Berki Krisztián

Bezárta a cukrászdáját Berki Krisztián felesége

Bezárta a cukrászdáját Berki Krisztián felesége

Nincs több egész­sé­ges torta!

Hiába vágy­nak Ka­tona Re­náta cu­kor­men­tes fi­nom­sá­ga­ira a bu­da­pes­tiek, úgy tűnik, ez­után nél­kü­löz­niük kell az íz­le­tes tor­tá­kat és sü­te­mé­nye­ket.

6 milliárdos áfacsalási ügybe keveredett Berki Krisztián

6 milliárdos áfacsalási ügybe keveredett Berki Krisztián

Berki Krisz­ti­án­nak a ka­me­rák he­lyett a bí­ró­ság elé kell áll­nia a 6,2 mil­li­árd fo­rin­tos csa­lás egyik érin­tett­je­ként.

Berki Krisz­ti­án­nak a bí­ró­ság elé kell áll­nia a 6,2 mil­li­árd fo­rin­tos csa­lás egyik érin­tett­je­ként.

Kislánya nélkül tölti a karácsonyt Berki Krisztián

Kislánya nélkül tölti a karácsonyt Berki Krisztián

A mű­sor­ve­zető a ten­ge­ren­túlra uta­zott fe­le­sé­gé­vel, Ma­zsi­val, így nem lesz ott szent­este kis­lá­nya mel­lett.

A mű­sor­ve­zető pén­te­ken a ten­ge­ren­túlra uta­zott fe­le­sé­gé­vel, Ma­zsi­val, így biz­to­san nem lesz ott szent­este kis­lá­nya, Nati mel­lett.

Áll a bál: Laky Zsuzsi férje nagyon kemény dolgokat mondott Berkiről

Áll a bál: Laky Zsuzsi férje nagyon kemény dolgokat mondott Berkiről

Töb­bek közt egy sé­rült, nagy orrú kisfi­ú­nak ne­vezte Ber­kit, akit sze­rinte gye­rek­ko­rá­ban csú­fol­tak

Berkinek mentőövet dob legyőzője: Segíteni akar

Berkinek mentőövet dob legyőzője: Segíteni akar

10 mil­lió fo­rint sok pénz...

10 mil­lió fo­rint sok pénz és sok le­he­tő­sé­get is ad. Töb­bek kö­zött, hogy se­gít­sünk fe­le­ba­rá­ta­ink lelki egész­sé­gé­nek hely­re­ál­lí­tá­sá­ban...

Összeállt az álomcsapat: Berki segít Győzinek

Összeállt az álomcsapat: Berki segít Győzinek

Gás­pár Győző hiába van sok­kal ré­geb­ben a szak­má­ban, Krisz­tián va­la­hogy ügye­seb­ben mozog a kö­ve­tők to­bor­zá­sá­nak me­ze­jén.

Gás­pár Győző hiába van sok­kal ré­geb­ben a szak­má­ban, Krisz­tián va­la­hogy ügye­seb­ben mozog a kö­ve­tők to­bor­zá­sá­nak me­ze­jén.

Dietz Guszti: Mindenért le akarok számolni Berkivel

Dietz Guszti: Mindenért le akarok számolni Berkivel

Kedd este nem csak az derül ki, hogy kik lesz­nek a 10 mil­lió fo­rint nyer­te­sei, de az is, hogy össze­jön-e a Dietz Guszti-Berki pár­harc.

Kedd este nem csak az derül ki, hogy kik lesz­nek a 10 mil­lió fo­rint nyer­te­sei, de az is, hogy össze­jön-e a Dietz Guszti-Berki pár­harc.

Ez is eljött: Ellenfele ma kiütötte Berkit

Ez is eljött: Ellenfele ma kiütötte Berkit

Amo­lyan Dávid és Gó­li­át­féle he­ro­i­kus küz­de­lem ala­kul ki A leg­bát­rabb páros fi­ná­lé­já­ban és Berki le­győ­zőre akadt! Ők vit­ték el a 10 mil­liós fő­dí­jat!

Amo­lyan Dávid és Gó­li­át­féle he­ro­i­kus küz­de­lem ala­kul ki A leg­bát­rabb páros fi­ná­lé­já­ban és Berki le­győ­zőre akadt! Ők vit­ték el a 10 mil­liós fő­dí­jat!

