Böde Dániel

Ezt a látványt nehéz lesz megszokniuk a fradistáknak

Ezt a látványt nehéz lesz megszokniuk a fradistáknak

Hi­va­ta­lo­san is be­mu­tatta a az NB I-ben sze­replő Paks Böde Dá­ni­elt. Hét év után tér vissza a klub­hoz.

Hi­va­ta­lo­san is be­mu­tatta a az NB I-ben sze­replő Paks Böde Dá­ni­elt. A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó hét év után tér vissza a klub­hoz.

Eldőlt, itt folytatja Böde Dániel

Eldőlt, itt folytatja Böde Dániel

Hét év után tá­voz­hat Böde Dá­niel a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­tól.

Hét év után tá­voz­hat Böde Dá­niel a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­tól. A kö­zön­ség­ked­venc tá­madó kap­csán több klub neve is fel­me­rült már, úgy tud­juk, meg­egye­zett az egyik­kel.

Itt a hír, amitől nagyon féltek a Fradi-szurkolók

Itt a hír, amitől nagyon féltek a Fradi-szurkolók

Biz­tossá vált, hogy tá­vo­zik Böde Dá­niel a zöld-fe­hé­rek­től. A kö­vet­kező évad­ban el­len­fél­ként tér­het vissza.

Biz­tossá vált, hogy tá­vo­zik Böde Dá­niel a zöld-fe­hé­rek­től. A kö­vet­kező évad­ban el­len­fél­ként tér­het vissza a Gro­u­pama Aré­nába a klub le­gen­dája.

Ezt teszi Böde Dániel, mielőtt döntene a jövőjéről

Ezt teszi Böde Dániel, mielőtt döntene a jövőjéről

A Fe­renc­vá­ros tá­ma­dó­ját több csa­pat­tal is hírbe hoz­ták az utóbbi he­tek­ben, de még min­dig nem dőlt el a sorsa.

A Fe­renc­vá­ros tá­ma­dó­ját több csa­pat­tal is hírbe hoz­ták az utóbbi he­tek­ben, de még min­dig nem dőlt el a sorsa.

Böde Dániel távozik? Ez a klub szerződtetné

Böde Dániel távozik? Ez a klub szerződtetné

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó meg­ható be­szé­det mon­dott a va­sár­napi Fradi fiesz­tán. Vissza­tér Paksra kö­zön­ség­ked­venc já­té­kos?

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó meg­ható be­szé­det mon­dott a va­sár­napi Fradi fiesz­tán. Ha­za­tér a kö­zön­ség­ked­venc já­té­kos?

Távoznak a Fradi sztárjai? Rebrov megmondta a magáét

Távoznak a Fradi sztárjai? Rebrov kőkeményen megmondta a magáét

Nem akar fog­lal­kozni a plety­kák­kal.

Az ukrán edző nem akar fog­lal­kozni a plety­kák­kal. A sze­zon végén dön­te­nek az ér­kező és a tá­vozó já­té­ko­sok­ról.

Válogatott focistákat figyel a Fradi, de lehetnek távozók is

Válogatott focistákat figyel a Fradi, de lehetnek távozók is

Ukrán já­té­kos ér­kez­het.

Ukrán és ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kos­sal is erő­sít­het a kö­vet­kező sze­zonra a fő­vá­rosi klub. Meg­lepő nevek iga­zol­hat­nak el a csa­pat­tól.

Mélyütés, elrontották a fradisták bajnoki ünneplését

Mélyütés, elrontották a fradisták ünneplését

A szíve azt dik­tálná, ma­rad­jon. Böde sza­va­i­ból ki­de­rült: biz­to­sat még nem mond­hat a jö­vő­jé­ről, de...

A szíve azt dik­tálná, ma­rad­jon. Böde sza­va­i­ból ki­de­rült: biz­to­sat még nem mond­hat a jö­vő­jé­ről, de...

Mi lesz Böde Dániellel? Teljesen kiszorult a Ferencvárosból

Mi lesz Böde Dániellel? Teljesen kiszorult a Ferencvárosból

A Fradi-szur­ko­lók nagy ked­vence, Böde Dá­niel epi­zód­sze­replő lett a ta­va­szi sze­zon­ban a lab­da­rúgó NB I-ben.

A Fradi-szur­ko­lók nagy ked­vence, Böde Dá­niel epi­zód­sze­replő lett a ta­va­szi sze­zon­ban a lab­da­rúgó NB I-ben. A 32 éves tá­madó feb­ruár eleje óta nem lé­pett pá­lyára a baj­nok­ság­ban.

Böde Dániel kimaradt a Fradi keretéből, fény derült az igazságra

Böde kimaradt a Fradi keretéből, fény derült az igazságra

A fő­vá­ro­siak nél­küle is nyer­tek.

A Fe­renc­vá­ros szom­ba­ton a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár nél­kül nyert Kis­vár­dán. Szer­hij Reb­rov a meccs után ki­tért a nép­szerű tá­ma­dóra is.

