Bochkor Gábor

Minden kiderült a rádió utolsó napjáról, így búcsúznak ma Bochkorék

Minden kiderült a rádió utolsó napjáról, így búcsúznak ma Bochkorék

Az Ön­in­dító című műsor ve­ze­tői nem akar­nak fel­haj­tást, de a biz­ton­ságra na­gyon ügyel­nek az utolsó napon.

Újra együtt Boros és Bochkor? Szívesen újrakezdené a műsorvezető

Újra együtt Boros és Bochkor? Szívesen újrakezdené a műsorvezető

A két rá­diós éve­kig nem be­szélt egy­más­sal.

A két rá­diós éve­kig nem be­szélt egy­más­sal, de nem­ré­gi­ben meg­tört a jég. Mi lesz ebből...

Hoppá, Bochkor Gábor máris lelép az országból

Hoppá, Bochkor Gábor máris lelép az országból

A mű­sor­ve­zető nem tét­len­ke­dik az első, Music FM nél­küli nap­ján! In­kább cso­ma­gol...

A mű­sor­ve­zető nem tét­len­ke­dik az első, Music FM nél­küli nap­ján! In­kább cso­ma­gol...

Bulizni ment, így próbál túllépni a szakításon Bochkor Gábor

Bulizni ment, így próbál túllépni a szakításon Bochkor Gábor

A szil­vesz­tert már nem be­zár­kózva töl­tötte, ami ko­moly elő­re­lé­pés­nek szá­mít. Végre ön­fe­led­ten szó­ra­koz­ha­tott.

2018 legfájdalmasabb sztárszakításai

2018 legfájdalmasabb sztárszakításai

A 2018-as év bő­vel­ke­dett szét­hul­lott há­zas­sá­gok­ban, le­fújt es­kü­vők­ben.

A 2018-as év bő­vel­ke­dett szét­hul­lott há­zas­sá­gok­ban, le­fújt es­kü­vők­ben.

Meglepő, így nevezte élő adásban Bochkor Várkonyi Andreát!

Meglepő, így nevezte élő adásban Bochkor Várkonyi Andreát!

A jelek sze­rint hű­vössé vált Vár­ko­nyi And­rea és Boch­kor Gábor vi­szo­nya. Ezt bi­zo­nyít­ják Boch­kor sza­vai is, aki élő adás­ban bi­zo­nyí­tott.

A jelek sze­rint hű­vössé vált Vár­ko­nyi And­rea és Boch­kor Gábor vi­szo­nya. Jól­le­het, az egy­kori álom­pár ta­valy ok­tó­ber­ben még közös köz­le­mény­ben ál­lí­totta, hogy a sza­kí­tá­suk el­le­nére jóban ma­rad­tak egy­más­sal, az utóbbi idő­ben több jel is arra utalt, hogy ez ko­ránt sincs így.

Különleges fotó: exével bulizott Bochkor Gábor

Különleges fotó: exével bulizott Bochkor Gábor

Sze­ren­csés hely­zet­ben van­nak, hi­szen évek óta szo­ros ba­rát­ság­ban van­nak egy­más­sal. Oly­annyira, hogy ka­rá­csony előtti bu­li­ban is részt vet­tek.

A rá­diós és egy­kori ked­vese sze­ren­csés hely­zet­ben van­nak, hi­szen évek óta szo­ros ba­rát­ság­ban van­nak egy­más­sal. Oly­annyira, hogy ka­rá­csony előtti bu­li­ban is részt vet­tek.

Kiderült, kivel tölti kettesben a karácsonyt Bochkor Gábor

Kiderült, kivel tölti a karácsonyt Bochkor Gábor

Míg Vár­ko­nyi And­rea a kis­lá­nyuk­kal várja a Jé­zus­kát, addig a rá­diós...

Míg Vár­ko­nyi And­rea a kis­lá­nyuk­kal várja a Jé­zus­kát, addig a rá­diós egy szá­mára másik na­gyon fon­tos nő tár­sa­sá­gát él­vezi majd szent­este...

Várkonyi Andi elárulta, mi az, amit szívből kíván Bochkor Gábornak

Várkonyi Andi elárulta, mi az, amit szívből kíván Bochkor Gábornak

Nyá­ron köl­tö­zött el lá­nyá­val együtt Boch­kor Gá­bor­tól, most be­szélt róla elő­ször, mit kíván gyer­meke ap­já­nak.

Meglepő dolgot állít a magyar modell Bochkor Gáborról

Meglepő dolgot állít a magyar modell Bochkor Gáborról

Bea le­rán­totta a lep­let a tör­tén­tek­ről.

Bea a nép­szerű rá­diós mű­so­rá­ban me­sélte el a tör­tén­te­ket.

