Cristiano Ronaldo

Nagy változás, ez vár Cristiano Ronaldóra

Nagy változás, ez vár Cristiano Ronaldóra

Meg­van az olasz lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban sze­replő Ju­ven­tus új tré­nere. Lon­don­ból ér­ke­zik a szak­em­ber, aki az idei sze­zon­ban Eu­rópa-ligát nyert a Chel­sea-vel.

Meg­van az olasz lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban sze­replő Ju­ven­tus új tré­nere. Lon­don­ból ér­ke­zik a szak­em­ber.

Ronaldo érdekes dolgokat mondott, a Real is szóba került

Ronaldo érdekes dolgokat mondott, a Real is szóba került

A por­tu­gál sztár in­ter­jút adott.

A por­tu­gál sztár sze­reti azt hal­lani a ra­jon­gók­tól, hogy vissza­vár­ják Mad­ridba. Azt sem zárta ki, hogy ké­sőbb edző­ként vál­lal­jon mun­kát.

Testőr vigyáz Cristiano Ronaldo nyolcéves kisfiára

Testőr vigyáz Cristiano Ronaldo 8 éves kisfiára

Nagy fel­tű­nést kel­tett a sztár­pa­lánta. Nem csak a nagy­ma­mája kí­sérte el a né­met­or­szági kö­lyök fo­ci­tor­nára.

Nagy fel­tű­nést kel­tett a sztár­pa­lánta. Nem csak a nagy­ma­mája kí­sérte el a né­met­or­szági kö­lyök fo­ci­tor­nára.

Hosszú Katinkát másolja Cristiano Ronaldo, belőle is hős lesz

Hosszú Katinkát másolja Cristiano Ronaldo

Saját kép­re­gény-so­ro­za­tot indít a por­tu­gál sztár­fo­cista.

Saját kép­re­gény-so­ro­za­tot indít a por­tu­gál sztár­fo­cista. Ha­son­ló­val már meg­pró­bál­ko­zott az Iron Lady is.

1100 Suzukit vehetett volna Ronaldo az új kocsija árából

1100 Suzukit vehetett volna Ronaldo az új kocsija árából

Nem spó­rol az öt­szö­rös arany­lab­dás fo­cista, ha arról van szó, hogy meg­lepje magát.

Nem spó­rol az öt­szö­rös arany­lab­dás fo­cista, ha arról van szó, hogy meg­lepje magát.

Ronaldo alsónadrágos képeitől kiesik a szemed!

Ronaldo alsónadrágos képeitől kiesik a szemed!

Ez­út­tal mo­dell­sze­rep­ben tün­dö­köl.

Az öt­szö­rös arany­lab­dás fo­cista ez­út­tal mo­dell­sze­rep­ben tün­dö­köl, hogy el­adja új al­só­nemű-kol­lek­ci­ó­ját.

Ronaldo megelőzte a magyarokat, egy vagyont költött a szomszédban

Ronaldo megelőzte a magyarokat, egy vagyont költött a szomszédban

Arany­lab­dás va­ká­ció: rá­ment egy gar­zon­la­kás ára a há­rom­na­pos hús­véti ki­ruc­ca­násra a hor­vát ten­ger­par­ton.

Hajmeresztő pletyka kelt szárnyra: Messi és Ronaldo egy csapatban?

Hajmeresztő pletyka kelt szárnyra: Messi és Ronaldo egy csapatban?

A Ju­ven­tus por­tu­gál vi­lág­sztárja és edzője is meg­szó­lalt már az ügy­ben.

Fran­cia­or­szág­ból jött a hír. A Ju­ven­tus por­tu­gál vi­lág­sztárja és edzője is meg­szó­lalt már az ügy­ben.

Ezt ki találta ki? Bizarr címlapfotón bukkant fel Ronaldo és Messi

Ezt ki találta ki? Bizarr címlapfotón bukkant fel Cristiano Ronaldo és Lionel Messi

A France Fo­ot­ball úgy áb­rá­zolta a két fut­ball­sztárt, mintha sze­rel­me­sek len­né­nek egy­másba. Még egy csók is el­csat­tan köz­tük.

A neves fran­cia szak­lap, a France Fo­ot­ball úgy áb­rá­zolta leg­fon­to­sabb fe­lü­le­tén, a cím­lap­ján a két fut­ball­sztárt, mintha sze­rel­me­sek len­né­nek egy­másba. Még egy csók is el­csat­tan köz­tük.

Ronaldo habbal a fején bejelentette, hol folytatja

Ronaldo habbal a fején bejelentette, hol folytatja

Máris tá­vo­zik a Ju­ven­tus BL-ki­esése miatt csa­ló­dott szu­per­sztár? El­árulta a baj­noki fieszta köz­ben.

Máris tá­vo­zik a Ju­ven­tus­tól a csú­fos Baj­no­kok Li­gája-ki­esése miatt csa­ló­dott szu­per­sztár? El­árulta a baj­noki ün­nep­lés köz­ben.

