nésznő sze­xu­á­lis éle­tét.

Szakmát váltott Galambos Lajos!

Szakmát váltott Galambos Lajos!

Új sze­rep­ben mu­tat­ko­zik be a trom­bi­tás: ta­nács­adóvá vált.

Új sze­rep­ben mu­tat­ko­zik be a trom­bi­tás: ta­nács­adóvá vált a Jóban Rossz­ban szí­nész­nője mel­lett.

Felnőtt pasik csapják a szelet Cseke Katinka tinilányának!

Felnőtt pasik csapják a szelet Cseke Katinka tinilányának!

A szí­nésznő ag­gó­dik emi­att.

A szí­nésznő lánya még csak ti­zen­négy éves, mégis sok­szor har­min­cas férfiak ud­va­rol­nak neki.

Hatalmas fogyása miatt átírják Cseke Katinka szerepét

Hatalmas fogyása miatt átírják Cseke Katinka szerepét

A TV2 sztárja el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül, több mint húsz ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

A TV2 sztárja el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül, több mint húsz ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

Így küzd pluszkilói ellen Cseke Katinka!

Így küzd pluszkilói ellen Cseke Katinka!

Nézd meg, mi­lyen edzés­mód­szer­rel fogy a szí­nésznő!

Nézd meg, mi­lyen edzés­mód­szer­rel fogy a szí­nésznő!

Fogyni próbál a betegségtől meghízott Cseke Katinka

Fogyni próbál a betegségtől meghízott Cseke Katinka

A szí­nésznő alatt 100 kilót mu­ta­tott a mér­leg, szinte sok­kot ka­pott.

Franciául kezdett beszélni műtétje után Cseke Katinka

Franciául kezdett beszélni műtétje után Cseke Katinka

A Jóban Rossz­ban sztárja az al­ta­tás­ból fel­éb­redve egy­sze­rűen el­fe­lej­tett ma­gya­rul!