Bogdán Csaba

Párjaik drukkoltak a Csak show és más semmi sztárjainak

Párjaik drukkoltak a Csak show és más semmi sztárjainak

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak stú­di­ó­jába pén­tek este sok hí­res­ség el­lá­to­ga­tott, hogy biz­tató sza­vak­kal druk­kol­jon ked­ve­sé­nek.

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak stú­di­ó­jába pén­tek este sok hí­res­ség el­lá­to­ga­tott, hogy biz­tató sza­vak­kal druk­kol­jon ked­ve­sé­nek.

Megható fotó készült Szandi esküvőjén!

Megható fotó készült Szandi esküvőjén!

Az egy­kor ün­ne­pelt gye­rek­sztár az első igazi sze­rel­mé­hez ment férj­hez.

Az egy­kor ün­ne­pelt gye­rek­sztár az első igazi sze­rel­mé­hez ment férj­hez, aki­vel azóta is bol­dog­ság­ban él.

Meglepő titkot árult el a magánéletéről Szandi, nem minden felhőtlen!

Meglepő titkot árult el a magánéletéről Szandi, nem minden felhőtlen!

Az éne­kesnő több mint 23 éve él együtt fér­jé­vel.

Az éne­kesnő több mint 23 éve él együtt fér­jé­vel, Bog­dán Csa­bá­val.

Nagy a baj,
a tüntetések miatt Barcelonában ragadt Szandi és a férje!

Nagy a baj,
a tüntetések miatt Barcelonában ragadt Szandi és a férje!

A há­zas­pár moz­dulni sem tud, mert tel­je­sen le­állt a tö­meg­köz­le­ke­dés.

A há­zas­pár moz­dulni sem tud, mert tel­je­sen le­állt a tö­meg­köz­le­ke­dés.

Sztárok, akik sosem fognak elválni

Sztárok, akik sosem fognak elválni

Min­denki tudja, hogy na­gyon nehéz hosszú­tá­von jól mű­köd­tetni egy há­zas­sá­got, és talán még ne­he­zebb akkor, ha a pár ál­lan­dóan a fi­gye­lem kö­zép­pont­já­ban van.

Min­denki tudja, hogy na­gyon nehéz hosszú­tá­von jól mű­köd­tetni egy há­zas­sá­got, és talán még ne­he­zebb akkor, ha a pár ál­lan­dóan a fi­gye­lem kö­zép­pont­já­ban van. Sok­szor pont a ma­gán­élet hi­á­nya, a plety­kák, és a kétes cik­kek miatt ki­ala­kuló bi­zal­mat­lan­ság teszi tönkre, az amúgy mű­kő­ké­pes kap­cso­la­to­kat.

Az évtizedes korkülönbség sem zavarja a celebjeinket

Az évtizedes korkülönbség sem zavarja a celebjeinket

Más a kor­osz­tály, de bol­do­gok.

Azt tartja a mon­dás, hogy a sze­re­lem­ben nem szá­mít a kor. Így van­nak ezzel azok a ce­le­bek is, akik a ha­tal­mas kor­kü­lönb­ség­gel da­colva vá­lasz­tot­ták ki pár­ju­kat.

Szandi otthagyott csapot-papot, hogy boldog legyen

Szandi otthagyott csapot-papot, hogy boldog legyen

Szandi 22 éve egy­sze­rűen fa­kép­nél hagyta csa­lád­ját, hogy sze­rel­mé­vel le­hes­sen. Az akkor 18 éves éne­kesnő jól dön­tött...

Szandi 22 éve egy­sze­rűen fa­kép­nél hagyta csa­lád­ját, hogy sze­rel­mé­vel le­hes­sen. Az akkor 18 éves éne­kesnő jól dön­tött, hi­szen Csa­bá­val azóta is bol­do­gan élnek...

Férje elszakította a szüleitől Szandit

Férje elszakította a szüleitől Szandit

Nem in­dult könnyen Bog­dán Csaba és Szandi kap­cso­lata.

Nem in­dult könnyen Bog­dán Csaba és Szandi kap­cso­lata, hi­szen a csa­lád egy­ál­ta­lán nem tá­mo­gatta őket.

Huszonöt év után is szerelmes férje Szandiba

Huszonöt év után is szerelmes férje Szandiba

Büsz­kén nézi a hely­szí­nen min­den héten Bog­dán Csaba fe­le­sé­gét a Sz­tár­ban Sztár meg 1 ki­csi­ben.

Büsz­kén nézi a hely­szí­nen min­den héten Bog­dán Csaba fe­le­sé­gét a Sz­tár­ban Sztár meg 1 ki­csi­ben.A bol­dog férj sze­rint Szandi nem csak a szín­pa­don állja meg a he­lyét, meg fel­lé­pé­sein, de anya­ként és fe­le­ség­ként is na­gyon jó. Ami­kor össze­jöt­tek, sokan nem jó­sol­tak nekik hosszú sze­rel­mes éve­ket.

Ma 39 éves Szandi: így lett MILF a svájci sapkás kicsi lányból!

Ma 39 éves Szandi: így lett MILF a svájci sapkás kicsi lányból!

A ma ün­neplő Szandi nem­csak az egyik leg­te­het­sé­ge­sebb éne­kes­nőnk, de nála dö­gö­sebb sztár­anyu­kát sem sűrűn látsz!