Cooky

Reagált a vádakra, durva álhíreket terjesztenek a sztárműsorvezetőről

Reagált a vádakra, durva álhíreket terjesztenek a sztárműsorvezetőről

A rá­dió­hall­ga­tók ked­vence fel­há­bo­ro­dott.

A rá­dió­hall­ga­tók ked­vence fel­há­bo­ro­dott, mi­u­tán őt és gyer­meke édes­any­ját ke­mény vá­dak­kal il­let­ték.

Kiderültek a részletek a magyar sztár esküvőjéről, itt házasodnának

Kiderültek a részletek a magyar sztár esküvőjéről, itt házasodnának

Ugyan még friss az el­jegy­zés, de a sze­rel­me­sek már azt is tud­ják, mi­lyen es­kü­vőt sze­ret­né­nek és mikor.

Romantikus részletek derültek ki Cookyék esküvőjéről

Romantikus részletek derültek ki Cookyék esküvőjéről

Az új­don­sült meny­asszony már na­gyon várta a lány­ké­rést, az es­kü­vő­vel gyer­mek­kori vágya válik va­lóra.

Az új­don­sült meny­asszony már na­gyon várta a lány­ké­rést, az es­kü­vő­vel gyer­mek­kori vágya válik va­lóra.

Nagy bejelentést tett Cooky kedvese, fotót is posztolt

Nagy bejelentést tett Cooky kedvese, fotót is posztolt

Ha­tal­mas az öröm, De­bóra úgy érzi, párja va­lóra váltja min­den álmát. Kap­cso­la­tuk ezzel új szintre ért!

Ha­tal­mas az öröm, De­bóra úgy érzi, párja va­lóra váltja min­den álmát. Kap­cso­la­tuk ezzel új szintre ért!

Árulkodó fotó: a jelek szerint ikrei lesznek a TV2 sztárjának

Árulkodó fotó: a jelek szerint ikrei lesznek a TV2 sztárjának

To­vább bővül a csa­lád­juk.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a hét­vé­gén je­len­tette be, hogy fi­a­tal ked­ve­sé­vel to­vább bővül a csa­lád­juk, ám azt nem tette egy­ér­tel­művé, hogy hány fővel.

Karácsonyra kapta második gyermekét a magyar sztár

Karácsonyra kapta második gyermekét a magyar sztár

Vá­rat­la­nul érte...

A rá­diós mű­sor­ve­ze­tőt tel­je­sen vá­rat­la­nul érte a hír, hogy alig egy­éves kisfia mellé test­vér ér­ke­zik.

Megtörte a csendet Cooky, ezt mondta születendő babájáról

Megtörte a csendet Cooky, ezt mondta születendő babájáról

Bár ked­ve­sét na­ponta gyöt­rik rosszul­lé­tek, a pár már na­gyon várja a kis csöpp­ség ér­ke­zé­sét.

Bár ked­ve­sét na­ponta gyöt­rik rosszul­lé­tek, a pár már na­gyon várja a kis csöpp­ség ér­ke­zé­sét.

Fotó a reptérről: családostul hagyta el az országot Cooky

Fotó a reptérről: családostul hagyta el az országot Cooky

Össze­cso­ma­gol­ták a bő­rönd­je­i­ket és le­lép­tek. Az uta­zás előtti pil­la­na­tok­ban kap­ták len­cse­végre őket.

Össze­cso­ma­gol­ták a bő­rönd­je­i­ket és le­lép­tek. Az uta­zás előtti pil­la­na­tok­ban kap­ták len­cse­végre őket.

Újra apa lesz Cooky! Így tudatta az örömhírt

Újra apa lesz Cooky! Így tudatta az örömhírt

Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg a friss hírt ked­ve­sé­vel együtt. Nagy az öröm az egész csa­lád­ban.

Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg a friss hírt ked­ve­sé­vel együtt. Nagy az öröm az egész csa­lád­ban.

Igazi ünnepnap, rég nem látott rokonával találkozott Cooky kisfia

Igazi ünnepnap, rég nem látott rokonával találkozott Cooky kisfia

A nép­szerű rá­diós az édes­any­já­hoz uta­zott Fran­cia­or­szágba, ahova csi­nos meny­asszo­nya és ki­lenc hó­na­pos gyer­meke, Kevin is el­kí­sérte.

