Cristiano Ronaldo

Tragédia történt Cristiano Ronaldo családjában

Tragédia történt Cristiano Ronaldo családjában

Édes­ap­ját gyá­szolja Ge­or­gina.

Édes­ap­ját gyá­szolja a fut­ball­sztár meny­asszo­nya, Ge­or­gina Rod­rí­guez. A ko­rábbi fut­bal­lista és edző évek óta sú­lyos be­teg­ség­ben szen­ve­dett.

Mélypontra süllyedt Cristiano Ronaldo, vérciki, mi derült ki róla

Mélypontra süllyedt Cristiano Ronaldo, vérciki, mi derült ki róla

A por­tu­gál fut­bal­lista a leg­pocs­ékabb sza­bad­rú­gás­lövő az olasz él­vo­nal­ban.

A szá­mok nem ha­zud­nak, a por­tu­gál fut­bal­lista a leg­pocs­ékabb sza­bad­rú­gás­lövő az olasz él­vo­nal­ban.

Ez a meseszép aktmodell tehet Ronaldo válságáról

Ez a meseszép aktmodell tehet Ronaldo és a Juventus válságáról

Ma­nu­ela el­va­rá­zsolta a fut­ball­sztárt. Csak az a kér­dés, hogy me­lyi­kük nyo­mult rá a má­sikra.

Ma­nu­ela el­va­rá­zsolta a fut­ball­sztárt. Csak az a kér­dés, hogy me­lyi­kük nyo­mult rá a má­sikra.

Mélyütés Cristiano Ronaldónak, romba dőlhet az élete?

Mélyütés Cristiano Ronaldónak, romba dőlhet az élete?

Árul­kodó fotók a vi­lág­há­lón. Kacsa az egész, vagy vál­ság­ban a fut­ball­sztár kap­cso­lata Ge­or­gi­ná­val?

Árul­kodó fotók a vi­lág­há­lón. Kacsa az egész, vagy vál­ság­ban az erő­szak­kal vá­dolt fut­ball­sztár kap­cso­lata Ge­or­gi­ná­val?

Pesti bérházból szívatták Cristiano Ronaldót és a focivilág krémjét

Pesti bérházból szívatták Cristiano Ronaldót és a focivilág krémjét

Meg­ta­lál­tuk, hon­nan tar­totta sakk­ban az eu­ró­mil­li­ár­dos biz­nisz fő­sze­rep­lőit a hek­ke­rek Robin Ho­odja.

Nemi erőszak: fontos fejlemény Cristiano Ronaldo ügyében

Nemierőszak-botrány: fontos fejlemény Ronaldo ügyében

A rend­őr­ség be­kérte a DNS-min­tá­ját.

A Las Vegas-i ha­tó­sá­gok DNS-min­tát kér­tek a por­tu­gál fut­bal­lis­tá­tól. A Ju­ven­tus já­té­kosa to­vábbra sem ag­gó­dik.

Cristiano Ronaldo visszatér Madridba, már azt is tudni, mikor

Cristiano Ronaldo visszatér Madridba, már azt is tudni, mikor

A por­tu­gál fut­ball­sztár­nak ked­den lesz je­le­nése a bí­ró­sá­gon. Adó­csa­lás miatt idéz­ték be a Ju­ven­tus ászát.

A por­tu­gál fut­ball­sztár­nak ked­den lesz je­le­nése a bí­ró­sá­gon. Adó­csa­lás miatt idéz­ték be a Ju­ven­tus ászát.

Hölgyek, figyelem: Ronaldo fürdőnadrágban mutatta meg kidolgozott testét

Hölgyek, figyelem: Ronaldo fürdőnadrágban mutatta meg kidolgozott testét

Öt me­den­cés képet posz­tolt.

A por­tu­gál klasszis öt me­den­cés kép­pel ör­ven­dez­tette meg Ins­tag­ram-kö­ve­tőit.

Nyilvánosan lehazugozták és megfenyegették Cristiano Ronaldót

Megfenyegették Cristiano Ronaldót

Jas­mine Len­nard egye­ne­sen pszi­cho­pa­tá­nak ne­vezte a por­tu­gál sztárt.

Jas­mine Len­nard egye­ne­sen pszi­cho­pa­tá­nak ne­vezte a por­tu­gál sztárt. Ál­lí­tása sze­rint még ter­helő bi­zo­nyí­té­kai is van­nak a fut­bal­lista ellen.

Mi lett Ronaldóval? Furcsa arcot vág a világsztár mellett

Mi lett Ronaldóval? Furcsa arcot vág a világsztár mellett

Je­len­leg Du­ba­i­ban pihen a por­tu­gál.