Bochkor Gábor: Én nem az a pasi vagyok már, aki voltam!

Bochkor Gábor: Én nem az a pasi vagyok már, aki korábban voltam!

A rá­diós Ábel Ani­tá­nak me­sélt arról, hogy te­kint a jö­vőre gyer­me­két il­le­tően.

A rá­diós Ábel Ani­tá­nak me­sélt arról, mi­ként te­kint a jö­vőre gyer­me­két il­le­tően.

Ábel Anita kíméletlenül beszólt Bochkor Gábornak

Ábel Anita kíméletlenül beszólt Bochkor Gábornak

Ábel Anita sze­rint a rá­diós most vissza­kapja azt, amit a nők ellen el­kö­ve­tett. A mű­sor­ve­zető nem kí­mélte Boch­kort.

Ábel Anita sze­rint a rá­diós most vissza­kapja azt, amit a nők ellen el­kö­ve­tett. A mű­sor­ve­zető nem kí­mélte Boch­kort.

Várkonyi Andi keményen visszaszólt Bochkor Gábornak

Várkonyi Andi keményen visszaszólt Bochkor Gábornak

Nem túl együtt­ér­zően re­a­gált.

A rá­diós ki­tárta a szí­vét a sza­kí­tást kö­ve­tően, egy­kori párja pedig rö­vi­den és nem túl együtt­ér­zően re­a­gált rá.

Bochkor Gábornak elege lett, mindent kipakolt Várkonyi Andiról

Bochkor Gábornak elege lett, mindent kipakolt Várkonyi Andiról

Hosszú in­ter­jút adott Boch­kor Gábor, ami­ben el­mondta, sze­rinte mi ve­zet­he­tett a sza­kí­tás­hoz...

Átvágva érzi magát Bochkor Gábor

Átvágva érzi magát Bochkor Gábor

A rá­diós úgy érzi, egy­kori ked­vese át­verte és be­csapta őt.

A rá­diós úgy érzi, egy­kori ked­vese át­verte és be­csapta őt, és most már úgy gon­dolja, hogy nem kel­lett volna annyi sza­bad­sá­got adnia neki.

Őszinte vallomás, ezért szakított Várkonyi Andrea és Bochkor Gábor

Őszinte vallomás, ezért szakított Várkonyi Andrea és Bochkor Gábor

A mű­sor­ve­zető ko­moly el­ha­tá­ro­zásra ju­tott, mi­u­tán el­ve­szí­tette nő­vé­rét.

A csi­nos mű­sor­ve­zető ko­moly el­ha­tá­ro­zásra ju­tott, mi­u­tán el­ve­szí­tette nő­vé­rét.

Kiöntötte a szívét Bochkor Gábor: Borosnak beszélt a szakításról

Kiöntötte a szívét Bochkor Gábor: Borosnak beszélt a szakításról

Az Ön­in­dító mű­sor­ve­ze­tője az el­vá­lás fáj­dal­ma­i­ról be­szélt az élet­mentő mű­té­ten át­esett Bo­ros­nak.

Drámai fordulat a szakítás után: Ezért mondja le munkáit Várkonyi Andi

Drámai fordulat a szakítás után: Ezért mondja le munkáit Várkonyi Andi

Bár so­kak­nak úgy tűnik, a mű­sor­ve­zető csak úgy hab­zsolja az éle­tet, ez csak álca. Andi mély­pontra ke­rült.

Várkonyi Andi újabb vallomása: így érez most Bochkor iránt

Várkonyi Andi újabb vallomása: így érez most Bochkor iránt

Egy tel­je­sen új kor­szak kez­dő­dött Vár­ko­nyi And­rea éle­té­ben, amely­nek szim­bó­luma lehet szü­le­tés­napja...

Egy tel­je­sen új kor­szak kez­dő­dött Vár­ko­nyi And­rea éle­té­ben, amely­nek szim­bó­luma lehet szü­le­tés­napja is, no­vem­ber 11-én töl­tötte be a 44. élet­évét

Utcára került Bochkor Gábor

Utcára került Bochkor Gábor

A rá­diós fe­ne­gye­rekre va­laki na­gyon ha­ra­gud­hat Bu­da­pes­ten a IX. ke­rü­let­ben, hi­szen ki­szórta a róla ké­szült fény­kép­gyűj­te­mé­nyét.

A rá­diós fe­ne­gye­rekre va­laki na­gyon ha­ra­gud­hat Bu­da­pes­ten a IX. ke­rü­let­ben, hi­szen ki­szórta a róla ké­szült fény­kép­gyűj­te­mé­nyét.