Meglepő helyre vitte alig egyéves kisfiát a magyar sztár

Meglepő helyre vitte alig egyéves kisfiát a magyar sztár

Ere­deti vég­zett­sé­gét te­kintve pi­lóta.

A rá­diós ere­deti vég­zett­sé­gét te­kintve pi­lóta, így nem okoz gon­dot szá­mára be­ké­redz­kedni a re­pü­lő­gé­pek ele­jébe.

Hihetetlen édes képet posztolt kisfiáról az ismert magyar sztár

Hihetetlen édes képet posztolt kisfiáról az ismert magyar sztár

Cooky büszke apuka, min­dent meg­tesz kisfi­áért, aki szin­tén ra­jong a rá­di­ó­sért.

Cooky büszke apuka, min­dent meg­tesz kisfi­áért, aki szin­tén ra­jong a rá­di­ó­sért.

Hatalmas örömhírt jelentett be Cooky!

Hatalmas örömhírt jelentett be Cooky!

Az or­szá­go­san is­mert rá­di­ós­nak és ked­ve­sé­nek ja­nu­ár­ban szü­le­tett meg az első gyer­me­kük, aki azóta be­ara­nyozza a nap­ja­i­kat, és min­dig tar­to­gat szá­mukra meg­le­pe­tést.

Az or­szá­go­san is­mert rá­di­ós­nak és ked­ve­sé­nek ja­nu­ár­ban szü­le­tett meg az első gyer­me­kük, aki azóta be­ara­nyozza a nap­ja­i­kat, és min­dig tar­to­gat szá­mukra meg­le­pe­tést.

Káros szenvedélyétől szabadult meg Cooky

Káros szenvedélyétől szabadult meg Cooky

A hí­res­ség jó pár éve ci­ga­ret­tá­zott már.

A hí­res­ség jó pár éve ci­ga­ret­tá­zott már, kisfia szü­le­tése azon­ban meg­ta­ní­totta arra, hogy az egész­sége min­den­nél fon­to­sabb.

Hatalmas bejelentést tett Cooky, megváltozik az élete!

Hatalmas bejelentést tett Cooky, megváltozik az élete!

Ideje to­vább bő­ví­teni a csa­lá­dot.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető kisfia még csak alig múlt fél­éves, fi­a­tal ked­ve­sé­vel mégis úgy dön­töt­tek, hogy ideje to­vább bő­ví­teni a csa­lá­dot.

Családostul hagyta itt az országot a magyar rádiós

Családostul hagyta itt az országot a magyar rádiós

Össze­cso­ma­gol­tak.

Össze­cso­ma­gol­tak és egé­szen Fran­cia­or­szá­gig utaz­tak. A mű­sor­ve­zető sze­rel­mé­vel és sze­rel­mük gyü­möl­csé­vel vá­gott bele a nagy ka­landba.

Családi fotó: így töltötte a hétvégét Cooky és szerelme!

Családi fotó: így töltötte a hétvégét Cooky és szerelme!

A mű­sor­ve­zető és fi­a­tal ked­vese ki­hasz­nál­ták a jó időt, és hosszú ki­rán­du­lást tet­tek Bu­da­pest egyik leg­szebb he­lyére.

Kétségbeesett segélyhívás: kisfia miatt aggódott Cooky

Kétségbeesett segélyhívás: kisfia miatt aggódott Cooky

A sztára­puka nem tudta, mi tévő le­gyen. Ijed­ten hívta fel gyer­meke édes­any­ját.

A sztára­puka nem tudta, mi tévő le­gyen. Ijed­ten hívta fel gyer­meke édes­any­ját.

Cooky még ezt a gusztustalan dolgot is imádja az apaságban

Cooky még ezt a gusztustalan dolgot is imádja az apaságban

A mű­sor­ve­zető már alig em­lék­szik arra, hogy mi­lyen volt az élet Kevin ér­ke­zése előtt...