Kihozták a sodrából Zidane-t

Kihozták a sodrából Zidane-t, megfagyott körülötte a levegő

A Real edző­jét megint Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ról kér­dez­ték, ez nem tet­szett neki.

A Real Mad­rid megint Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ról kér­dez­ték, ez nem tet­szett neki. Min­den­esetre újra el­mondta, hogy a por­tu­gál sztárt nem lehet he­lyet­te­sí­teni.

Hősként ünneplik a fiatalt, aki keresztbe tett Cristiano Ronaldónak

Hősként ünneplik a fiatalt, aki keresztbe tett Cristiano Ronaldónak

Az Ajax hazai pá­lyán 1-1-es dön­tet­lent ját­szott a Ju­ven­tus­szal a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Éjszaka lepték meg Cristiano Ronaldót, nem örült neki

Éjszaka lepték meg Cristiano Ronaldót, nem örült neki

Né­hány hol­land druk­ker tű­zi­já­té­kot ren­de­zett a Ju­ven­tus szál­lo­dá­já­nál. Ko­ráb­ban a Real Mad­rid sztár­jait sem hagy­ták békén.

Né­hány hol­land druk­ker tű­zi­já­té­kot ren­de­zett a Ju­ven­tus szál­lo­dá­já­nál. Ko­ráb­ban a Real Mad­rid sztár­jait sem hagy­ták békén.

Elképesztő hír érkezett Cristiano Ronaldóról

Elképesztő hír érkezett Cristiano Ronaldóról

Ko­rábbi klubja a por­tu­gál sztár­fo­cista tisz­te­le­tére át­ke­resz­telné a sta­di­on­ját. Ke­ve­sen tud­ják, de rep­tér, mú­zeum és hotel is őrzi már az öt­szö­rös arany­lab­dás nevét.

Ko­rábbi klubja a por­tu­gál sztár­fo­cista tisz­te­le­tére át­ke­resz­telné a sta­di­on­ját. Rep­tér, mú­zeum és hotel is őrzi már az öt­szö­rös arany­lab­dás nevét.

Cristiano Ronaldo szerelmének elege lett, kipakolt

Cristiano Ronaldo szerelmének elege lett, kipakolt

Tény­leg gya­ra­po­dó­ban a csa­lád.

Tény­leg gya­ra­po­dó­ban a csa­lád, csak éppen nem úgy. Meg­lepő val­lo­más­sal állt elő a fut­ball­sztár ked­vese.

Ilyen tündérinek még nem láttad Cristiano Ronaldót

Ilyen tündérinek még nem láttad Cristiano Ronaldót

Sze­relme buk­tatta le a vi­lág­sztárt.

Így bo­hóc­ko­dik a kis­lá­nyá­val a lab­da­rú­gás Su­per­manje. Sze­relme buk­tatta le a vi­lág­sztárt az Ins­tag­ra­mon.

Így tervezi a jövőt Szoboszlai, meglepő neveket árult el

Így tervezi a jövőt Szoboszlai, meglepő neveket árult el

A leg­na­gyobb pél­da­ké­pé­ről is be­szélt.

A leg­na­gyobb pél­da­ké­pé­ről és a leg­főbb cél­já­ról is be­szélt. Hosszab­bí­tott oszt­rák klub­já­nál, de cso­dál­koz­nánk, ha ki­töl­tené a szer­ző­dé­sét.

Botrány a torinói éjszakában, ezt művelte Ronaldo a BL-hőstette után

Botrány a torinói éjszakában, ezt művelte Ronaldo a BL-hőstette után

A meccs hőse volt, aztán... Óri­ási fe­szült­ség tört ki be­lőle, de ezt azért nem kel­lett volna.

Messi és Ronaldo együtt játszhatnak az Interben

Messi és Ronaldo együtt játszhatnak az Interben

Nagy ter­vek­ről szá­molt be David Beck­ham. Bár ehhez még a Bar­ce­lo­ná­nak és a Ju­ven­tus­nak is lesz egy-két szava.

Nagy ter­vek­ről szá­molt be David Beck­ham. Bár ehhez még a Bar­ce­lo­ná­nak és a Ju­ven­tus­nak is lesz egy-két szava.

Fontos döntést hozott Cristiano Ronaldo

Fontos döntést hozott Cristiano Ronaldo

Ki­lenc hónap után vissza­tér a por­tu­gál lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottba.

Ki­lenc hónap után vissza­tér a por­tu­gál lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottba a Ju­ven­tus klasszisa. A ta­va­lyi vi­lág­baj­nok­ság óta nem sze­re­pelt a nem­zeti csa­pat­ban az öt­szö­rös arany­lab­dás sztár.

Árnyék borult Ronaldo örömünnepére: ez vár a Juventus sztárjára

Árnyék borult Ronaldo örömünnepére: ez vár a Juventus sztárjára

Min­den bi­zonnyal meg­bün­te­tik.

