Boggie

Megölték a kutyáját, mégis a magyar énekesnőt támadják a rajongók

Megölték a kutyáját, mégis a magyar énekesnőt támadják a rajongók

Cse­mer Bogi mel­lett több hí­res­ség is ki­állt.

Cse­mer Bogi mel­lett több hí­res­ség is ki­állt, ám né­hány harci kutya gaz­dája dur­ván ne­ki­ment az éne­kes­nő­nek, hol­ott Bog­gie meg­se­be­sült, a ku­tyája pedig el­pusz­tult.

Boggieval szárnyal tovább az Akusztik

Boggieval szárnyal tovább az Akusztik

Az Akusz­tik har­ma­dik adá­sá­nak fel­lé­pője Bog­gie és ze­ne­kara.

Az Akusz­tik har­ma­dik adá­sá­nak fel­lé­pője Bog­gie és ze­ne­kara.

Izgalmas meglepetéskoncertre készülnek a magyar sztárok

Izgalmas meglepetéskoncertre készülnek a magyar sztárok

Itt az utolsó esély a csob­ba­násra az is­ko­la­kez­dés előtt.

Elér­ke­zett a nyár vége, itt az utolsó esély a csob­ba­násra az is­ko­la­kez­dés előtt.

Élete legszebb karácsonyára készül Boggie!

Élete legszebb karácsonyára készül Boggie!

Az éne­kesnő a ka­rá­cso­nyi kon­cert­jére és az első közös ün­ne­pére ké­szül lá­nyá­val, Len­ké­vel.

Az éne­kesnő a ka­rá­cso­nyi kon­cert­jére és az első közös ün­ne­pére ké­szül lá­nyá­val, Len­ké­vel.

Meggyógyult a cukorbetegségből Boggie!

Meggyógyult a cukorbetegségből Boggie!

Az éne­kesnő és is kis­ba­bája egész­sé­ges, Bog­gie él­vezi az anya­ság nyúj­totta örö­mö­ket.

Az éne­kesnő és is kis­ba­bája egész­sé­ges, Bog­gie él­vezi az anya­ság nyúj­totta örö­mö­ket.

Veszélyes betegséggel küzd a várandós Boggie!

Veszélyes betegséggel küzd a várandós Boggie!

Ko­moly oda­fi­gye­lést igé­nyel.

Ter­hes­sége alatt de­rült ki, hogy olyan prob­lé­mája van, ami ko­moly oda­fi­gye­lést igé­nyel.

Boggie a HELLO!-nak mutatta meg gömbölyödő pocakját

Boggie megmutatta gömbölyödő pocakját

Őszin­tén me­sélt a ter­hes­sé­gé­ről.

Az éne­kesnő féltve óvja ma­gán­éle­tét, most azon­ban ki­vé­telt tett! Meg­lepő rész­le­tes­ség­gel pár­kap­cso­la­tá­ról a HELLO! ma­ga­zin ol­va­só­i­nak.

Bréking: Anya lett Boggie, itt az első babafotó

Bréking: Anya lett Boggie, itt az első babafotó

A fi­a­tal te­het­ség a Fa­ce­boo­kon tu­datta ra­jon­gó­i­val, hogy egy egész­sé­ges kis­lány­nak adott éle­tet.

A fi­a­tal te­het­ség a Fa­ce­boo­kon tu­datta ra­jon­gó­i­val, hogy egy egész­sé­ges kis­lány­nak adott éle­tet.

Elképesztő: Eddig titkolta terhességét a magyar sztár!

Elképesztő: Eddig titkolta terhességét a magyar sztár!

Habár ko­ráb­ban több­ször ta­lál­gat­tak a ter­hes­sé­gé­ről, az éne­kes­nő­ről ra­jon­gói sem sej­tet­ték, hogy ál­la­po­tos.

Habár ko­ráb­ban több­ször ta­lál­gat­tak a ter­hes­sé­gé­ről, az éne­kes­nő­ről ra­jon­gói sem sej­tet­ték, hogy ál­la­po­tos.

Rituáléval lazít koncert előtt a várandós Boggie

Rituáléval lazít koncert előtt a várandós Boggie

Az éne­kesnő azt is el­árulta, mire köl­tené a lot­tó­nye­re­ményt, ha meg­adatna neki.

Az éne­kesnő azt is el­árulta, mire köl­tené a lot­tó­nye­re­ményt, ha meg­adatna neki.

Boggie kitálal: Az Eurovíziós dalfesztivál egy nagy lutri!

