Benkő László

Szívszorító, így búcsúzott egykori munkáltatója Benke Laci bácsitól

Szívszorító, így búcsúzott egykori munkáltatója Benke Laci bácsitól

A vi­lág­baj­nok mes­ter­sza­kács és mes­ter­cuk­rász 70 éves ko­rá­ban hunyt el.

A több­szö­rös vi­lág­baj­nok ma­gyar mes­ter­sza­kács és mes­ter­cuk­rász 70 éves ko­rá­ban hunyt el.

FRISS HÍREK

Benkő Lászlónak elege lett: elhagyná Magyarországot

Benkő Lászlónak elege lett: elhagyná Magyarországot

Az Omega együt­tes tagja be­le­fá­radt a foly­to­nos raz­zi­ákba. Klub­jába több­ször is ki­szállt a rend­őr­ség.

Az Omega együt­tes osz­lo­pos tagja be­le­fá­radt a foly­to­nos raz­zi­ákba. Klub­jába több­ször is ki­szállt a rend­őr­ség.

Rettegve várta az eredményt a rákból gyógyult magyar legenda

Rettegve várta az eredményt a rákból gyógyult magyar legenda

Benkő László szá­mára ólom­lá­ba­kon járt az idő az utóbbi he­tek­ben...

Benkő László szá­mára ólom­lá­ba­kon járt az idő az utóbbi he­tek­ben...

Súlyos titkot árult el Benkő László, így lopták meg évekig

Súlyos titkot árult el Benkő László, így lopták meg évekig

Száz­mil­liót nyúl­hat­tak le az Omeg­ától.

Ál­lí­tása sze­rint akár száz­mil­liós tétel is lehet az, amennyi pénzt le­nyúl­tak az Omeg­ától.

Fájdalmas részletek, betegsége máig kísérti Benkő Lászlót

Fájdalmas részletek, betegsége máig kísérti Benkő Lászlót

Mély nyo­mot ha­gyott benne.

Az Omega bil­len­tyű­sé­ben mély nyo­mot ha­gyott a rák­kal való küz­de­lem. "Az ember fe­jé­ben ott van, hogy bár­mi­kor meg­is­mét­lőd­het a dolog."

A rák után megváltozott a legendás magyar zenész gondolkodása

A rák után megváltozott a legendás magyar zenész gondolkodása

Az Omega bil­len­tyűse más­fél évvel ez­előtt né­zett szembe a kór­ral.

Az Omega bil­len­tyűse más­fél évvel ez­előtt né­zett szembe a da­ga­na­tos be­teg­ség­gel. Így vál­toz­tatta meg őt a be­teg­ség­tu­dat.

Őszinte vallomás: Benkő László ezért megy félve megy orvoshoz

Őszinte vallomás: Benkő László ezért megy félve megy orvoshoz

Im­mun­rend­sze­rét pró­bálja meg­erő­sí­teni az Omega bil­len­tyűse.

Im­mun­rend­sze­rét pró­bálja meg­erő­sí­teni az Omega bil­len­tyűse, most ez a leg­fon­to­sabb fel­adata.

Őszinte vallomás: A rák megváltoztatta a legendás magyar zenész életét

Őszinte vallomás: A rák megváltoztatta a legendás magyar zenész életét

Az Omega le­gen­dás ze­né­sze ne­he­zen dol­gozza fel az át­él­te­ket.

Az Omega le­gen­dás ze­né­sze ne­he­zen dol­gozza fel, hogy szembe kel­lett néz­nie a ha­lá­los be­teg­ség­gel.

Benkő László szívszorító vallomása: Meg vannak számlálva a napjaim!

Benkő László szívszorító vallomása: Meg vannak számlálva a napjaim!

Az Omega bil­len­tyűse eddig bi­za­ko­dóan te­kin­tett a gyó­gyu­lá­sára.

Az Omega bil­len­tyűse eddig bi­za­ko­dóan te­kin­tett a gyó­gyu­lá­sára, ám ba­rá­tai ha­lála óta ret­teg attól, hogy ő is bár­me­lyik perc­ben el­me­het.

