Benkő László

Súlyos titkot árult el Benkő László, így lopták meg évekig

Súlyos titkot árult el Benkő László, így lopták meg évekig

Száz­mil­liót nyúl­hat­tak le az Omeg­ától.

Ál­lí­tása sze­rint akár száz­mil­liós tétel is lehet az, amennyi pénzt le­nyúl­tak az Omeg­ától.

Rettegve várta az eredményt a rákból gyógyult magyar legenda

Rettegve várta az eredményt a rákból gyógyult magyar legenda

Benkő László szá­mára ólom­lá­ba­kon járt az idő az utóbbi he­tek­ben...

Benkő László szá­mára ólom­lá­ba­kon járt az idő az utóbbi he­tek­ben...

A rák után megváltozott a legendás magyar zenész gondolkodása

A rák után megváltozott a legendás magyar zenész gondolkodása

Az Omega bil­len­tyűse más­fél évvel ez­előtt né­zett szembe a be­teg­ség­gel.

Az Omega bil­len­tyűse más­fél évvel ez­előtt né­zett szembe a be­teg­ség­gel.

Fájdalmas részletek, betegsége máig kísérti Benkő Lászlót

Fájdalmas részletek, betegsége máig kísérti Benkő Lászlót

"Az ember fe­jé­ben ott van, hogy bár­mi­kor meg­is­mét­lőd­het a dolog." Ezt nem tudja el­fe­lej­teni.

"Az ember fe­jé­ben ott van, hogy bár­mi­kor meg­is­mét­lőd­het a dolog." Ezt nem tudja el­fe­lej­teni.

Őszinte vallomás: Benkő László ezért megy félve megy orvoshoz

Őszinte vallomás: Benkő László ezért megy félve megy orvoshoz

Im­mun­rend­sze­rét pró­bálja meg­erő­sí­teni az Omega bil­len­tyűse, most ez a leg­fon­to­sabb fel­adata.

Őszinte vallomás: A rák megváltoztatta a legendás magyar zenész életét

Őszinte vallomás: A rák megváltoztatta a legendás magyar zenész életét

Az Omega le­gen­dás ze­né­sze ne­he­zen dol­gozza fel...

Az Omega le­gen­dás ze­né­sze ne­he­zen dol­gozza fel, hogy szembe kel­lett néz­nie a ha­lá­los be­teg­ség­gel.

Benkő László szívszorító vallomása: Meg vannak számlálva a napjaim!

Benkő László szívszorító vallomása: Meg vannak számlálva a napjaim!

Az Omega bil­len­tyűse eddig bi­za­ko­dóan te­kin­tett a gyó­gyu­lá­sára.

Az Omega bil­len­tyűse eddig bi­za­ko­dóan te­kin­tett a gyó­gyu­lá­sára, ám ba­rá­tai ha­lála óta ret­teg attól, hogy ő is bár­me­lyik perc­ben el­me­het.

Megkapta a diagnózist: Kontrollvizsgálaton járt Benkő László

Megkapta a diagnózist: Kontrollvizsgálaton járt Benkő László

Benkő Lász­ló­nak mos­tan­tól ne­gyed­évente kont­roll­vizs­gá­latra kell jár­nia, hogy biz­tosra men­jen.

Benkő Lász­ló­nak mos­tan­tól ne­gyed­évente kont­roll­vizs­gá­latra kell jár­nia, hogy biz­tosra men­jen.

Ezért a barátai fizetik Orbán Józsi temetését

Ezért a barátai fizetik Orbán Józsi temetését

Az el­hunyt éne­kes együt­te­sé­nek tag­jai és ba­rá­tai szer­ve­zik a bú­csúz­ta­tást.

Az el­hunyt éne­kes együt­te­sé­nek tag­jai és ba­rá­tai egy em­ber­ként ra­gasz­kod­tak hozzá, hogy ők szer­vez­zék a bú­csúz­ta­tá­sát. A 100 Folk Cel­sius front­em­be­ré­nek csak tá­voli ro­ko­nai van­nak.