Újabb botrány a Berki házaspár és Hódi Pamela között

Újabb botrány a Berki házaspár és Hódi Pamela között

Úgy tűnik, sosem ér véget az adok-kapok Berki Krisz­tián, a fe­le­sége, Mazsi és Hódi Pa­mela kö­zött.

Úgy tűnik, sosem ér véget az adok-kapok Berki Krisz­tián, a fe­le­sége, Mazsi és Hódi Pa­mela kö­zött. A mo­dell ismét fel­szó­lí­totta exe ked­ve­sét, ne mu­to­gassa a kis­lá­nyát az in­ter­ne­ten!

Kemény üzenet Berkinek: Ha rosszat szól, keresztbeverem

Kemény üzenet Berkinek: Ha rosszat szól, keresztbeverem

Berki el­len­fe­le­i­nek bi­zony meg­van a vé­le­mé­nyük az izom­ce­leb­ről, és nem is rej­tet­ték véka alá.

Berki el­len­fe­le­i­nek bi­zony meg­van a vé­le­mé­nyük az izom­ce­leb­ről, és nem is rej­tet­ték véka alá.

Dráma: emiatt a gyerekkori trauma miatt pánikolt be Berki Krisztián

Dráma: emiatt a gyerekkori trauma miatt pánikolt be Berki Krisztián

Múltja dé­mon­ja­i­val kel­lett szem­be­néz­nie Berki Krisz­ti­án­nak. A mű­sor­ve­zető őszin­tén be­szélt a meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról.

Elszabadultak az indulatok, Berki ismét beszólt Hódi Pamelának

Elszabadultak az indulatok, Berki ismét beszólt Hódi Pamelának

Ra­jon­gói fel­tet­ték a nagy kér­dést Krisz­ti­án­nak. Az izom­ko­losszus frap­páns vá­laszt adott a két­ke­dők­nek.

Berki Krisztián sírásig hergelte Aureliót: Repült a virágcserép

Berki Krisztián sírásig hergelte Aureliót: Repült a virágcserép

És ez csak a kez­det!

Az izom­ce­leb már az első este ki­mu­tatta a foga fe­hér­jét, és addig sze­kálta já­té­kos­tár­sát, míg az sírva nem fa­kadt. És ez csak a kez­det!

Orvosnál járt Berki Krisztián, váratlan diagnózist kapott

Orvosnál járt Berki Krisztián, váratlan diagnózist kapott

Az izom­ce­leb a kedd esti élő vi­de­ó­já­ban szá­molt be a rész­le­tek­ről. Job­ban kell fi­gyel­nie ma­gára.

Az izom­ce­leb a kedd esti élő vi­de­ó­já­ban szá­molt be a rész­le­tek­ről. Job­ban kell fi­gyel­nie ma­gára.

Titokban vette el szerelmét Berki Krisztián: így bukott le az új házaspár

Titokban vette el szerelmét Berki Krisztián: így bukott le az új házaspár

Berki Krisz­tián és sze­relme hó­na­pok óta pró­bálta ti­tok­ban tar­tani, hogy össze­há­za­sod­tak, mégis le­buk­tak.

Berkinek üzentek az átvert sztárok, ezért drukkolnak neki

Berkinek üzentek az átvert sztárok, ezért drukkolnak neki

Kü­lö­nös szur­ko­ló­csa­pat...

Kü­lö­nös szur­ko­ló­csa­pat sar­kallja üze­net­ben győ­ze­lemre Berki Krisz­ti­ánt. Nem szív­ből szo­rí­ta­nak az izom­ce­leb­nek, csu­pán re­mény­ked­nek...

Berki Krisztián kitálalt Mazsiról: Voltak mélypontok

Berki Krisztián kitálalt Mazsiról: Voltak mélypontok

A mű­sor­ve­zető és ked­vese is meg­mé­ret­tet­ték ma­gu­kat A leg­bát­rabb páros új szé­ri­á­já­ban, és bi­zony szá­mukra sem volt min­dig könnyű a játék.

A mű­sor­ve­zető és ked­vese is meg­mé­ret­tet­ték ma­gu­kat A leg­bát­rabb páros új szé­ri­á­já­ban, és bi­zony szá­mukra sem volt min­dig könnyű a játék.

Ez kellemetlen, durván támadják Berki Krisztián szerelmét

Ez kellemetlen, durván támadják Berki Krisztián szerelmét

Mazsi biz­tos nem gon­dolta, hogy ek­kora fel­há­bo­ro­dást vált ki a Pá­rizs­ban ké­szült fo­tója.