Boggie kitálal: Az Eurovíziós dalfesztivál egy nagy lutri!

A ma­gya­rok­nak nin­cse­nek ba­rá­tai...

Bog­gie sze­rint van igaz­ság abban, amit Gun­del Ta­kács mon­dott. A ma­gya­rok­nak nin­cse­nek ba­rá­tai...

Eurovízió 2015 - A BBC durván nekiment Boggie-nak

Eurovízió 2015 - A BBC durván nekiment Boggie-nak

A Mir­ror után a BBC is durva kri­ti­kát fo­gal­ma­zott meg Bog­gie Eu­ro­ví­ziós da­lá­ról, igaz utóbbi sa­ját­jait sem kí­mélte.

A Mir­ror után a BBC is durva kri­ti­kát fo­gal­ma­zott meg Bog­gie Eu­ro­ví­ziós da­lá­ról, igaz utóbbi sa­ját­jait sem kí­mélte.

Unalmas altatódalt énekelt Boggie! Tévedés volt kiküldeni?

Unalmas altatódalt énekelt Boggie! Tévedés volt kiküldeni?

Fi­nom­kodó, sőt sznob volt Bog­gie és dala a pör­gős me­zőny­höz ké­pest?

Megy a vita ezer­rel. Netán túl­sá­go­san fi­nom­kodó, sőt mi több, sznob volt Bog­gie és dala a pör­gős, ener­gi­kus me­zőny­höz ké­pest? Té­ve­dés volt őt kül­deni egy ilyen ver­senyre?

Eurovízió 2015: Boggie 20. lett, a svédek nyertek!

Eurovízió 2015: Boggie 20. lett, a svédek nyertek!

Rög­tön bo­rí­té­kol­ható volt, hogy svéd-olasz-orosz küz­de­lemre szá­mít­ha­tunk.

Rög­tön bo­rí­té­kol­ható volt, hogy svéd-olasz-orosz küz­de­lemre szá­mít­ha­tunk.

Boggie büszke arra, hogy csepeli lány

Boggie büszke arra, hogy csepeli lány

Arisz­tok­ra­ti­kus, lé­gies ki­né­zete, magas in­tel­li­gen­ci­ája miatt akár budai úri­lány­nak is néz­hetné az ember. Bog­gie azon­ban min­dig tu­da­to­sítja: Cse­pel­ről szár­ma­zik.

Arisz­tok­ra­ti­kus, lé­gies ki­né­zete, magas in­tel­li­gen­ci­ája miatt akár budai úri­lány­nak is néz­hetné az ember. Bog­gie azon­ban min­dig tu­da­to­sítja: Cse­pel­ről szár­ma­zik.

Eurovízó 2015: Betegség fenyegeti Boggie szombati döntőjét

Eurovízó 2015: Betegség fenyegeti Boggie szombati döntőjét

Két nap­pal az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál szom­bati dön­tője előtt egyre töb­be­ket be­te­ged­nek le.

Két nap­pal az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál szom­bati dön­tője előtt egyre töb­be­ket be­te­gít meg a hir­te­len be­kö­szön­tött rossz­idő.

Eurovízió 2015: Könnyekig hatódtak Boggie-tól versenytársai

Eurovízió 2015: Könnyekig hatódtak Boggie-tól versenytársai

Bog­gie be­ju­tott az Eu­ro­ví­ziós Dal­ver­seny leg­jobb tíz elő­adója közé. Ver­seny­tár­sai meg­ha­tód­tak!

Bog­gie be­ju­tott az Eu­ro­ví­ziós Dal­ver­seny leg­jobb tíz elő­adója közé. Ver­seny­tár­sai közül töb­ben is meg­ha­tot­tan gra­tu­lál­tak az éne­kes­nő­nek.

Eurovízió 2015: Az angolok durván támadják Boggie-t

Eurovízió 2015: Az angolok durván támadják Boggie-t

Az egész or­szá­got be­tá­mad­ták!

Le­sújtó hang­vé­telű cik­ket je­len­te­tett meg az angol Mir­ror. Az Eu­ro­ví­zió hazai in­du­ló­jára, Bog­gie-ra ki­he­gyezve az egész or­szá­got be­tá­mad­ták!

Eurovízió 2015: Hófehér estélyijében csak úgy ragyogott Boggie

Eurovízió 2015: Hófehér estélyijében csak úgy ragyogott Boggie

Hi­va­ta­lo­san is kez­de­tét vette az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vál. A vörös sző­nye­gen az idei fel­lé­pők mel­lett Con­chita Wurst is fel­vo­nult.