A Fradi edzője ezt nem érti Böde Dániellel kapcsolatban

A Fradi edzője ezt nem érti Böde Dániellel kapcsolatban

Böde dön­tött a Hon­véd ellen.

A Fe­renc­vá­ros a cse­re­ként be­álló Böde Dá­niel gól­já­val 1-0-ra győzte le a Hon­vé­dot.

Böde Dánielt a szurkolók szeretete mentette meg

Böde Dánielt a szurkolók szeretete mentette meg

Fel­lé­gez­het­nek a Fradi-szur­ko­lók, Böde Dá­niel is el­uta­zott a lab­da­rú­gó­csa­pat tö­rök­or­szági edző­tá­bo­rába.

Fel­lé­gez­het­nek a Fradi-szur­ko­lók, Böde Dá­niel is el­uta­zott a lab­da­rú­gó­csa­pat tö­rök­or­szági edző­tá­bo­rába.

Most már biztos, eldőlt Böde Dániel sorsa a Ferencvárosnál

Most már biztos, eldőlt Böde Dániel sorsa a Ferencvárosnál

A kö­zön­ség­ked­venc tá­madó a Me­ző­kö­vesd ellen rosszul vi­selte, hogy le­cse­rél­ték.

A kö­zön­ség­ked­venc tá­madó a Me­ző­kö­vesd ellen rosszul vi­selte, hogy le­cse­rél­ték.

Kitálalt a vezető, ez vár Böde Dánielre

Kitálalt a vezető, ez vár Böde Dánielre

A vá­lo­ga­tott tá­madó kap­csán több pletyka is fel­me­rült.

A vá­lo­ga­tott tá­madó kap­csán több pletyka is fel­me­rült, hogy tá­voz­hat a Fra­di­tól. A Me­ző­kö­vesd el­leni baj­no­kin ne­he­zen vi­selte, hogy le­cse­rél­ték, ezért ka­pott egy hetes el­til­tást.

Itt a hivatalos megerősítés, eldőlt Böde Dániel jövője

Itt a hivatalos megerősítés, eldőlt Böde Dániel jövője a Fradinál

Orosz Pál be­szélt a tá­ma­dó­ról.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár nem tá­vo­zik a csa­pat­tól, ezt a klub ve­zér­igaz­ga­tója je­len­tette ki.

Kitették Böde Dánielt a Fradi keretéből

Kitették Böde Dánielt a Fradi keretéből

Áll a bál a zöld-fe­hé­rek­nél a Vidi el­leni szu­per­rang­adó előtt.

Áll a bál a zöld-fe­hé­rek­nél a Vidi el­leni szu­per­rang­adó előtt. Be­ke­mé­nyí­tett a meg­sér­tett edző.

Így még nem láttad Bödét: levetkőzött a Fradi sztárja!

Így még nem láttad Böde Danit: levetkőzött a Fradi sztárja!

Fél­mez­te­le­nül ro­han­gált örö­mé­ben.

A Vasas el­leni meccsen ro­han­gált fél­mez­te­le­nül. A le­fú­jás után vi­szont nem volt mo­soly­gós ked­vé­ben.

Durván kiakadt Böde Dániel, ezért dühöngött a Fradi sztárja a kispadon

Durván kiakadt Böde Dániel, ezért dühöngött a Fradi sztárja a kispadon

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dót le­cse­rél­ték, ezen húzta fel magát.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dót le­cse­rél­ték, ezen húzta fel magát. Edzője meg­di­csérte a meccs után.

Meglepő, erre még Böde Dániel sem számított

Meglepő, erre még Böde Dániel sem számított

Remek for­má­ban van.

A Fradi sztárja Marco Rossi irá­nyí­tása alatt elő­ször ke­rült be a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ke­re­tébe. Remek for­má­ban van a 32 éves tá­madó.

Beindult a Fradi-kedvenc, Böde Dániel hét hónapot várt erre

Beindult a Fradi-kedvenc, Böde Dániel hét hónapot várt erre

A Fe­renc­vá­ros 4-1-re győ­zött.

Re­me­kelt a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó, nem bírt vele a DVTK-vé­delme. A Fe­renc­vá­ros ma­ga­biz­tos já­ték­kal, 4-1-re győ­zött Mis­kol­con.

Ilyen van? Böde Dani olyat mondott, amire senki sem számított

Ilyen van? Böde Dani olyat mondott, amire senki sem számított

Böde leg­kö­ze­lebb a skó­tok el­leni keddi mér­kő­zé­sén lép­het pá­lyára a nem­zeti csa­pat­ban.

A Fradi csa­tára nem iga­zán ér­tette Le­ekens uta­sí­tá­sait. Böde leg­kö­ze­lebb a skó­tok ellen bi­zo­nyít­hat.