Megható jótett, óriási összeggel segített egy asszonynak Bochkor Gábor

Megható jótett, óriási összeggel segített egy asszonynak Bochkor Gábor

A mű­sor­ve­zető nem ha­bo­zott, ami­kor ka­pott egy se­gély­kérő le­ve­let egy idős asszony­tól, aki egy apró te­le­pü­lé­sen él a beteg fér­jé­vel.

Élvezi az életet, sikert sikerre halmoz Várkonyi Andrea

Élvezi az életet, sikert sikerre halmoz Várkonyi Andrea

Az utóbbi évek­ben meg­vál­to­zott.

Pót­haj, mű­szem­pilla, me­rész és szexi ruhák: Vár­ko­nyi And­rea az utóbbi évek­ben tel­je­sen meg­vál­to­zott. Ám, nem­csak a kül­se­jét vette tel­jes re­no­vá­lás alá, de közel a negy­ven­hez úgy dön­tött, az ál­mait is meg­va­ló­sítja: be­irat­ko­zott a pszi­cho­ló­gia szakra, és tel­je­sen új éle­tet kez­dett.

Elmondta az igazságot: Várkonyi Andrea ezért szakított Bochkorral

Elmondta az igazságot: Várkonyi Andrea ezért szakított Bochkorral

Úgy ha­tá­ro­zott, hogy maga mö­gött hagyja a múl­tat és új éle­tet kezd.

A csi­nos tévés nem­rég ha­tá­ro­zott úgy, hogy vég­leg maga mö­gött hagyja a múl­tat és új éle­tet kezd.

Kiderült, valójában ezért omlott össze Bochkor Gábor a szakítás után

Kiderült, valójában ezért omlott össze Bochkor Gábor a szakítás után

A rá­di­óst na­gyon meg­vi­selte a sza­kí­tás Vár­ko­nyi And­re­á­val..

A rá­di­óst na­gyon meg­vi­selte a sza­kí­tás Vár­ko­nyi And­re­á­val..

Mindenki rá tippel: Kollégájába szeretett bele Várkonyi Andrea?

Mindenki rá tippel: Kollégájába szeretett bele Várkonyi Andrea?

Sokan azt hit­ték, egy té­vés­ről van szó.

Napok óta min­den­kit láz­ban tart, hogy vajon miért ér­he­tett véget Vár­ko­nyi And­rea és Boch­kor Gábor kap­cso­lata. A hírek sze­rint And­rea egy kol­lé­gá­já­val kez­dett vi­szonyt. Ele­inte sokan azt hit­ték, hogy egy té­vés­ről van szó, ami csak félig lehet igaz. Sokan biz­to­sak benne, hogy And­rea új párja va­ló­já­ban egy pszi­cho­ló­gus.

Bochkor Gábornak máris új szerelme van? Erről a nőről suttognak

Bochkor Gábornak máris új szerelme van? Erről a nőről suttognak

A sza­kí­tás fáj­dal­mát egy fi­a­tal lány pró­bálja meg fe­led­tetni az 54 éves rá­di­ós­sal...

Megdöbbentő kijelentést tett Bochkor Gáborról Várkonyi Andrea

Megdöbbentő kijelentést tett Bochkor Gáborról Várkonyi Andrea

Vár­ko­nyi And­rea sza­kí­tott kis­lá­nya édes­ap­já­val, Boch­kor Gá­bor­ral...

Vár­ko­nyi And­rea sza­kí­tott kis­lá­nya édes­ap­já­val, Boch­kor Gá­bor­ral, de azt mondja, még sze­reti...

Ez lehet a szétköltözés oka: Várkonyi Andrea nem bírt Bochkorral!

Ez lehet a szétköltözés oka: Várkonyi Andrea nem bírt Bochkorral!

Min­den­kit meg­le­pett a hír, mi­sze­rint sza­kí­tott Vár­ko­nyi And­rea és Boch­kor Gábor. A pár 12 év után mon­dott bú­csút egy­más­nak.

Min­den­kit meg­le­pett a hír, mi­sze­rint sza­kí­tott Vár­ko­nyi And­rea és Boch­kor Gábor. A pár 12 év után mon­dott bú­csút egy­más­nak. De vajon mi az oka annak, hogy szét­köl­töz­tek?

Bochkor Gábor és Várkonyi Andrea megerősítették a hírt: Szétköltöztek!

Bochkor Gábor és Várkonyi Andrea megerősítették a hírt: Szétköltöztek!

Senki nem sej­tette, hogy hó­na­pok­kal ez­előtt vál­ságba ke­rült a kap­cso­la­tuk.

Senki nem sej­tette, hogy hó­na­pok­kal ez­előtt vál­ságba ke­rült a kap­cso­la­tuk.

Kamerák előtt ugrott össze exével Bochkor Gábor

Kamerák előtt ugrott össze exével Bochkor Gábor

Rossz lóra tett Bochi...

