Böröcz László

Gyurcsányék 10 országrontó főbűne

Gyurcsányék 10 országrontó főbűne

A Gyur­csány-csa­lád egy­szer már tönk­re­tette Ma­gyar­or­szá­got.

Most, hogy az el­len­zék élére az a Gyur­csány-csa­lád állt, amely egy­szer már tönk­re­tette Ma­gyar­or­szá­got, ér­de­mes fel­idézni azo­kat az idő­ket, ami­kor Gyur­csányék ké­szí­tet­ték a ma­gyar költ­ség­ve­tést.

A migránskártya veszélyezteti Európa biztonságát

A migránskártya veszélyezteti Európa biztonságát

A brüsszeli bi­zott­ság nyi­lat­ko­zata sze­rint na­gyon si­ke­res a mig­ráns­kár­tya-prog­ram, sze­rin­tünk vi­szont meg kell szün­tetni azt.

Pofán vágná a jobbikos amazon a fideszes képviselőt

Pofán vágná a jobbikos amazon a fideszes képviselőt

Egyre ide­ge­sebb­nek tűnik a kép­vi­selő.

Egyre ide­ge­sebb­nek tűnik a Job­bik or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lője, mi­u­tán az Echo TV rá nézve ter­helő ügy­védi do­ku­men­tu­mo­kat mu­ta­tott be - írja az Origo.hu.