A por­tu­gál fut­bal­lista obsz­cén gesz­tus­sal ün­ne­pelte az At­lé­tico Mad­rid el­leni trip­lá­ját, ezért min­den bi­zonnyal meg­bün­te­tik.

Hajmeresztő, mit művelt Cristiano Ronaldo a vagyonával

Hajmeresztő, mit művelt Cristiano Ronaldo a vagyonával

25 mil­lió eurót fek­te­tett be egy új, nagy­sza­bású mad­ridi vál­lal­ko­zásba. Rész­tu­laj­do­nos és rek­lám­arc is lesz.

25 mil­lió eurót fek­tet be egy nagy­sza­bású mad­ridi vál­lal­ko­zásba. Rész­tu­laj­do­nos és rek­lám­arc egy­ben.

Magyar focistáról írták külföldön: ő az új Cristiano Ronaldo

Magyar focistáról írták külföldön: ő az új Cristiano Ronaldo

Felfi­gyelt rá a Real Mad­rid is. Nap­ról napra emel­ke­dik Szo­bosz­lai ára, li­ci­tál­nak rá Eu­rópa sztár­klub­jai.

Felfi­gyelt rá a Real Mad­rid is. Nap­ról napra emel­ke­dik Szo­bosz­lai ára, li­ci­tál­nak rá Eu­rópa leg­gaz­da­gabb sztár­klub­jai.

Mélypontra süllyedt Cristiano Ronaldo

Mélypontra süllyedt Cristiano Ronaldo, vérciki, mi derült ki róla

A por­tu­gál fut­bal­lista a leg­pocs­ékabb sza­bad­rú­gás­lövő az olasz él­vo­nal­ban.

A por­tu­gál fut­bal­lista a leg­pocs­ékabb sza­bad­rú­gás­lövő az olasz él­vo­nal­ban. A sta­tisz­ti­kai mu­ta­tója konk­ré­tan 0 szá­za­lé­kon áll.

Ez a meseszép aktmodell tehet Cristiano Ronaldo és a Juventus válságáról

Ez a meseszép aktmodell tehet Ronaldo és a Juventus válságáról

Ma­nu­ela va­ló­ság­gal el­va­rá­zsolta a fut­ball­sztárt. Csak az a kér­dés, hogy me­lyi­kük nyo­mult rá a má­sikra.

Fájdalmas képsorok, Ronaldo nem kímélte a csapattársát

Fájdalmas képsorok, Ronaldo nem kímélte a csapattársát

A Ju­ven­tus a por­tu­gál klasszis gól­já­nak is kö­szön­he­tően 3-0-ra győ­zött a Sas­su­olo ellen az olasz lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

A Ju­ven­tus a por­tu­gál klasszis gól­já­nak is kö­szön­he­tően 3-0-ra győ­zött a Sas­su­olo ellen az olasz lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Tragédia történt Cristiano Ronaldo családjában

Tragédia történt Cristiano Ronaldo családjában

Édes­ap­ját gyá­szolja a fut­ball­sztár meny­asszo­nya, Ge­or­gina Rod­rí­guez. A férfi évek óta be­te­ges­ke­dett.

Édes­ap­ját gyá­szolja a fut­ball­sztár meny­asszo­nya, Ge­or­gina Rod­rí­guez. A ko­rábbi fut­bal­lista és edző évek óta sú­lyos be­teg­ség­ben szen­ve­dett.

Cristiano Ronaldo visszatér Madridba, már azt is tudni, mikor

Cristiano Ronaldo visszatér Madridba, már azt is tudni, mikor

A bí­ró­sá­gon lesz je­le­nése.

A por­tu­gál fut­ball­sztár­nak ked­den lesz je­le­nése a bí­ró­sá­gon. Adó­csa­lás miatt idéz­ték be a Ju­ven­tus ászát.

Pesti bérházból szívatták Cristiano Ronaldót és a focivilág krémjét

Pesti bérházból szívatták Cristiano Ronaldót és a focivilág krémjét

Meg­ta­lál­tuk, hon­nan tar­totta sakk­ban az eu­ró­mil­li­ár­dos biz­nisz fő­sze­rep­lőit a hek­ke­rek Robin Ho­odja.

Mélyütés Cristiano Ronaldónak, romba dőlhet az élete?

Mélyütés Cristiano Ronaldónak, romba dőlhet az élete?

Árul­kodó fotók a vi­lág­há­lón. Kacsa az egész, vagy vál­ság­ban az erő­szak­kal vá­dolt fut­ball­sztár kap­cso­lata Ge­or­gi­ná­val?

Árul­kodó fotók a vi­lág­há­lón. Kacsa az egész, vagy vál­ság­ban az erő­szak­kal vá­dolt fut­ball­sztár kap­cso­lata Ge­or­gi­ná­val?

