Bódi Csabi

Jótékonykodásuk miatt támadják Bódiékat

Jótékonykodásuk miatt támadják Bódiékat

Tá­ma­dá­sok ke­reszt­tü­zébe ke­rül­tek.

Tá­ma­dá­sok ke­reszt­tü­zébe ke­rül­tek.

Családi tragédia miatt szakított a hagyományokkal Bódi Csabi

Családi tragédia miatt szakított a hagyományokkal Bódi Csabi

A mu­la­tós ze­nész hó­na­pok óta ter­vezte kis­lá­nya, Li­lien ke­resz­te­lő­jét.

A mu­la­tós ze­nész hó­na­pok óta ter­vezte kis­lá­nya, Li­lien ke­resz­te­lő­jét, ám egy vá­rat­lan tra­gé­dia köz­be­szólt.

Összetört egy autót a magyar zenész: kiderült, mi történt pontosan

Összetört egy autót a magyar zenész: kiderült, mi történt pontosan

Bódi Csabi új vi­de­ó­já­nak a for­ga­tá­sán tör­tént az eset.

Bódi Csabi új vi­de­ó­já­nak a for­ga­tá­sán tör­tént az eset.

Kiderült, ezért nem mutatja meg kislánya arcát Bódi Csabi

Kiderült, ezért nem mutatja meg kislánya arcát Bódi Csabi

Ha­tal­mas a bol­dog­ság a Bódi csa­lád­ban, hi­szen alig pár hó­napja meg­szü­le­tett Li­lien.

Ha­tal­mas a bol­dog­ság a Bódi csa­lád­ban, hi­szen alig pár hó­napja meg­szü­le­tett Li­lien.

Megváltozott Bódi Guszti élete: Újra van kiért küzdeni

Megváltozott Bódi Guszti élete: Újra van kiért küzdeni

Óri­ási a bol­dog­ság!

Az éne­kes csa­lád­já­ban óri­ási a bol­dog­ság, ami­óta meg­szü­le­tett ki­suno­ká­juk, Li­lien, aki új ér­tel­met adott az éle­tük­nek.

Nagy az öröm a családban: újra babázhatnak Bódi Gusztiék

Nagy az öröm a családban: újra babázhatnak Bódi Gusztiék

Guszti és Margó na­gyon örült, hogy kis­lány uno­ká­juk szü­le­tett.

Guszti és Margó na­gyon örült, hogy kis­lány uno­ká­juk szü­le­tett.

Balesete után tudta meg Bódi Csabi, hogy újra édesapa lesz

Balesete után tudta meg Bódi Csabi, hogy újra édesapa lesz

Az éne­kes és fe­le­sége nehéz idő­sza­kot tud­hat­nak maguk mö­gött, de már nincs sok gyer­me­kük szü­le­té­séig.

Az éne­kes és fe­le­sége nehéz idő­sza­kot tud­hat­nak maguk mö­gött, de már nincs sok gyer­me­kük szü­le­té­séig.

Apa lesz Bódi Csabi: kiderült a szülés időpontja is

Háromszoros apa lesz a magyar sztár, kiderült a szülés időpontja is

Kis­lány ér­ke­zik a csa­ládba.

Bár vá­rat­la­nul érte a hír a csa­lá­dot, nagy az öröm: kis­lány ér­ke­zik a csa­ládba. Jeles napon szü­let­het meg a csöpp­ség.

Kiderült, miért égett le Bódi Csabi autója: itt vannak a részletek

Kiderült, miért égett le Bódi Csabi álomautója: itt vannak a részletek

Utá­na­jár­tunk.

Utá­na­jár­tunk, és ki­de­rült, hogy vas­kos kár­té­rí­tés jár­hat az éne­kes­nek, akit sok­kol­tak a tör­tén­tek.

Hatalmas az öröm: Újra apa lesz a mulatós sztár

Hatalmas az öröm: Újra apa lesz a mulatós sztár

Az éne­kes ele­inte fel sem fogta, mi­féle aján­dé­kot ka­pott szü­le­tés­nap­jára. Fe­le­sége rej­té­lyes üze­net­ben tu­datta a nagy hírt.

Az éne­kes ele­inte fel sem fogta, mi­féle aján­dé­kot ka­pott szü­le­tés­nap­jára. Fe­le­sége rej­té­lyes üze­net­ben tu­datta a nagy hírt.