Ezért nem rejtegeti kisfiát Cooky

Ezért nem rejtegeti kisfiát Cooky

Öt hó­nap­pal ez­előtt szü­le­tett meg a rá­diós gye­reke...

Öt hó­nap­pal ez­előtt szü­le­tett meg a rá­diós gye­reke, Kevin, azóta ren­ge­teg ked­ves pil­la­na­tot meg­osz­tot­tak már a ra­jon­gók­kal...

Ennél édesebbet ma már nem látsz, íme, Cooky kisbabája!

Ennél édesebbet ma már nem látsz, íme, Cooky kisbabája!

A mű­sor­ve­zető ja­nuár óta élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát éli, kisfia, Kevin ren­ge­te­get nőtt az el­múlt hó­na­pok­ban.

A mű­sor­ve­zető ja­nuár óta élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát éli, kisfia, Kevin ren­ge­te­get nőtt az el­múlt hó­na­pok­ban.

Édes babafotó: először láthatod így a magyar sztárcsemetét

Édes babafotó: először láthatod így a magyar sztárcsemetét

Cooky kisfi­á­tól ol­va­doz­nak most az in­ter­ne­te­zők. Lás­suk be, a kicsi még kissé mor­cos han­gu­la­tá­ban is tün­déri!

Cooky kisfi­á­tól ol­va­doz­nak most a ne­te­zők. Lás­suk be, a kicsi még kissé mor­cos han­gu­la­tá­ban is tün­déri!

Ünnepnap Cooky-éknál, ennek örül a műsorvezető és kedvese!

Ünnepnap Cooky-éknál, ennek örül a műsorvezető és kedvese!

Kisfiuk, Kevin pon­to­san két hó­napja teszi bol­doggá a nap­ja­i­kat, kép­te­le­nek be­telni vele.

Ebben a gyönyörű kertes házban laknak Cookyék

Ebben a gyönyörű kertes házban laknak Cookyék

A rá­di­ós­sal ma­da­rat le­hetne fo­gatni.

A nép­szerű rá­di­ós­sal ma­da­rat le­hetne fo­gatni, ami­óta sze­relme vi­lágra hozta első közös gyer­me­kü­ket. Min­dent meg is tesz csa­lád­jáért.

Intim fotót osztott meg Cooky fiatal menyasszonya!

Intim fotót osztott meg Cooky fiatal menyasszonya!

A sze­rel­me­sek több mint két hó­napja éle­tük leg­bol­do­gabb idő­sza­kát élik, és ez lát­szik is raj­tuk.

A sze­rel­me­sek több mint két hó­napja éle­tük leg­bol­do­gabb idő­sza­kát élik, és ez lát­szik is raj­tuk.

Ennél cukibbat ma még nem láttál, így alszik fiával a magyar sztár

Ennél cukibbat ma még nem láttál, így alszik fiával a magyar sztár

Las­san három hó­na­pos lesz Cooky és ked­vese, De­bóra első gyer­meke.

Las­san három hó­na­pos lesz Cooky és ked­vese, De­bóra első gyer­meke. A rá­diós imádja a kis Ke­vint.

Bejelentette Cooky: Elhagyja az országot családostól!

Bejelentette Cooky: Elhagyja az országot családostól!

Az édes­apa me­sélt ter­ve­ik­ről!

Ja­nuár 23-án szü­le­tett meg a csöpp­ség, akit ha­ma­ro­san kül­földre visz­nek szü­lei! Az édes­apa me­sélt ter­ve­ik­ről!

Édes babafotó: kiderült, kire hasonlít a magyar sztárcsemete!

Édes babafotó: kiderült, kire hasonlít a magyar sztárcsemete!

A mű­sor­ve­zető kisfia ja­nuár végén szü­le­tett, a szü­lők azóta na­ponta osz­ta­nak meg közös fo­tó­kat.

Valóra vált álom: megható fotót osztott meg a magyar sztár szerelme!

Valóra vált álom: megható fotót osztott meg a magyar sztár szerelme!

A rá­diós és ked­vese éle­tük leg­bol­do­gabb idő­sza­kát élik.

A rá­diós és ked­vese éle­tük leg­bol­do­gabb idő­sza­kát élik, mi­u­tán ja­nu­ár­ban meg­szü­le­tett első közös gyer­me­kük.

