Bárdosi Sándor

Dagad a büszkeségtől Bárdosi Sándor, ezt tette a kislánya

Dagad a büszkeségtől Bárdosi Sándor, ezt tette a kislánya

Maja nem­rég esett át a böl­cső­dei be­szok­ta­tá­son, ahol egy­ből be­lopta magát a gon­do­zó­nők szí­vébe.

Maja nem­rég esett át a böl­cső­dei be­szok­ta­tá­son, ahol egy­ből be­lopta magát a gon­do­zó­nők szí­vébe.

Kirúgták Bárdosi Sándort és Növényi Norbertet

Kirúgták Bárdosi Sándort és Növényi Norbertet

Mű­szak­juk ha­ma­rabb ért véget...

Mű­szak­juk ha­ma­rabb ért véget, mint az terv­ben volt.

Nagy nap a mai a magyar sztárpár életében: boldog az egész család

Nagy nap a mai a magyar sztárpár életében: boldog az egész család

Ez a má­jusi nap örökké fe­lejt­he­tet­len marad a szá­mukra.

Ez a má­jusi nap örökké fe­lejt­he­tet­len marad a szá­mukra.

Teljesen bepánikolt: Kilógatták az ablakon Bárdosi Sanyit

Teljesen bepánikolt: Kilógatták az ablakon Bárdosi Sanyit

A több­szö­rös díj­nyer­tes bir­kózó, Bár­dosi Sán­dor kez­det­ben bá­tor­nak tűnt, de aztán for­dult a kocka. Nem csoda, hogy meg­le­pő­dött a rá­diós.

A több­szö­rös díj­nyer­tes bir­kózó, Bár­dosi Sán­dor kez­det­ben bá­tor­nak tűnt, de aztán for­dult a kocka.

Erre nem számított, kellemetlen helyzetbe került Bárdosi Sándor

Erre nem számított, kellemetlen helyzetbe került Bárdosi Sándor

Újabb szak­má­ban pró­bálta ki magát Bár­dosi Sán­dor és Nö­vé­nyi Nor­bert, ám nem úgy ala­kult, ahogy ter­vez­ték.

Újabb szak­má­ban pró­bálta ki magát Bár­dosi Sán­dor és Nö­vé­nyi Nor­bert.

Elképesztő, milyen állatot tart az otthonában a magyar sztár

Elképesztő, milyen állatot tart az otthonában a magyar sztár

Bár­dosi Sán­dor és fe­le­sége a kisfi­ú­kat lep­ték meg vele a szü­le­tés­nap­ján.

Csiszolóval büntette kollégáját Bárdosi Sándor

Csiszolóval büntette kollégáját Bárdosi Sándor

Bár­dosi Sán­dor új szak­mát pró­bált.

Bár­dosi Sán­dor újabb szak­mát pró­bálta ki, ez­út­tal gyógy­pe­di­kű­rös­nek állt.

Életveszélyes helyzetbe keveredett Bárdosi Sándor és Növényi Norbert

Életveszélyes helyzetbe keveredett Bárdosi Sándor és Növényi Norbert

Bár­dosi Sán­dor úgy dön­tött, le­küzdi az egyik leg­na­gyobb fé­lel­mét.

Bár­dosi Sán­dor úgy dön­tött, le­küzdi az egyik leg­na­gyobb fé­lel­mét, és le­me­rül a cápák közé. Ám előtte egy másik nagy mu­mu­sá­val, a kro­ko­dil­lal is szem­be­né­zett az egy­kori olim­pi­kon.

Indul a birkózó-vb, két legenda avatta fel a szőnyeget

Indul a birkózó-vb, két legenda avatta fel a szőnyeget

Min­den idők leg­na­gyobb bir­kózó-vi­lág­baj­nok­sága kez­dő­dik ma a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban.