Ezért a barátai fizetik Orbán Józsi temetését

Ezért a barátai fizetik Orbán Józsi temetését

Az el­hunyt éne­kes együt­te­sé­nek tag­jai és ba­rá­tai egy em­ber­ként ra­gasz­kod­tak hozzá, hogy ők szer­vez­zék a bú­csúz­ta­tá­sát.

Az el­hunyt éne­kes együt­te­sé­nek tag­jai és ba­rá­tai egy em­ber­ként ra­gasz­kod­tak hozzá, hogy ők szer­vez­zék a bú­csúz­ta­tá­sát.

Megrázó részletek Orbán Józsi haláláról

Megrázó részletek Orbán Józsi haláláról

Orbán Józsi hétfő haj­nal­ban örökre le­hunyta a sze­mét..

Orbán Józsi hétfő haj­nal­ban örökre le­hunyta a sze­mét. Az éne­kes­nek nem volt saját csa­ládja, de még­sem volt egye­dül.

Benkő László: Mondtam, hogy legyőzöm a rákot!

Benkő László: Mondtam, hogy legyőzöm a rákot!

El­mondta, miken vál­toz­ta­tott.

Benkő Lász­ló­nak mai napig több­ször eszébe jut a pil­la­nat, ami­kor or­vosa kö­zölte vele: rákos.

Ezért retteg: Szakember segítségét kérte Benkő László

Ezért retteg: Szakember segítségét kérte Benkő László

Benkő Lász­ló­nak két énje lett.

Benkő Lász­ló­nak be­teg­sége után két énje lett, az egyik, aki él­vezi az éle­tet és po­zi­tí­van látja a vi­lá­got, a másik azon­ban ret­teg a be­teg­sé­gek­től.

Legyőzte a rákot, és habzsolja az életet az Omega billentyűse

Legyőzte a rákot, és habzsolja az életet az Omega billentyűse

Benkő László ta­valy nyá­ron be­je­len­tette, hogy rákos. A le­gen­dás rock­ze­nész azon­ban meg­gyó­gyult, és újra él­vezi az éle­tet!

Elképesztő fotók: Így ünnepelték meg a magyar sztár születésnapját

Elképesztő fotók: Így ünnepelték meg a magyar sztár születésnapját

Kóbor János elő­ször a het­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ján érezte úgy, hogy ciki ün­ne­pelni a szü­le­tés­nap­ját.

Nagy a baj, ezért lett depressziós a legendás magyar zenész

Nagy a baj, ezért lett depressziós a legendás magyar zenész

Benkő László már alig várta, hogy meg­ér­kez­zen a ta­vasz, és süs­sön végre a nap. Túl sok meg­pró­bál­ta­tás gyö­törte.

Felkészült a legrosszabbra Benkő László, végrendeletét is megírta

Felkészült a legrosszabbra Benkő László, végrendeletét is megírta

Ha ki­szol­gál­ta­tott hely­zetbe kerül, nem fogja bánni, ha el kell bú­csúz­nia.

Ha ki­szol­gál­ta­tott hely­zetbe kerül, nem fogja bánni, ha el kell bú­csúz­nia.

Dráma a színpadon: könnyekben tört ki Benkő László

Dráma a színpadon: könnyekben tört ki Benkő László

Az Omega bil­len­tyűse nehéz idő­sza­kon van túl. Sok­kal ér­zé­ke­nyebb, mint ko­ráb­ban.

Az Omega bil­len­tyűse nehéz idő­sza­kon van túl. Sok­kal ér­zé­ke­nyebb, mint ko­ráb­ban.

Újabb csapás érte Benkő Lászlót, feljelentést tett

Újabb csapás érte Benkő Lászlót, feljelentést tett

Re­méli, hogy ez csak egy rossz álom...

Az Omega bil­len­tyűse re­méli, hogy ez az egész csak egy rossz álom...

