Balázs Fecó

Megvádolták Balázs Fecót a kollégái!

Megvádolták Balázs Fecót a kollégái

Ám az éne­kes nem ké­szül­het fel­hőt­le­nül az ese­ményre.

A le­gen­dás Korál együt­tes, Ba­lázs Fe­có­val az élén, május 5-én az Aré­ná­ban ad nagy­kon­cer­tet. Ám a Kos­suth- és Liszt Fe­renc-díjas éne­kes nem ké­szül­het fel­hőt­le­nül a szín­vo­na­las ese­ményre.

Balázs Fecó teltházzal melegített be az Aréna koncertjére

Balázs Fecó teltházzal melegített be az Aréna koncertjére

Az éne­kes már nagy erők­kel ké­szül a Korál kon­certre.

Az éne­kes már nagy erők­kel ké­szül a Korál kon­certre.

Nagy nap a mai Balázs Fecó életében

Nagy nap a mai Balázs Fecó életében

A Kos­suth-díjas ze­nészt szü­le­tés­napja al­kal­má­ból kö­szön­töt­tük fel. A ma­gyar ze­nész­le­genda exk­lu­zív in­ter­jút adott a Ri­post­nak.

A Kos­suth-díjas ze­nészt szü­le­tés­napja al­kal­má­ból kö­szön­töt­tük fel. A ma­gyar ze­nész­le­genda exk­lu­zív in­ter­jút adott a Ri­post­nak.

Orvosnál járt Balázs Fecó: Injekciót kapott!

Orvosnál járt Balázs Fecó: Injekciót kapott!

Az éne­kes min­dent meg­tesz azért, hogy meg­előzze a be­teg­sé­ge­ket!

Az el­is­mert éne­kes min­dent meg­tesz azért, hogy meg­előzze a be­teg­sé­ge­ket! Ilyen­kor télen fo­ko­zot­tan vi­gyáz az egész­sé­gére!

Döbbenetes bejelentést tett Balázs Fecó

Döbbenetes bejelentést tett Balázs Fecó

Rend­ha­gyó módon üzent.

A nép­szerű éne­kes rend­ha­gyó módon egy vi­de­ó­ban üzent a ra­jon­gók­nak.

Új hírek érkeztek Balázs Fecó betegségéről!

Új hírek érkeztek Balázs Fecó betegségéről!

A Kos­suth-díjas mű­vész szü­le­tés­napja kap­csán me­sélt egész­ségi ál­la­po­tá­ról! Meg­nyu­god­hat­nak a ra­jon­gók!

A Kos­suth-díjas mű­vész szü­le­tés­napja kap­csán me­sélt egész­ségi ál­la­po­tá­ról! Meg­nyu­god­hat­nak a ra­jon­gók!

Nincs visszaút, súlyos döntést hozott Balázs Fecó

Nincs visszaút, súlyos döntést hozott Balázs Fecó

A Kos­suth- és Liszt Fe­renc-díjas ma­gyar éne­kes­nek meg kel­lett vál­nia Ba­la­ton-parti nya­ra­ló­já­tól.

A Kos­suth- és Liszt Fe­renc-díjas ma­gyar éne­kes­nek meg kel­lett vál­nia Ba­la­ton-parti nya­ra­ló­já­tól.

Nem hiszed el, mivel ajándékozta meg családját Balázs Fecó

Nem hiszed el, mivel ajándékozta meg családját Balázs Fecó

A Kos­suth- és Liszt Fe­renc-díjas ma­gyar éne­kes meg­lepte fe­le­sé­gét és fiát. A Ri­post­nak me­sélt a rész­le­tek­ről.

A Kos­suth- és Liszt Fe­renc-díjas ma­gyar éne­kes meg­lepte fe­le­sé­gét és fiát.

Lázad Balázs Fecó kamasz fia: Kikészülnek az énekes idegei!

Lázad Balázs Fecó kamasz fia: Kikészülnek az énekes idegei!

A mű­vész igyek­szik tü­rel­me­sen hoz­záállni 19 éves fi­á­hoz. Ez nem min­dig si­ke­rül.

Újra szíve miatt kínlódik Balázs Fecó!

Újra szíve miatt kínlódik Balázs Fecó!

Az idő­já­rás meg­ke­se­ríti a szív­pa­na­szok­kal küzdő em­be­rek éle­tét.

A szél­ső­sé­ges idő­já­rás meg­ke­se­ríti a szív­pa­na­szok­kal küzdő em­be­rek éle­tét is. A Kos­suth-díjas éne­kes is szen­ved.