Min­den idők leg­na­gyobb bir­kózó-vi­lág­baj­nok­sága kez­dő­dik ma a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban. A nagy­sza­bású ese­ményt meg­előző napon a ma­gyar bir­kó­zás két le­gen­dás alakja, Bár­dosi Sán­dor és Nö­vé­nyi Nor­bert avat­ták fel az egyik va­diúj sző­nye­get.

Élőben verekedett össze Bárdosi Sándor és Növényi Norbert

Élőben verekedett össze Bárdosi Sándor és Növényi Norbert

A két spor­toló a ha­zánk­ban je­len­leg zajló bir­kózó vi­lág­baj­nok­ság kap­csán mu­tatta meg a fo­gá­so­kat...

A két spor­toló a ha­zánk­ban je­len­leg zajló bir­kózó vi­lág­baj­nok­ság kap­csán mu­tatta meg a fo­gá­so­kat...

Rádióstúdióban dulakodott Bárdosi Sándor

Rádióstúdióban dulakodott Bárdosi Sándor

Bár­dosi Sán­dor még min­dig ke­mény.

Ha­ma­ro­san ha­zánk ad ott­hont az ok­tó­ber­ben meg­ren­de­zésre ke­rülő bir­kózó vi­lág­baj­nok­ság­nak, me­lyet fi­gye­lem­mel kísér majd Bár­dosi Sán­dor is. Sőt!

Csúnyán átverték a magyar sztár feleségét, nem hagyja annyiban

Csúnyán átverték a magyar sztár feleségét, nem hagyja annyiban

Bár­dosi Sán­dor fe­le­sége, Il­dikó most döb­bent rá, mennyire nincs tisz­tá­ban a fo­gyasz­tó­vé­de­lem­mel.

Óriási örömhírt jelentett be a Bárdosi család, mindenki gratulált

Óriási örömhírt jelentett be a Bárdosi család, mindenki gratulált

Szűk csa­ládi kör­ben ün­ne­pel­ték meg kis­lá­nyuk első szü­le­tés­nap­ját.

Az olim­piai ezüst­ér­mes bir­kózó és fe­le­sége, Il­dikó szűk csa­ládi kör­ben ün­ne­pelte meg a kis Maja első szü­le­tés­nap­ját. Má­so­dik gyer­me­kük na­gyon él­vezte a fel­haj­tást, és min­den aján­dék­nak na­gyon örült, de per­sze a tesó is ka­pott meg­le­pe­tést.

A gyermekek javára gyűjt a 103.9 Sláger FM

A gyermekek javára gyűjt a 103.9 Sláger FM

A 103.9 Slá­ger FM is csat­la­ko­zott az Öku­me­ni­kus Se­gély­szer­ve­zet kez­de­mé­nye­zé­sé­hez, mely­ben a Gyer­me­kek hete ese­mény­so­ro­zat ke­re­tén belül pén­te­ken ado­mány­gyűj­tést tar­ta­nak.

A Gyer­me­kek hete ese­mény­so­ro­zat ke­re­tén belül pén­te­ken ado­mány­gyűj­tést tar­ta­nak.

Így harcol házasságáért a magyar sztárpár

Így harcol házasságáért a magyar sztárpár

Hat évvel ez­előtt há­za­sod­tak össze.

Hat évvel ez­előtt vette fe­le­sé­gül Il­di­kót Bár­dosi Sán­dor. Az Eu­rópa-baj­nok kap­cso­la­tá­ban azóta szám­ta­lan dolog tör­tént, öt­ször köl­töz­tek.

Teljesen eláztatták kollégái Pordán Petrát

Teljesen eláztatták kollégái Pordán Petrát

A rá­diós mű­sor­ve­zető korán reg­gel még nem sej­tette mi vár rá...

A rá­diós mű­sor­ve­zető korán reg­gel még arról nosz­tal­gi­á­zott, hogy mi­lyen szép idők vol­tak, ami­kor a nagy­pa­pája szó­dás szi­fon­nal lo­csolta meg...

Mostantól minden nap kedd a Sláger Reggelben!

