Cseke Katinka

Elképesztő lesifotó: életveszélyes, amit a magyar színésznő csinált

Elképesztő lesifotó: életveszélyes, amit a magyar színésznő csinált

Cseke Ka­tin­kát a Hun­gá­ria kör­úton kapta len­cse­végre a Ri­post ol­va­sója.

Cseke Ka­tin­kát a Hun­gá­ria kör­úton kapta len­cse­végre a Ri­post ol­va­sója.

Nem elégedett: tovább fogyókúrázik Cseke Katinka

Nem elégedett: tovább fogyókúrázik Cseke Katinka

A szí­nésznő az el­múlt idő­szak­ban 30 ki­ló­tól sza­ba­dult meg, ám még min­dig nem érte el az áhí­tott sú­lyát.

A szí­nésznő az el­múlt idő­szak­ban 30 ki­ló­tól sza­ba­dult meg, ám még min­dig nem érte el az áhí­tott sú­lyát.

Nők ezreinek adott reményt a TV2 sztárja

Nők ezreinek adott reményt a TV2 sztárja

A vissza­iga­zo­lá­sok alap­ján Cseke Ka­tinka fo­gyása nők ez­re­i­nek adott re­ményt, hogy ér­de­mes be­le­vágni, Ka­tinka eddig 30 ki­ló­tól sza­ba­dult meg...

A vissza­iga­zo­lá­sok alap­ján Cseke Ka­tinka fo­gyása nők ez­re­i­nek adott re­ményt, hogy ér­de­mes be­le­vágni, Ka­tinka eddig 30 ki­ló­tól sza­ba­dult meg...

Kiszakadt gumi okozott pánikot Cseke Katinkáéknál

Kiszakadt gumi okozott pánikot Cseke Katinkáéknál

Cseke Ka­tinka és Be­lez­nay Endre az au­tó­pá­lyán utaz­tak egy fel­lé­pésre si­etve, ami­kor óri­ási rob­ba­násra let­tek fi­gyel­me­sek.

Döbbenetes, mennyit fogyott Cseke Katinka: elárulta a titkát

Döbbenetes, mennyit fogyott Cseke Katinka: elárulta a titkát

30 ki­ló­tól sza­ba­dult meg...

Ti­zenöt évig nem tu­dott meg­sza­ba­dulni a túl­sú­lyá­tól egé­szen mos­ta­náig. Négy hónap alatt 30 ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

Üvöltve kergette a lányát a lakásukban Cseke Katinka

Üvöltve kergette Panni lányát a lakásukban Cseke Katinka

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője egy ka­masz­lány édes­any­ja­ként szem­be­sült azzal, mennyire torz a mai fi­a­ta­lok ön­képe.

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője egy ka­masz­lány édes­any­ja­ként szem­be­sült azzal, mennyire torz a mai fi­a­ta­lok ön­képe. Az ener­gi­kus mű­vész nem rej­tette véka alá a vé­le­mé­nyét, s igen­csak som­más kri­ti­kát fo­gal­ma­zott meg erről a je­len­ség­ről.

Mutatjuk, durván lefogytak a magyar sztárok: ezt látnod kell!

Mutatjuk, durván lefogytak a magyar sztárok: ezt látnod kell!

Ha­tal­mas vál­to­zá­son men­tek ke­resz­tül ha­zánk hí­res­sé­gei.

El­ké­pesztő, mi­lyen ha­tal­mas vál­to­zá­son men­tek ke­resz­tül ha­zánk hí­res­sé­gei, akik el­árul­ták, to­vábbra sem áll­nak le a di­é­tá­val! Vé­gig­men­nek a rögös úton, hogy el­ér­jék az álom­ala­kot.

Újra szerelmes: megdöbbentő, kivel jár most Muri Enikő

Újra szerelmes: megdöbbentő, kivel jár most Muri Enikő

Muri Eni­kő­nek két hó­napja új sze­relme van, a szí­nésznő egy másik sztár exé­vel jött össze...

Muri Eni­kő­nek két hó­napja új sze­relme van, a Ma­dách Szín­ház egy­kori mu­si­cal­szí­nész­nője egy másik sztár exé­vel jött össze...

Látványos fogyás: mi történt Cseke Katinkával?