Nagy a baj, pszichiáter segítségét kérte Benkő László

Nagy a baj, pszichiáter segítségét kérte Benkő László

Lel­ki­leg ki­ké­szült a ze­nész.

Hiába van jól most az Omega le­gen­dás bil­len­tyűse, az el­múlt hó­na­pok lel­ki­leg meg­vi­sel­ték. Benkő László le­der­medt, ami­kor ki­de­rült, rákos.

Összefogtak a rákkal küzdő magyar legendáért

Összefogtak a rákkal küzdő magyar legendáért

A nép­szerű ze­nész élete leg­na­gyobb har­cát vívja a ha­lá­los kór­ral. Ba­rá­tai és ze­nész­tár­sai így se­gí­te­nék a gyó­gyu­lá­sát.

A nép­szerű ze­nész élete leg­na­gyobb har­cát vívja a ha­lá­los kór­ral. Ki hinné, hogy egy szak­ma­beli fia nyújt sta­bil tá­maszt neki, aki­vel év­ti­ze­des jó kap­cso­la­tot ápol? A meg­be­teg­dett elő­adón ba­rá­tai és ze­nész­tár­sai is egy ko­moly kez­de­mé­nye­zés­sel sze­ret­né­nek se­gí­teni.

Megdöbbentő: Ezzel lepte meg Benkő Lászlóékat német rajongójuk

Megdöbbentő: Ezzel lepte meg Benkő Lászlóékat német rajongójuk

Tele van fel­lé­pé­sek­kel a le­gen­dás Omega együt­tes.

Tele van fel­lé­pé­sek­kel a le­gen­dás Omega együt­tes, min­den kon­cert­jük telt­há­zas.

Váratlan fordulat, új hírek a nemrég műtött Benkő Lászlóról

Váratlan fordulat, új hírek a nemrég műtött Benkő Lászlóról

Sokat ja­vult az ál­la­pota a no­vem­ber 14-én élet­mentő mű­té­ten át­esett ze­nész­nek.

Örömhír: Benkő László legyőzte a rákot

Örömhír: Benkő László legyőzte a rákot

Az Omega bil­len­tyűse élő adás­ban tu­datta a ra­jon­gó­i­val, hogy meg­gyó­gyult! Azt is el­árulta, mi adott neki erőt a gyó­gyu­lás­hoz!

Az Omega bil­len­tyűse élő adás­ban tu­datta a ra­jon­gó­i­val, hogy meg­gyó­gyult!

Fodor Zsóka tartja a lelket a beteg Benkő Lászlóban!

Fodor Zsóka tartja a lelket a beteg Benkő Lászlóban!

A két mű­vész gye­rek­kora óta jóban van, ebben a nehéz idő­szak­ban is nagy tá­ma­sza Zsóka a ze­nész­nek!

Ami­kor meg­lát­ják egy­mást, el­mú­lik min­den fáj­dal­muk! A két mű­vész gye­rek­kora óta jóban van, ebben a nehéz idő­szak­ban is nagy tá­ma­sza Zsóka a ze­nész­nek!

Műtőasztalról a temetőbe: Benkő László drámája

Műtőasztalról a temetőbe: Benkő László drámája!

A nagy­be­teg ze­nész saját egész­sé­gét is koc­káz­tatta azért, hogy végső bú­csút ve­hes­sen ba­rát­já­tól!

A nagy­be­teg ze­nész saját egész­sé­gét is koc­káz­tatta azért, hogy végső bú­csút ve­hes­sen ba­rát­já­tól! A kór­ház­ból a te­me­tésre si­e­tett!

Tapintható a fájdalom: Itt vannak az első képek Som Lajos temetéséről

Tapintható a fájdalom: Itt vannak az első képek Som Lajos temetéséről

A te­me­tés körül ki­ala­kult csa­ládi bot­rány el­le­nére is sokan kí­sér­ték utolsó út­jára a Pi­ra­mis ze­ne­kar ala­pí­tó­ját.