Brutális, menet közben gyulladt ki Bódi Csabi autója - Videó

Brutális, menet közben gyulladt ki Bódi Csabi autója - Videó

A tör­tén­tek óta aludni sem tud, mert meg­vi­selte őt a ha­lál­kö­zeli él­mény.

A tör­tén­tek óta aludni sem tud, mert meg­vi­selte őt a ha­lál­kö­zeli él­mény.

Milliókkal verték át rokonai Bódi Csabit

Milliókkal verték át rokonai Bódi Csabit

Már két éve épít­ke­zik, de még min­dig nincs kész a háza...

Már két éve épít­ke­zik, de még min­dig nincs kész a háza...

Megható! Így lepte meg édesanyját Bódi Csabi kisfia!

Megható! Így lepte meg édesanyját Bódi Csabi kisfia!

A 9 éves Bódi Rómeó An­gelo na­gyon sokat ké­szült, hogy bol­doggá tegye édes­any­ját!

Bódiék máris menyasszonyt találtak a 16 éves Csabikának?

Bódiék máris menyasszonyt találtak a 16 éves Csabikának?

Még az is lehet, hogy há­zas­ság­gal egye­sül két mu­la­tós fa­mí­lia...

Bódi Csabi szűzleányt keres a fiának

Bódi Csabi szűzleányt keres a fiának

Bódi Guszti uno­kája, a 16 éves Csa­bika las­san férfi­korba lép.

Bódi Guszti uno­kája, a 16 éves Csa­bika las­san férfi­korba lép, így a roma ha­gyo­má­nyok sze­rint kö­ze­leg az idő, hogy meg­nő­sül­jön! A Bódi csa­lád máris ke­resi a meg­fe­lelő arát...

Bódi Guszti büszke lehet! Unokája, Rómeó Angelo főszerepet kapott!

Bódi Guszti büszke lehet! Unokája, Rómeó főszerepet kapott!

A kisfiú fi­a­tal kora el­le­nére máris ko­moly ra­jon­gó­tá­bor­ral büsz­kél­ked­het!

A kisfiú fi­a­tal kora el­le­nére máris ko­moly ra­jon­gó­tá­bor­ral büsz­kél­ked­het!

Elképesztő rekordot döntöttek Bódiék!

Elképesztő rekordot döntött Bódi Guszti és Margó!

A nagy­ecsedi mu­la­tó­sok leg­újabb dalát imádja a kö­zön­ség!

A nagy­ecsedi mu­la­tó­sok leg­újabb dalát imádja a kö­zön­ség! Ke­ve­sebb, mint egy hét alatt dön­töt­tek re­kor­dot!

Bódi Gusztiék diétáznak karácsonykor

Bódi Gusztiék diétáznak karácsonykor

Meg­vá­lo­gat­ják mit esz­nek szent­este...

A Bó­diék min­den évben íny­csik­landó éte­lek­kel ün­nep­lik a szent­es­tét. Margó idén is ki­tesz ma­gáért, vi­szont ez­út­tal meg­vá­lo­gatja, mi kerül az asz­talra...

Hatalmas buli! Így köszöntötte családja a szülinapos Bódi Gusztit!

Hatalmas buli! Így köszöntötte családja a szülinapos Bódi Gusztit!

A nagy­ecsedi mu­lat­tató egy per­cet sem öre­ge­dett!

A nagy­ecsedi mu­lat­tató egy per­cet sem öre­ge­dett! Még min­dig ugyan­olyan fi­a­ta­los, mint pá­lyája ele­jén.

Hajón buliztak a mulatós sztárok

Hajón buliztak a mulatós sztárok

Két­éves szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pelte a Slá­ger TV.

Két­éves szü­le­tés­nap­ját tar­totta a Slá­ger TV, és ne­vük­höz hűen ala­po­san meg is ün­ne­pel­ték a jeles ese­ményt. Haj­na­lig szólt a dal és folyt a pezsgő...

Ezért élt rettegésben Bódi Guszti családja!

Ezért élt rettegésben Bódi Guszti családja!

A ze­nész egy or­szágra ijesz­tett rá 2009-ben, ami­kor in­fark­tust ka­pott. De ennek már nyoma sincs.