Látványos fogyás: mi történt Cseke Katinkával?

Nem hit­tünk a sze­münk­nek.

Nem hit­tünk a sze­münk­nek, döb­be­ne­te­sen le­fo­gyott Cseke Ka­tinka, akit a Po­zso­nyi Pik­ni­ken ka­pott len­cse­végre a Ri­post!

Leleplező videó, lopáson kapták Cseke Katinkát

Leleplező videó, lopáson kapták Cseke Katinkát

Fel­ke­rült az in­ter­netre a fel­vé­tel.

Fel­ke­rült az in­ter­netre a fel­vé­tel, amin jól ki­ve­hető a Jóban Rossz­ban szí­nész­nője.

Kamerák előtt üvöltözött Cseke Katinka: Mindenki hagyjon békén!

Kamerák előtt üvöltözött Cseke Katinka: Mindenki hagyjon békén!

A szí­­nésznő a tőle meg­­szo­­kott ve­­he­­men­­ci­á­­val mondta el a vé­­le­­mé­­nyét.

A szí­­nésznő a tőle meg­­szo­­kott ve­­he­­men­­ci­á­­val mondta el a vé­­le­­mé­­nyét a te­le­ví­ziós műsor fel­vé­tele során a stú­di­ó­ban. Ka­tin­kára még a mű­sor­ve­zető nyug­ta­tása sem ha­tott, sőt, mintha olaj lett volna a tűzre, még fe­szül­tebb lett tőle.

Durva hangnemben osztotta ki a volt szerelmeit Cseke Katinka!

Durva hangnemben osztotta ki a volt szerelmeit Cseke Katinka!

A szí­nésznő ren­ge­te­get vál­to­zott az el­múlt évek­ben.

A szí­nésznő ren­ge­te­get vál­to­zott az el­múlt évek­ben.

Botrányos viselkedés, kamerák előtt üvöltözött Cseke Katinka

Botrányos viselkedés, kamerák előtt üvöltözött Cseke Katinka

A szí­nésznő a tőle meg­szo­kott ve­he­men­ci­á­val mondta el vé­le­mé­nyét.

Vége a türelemnek: Pertársaság alakul Berki ellen

Vége a türelemnek: Pertársaság alakul Berki ellen

Az izom­ce­leb jelét sem adja...

Az izom­ce­leb jelét sem adja annak, hogy sze­retné kifi­zetni az Ázsia Exp­ressz já­té­ko­sa­i­nak ígért mil­li­ó­kat. Ők pedig nem vár­nak to­vább.

Fordulat a Berki botrányban: Visszadobták a feljelentését

Fordulat a Berki botrányban: Visszadobták a feljelentését

Berki Krisz­tián ala­po­san meg­sér­tő­dött, mi­u­tán ki­de­rült, hogy ígé­rete el­le­nére sem fi­ze­tett az Ázsia Exp­ressz ce­leb­pár­ja­i­nak.

Dráma a stúdióban, fel akarta gyújtani szerelme Cseke Katinkát

Dráma a stúdióban, fel akarta gyújtani szerelme Cseke Katinkát

Nem tudta el­vi­selni, hogy a for­ga­tá­son egy másik férfi is közel ke­rült ked­ve­sé­hez...

Itt a bizonyíték: Berki mindenkinek hazudott

Itt a bizonyíték: Berki mindenkinek hazudott

Berki Krisz­tián ki­je­len­tette, hogy nem kapta meg az Ázsia Exp­resszben meg­nyert mil­li­ó­kat. A vá­lasz sem ké­sett so­káig...

Berki Krisz­tián ki­je­len­tette, hogy nem kapta meg az Ázsia Exp­resszben meg­nyert mil­li­ó­kat. A vá­lasz sem ké­sett so­káig...

Ők hatan követelik a pénzüket Berkitől

Ők hatan követelik a pénzüket Berkitől

Berki Krisz­tián mil­li­ó­kat ígért el­len­fe­le­i­nek, de végül nem tar­totta a sza­vát.

Berki Krisz­tián mil­li­ó­kat ígért el­len­fe­le­i­nek, de végül nem tar­totta a sza­vát. Ők azok, akik fut­hat­nak a pén­zük után.