Erre Böde sem számított, teljesülhet a Fradi-csatár vágya

Erre Böde sem számított, teljesülhet a Fradi-csatár vágya

A gö­rö­gök ellen 4-3-as ve­re­ség al­kal­má­val volt leg­utóbb a kez­dő­csa­pat tagja.

A gö­rö­gök ellen 4-3-as ve­re­ség al­kal­má­val volt leg­utóbb a kez­dő­csa­pat tagja a vá­lo­ga­tott­ban.

Itt a titok, emiatt szereti mindenki Böde Dánielt

Itt a titok, emiatt szereti mindenki Böde Dánielt

A nyi­lat­ko­za­tok nagy­mes­tere.

A Fe­renc­vá­ros tá­ma­dója a nyi­lat­ko­za­tok nagy­mes­tere. A 31. szü­le­tés­nap­ját ün­neplő "ma­do­csai Messi" min­den szur­koló nagy ked­vence.

Böde Dániel nagyon kiakadt, ilyet még nem hallottál a Fradi sztárjától

Böde Dániel nagyon kiakadt, ilyet még nem hallottál a Fradi sztárjától

A Fradi tá­ma­dója elé­ge­det­len volt a já­ték­ve­ze­tés­sel. Ala­po­san ki­osz­totta a bírót a meccs után.

Bajban a Fradi, elveszíthetik a válogatott játékost

Bajban a Fradi, elveszíthetik a válogatott játékost

Tho­mas Doll nyi­lat­ko­zott a csa­tár­ról. A mér­kő­zés 74. per­cé­ben kel­lett le­cse­rélni a 31 éves já­té­kost. Négy gólt lőtt az idei sze­zon­ban.

Tho­mas Doll nyi­lat­ko­zott a csa­tár­ról. A mér­kő­zés 74. per­cé­ben kel­lett le­cse­rélni a 31 éves já­té­kost. Négy gólt lőtt az idei sze­zon­ban.

Menjen Storck? Így reagáltak a válogatott játékosok

Menjen Storck? Így reagáltak a válogatott játékosok

Szur­ko­lói kér­dé­sekre vá­la­szol­tak a ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­ko­sai a vb bukás után.

Szur­ko­lói kér­dé­sekre vá­la­szol­tak a ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­ko­sai a vb bukás után.

Böde Dani kitálal: furcsa szokásokról beszél

Böde Dani kitálal: furcsa szokásokról beszél

A Fradi tá­ma­dója sze­retne ja­vulni.

A Fradi tá­ma­dója úgy ké­szül, hogy ta­vas­szal min­den mér­kő­zé­sen kezdő lesz. Új csa­pat­tár­sa­i­ról, és a cél­ki­tű­zé­sé­ről is me­sélt.

Storck kirakja a kezdőből Szalait?

Storck kirakja a kezdőből Szalait?

A szö­vet­ségi ka­pi­tány meg­lepő hú­zásra szán­hatja el magát.

A szö­vet­ségi ka­pi­tány meg­lepő hú­zásra szán­hatja el magát. Ko­ráb­ban már Nor­vé­gia és Iz­land ellen is vá­rat­lant hú­zott. Böde, Ni­ko­lics vagy Né­meth lehet a kezdő.

Harc a Fradinál, újra felveszi a kesztyűt Böde?

Harc a Fradinál, újra felveszi a kesztyűt Böde?

Az el­múlt évek­ben sok ri­vá­list ka­pott Böde, de senki nem tudta ki­szo­rí­tani. Most Pris­kin Tamás pró­bál­koz­hat meg ezzel.

Az el­múlt évek­ben sok ri­vá­list ka­pott Böde, de senki nem tudta ki­szo­rí­tani. Most Pris­kin Tamás pró­bál­koz­hat meg ezzel.

Borzasztó körülmények várták a magyar válogatottat

Borzasztó körülmények várták a magyar válogatottat

A fiúk tel­je­sen el­áz­tak.

A fiúk tel­je­sen el­áz­tak, ret­te­ne­tes az idő­já­rás, és a helyi lát­vá­nyos­sá­gok sem nyű­göz­ték le őket annyira.

Így foszd ki a fogadóirodákat!

Így foszd ki a fogadóirodákat az Eb alatt!

Ha va­laki jó ese­ményt vá­laszt ki, akkor akár ezer­sze­res pénzt nyer­het.

A ma­gyar vá­lo­ga­tot­tal óri­ási pén­ze­ket lehet ka­szálni. Akár ezer­sze­res pénzt is nyer­het, aki bízik Böde Dá­ni­el­ben és a ma­gya­rok­ban.

Már egy dal is született Bödéről! Jolly ezzel hálálkodik

Már egy dal is született Bödéről! Jolly ezzel hálálkodik - videó

A mu­la­tós zene ügye­le­tes sztárja ko­rábbi nagy slá­ge­rét, a Kis Gró­fó­val jegy­zett No roxa áj-t po­rolta le a csa­tár előtt tisz­te­legve.