Megrázó részletek Orbán Józsi haláláról

Megrázó részletek Orbán Józsi haláláról

Orbán Józsi hétfő haj­nal­ban örökre le­hunyta a sze­mét..

Orbán Józsi hétfő haj­nal­ban örökre le­hunyta a sze­mét. Az éne­kes­nek nem volt saját csa­ládja, de még­sem volt egye­dül.

Benkő László: Mondtam, hogy legyőzöm a rákot!

Benkő László: Mondtam, hogy legyőzöm a rákot!

Benkő Lász­ló­nak mai napig több­ször eszébe jut a pil­la­nat, ami­kor or­vosa kö­zölte vele: rákos.

Benkő Lász­ló­nak mai napig több­ször eszébe jut a pil­la­nat, ami­kor or­vosa kö­zölte vele: rákos.

Ezért retteg: Szakember segítségét kérte Benkő László

Ezért retteg: Szakember segítségét kérte Benkő László

Benkő Lász­ló­nak be­teg­sége után két énje lett, az egyik, aki él­vezi az éle­tet és po­zi­tí­van látja a vi­lá­got.

Benkő Lász­ló­nak be­teg­sége után két énje lett, az egyik, aki él­vezi az éle­tet és po­zi­tí­van látja a vi­lá­got.

Elképesztő, így néz ki most az életmentő műtéten átesett Benkő László

Elképesztő, így néz ki most az életmentő műtéten átesett Benkő László

Benkő Lász­lót sok­kolta ta­valy jú­ni­us­ban az or­vosa, ami­kor kö­zölte vele: rossz­in­du­latú da­ga­na­to­kat ta­lál­tak a máján.

Elképesztő fotók: Így ünnepelték meg a magyar sztár születésnapját

Elképesztő fotók: Így ünnepelték meg a magyar sztár születésnapját

Kóbor János elő­ször a het­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ján érezte úgy, hogy ciki ün­ne­pelni a szü­le­tés­nap­ját.

Nagy a baj, ezért lett depressziós a legendás magyar zenész

Nagy a baj, ezért lett depressziós a legendás magyar zenész

Benkő László már alig várta, hogy meg­ér­kez­zen a ta­vasz, és süs­sön végre a nap. Túl sok meg­pró­bál­ta­tás gyö­törte.

Összefogtak a rákkal küzdő magyar legendáért

Összefogtak a rákkal küzdő magyar legendáért

A nép­szerű ze­nész har­col...

A mél­tán nép­szerű ze­nész élete leg­na­gyobb har­cát vívja a ha­lá­los kór­ral. Ba­rá­tai és ze­nész­tár­sai így se­gí­te­nék az elő­adó gyó­gyu­lá­sát.

Felkészült a legrosszabbra Benkő László, végrendeletét is megírta

Felkészült a legrosszabbra Benkő László, végrendeletét is megírta

A ze­nész úgy érzi, hogy ha ki­szol­gál­ta­tott hely­zetbe kerül, nem fogja bánni, ha el kell bú­csúz­nia.

Dráma a színpadon: könnyekben tört ki Benkő László

Dráma a színpadon: könnyekben tört ki Benkő László

Sok­kal ér­zé­ke­nyebb, mint ko­ráb­ban.

Az Omega bil­len­tyűse nehéz idő­sza­kon van túl. Sok­kal ér­zé­ke­nyebb, mint ko­ráb­ban.

Újabb csapás érte Benkő Lászlót, feljelentést tett

Újabb csapás érte Benkő Lászlót, feljelentést tett

Az Omega bil­len­tyűse re­méli, hogy ez az egész csak egy rossz álom. Az ön­kor­mány­zat egy­előre hall­gat.

Az Omega bil­len­tyűse re­méli, hogy ez az egész csak egy rossz álom. Az ön­kor­mány­zat egy­előre hall­gat.