Cris­ti­ano Ro­naldo a ne­héz­sú­lyú ököl­vívó vi­lág­baj­nok, An­thony Jos­hua tár­sa­sá­gá­ban fo­tóz­ko­dott. Je­len­leg Du­ba­i­ban pihen a por­tu­gál.

Ez is megtörtént: fényesre simogatták Ronaldo bronztökét

Ez is megtörtént: fényesre simogatták Cristiano Ronaldo bronztökét

Nem bírta a ter­he­lést.

A 2014-ben le­lep­le­zett mű­al­ko­tás ágyék­ré­sze mág­nes­ként vonzza a tu­ris­tá­kat. Kü­lö­nös­kép­pen igaz ez a nőkre.

Megtört a csend Ronaldo nemi erőszak-ügyében

Megtört a csend Cristiano Ronaldo nemi erőszak-ügyében

A por­tu­gál sztár biz­tos az ár­tat­lan­sá­gá­ban. A Ju­ven­tus já­té­kosa el­mondta azt is, mi fájt neki a leg­job­ban a bot­rány ki­rob­ba­nása után.

A por­tu­gál fo­ci­sztár biz­tos benne, hogy ha­ma­ro­san tisz­táz­zák a nevét. A Ju­ven­tus já­té­kosa azt is el­mondta, mi fájt neki a leg­job­ban a bot­rány ki­rob­ba­nása után. A lab­da­rú­gót egy volt ta­nárnő je­len­tette fel, azt ál­lítva, hogy Ro­naldo meg­erő­sza­kolta.

Szenzációs sztori derült ki Cristiano Ronaldóról

Szenzációs sztori derült ki Cristiano Ronaldóról

A por­tu­gál sztár az egyik nyá­ron fogta magát, és vett 15 te­le­font a Real Mad­rid mun­ka­tár­sa­i­nak.

A por­tu­gál sztár az egyik nyá­ron fogta magát, és vett 15 te­le­font a Real Mad­rid mun­ka­tár­sa­i­nak. Ezt ko­rábbi csa­pat­társa, Kaká árulta el.

Ronaldo nem tud leállni: durva rekord került a neve mellé

Ronaldo nem tud leállni: durva rekord került a neve mellé

Tör­té­nel­met írt a por­tu­gál sztár.

So­ro­zat­ban a he­te­dik ide­gen­beli olasz baj­no­ki­ján is a ka­puba ta­lált. Ilyenre rajta kívül még senki nem volt képes az első olasz­or­szági sze­zon­já­ban.

Cristiano Ronaldo karácsonyi fotójánál cukibbat még nem láttál

Cristiano Ronaldo karácsonyi fotójánál cukibbat még nem láttál

A por­tu­gál sztár pár­já­val, és négy gyer­me­ké­vel ké­szí­tett közös képet az ün­ne­pekre. Szer­dán már meccset ját­szik.

Már a Sport Tv is Kevinnel támad karácsonykor

Már a Sport Tv is Kevinnel támad karácsonykor

Vi­lág­sztá­rok lesz­nek a kép­er­nyőn.

Cris­ti­ano Ro­naldo, LeB­ron James, Kevin Du­rant, J.J. Watt - vi­lág­sztá­rok lesz­nek a kép­er­nyőn az ün­ne­pek alatt is a sport­csa­tor­ná­kon.

Nagy bajba került Ronaldo, új bizonyíték került elő az erőszakügyében

Nagy bajba került Ronaldo, új bizonyíték került elő az erőszakügyében

Nem mon­dott iga­zat a vi­lág­sztár? Kü­lö­nös dolog tör­tént a vissza­em­lé­ke­zé­sét tar­tal­mazó do­ku­men­tu­mok­kal.

Ronaldo egyszerre szólt be Messinek és a Real Madridnak

Ronaldo egyszerre szólt be Messinek és a Real Madridnak

A por­tu­gál szu­per­sztár sehol nem érezte olyan jól magát, mint most a Ju­ven­tus­ban.

A por­tu­gál szu­per­sztár sehol nem érezte olyan jól magát, mint most a Ju­ven­tus­ban. Leg­na­gyobb ri­vá­li­sá­nak is oda­szúrt egyet.

Röpködtek a macikért a milliók

Röpködtek a macikért a milliók

Vi­lág­sztá­rok mac­kó­i­ért is folyt a licit, azon­ban a győz­tes ma­gyar lett.

Vi­lág­sztá­rok mac­kó­i­ért is folyt a licit, azon­ban a győz­tes mégis egy ma­gyar mű­vé­szé lett.

Friss hír érkezett Ronaldo madridi visszatéréséről

Friss hír érkezett Ronaldo madridi visszatéréséről

Ál­lí­tó­lag nem lesz ott a Ber­na­bé­u­ban.