Megható családi fotón a népszerű műsorvezető újszülött gyermeke!

Megható családi fotón a népszerű műsorvezető újszülött gyermeke!

A rá­diós kisfia ja­nu­ár­ban jött vi­lágra.

A rá­diós kisfia ja­nu­ár­ban jött vi­lágra, a csa­lád nap­jait pedig azóta is be­ara­nyozza az ap­ró­ság.

Intim fotót osztott meg rajongóival a magyar sztár

Intim fotót osztott meg rajongóival a magyar sztár

Ma­da­rat le­hetne fo­gatni Co­o­ky­val, ami­óta ked­vese, De­bóra vi­lágra hozta első gyer­me­kü­ket, Ke­vint.

Ma­da­rat le­hetne fo­gatni Co­o­ky­val, ami­óta ked­vese, De­bóra vi­lágra hozta első gyer­me­kü­ket Ke­vint. Ha kell, pe­len­káz, für­det.

Elképesztő átalakulás! Cooky szerelme így fest egy héttel a szülés után!

Elképesztő átalakulás! Cooky szerelme így fest egy héttel a szülés után!

De­bóra ja­nuár 23-án szülte meg Ke­vint. Új fo­tó­ját látva min­den­ki­nek tátva marad a szája!

Íme, az első babafotó: megmutatta kisfiát Cooky!

Íme, az első babafotó: megmutatta kisfiát Cooky!

Bol­do­gabb, mint va­laha!

A mű­sor­ve­zető bol­do­gabb, mint va­laha, hi­szen a na­pok­ban vi­lágra jött kisfia, Kevin.

Intim titkokat árult el gyermeke születéséről Cooky

Intim titkokat árult el gyermeke születéséről Cooky

A rá­diós a fel­le­gek fe­lett jár.

A rá­diós a fel­le­gek fe­lett jár, hi­szen ked­den meg­szü­le­tett az első gyer­meke.

Mint egy hercegi lakosztály, Cooky és párja megmutatta a babaszobát

Mint egy hercegi lakosztály, Cooky és párja megmutatta a babaszobát

Bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­in­dul­hat a szü­lés a rá­diós sze­rel­mé­nél, Debó­rá­nál.

Gólyahír! Apa lett a magyar sztár! Gratulálunk!

Gólyahír! Apa lett a magyar sztár! Gratulálunk!

A kis trón­örö­kös a várt­nál két hét­tel ko­ráb­ban jött vi­lágra! A baba és a mama is jól van­nak!

A kis trón­örö­kös a várt­nál két hét­tel ko­ráb­ban jött vi­lágra! A baba és a mama is jól van­nak! A csöpp­ség nem­zet­közi nevet ka­pott.

Itt az első fotó Cookyék kisfiáról: megmutatták az arcát

Itt az első fotó Cookyék kisfiáról: megmutatták az arcát

Alig várja, hogy a ke­zé­ben tart­hassa.

A nép­szerű rá­diós alig várja már, hogy a ke­zé­ben tart­hassa kisfiát.

Hamarabb érkezik Cookyék kisfia, az esküvőt mégsem tervezik

Hamarabb érkezik Cookyék kisfia, az esküvőt mégsem tervezik

Bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­in­dul­hat a szü­lés a mű­sor­ve­zető pár­já­nál.

Ijesztő diagnózis, műteni kell Cookyt

Ijesztő diagnózis, műteni kell Cookyt

A rá­diós mű­sor­ve­zető a Ri­post­nak árult el rész­le­te­ket a ki­sebb be­avat­ko­zás­ról, amely­ről az Ins­tag­ram-ol­da­lán írt elő­ször.

A rá­diós mű­sor­ve­zető a Ri­post­nak árult el rész­le­te­ket a ki­sebb be­avat­ko­zás­ról, amely­ről az Ins­tag­ram-ol­da­lán írt elő­ször.

Élő adásban szólta el magát Cooky kedvese: Fiú vagy lány lesz a baba?

Élő adásban szólta el magát Cooky kedvese: Fiú vagy lány lesz a baba?

