Bódi Csabi

Kiderült, ezért nem mutatja meg kislánya arcát Bódi Csabi

Kiderült, ezért nem mutatja meg kislánya arcát Bódi Csabi

Ha­tal­mas a bol­dog­ság a Bódi csa­lád­ban, hi­szen alig pár hó­napja meg­szü­le­tett Li­lien.

Ha­tal­mas a bol­dog­ság a Bódi csa­lád­ban, hi­szen alig pár hó­napja meg­szü­le­tett Li­lien.

Szigorú szerződés: kitiltották a férfiakat a műtőből Bódiék

Szigorú szerződés: kitiltották a férfiakat a műtőből Bódiék

Gon­do­san meg­szer­ve­zett min­dent a gyer­mek szü­le­tése körül Bódi Csabi. A mu­la­tós ze­nész már alig várja, hogy ke­zébe fog­hassa lá­nyát.

Megváltozott Bódi Guszti élete: Újra van kiért küzdeni

Megváltozott Bódi Guszti élete: Újra van kiért küzdeni

Az éne­kes csa­lád­já­ban óri­ási a bol­dog­ság, ami­óta meg­szü­le­tett ki­suno­ká­juk, Li­lien, aki új ér­tel­met adott az éle­tük­nek.

Az éne­kes csa­lád­já­ban óri­ási a bol­dog­ság, ami­óta meg­szü­le­tett ki­suno­ká­juk, Li­lien, aki új ér­tel­met adott az éle­tük­nek.

Itt az első fotó: Megszületett a magyar mulatós király unokája

Itt az első fotó: Megszületett a magyar mulatós király unokája

Ha­tal­mas az öröm a csa­lád­ban, meg­szü­le­tett Bódi Csabi kis­lá­nya.

Ha­tal­mas az öröm a csa­lád­ban, meg­szü­le­tett Bódi Csabi kis­lá­nya.

Balesete után tudta meg Bódi Csabi, hogy újra édesapa lesz

Balesete után tudta meg Bódi Csabi, hogy újra édesapa lesz

Az éne­kes és fe­le­sége nehéz idő­sza­kot tud­hat­nak maguk mö­gött, de már nincs sok gyer­me­kük szü­le­té­séig.

Az éne­kes és fe­le­sége nehéz idő­sza­kot tud­hat­nak maguk mö­gött.

Kiderült, miért égett le Bódi Csabi autója: itt vannak a részletek

Kiderült, miért égett le Bódi Csabi álomautója: itt vannak a részletek

Utá­na­jár­tunk.

Utá­na­jár­tunk, és ki­de­rült, hogy vas­kos kár­té­rí­tés jár­hat az éne­kes­nek, akit sok­kol­tak a tör­tén­tek.

Hatalmas az öröm: Újra apa lesz a mulatós sztár

Hatalmas az öröm: Újra apa lesz a mulatós sztár

Az éne­kes ele­inte fel sem fogta...

Az éne­kes ele­inte fel sem fogta, mi­féle aján­dé­kot ka­pott szü­le­tés­nap­jára. Fe­le­sége rej­té­lyes üze­net­ben tu­datta a nagy hírt.

Háromszoros apa lesz a magyar sztár, kiderült a szülés időpontja is

Háromszoros apa lesz a magyar sztár, kiderült a szülés időpontja is

Bár vá­rat­la­nul érte a hír a csa­lá­dot, nagy az öröm.

Bár egé­szen vá­rat­la­nul érte a hír az épít­kező csa­lá­dot, nagy az öröm: kis­lánnyal bővül a Bódi fa­mí­lia. Rá­adá­sul egy egé­szen jeles napon szü­let­het meg a csöpp­ség. Csabi rá­adá­sul azt is el­árulta, hogy a szíve mé­lyén mi­lyen nemű ba­bára vá­gyott.

Milliókkal verték át rokonai Bódi Csabit

Milliókkal verték át rokonai Bódi Csabit

Az éne­kes két éve épít­ke­zik, de még min­dig nincs kész a háza, ugyanis csú­nyán meg­ká­ro­sí­totta az a ro­kona, akire rá­bízta az épít­ke­zést!

Az éne­kes két éve épít­ke­zik, de még min­dig nincs kész a háza, ugyanis csú­nyán meg­ká­ro­sí­totta az a ro­kona, akire rá­bízta az épít­ke­zést!

Brutális, menet közben gyulladt ki Bódi Csabi autója - Videó

Brutális, menet közben gyulladt ki Bódi Csabi autója - Videó

A tör­tén­tek óta aludni sem tud, mert meg­vi­selte őt a ha­lál­kö­zeli él­mény.

A tör­tén­tek óta aludni sem tud, mert meg­vi­selte őt a ha­lál­kö­zeli él­mény.

Megható! Így lepte meg édesanyját Bódi Csabi kisfia!

Megható! Így lepte meg édesanyját Bódi Csabi kisfia!