A por­tu­gál fut­ball­sztárt ko­rábbi fő­nöke hívta meg a Real sta­di­on­jába, de a Ju­ven­tus já­té­kosa a hírek sze­rint nem lesz ott a dísz­pá­holy­ban.

Kiszivárgott a titkos lista: Ronaldo lemondhat az Aranylabdáról?

Kiszivárgott a titkos lista: Ronaldo lemondhat az Aranylabdáról?

Egy fran­cia új­ság­író ka­varta meg az ál­ló­vi­zet, de még nincs le­futva semmi.

Egy fran­cia új­ság­író ka­varta meg az ál­ló­vi­zet. Jelen állás sze­rint Luka Mod­ric lehet a győz­tes.

Óriási balhé a világsztárok között, középpontban Cristiano Ronaldo

Óriási balhé a világsztárok között, középpontban Cristiano Ronaldo

Majd­nem bunyó lett a vége. Le kel­lett fogni a taj­tékzó Hi­gu­a­ínt.

Majd­nem bunyó lett a vége. Le kel­lett fogni a taj­tékzó Hi­gu­a­ínt, ne­ki­ment a Juve csil­la­gá­nak.

Sosem látott sikert ért el Cristiano Ronaldo

Sosem látott sikert ért el Cristiano Ronaldo

A fut­ball­sztár a show­biz­nisz leg­nép­sze­rűbb hí­res­sé­geit is le­hagyta.

Nem csak a pá­lyán re­me­kel. A Ju­ven­tus fut­ball­sztárja a show­biz­nisz leg­na­gyobb hí­res­sé­geit is maga mö­gött hagyta.

Keményen kérdőre vonták Ronaldót

Keményen kérdőre vonták Ronaldót a nemierőszak-botránya miatt

A Ju­ven­tus el­nöke meg­nyu­go­dott a fo­cista re­ak­ci­ó­já­tól.

A Ju­ven­tus el­nöke azon­nal ma­gá­hoz hí­vatta a fo­ci­sztárt az ügy ki­rob­ba­nása után. A já­té­kos ma­ga­tar­tása vi­szont meg­nyug­tatta.

Intim fotó: bugyi nélkül, meztelenül fetreng a nagymellű színésznő

Intim fotó: bugyi nélkül, meztelenül fetreng a nagymellű színésznő

Ria An­to­niu újra be­bi­zo­nyí­totta, hogy a pu­cér­ko­dás szá­mára lét­elem.

Ria An­to­niu újra be­bi­zo­nyí­totta, hogy a pu­cér­ko­dás szá­mára lét­elem. A görög szép­ségre a sztá­rok is sze­met ve­tet­tek.

Ronaldót lerohanták a pályán, hihetetlen, mi történt ezután

Ronaldót lerohanták a pályán, hihetetlen, mi történt ezután

A Ju­ven­tus fo­ci­sztárja nem jött za­varba, és lőtt egy szelfit a ra­jon­gó­val. A biz­ton­sá­giak sem je­len­tet­tek gon­dot.

A Ju­ven­tus fo­ci­sztárja lőtt egy szelfit a ra­jon­gó­val. A biz­ton­sá­giak sem je­len­tet­tek gon­dot.

Nemierőszak-botrány: Ronaldo excsaja is megmondta a magáét

Nemierőszak-botrány: Ronaldo excsaja is megmondta a magáét

Ne­re­ida Gall­ardo meg­védte a sztárt.

Ne­re­ida Gall­ardo sze­rint a sztár­fo­cista tal­pig úri­em­ber, aki a légy­nek sem tudna ár­tani. Ha kell, a bí­ró­sá­gon is kiáll mel­lette.

Elképesztő változáson ment át Ronaldo menyasszonya

Elképesztő változáson ment át Ronaldo menyasszonya

Ge­or­gina Rod­rí­guez szőke lett.

Ge­or­gina Rod­rí­guez gon­dolt egy na­gyot, és be­fes­tette a haját sző­kére. A szexi bom­bázó nem akár­mi­lyen ru­há­ban mu­tatta meg az új kül­se­jét.

Ronaldo visszatért Manchesterbe, ez várta a portugál sztárt

Ronaldo visszatért Manchesterbe, ez várta a portugál sztárt

A Ju­ven­tus 21 órá­tól lép pá­lyára Man­ches­ter­ben. Ro­naldo a sta­di­on­ban nosz­tal­gi­á­zott.

A Ju­ven­tus 21 órá­tól lép pá­lyára Man­ches­ter­ben. Ro­naldo a sta­di­on­ban nosz­tal­gi­á­zott.

Botrány: megalázták a Ronaldót nemi erőszakkal vádoló nőket

Kitört a botrány: megalázták a Ronaldót nemi erőszakkal vádoló nőket

Egy ang­liai ká­vé­zó­ban na­gyon bi­zarr kek­sze­ket ké­szí­tet­tek.