A kis­mama arc­ki­fe­je­zése min­dent el­árult...

Kék vagy ró­zsa­szín lesz a ba­ba­szoba? Egye­lőre még nem sze­ret­ték volna el­mon­dani a kö­zön­ség­nek...

Teljesen kiakadt a magyar sztár, nem érti, miért támadják

Teljesen kiakadt a magyar sztár, nem érti, miért támadják

Cooky 48 éve­sen lesz elő­ször apuka.

Co­o­ky­val ma­da­rat le­hetne fo­gatni, ami­óta meg­tudta, sze­relme kis­ba­bát vár. De örö­mét be­ár­nyé­kolja, hogy sokan a szá­mo­kat nézik, nem az ér­zé­se­ket.

Tündéri, íme az első kép Cookyék kisbabájáról

Tündéri, íme az első kép Cookyék kisbabájáról

Alig né­hány napja, hogy be­je­len­tet­ték.

Alig né­hány napja, hogy be­je­len­tet­ték az öröm­teli hírt, máris meg­mu­tat­ják a pi­ci­ről ké­szült első fotót is.

Születendő gyermekéről vallott Cooky

Születendő gyermekéről vallott Cooky

Cooky a va­sár­nap este adásba ke­rülő Esti Friz­bi­ben mu­tatta meg vá­ran­dós sze­rel­mét.

Cooky a va­sár­nap este adásba ke­rülő Esti Friz­bi­ben mu­tatta meg vá­ran­dós sze­rel­mét.

Kamerák előtt derült ki: Babát vár Cooky új kedvese

Kamerák előtt derült ki: Babát vár Cooky új kedvese

A mű­sor­ve­zető alig né­hány hó­napja jött össze a nála 27 évvel fi­a­ta­labb lánnyal, de máris bővül a csa­lád.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető alig né­hány hó­napja jött össze a nála 27 évvel fi­a­ta­labb lánnyal, de máris bővül a csa­lád.

Nagy bejelentést tett Cooky

Nagy bejelentést tett Cooky

Az is­mert rá­diós az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a jó hír­ről!

Az is­mert rá­diós az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a jó hír­ről!

Végleg eltűnhet a képernyőről Cooky

Végleg eltűnhet a képernyőről Cooky

Cooky nehéz dön­tés előtt áll, de sze­ren­csére még van ideje.

Cooky nehéz dön­tés előtt áll, de sze­ren­csére még van ideje ki­ta­lálni a kö­vet­kező lé­pést.

Már az elválásra készül Cooky és fiatal szerelme

Már az elválásra készül Cooky és fiatal szerelme

A pár el­árulta, nem csak a szép pil­la­na­to­kat élik meg együtt, a rosszra is fel­ké­szül­nek.

Sokan el­íté­lik őket a 27 év kor­kü­lönb­ség miatt, de a sze­re­lem­ben nin­cse­nek sza­bá­lyok. A pár most el­árulta, nem csak a szép pil­la­na­to­kat élik meg együtt, a rosszra is fel­ké­szül­nek.

Elképesztő: 20 éves szerelmétől akar gyermeket a TV2 sztárja

Elképesztő: 20 éves szerelmétől akar gyermeket a TV2 sztárja

Már a ba­ba­pro­jek­ten dol­go­zik Cooky, sok­kal fi­a­ta­labb sze­rel­mé­vel.

Már a ba­ba­pro­jek­ten dol­go­zik Cooky, sok­kal fi­a­ta­labb sze­rel­mé­vel, Debó­rá­val. Na­gyon sze­ret­nék, ha ter­mé­sze­tes úton jönne össze a baba, a TV2 sztárja már na­gyon sze­retne édes­apa lenni. A rá­diós mű­sor­ve­zető el­vitte Pá­rizsba ked­ve­sét.

Váratlan bejelentés, végleg visszavonul Cooky

Váratlan bejelentés, végleg visszavonul Cooky

A rá­diós-tévés mű­sor­ve­zető úgy érzi, ha­ma­ro­san eljön az ideje annak, hogy a civil szak­má­já­ban dol­goz­zon to­vább.