Nemierőszak-botrány: fontos fejlemény Ronaldo ügyében

Nemierőszak-botrány: fontos fejlemény Ronaldo ügyében

A Las Vegas-i ha­tó­sá­gok DNS-min­tát kér­tek a por­tu­gál fut­bal­lis­tá­tól.

A Las Vegas-i ha­tó­sá­gok DNS-min­tát kér­tek a por­tu­gál fut­bal­lis­tá­tól. A Ju­ven­tus já­té­kosa to­vábbra sem ag­gó­dik.

Nyilvánosan lehazugozták és megfenyegették Cristiano Ronaldót

Megfenyegették Cristiano Ronaldót

Jas­mine Len­nard egye­ne­sen pszi­cho­pa­tá­nak ne­vezte a por­tu­gál sztárt.

Jas­mine Len­nard egye­ne­sen pszi­cho­pa­tá­nak ne­vezte a por­tu­gál sztárt. Ál­lí­tása sze­rint még ter­helő bi­zo­nyí­té­kai is van­nak a fut­bal­lista ellen.

Ronaldo fürdőnadrágban mutatta meg kidolgozott testét

Hölgyek, figyelem: Ronaldo fürdőnadrágban mutatta meg kidolgozott testét

A por­tu­gál klasszis öt me­den­cés kép­pel ör­ven­dez­tette meg Ins­tag­ram-kö­ve­tőit.

Mi lett Ronaldóval? Furcsa arcot vág a világsztár mellett

Mi lett Ronaldóval? Furcsa arcot vág a világsztár mellett

Je­len­leg Du­ba­i­ban pihen a por­tu­gál.

Cris­ti­ano Ro­naldo a ne­héz­sú­lyú ököl­vívó vi­lág­baj­nok, An­thony Jos­hua tár­sa­sá­gá­ban fo­tóz­ko­dott. Je­len­leg Du­ba­i­ban pihen a por­tu­gál.

Ez is megtörtént: fényesre simogatták Ronaldo bronztökét

Ez is megtörtént: fényesre simogatták Cristiano Ronaldo bronztökét

Nem bírta a ter­he­lést.

A 2014-ben le­lep­le­zett mű­al­ko­tás ágyék­ré­sze mág­nes­ként vonzza a tu­ris­tá­kat. Kü­lö­nös­kép­pen igaz ez a nőkre.

Cristiano Ronaldo karácsonyi fotójánál cukibbat még nem láttál

Cristiano Ronaldo karácsonyi fotójánál cukibbat még nem láttál

A por­tu­gál sztár pár­já­val, és négy gyer­me­ké­vel ké­szí­tett közös képet az ün­ne­pekre. Szer­dán már meccset ját­szik.

Megtört a csend Ronaldo nemi erőszak-ügyében

Megtört a csend Ronaldo nemi erőszak-ügyében

A por­tu­gál sztár biz­tos az ár­tat­lan­sá­gá­ban. Azt is el­mondta, mi fájt neki a leg­job­ban a bot­rány ki­rob­ba­nása után.

A por­tu­gál sztár biz­tos az ár­tat­lan­sá­gá­ban. Azt is el­mondta, mi fájt neki a leg­job­ban a bot­rány ki­rob­ba­nása után.

Szenzációs sztori derült ki Ronaldóról

Szenzációs sztori derült ki Cristiano Ronaldóról

A por­tu­gál sztár az egyik nyá­ron te­le­fo­no­kat vett a Real mun­ka­tár­sa­i­nak.

A por­tu­gál sztár az egyik nyá­ron fogta magát, és vett 15 te­le­font a Real Mad­rid mun­ka­tár­sa­i­nak. Ezt ko­rábbi csa­pat­társa, Kaká árulta el.

Ronaldo nem tud leállni: durva rekord került a neve mellé

Ronaldo nem tud leállni: durva rekord került a neve mellé

Tör­té­nel­met írt a por­tu­gál sztár.

So­ro­zat­ban a he­te­dik ide­gen­beli olasz baj­no­ki­ján is a ka­puba ta­lált. Ilyenre rajta kívül még senki nem volt képes az első olasz­or­szági sze­zon­já­ban.

Ronaldo egyszerre szólt be Messinek és a Real Madridnak

Ronaldo egyszerre szólt be Messinek és a Real Madridnak

A por­tu­gál szu­per­sztár sehol nem érezte olyan jól magát, mint most a Ju­ven­tus­ban.

A por­tu­gál szu­per­sztár sehol nem érezte olyan jól magát, mint most a Ju­ven­tus­ban. Leg­na­gyobb ri­vá­li­sá­nak is oda­szúrt egyet.

Friss hír érkezett Ronaldo madridi visszatéréséről

Friss hír érkezett Ronaldo madridi visszatéréséről

Ál­lí­tó­lag nem lesz ott a Ber­na­bé­u­ban.

A por­tu­gál fut­ball­sztárt ko­rábbi fő­nöke hívta meg a Real sta­di­on­jába, de a Ju­ven­tus já­té­kosa a hírek sze­rint nem lesz ott a dísz­pá­holy­ban.