Egy korszak lezárult, eldőlt Benkő László sorsa

Egy korszak lezárult, eldőlt Benkő László sorsa

Ki­en­ged­ték a kór­ház­ból a ze­nészt.

Mint egy va­lódi rocksz­tár, úgy hagyta el a Sem­mel­weis Egye­tem Transz­plan­tá­ciós és Se­bé­szeti Kli­ni­ká­ját a le­gen­dás ze­nész.

Benkő László vallomása: Bennem volt a félsz, hogy meg is halhatok

Benkő László vallomása: Bennem volt a félsz, hogy meg is halhatok

Mint egy va­lódi rocksz­tár, úgy hagyta el a Sem­mel­weis Egye­tem Transz­plan­tá­ciós és Se­bé­szeti Kli­ni­ká­ját Benkő László.

Megtudtuk: Börtönbe kerül a Benkő Lászlót megverő taxis

Megtudtuk: Börtönbe kerül a Benkő Lászlót megverő taxis

2014 óta hú­zó­dott a per.

2014 jú­li­u­sá­ban egy taxis meg­verte az Omega együt­tes két tag­ját, Benkő Lász­lót és Deb­rec­zeni Fe­ren­cet úgy, hogy kór­házba ke­rül­tek.

Megműtötték a daganatos Benkő Lászlót

Megműtötték a daganatos Benkő Lászlót

Benkő László hó­na­po­kat várt, hogy végre meg­ope­rál­ják. A ke­mo­te­rá­pia sze­ren­csére hasz­nált.

Benkő László hó­na­po­kat várt, hogy végre meg­ope­rál­ják. A ke­mo­te­rá­pia sze­ren­csére hasz­nált, így a ze­nész­nek si­ke­rült túl­es­nie a be­avat­ko­zá­son.

Kóbor János megszólalt: Itt az igazság Benkő László állapotáról

Kóbor János megszólalt: Itt az igazság Benkő László állapotáról

Az Omega front­em­bere re­méli, hogy ba­rátja jövő hét csü­tör­tö­kön már szín­padra áll­hat.

Megműtik a rákkal küzdő magyar legendát

Megműtik a rákkal küzdő magyar legendát

A ze­nész­nél ha­tott a ke­mo­te­rá­pia.

A ze­nész­nél ha­tott a ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lés, így műt­hető mé­re­tűvé zsu­go­rod­tak a máján ta­lált da­ga­na­tok. Ked­den el is vég­zik a be­avat­ko­zást.

Kemoterápiás kezeléséről vall a magyar legenda

Kemoterápiás kezeléséről vall a magyar legenda

A ze­nész nyá­ron je­len­tette be, hogy da­ga­na­tos meg­be­te­ge­dés­sel küzd. Elő­ször na­gyon meg­ré­mült...

A ze­nész nyá­ron je­len­tette be, hogy da­ga­na­tos meg­be­te­ge­dés­sel küzd. Elő­ször na­gyon meg­ré­mült, és nem tudta, mi­tévő le­gyen...

Még hónapokig járhat kemoterápiára Benkő László

Még hónapokig járhat kemoterápiára Benkő László

Hosszú hall­ga­tás után, végre meg­szó­lalt a nagy­be­teg Benkő László. A ze­nész el­árulta, hogy vi­seli a ke­ze­lést.

Hosszú hall­ga­tás után, végre meg­szó­lalt a nagy­be­teg Benkő László.

55 év után kiderült, így lett Omega Kóborék bandája

55 év után kiderült, így lett Omega Kóborék bandája

Ér­de­kes szto­ri­kat me­sél­tek.

Fél év­szá­zad után vissza­tért leg­első kon­certje hely­szí­nére a ma­gyar rock­tör­té­ne­lem egyik leg­si­ke­re­sebb ze­ne­kara.

Benkő László: Már csak azt remélem, megérem az Omega nagykoncertjét

Benkő László: Már csak azt remélem, megérem az Omega nagykoncertjét

A Kos­suth-díjas le­gen­dá­nál egy ru­tin­vizs­gá­la­ton vet­ték észre, baj van.