A rá­diós-tévés mű­sor­ve­zető úgy érzi, ha­ma­ro­san eljön az ideje annak, hogy a civil szak­má­já­ban dol­goz­zon to­vább.

Meglepő ajánlatot tett Cooky: Tolonganak érte a nők

Meglepő ajánlatot tett Cooky: Tolonganak érte a nők

Kü­lön­le­ges él­ményt kínál!

Nem min­den­napi öt­let­tel állt elő! Kü­lön­le­ges él­mény­ben lehet része a két sze­ren­csés ki­vá­lasz­tott­nak!

Vége! Lebukott barátnőjével a Nagy Duett sztárja

Vége! Lebukott barátnőjével a Nagy Duett sztárja

Egy tö­rést már túl­élt há­zas­sá­guk.

Egy hul­lám­völ­gyet már túl­élt Cooky há­zas­sága, de már nem megy to­vább. Hosszú ideje ta­lál­gat­ták az em­be­rek, miért nem mu­tat­ko­zik fe­le­sé­gé­vel a rá­diós.

Cooky már az édesanyjának is bemutatta új kedvesét!

Cooky már az édesanyjának is bemutatta új kedvesét!

A Nagy Duett zsű­ri­tagja már kép­te­len tit­kolni a világ előtt, hogy új sze­relme van.

Különleges ajánlatot tett rajongóinak Cooky

Különleges ajánlatot tett rajongóinak Cooky

Úgy érzi, há­lá­val tar­to­zik.

Így akarja meg­há­lálni azt a ren­ge­teg sze­re­te­tet, amellyel kö­ve­tői na­ponta aján­dé­koz­zák meg.

Külföldi vendég ült be A Nagy Duett stúdiójába!

Külföldi vendég ült be A Nagy Duett stúdiójába!

A zsű­ri­tag édes­anyja nem be­szél ma­gya­rul, fia ked­véért mégis úgy dön­tött, meg­nézi a ver­seny­ző­ket.

A zsű­ri­tag édes­anyja nem be­szél ma­gya­rul, fia ked­véért mégis úgy dön­tött, meg­nézi a ver­seny­ző­ket.

Visszavonul Cooky?

Visszavonul Cooky?

A Nagy Duett zsű­ri­tagja ha­tal­mas di­lemma előtt áll, ugyanis rövid időn belül el kell dön­te­nie, mit kezd a sor­sá­val.

A Nagy Duett zsű­ri­tagja ha­tal­mas di­lemma előtt áll, ugyanis rövid időn belül el kell dön­te­nie, mit kezd a sor­sá­val.

Cooky bevalotta: szoláriumfüggő

Cooky bevalotta: szoláriumfüggő

A nép­szerű rá­diós elő­ször ven­dé­ges­ke­dett Vár­ko­nyi And­rea mű­so­rá­ban.

A nép­szerű rá­diós elő­ször ven­dé­ges­ke­dett Vár­ko­nyi And­rea Mi­csoda Nők! című mű­so­rá­ban.

Kettesben franciázott Cooky és Alexa!

Kettesben franciázott Cooky és Alexa!

A hét­végi győ­ze­lem miatt min­dent meg­tet­tek a siker ér­de­ké­ben, még nyelv­tö­rő­ket is mond­tak, ne­ve­tés lett a vége.

Min­dent meg­tet­tek a siker ér­de­ké­ben, mégis ne­ve­tés lett a vége.

Kegyetlen bosszút álltak Kasza Tibin

Kegyetlen bosszút álltak Kasza Tibin

Kasza Tibi egész héten kéjes öröm­mel ker­gette bele a csa­pa­to­kat a nem min­dig mél­tó­ság­tel­jes fel­ada­tokba, de el­jött a búcsú pil­la­nata, ami­kor...

Kasza Tibi egész héten kéjes öröm­mel ker­gette bele a csa­pa­to­kat a nem min­dig mél­tó­ság­tel­jes fel­ada­tokba, de el­jött a búcsú pil­la­nata, ami­kor...

Ezek tényleg megőrültek! Kasza Tibiék felforgatták a strandot

Ezek tényleg megőrültek! Kasza Tibiék felforgatták a strandot

Szom­bat dél­előtt a szo­ká­sos­nál is na­gyobb ját­szó­térré ala­kult a mo­gyo­ródi vízi pa­ra­di­csom.