Rossz lóra tett Bochi, ami­kor meg­pró­bálta el­vic­celni azt a témát, ami­ben egy­kori ked­vese vas­ta­gon érin­tett. Erre nem szá­mí­tott.

Műteni kellett Bochkor Gábort: így sikerült az operáció

Műteni kellett Bochkor Gábort: így sikerült az operáció

Boch­ko­rért na­gyon iz­gult a csa­ládja.

Boch­kor Gá­bo­rért na­gyon iz­gult a csa­ládja, kis­lá­nya, Nóri még sms-t is kül­dött neki...

Vérfagyasztó vallomás, golyót ígértek Bochkor Gábor fejébe

Vérfagyasztó vallomás, golyót ígértek Bochkor Gábor fejébe

Meg­döb­bentő tör­té­ne­tek ke­rül­tek elő a 89.5 Music Fm reg­geli mű­so­rá­ban: Boch­kor he­te­kig test­őr­rel járt a 90-es évek­ben.

Tornóczky Majkáról: Végighaknizta Curtisszel a magyar sajtót

Tornóczky Anita Majkáról: Végighaknizta Curtisszel a magyar sajtót

Boch­kor va­sár­nap esti mű­so­rá­ban a hí­res­sé­gek is ál­lást fog­lal­tak a kö­zel­múlt­ban ki­rob­bant bot­rány ügyé­ben. Egy biz­tos, meg­osz­la­nak a vé­le­mé­nyek arról, ki a hibás.

Így szerzett örömet a magyar szépségkirálynőnek Bochkor Gábor

Így szerzett örömet a magyar szépségkirálynőnek Bochkor Gábor

A nép­szerű rá­diós ki­uta­zott a ten­ge­ren­túlra Pol­gár Krisz­táék­hoz.

A nép­szerű rá­diós ki­uta­zott a ten­ge­ren­túlra Pol­gár Krisz­táék­hoz.

Durva botrányba keveredett Bochkor Gábor, nyomoz utána a rendőrség!

Durva botrányba keveredett Bochkor Gábor, nyomoz utána a rendőrség!

A rá­diós mű­sor­ve­ze­tőt egy má­té­szal­kai férfi je­len­tette fel.

A rá­diós mű­sor­ve­ze­tőt egy má­té­szal­kai férfi je­len­tette fel, most rá­gal­ma­zás miatt nyo­moz­nak az ügyé­ben.

Bochkor Gábor vallomása: nagyon könnyű elcsábítani

Bochkor Gábor vallomása: nagyon könnyű elcsábítani

El­árulta, mire nem mond nemet.

A be­vá­sár­lói szo­ká­sa­i­ról be­szélt a rá­diós a Music FM Ön­in­dító című mű­so­rá­ban. Saját be­val­lása a bolt­ban nem tud nemet mon­dani egy ár­le­szál­lí­tásra.

Bochkor Gábor komoly vallomást tett, de mit szól ehhez Várkonyi Andi?

Bochkor Gábor komoly vallomást tett, de mit szól ehhez Várkonyi Andi?

A sze­re­lem, a bir­tok­lás és a fél­té­keny­ség volt a téma pén­tek reg­gel a Music FM Ön­in­dító című mű­so­rá­ban.

Nem hittünk a fülünknek: Bochkor Gábor vérig sértette Liptai Claudiát

Nem hittünk a fülünknek: Bochkor Gábor vérig sértette Liptai Claudiát

Meg­hök­kentő tit­kot tud­hat­nak meg a ra­jon­gók a tévés éle­té­ből.

Meg­hök­kentő tit­kot tud­hat­nak meg a ra­jon­gók a nép­szerű tévés mű­sor­ve­zető, il­letve a ked­velt rá­diós éle­té­ből. Is­me­ret­sé­gük meg­le­pően régi, és mint most ki­de­rül, a kez­det bi­zony csep­pet sem volt ba­rát­sá­gos, sőt!

Bochkor Gábor csúnyán lebuktatta István Danit

Bochkor Gábor csúnyán lebuktatta István Danit

A rá­di­ós­ról min­dig el­árul va­lami kis tit­kot kol­lé­gája az Ön­in­dí­tó­ban. Hol va­lami ked­ve­set, hol va­lami vic­ce­set.

A rá­di­ós­ról min­dig el­árul va­lami kis tit­kot kol­lé­gája az Ön­in­dí­tó­ban. Hol va­lami ked­ve­set, hol va­lami vic­ce­set.

Megdöbbentő, mit árult el kapcsolatáról a gyönyörű magyar műsorvezető

Megdöbbentő, mit árult el kapcsolatáról a gyönyörű magyar műsorvezető

Vár­ko­nyi And­rea már több mint 10 éve alkot egy párt Boch­kor Gá­bor­ral, de van va­lami, ami­ből nem enged.