Nagy a baj, pszichiáter segítségét kérte Benkő László

Nagy a baj, pszichiáter segítségét kérte Benkő László

Hiába van jól most az Omega le­gen­dás bil­len­tyűse, az el­múlt hó­na­pok lel­ki­leg meg­vi­sel­ték.

Hiába van jól most az Omega le­gen­dás bil­len­tyűse, az el­múlt hó­na­pok lel­ki­leg meg­vi­sel­ték.

Örömhír: Benkő László legyőzte a rákot

Örömhír: Benkő László legyőzte a rákot

A ze­nész élő adás­ban je­len­tette be a ra­jon­gók­nak, hogy meg­gyó­gyult!

Az Omega bil­len­tyűse élő adás­ban tu­datta a ra­jon­gó­i­val, hogy meg­gyó­gyult!

Váratlan fordulat, új hírek a nemrég műtött Benkő Lászlóról

Váratlan fordulat, új hírek a nemrég műtött Benkő Lászlóról

Sokat ja­vult az ál­la­pota a no­vem­ber 14-én élet­mentő mű­té­ten át­esett ze­nész­nek.

Megdöbbentő: Ezzel lepte meg Benkő Lászlóékat német rajongójuk

Megdöbbentő: Ezzel lepte meg Benkő Lászlóékat német rajongójuk

Tele van fel­lé­pé­sek­kel a le­gen­dás Omega együt­tes.

Tele van fel­lé­pé­sek­kel a le­gen­dás Omega együt­tes, min­den kon­cert­jük telt­há­zas. Ra­jon­góik meg­vár­ják őket a buli után, csak, hogy be­szél­hes­se­nek a ta­gok­kal és csi­nál­ja­nak egy közös fotót.

A kamerák előtt árult el titkokat Kóbor János Benkő László állapotáról

A kamerák előtt árult el titkokat Kóbor János Benkő László állapotáról

A le­gen­dás ze­nész a Mokka há­zi­gaz­dá­i­nak be­szélt ze­nész­társa hogy­lé­té­ről.

A le­gen­dás ze­nész a Mokka há­zi­gaz­dá­i­nak be­szélt ze­nész­társa hogy­lé­té­ről.

Műtőasztalról a temetőbe: Benkő László drámája

Műtőasztalról a temetőbe: Benkő László drámája!

Saját egész­sé­gét koc­káz­tatta!

A nagy­be­teg ze­nész saját egész­sé­gét is koc­káz­tatta azért, hogy végső bú­csút ve­hes­sen ba­rát­já­tól! A kór­ház­ból a te­me­tésre si­e­tett!

Tapintható a fájdalom: Itt vannak az első képek Som Lajos temetéséről

Tapintható a fájdalom: Itt vannak az első képek Som Lajos temetéséről

A te­me­tés körül ki­ala­kult csa­ládi bot­rány el­le­nére is sokan kí­sér­ték utolsó út­jára a Pi­ra­mis ze­ne­kar ala­pí­tó­ját.

Fodor Zsóka tartja a lelket a beteg Benkő Lászlóban!

Fodor Zsóka tartja a lelket a beteg Benkő Lászlóban!

A két mű­vész gye­rek­kora óta jóban van, ebben a nehéz idő­szak­ban is nagy tá­ma­sza Zsóka a ze­nész­nek!

Ami­kor meg­lát­ják egy­mást, el­mú­lik min­den fáj­dal­muk! A két mű­vész gye­rek­kora óta jóban van, ebben a nehéz idő­szak­ban is nagy tá­ma­sza Zsóka a ze­nész­nek!

Egy korszak lezárult, eldőlt Benkő László sorsa

Egy korszak lezárult, eldőlt Benkő László sorsa

Mint egy va­lódi rocksz­tár, úgy hagyta el a Sem­mel­weis Egye­tem Transz­plan­tá­ciós és Se­bé­szeti Kli­ni­ká­ját a le­gen­dás ze­nész.

