boros lajos

Betegsége után visszatér a legendás magyar rádiós

Betegsége után visszatér a legendás magyar rádiós

Ha csak egy hét ere­jéig is, de újra hall­ható lesz az éter­ben a sú­lyos szív­be­teg­ség­ből fel­épült le­genda hangja.

Ha csak egy hét ere­jéig is, de újra hall­ható lesz az éter­ben a sú­lyos szív­be­teg­ség­ből fel­épült le­genda hangja. Itt éb­red­hetsz vele!

Őszinte vallomás: Ezért sírt sokat Boros Lajos

Őszinte vallomás: Ezért sírt sokat Boros Lajos

Boros Lajos igyek­szik hu­mor­ral ke­zelni a ke­mény hely­ze­te­ket, de néha el­tö­rik a mé­cses.

Boros Lajos igyek­szik hu­mor­ral ke­zelni a ke­mény hely­ze­te­ket, de néha el­tö­rik a mé­cses.

Boros Lajos: Gyógyszerekre cseréltem az autómat

Boros Lajos: Gyógyszerekre cseréltem az autómat

A le­gen­dás rá­di­óst fo­lya­ma­tos kont­roll alatt tart­ják or­vo­sai, mert egy­előre na­gyon gyenge...

A le­gen­dás rá­di­óst fo­lya­ma­tos kont­roll alatt tart­ják or­vo­sai, mert egy­előre na­gyon gyenge...

Drámai vallomás: 5 hét kómából ébredt Boros Lajos

Drámai vallomás: 5 hét kómából ébredt Boros Lajos

hó­na­pokra el­tűnt...

A le­gen­dás rá­diós hosszú hó­na­pok óta nem adott élet­je­let ma­gá­ról, sokan már a leg­rosszabb­ról pus­mog­tak...

Még mindig nem múlt el a veszély: Szteroidokat szed Boros Lajos

Még mindig nem múlt el a veszély: Szteroidokat szed Boros Lajos

Si­ke­res szív­mű­téte után az egész­sé­gére na­gyon kell vi­gyáz­nia.

Bár si­ke­res szív­mű­té­ten esett át a le­gen­dás rá­diós, az egész­sé­gére még most is na­gyon kell vi­gyáz­nia.

Nagy a baj, ezért nem műthetik Boros Lajos szívét

Nagy a baj, ezért nem műthetik Boros Lajos szívét

Az is­mert rá­diós hó­na­pok óta várja a szív­mű­té­tet, hogy végre el­in­dul­has­son a gyó­gyu­lás útján, ám az ope­rá­ció ismét várat ma­gára.

Az is­mert rá­diós hó­na­pok óta várja a szív­mű­té­tet, hogy végre el­in­dul­has­son a gyó­gyu­lás útján, ám az ope­rá­ció ismét várat ma­gára.

Végre túl van rajta! Megoperálták Boros Lajost

Végre túl van rajta! Megoperálták Boros Lajost

A le­gen­dás rá­diós hosszú he­te­ket várt arra, hogy meg­műt­sék a ren­det­len­kedő szí­vét. Most túl van a be­avat­ko­zá­son.

A le­gen­dás rá­diós hosszú he­te­ket várt arra, hogy meg­műt­sék a ren­det­len­kedő szí­vét. Most túl van a be­avat­ko­zá­son.

Drámai döntést hozott a nagybeteg Boros Lajos

Drámai döntést hozott a nagybeteg Boros Lajos

Boros Lajos az eszére hall­ga­tott.

Boros Lajos az eszére hall­ga­tott, ezért mos­tan­tól mások se­gít­sé­gére szo­rul az uta­kon.

Bevallotta, mitől retteg a szívműtétnél is jobban Boros Lajos

Bevallotta, mitől retteg a szívműtétnél is jobban Boros Lajos

Boros La­josra szív­mű­tét előtt áll.

Boros La­josra ko­moly szív­mű­tét előtt áll, de most el­árulta, mitől fél iga­zán.

Végre öröm érte a szívbeteg Boros Lajost

Végre öröm érte a szívbeteg Boros Lajost

A két le­gen­dás rá­diós kö­zött jó ideje fa­gyos volt a vi­szony, de most va­lami meg­vál­to­zott. Lali ki­rályt bol­doggá tette né­hány te­le­fon­hí­vás.

A két le­gen­dás rá­diós kö­zött jó ideje fa­gyos volt a vi­szony, de most va­lami meg­vál­to­zott. Lali ki­rályt bol­doggá tette né­hány te­le­fon­hí­vás.