Mostantól minden nap kedd a Sláger Reggelben!

Ők éb­resz­tik a hall­ga­tó­kat.

Min­den hét­köz­nap 6-tól 10-ig Por­dán Petra, Aba­házi Csaba, Bár­dosi Sán­dor és Nö­vé­nyi Nor­bert hall­ható.

Kiakadt a magyar olimpikon: Családjával együtt dobták ki egy hotelből

Kiakadt a magyar olimpikon: Családjával együtt dobták ki egy hotelből

Ha­zánk egyik leg­is­mer­tebb spor­to­lója alig hitt a fü­lé­nek.

Ha­zánk egyik leg­is­mer­tebb spor­to­lója alig hitt a fü­lé­nek.

Lavinaveszély miatt izgultak Bárdosiék!

Lavinaveszély miatt izgultak Bárdosiék! Hatalmas hóviharban szánkóztak a családdal!

A Bár­dosi csa­lád az oszt­rák Al­pokba, Ober­ta­u­ernbe uta­zott pi­henni.

A Bár­dosi csa­lád az oszt­rák Al­pokba, Ober­ta­u­ernbe uta­zott pi­henni.

Ezért nem akar több gyereket a magyar sztárpár

Ezért nem akar több gyereket a magyar sztárpár

Bár­do­siék ki­lenc éve van­nak együtt.

Bár­dosi Sán­dor és fe­le­sége több mint ki­lenc éve élnek ha­tal­mas sze­re­lem­ben. Azóta szü­le­tett egy kisfiuk, Noel és egy kis­lá­nyuk, Maja.

Még csak négy hónapos, de már sportol a legkisebb Bárdosi

Még csak négy hónapos, de már sportol a legkisebb Bárdosi

A bir­kozó és fe­le­sége már korán rá­szok­tat­ják gyer­me­ke­i­ket a sportra.

A bir­kozó és fe­le­sége már korán meg­sze­ret­te­tik gyer­me­ke­ik­kel a spor­tot, mert szá­mukra ez fon­tos.

Gyermeke születésnapjára sem emlékszik Bárdosi

Gyermeke születésnapjára sem emlékszik Bárdosi

Meg­lepő dolog de­rült ki Bár­dosi Sán­dor­ról a 103.9 Slá­ger FM ven­dég mű­sor­ve­ze­tő­jé­ről.

Meg­lepő dolog de­rült ki Bár­dosi Sán­dor­ról a 103.9 Slá­ger FM ven­dég mű­sor­ve­ze­tő­jé­ről.

Erotikus fotókkal bukott le a magyar sztárapuka

Erotikus fotókkal bukott le a magyar sztárapuka

Bár­dosi Sán­dort ost­ro­mol­ják a nők.

Bár­dosi Sán­dort ost­ro­mol­ják az ide­gen nők, nem fog­lal­kozva azzal, hogy nős. Az olim­pi­kon bir­kózó leg­több­ször nem is re­a­gált a fel­ajánl­ko­zá­sokra.

Így úszta meg a szülés utáni depressziót a magyar sztár

Így úszta meg a szülés utáni depressziót a magyar sztár

Már edzést tart Bár­dosi Il­dikó.

Sosem volt az az egy hely­ben meg­ülő típus Bár­dosi Sanyi fe­le­sége. Il­dikó csá­szár­met­szés­sel szült, de sze­ren­csére gyor­san gyó­gyult a sebe.

Sztárhullám a Sláger Reggelben!

Sztárhullám a Sláger Reggelben!

Szep­tem­ber­től szá­mos hí­res­ség éb­reszti kö­zö­sen Aba­házi Csa­bá­val és Vágó Pi­ros­sal a 103.9 Slá­ger FM reg­geli hall­ga­tóit!