Mint egy va­lódi rocksz­tár, úgy hagyta el a Sem­mel­weis Egye­tem Transz­plan­tá­ciós és Se­bé­szeti Kli­ni­ká­ját a le­gen­dás ze­nész. Nyoma sem volt annak, hogy ked­den vet­tek le a má­já­ról négy rossz­in­du­latú da­ga­na­tot. Nin­cse­nek fáj­dal­mai, és le nem her­vad a mo­soly a szá­já­ról.

Benkő László vallomása: Bennem volt a félsz, hogy meg is halhatok

Benkő László vallomása: Bennem volt a félsz, hogy meg is halhatok

Mint egy va­lódi rocksz­tár, úgy hagyta el a kór­há­zat a le­gen­dás ze­nész.

Mint egy va­lódi rocksz­tár, úgy hagyta el a Sem­mel­weis Egye­tem Se­bé­szeti Kli­ni­ká­ját a ze­nész.

Megműtötték a daganatos Benkő Lászlót

Megműtötték a daganatos Benkő Lászlót

Benkő László hó­na­po­kat várt.

Benkő László hó­na­po­kat várt, hogy végre meg­ope­rál­ják. A ke­mo­te­rá­pia sze­ren­csére hasz­nált, így a ze­nész­nek si­ke­rült túl­es­nie a be­avat­ko­zá­son.

Kóbor János megszólalt: Itt az igazság Benkő László állapotáról

Kóbor János megszólalt: Itt az igazság Benkő László állapotáról

Az Omega front­em­bere re­méli, hogy ba­rátja jövő hét csü­tör­tö­kön már szín­padra áll­hat.

Megműtik a rákkal küzdő magyar legendát

Megműtik a rákkal küzdő magyar legendát

A ze­nész­nél ha­tott a ke­mo­te­rá­pia.

A ze­nész­nél ha­tott a ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lés, így műt­hető mé­re­tűvé zsu­go­rod­tak a máján ta­lált da­ga­na­tok. Ked­den el is vég­zik a be­avat­ko­zást.

Benkő László: Már csak azt remélem, megérem az Omega nagykoncertjét

Benkő László: Már csak azt remélem, megérem az Omega nagykoncertjét

A Kos­suth-díjas le­genda nem tit­kolja, pár hó­nap­pal ez­előtt egy ru­tin­vizs­gá­la­ton ki­de­rült: da­ga­na­tos be­teg­sége van.

Megtudtuk: Börtönbe kerül a Benkő Lászlót megverő taxis

Megtudtuk: Börtönbe kerül a Benkő Lászlót megverő taxis

2014 jú­li­u­sá­ban egy taxis meg­verte az Omega együt­tes két tag­ját, Benkő Lász­lót és Deb­rec­zeni Fe­ren­cet.

2014 jú­li­u­sá­ban egy taxis meg­verte az Omega együt­tes két tag­ját, Benkő Lász­lót és Deb­rec­zeni Fe­ren­cet.

Kemoterápiás kezeléséről vall a magyar legenda

Kemoterápiás kezeléséről vall a magyar legenda

Nyá­ron je­len­tette be, hogy beteg.

A ze­nész nyá­ron je­len­tette be, hogy da­ga­na­tos meg­be­te­ge­dés­sel küzd. Elő­ször na­gyon meg­ré­mült, és nem tudta, mi­tévő le­gyen...

Még hónapokig járhat kemoterápiára Benkő László

Még hónapokig járhat kemoterápiára Benkő László

Meg­szó­lalt a nagy­be­teg Benkő László.

Hosszú hall­ga­tás után, végre meg­szó­lalt a nagy­be­teg Benkő László.

Felesége szeretete tartja a lelket a nagybeteg magyar zenészben

Felesége szeretete tartja a lelket a nagybeteg magyar zenészben

Benkő László szá­mára a halál nem lehet opció.

Benkő László szá­mára a halál nem lehet opció.