Mazsi biz­tos nem gon­dolta, hogy ek­kora fel­há­bo­ro­dást vált ki a Pá­rizs­ban ké­szült fo­tója.

Megszólalt Berki: ilyen a viszony szerelme és Hódi Pamela között

Megszólalt Berki: ilyen a viszony szerelme és Hódi Pamela között

So­káig ment az adok-kapok.

So­káig ment az adok-kapok Mazsi és Pa­mela kö­zött. Ma már más a hely­zet.

Berki Krisztián összecsomagolt és elhagyta az országot

Berki Krisztián összecsomagolt és elhagyta az országot

Mazsi is vele tar­tott.

Az izom­ce­leb ter­mé­sze­te­sen nem ment egye­dül, Mazsi is vele tar­tott.

Micsoda izgalmak, folytatódik A legbátrabb páros: ők az új versenyzők

Micsoda izgalmak, folytatódik A legbátrabb páros: ők az új versenyzők

Ha­ma­ro­san kép­er­nyőre kerül a má­so­dik évad.

Ha­ma­ro­san kép­er­nyőre kerül a má­so­dik évad. A TV2 le­rán­totta a lep­let az új pá­ro­sok­ról!

Berki Krisztián kitálalt Hódi Pameláról, megható, amit mondott

Berki Krisztián kitálalt Hódi Pameláról, megható, amit mondott

Fon­tos­nak tart­ják, hogy kis­lá­nyuk a le­hető leg­bol­do­gab­ban nőjön fel.

A mű­sor­ve­zető és egy­kori ked­vese fon­tos­nak tart­ják, hogy kis­lá­nyuk a le­hető leg­bol­do­gab­ban nőjön fel. Ennek ér­de­ké­ben el­ás­ták a csa­ta­bár­dot.

Berki Krisztián kislánya rajong anyukája új szerelméért

Berki Krisztián kislánya rajong anyukája új szerelméért

Hódi Pa­mela ra­gyog a bol­dog­ság­tól, mos­ta­ná­ban min­den jól ala­kul az éle­té­ben.

Sejtelmes nyilatkozat: Berki Krisztián reagált a pletykákra

Sejtelmes nyilatkozat: Berki Krisztián reagált a pletykákra

Egy ideje ka­ri­ka­gyű­rűt hor­da­nak.

A mű­sor­ve­zető már majd­nem egy éve együtt van új ked­ve­sé­vel, Ka­tona Re­ná­tá­val, aki­vel egy ideje gya­nús módon ka­ri­ka­gyű­rűt hor­da­nak.

Megható vallomás: újra együtt Berki Krisztián és Hódi Pamela

Megható vallomás: újra együtt Berki Krisztián és Hódi Pamela

A mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a tör­tén­tek­ről.

A FEM3 Café mű­sor­ve­ze­tője az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a tör­tén­tek­ről.

Árulkodó fotó, babát vár Berki Krisztián szerelme?

Árulkodó fotó, babát vár Berki Krisztián szerelme?

Meg­lepő hoz­zá­szó­lásra buk­kan­tunk az izom­ce­leb sze­rel­mé­nek Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Meg­lepő hoz­zá­szó­lásra buk­kan­tunk az izom­ce­leb sze­rel­mé­nek Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Berki vallomása Mazsiról: Fontosabb vagyok neki, mint a családja!

Berki vallomása Mazsiról: Fontosabb vagyok neki, mint a családja!

Új ked­ve­sé­vel min­den­ben passzol­nak egy­más­hoz.

Új ked­ve­sé­vel min­den­ben passzol­nak egy­más­hoz.

Csúnyán elszólta magát Berki Krisztián szerelme

Csúnyán elszólta magát Berki Krisztián szerelme

Berki Krisz­tián ked­vese el­árulta.

Az izom­ce­leb, Berki Krisz­tián ked­vese, Ka­tona Re­náta, Mazsi egy té­vé­mű­sor­ban árulta el, mi az, ami egy­ál­ta­lán nem hi­ány­zik most neki.

Botrány, így élnek vissza Berki Krisztián fotóival

Botrány, így élnek vissza Berki Krisztián fotóival

Ismét bosszan­kod­hat az izom­ce­leb.

Ismét bosszan­kod­hat Berki Krisz­tián, akit újabb szél­há­mos sze­melt ki ma­gá­nak.