Egy ang­liai ká­vé­zó­ban na­gyon bi­zarr kek­sze­ket ké­szí­tet­tek, a tu­laj­do­nos­nak emi­att elég sokat kel­lett ma­gya­ráz­kod­nia.

Akit Ronaldo még magánál is jobban szeret: a kisfiát csodálja a világ

Akit Ronaldo még magánál is jobban szeret: a kisfiát csodálja a világ

Cris­ti­ano Ju­nior máris őrü­letbe ker­geti az el­len­fél vé­dőit.

Cris­ti­ano Ju­nior lesz az új Messi? Máris őrü­letbe ker­geti az el­len­fél vé­dőit a sztár­cse­mete.

Nemierőszak-botrány: politikus szólalt meg Ronaldo ügyében

Nemierőszak-botrány: magas rangú politikus szólalt meg Ronaldo ügyében

Vé­del­mébe vette a honfi­tár­sát.

Por­tu­gá­lia mi­nisz­ter­el­nöke sze­rint csak arra van bi­zo­nyí­ték, hogy az öt­szö­rös arany­lab­dás egy ki­vé­te­les spor­toló.

Cristiano Ronaldo tudja, ki akarja tönkretenni

Anális erőszak: Cristiano Ronaldo tudja, ki akarja tönkretenni

A Real el­nö­kére gya­nak­szik.

A por­tu­gál sztár­fo­cista arra gya­nak­szik, hogy a Real Mad­rid el­nöke bosszút akar állni rajta.

Rossz hír Ronaldónak, tovább dagad a nemierőszak-botrány

Újabb rossz hír Ronaldónak, tovább dagad a nemierőszak-botrány

Újabb régi ügy ke­rült fel­színre.

Kathryn Mayorga ügy­védje kap­cso­latba akar lépni azzal a nővel, akit a por­tu­gál sztár ál­lí­tó­lag meg­erő­sza­kolt 2005-ben.

Döntöttek Ronaldóról, ez vár rá a kiállítás miatt

Döntöttek Ronaldóról, ez vár rá a kiállítás miatt

Piros lapot ka­pott a Va­len­cia ellen.

A Ju­ven­tus por­tu­gál lab­da­rú­gója piros lapot ka­pott a Va­len­cia el­leni Baj­no­kok Li­gája-meccsen.

Nem várt fordulat történt Ronaldo erőszakolós ügyében

Nem várt fordulat történt Ronaldo erőszakolós ügyében

A Las Vegas-i rend­őr­ség új­ra­in­dí­totta a nyo­mo­zást, a Ju­ven­tus sztárja nagy bajba ke­rül­het.

A Las Vegas-i rend­őr­ség új­ra­in­dí­totta a nyo­mo­zást, a Ju­ven­tus sztárja nagy bajba ke­rül­het.

Óriási bajban van Cristiano Ronaldo, beperelték anális erőszakért

Óriási bajban van Cristiano Ronaldo, beperelték anális erőszakért

Mi tör­tént a Las Vegas-i ho­tel­szo­bá­ban? Ki­lenc év után rob­ban a kínos ügy. Most elő­ször elő­állt vád­já­val a nő.

Súlyos döntés, Cristiano Ronaldo a FIFA-nak is beintett

Súlyos döntés, Cristiano Ronaldo a FIFA-nak is beintett

Re­pü­lés he­lyett in­kább pi­henne.

A nem­zet­közi szö­vet­ség díj­át­adó gá­lá­ját is ki­hagyja a Ju­ven­tus sztár­fo­cis­tája. Újra Luka Mod­ric kap­hatja a leg­jobb­nak járó tró­feát.

Ez nem hiányzott Ronaldónak, újabb pofont kapott a Juventus sztárja

Ez nem hiányzott Ronaldónak, újabb pofont kapott a Juventus sztárja

A por­tu­gál fo­cis­tá­nak Ga­reth Bale szúrt oda, rövid időn belül má­sod­szor.

A por­tu­gál fo­cis­tá­nak Ga­reth Bale szúrt oda. Ser­gio Ramos ér­de­kes re­kor­dot ál­lí­tott fel.

Cristiano Ronaldo beindult: olyat tett, mint még soha

Cristiano Ronaldo beindult: olyat tett, mint még soha

Úgy ün­ne­pelt, mintha a BL-fi­ná­lét dön­tötte volna el. Az edzője előre meg­jó­solta, mi fog tör­ténni.

Úgy ün­ne­pelt, mintha a BL-fi­ná­lét dön­tötte volna el. Az edzője előre meg­jó­solta, mi fog tör­ténni a va­sár­nap dél­utáni olasz baj­no­kin.