Kőkemény kritikát kapott Bochkor Gábor, nem hagyta szó nélkül

Kőkemény kritikát kapott Bochkor Gábor, nem hagyta szó nélkül

Ala­po­san fel­bő­szí­tet­ték a rá­di­óst.

Ala­po­san fel­bő­szí­tet­ték a Music FM le­gen­dás mű­sor­ve­ze­tő­jét. Az ügy­in­té­zés volt a téma az adás­ban.

Durva dologgal vádolták meg Bochkor Gábort, mindent tagad

Durva dologgal vádolták meg Bochkor Gábort, mindent tagad

Töb­bek közt a szám­misz­tika volt a téma a Music FM reg­geli mű­so­rá­ban.

Töb­bek közt a szám­misz­tika volt a téma a Music FM Ön­in­dító című mű­so­rá­ban hétfő reg­gel. Ehhez egy szak­ér­tőt is fel­hív­tak, aki­től Boch­kor Gábor meg­kér­dezte, mit je­lent párja Vár­ko­nyi And­rea szü­le­tési dá­tuma.

Végre öröm érte a szívbeteg Boros Lajost

Végre öröm érte a szívbeteg Boros Lajost

A két le­gen­dás rá­diós kö­zött jó ideje fa­gyos volt a vi­szony, de most va­lami meg­vál­to­zott. Lali ki­rályt bol­doggá tette né­hány te­le­fon­hí­vás.

A két le­gen­dás rá­diós kö­zött jó ideje fa­gyos volt a vi­szony, de most va­lami meg­vál­to­zott. Lali ki­rályt bol­doggá tette né­hány te­le­fon­hí­vás.

Nem bízza a véletlenre: Kémkedni fog lánya után Bochkor Gábor

Nem bízza a véletlenre: Kémkedni fog lánya után Bochkor Gábor

A mű­sor­ve­zető bár­mire képes, hogy meg­óvja kis­lá­nyát.

A mű­sor­ve­zető bár­mire képes, hogy meg­óvja kis­lá­nyát, ha kell trük­kö­ket is bevet.

Bochkor Gábor is aggódva hívta fel Boros Lajost

Bochkor Gábor is aggódva hívta fel Boros Lajost

Hiába a sok éve tartó mo­soly­szü­net.

Hiába a sok éve tartó mo­soly­szü­net, a rossz hírek hal­la­tán Boch­kor Gábor is ag­gódva hívta fel a be­te­ges­kedő Boros La­jost.

Kiderült, ilyen körülmények között él az egykori tévés

Kiderült, ilyen körülmények között él az egykori tévés

Valkó Esz­ter vic­ce­lő­dött.

Valkó Esz­ter nem­rég azon vic­ce­lő­dött, ha férje kó­mába esne nem vi­hetné haza.

Ez durva, álmai buktatták le Bochkor Gábort

Ez durva, álmai buktatták le Bochkor Gábort

Meg­fej­tet­ték a rá­diós fan­tá­zi­á­lá­sát.

Az álmok és annak je­len­tése volt a téma csü­tör­tök reg­gel a Music FM Ön­in­dító című mű­so­rá­ban. Boch­kor Gábor ero­ti­kus fan­tá­zi­á­lá­sai is szóba ke­rül­tek.

Hálószobatitkaikról vallottak a sztárok Bochkor Gábor műsorában

Hálószobatitkaikról vallottak a sztárok Bochkor Gábor műsorában

Van, aki po­li­gám kap­cso­lat­ban élne, más még a meg­csa­lást is el­nézné a fér­jé­nek.

Na ne: Otthon csipkebugyiban jár Bochkor Gábor

Na ne: Otthon csipkebugyiban jár Bochkor Gábor

Össze­dőlt a kár­tya­vár a rá­di­ó­zás is­te­ne­ként el­hí­re­sült sztár­ról. Ki­de­rült, hogy ott­hon a TV2 sztárja dönt.

Össze­dőlt a kár­tya­vár a rá­di­ó­zás is­te­ne­ként el­hí­re­sült sztár­ról. Ki­de­rült, hogy ott­hon a TV2 sztárja dönt és a nép­szerű rá­diós min­dent meg­tesz ked­vese ked­véért.

Majkától kapott ruhában divatozik Hajós

Majkától kapott ruhában divatozik Hajós

Min­denki rá­cso­dál­ko­zott Ha­jósra

A va­sár­nap esti műsor fel­vé­te­lén min­denki rá­cso­dál­ko­zott Hajós And­rás konk­ré­tan sza­kadt pu­ló­ve­rére.

Felháborodott Bangó Margit, vérig sértették Bochkor Gáborék!

Felháborodott Bangó Margit, vérig sértették Bochkor Gáborék!