Ez már pofátlanság: vérlázító Berki legújabb húzása

Ez már pofátlanság: vérlázító Berki legújabb húzása

Ez már a so­ka­dik al­ka­lom...

Ez már a so­ka­dik al­ka­lom, hogy her­geli kö­ve­tőit az izom­ce­leb.

Röhejes kép Berki Krisztiánról: Náluk nincs érdekesebb párosítás

Röhejes kép Berki Krisztiánról: Náluk nincs érdekesebb párosítás

Első rá­né­zésre olyan, mintha Krisz­tián a meg­fá­radt ván­dor...

Első rá­né­zésre olyan, mintha Krisz­tián a meg­fá­radt ván­dor, maga mellé tette volna há­ti­zsák­ját.

Szex után fotózta le Berki a barátnője bugyiját, kiborultak a rajongók

Szex után fotózta le Berki a barátnője bugyiját, kiborultak a rajongók

Az izom­ce­leb ismét meg­hök­kentő dol­got tett, ám ezt a kö­ve­tői már annyira vér­lá­zí­tó­nak tar­tot­ták, hogy ke­mé­nyen meg­mond­ták a vé­le­mé­nyü­ket.

Így esett egymásnak Pintér Tibor és Berki Krisztián

Így esett egymásnak Pintér Tibor és Berki Krisztián

Az izom­ce­leb ön­bi­zalma ha­tár­ta­lan...

Az izom­ce­leb ön­bi­zalma szinte ha­tár­ta­lan, ha pedig ro­kon­lel­kek ta­lál­koz­nak, kisül va­lami egé­szen ér­de­kes pro­duk­tum. Most éppen ez!

Sírás lett a vége: így lepte meg a barátnőjét Berki Krisztián

Sírás lett a vége: így lepte meg a barátnőjét Berki Krisztián

Az izom­ce­leb kü­lön­le­ges aján­dé­kot adott sze­rel­mé­nek, aki 27. szü­le­tés­nap­ját ün­nepli.

Az izom­ce­leb kü­lön­le­ges aján­dé­kot adott sze­rel­mé­nek, aki 27. szü­le­tés­nap­ját ün­nepli.

Botrányos vallomás, Hódi Pamela durván helyre tette Berki barátnőjét

Botrányos vallomás, Hódi Pamela durván helyre tette Berki barátnőjét

A mo­dellt vérig sér­tette exe új párja, aki bántó meg­jegy­zést tett Pa­mela ke­mény mun­ká­val fel­épí­tett cé­gére.

Berki Krisztián megint felhúzta követőit

Berki Krisztián megint felhúzta követőit

Az izom­ce­leb va­la­hogy nem és nem akar ta­nulni saját hi­bá­i­ból.

Az izom­ce­leb va­la­hogy nem és nem akar ta­nulni saját hi­bá­i­ból. Vagy csak egy­sze­rűen di­rekt csi­nálja...

Titkos esküvő? Mazsi Renáta felvette Berki nevét

Titkos esküvő? Mazsi Renáta felvette Berki nevét

Újabb gya­nús jel! Berki Krisz­tián párja, Ka­tona Re­náta hoz­zá­ment volna az Izom­ce­leb­hez?

Újabb gya­nús jel! Berki Krisz­tián párja, Ka­tona Re­náta hoz­zá­ment volna az Izom­ce­leb­hez?

Kemény vita a stúdióban: Berki élő adásban kapott össze Náray Erikával

Kemény vita a stúdióban: Berki élő adásban kapott össze Náray Erikával

Ka­me­rák előtt fe­szült egy­más­nak a mű­sor­ve­zető és Náray Erika.

Ka­me­rák előtt fe­szült egy­más­nak a mű­sor­ve­zető és Náray Erika.

Kiderült, ekkor érkezik Berki Krisztián második gyermeke

Kiderült, ekkor érkezik Berki Krisztián második gyermeke

Nagy lé­pésre szánta el magát.

A mű­sor­ve­zető meg­tudta, mennyi az ide­á­lis kor­kü­lönb­ség két test­vér kö­zött, ezért ko­moly dön­tést ho­zott, nagy lé­pésre szánta el magát.

Micsoda luxus, így nyaralnak a magyar hírességek

Micsoda luxus, így nyaralnak a magyar hírességek

Fan­tasz­ti­kus képek!