Kiakadt Balázs Fecó: Kitaláció, amit rólam pletykálnak

Kiakadt Balázs Fecó: Kitaláció, amit rólam pletykálnak

Ér­de­kes hírek lát­tak nap­vi­lá­got. Azt mond­ják, rossz egész­ségi ál­la­pota miatt marad el kon­certje.

Ér­de­kes hírek lát­tak nap­vi­lá­got. Azt mond­ják, rossz egész­ségi ál­la­pota miatt marad el kon­certje.

Újabb aggasztó hírek Balázs Fecóról, nagy a baj

Újabb aggasztó hírek Balázs Fecóról, nagy a baj

A nép­szerű ma­gyar ze­nész­nek annyi ereje sincs, hogy a zon­go­rá­hoz üljön, így a kon­certje is el­ma­rad.

A nép­szerű ma­gyar ze­nész­nek annyi ereje sincs, hogy a zon­go­rá­hoz üljön, így a kon­certje is el­ma­rad.

Ez ám a fényűzés: Luxuskocsiban fotózták le Balázs Fecót!

Ez ám a fényűzés: Luxuskocsiban fotózták le Balázs Fecót!

Egy szem­fü­les ol­va­sónk iz­gal­mas fo­tó­kat jut­ta­tott el szer­kesz­tő­sé­günkbe!

Nem kapott ajándékot születésnapjára Balázs Fecó!

Nem kapott ajándékot születésnapjára Balázs Fecó!

A le­gen­dás éne­kes 66 éves lett!

A le­gen­dás éne­kes 66 éves lett! Csa­ládja sza­kí­tott a ha­gyo­má­nyok­kal, náluk már nem az aján­dé­ko­zás a leg­fon­to­sabb!

Kitálalt a lábadozó Balázs Fecó: Ezzel kockáztatja egészségét

Kitálalt a lábadozó Balázs Fecó: Ezzel kockáztatja egészségét

Sokat kel­lene pi­hen­nie, mégis sok min­de­nen bosszan­ko­dik. Ez pedig na­gyon nin­csen jó ha­tás­sal a gyó­gyu­lá­sára.

Ijesztő: Csontsoványra fogyott Balázs Fecó!

Ijesztő: Csontsoványra fogyott Balázs Fecó!

Ko­moly be­teg­ség­ben szen­ved, je­len­tő­sen le­fo­gyott.

A le­gen­dás éne­kes egy percre sem áll le a mun­ká­val, pedig ko­moly be­teg­ség­ben szen­ved, je­len­tő­sen le­fo­gyott.

Búcsúkoncertre készül Balázs Fecó!

Búcsúkoncertre készül Balázs Fecó!

Egy or­szág ag­gó­dott az éne­kes éle­té­ért az utóbbi hó­na­pok­ban. Le­fo­gyott, lát­szott rajta, hogy a szív­be­teg­ség na­gyon meg­vi­selte. El­árulta, ho­gyan foly­tatja a to­váb­bi­ak­ban kar­ri­er­jét.

Le­fo­gyott, lát­szott rajta, hogy a szív­be­teg­ség na­gyon meg­vi­selte. El­árulta, ho­gyan foly­tatja a to­váb­bi­ak­ban kar­ri­er­jét.

Komoly döntést hozott a nagybeteg Balázs Fecó

Komoly döntést hozott a nagybeteg Balázs Fecó

Be­látta, hogy las­sí­ta­nia kell.

Bár tudja, hogy ra­jon­gói csa­ló­dot­tak lesz­nek, a 65 éves éne­kes be­látta, hogy las­sí­ta­nia kell.

Fordulat állt be a nagybeteg Balázs Fecó állapotában!

Fordulat állt be a nagybeteg Balázs Fecó állapotában!

Döb­be­ne­tes az ered­mény!

Az éne­kes­nek kü­lön­le­ges ame­ri­kai gyógy­szer­rel eny­hí­tik a be­teg­ség okozta pa­na­szait, döb­be­ne­tes az ered­mény!

Csoda! Felépült, és visszatérhet a legendás magyar énekes

Csoda! Felépült, és visszatérhet a legendás magyar énekes

Ba­lázs Fecó nem volt jó bőr­ben az utóbbi idő­ben...

Ba­lázs Fecó nem volt jó bőr­ben az utóbbi idő­ben, hi­szen két élet­mentő szív­mű­té­ten is át kel­lett esnie.

Nem hiszed el hol tér vissza a betegeskedő zenész

Nem hiszed el hol tér vissza a betegeskedő zenész

Öt hónap ki­ha­gyás és kény­szer­pi­henő után egy öröm­teli ese­mé­nyen, ba­rátja es­kü­vő­jén tér vissza Ba­lázs Fecó.