Ronaldo meglepő dolgot tett, erre senki nem számított

Ronaldo meglepő dolgot tett, erre senki nem számított

Mod­ric Mo­na­có­ban vette át a díjat.

Mod­ric a Baj­no­kok Li­gája cso­port­kö­ré­nek sor­so­lása után vette át az el­is­me­rést. A por­tu­gál ügy­nöke ki­akadt a dön­tés után.

Cristiano Ronaldo teljesen kiborult

Cristiano Ronaldo teljesen kiborult, az ügynöke is őrjöngött

Nem a por­tu­gál sztár lett a BL leg­jobbja, emi­att akadt ki.

Nem a por­tu­gál sztár lett a BL leg­jobbja, emi­att akadt ki az öt­szö­rös arany­lab­dás. Jorge Men­des sze­rint szé­gyen­tel­jes dön­tés szü­le­tett.

Meztelenül gyönyörködött a testében Cristiano Ronaldo a tükörnél

Meztelenül gyönyörködött a testében Cristiano Ronaldo a tükörnél

Fény de­rült az öl­töző tit­kára. Messi em­le­ge­té­sé­vel húz­ták a csa­pat­tár­sai.

Fény de­rült az öl­töző tit­kára. Messi em­le­ge­té­sé­vel húz­ták a csa­pat­tár­sai a nyalka por­tu­gál agyát.

Ronaldo apró csalódást okozott a hazai bemutatón

Ronaldo apró csalódást okozott a hazai bemutatón

Hazai pá­lyán is be­mu­tat­ko­zott a por­tu­gál Cris­ti­ano Ro­naldo a Ju­ven­tus kö­zön­sé­gé­nek.

Hazai pá­lyán is be­mu­tat­ko­zott a por­tu­gál Cris­ti­ano Ro­naldo a Ju­ven­tus kö­zön­sé­gé­nek.

Ronaldo őszintén vallott, ezért döntött a Juventus mellett

Ronaldo őszintén vallott, ezért döntött a Juventus mellett

Ro­naldo jól érzi magát To­ri­nó­ban.

Cris­ti­ano Ro­naldo jú­li­us­ban el­hagyta a Real Mad­ri­dot és a Ju­ven­tus lab­da­rúgó-csa­pa­tá­hoz szer­ző­dött.

Meglepő dolog történt Madridban, ennyit jelent Cristiano Ronaldo

Meglepő dolog történt Madridban, ennyit jelent Cristiano Ronaldo

A Real Mad­rid 2-0-ra győzte le a Ge­ta­fét a spa­nyol lab­da­rúgó-baj­nok­ság első for­du­ló­já­ban.

Ebből mi lesz? Érik Ronaldo első balhéja a Juvénál

Ebből mi lesz? Érik Ronaldo első balhéja a Juvénál

Olyan be­je­len­tést tett a Ju­ven­tus ve­ze­tő­edzője, ami­nek aligha fog örülni Cris­ti­ano Ro­naldo.

Olyan be­je­len­tést tett a Ju­ven­tus ve­ze­tő­edzője, ami­nek aligha fog örülni Cris­ti­ano Ro­naldo.

Botrány, Sergio Ramos keményen visszaszólt Ronaldónak

Hatalmas botrány, Sergio Ramos keményen visszaszólt Ronaldónak

A por­tu­gál sztár oda­szúrt a Real Mad­rid­nak, ezt nem hagy­hatta annyi­ban ko­rábbi csa­pat­társa.

A por­tu­gál sztár oda­szúrt a Real Mad­rid­nak, ezt nem hagy­hatta annyi­ban ko­rábbi csa­pat­társa.

Begerjedtek a nők: Cristiano Ronaldo brutális izmokat villantott

Begerjedtek a nők: Cristiano Ronaldo brutális izmokat villantott

A por­tu­gál fut­ball­sztár ke­mé­nyen be­fe­szí­tette a bi­cep­szét.

A por­tu­gál fut­ball­sztár ke­mé­nyen be­fe­szí­tette a bi­cep­szét. Az ered­mény ön­ma­gáért be­szél.

Döbbenetes, mi derült ki Ronaldo fizetésével kapcsolatban

Döbbenetes dolog derült ki Cristiano Ronaldo fizetésével kapcsolatban

A nyo­mába sem ér a többi sztár.

A por­tu­gál csil­lag 31 mil­lió eu­ró­val csúcs­tartó lett, Olasz­or­szág­ban a kö­ze­lébe sem érnek.

Titokban régi NB I-es ismerős dirigál Cristiano Ronaldónak

Titokban régi NB I-es ismerős dirigál Cristiano Ronaldónak

Ezt se gon­dolta Ma­gyar­or­szá­gon.