Ja­vá­ban tart a nyár, nem meg­lepő, hogy a leg­több ma­gyar hí­res­ség fogja a sá­tor­fá­ját, össze­cso­ma­gol és jó né­hány hétre hátra hagyja Ma­gyar­or­szá­got.

Nagyon kínos, durván beégette Berki nőjét Hódi Pamela

Nagyon kínos, durván beégette Berki nőjét Hódi Pamela

Kel­le­met­len hely­zetbe ke­ve­re­dett Berki Krisz­tián ked­vese, Ka­tona Re­náta Mazsi.

Kel­le­met­len hely­zetbe ke­ve­re­dett Berki Krisz­tián ked­vese, Ka­tona Re­náta Mazsi.

Titoktartási szerződést kötött Hódi Pamela és Berki, ezek részletek

Titoktartási szerződést kötött Hódi Pamela és Berki, ezek részletek

Véget érhet a sár­do­bá­lás Berki Krisz­tián és Hódi Pa­mela kö­zött.

Véget érhet a sár­do­bá­lás Berki Krisz­tián és Hódi Pa­mela kö­zött.

Felháborító kijelentést tett Berki Krisztián, többen kiborultak

Felháborító kijelentést tett Berki Krisztián, többen kiborultak

Az izom­ce­leb csú­nyán be­szólt az Ins­tag­ram-ol­da­lán az egye­dül­álló anyu­kák­nak!

Az izom­ce­leb csú­nyán be­szólt az Ins­tag­ram-ol­da­lán az egye­dül­álló anyu­kák­nak!

Ezt nézd: ágyából posztolt intim fotót Berki Krisztián

Ezt nézd: ágyából posztolt intim fotót Berki Krisztián

Berki Krisz­tián meg­mu­tatta.

Berki Krisz­tián meg­mu­tatta, mi­lyen, ami­kor a ked­ve­sebb énjét veszi elő.

Ez aztán a pofátlanság: Berki ennyivel szúrná ki Pamela szemét

Ez aztán a pofátlanság: Berki ennyivel szúrná ki Pamela szemét

Berki Krisz­tián lu­xus­au­tók­kal vil­log, mé­reg­drága órá­kat visel, a leg­me­nőbb ru­hák­ban áll a ka­me­rák elé.

Kitálalt Berki Krisztián: ezt gondolja a kislánya a párjáról!

Kitálalt Berki Krisztián: ezt gondolja a kislánya a párjáról!

Már hó­na­pok óta ter­ve­zik az es­kü­vőt.

A mű­sor­ve­zető és ked­vese már hó­na­pok óta ter­ve­zik az es­kü­vőt, amit Berki lánya, Nati is na­gyon vár már.

Berki Krisztián kitálalt: dúl a háború közte és szerelme között!

Berki Krisztián kitálalt: dúl a háború közte és szerelme között!

A mű­sor­ve­zető élő adás­ban val­lott arról, hogy napok óta rossz­ban van Ma­zsi­val, és el­árulta, mi ennek az oka!

A mű­sor­ve­zető élő adás­ban val­lott arról, hogy napok óta rossz­ban van Ma­zsi­val.

Őszinte vallomás: műtéten esett át Berki Krisztián

Őszinte vallomás: műtéten esett át Berki Krisztián

Most a FEM3 Ca­fé­ban be­szélt róla.

Az izom­ce­leb­nek még 2015-ben kel­lett kés alá fe­küd­nie. Most a FEM3 Ca­fé­ban be­szélt róla.

Drámai vallomás, meglopták Berki Krisztiánt

Drámai vallomás, meglopták Berki Krisztiánt

Meg­ká­ro­sí­tot­ták egy nya­ra­lása során.

Az izom­ce­le­bet csú­nyán meg­ká­ro­sí­tot­ták egy nya­ra­lása során. Aztán sze­ren­csére min­den jól vég­ző­dött.

Így házasodnak ők: sztáresküvők itthon

Így házasodnak ők: sztáresküvők itthon

Min­den há­za­su­landó pár éle­té­ben nagy kér­dés, hol mond­ják ki egy­más­nak a bol­do­gító igent. Sz­tár­ja­ink így dön­töt­tek!

Min­den há­za­su­landó pár éle­té­ben nagy kér­dés, hol mond­ják ki egy­más­nak a bol­do­gító igent. Sz­tár­ja­ink így dön­töt­tek!