Dühös hang­vé­telű írást tett közzé.

A Kos­suth-díjas éne­kesnő dühös hang­vé­telű írást tett közzé az in­ter­ne­ten.

Kiakadtak a magyar sztárok: elképesztő, mit terjesztenek róluk

Kiakadtak a magyar sztárok: elképesztő, mit terjesztenek róluk

"Aki­nek a ha­lál­hí­rét kel­tik, so­káig fog élni" - tartja a mon­dás. Ezt re­mé­lik ezek a hí­res­sé­gek is...

"Aki­nek a ha­lál­hí­rét kel­tik, so­káig fog élni" - tartja a mon­dás. Ezt re­mé­lik ezek a hí­res­sé­gek is...

Durván kiakadt Várkonyi Andi: Bochkor halálhíre kering a neten

Durván kiakadt Várkonyi Andi: Bochkor halálhíre kering a neten

Boch­kor Gá­bo­rék te­le­fonja órák óta szü­net nél­kül csöng.

Boch­kor Gá­bo­rék te­le­fonja órák óta szü­net nél­kül csöng. Is­me­rő­seik azt kér­dez­ge­tik, hogy él-e még...

Őszinte vallomás: bármikor kés alá feküdne a magyar sztár

Őszinte vallomás: bármikor kés alá feküdne a magyar sztár

Bea 2001-ben lett Ma­gyar­or­szág leg­fi­a­ta­labb play­mate-je, de most, 34 éve­sen is gyö­nyörű.

Mosolyt csalt a beteg gyerekek arcára Bochkor Gábor!

Mosolyt csalt a beteg gyerekek arcára Bochkor Gábor!

Össze­fog­tak egy jó ügy ér­de­ké­ben.

A mű­sor­ve­zető és a Music Fm hall­ga­tói ismét össze­fog­tak egy jó ügy ér­de­ké­ben.

Ezért zárja el a tévét lánya elől Bochkor Gábor

Ezért zárja el a tévét lánya elől Bochkor Gábor

A gyer­mek­kor sze­xu­a­li­tása volt a téma a Music FM Ön­in­dító című mű­so­rá­ban.

A gyer­mek­kor sze­xu­a­li­tása volt a téma a Music FM Ön­in­dító című mű­so­rá­ban. Ist­ván Dani, Boc­kor Gábor és a töb­biek egy édes­anya el­ke­se­re­dett le­ve­lét ol­vas­ták fel. A se­gít­sé­get kérő nő arról írt, hogy el­vált fér­jé­től, három éve van egy új párja, akit 12 éves lánya is ked­velt.

Hajdú csúnyán bebuktatta a sztárral szexelő Friderikuszt

Hajdú csúnyán bebuktatta a sztárral szexelő Friderikuszt

Boch­kor Gábor csu­pán annyira volt kí­ván­csi, hogy ven­dé­gei közül kinek volt kap­cso­lata kül­földi part­ner­rel.

Boch­kor Gábor csu­pán annyira volt kí­ván­csi, hogy ven­dé­gei közül kinek volt kap­cso­lata kül­föl­di­vel.

Hoppá, Várkonyi Andrea ellenőrzi Bochkor Gábor alsóneműjét

Hoppá, Várkonyi Andrea ellenőrzi Bochkor Gábor alsóneműjét

Kedd reg­gel a fél­té­keny­ség volt a téma a Music FM Ön­in­dító című mű­so­rá­ban. Boch­kor kü­lö­nös tit­kot árult el ma­guk­ról.

Világsztárral randizna Bochkor Gábor, még fizetne is érte

Világsztárral randizna Bochkor Gábor, még fizetne is érte

Az ame­ri­kai szí­nésznő leg­újabb kam­pá­nyá­ról be­szél­tek a Music FM Ön­in­dí­tó­já­nak mű­sor­ve­ze­tői.

Az ame­ri­kai szí­nésznő leg­újabb kam­pá­nyá­ról be­szél­tek a Music FM Ön­in­dí­tó­já­nak mű­sor­ve­ze­tői.

Emberségből jeles, Bochkor Gáborék így segítettek a bajbajutott hallgatón

Emberségből jeles, Bochkor Gáborék így segítettek a bajbajutott hallgatón

Szív­te­len csaló vert át egy fi­a­tal vi­déki férfit.

Szív­te­len csaló vert át egy fi­a­tal vi­déki férfit, aki ezért a rá­di­ó­sok­hoz for­dult se­gít­sé­gért.

Saját hasonmásával pózolt Bochkor Gábor a sajtótájékoztatón!

Saját hasonmásával pózolt Bochkor Gábor a sajtótájékoztatón!

A mű­sor­ve­ze­tő­ről élet­nagy­ságú bábot min­táz­tak, a vic­ces pil­la­nat­ról közös fény­kép is ké­szült.