Ezt se gon­dolta volna az edző pár éve, ami­kor Ma­gyar­or­szá­gon dol­go­zott. Véget ért a Ju­ven­tus sztár­iga­zo­lá­sá­nak pi­he­nője, de a szur­ko­lók elől még buj­kál.

Leleplezés, óriási átverés a Ronaldo-hisztéria?

Leleplezés, óriási átverés a Ronaldo-hisztéria?

A né­me­tek sze­rint kacsa a hír.

Csak irigy­ked­nek mi­atta Mün­chen­ben, vagy tény­leg ordas nagy kamu volt? A né­me­tek sze­rint kacsa az egész vi­lág­saj­tót be­járt hír.

Óriási a felháborodás, sztrájk fenyeget Cristiano Ronaldo miatt

Óriási a felháborodás, sztrájk fenyeget Cristiano Ronaldo miatt

Ki­akad­tak a fut­ball­sztár me­sébe illő to­ri­nói fi­ze­tése miatt. Ráfi­zet a szpon­zor a bő­ke­zű­sé­gére?

Cristiano Ronaldónál is nagyobb igazolást tervez a Juventus

C. Ronaldónál is nagyobb igazolást tervez a Juventus

Érik az újabb bom­ba­hír To­ri­nó­ban. Ki­ra­bol­ják az ola­szok a Real Mad­rid ta­va­lyi si­ker­csa­pa­tát?

Nagy vissza­té­rő­ről cik­kez­nek. Érik az újabb bom­ba­hír To­ri­nó­ban. Ki­ra­bol­ják az ola­szok a Real Mad­rid ta­va­lyi si­ker­csa­pa­tát?

Cristiano Ronaldo mindenkit meglepett, fokozódik az őrület Torinóban

Cristiano Ronaldo mindenkit meglepett, fokozódik az őrület Torinóban

Rá sem lehet is­merni a Real Mad­rid­tól a Ju­ven­tusba iga­zolt sztárra. Ke­rülte volna a fel­haj­tást, de...

Nem aggódnak Ronaldo távozása miatt Spanyolországban

Nem aggódnak Ronaldo távozása miatt Spanyolországban

Nem izgul a spa­nyol liga el­nöke a por­tu­gál sztár tá­vo­zása után. Van, ami ér­té­ke­sebb Ro­nal­dó­nál.

Megtörte a csendet Ronaldo barátja

Megtörte a csendet Ronaldo barátja, örülhetnek a Real szurkolói?

Luka Mod­ric sze­rint a por­tu­gál sztár­fo­cista nem hagyja el a Real Mad­ri­dot.

Luka Mod­ric sze­rint a por­tu­gál sztár­fo­cista a hí­rek­kel szem­ben nem hagyja el a Real Mad­ri­dot.

Botrány lehet: ezt követelik Ronaldótól a Real Madrid vezetői

Ebből botrány lehet: ezt követelik Ronaldótól a Real Madrid vezetői

A fo­ci­sztár­ral vi­tet­nék el a bal­hét.

A bom­ba­iga­zo­lás előtt álló por­tu­gál csil­lag­gal vi­tet­nék el a bal­hét.

Ezt látni kell, Ronaldo szerelmes fotójáról beszél mindenki

Ezt látni kell, Ronaldo szerelmes fotójáról beszél mindenki

Mi­köz­ben forr a le­vegő a por­tu­gál sztár körül, ő nyu­god­tan ro­man­ti­ká­zik a nya­ra­lá­sán.

Mi­köz­ben forr a le­vegő a por­tu­gál sztár körül, ő nyu­god­tan ro­man­ti­ká­zik a nya­ra­lá­sán. Las­san vi­szont a jö­vő­jé­ről is dön­te­nie kell.

Biztos a klubváltás, Ronaldo Zidane házába költözik

Biztos a klubváltás, Ronaldo Zidane házába költözik

Úgy fest, na­po­kon belül hi­va­ta­lo­san is be­je­len­tik Cris­ti­ano Ro­naldo klub­vál­tá­sát.

Úgy fest, na­po­kon belül hi­va­ta­lo­san is be­je­len­tik Cris­ti­ano Ro­naldo klub­vál­tá­sát.

Döbbenetes klubváltás előtt áll Ronaldo

Döbbenetes klubváltás előtt áll Ronaldo

Erre senki sem szá­mí­tott.

Könnyen lehet, hogy a vi­lág­baj­nok­ság után el­ké­pesztő be­je­len­tést te­het­nek Cris­ti­ano Ro­naldo jö­vő­jét il­le­tően.

Lelki terror, durván rászálltak Messire

Lelki terror a világbajnokságon, durván rászálltak Lionel Messire

Cris­ti­ano Ro­nal­dó­val cuk­kol­ták az ar­gen­tin fut­ball­sztárt.