Itt a nagy bejelentés: Berki Krisztián visszatér a pályára

Itt a nagy bejelentés: Berki Krisztián visszatér a pályára

2006-ban hagyta abba profi sport­kar­ri­er­jét, és most 12 év után vissza­tér. Rá­adá­sul mind­járt az NB-I-ben.

2006-ban hagyta abba profi sport­kar­ri­er­jét, és most 12 év után vissza­tér. Rá­adá­sul mind­járt az NB-I-ben.

Hiába várták: Berki nem jelent meg a tárgyalásán

Hiába várták: Berki nem jelent meg a tárgyalásán

El kel­lett na­polni a tár­gya­lást.

Berki Krisz­tián nem ment el a bí­ró­ságra, így nem kez­dő­dött meg a per.

Pofátlanság netovábbja: bicskanyitogató, amit Berki Krisztián művel

Pofátlanság netovábbja: bicskanyitogató, amit Berki Krisztián művel

Az izom­ce­leb egy­ál­ta­lán nem fogja vissza magát. Hi­he­tet­len, mit tolt most a ra­jon­gói ar­cába az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Őrület a pesti plázában: Sztárok lepték el az új üzletet

Őrület a pesti plázában: Sztárok lepték el az új üzletet

Ala­po­san meg­le­pőd­tek a vá­sár­lók, ami­kor egy­más után pil­lan­tot­ták meg az is­me­rős ar­co­kat, akik az újon­nan nyílt üz­let­ben vá­lo­gat­tak.

Ala­po­san meg­le­pőd­tek a vá­sár­lók, ami­kor egy­más után pil­lan­tot­ták meg az is­me­rős ar­co­kat, akik az újon­nan nyílt üz­let­ben vá­lo­gat­tak.

Ezért találkozott Berki Krisztián édesanyjával Hódi Pamela!

Ezért találkozott Berki Krisztián édesanyjával Hódi Pamela!

A sza­kí­tás el­le­nére is jó vi­szonyt ápol egy­kori anyó­sá­val, és azt is fon­tos­nak tartja, hogy kis­lá­nya rend­sze­re­sen ta­lál­koz­zon a nagy­ma­má­val.

A csi­nos mo­dell a sza­kí­tás el­le­nére is jó vi­szonyt ápol egy­kori anyó­sá­val, és azt is fon­tos­nak tartja, hogy kis­lá­nya rend­sze­re­sen ta­lál­koz­zon a nagy­ma­má­val.

Vége a türelemnek: Pertársaság alakul Berki ellen

Vége a türelemnek: Pertársaság alakul Berki ellen

Az izom­ce­leb jelét sem adja...

Az izom­ce­leb jelét sem adja annak, hogy sze­retné kifi­zetni az Ázsia Exp­ressz já­té­ko­sa­i­nak ígért mil­li­ó­kat. Ők pedig nem vár­nak to­vább.

Váratlan fordulat Berki Krisztián rendőrségi ügyében

Váratlan fordulat Berki Krisztián rendőrségi ügyében

Berki Krisz­tián zak­la­tás­sal vá­dolta.

Berki Krisz­tián né­hány hete zak­la­tás­sal vá­dolta meg Baukó Évát, aki vi­szont rá­gal­ma­zá­sért és be­csü­let­sér­té­sért pe­relte be őt.

Úgy érezte, nem az igazi: Szakított Hódi Pamela

Úgy érezte, nem az igazi: Szakított Hódi Pamela

Hódi Pa­mela áldja az eszét, hogy nem ment férj­hez. A mo­dell maga mö­gött hagyta a múl­tat, fülig sze­rel­mes.

Hódi Pa­mela áldja az eszét, hogy nem ment férj­hez. A mo­dell maga mö­gött hagyta a múl­tat, fülig sze­rel­mes.

Ezt nézd: Így örül Hódi Pamela szerelme ajándékának

Ezt nézd: Így örül Hódi Pamela szerelme ajándékának

Hódi Pa­mela mos­ta­ná­ban egy másik arcát mu­tatja, de az is lehet, hogy ez az igazi?

Hódi Pa­mela mos­ta­ná­ban egy másik arcát mu­tatja, de az is lehet, hogy ez az igazi?

Ez már tényleg durva: leköpte az óvónőt Berki Krisztián!

Ez már tényleg durva: leköpte az óvónőt Berki Krisztián!

A hí­res­ség gye­rek­ko­rá­ban nem vi­sel­ke­dett min­dig a leg­meg­fe­le­lőb­ben.