A 9 éves Bódi Rómeó An­gelo na­gyon sokat ké­szült, hogy bol­doggá tegye édes­any­ját!

Bódiék máris menyasszonyt találtak a 16 éves Csabikának?

Bódiék máris menyasszonyt találtak a 16 éves Csabikának?

Még az is lehet, hogy há­zas­ság­gal egye­sül két mu­la­tós fa­mí­lia...

Bódi Guszti büszke lehet! Unokája, Rómeó Angelo főszerepet kapott!

Bódi Guszti büszke lehet! Unokája, Rómeó főszerepet kapott!

A kisfiú fi­a­tal kora el­le­nére máris ko­moly ra­jon­gó­tá­bor­ral büsz­kél­ked­het!

A kisfiú fi­a­tal kora el­le­nére máris ko­moly ra­jon­gó­tá­bor­ral büsz­kél­ked­het!

Elképesztő rekordot döntött Bódi Guszti és Margó!

Elképesztő rekordot döntött Bódi Guszti és Margó!

A nagy­ecsedi mu­la­tó­sok leg­újabb dalát imádja a kö­zön­ség! Ke­ve­sebb, mint egy hét alatt dön­töt­tek re­kor­dot!

A nagy­ecsedi mu­la­tó­sok leg­újabb dalát imádja a kö­zön­ség! Ke­ve­sebb, mint egy hét alatt dön­töt­tek re­kor­dot!

Bódi Gusztiék diétáznak karácsonykor

Bódi Gusztiék diétáznak karácsonykor

Meg­vá­lo­gat­ják mit esz­nek szent­este...

A Bó­diék min­den évben íny­csik­landó éte­lek­kel ün­nep­lik a szent­es­tét. Margó idén is ki­tesz ma­gáért, vi­szont ez­út­tal meg­vá­lo­gatja, mi kerül az asz­talra...

Bódi Csabi szűzleányt keres a fiának

Bódi Csabi szűzleányt keres a fiának

Bódi Guszti uno­kája, a 16 éves Csa­bika las­san férfi­korba lép.

Bódi Guszti uno­kája, a 16 éves Csa­bika las­san férfi­korba lép, így a roma ha­gyo­má­nyok sze­rint kö­ze­leg az idő, hogy meg­nő­sül­jön! A Bódi csa­lád máris ke­resi a meg­fe­lelő arát...

Hatalmas buli! Így köszöntötte családja a szülinapos Bódi Gusztit!

Hatalmas buli! Így köszöntötte családja a szülinapos Bódi Gusztit!

A nagy­ecsedi mu­lat­tató egy per­cet sem öre­ge­dett!

A nagy­ecsedi mu­lat­tató egy per­cet sem öre­ge­dett! Még min­dig ugyan­olyan fi­a­ta­los, mint pá­lyája ele­jén.

Ezért élt rettegésben Bódi Guszti családja!

Ezért élt rettegésben Bódi Guszti családja!

A ze­nész egy or­szágra ijesz­tett rá 2009-ben, ami­kor in­fark­tust ka­pott.

A ze­nész egy or­szágra ijesz­tett rá 2009-ben, ami­kor in­fark­tust ka­pott. De ennek már nyoma sincs.

Nem hiszed el, hogy bukott le Bódi Csabi, ezzel leplezte le magát az énekes.

Nem hiszed el, hogy bukott le Bódi Csabi, ezzel leplezte le magát az énekes.

A mu­la­tós ze­nész ha­gyo­má­nya­i­hoz híven idén is meg­lepte a csa­lád­ját.

A mu­la­tós ze­nész ha­gyo­má­nya­i­hoz híven idén is meg­lepte a csa­lád­ját.

Harmadszor vette el feleségét a mulatós sztár

Harmadszor vette el feleségét a mulatós sztár

Be­le­jött az es­kü­vőbe Bódi Csabi.

Be­le­jött az es­kü­vőbe a mu­lató sztár, Bódi Csabi. Har­mad­szor is fe­le­sé­gül vette Ginát, most épp a Maldív-szi­ge­te­ken.

Hajón buliztak a mulatós sztárok

Hajón buliztak a mulatós sztárok

Két­éves szü­le­tés­nap­ját tar­totta a Slá­ger TV, és ne­vük­höz hűen ala­po­san meg is ün­ne­pel­ték a jeles ese­ményt. Haj­na­lig szólt a dal és folyt a pezsgő...

Két éves szü­le­tés­nap­ját tar­totta a Slá­ger TV, és ne­vük­höz hűen ala­po­san meg is ün­ne­pel­ték a jeles ese­ményt. Haj­na­lig szólt a dal és folyt a pezsgő...

Megmentette egy kutya életét, árokba hajtott Bódi Guszti fia

Megmentette egy kutya életét, árokba hajtott Bódi Guszti fia

Azon­nal el­rán­totta a kor­mányt.

Bódi Csabi ko­csija elé ug­rott egy kutya, ő azon­nal el­rán­totta a kor­mányt, in­kább egy árok­ban lan­dolt.