55 év után kiderült, így lett Omega Kóborék bandája

55 év után kiderült, így lett Omega Kóborék bandája

Fél év­szá­zad után vissza­tért leg­első kon­certje hely­szí­nére a le­gen­dás ze­ne­kar.

Fél év­szá­zad után vissza­tért leg­első kon­certje hely­szí­nére a ma­gyar rock­tör­té­ne­lem leg­si­ke­re­sebb ze­ne­kara.

Újabb tragédia: Ismét gyászol az Omega

Újabb tragédia: Ismét gyászol az Omega

Az el­múlt két évben tra­gé­diák sora érte az Omega ze­ne­kart...

Az el­múlt két évben tra­gé­diák sora érte az Omega ze­ne­kart, hi­szen öt tag­ju­kat is el­vesz­tet­ték. A csa­pat most újra te­me­tett...

Friss információk a nagybeteg Benkő László állapotáról!

Friss információk a nagybeteg Benkő László állapotáról!

A ze­nész­ről má­jus­ban de­rült ki, hogy rákos, azóta fo­lya­ma­tos meg­fi­gye­lés alatt tart­ják.

A ze­nész­ről má­jus­ban de­rült ki, hogy rákos, azóta fo­lya­ma­tos meg­fi­gye­lés alatt tart­ják.

Megrendítő fotó: Brutálisan lefogyott a rákbeteg Benkő László!

Megrendítő fotó: Brutálisan lefogyott a rákbeteg Benkő László!

Az Omega ze­né­szé­nél nyár ele­jén di­ag­nosz­ti­zál­tak rossz­in­du­latú da­ga­na­tot. A sztár fel­vette a har­cot...

Az Omega ze­né­szé­nél nyár ele­jén di­ag­nosz­ti­zál­tak rossz­in­du­latú da­ga­na­tot. A sztár fel­vette a har­cot...

Kiderült, kemoterápiával kezelik a nagybeteg Benkő Lászlót

Kiderült, kemoterápiával kezelik a nagybeteg Benkő Lászlót

Benkő Lász­ló­nak meg­kez­dő­dött az or­vosi ke­ze­lése. A ze­nész majd egy hó­nap­nyi vá­ra­ko­zás után végre azon dol­goz­hat, hogy el­in­dul­jon a gyó­gyu­lás útján.

Életével játszik a nagybeteg magyar zenész

Életével játszik a nagybeteg magyar zenész

Benkő Lász­ló­nak a zene az or­vos­ság.

Benkő László nem haj­landó kés alá fe­küdni, ha a lá­ba­do­zás so­káig tart.

Itt az igazság: kitálalt édesapja betegségéről Benkő László fia

Itt az igazság: kitálalt édesapja betegségéről Benkő László fia

Ko­ráb­ban hír­zár­la­tot ren­del­tek el a le­gen­dás ze­nész ál­la­po­tá­ról! A fia, Ba­lázs azt is el­mondta, miért.

Ko­ráb­ban hír­zár­la­tot ren­del­tek el a le­gen­dás ze­nész ál­la­po­tá­ról! A fia, Ba­lázs azt is el­mondta, miért.

Megrendítő vallomás, így harcol a rákkal a magyar zenész

Megrendítő vallomás, így harcol a rákkal a magyar zenész

Az Omega bil­len­tyűse le­sújtó hí­re­ket ka­pott: meg­kapta a máj­bi­op­szia ered­mé­nyét, amely­ből ki­de­rült, hogy rossz­in­du­latú da­ga­nata van.

Az Omega bil­len­tyűse le­sújtó hí­re­ket ka­pott: Benkő László meg­kapta a máj­bi­op­szia ered­mé­nyét, amely­ből ki­de­rült, hogy rossz­in­du­latú az a da­ga­na­tos el­vál­to­zás, amit he­tek­kel ez­előtt ta­lál­tak a szer­ve­ze­té­ben.