A hí­res­ség gye­rek­ko­rá­ban nem vi­sel­ke­dett min­dig a leg­meg­fe­le­lőb­ben.

Berki kegyelmet kapott: Ezért élte túl harc nélkül a találkozást

Berki kegyelmet kapott: Ezért élte túl harc nélkül a találkozást

Berki Krisz­tián és Baukó Éva ne­he­zen vi­se­lik el egy­mást, de egy műsor ere­jéig si­ke­rült fenn­tar­ta­niuk a békét.

Berki Krisztián édesanyja kitálalt: Sosem kérek bocsánatot!

Berki Krisztián édesanyja kitálalt: Sosem kérek bocsánatot!

Az izom­ce­leb rit­kán lá­tott anyu­ká­já­val sze­re­pelt a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban, ahol töb­bek kö­zött az is ki­de­rült...

Fordulat a Berki botrányban: Visszadobták a feljelentését

Fordulat a Berki botrányban: Visszadobták a feljelentését

Berki Krisz­tián ala­po­san meg­sér­tő­dött, mi­u­tán ki­de­rült, hogy ígé­rete el­le­nére sem fi­ze­tett az Ázsia Exp­ressz ce­leb­pár­ja­i­nak.

Egyre nagyobb bajban van Berki Krisztián: Újabb milliós vádak

Egyre nagyobb bajban van Berki Krisztián: Újabb milliós vádak

Min­den csak lát­szat...

Las­san eljön az ideje, hogy Berki Krisz­tián ki­áll­jon a nyil­vá­nos­ság elé és pont­ról pontra re­a­gál­jon min­denre, ami az utóbbi idők­ben bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Pofátlanság netovábbja, vérlázító Berki legújabb húzása

Pofátlanság netovábbja, vérlázító Berki legújabb húzása

Fel­je­lenti és be­pe­reli azo­kat a já­té­kos­tár­sait, akik­kel ta­valy az Ázsia Exp­­ressz­ben sze­re­pelt.

Fel­je­lenti és be­pe­reli azo­kat a já­té­kos­tár­sait, akik­kel ta­valy az Ázsia Exp­­ressz­ben sze­re­pelt.

Ez már gusztustalan: Berki ezt tette Hódi Pamelával

Ez már gusztustalan: Berki ezt tette Hódi Pamelával

Bot­rá­nyok­tól han­gos a média.

Hó­na­pok óta Hódi Pa­mela és Berki Krisz­tián bot­rá­nya­i­tól han­gos a média. Szinte min­den napra jut va­lami, kép­te­le­nek bé­ké­ben el­válni egy­más­tól.

Kétségbeesett Hódi Pamela: elmondta, milyen ember valójában Berki!

Kétségbeesett Hódi Pamela: elmondta, milyen ember valójában Berki!

A mo­dell­nek elege van abból, hogy egy­kori párja hó­na­pok óta le­ala­cso­nyí­tóan be­szél róla, ezért úgy dön­tött, ő sem tesz la­ka­tot a szá­jára.

Nem hisszük el: ezt üzente Berki Krisztiánnak a szerelme

Nem hisszük el: ezt üzente Berki Krisztiánnak a szerelme

Az izom­ce­leb a ba­rát­nője nél­kül uta­zott el kül­földre.

Az izom­ce­leb a ba­rát­nője nél­kül uta­zott el kül­földre. Mazsi az in­ter­ne­ten írt sze­rel­mé­nek.

A Viszkis beismerte, hibázott: bocsánatot kér Pamelától!

A Viszkis beismerte, hibázott: bocsánatot kér Pamelától!

Amb­rus At­tila na­gyon meg­bánta, hogy is­me­ret­le­nül be­le­szólt Hódi Pa­mela és Berki Krisz­tián kap­cso­la­tába.

Amb­rus At­tila na­gyon meg­bánta, hogy is­me­ret­le­nül be­le­szólt Hódi Pa­mela és Berki Krisz­tián kap­cso­la­tába.

Berki beismerte: Életveszélyesen megfenyegette Pamelát

Berki beismerte: Életveszélyesen megfenyegette Pamelát

Ul­ti­má­tu­mot adott gyer­meke any­já­nak; ha nem tud dip­lo­ma­ti­ku­san sza­kí­tani, ko­moly baja lesz.

Visszaszólt Muri Enikő a gyalázkodó Berkinek

Visszaszólt Muri Enikő a gyalázkodó Berkinek

Soha ilyen össz­tűz nem zú­dult még is­mert em­berre.

