Borbély Alexandra

Sokkot kapott Borbély Alexandra, azonnal kórházba vitték a színésznőt

Sokkot kapott Borbély Alexandra, azonnal kórházba vitték a színésznőt

A ber­lini díj­át­adó­ról az or­vo­sok­hoz ve­ze­tett az útja.

A ber­lini díj­át­adó­ról az or­vo­sok­hoz ve­ze­tett az útja. A sok ide­ges­ke­dést már nem bírta a szer­ve­zete.

Ez kemény, világsztárt tapogatott Borbély Alexandra

Ez kemény, világsztárt tapogatott Borbély Alexandra

Jus­tin Tim­ber­lake-kon­cer­ten járt.

Az Oscar-díjra je­lölt szí­nésznő Jus­tin Tim­ber­lake-kon­cer­ten járt nem­rég...

Borbély Alexandra vallomása: ezért nem lehet még gyerekük Nagy Ervinnel

Borbély Alexandra vallomása: ezért nem lehet még gyerekük Nagy Ervinnel

A szí­nésznő el­árulta, ko­moly fel­adat szá­mára ha­tá­ro­zott nőnek tűnni...

A szí­nésznő el­árulta, min­den nap meg­küzd ér­zé­keny én­jé­vel...

Szerelmes fotó: így romantikázik a magyar sztárpár

Szerelmes fotó: így romantikázik a magyar sztárpár

Le sem ta­gad­hat­nák, mennyire bol­do­gok együtt. Dúl a szí­nész­pár kö­zött a sze­re­lem.

Le sem ta­gad­hat­nák, mennyire bol­do­gok együtt. Dúl a szí­nész­pár kö­zött a sze­re­lem.

Így buliztak a legstílusosabb magyar celebek az év díjátadóján!

Így buliztak a legstílusosabb magyar celebek az év díjátadóján!

Öt ka­te­gó­ri­á­ban dí­jaz­ták ha­zánk leg­stí­lu­so­sabb sztár­jait.

Csü­tör­tök este az InStyle ma­ga­zin idén is öt ka­te­gó­ri­á­ban dí­jazta ha­zánk leg­stí­lu­so­sabb sztár­jait, va­la­mint a leg­kre­a­tí­vabb csa­pa­to­kat.

Meglepő eredmény a 90. Oscar-gálán, nem erre számítottunk

Meglepő eredmény a 90. Oscar-gálán, nem erre számítottunk

Így is büsz­kék le­he­tünk!

Ki­de­rült, me­lyik al­ko­tás hó­dí­totta el a leg­jobb ide­gen nyelvű film­nek járó arany­szob­rocs­kát!

Hajnalig buliztak Eszenyi színházában

Hajnalig buliztak Eszenyi színházában

A hazai fil­mes szakma ap­raja-nagyja ott volt va­sár­nap este Bu­da­pest egyik leg­pa­ti­ná­sabb te­át­ru­má­ban. Esze­nyi ki is szo­rult a "ház" elé...

A hazai fil­mes szakma ap­raja-nagyja ott volt va­sár­nap este Bu­da­pest egyik leg­pa­ti­ná­sabb te­át­ru­má­ban. Esze­nyi ki is szo­rult a "ház" elé...

Exkluzív interjú a Testről és lélekről egyik producerével!

Exkluzív interjú a Testről és lélekről egyik producerével!

Mécs Mó­nika úgy érezte, a for­ga­tás alatt vol­tak olyan pil­la­na­tok, ami­kor mintha egy an­gyal szállt volna a ka­me­rára.

Mécs Mó­nika úgy érezte, a for­ga­tás alatt vol­tak olyan pil­la­na­tok, ami­kor mintha egy an­gyal szállt volna a ka­me­rára.

Mi történt az Oscar-esélyes magyar színésznő arcával? Felismerhetetlen

Mi történt az Oscar-esélyes magyar színésznő arcával? Felismerhetetlen

Már csak pár óra és ki­de­rül, nyer-e újabb ma­gyar film arany­szob­rocs­kát.

Már csak pár óra és ki­de­rül, egy­más utáni har­ma­dik évben is nyer-e ma­gyar film arany­szob­rocs­kát.

Durva: ilyen a szexuális élete a magyar sztárpárnak

Durva: ilyen a szexuális élete a magyar sztárpárnak

Nagy Ervin és párja na­gyon bol­dog.

Nagy Ervin és Bor­bély Ale­xandra még mai napig úszik a bol­dog­ság­ban, annyira egy­másra ta­lált a páros. A két nép­szerű szí­nész Lo­vász László ven­dége lesz szerda este.

Meglepő módon ünnepelte a születésnapját Nagy Ervin!

Meglepő módon ünnepelte a születésnapját Nagy Ervin!

A szí­nész negy­ven­egy éves lett, a jeles napot pedig a leg­fon­to­sabb csa­lád­tag­ja­i­val töl­tötte.

Ezzel a nővel csalta gyermeke anyját a magyar sztárszínész

Ezzel a nővel csalta gyermeke anyját a magyar sztárszínész

Nagy Ervin úgy érzi, bűnt kö­ve­tett el.

Nagy Ervin most be­szélt elő­ször tel­je­sen őszin­tén sza­kí­tá­sá­ról, és arról, mikor sze­re­tett bele mos­tani pár­jába. A szí­nész ta­valy de­cem­ber­ben hagyta el csa­lád­ját.

Nyilvánosan esett egymásnak a szerelmespár

Nyilvánosan esett egymásnak a szerelmespár

Nagy Ervin nem tu­dott ural­kodni...

Nagy Ervin nem tu­dott ural­kodni magán, egy nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen ke­ve­re­dett heves csók­csa­tába új sze­rel­mé­vel, Bor­bély Ale­xand­rá­val.