A Kos­suth-díjas le­genda nem tit­kolja, pár hó­nap­pal ez­előtt egy ru­tin­vizs­gá­la­ton ki­de­rült: da­ga­na­tos be­teg­sége van. Benkő László mai napig sze­ren­csés­nek tartja magát azért, mert so­káig fel sem fogta, mek­kora a baj.

Friss információk a nagybeteg Benkő László állapotáról!

Friss információk a nagybeteg Benkő László állapotáról!

A ze­nész­ről má­jus­ban de­rült ki, hogy rákos, azóta fo­lya­ma­tos meg­fi­gye­lés alatt tart­ják.

A ze­nész­ről má­jus­ban de­rült ki, hogy rákos, azóta fo­lya­ma­tos meg­fi­gye­lés alatt tart­ják.

Újabb tragédia: Ismét gyászol az Omega

Újabb tragédia: Ismét gyászol az Omega

Az el­múlt két évben tra­gé­diák sora érte az Omega ze­ne­kart...

Az el­múlt két évben tra­gé­diák sora érte az Omega ze­ne­kart, hi­szen öt tag­ju­kat is el­vesz­tet­ték. A csa­pat most újra te­me­tett...

Megrendítő fotó: Brutálisan lefogyott a rákbeteg Benkő László!

Megrendítő fotó: Brutálisan lefogyott a rákbeteg Benkő László!

Az Omega ze­né­szé­nél nyár ele­jén di­ag­nosz­ti­zál­tak rossz­in­du­latú da­ga­na­tot. A sztár fel­vette a har­cot a gyil­kos kór­ral!

Hosszú hallgatás után szólalt meg állapotáról a rákbeteg Benkő László

Hosszú hallgatás után szólalt meg állapotáról a rákbeteg Benkő László

Az Omega bil­len­tyűse je­len­leg ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lés alatt áll.

Az Omega bil­len­tyűse je­len­leg ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lés alatt áll.

Itt az igazság: kitálalt édesapja betegségéről Benkő László fia

Itt az igazság: kitálalt édesapja betegségéről Benkő László fia

Ko­ráb­ban hír­zár­la­tot ren­del­tek el a le­gen­dás ze­nész ál­la­po­tá­ról! A fia, Ba­lázs azt is el­mondta, miért.

Ko­ráb­ban hír­zár­la­tot ren­del­tek el a le­gen­dás ze­nész ál­la­po­tá­ról! A fia, Ba­lázs azt is el­mondta, miért.

Kiderült, kemoterápiával kezelik a nagybeteg Benkő Lászlót

Kiderült, kemoterápiával kezelik a nagybeteg Benkő Lászlót

Benkő Lász­ló­nak meg­kez­dő­dött az or­vosi ke­ze­lése.

Benkő Lász­ló­nak meg­kez­dő­dött az or­vosi ke­ze­lése. A ze­nész végre azon dol­goz­hat, hogy el­in­dul­jon a gyó­gyu­lás útján.

Életével játszik a nagybeteg magyar zenész

Életével játszik a nagybeteg magyar zenész

Benkő Lász­ló­nak a zene az or­vos­ság.

Benkő László nem haj­landó kés alá fe­küdni, ha a lá­ba­do­zás so­káig tart.

Megrendítő vallomás, így harcol a rákkal a magyar zenész

Megrendítő vallomás, így harcol a rákkal a magyar zenész

Benkő László le­sújtó hírt ka­pott.

Az Omega bil­len­tyűse le­sújtó hí­re­ket ka­pott: Benkő László meg­kapta a máj­bi­op­szia ered­mé­nyét, amely­ből ki­de­rült, hogy rossz­in­du­latú da­ga­nata van.

Drámai vallomás: Halálos betegséggel küzd a legendás magyar zenész

Drámai vallomás: Halálos betegséggel küzd a legendás magyar zenész

A 74 éves bil­len­tyűs a na­pok­ban kapta kéz­hez az or­vosi pa­pír­jait, ami­ből ki­de­rült: rossz­in­du­latú da­ga­nata van.