Nagy bajba került Ronaldo, új bizonyíték került elő az erőszakügyében

Nagy bajba került Ronaldo, új bizonyíték került elő az erőszakügyében

Nem mon­dott iga­zat a vi­lág­sztár? Kü­lö­nös dolog tör­tént a vissza­em­lé­ke­zé­sét tar­tal­mazó do­ku­men­tu­mok­kal.

Röpködtek a macikért a milliók

Röpködtek a macikért a milliók

Vi­lág­sztá­rok mac­kó­i­ért is folyt a licit, azon­ban a győz­tes mégis egy ma­gyar mű­vé­szé lett. Min­denki na­gyon örült, hogy ada­koz­ha­tott.

Vi­lág­sztá­rok mac­kó­i­ért is folyt a licit, azon­ban a győz­tes mégis egy ma­gyar mű­vé­szé lett. Min­denki na­gyon örült, hogy ada­koz­ha­tott.

Kiszivárgott a titkos lista: Ronaldo lemondhat az Aranylabdáról?

Kiszivárgott a titkos lista: Ronaldo lemondhat az Aranylabdáról?

Egy fran­cia új­ság­író ka­varta meg az ál­ló­vi­zet, de még nincs le­futva semmi.

Egy fran­cia új­ság­író ka­varta meg az ál­ló­vi­zet. Jelen állás sze­rint Luka Mod­ric lehet a győz­tes.

Meztelenül fetreng a nagymellű színésznő

Intim fotó: bugyi nélkül, meztelenül fetreng a nagymellű színésznő

Ria An­to­niu szá­mára lét­elem a pu­cér­ko­dás.

Ria An­to­niu újra be­bi­zo­nyí­totta, hogy a pu­cér­ko­dás szá­mára lét­elem. A görög szép­ségre a sztá­rok is sze­met ve­tet­tek.

Sosem látott sikert ért el Cristiano Ronaldo

Sosem látott sikert ért el Cristiano Ronaldo

A fut­ball­sztár a show­biz­nisz leg­nép­sze­rűbb hí­res­sé­geit is le­hagyta.

Nem csak a pá­lyán re­me­kel. A Ju­ven­tus fut­ball­sztárja a show­biz­nisz leg­na­gyobb hí­res­sé­geit is maga mö­gött hagyta.

Óriási balhé a világsztárok között, középpontban Cristiano Ronaldo

Óriási balhé a világsztárok között, középpontban Cristiano Ronaldo

Majd­nem bunyó lett a vége. Le kel­lett fogni a taj­tékzó Hi­gu­a­ínt.

Majd­nem bunyó lett a vége. Le kel­lett fogni a taj­tékzó Hi­gu­a­ínt, majd­nem ne­ki­ment a Juve csil­la­gá­nak.

Keményen kérdőre vonták Ronaldót a nemierőszak-botránya miatt

Keményen kérdőre vonták Ronaldót a nemierőszak-botránya miatt

A Ju­ven­tus el­nöke ma­gá­hoz hí­vatta a fo­ci­sztárt az ügy ki­rob­ba­nása után.

A Ju­ven­tus el­nöke azon­nal ma­gá­hoz hí­vatta a fo­ci­sztárt az ügy ki­rob­ba­nása után. A já­té­kos vá­la­sza és ma­ga­tar­tása vi­szont meg­nyug­tatta.

Ronaldót lerohanták a pályán, hihetetlen, mi történt ezután

Ronaldót lerohanták a pályán, hihetetlen, mi történt ezután

A Ju­ven­tus fo­ci­sztárja nem jött za­varba, és lőtt egy szelfit a ra­jon­gó­val. A biz­ton­sá­giak sem je­len­tet­tek gon­dot.

A Ju­ven­tus fo­ci­sztárja lőtt egy szelfit a ra­jon­gó­val. A biz­ton­sá­giak sem je­len­tet­tek gon­dot.

Ronaldo visszatért Manchesterbe, ez várta a portugál sztárt

Ronaldo visszatért Manchesterbe, ez várta a portugál sztárt

Ro­naldo a sta­di­on­ban nosz­tal­gi­á­zott.

A Ju­ven­tus 21 órá­tól lép pá­lyára Man­ches­ter­ben. Ro­naldo a sta­di­on­ban nosz­tal­gi­á­zott.

Nemierőszak-botrány: Ronaldo excsaja is megmondta a magáét

Nemierőszak-botrány: Ronaldo excsaja is megmondta a magáét

Ne­re­ida Gall­ardo meg­védte a sztárt.

Ne­re­ida Gall­ardo sze­rint a sztár­fo­cista tal­pig úri­em­ber, aki a légy­nek sem tudna ár­tani. Ha kell, a bí­ró­sá­gon is kiáll mel­lette.