A mű­sor­ve­ze­tő­ről élet­nagy­ságú bábot min­táz­tak, a vic­ces pil­la­nat­ról közös fény­kép is ké­szült.

Megint élő adásban alázott Bochkor Gábor

Megint élő adásban alázott Bochkor Gábor

Kol­lé­gá­juk, Valkó Esz­ter 67 éves édes­any­ján, Mag­din "vic­ce­lőd­tek".

Kol­lé­gá­juk, Valkó Esz­ter 67 éves édes­any­ján, Mag­din "vic­ce­lőd­tek".

Hazatért családjával Gombos Edina

Hazatért családjával Gombos Edina

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja két évvel ez­előtt köl­tö­zött Ame­ri­kába.

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja két évvel ez­előtt köl­tö­zött Ame­ri­kába, azóta csak rit­kán tér­nek haza Ma­gyar­or­szágra. Most itt­hon va­ká­ci­óz­nak.

Különleges fotók kerültek elő Friderikusz Sándorról

Különleges fotók kerültek elő Friderikusz Sándorról

Ide­jét sem tud­juk, mikor lát­tuk így.

Ide­jét sem tud­juk, mikor lát­tunk olyan fény­ké­pet, me­lyen Fri­de­ri­kusz Sán­dor civil em­ber­ként sze­re­pel. Ba­rá­tai azon­ban most töb­bet is meg­mu­tat­tak.

Bochkorék szebbé varázsolták a nyarat

Bochkorék szebbé varázsolták a nyarat

Szív­szo­rító le­ve­let írt egy 15 éves kisfiú a 89.5 Music Fm reg­geli mű­so­rá­nak. At­ti­lát két test­vé­ré­vel együtt két éve - egyik pil­la­nat­ról a má­sikra - gyer­mek­ott­honba szál­lí­tot­ták.

Szív­szo­rító le­ve­let írt egy 15 éves kisfiú a 89.5 Music Fm reg­geli mű­so­rá­nak. At­ti­lát két test­vé­ré­vel együtt két éve - egyik pil­la­nat­ról a má­sikra - gyer­mek­ott­honba szál­lí­tot­ták. Ha­ma­ro­san a gyer­mek­ott­hont ta­ta­roz­zák, s a gye­re­ke­ket addig el­sza­kít­ják egy­más­tól. A kisfiú arra kérte Boch­ko­ré­kat, hogy se­gít­se­nek szebbé va­rá­zsolni ezt a nya­rat szá­mukra.

Élvezi Várkonyi Andrea, hogy visszavághat Bochkornak

Élvezi Várkonyi Andrea, hogy visszavághat Bochkornak

Hí­r­adós­ként sokan prűd­nek és hi­deg­nek ta­lál­ták a TV2 sztár­ját.

Hí­r­adós­ként sokak prűd­nek és hi­deg­nek ta­lál­ták a TV2 sztár­ját. Új mű­so­rá­ban tel­je­sen át­lé­nye­gült.

Pintér Tibor elégtételt követel Bochkoréktól

Pintér Tibor elégtételt követel Bochkoréktól

A szí­nész ala­po­san be­rá­gott a reg­geli rá­dió­mű­sor há­zi­gaz­dá­ira, ami­ért azok élő adás­ban azzal vá­dol­ták, hogy né­hány hó­napja zak­la­tott egy fér­jes asszonyt.

A szí­nész ala­po­san be­rá­gott a reg­geli rá­dió­mű­sor há­zi­gaz­dá­ira, ami­ért azok élő adás­ban azzal vá­dol­ták, hogy né­hány hó­napja zak­la­tott egy fér­jes asszonyt.

Bochkor Gábor nem titkolja tovább: mindig francia szeretőre vágyott

Bochkor Gábor nem titkolja tovább: mindig francia szeretőre vágyott

A tanár-diák sze­re­lem­ről be­szél­get­tek a Music FM Ön­in­dí­tó­já­nak mű­sor­ve­ze­tői.

Sosem látott fotó került elő a Boros-Bochkor párosról!

Sosem látott fotó került elő a Boros-Bochkor párosról!

Az or­szág leg­nép­sze­rűbb rá­dió­mű­so­rá­nak ve­ze­tői éve­ken át szó­ra­koz­tat­ták a hall­ga­tó­kat.

Az or­szág leg­nép­sze­rűbb rá­dió­mű­so­rá­nak ve­ze­tői éve­ken át szó­ra­koz­tat­ták a hall­ga­tó­kat.

Várkonyi Andrea nem mert felmenni Bochkor Gábor lakására

Várkonyi Andrea nem mert felmenni Bochkor Gábor lakására

Ko­moly gon­dot oko­zott a pár­nak első ran­de­vú­juk meg­szer­ve­zése.