Öt hónap ki­ha­gyás és kény­szer­pi­henő után egy öröm­teli ese­mé­nyen, ba­rátja es­kü­vő­jén tér vissza Ba­lázs Fecó, hajón fog fel­lépni.

Három értágítót helyeztek Balázs Fecó szervezetébe!

Három értágítót helyeztek Balázs Fecó szervezetébe!

Szín­pad­ról egy­előre nem is ál­mod­hat.

A ze­nész je­len­leg szi­gorú ágy­nyu­ga­lomra van ítélve, szín­pad­ról egy­előre nem is ál­mod­hat.

Úgy tűnik, nagy a baj Balázs Fecóval

Úgy tűnik, nagy a baj Balázs Fecóval

Ba­rá­tai, ze­nész­tár­sai ag­gód­nak az éne­ke­sért, szur­kol­nak fel­épü­lé­séért.

Ba­rá­tai, ze­nész­tár­sai ag­gód­nak az éne­ke­sért, aki egyik pil­la­nat­ról a má­sikra je­len­tette be, hogy le­mondja min­den kon­cert­jét.

Életveszélyes állapota ellenére sem lassít Balázs Fecó

Életveszélyes állapota ellenére sem lassít Balázs Fecó

Nem tanul a hi­bá­i­ból Ba­lázs Fecó, pedig élet­ve­szé­lyes ál­la­pota miatt ítél­ték szi­gorú ágy­nyu­ga­lomra. To­vábbra is pörög, ügye­ket intéz.

Nem tanul a hi­bá­i­ból Ba­lázs Fecó, pedig élet­ve­szé­lyes ál­la­pota miatt ítélte szi­gorú ágy­nyu­ga­lomra or­vosa, még­sem nem pihen.

Egészségi állapota miatt lemondta koncertjeit a Kossuth-díjas énekes

Egészségi állapota miatt lemondta koncertjeit a Kossuth-díjas énekes

Egy Fa­ce­book be­jegy­zés­ben tu­datta dön­té­sét.

Egy Fa­ce­book be­jegy­zés­ben tu­datta min­denki ked­venc éne­kese, hogy a meg­rom­lott egész­ség­ügyi ál­la­pota miatt ha­tá­ro­zat­lan időre le­mondta az összes fel­lé­pé­sét.

Kórházba került Balázs Fecó! Túlhajszolta magát!

Kórházba került Balázs Fecó! Túlhajszolta magát!

Újra meg kel­lett ope­rálni a szí­vét.

A Kos­suth-díjas mű­vész ko­rábbi szív­mű­tétje után azon­nal re­pü­lőre szállt, hogy részt ve­gyen 11 ál­lo­má­sos ame­ri­kai tur­né­ján. Most újra meg kel­lett ope­rálni.

Somló feleségénél buliztak a Beat Generáció nagyjai

Somló feleségénél buliztak a Beat Generáció nagyjai

A Kos­suth-díjas mű­vészt mé­lyen meg­érin­tette ba­rátja el­vesz­tése. A régi idők­ről em­lé­ke­zett meg a Ri­post­nak.

A Kos­suth-díjas mű­vészt mé­lyen meg­érin­tette ba­rátja el­vesz­tése. A régi idők­ről em­lé­ke­zett meg a Ri­post­nak.

Életmentő műtéten esett át a Kossuth-díjas zenész!

Életmentő műtéten esett át a Kossuth-díjas zenész!

Ko­szo­rúér­mű­tétje volt Ba­lázs Fe­có­nak.

Ko­ráb­ban szív­rit­mus­­za­var miatt fe­küdt kés alá, most pedig ko­szo­rúér­mű­tétje volt a nép­szerű ze­nész­nek.

Nehezen viseli kényszerpihenőjét Balázs Fecó

Nehezen viseli kényszerpihenőjét Balázs Fecó

Túl­haj­szolta magát. Or­vosa fi­gyel­mez­tette, pi­he­nésre van szük­sége. Ott­honi lá­ba­do­zá­sá­ról me­sélt a Ri­post­nak.

Túl­haj­szolta magát. Or­vosa fi­gyel­mez­tette, pi­he­nésre van szük­sége. Ott­honi lá­ba­do­zá­sá­ról me­sélt a Ri­post­nak.

Életmentő műtétet hajtottak végre a magyar zenészen!

Életmentő műtétet hajtottak végre a magyar zenészen!

A szíve miatt kór­házba ke­rült.

Szív­rit­mus­za­var miatt kór­házba ke­rült Ba­lázs Fecó, akin ve­szé­lyes be­avat­ko­zást haj­tot­tak végre. A ze­nész már jól van, az ame­ri­kai tur­né­jára ké­szül.