Elképesztő változáson ment át Ronaldo menyasszonya

Elképesztő változáson ment át Ronaldo menyasszonya

Ge­or­gina Rod­rí­guez szőke lett.

Ge­or­gina Rod­rí­guez gon­dolt egy na­gyot, és be­fes­tette a haját sző­kére. A szexi bom­bázó nem akár­mi­lyen ru­há­ban mu­tatta meg az új kül­se­jét.

Cristiano Ronaldo tudja, ki akarja tönkretenni

Anális erőszak: Cristiano Ronaldo tudja, ki akarja tönkretenni

A Real el­nö­kére gya­nak­szik.

A por­tu­gál sztár­fo­cista arra gya­nak­szik, hogy a Real Mad­rid el­nöke bosszút akar állni rajta.

Kitört a botrány: megalázták a Ronaldót nemi erőszakkal vádoló nőket

Kitört a botrány: megalázták a Ronaldót nemi erőszakkal vádoló nőket

Egy ang­liai ká­vé­zó­ban na­gyon bi­zarr kek­sze­ket ké­szí­tet­tek.

Egy ang­liai ká­vé­zó­ban na­gyon bi­zarr kek­sze­ket ké­szí­tet­tek.

Rossz hír Ronaldónak, tovább dagad a nemierőszak-botrány

Újabb rossz hír Ronaldónak, tovább dagad a nemierőszak-botrány

Kathryn Mayorga ügy­védje kap­cso­latba akar lépni azzal a nővel, akit a por­tu­gál sztár ál­lí­tó­lag meg­erő­sza­kolt.

Mayorga ügy­védje kap­cso­latba akar lépni azzal a nővel, akit a fo­ci­sztár ál­lí­tó­lag meg­erő­sza­kolt.

Nem várt fordulat történt Ronaldo erőszakolós ügyében

Nem várt fordulat történt Ronaldo erőszakolós ügyében

A Las Vegas-i rend­őr­ség új­ra­in­dí­totta a nyo­mo­zást, a Ju­ven­tus sztárja nagy bajba ke­rül­het.

A Las Vegas-i rend­őr­ség új­ra­in­dí­totta a nyo­mo­zást, a Ju­ven­tus sztárja nagy bajba ke­rül­het.

Súlyos döntés, Cristiano Ronaldo a FIFA-nak is beintett

Súlyos döntés, Cristiano Ronaldo a FIFA-nak is beintett

Re­pü­lés he­lyett in­kább pi­henne.

A nem­zet­közi szö­vet­ség díj­át­adó gá­lá­ját is ki­hagyja a Ju­ven­tus sztár­fo­cis­tája. Újra Luka Mod­ric kap­hatja a leg­jobb­nak járó tró­feát.

Döntöttek Ronaldóról, ez vár rá a kiállítás miatt

Döntöttek Ronaldóról, ez vár rá a kiállítás miatt

Piros lapot ka­pott a Va­len­cia ellen.

A Ju­ven­tus por­tu­gál lab­da­rú­gója piros lapot ka­pott a Va­len­cia el­leni Baj­no­kok Li­gája-meccsen.

Óriási bajban van Cristiano Ronaldo, beperelték anális erőszakért

Óriási bajban van Cristiano Ronaldo, beperelték anális erőszakért

Mi tör­tént a veg­asi ho­tel­szo­bá­ban? Ki­lenc év után rob­ban a kínos ügy.

Mi tör­tént a Las Vegas-i ho­tel­szo­bá­ban? Ki­lenc év után rob­ban a kínos ügy. Hosszas hall­ga­tás után, most elő­ször elő­állt vád­já­val a nő.

Ez nem hiányzott Ronaldónak, újabb pofont kapott a Juventus sztárja

Ez nem hiányzott Ronaldónak, újabb pofont kapott a Juventus sztárja

A por­tu­gál fo­cis­tá­nak Ga­reth Bale szúrt oda, rövid időn belül má­sod­szor.

A por­tu­gál fo­cis­tá­nak Ga­reth Bale szúrt oda. Ser­gio Ramos ér­de­kes re­kor­dot ál­lí­tott fel.

Meztelenül gyönyörködött a testében Cristiano Ronaldo a tükörnél

Meztelenül gyönyörködött a testében Cristiano Ronaldo a tükörnél

Fény de­rült az öl­töző tit­kára. Messi em­le­ge­té­sé­vel húz­ták a csa­pat­tár­sai a nyalka por­tu­gál agyát.

Ronaldo meglepő dolgot tett, erre senki nem számított

Ronaldo meglepő dolgot tett, erre senki nem számított

Mod­ric Mo­na­có­ban vette át a díjat.

Mod­ric a Baj­no­kok Li­gája cso­port­kö­ré­nek sor­so­lása után vette át az el­is­me­rést. A por­tu­gál ügy­nöke ki­akadt a dön­tés után.