Megdöbbentő kijelentést tett a magánéletéről Cseke Katinka!

Megdöbbentő kijelentést tett a magánéletéről Cseke Katinka!

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője az el­múlt évek­ben nem volt túl sze­ren­csés a sze­re­lem­ben, min­dig hozzá nem illő párt vá­lasz­tott.

A művésznő szerint annál a pasinál, aki nem lép félre, valami gáz van

A művésznő szerint annál a pasinál, aki nem lép félre, valami gáz van

A szí­nésznő sze­rint a mo­no­gá­mia szép és jó, ám a férfiak kép­te­le­nek rá.

A szí­nésznő sze­rint a mo­no­gá­mia szép és jó, ám az erő­seb­bik nem kép­vi­se­lői kép­te­le­nek rá.

Durván megalázták Cseke Katinkát, meg sem tudott szólalni!

Durván megalázták Cseke Katinkát, meg sem tudott szólalni!

A hí­res­ség egy té­vé­mű­sor­ban val­lott elő­ször élete leg­meg­alá­zóbb él­mé­nyé­ről.

A hí­res­ség egy té­vé­mű­sor­ban val­lott elő­ször élete leg­meg­alá­zóbb él­mé­nyé­ről.

Cseke Katinka vallomása: Megszültem a saját anyámat!

Cseke Katinka megdöbbentő vallomása: Megszültem a saját anyámat!

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője képes na­gyon dur­ván össze­veszni a ka­masz­lá­nyá­val.

Ezért nem beteg soha Cseke Katinka!

Ezért nem beteg soha Cseke Katinka!

A nép­szerű szí­nésznő el­árulta, hogy tartja magát egész­sé­ge­sen!

A nép­szerű szí­nésznő el­árulta, hogy tartja magát egész­sé­ge­sen! Arra sem em­lék­szik, mikor volt utol­jára beteg!

Elszólta magát a műsorban Cseke Katinka: Ezzel a sztárral élt titokban!

Elszólta magát a műsorban Cseke Katinka: Ezzel a sztárral élt titokban!

A Jóban Rossz­ban sztárja év­ti­ze­des ti­tok­ról rán­totta le a lep­let adás­ban!

A Jóban Rossz­ban sztárja év­ti­ze­des ti­tok­ról rán­totta le a lep­let adás­ban! Vajon mit szól ehhez a másik fél?

Kikészült Cseke Katinka: Ezeket nem teheti meg túlsúlya miatt!

Kikészült Cseke Katinka: Ezeket nem teheti meg túlsúlya miatt!

A TV2 sztárja mind pár­kap­cso­lati, mind pedig szak­mai téren szen­ved...

A TV2 sztárja mind pár­kap­cso­lati, mind pedig szak­mai téren szen­ved...

Végzetes hibát vétett a TV2 játékosa Ázsiában

Végzetes hibát vétett a TV2 játékosa Ázsiában

Ázsi­á­ban nem sok se­gít­sé­get kap­nak.

Ázsi­á­ban nem sok se­gít­sé­get kap­nak a ver­seny­zők annak ér­de­ké­ben, hogy ne té­ved­je­nek el a négy or­szá­gon át­ívelő ka­land során.

Cseke Katinka besokallt, feladhatja az Ázsia Expresszt!

Cseke Katinka besokallt, feladhatja az Ázsia Expresszt!

Ki­bo­rult az egyik fel­adat során.

A szí­nésznő ki­bo­rult az egyik fel­adat során, és drá­mai módon, sírva kö­zölte, hogy ab­ba­hagyja a já­té­kot.

Életveszélybe kerültek Cseke Katinkáék

Életveszélybe kerültek Cseke Katinkáék

Ha a rizs­föl­dön dol­gozó la­o­szi férfi nem veszi észre a fe­lé­jük tartó ve­szé­lyes ál­la­tot, akár tra­gé­dia is tör­tén­he­tett volna.

Ha a távol-ke­leti rizs­föl­dön dol­gozó la­o­szi férfi nem veszi észre a szí­nésznő és az őr­grófnő al­kotta páros felé tartó ál­la­tot, akár tra­gé­dia is tör­tén­he­tett volna a ka­me­rák ke­reszt­tü­zé­ben. Iz­ga­lom­ban így sem volt hiány - derül ki Ka­tinka sza­va­i­ból.