Drámai vallomás: Halálos betegséggel küzd a legendás magyar zenész

Drámai vallomás: Halálos betegséggel küzd a legendás magyar zenész

A 74 éves bil­len­tyűs a na­pok­ban kapta kéz­hez az or­vosi pa­pír­jait.

A 74 éves bil­len­tyűs a na­pok­ban kapta kéz­hez az or­vosi pa­pír­jait.

Kórházi dráma: Orvosi mulasztásról tálalt ki a daganatos Benkő László!

Kórházi dráma: Orvosi mulasztásról tálalt ki a daganatos Benkő László!

A ze­nész tel­je­sen maga alatt van, mióta meg­tudta: da­ga­nata van. Meg akarja tudni, menny ideje van még hátra!

Aggódik a daganatos zenész: Késik Benkő László szövettani eredménye!

Aggódik a daganatos zenész: Késik Benkő László szövettani eredménye!

Bor­zasztó idő­sza­kon kell ke­resz­tül­men­nie a ze­nész­nek, aki arra vár, hogy kö­zöl­jék vele: rák tá­madta-e meg szer­ve­ze­tét.

Nincs visszaút, ma eldől a beteg Benkő László sorsa

Nincs visszaút, ma eldől a beteg Benkő László sorsa

Épp a szü­le­tés­nap­ján...

A le­gen­dás Omega együt­tes bil­len­tyűse épp a szü­le­tés­nap­ján tehet pon­tot egy ideg­őrlő idő­szak vé­gére!

Újabb részletek derültek ki Benkő László állapotáról!

Újabb részletek derültek ki Benkő László állapotáról!

A pon­tos di­ag­nó­zisra vár.

Az Omega ze­né­sze a pon­tos di­ag­nó­zisra vár, egy­előre az or­vo­sok sem biz­to­sak sem­mi­ben.

Megint lemondta a sorsdöntő vizsgálatot a legendás magyar zenész

Megint lemondta a sorsdöntő vizsgálatot a legendás magyar zenész

Ke­rüli a be­avat­ko­zást Benkő László. Fél a di­ag­nó­zis­tól.

Ke­rüli a be­avat­ko­zást Benkő László. Fél a di­ag­nó­zis­tól.

Kitálalt a beteg Benkő László fia: Kettős csapás sújtja a családot

Kitálalt a beteg Benkő László fia: Kettős csapás sújtja a családot

Élete leg­po­ko­libb nap­ját élte át az Omega gyen­gél­kedő bil­len­tyű­sé­nek gyer­meke, aki elő­ször be­szélt a ri­a­da­lom­ról!

Ezért titkolják Benkő László előtt orvosai a pontos diagnózist

Ezért titkolják Benkő László előtt orvosai a pontos diagnózist

Benkő László nem bírja ide­gek­kel.

Benkő László szá­mára őr­jítő a bi­zony­ta­lan­ság. Egy hete már, hogy az Omega bil­len­tyűse el­árulta, vél­he­tően da­ga­na­tos be­teg­ség­ben szen­ved.

Kórházból üzent Benkő László

Kórházból üzent Benkő László

Benkő László kö­veti or­vosa uta­sí­tá­sát, de ha nem mu­száj, nem tölti a kór­ház falai kö­zött az éj­sza­ká­kat. Az Omega együt­tes bil­len­tyű­sét meg­rázta a hír: da­ga­na­tos be­teg­sége van.

Benkő László kö­veti or­vosa uta­sí­tá­sát, de ha nem mu­száj, nem tölti a kór­ház falai kö­zött az éj­sza­ká­kat. Az Omega együt­tes bil­len­tyű­sét meg­rázta a hír: da­ga­na­tos be­teg­sége van.

Váratlanul került kórházba Benkő László, nem tudni, mi a baja!

Váratlanul került kórházba Benkő László, nem tudni, mi a baja!

Saját ze­nész­tár­sai sem sej­tik, miért volt kór­ház­ban Benkő László, de bíz­nak a fel­épü­lé­sé­ben.