Drámai vallomás: Ezért kell leállítani Boros Lajos szívét

Drámai vallomás: Ezért kell leállítani Boros Lajos szívét

Boros Lajos szív­bil­len­tyűi, ahogy ő fo­gal­maz, ra­maty ál­la­pot­ban van­nak, ezért kell mű­tő­asz­talra fe­küd­nie.

Boros Lajos szív­bil­len­tyűi, ahogy ő fo­gal­maz, ra­maty ál­la­pot­ban van­nak, nem­rég pace­ma­kert ül­tet­tek be a szí­vébe, de ön­ma­gá­ban ez nem ele­gendő.

Bochkor Gábor is aggódva hívta fel Boros Lajost

Bochkor Gábor is aggódva hívta fel Boros Lajost

Hiába a sok éve tartó mo­soly­szü­net.

Hiába a sok éve tartó mo­soly­szü­net, a rossz hírek hal­la­tán Boch­kor Gábor is ag­gódva hívta fel a be­te­ges­kedő Boros La­jost.

Adás előtt lett rosszul: Kiderült, mi történt Boros Lajossal

Adás előtt lett rosszul: Kiderült, mi történt Boros Lajossal

Az egyik mű­té­ten már túl van.

Az egyik mű­té­ten már túl van, de vár rá egy jóval ko­mo­lyabb be­avat­ko­zás is. A rá­diós fel­ké­szült min­denre.

Fiának köszönheti életét a szívbeteg magyar műsorvezető

Fiának köszönheti életét a szívbeteg magyar műsorvezető

Ebben a hó­nap­ban fel­for­dult az élete.

Az el­múlt hó­nap­ban fe­ne­kes­tül for­dult fel Boros Lajos élete. A le­gen­dás rá­diós két hete ke­rült kór­házba.

Az agytalan medúza alszik!

Elképesztő felfedezés: az agytalan medúza alszik!

Bo­rosMe­gaVoga újabb tu­do­má­nyos fel­fe­de­zést tett!

Bo­rosMe­gaVoga újabb tu­do­má­nyos fel­fe­de­zést tett! Ez­út­tal a víz alatti lé­nye­ket ta­nul­má­nyoz­ták és el­ké­pesztő té­nye­ket tár­tak fel!

Agyunk megáll! Fagyasztásból huszonöt év után született ember!

Agyunk megáll! Fagyasztásból huszonöt év után született ember!

A Bo­rosMe­gaVoga der­mesztő fel­fe­de­zést tett!

A Bo­rosMe­gaVoga der­mesztő fel­fe­de­zést tett!

Szenzáció! Itt az önfeláldozó Gyilkos Cet-néni!

Szenzáció! Itt az önfeláldozó Gyilkos Cet-néni!

Boros meg a Voga szen­zá­ciós fel­fe­de­zése a gyil­kos cet intim szfé­rá­já­ban. Nézz bele te is az Orka-Fak­torba még ma!

Boros meg a Voga szen­zá­ciós fel­fe­de­zése a gyil­kos cet intim szfé­rá­já­ban. Nézz bele te is az Orka-Fak­torba még ma!

Sosem látott fotó került elő a Boros-Bochkor párosról!

Sosem látott fotó került elő a Boros-Bochkor párosról!

Az or­szág leg­nép­sze­rűbb rá­dió­mű­so­rá­nak ve­ze­tői éve­ken át szó­ra­koz­tat­ták a hall­ga­tó­kat.

Az or­szág leg­nép­sze­rűbb rá­dió­mű­so­rá­nak ve­ze­tői éve­ken át szó­ra­koz­tat­ták a hall­ga­tó­kat.

Amikor egy festőművész disznólkodik, az nem érdekes!

Amikor egy festőművész disznólkodik, az nem érdekes!

Bez­zeg ami­kor egy disznó fest! Na az va­lami! Per­sze, ha el­szúrja...

Bez­zeg ami­kor egy disznó fest! Na az va­lami! Per­sze, ha el­szúrja... jöhet a disz­nó­tor!

Szenzációs felfedezés! Itt a Pinokkió vallás!

Szenzációs felfedezés! Itt a Pinokkió vallás!

A Bo­rosMe­gaVoga újabb ko­moly kér­dést bon­col­gat­nak.

A ka­rá­csony kö­ze­led­té­vel a Bo­rosMe­gaVoga újabb ko­moly kér­dést bon­col­gat­nak, mely­nek nem akármi lett az ered­mé­nye... egy új "val­lás".

Mi tegyél azokkal, akik a neten "okosodtak"?

Mi tegyél azokkal, akik a neten "okosodtak"?