Drámai vallomás: Ha megműtik, megvakulhat a TV2 sztárja

Drámai vallomás: Ha megműtik, megvakulhat a TV2 sztárja

A szí­nésznő sú­lyos, örök­lődő szem­be­teg­ség­gel küzd.

A szí­nésznő sú­lyos, örök­lődő szem­be­teg­ség­gel küzd. Kon­takt­len­csé­vel vagy szem­üveg­gel is csak 48 szá­za­lé­kos a lá­tása.

Itt a vége: Elvérzett a magyar sztárpár Ázsiában

Itt a vége: Elvérzett a magyar sztárpár Ázsiában

A páros férfi­tagja me­zít­láb fu­tott be a célba, mert a ci­pője fel­törte a lábát az em­ber­fe­letti haj­szá­ban.

A páros férfi­tagja me­zít­láb fu­tott be a célba, mert a ci­pője fel­törte a lábát az em­ber­fe­letti haj­szá­ban. Hiába tet­tek meg min­dent...

Összeesett adásban, bárddal vágta el az ujját a TV2 sztárja

Összeesett adásban, bárddal vágta el az ujját a TV2 sztárja

Ha­lálra ré­mí­tette stá­bot.

Ha­lálra ré­mí­tette az Ázsia Exp­ressz stáb­ját a szí­nésznő. Or­vost kel­lett hívni hozzá az­után, mi­u­tán min­dent el­ön­tött a vér...

Az élete volt a tét: durva forgatáson van túl a TV2 sztárja

Az élete volt a tét: durva forgatáson van túl a TV2 sztárja

Újra vé­gig­csi­nálná.

A szí­nésznő na­gyon meg­szen­ve­dett a csa­torna leg­újabb show-jának for­ga­tá­sán, de még így is újra vé­gig­csi­nálná.

Nem bírta tovább, adásban borult ki Cseke Katinka!

Nem bírta tovább, adásban borult ki Cseke Katinka!

Meg­van a vé­le­mé­nye a férfi­ak­ról.

Meg­van a vé­le­mé­nye bi­zo­nyos férfi­ak­ról, és ezt kép­te­len volt véka alá rej­teni.

Cseke Katinka: A lányom szétesett, amíg távol voltam

Cseke Katinka: A lányom szétesett, amíg távol voltam

Sokat ta­nult ön­ma­gá­ról...

Cseke Ka­tinka szá­mára víz­vá­lasztó volt az ázsiai ka­lan­do­zás. Sokat ta­nult ön­ma­gá­ról, rá­adá­sul lá­nyá­val való kap­cso­lata is meg­vál­to­zott.

Itt az idő, indul minden idők legkeményebb realityje

Itt az idő, indul minden idők legkeményebb realityje

No­vem­ber 7-én indul a TV2 nagy­sza­bású mű­sora, az Ázsia Exp­ressz.

No­vem­ber 7-én indul a TV2 új mű­sora, az Ázsia Exp­ressz. A sztá­rok öt­ezer ki­lo­mé­tert tesz­nek meg.

Dagad a botrány: Gombos Edina miatt perel Lajcsi

Dagad a botrány: Gombos Edina miatt perel Lajcsi

Ért­he­tet­len...

Ért­he­tet­len, hogy egy egyéb­ként si­ke­res ter­mé­ket miért pró­bál­nak meg ma­ni­pu­lált sztár­fo­tók­kal kí­vá­na­to­sabbá tenni a fogyni vá­gyók szá­mára.

Nem találod ki, hány éves ma Cseke Katinka

Nem találod ki, hány éves ma a Jóban Rosszban sztárja

Jobb for­má­ban van, mint va­laha.

Szep­tem­ber 23-án ün­nepli szü­le­tés­nap­ját a TV2 sztárja, aki jobb for­má­ban van, mint va­laha.

A nélkülözésbe fogyott bele Cseke Katinka

A nélkülözésbe fogyott bele Cseke Katinka

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője egy hó­na­pot töl­tött Ázsi­á­ban, ahol je­len­tős súly­fe­les­leg­től sza­ba­dult meg. Nem is csoda, hi­szen napi egy dol­lár­ból kel­lett gaz­dál­kod­nia part­ne­ré­vel.