Cris­ti­ano Ro­nal­dó­val cuk­kol­ták az ar­gen­tin fut­ball­sztárt. A fran­ciák jö­het­nek ki ebből a leg­job­ban.

Fordulat Ronaldo ügyében, akcióba lépett a Real elnöke

Fordulat Ronaldo ügyében, akcióba lépett a Real elnöke

Flo­ren­tino Pérez sze­retné gyor­san tisz­tázni a por­tu­gál sztár hely­ze­tét. A spa­nyo­lok sze­rint ebből klub­vál­tás lesz.

Flo­ren­tino Pérez sze­retné gyor­san tisz­tázni a por­tu­gál sztár hely­ze­tét. A spa­nyo­lok sze­rint ebből klub­vál­tás lesz.

Ez aztán a meglepetés, Cristiano Ronaldót boldoggá tették

Ez aztán a meglepetés, Cristiano Ronaldót boldoggá tették

A por­tu­gál vá­lo­ga­tott szom­ba­ton Uru­guay ellen lép pá­lyára a vi­lág­baj­nok­ság nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

A por­tu­gál vá­lo­ga­tott szom­ba­ton Uru­guay ellen lép pá­lyára a vi­lág­baj­nok­ság nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Kiderült Cristiano Ronaldóék nagy titka: máris jön az újabb baba?

Kiderült Cristiano Ronaldóék nagy titka: máris jön az újabb baba?

Íme, a vélt vagy valós bi­zo­nyí­ték! Las­san annyi gye­reke lesz, mint ahány Arany­lab­dája.

Csak szenvednek a vb-n a kifacsart sztárok

Csak szenvednek a vb-n a kifacsart sztárok

Ezért ár­nyé­kuk most ön­ma­guk­nak Mes­siék?

Messi, Ney­mar, Özil, De Gea és tár­saik: ezért csak ár­nyé­kuk ön­ma­guk­nak a sze­zon végén a lab­da­rú­gás vi­lág­klasszi­sai? Sok ra­jongó csa­ló­dott...

Beolvastak Ronaldónak, ezt nem teszi zsebre

Kíméletlenül beolvastak Ronaldónak, ezt biztosan nem teszi zsebre

Piqué osz­totta ki a Real sztár­ját.

Piqué sze­rint a Real Mad­rid ásza haj­la­mos do­bál­gatni magát.

Kiderült, erre a lépésre készül a Realból elvágyó Cristiano Ronaldo

Kiderült, erre a lépésre készül a Realból elvágyó Cristiano Ronaldo

Óri­ási vál­to­zá­sokra szánta el magát. Pá­lyán és pá­lyán kívül is mér­föld­kő­höz ér­ke­zett?

Cristiano Ronaldo mesterhármassal szomorította el a spanyolokat a vb-n

Cristiano Ronaldo mesterhármassal szomorította el a spanyolokat a vb-n

A Real sztárja egy­sze­mé­lyes had­se­reg­ként szer­zett pon­tot Por­tu­gá­li­á­nak.

A Real Mad­rid sztárja egy­sze­mé­lyes had­se­reg­ként szer­zett pon­tot Por­tu­gá­li­á­nak.

Döbbenetes hír: Ronaldo elfogadta a börtönbüntetést!

Döbbenetes hír: Cristiano Ronaldo elfogadta a börtönbüntetést!

A vád sze­rint szán­dé­ko­san csalt adót.

A vád sze­rint szán­dé­ko­san csalt adót a Real Mad­rid sztárja. Pénz­bír­ság­gal még ki­vált­hatja a bün­te­tést.

Zidane utódja máris magára haragította a Real szurkolóit

Botrány, Zidane utódja máris magára haragította a Real szurkolóit

Sze­rinte Messi a leg­jobb fo­cista.

Ami­kor egyet­len mon­dat is elég a baj­hoz. Julen Lo­p­ete­gui sze­rint Li­onel Messi jobb fut­bal­lista, mint Cris­ti­ano Ro­naldo.

Jön az év átigazolása, Cristiano Ronaldo ezért távozik a Realtól

Jön az év átigazolása, Cristiano Ronaldo ezért távozik a Realtól

Por­tu­gál újság kür­tölte vi­lággá a bom­ba­hírt. Flo­ren­tino Pérez elnök a hibás min­de­nért.

Por­tu­gál újság kür­tölte vi­lággá a bom­ba­hírt. Pérez elnök a hibás min­de­nért.

Mi történt? Cristiano Ronaldo bepánikolt, halálfélelemmel küzd

Mi történt? Cristiano Ronaldo bepánikolt, halálfélelemmel küzd

A sztár­fo­cista fel­bé­relt egy mar­cona test­őrt a vb-re. Ko­ráb­ban azzal fe­nye­get­ték, hogy ki­vég­zik a tor­nán.