Megint lemondta a sorsdöntő vizsgálatot a legendás magyar zenész

Megint lemondta a sorsdöntő vizsgálatot a legendás magyar zenész

Bár Benkő László több­ször is hang­sú­lyozta, minél ha­ma­rabb sze­retné meg­tudni, mi­lyen be­teg­ség is kí­nozza pon­to­san.

Kórházi dráma: Orvosi mulasztásról tálalt ki a daganatos Benkő László!

Kórházi dráma: Orvosi mulasztásról tálalt ki a daganatos Benkő László!

A ze­nész tel­je­sen maga alatt van, mióta meg­tudta: da­ga­nata van.

A ze­nész tel­je­sen maga alatt van, mióta meg­tudta: da­ga­nata van.

Aggódik a daganatos zenész: Késik Benkő László szövettani eredménye!

Aggódik a daganatos zenész: Késik Benkő László szövettani eredménye!

Bor­zasztó idő­sza­kon kell ke­resz­tül­men­nie a ze­nész­nek, aki arra vár, hogy kö­zöl­jék vele: rák tá­madta-e meg szer­ve­ze­tét.

Nincs visszaút, ma eldől a beteg Benkő László sorsa

Nincs visszaút, ma eldől a beteg Benkő László sorsa

Épp a szü­le­tés­nap­ján...

A le­gen­dás Omega együt­tes bil­len­tyűse épp a szü­le­tés­nap­ján tehet pon­tot egy ideg­őrlő idő­szak vé­gére!

Kitálalt a beteg Benkő László fia: Kettős csapás sújtja a családot

Kitálalt a beteg Benkő László fia: Kettős csapás sújtja a családot

Élete leg­po­ko­libb nap­ját élte át az Omega bil­len­tyű­sé­nek gyer­meke.

Élete leg­po­ko­libb nap­ját élte át az Omega bil­len­tyű­sé­nek gyer­meke.

Ezért titkolják Benkő László előtt orvosai a pontos diagnózist

Ezért titkolják Benkő László előtt orvosai a pontos diagnózist

Benkő László szá­mára őr­jítő a bi­zony­ta­lan­ság. Egy hete már, hogy az Omega bil­len­tyűse el­árulta, beteg.

Benkő László szá­mára őr­jítő a bi­zony­ta­lan­ság. Egy hete már, hogy az Omega bil­len­tyűse el­árulta, beteg.

Szabadna ezt? Ide szökött Benkő László a kórház után

Szabadna ezt? Ide szökött Benkő László a kórház után

Az Omega bil­len­tyűse nehéz idő­szaka.

Az Omega le­gen­dás bil­len­tyűse nehéz idő­szak előtt áll, na­po­kon belül ki­de­rül­het, mi­lyen da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küzd.

Kórházból üzent Benkő László

Kórházból üzent Benkő László

Benkő László kö­veti or­vosa uta­sí­tá­sát, de nem al­szik a kór­ház­ban.

Benkő László kö­veti or­vosa uta­sí­tá­sát, de ha nem mu­száj, nem tölti a kór­ház falai kö­zött az éj­sza­ká­kat.

Újabb részletek derültek ki Benkő László állapotáról!

Újabb részletek derültek ki Benkő László állapotáról!

Az Omega ze­né­sze a pon­tos di­ag­nó­zisra vár, egy­előre az or­vo­sok sem biz­to­sak sem­mi­ben.

Az Omega ze­né­sze a pon­tos di­ag­nó­zisra vár, egy­előre az or­vo­sok sem biz­to­sak sem­mi­ben.

Tragikus hírt közöltek az Omega tagjával: daganata van

Tragikus hírt közöltek az Omega tagjával: daganata van

Benkő László egy ru­tin­vizs­gá­latra ment be a kór­házba. Ott de­rült ki, ko­moly a baj.