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője egy hó­na­pot töl­tött Ázsi­á­ban, ahol je­len­tős súly­fe­les­leg­től sza­ba­dult meg.

Cseke Katinka nem bírja balhé nélkül

Cseke Katinka nem bírja balhé nélkül

A szí­nésznő most jött rá, hogy éle­té­hez hoz­zá­tar­to­zik a stressz, amit ön­maga ger­jeszt, ha éppen nincs gond az éle­té­ben. Ezért vált el tőle a férje.

A szí­nésznő most jött rá, hogy éle­té­hez hoz­zá­tar­to­zik a stressz, amit ön­maga ger­jeszt, ha éppen nincs gond az éle­té­ben. Ezért vált el tőle a férje.

Takarítással vezeti le a feszültséget a híres magyar színésznő

Takarítással vezeti le a feszültséget a híres magyar színésznő

Igen fur­csa szo­kás­ról szá­molt be Cseke Ka­tinka egy té­vé­mű­sor­ban. El­árulta, van egy kü­lön­le­ges pót­cse­lek­vése azokra az ese­tekre, ha lel­ki­leg nem érzi magát ki­egyen­sú­lyo­zott­nak, vagy csak sze­retné le­ve­zetni a benne fel­gyü­lem­lett fe­szült­sé­get.

Meghökkentő vallomás: Cseke Katinka a saját anyját szülte meg

Meghökkentő vallomás: Cseke Katinka a saját anyját szülte meg

A szí­nésznő sok­szor kép­te­len anya­ként vi­sel­kedni a lá­nyá­val, sőt, ő maga job­ban igényli, hogy ti­né­dzser lánya gon­dos­kod­jon róla.

Elképesztő, életveszélyes módszerekkel fogyókúráznak a sztárok

Elképesztő, életveszélyes módszerekkel fogyókúráznak a sztárok

Fér­gek­kel, mé­reg­gel fogy­nak.

Aki reflek­tor­fény­ben él, annak min­dig csi­nos­nak és szép­nek kell len­nie. Ez az el­vá­rás, és nem­csak a saját hi­ú­sá­guk, de a kri­ti­ku­sok miatt is. Ezért a sztá­rok min­dent meg­tesz­nek a kar­csú­sá­gért.

Hatalmas fogyása miatt átírják Cseke Katinka szerepét

Hatalmas fogyása miatt átírják Cseke Katinka szerepét

El­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül.

A TV2 sztárja el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül, több mint húsz ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

Szakmát váltott Galambos Lajos!

Szakmát váltott Galambos Lajos!

Új sze­rep­ben mu­tat­ko­zik be a trom­bi­tás: ta­nács­adóvá vált.

Új sze­rep­ben mu­tat­ko­zik be a trom­bi­tás: ta­nács­adóvá vált a Jóban Rossz­ban szí­nész­nője mel­lett.

Így reagált Dopeman mocskolódására Cseke Katinka

Így reagált Dopeman mocskolódására Cseke Katinka

A szó­ki­mondó rap­per sú­lyos sza­vak­kal il­lette a nép­szerű szí­nésznő sze­xu­á­lis éle­tét.

A szó­ki­mondó rap­per sú­lyos sza­vak­kal il­lette a nép­szerű szí­nésznő sze­xu­á­lis éle­tét.

Így küzd pluszkilói ellen Cseke Katinka!

Így küzd pluszkilói ellen Cseke Katinka!

Nézd meg, mi­lyen edzés­mód­szer­rel fogy a szí­nésznő!

Nézd meg, mi­lyen edzés­mód­szer­rel fogy a szí­nésznő!

Fogyni próbál a betegségtől meghízott Cseke Katinka

Fogyni próbál a betegségtől meghízott Cseke Katinka

A szí­nésznő alatt 100 kilót mu­ta­tott a mér­leg, szinte sok­kot ka­pott.

Franciául kezdett beszélni műtétje után Cseke Katinka

Franciául kezdett beszélni műtétje után Cseke Katinka

A Jóban Rossz­ban sztárja az al­ta­tás­ból fel­éb­redve egy­sze­rűen el­fe­lej­tett ma­gya­rul!