"Fész­búk" böl­cse­le­tek.

Nem pör­get­he­ted végig úgy az adat­la­pod, hogy ne üt­közz bele mi­ni­mum öt-hat megako­moly böl­cses­ségbe.

Ilyen nincs! A BorosMegaVoga most oda**szott a tudománynak!

Ilyen nincs! A BorosMegaVoga most oda**szott a tudománynak!

Nem fogod el­hinni, hogy miért lett az évek fo­lya­mán ki­sebb a rén­szar­vas!

Nem fogod el­hinni, hogy miért lett az évek fo­lya­mán ki­sebb a rén­szar­va­sok súlya!

A BorosMegaVoga megmondja!

A BorosMegaVoga megmondja!

Vajon ki ren­del­ke­zik egy el­halt csa­lád­tag ham­vai fe­lett? A hoz­zá­tar­to­zók, vagy a ka­to­li­kus egy­ház?

Vajon ki ren­del­ke­zik egy el­halt csa­lád­tag ham­vai fe­lett? A hoz­zá­tar­to­zók, vagy a ka­to­li­kus egy­ház?

Boros Lajos megtörte a csendet: ezért nem beszélt a Morning Showban!

Boros Lajos megtörte a csendet: ezért nem beszélt a Morning Showban!

A mű­sor­ve­zető el­mondta, egy­szerű oka van annak, hogy nem szó­lalt meg a reg­geli adás­ban.

Így castingolt a népszerű magyar színész!

Így castingolt a népszerű magyar színész!

Így savaz a Bo­rosMe­gaVoga.

Mint min­den­ről, a lovas szín­ház­ról is meg­van a vé­le­mé­nye a két meg­mondó arc­nak, no meg a ren­de­ző­ről is. Így savaz a Bo­rosMe­gaVoga.

Túl sok volt a gágogó T-Rex: Boros meg a Voga kihaltak a nevetéstől - videó

Túl sok volt a gágogó T-Rex: Boros meg a Voga kihaltak a nevetéstől - videó

A két ani­mált meg­mon­dófi­gura ki­áb­rán­dító in­for­má­ciót árult el ked­venc ős­hül­lő­ink­ről.

A két ani­mált meg­mon­dófi­gura ki­áb­rán­dító in­for­má­ciót árult el ked­venc ős­hül­lő­ink­ről.

Ráérsz pénteken?

Ráérsz pénteken?

Ha pén­tek, akkor Bo­rosMe­gaVoga! A két meg­mon­dó­arc már előre ké­szül a ki­be­szélő showra! Ezen a héten nem akárki lesz a cél­táb­lán!

Ha pén­tek, akkor Bo­rosMe­gaVoga! A két meg­mon­dó­arc már előre ké­szül a ki­be­szélő showra!

Voga elküldte Borost a pi**ába - szó szerint

Voga elküldte Borost a pi**ába - szó szerint

A két meg­mondó fi­gura most ala­po­san ki­pró­bált min­den le­he­tő­sé­get. És hát... va­la­hol csú­nyán el­csú­szott a dolog...

A két meg­mondó fi­gura most ala­po­san ki­pró­bált min­den le­he­tő­sé­get. És hát... va­la­hol csú­nyán el­csú­szott a dolog...

A BorosMegaVoga megfejtette az oRális iroda titkát

A BorosMegaVoga megfejtette az oRális iroda titkát

Az ül az el­nöki székbe, aki jól ...

Az ül az el­nöki székbe, aki jól ...

Halál a szélvédőbilincsre!

Halál a szélvédőbilincsre!

Tel­je­sen ki­kelt ma­gá­ból a két meg­mon­dó­em­ber.

Bo­rosMe­gaVoga újra ak­ci­ó­ban! Tel­je­sen ki­kelt ma­gá­ból a két meg­mon­dó­em­ber, ami­kor meg­tud­ták, mi­féle kre­a­tív bün­te­tés­sel állt elő egy par­ko­lási tár­sa­ság.

Rettenetes jelenetek! Borost és Vogát megtámadta egy Ufonauta - Videó

BorosMegaVoga megmondja van-e élet a földön kívül - Videó

A NASA által "ki­szi­vá­rog­ta­tott" fel­vé­tel alap­ján in­dult útnak a két nagy meg­mondó.

Boros szerint Bochkornak vissza kellene vonulnia

Boros szerint Bochkornak vissza kellene vonulnia

Lali ki­rály csak rit­kán je­le­nik meg tár­sa­sági ese­mé­nye­ken, de szom­bat este ki­vé­telt tett.