A por­tu­gál sztár­fo­cista fel­bé­relt egy mar­cona test­őrt a vi­lág­baj­nok­ságra.

Ronaldo fejbe rúgta az operatőrt, ezután meglepő dolgot tett

Ronaldo fejbe rúgta az operatőrt, ezután meglepő dolgot tett

Nagy­lelkű gesz­tust tett.

Nagy­lelkű gesz­tust tett a Real Mad­rid sztárja. A pén­teki edzé­sen ta­lálta el vé­let­le­nül a spa­nyol té­vést, akit ez­után meg­aján­dé­ko­zott.

Jelentős lépésre szánta el magát Cristiano Ronaldo

Jelentős lépésre szánta el magát Cristiano Ronaldo

Ez nagy dur­ra­nás­nak ígér­ke­zik.

Ag­gód­hat­nak ked­ven­cük ter­vei miatt a Real Mad­rid és a por­tu­gál vá­lo­ga­tott szur­ko­lói. Ez a dön­tés nagy dur­ra­nás­nak ígér­ke­zik.

Érdekes nyilatkozat, Ronaldo elhagyja a Real Madridot?

Érdekes nyilatkozat, Ronaldo elhagyja a Real Madridot?

Az idei BL-ser­leg lesz az utolsó tró­fe­ája a spa­nyol sztár­csa­pat­tal? Az ün­nep­lés köz­ben tett fur­csa ki­je­len­tést a por­tu­gál klasszis.

Az idei BL-ser­leg lesz az utolsó tró­fe­ája a spa­nyol sztár­csa­pat­tal? Az ün­nep­lés köz­ben tett fur­csa ki­je­len­tést a por­tu­gál klasszis.

Meztelenre vetkőzött a nagymellű színésznő

Meztelenre vetkőzött a nagymellű színésznő, Ronaldo is behódolt neki

Cris­ti­ano Ro­naldo sem tu­dott el­len­állni neki.

Az egyik férfi­ma­ga­zin ké­ré­sére vál­lalta a pu­cér­ko­dást Ria An­to­niu. A görög szép­ség a sztá­rok fi­gyel­mét is fel­kel­tette.

Cristiano Ronaldo örülhet, hamarosan utolérheti Messit

Cristiano Ronaldo örülhet, hamarosan utolérheti Messit

Nem járna rosszul az új fi­ze­tés­sel.

A por­tu­gál klasszis nem járna rosszul az új fi­ze­tés­sel. Ney­mar és Li­onel Messi ke­re­se­tét is meg­kö­ze­lít­heti majd Cris­ti­ano Ro­naldo.

Hoppá, Cristiano Ronaldo nagy döntésre szánta el magát?

Hoppá, Cristiano Ronaldo nagy döntésre szánta el magát?

Gyé­mánt­be­ra­ká­sos gyű­rűt adott ba­rát­nő­jé­nek a por­tu­gál sztár­fo­cista.

Gyé­mánt­be­ra­ká­sos gyű­rűt adott ba­rát­nő­jé­nek a por­tu­gál sztár­fo­cista. Sokak sze­rint ez biz­tos jele az el­jegy­zés­nek.

Cristiano Ronaldo nem akárhol romantikázott barátnőjével

Cristiano Ronaldo nem akárhol romantikázott barátnőjével

A por­tu­gál sztár bol­dog párja mel­lett. Két éve alkot egy párt a por­tu­gál sztár és Ge­or­gina Rod­ri­guez.

A por­tu­gál sztár bol­dog párja mel­lett. Két éve alkot egy párt a por­tu­gál sztár és Ge­or­gina Rod­ri­guez.

Neymar szembeköpte Messit: mindenkit megdöbbentett a futballsztár!

Neymar szembeköpte Messit: mindenkit megdöbbentett a futballsztár!

A PSG csil­laga szóra sem mél­tatta egy­kori csa­pat­tár­sát.

A PSG csil­laga szóra sem mél­tatta egy­kori csa­pat­tár­sát.

Kiborította a bilit, Cristiano Ronaldo barátja nem megy a világbajnokságra

Kiborította a bilit, Cristiano Ronaldo barátja nem megy a vb-re

Ki­fa­kadt a Real Mad­rid vi­lág­sztárja. Szex­vi­deós bot­rá­nya óta esé­lye sincs a vá­lo­ga­tott­ságra, de nem is vá­gyik rá.

Leesik az állad, férfit csókolt Cristiano Ronaldo

Leesik az állad, férfit csókolt Cristiano Ronaldo

A por­tu­gál az utolsó perc­ben dön­tött.

A por­tu­gál az utolsó perc­ben dön­tött a to­vább­ju­tás­ról. Az elő­dön­tőbe a Real Mad­rid, a Bayern Mün­chen, a Roma és a Li­ver­pool ju­tott be.