Cristiano Ronaldo beindult: olyat tett, mint még soha

Cristiano Ronaldo beindult: olyat tett, mint még soha

Úgy ün­ne­pelt, mintha a BL-fi­ná­lét dön­tötte volna el. Az edzője előre meg­jó­solta, mi fog tör­ténni a va­sár­nap dél­utáni olasz baj­no­kin.

Úgy ün­ne­pelt, mintha a BL-fi­ná­lét dön­tötte volna el. Az edzője előre meg­jó­solta, mi fog tör­ténni a va­sár­nap dél­utáni olasz baj­no­kin.

Cristiano Ronaldo teljesen kiborult, az ügynöke is őrjöngött

Cristiano Ronaldo teljesen kiborult, az ügynöke is őrjöngött

Nem a por­tu­gál sztár lett a BL leg­jobbja, emi­att akadt ki az öt­szö­rös arany­lab­dás. Jorge Men­des sze­rint szé­gyen­tel­jes dön­tés szü­le­tett.

Nem a por­tu­gál sztár lett a BL leg­jobbja, emi­att akadt ki az öt­szö­rös arany­lab­dás. Jorge Men­des sze­rint szé­gyen­tel­jes dön­tés szü­le­tett.

Ronaldo apró csalódást okozott a hazai bemutatón

Ronaldo apró csalódást okozott a hazai bemutatón

Hazai pá­lyán is be­mu­tat­ko­zott a por­tu­gál Cris­ti­ano Ro­naldo a Ju­ven­tus kö­zön­sé­gé­nek.

Hazai pá­lyán is be­mu­tat­ko­zott a por­tu­gál Cris­ti­ano Ro­naldo a Ju­ven­tus kö­zön­sé­gé­nek.

Ebből mi lesz? Érik Ronaldo első balhéja a Juvénál

Ebből mi lesz? Érik Ronaldo első balhéja a Juvénál

Üzent a Juve edzője.

Olyan be­je­len­tést tett a Ju­ven­tus ve­ze­tő­edzője, ami­nek aligha fog örülni Cris­ti­ano Ro­naldo.

Ronaldo őszintén vallott, ezért döntött a Juventus mellett

Ronaldo őszintén vallott, ezért döntött a Juventus mellett

Ro­naldo jól érzi magát To­ri­nó­ban.

Cris­ti­ano Ro­naldo jú­li­us­ban el­hagyta a Real Mad­ri­dot és a Ju­ven­tus lab­da­rúgó-csa­pa­tá­hoz szer­ző­dött.

Meglepő dolog történt Madridban, ennyit jelent Cristiano Ronaldo

Meglepő dolog történt Madridban, ennyit jelent Cristiano Ronaldo

A Real Mad­rid 2-0-ra győzte le a Ge­ta­fét a spa­nyol lab­da­rúgó-baj­nok­ság első for­du­ló­já­ban.

Titokban régi NB I-es ismerős dirigál Cristiano Ronaldónak

Titokban régi NB I-es ismerős dirigál Cristiano Ronaldónak

Ezt se gon­dolta Ma­gyar­or­szá­gon.

Ezt se gon­dolta volna az edző pár éve, ami­kor Ma­gyar­or­szá­gon dol­go­zott. Véget ért a Ju­ven­tus sztár­iga­zo­lá­sá­nak pi­he­nője, de a szur­ko­lók elől még buj­kál.

Botrány, Sergio Ramos keményen visszaszólt Ronaldónak

Botrány, Sergio Ramos keményen visszaszólt Ronaldónak

A por­tu­gál sztár oda­szúrt a Real Mad­rid­nak, ezt nem hagy­hatta annyi­ban ko­rábbi csa­pat­társa.

A por­tu­gál sztár oda­szúrt a Real Mad­rid­nak, ezt nem hagy­hatta annyi­ban ko­rábbi csa­pat­társa.

Ez igen, Cristiano Ronaldo brutális izmokat villantott

Begerjedtek a nők: Cristiano Ronaldo brutális izmokat villantott

Az ered­mény ön­ma­gáért be­szél.

A por­tu­gál fut­ball­sztár ke­mé­nyen be­fe­szí­tette a bi­cep­szét. Az ered­mény ön­ma­gáért be­szél.

Döbbenetes, mi derült ki Ronaldo fizetésével kapcsolatban

Döbbenetes dolog derült ki Cristiano Ronaldo fizetésével kapcsolatban

A nyo­mába sem ér a többi sztár.

A por­tu­gál csil­lag 31 mil­lió eu­ró­val csúcs­tartó lett, Olasz­or­szág­ban a kö­ze­lébe sem érnek.

Leleplezés, óriási átverés a Ronaldo-hisztéria?

Leleplezés, óriási átverés a Ronaldo-hisztéria?

Csak irigy­ked­nek mi­atta Mün­chen­ben, vagy tény­leg ordas nagy kamu volt? A né­me­tek sze­rint kacsa a hír.

Csak irigy­ked­nek mi­atta Mün­chen­ben, vagy tény­leg ordas nagy kamu volt? A né­me­tek sze­rint kacsa a hír.