Tragikus hírt közöltek az Omega tagjával: daganata van

Tragikus hírt közöltek az Omega tagjával: daganata van

Benkő László egy ru­tin­vizs­gá­latra ment be a kór­házba. Ott de­rült ki nagy a baj.

Benkő László egy ru­tin­vizs­gá­latra ment be a kór­házba. Ott de­rült ki, hogy ko­moly be­teg­ség tá­madta meg a szer­ve­ze­tét. Rög­tön bent is tar­tot­ták. Meg­kér­dez­tük Benkő Lász­lót, aki nem ta­gadta, hogy ko­moly a baj. Or­vosa kö­zölte vele a rossz hírt, de még to­vábbi vizs­gá­la­tok vár­nak rá.

Csúnyán kiakadt a magyar énekesnő

Csúnyán kiakadt a magyar énekesnő

Karda Bea csak rit­kán posz­tol szö­ve­get ra­jon­gói ol­da­lán, de most oly­annyira sértve érzi magát, hogy hosszan fej­te­gette vé­le­mé­nyét, ami­ért ki­fe­lej­tet­ték egy em­lék­mű­sor­ból.

Karda Bea csak rit­kán posz­tol szö­ve­get ra­jon­gói ol­da­lán, de most oly­annyira sértve érzi magát, hogy hosszan fej­te­gette vé­le­mé­nyét, ami­ért ki­fe­lej­tet­ték egy em­lék­mű­sor­ból.

Hátborzongató titok: Vérebekkel estek a rendőrök a magyar zenésznek!

Hátborzongató titok: Vérebekkel estek a rendőrök a magyar zenésznek!

Mind­ed­dig mé­lyen hall­ga­tott a bor­zal­mas eset­ről, de to­vább nem bírta ma­gá­ban tar­tani, min ment ke­resz­tül!

Rohammentő szállította kórházba karambolja után az Omega zenészét

Rohammentő szállította kórházba karambolja után az Omega zenészét

Benkő László még hétfő este szen­ve­dett au­tó­bal­ese­tet Bu­da­pes­ten. Sza­bály­ta­la­nul for­dult meg, be­le­ro­han­tak há­tul­ról.

Élő adásban lopták meg Benkő Lászlót

Élő adásban lopták meg Benkő Lászlót

A nyár fo­lya­mán több­ször is meg­rö­vi­dí­tet­ték a ze­nészt, két ér­té­kes ka­lap­já­tól is meg­sza­ba­dí­tot­ták.Az egyik al­ka­lom­mal élő tv-adás­ban nyúl­ták le a ka­lap­ját.

A nyár fo­lya­mán több­ször is meg­rö­vi­dí­tet­ték az Omega bil­len­tyű­sét, két ér­té­kes ka­lap­já­tól is meg­sza­ba­dí­tot­ták.

Autóbalesetet szenvedett Benkő László!

Autóbalesetet szenvedett a szabálytalanul közlekedő Benkő László!

A ze­nészt mentő vitte kór­házba.

A ze­nészt mentő vitte kór­házba, hi­szen fejét és mell­ka­sát is erős ütés érte.

Kirúgták az egyik ősomegást!

Kirúgták az egyik ősomegást!

Alap­tag tá­vo­zik a le­gen­dás együt­tes­ből: ez a balhé oka.

Alap­tag tá­vo­zik a le­gen­dás együt­tes­ből, nem sok­kal az Ora­tó­rium-turné előtt. Ez a balhé oka.

A rendőrség szerint bűnös az Omega tagjait megütő taxis

A rendőrség szerint bűnös az Omega tagjait megütő taxis

Le­zárta a rend­őr­ség a nyo­mo­zást.

Le­zárta a rend­őr­ség a nyo­mo­zást abban az ügy­ben, mely­nek kö­vet­kez­mé­nye­ként Benkő László és Deb­rec­zeni Fe­renc, az Omega együt­tes két tagja a kór­ház­ban kö­tött ki.