Szep­tem­ber­től szá­mos hí­res­ség éb­reszti kö­zö­sen Aba­házi Csa­bá­val és Vágó Pi­ros­sal a 103.9 Slá­ger FM reg­geli hall­ga­tóit! A Slá­ger Reg­gel, ami a jö­vő­ben il­luszt­ris csa­pat­tal bővül, min­den­nap szí­nes té­má­kat fel­dol­gozva hozza el a nagy­vi­lág új­don­sá­gait.

Hatalmas örömhírt jelentett be a magyar sztár

Hatalmas örömhírt jelentett be a magyar sztár

Nagy a bol­dog­ság az olim­piai ezüst­ér­mes bir­kózó csa­lád­já­ban. Kis­lá­nya ugyanis egy hó­na­pos lett.

Nagy a bol­dog­ság az olim­piai ezüst­ér­mes bir­kózó csa­lád­já­ban. Ma lett egy hó­na­pos má­so­dik gyer­me­kük.

Bármelyik pillanatban újra apa lehet a magyar birkózóbajnok

Bármelyik pillanatban újra apa lehet a magyar birkózóbajnok

Bár­dosi Sán­dor ha­ma­ro­san két­gyer­me­kes apuka lesz. A több­szö­rös ma­gyar bir­kó­zó­baj­nok, fe­le­sé­gé­nek ha­tal­mas a po­cakja.

Komoly műtétek várnak még a magyar élsportolóra

Komoly műtétek várnak még a magyar élsportolóra

Ha­ma­ro­san bővül a csa­lád!

Ha­ma­ro­san bővül a csa­lád Bár­dosi Sa­nyi­ék­nál, azon­ban a rá váró mű­té­tek miatt nem sze­retné, ha gyer­me­kei a nyom­do­ka­iba lép­né­nek...

Ezt nézd: Exkluzív képek a TV2 sztárjainak újszülött kislányáról

Ezt nézd: Exkluzív képek a TV2 sztárjainak újszülött kislányáról

Bár­dosi Il­dikó alig fél óra le­for­gása alatt adott éle­tet a kis­lány­nak.

Bár­dosi Il­dikó pén­te­ken, alig fél óra le­for­gása alatt adott éle­tet olim­pi­kon bir­kó­zónk, Bár­dosi Sán­dor má­so­dik gyer­me­ké­nek, hét­főn dél­előtt pedig már el is hagy­ták a kór­há­zat.

Nem hiszed el, hová jár fiával a magyar sztár

Nem hiszed el, hová jár fiával a magyar sztár

Ami­kor 2015 ja­nu­ár­já­ban meg­szü­le­tett az olim­piai ezüst­ér­mes bir­kózó kisfia, Sa­nyi­nak meg kel­lett ta­nul­nia az apai te­en­dő­ket.

Ami­kor 2015 ja­nu­ár­já­ban meg­szü­le­tett az olim­piai ezüst­ér­mes bir­kózó kisfia, Sa­nyi­nak meg kel­lett ta­nul­nia az apai te­en­dő­ket. Ami nem volt könnyű, hi­szen fia, mint min­den kisfiú, na­gyon anyás. Bár­dosi fe­le­sége, Il­dikó egy ideig na­gyon él­vezte, hogy sokat van ket­tes­ben kisfi­á­val.

Hihetetlen változás, rá se lehet ismerni olimpiai érmesünkre

Hihetetlen változás, rá se lehet ismerni olimpiai érmesünkre

Rek­lámfilm­ben sze­re­pelt egy­kori bir­kó­zónk, több je­le­ne­tet is ő ál­mo­dott meg.

Rek­lámfilm­ben sze­re­pelt egy­kori bir­kó­zónk, több je­le­ne­tet is ő ál­mo­dott meg. A film­ben fel­tű­nik ifj. Lo­son­czi Ottó és Német Zsa­nett U23-as Eu­rópa-baj­nok is.

Elhagyja családját Bárdosi Sándor

Elhagyja családját Bárdosi Sándor

Évek óta ké­szül egy négy­he­tes Ázsia-tú­rára olim­piai ezüst­ér­mes bir­kó­zónk.