Cristiano Ronaldónál is nagyobb igazolást tervez a Juventus

C. Ronaldónál is nagyobb igazolást tervez a Juventus

Érik az újabb bom­ba­hír To­ri­nó­ban. Ki­ra­bol­ják az ola­szok a Real Mad­rid ta­va­lyi si­ker­csa­pa­tát?

Nagy vissza­té­rő­ről cik­kez­nek. Érik az újabb bom­ba­hír To­ri­nó­ban. Ki­ra­bol­ják az ola­szok a Real Mad­rid ta­va­lyi si­ker­csa­pa­tát?

Nem aggódnak Ronaldo távozása miatt Spanyolországban

Nem aggódnak Ronaldo távozása miatt Spanyolországban

Nem izgul a spa­nyol liga el­nöke a por­tu­gál sztár tá­vo­zása után. Van, ami ér­té­ke­sebb Ro­nal­dó­nál.

Óriási a felháborodás, sztrájk fenyeget Cristiano Ronaldo miatt

Óriási a felháborodás, sztrájk fenyeget Cristiano Ronaldo miatt

Ki­akad­tak a fut­ball­sztár me­sébe illő to­ri­nói fi­ze­tése miatt. Ráfi­zet a szpon­zor a bő­ke­zű­sé­gére?

Cristiano Ronaldo mindenkit meglepett, fokozódik az őrület Torinóban

Cristiano Ronaldo mindenkit meglepett, fokozódik az őrület Torinóban

A Re­al­tól a Ju­ven­tusba iga­zolt sztár ke­rülte volna a fel­haj­tást, de...

Rá sem lehet is­merni a Real Mad­rid­tól a Ju­ven­tusba iga­zolt sztárra. Ke­rülte volna a fel­haj­tást, de...

Ezt látni kell, Ronaldo szerelmes fotójáról beszél mindenki

Ezt látni kell, Ronaldo szerelmes fotójáról beszél mindenki

Nyu­god­tan ro­man­ti­ká­zik a sztár.

Mi­köz­ben forr a le­vegő a por­tu­gál sztár körül, ő nyu­god­tan ro­man­ti­ká­zik a nya­ra­lá­sán. Las­san vi­szont a jö­vő­jé­ről is dön­te­nie kell.

Megtörte a csendet Ronaldo barátja

Megtörte a csendet Ronaldo barátja, örülhetnek a Real szurkolói?

Luka Mod­ric sze­rint a por­tu­gál sztár­fo­cista nem hagyja el a Real Mad­ri­dot.

Luka Mod­ric sze­rint a por­tu­gál sztár­fo­cista a hí­rek­kel szem­ben nem hagyja el a Real Mad­ri­dot.

Messi és C. Ronaldo már a múlt, a semmiből jöttek a vb új sztárjai

Messi és C. Ronaldo már a múlt, a semmiből jöttek a vb új sztárjai

Sosem késő be­rob­banni! Vil­log­nak a torna nagy fel­fe­de­zet­tei.

Sosem késő be­rob­banni! Vil­log­nak a torna nagy fel­fe­de­zet­tei, ta­nul­sá­gos, hon­nan és ho­gyan ju­tot­tak idáig.

Ebből botrány lehet: ezt követelik Ronaldótól a Real Madrid vezetői

Ebből botrány lehet: ezt követelik Ronaldótól a Real Madrid vezetői

A bom­ba­iga­zo­lás előtt álló por­tu­gál csil­lag­gal vi­tet­nék el a bal­hét.

A bom­ba­iga­zo­lás előtt álló por­tu­gál csil­lag­gal vi­tet­nék el a bal­hét.

Biztos a klubváltás, Ronaldo Zidane házába költözik

Biztos a klubváltás, Ronaldo Zidane házába költözik

Úgy fest, na­po­kon belül hi­va­ta­lo­san is be­je­len­tik Cris­ti­ano Ro­naldo klub­vál­tá­sát.

Úgy fest, na­po­kon belül hi­va­ta­lo­san is be­je­len­tik Cris­ti­ano Ro­naldo klub­vál­tá­sát.

Fordulat Ronaldo ügyében, akcióba lépett a Real elnöke

Fordulat Ronaldo ügyében, akcióba lépett a Real elnöke

Pérez nem akar to­vább várni.

Flo­ren­tino Pérez sze­retné gyor­san tisz­tázni a por­tu­gál sztár hely­ze­tét. A spa­nyo­lok sze­rint ebből klub­vál­tás lesz.

Döbbenetes klubváltás előtt áll Ronaldo

Döbbenetes klubváltás előtt áll Ronaldo

Erre senki sem szá­mí­tott.

Könnyen lehet, hogy a vi­lág­baj­nok­ság után el­ké­pesztő be­je­len­tést te­het­nek Cris­ti­ano Ro­naldo jö­vő­jét il­le­tően.