Nem hiszed el, mivel segítenek Bochkorék

Nem hiszed el, mivel segítenek Bochkorék

A rá­di­ó­so­kat be­in­dí­totta egy mad­ridi pap kez­de­mé­nye­zése.

Boch­kor Gá­bort és Ist­ván Danit is meg­in­dí­totta és be­in­dí­totta egy mad­ridi pap öt­lete. A tisz­te­le­tes meg­nyi­totta a spa­nyol fő­vá­ros leg­me­nőbb ét­ter­mét, ahol séfek főz­nek, de este haj­lék­ta­la­nok ehet­nek ott.

Bochkor Gábor híres exével barátkozik Várkonyi Andrea!

Bochkor Gábor híres exével barátkozik Várkonyi Andrea!

A mű­sor­ve­ze­tőt nem za­varja, hogy párja ba­ráti kap­cso­la­tot ápol a volt ked­ve­sé­vel, sőt, ő maga is jóban van vele.

A mű­sor­ve­ze­tőt nem za­varja, hogy párja ba­ráti kap­cso­la­tot ápol a volt ked­ve­sé­vel, sőt, ő maga is jóban van vele.

Várkonyi hordja a nadrágot Bochkoréknál

Várkonyi hordja a nadrágot Bochkoréknál

Meg­lepő ki­je­len­tést tett Vár­ko­nyi And­rea a mű­so­rá­ban, ami­kor a férfi-női sze­re­pek­ről be­szél­get­tek.

Meg­lepő ki­je­len­tést tett Vár­ko­nyi And­rea Mi­csoda Nők! című mű­so­rá­ban, ami­kor a férfi-női sze­re­pek­ről be­szél­get­tek.

Nem hiszed el, mit tettek Bochkor Gáborék

Nem hiszed, el mit tettek Bochkor Gáborék

Uta­so­kat vit­tek a rá­di­ó­sok.

A rá­di­ó­zás is­tene és Ist­ván Dani az Ön­in­dí­tó­ban arról be­szél­tek, mennyi­vel ki­sebb lenne a kör­nye­zet­szennye­zés, ha újra mű­ködne a kö­zös­ségi au­tó­zás.

Sebestyén Balázs lenyomta Bochkor Gábort...

Sebestyén Balázs lenyomta Bochkor Gábort

A Class Fm át­ala­ku­lása óta meg­vál­to­zott a hazai rá­diós piac.

Bochkor Gábor gondolataiban olvasott a Mentalista

Bochkor Gábor gondolataiban olvasott a Mentalista

Uri Gel­ler le­raj­zolta, amire a Music FM Ön­in­dí­tó­já­nak mű­sor­ve­ze­tője gon­dolt.

Uri Gel­ler le­raj­zolta, amire a Music FM Ön­in­dí­tó­já­nak mű­sor­ve­ze­tője gon­dolt.

Bochkor Gábor bevallotta: képtelen sírni

Bochkor Gábor bevallotta: képtelen sírni

A sírás az egyik leg­kü­lön­le­ge­sebb em­beri tu­laj­don­ság, de Boch­kor Gá­bort va­ló­szí­nű­leg úgy ne­vel­ték, hogy a nagyfiúk nem sír­nak.

A sírás az egyik leg­kü­lön­le­ge­sebb em­beri tu­laj­don­ság, de Boch­kor Gá­bort va­ló­szí­nű­leg úgy ne­vel­ték, hogy a nagyfiúk nem sír­nak.

Szomszédai hívtak rendőrt Bochkor Gáborra!

Szomszédai hívtak rendőrt Bochkor Gáborra!

Az Ön­in­dító há­zi­gaz­dája szó sze­rint túl­lőtt a célon szil­vesz­ter este.

Az Ön­in­dító há­zi­gaz­dája szó sze­rint túl­lőtt a célon szil­vesz­ter este.

Bochkor a tévében szólt be Borosnak

Bochkor a tévében szólt be Borosnak

A rá­diós eddig tűrte, hogy volt bu­me­rán­gos társa min­dig be­szól neki.

A rá­di­ó­zás is­te­né­nek tar­tott mű­sor­ve­zető eddig tűrte, hogy bu­me­rán­gos társa, Boros Lajos min­dig be­szól róla va­la­mit. Három éve nem be­szél­tek egy­más­sal, pedig előtte 18 évig dol­goz­tak együtt.

Meglepő bejelentés: ezért maradt együtt Bochkor Várkonyi Andival

Meglepő bejelentés: ezért maradt együtt Bochkor Várkonyi Andival

Boch­kor Gábor Lo­vász László La­kástalk­show című mű­so­rá­ban me­sélt ma­gán­életi tit­ka­i­ról.