Az Omega le­gen­dás bil­len­tyűse egy ru­tin­vizs­gá­latra ment be a kór­házba. Ott de­rült ki, ko­moly a baj!

Csúnyán kiakadt a magyar énekesnő

Csúnyán kiakadt a magyar énekesnő

Karda Bea csak rit­kán posz­tol szö­ve­get ra­jon­gói ol­da­lán, de most...

Karda Bea csak rit­kán posz­tol szö­ve­get ra­jon­gói ol­da­lán, de most oly­annyira sértve érzi magát, hogy hosszan fej­te­gette vé­le­mé­nyét, ami­ért ki­fe­lej­tet­ték egy em­lék­mű­sor­ból

Váratlanul került kórházba Benkő László, nem tudni, mi a baja!

Váratlanul került kórházba Benkő László, nem tudni, mi a baja!

Saját ze­nész­tár­sai sem sej­tik, miért volt kór­ház­ban Benkő László.

Saját ze­nész­tár­sai sem sej­tik, miért volt kór­ház­ban Benkő László, de bíz­nak a fel­épü­lé­sé­ben.

Élő adásban lopták meg Benkő Lászlót

Élő adásban lopták meg Benkő Lászlót

A nyár fo­lya­mán több­ször is meg­rö­vi­dí­tet­ték a ze­nészt, két ér­té­kes ka­lap­já­tól is meg­sza­ba­dí­tot­ták.Az egyik al­ka­lom­mal élő tv-adás­ban nyúl­ták le a ka­lap­ját.

A nyár fo­lya­mán több­ször is meg­rö­vi­dí­tet­ték az Omega bil­len­tyű­sét, két ér­té­kes ka­lap­já­tól is meg­sza­ba­dí­tot­ták.

Autóbalesetet szenvedett Benkő László!

Autóbalesetet szenvedett a szabálytalanul közlekedő Benkő László!

A ze­nészt mentő vitte kór­házba.

A ze­nészt mentő vitte kór­házba, hi­szen fejét és mell­ka­sát is erős ütés érte.

Hátborzongató titok: Vérebekkel estek a rendőrök a magyar zenésznek!

Hátborzongató titok: Vérebekkel estek a rendőrök a magyar zenésznek!

Ször­nyű ti­tok­ról val­lott az Omega ze­ne­kar bil­len­tyűse.

Ször­nyű ti­tok­ról val­lott az Omega ze­ne­kar bil­len­tyűse. Mind­ed­dig mé­lyen hall­ga­tott a bor­zal­mas eset­ről, de to­vább nem bírta ma­gá­ban tar­tani, min ment ke­resz­tül!

Kirúgták az egyik ősomegást!

Kirúgták az egyik ősomegást!

Alap­tag tá­vo­zik a le­gen­dás együt­tes­ből: ez a balhé oka.

Alap­tag tá­vo­zik a le­gen­dás együt­tes­ből, nem sok­kal az Ora­tó­rium-turné előtt. Ez a balhé oka.

Rohammentő szállította kórházba karambolja után az Omega zenészét

Rohammentő szállította kórházba karambolja után az Omega zenészét

Sza­bály­ta­la­nul for­dult meg. Fej- és mell­kas­sé­rü­lést szen­ve­dett.

Benkő László még hétfő este szen­ve­dett au­tó­bal­ese­tet Bu­da­pes­ten. Sza­bály­ta­la­nul for­dult meg, ezért ro­han­tak bele há­tul­ról. Fej- és mell­kas­sé­rü­lést szen­ve­dett.

A rendőrség szerint bűnös az Omega tagjait megütő taxis

A rendőrség szerint bűnös az Omega tagjait megütő taxis

Le­zárta a rend­őr­ség a nyo­mo­zást.

Le­zárta a rend­őr­ség a nyo­mo­zást abban az ügy­ben, mely­nek kö­vet­kez­mé­nye­ként Benkő László és Deb­rec­zeni Fe­renc, az Omega együt­tes két tagja a kór­ház­ban kö­tött ki.