Soha ilyen össz­tűz nem zú­dult még is­mert em­berre, mint ami most Berki Krisz­ti­ánra vár. Senki nem hagyja szó nél­kül a be­szó­lá­sait.

Itt a bizonyíték: Berki mindenkinek hazudott

Itt a bizonyíték: Berki mindenkinek hazudott

Berki Krisz­tián ki­je­len­tette, hogy nem kapta meg az Ázsia Exp­resszben meg­nyert mil­li­ó­kat. A vá­lasz sem ké­sett so­káig...

Berki Krisz­tián ki­je­len­tette, hogy nem kapta meg az Ázsia Exp­resszben meg­nyert mil­li­ó­kat. A vá­lasz sem ké­sett so­káig...

Kitálalt Hódi Pamela: Kiderült, kivel csalta meg Berki Krisztián

Kitálalt Hódi Pamela: Kiderült, kivel csalta meg Berki Krisztián

Hódi Pa­mela mos­tan­tól nem fogja vissza magát, el­mondja, amit gon­dol, ki­nyitja a szá­ját és kiáll az iga­záért.

Hódi Pa­mela mos­tan­tól nem fogja vissza magát, el­mondja, amit gon­dol, ki­nyitja a szá­ját.

Igazi botránykönyv: Berki mindenkit megaláz

Igazi botránykönyv: Berki mindenkit megaláz

Berki Krisz­tián el­sza­ba­dult...

Berki Krisz­tián el­sza­ba­dult ha­jó­ágyú­ként lő min­denre és min­den­kire maga körül. Még Amb­rus At­tila meg­fon­tolt­sága sem képes vissza­fogni.

Hatalmas fordulat Baukó Éva és Berki Krisztián háborújában!

Hatalmas fordulat Baukó Éva és Berki Krisztián háborújában!

Zak­la­tás­sal vá­dolta meg Baukó Évát Berki Krisz­tián ügy­védje, most azon­ban a másik fél is vissza­vág!

Intim titkokat árult el új szerelméről Hódi Pamela

Intim titkokat árult el új szerelméről Hódi Pamela

Hódi Pa­mela hó­na­pok óta sze­rel­mes, egy spor­toló ra­bolta el a szí­vét. A mo­dell na­gyon bol­dog.

Hódi Pa­mela hó­na­pok óta sze­rel­mes, egy spor­toló ra­bolta el a szí­vét. A mo­dell na­gyon bol­dog.

Ők hatan követelik a pénzüket Berkitől

Ők hatan követelik a pénzüket Berkitől

Berki Krisz­tián mil­li­ó­kat ígért el­len­fe­le­i­nek, de végül nem tar­totta a sza­vát. Ők azok, akik fut­hat­nak a pén­zük után, vél­he­tően hiába. Vajon mi lesz ebből?

Berki Krisz­tián mil­li­ó­kat ígért el­len­fe­le­i­nek, de végül nem tar­totta a sza­vát. Ők azok, akik fut­hat­nak a pén­zük után, vél­he­tően hiába. Vajon mi lesz ebből?

Itt az év botránya: Hat ismert ember pakol ki Berkiről

Itt az év botránya: Hat ismert ember pakol ki Berkiről

Ez lenne a vég kez­dete? Hat is­mert em­ber­nél telt be a pohár. Hó­na­pok óta tar­tot­ták ma­guk­ban ha­rag­ju­kat.

Ez lenne a vég kez­dete? Hat is­mert em­ber­nél telt be a pohár. Hó­na­pok óta tar­tot­ták ma­guk­ban ha­rag­ju­kat, de ennek vége!

Berki a netes párkeresőn? Így reagált párja, amikor megtudta...

Berki a netes párkeresőn? Így reagált párja, amikor megtudta...

Baukó Éva "buk­tatta le" a nyil­vá­nos­ság előtt Berki Krisz­ti­ánt, mond­ván, mai napig fenn van egy társ­ke­re­sőn.

Baukó Éva: Berki, a bíróságon találkozunk!

Baukó Éva: Berki, a bíróságon találkozunk!

Baukó Éva nem hagyja magát.

Baukó Éva nem hagyja magát, a vég­te­len­sé­gig hajtja az iga­zát. Most Ber­ki­vel vesz­tek össze, aki lehet, hogy azóta rég meg­bánta a dol­got.