Évek óta ké­szül egy négy­he­tes Ázsia-tú­rára olim­piai ezüst­ér­mes bir­kó­zónk, aki áp­ri­lis­ban lesz negy­ven éves. Szü­le­tés­napi kí­ván­ság­ként arra vá­gyik, hogy végre a ba­rá­ta­i­val át­él­jék ezt a túrát.

Bárdosi Sanyi: Kislányunk lesz!

Bárdosi Sanyi: Kislányunk lesz!

Egy­szerre jött a jó és a rossz hír a Bár­dosi csa­lád éle­té­ben.

Egy­szerre jött a jó és a rossz hír a Bár­dosi csa­lád éle­té­ben.

Így tudták meg Bárdosiék a gólyahírt

Így tudták meg Bárdosiék a gólyahírt

Bár­dosi Il­dikó még szop­ta­tott, ami­kor ki­de­rült, ismét vá­ran­dós.

Bár­dosi Il­dikó még szop­ta­tott, ami­kor ki­de­rült, ismét vá­ran­dós. Az öröm­hírt nem is akárki jó­solta meg neki.

"Hulljanak a fejek" - kiakadt a TV2 sztárja

"Hulljanak a fejek" - kiakadt a TV2 sztárja

Vele is csú­nyán el­bán­tak 16 évvel ez­előtt.

Vele is csú­nyán el­bán­tak 16 évvel ez­előtt, most tisz­to­ga­tásba kez­dene el­nök­ként.

Hoppá! Újra apa lesz a magyar olimpikon

Hoppá! Újra apa lesz a magyar olimpikon

Bár­dosi Sán­dor ked­vese a hét­főn este adásba ke­rülő Mi­csoda nők című műsor fel­vé­te­lén je­len­tette be az öröm­hírt...

Bár­dosi Sán­dor ked­vese a hét­főn este adásba ke­rülő Mi­csoda nők című műsor fel­vé­te­lén je­len­tette be az öröm­hírt...

Vérét adta a brutális rekordért a TV2 sztárja

Vérét adta a brutális rekordért a TV2 sztárja

Bár­dosi Sanyi már múlt idő...

Bár­dosi Sán­dor meg­dönt­he­tet­len­nek vélt re­kord­ját tette múlt időbe Apáti Bence a Drá­gám, add az éle­ted! hét­főn star­toló má­so­dik éva­dá­ban...

Durvul a helyzet, Puzsér Hosszúéknak is nekiment

Durvul a helyzet, Puzsér Hosszúéknak is nekiment

To­vább gyű­rű­zik a há­ború.

To­vább gyű­rű­zik a há­ború az or­szág első számú kri­ti­kusa és a spor­to­lók kö­zött.

Ez kínos! Hazazavarták Bárdosi Sanyit

Ez kínos! Hazazavarták Bárdosi Sanyit

Nincs sze­ren­cséje az éppen Mon­gó­li­á­ban ver­senyző ma­gyar szumó csa­pat­nak. A férfiak edző­jét ugyanis egy nap­pal ko­ráb­ban ha­za­küld­ték, mert le­járt a ví­zuma!

Nincs sze­ren­cséje az éppen Mon­gó­li­á­ban ver­senyző ma­gyar szumó csa­pat­nak. A férfiak edző­jét ugyanis egy nap­pal ko­ráb­ban ha­za­küld­ték.

Pitiáner tolvajt üldöz a magyar olimpikon!

Pitiáner tolvajt üldöz a magyar olimpikon!

Fel­te­he­tően fo­galma sem volt a tol­vaj­nak, hogy kit rö­vi­dít meg.

Facebookon őrjöngött Bárdosi Sándor

Facebookon őrjöngött Bárdosi Sándor

A fe­le­sége au­tó­ját meg­tá­madta egy bi­cik­lis.

Sze­ren­cséje van annak a ke­rék­pá­ros­nak, aki úgy dön­tött, le­rúgja olim­pi­ko­nunk au­tó­já­nak tük­rét.