Cookyval zenél a ValóVilág egykori sztárja

Cookyval zenél a ValóVilág egykori sztárja

Leg­na­gyobb álmát is el­árulta.

In­kább tartja magát dj-nek, mint va­ló­ság­show-hős­nek, leg­na­gyobb álma pedig, hogy rá­diós mű­sor­ve­zető le­hes­sen.

Ezt még Kasza Tibi is bevállalná!

Ezt még Kasza Tibi is bevállalná!

Hétfő este el­sza­ba­dul az őrü­let a Super TV2-n és ebben sze­repe lesz Kasza Ti­bi­nek is. Ő ugyan meg­őrzi ép eszét, de ezzel nem sokan lesz­nek így a kö­vet­kező he­tek­ben.

Hétfő este el­sza­ba­dul az őrü­let a Super TV2-n és ebben sze­repe lesz Kasza Ti­bi­nek is. Ő ugyan meg­őrzi ép eszét, de ezzel nem sokan lesz­nek így a kö­vet­kező he­tek­ben.

Új életéről vallott Pachmann Péter

Új életéről vallott Pachmann Péter

A Té­nyek és a Mokka mű­sor­ve­ze­tője még min­dig rá­cso­dál­ko­zik, ha sztár­ként ke­ze­lik a hét­köz­na­pok­ban. Mert­hogy ez tör­té­nik vele mióta ki­eresz­tette a hang­ját...

A Té­nyek és a Mokka mű­sor­ve­ze­tője még min­dig rá­cso­dál­ko­zik, ha sztár­ként ke­ze­lik a hét­köz­na­pok­ban. Mert­hogy ez tör­té­nik vele mióta ki­eresz­tette a hang­ját...

Cooky veréssel fenyegette meg Kasza Tibit

Cooky veréssel fenyegette meg Kasza Tibit

A rá­di­ós­nál most be­telt a pohár?

Kasza Tibi, ami­kor csak te­heti be­szól zsű­ri­tár­sá­nak, a fran­cia szár­ma­zású Co­o­ky­nak, hogy ta­nul­jon már meg ma­gya­rul. A rá­di­ós­nál most be­telt a pohár?

Új műsort kap Kasza Tibi és Cooky

Új műsort kap Kasza Tibi és Cooky

Nagy be­je­len­tés a TV2-nél! Újra közös mű­sor­ban szó­ra­koz­tatja majd a né­ző­ket A Nagy Du­ett­ben óri­á­sit al­kotó páros.

Nagy be­je­len­tés a TV2-nél! Újra közös mű­sor­ban szó­ra­koz­tatja majd a né­ző­ket A Nagy Du­ett­ben óri­á­sit al­kotó páros.

A TV2 ismét meglepő sztárigazolással szolgált

A TV2 ismét meglepő sztárigazolással szolgált

Új arcok A Nagy Duett zsű­ri­jé­ben.

A nagy mű­sor­ve­zető-moz­gás köz­ben be­je­len­tet­ték, hogy kik lesz­nek A Nagy Duett leg­újabb szé­ri­á­já­nak zsű­ri­tag­jai.

Ezért teszi le a mikrofont a legnépszerűbb magyar rádiós!

Ezért teszi le a mikrofont a legnépszerűbb magyar rádiós!

Nem foly­tatja to­vább az or­szág egyik ked­vence.

Nem foly­tatja to­vább az or­szág egyik ked­vence, aki év­ti­ze­de­kig szó­ra­koz­tatta a hall­ga­tó­kat.

Cooky már túlélt egy párizsi merényletet

Cooky már túlélt egy párizsi merényletet

A pá­ri­zsi szü­le­tésű rá­diós sze­rint szá­mí­tani le­he­tett a tra­gé­di­ára.

A pá­ri­zsi szü­le­tésű rá­di­óst na­gyon meg­döb­ben­tet­ték a pén­teki ese­mé­nyek, de sze­rinte erre szá­mí­ta­nia kel­lett a fran­cia fő­vá­ros­nak.