Balázs Andrea

Túl a 40-en ült vissza az iskolapadba a magyar színésznő

Túl a 40-en ült vissza az iskolapadba a magyar színésznő

Ba­lázs Andi a vő­le­gé­nyé­vel, Gá­bor­ral kar­öltve tanul. Nem is akár­mit! A Ri­post­nak el­me­sélte.

Ba­lázs Andi a vő­le­gé­nyé­vel, Gá­bor­ral kar­öltve tanul. Nem is akár­mit! A Ri­post­nak el­me­sélte.

Hasonlóság: népszerű mesefigurának öltözött a magyar sztár

Döbbenetes hasonlóság: népszerű mesefigurának öltözött a magyar sztár

A szí­nésznő tur­néra indul a szín­da­rab­bal, ami a le­gen­dás ma­gyar rajzfilm­so­ro­zat adap­tá­ci­ója.

Így emlékeznek Csernobilra a magyar sztárok

Így emlékeznek Csernobilra a magyar sztárok

33 évvel ez­előtt Prip­jaty vá­ro­sá­ból egy eddig is­me­ret­len el­len­ség kez­dett ter­jesz­kedni Eu­rópa fe­lett...

33 évvel ez­előtt Prip­jaty vá­ro­sá­ból egy eddig is­me­ret­len el­len­ség kez­dett ter­jesz­kedni Eu­rópa fe­lett...

Nincs túl jól: lemondta előadásait a magyar színésznő

Nincs túl jól: lemondta előadásait a magyar színésznő

Ba­lázs Andi a kö­zös­ségi ol­da­lán tu­datta a rossz hírt a ra­jon­gó­i­val.

Ba­lázs Andi a kö­zös­ségi ol­da­lán tu­datta a rossz hírt a ra­jon­gó­i­val.

Sosem felejti ezt a sértést a magyar színésznő

Sosem felejti ezt a sértést a magyar színésznő

Andi már gya­korló szí­nész volt, ami­kor egy próba köz­ben olyas­mit mond­tak neki, amit még ma sem dol­go­zott fel.

Andi már gya­korló szí­nész volt, ami­kor egy próba köz­ben olyas­mit mond­tak neki, amit még ma sem dol­go­zott fel tel­je­sen.

Balázs Andi: Szerettük egymást, de itt volt az idő, hogy elbúcsúzzunk

Balázs Andi: Szerettük egymást, de itt volt az idő, hogy elbúcsúzzunk

A szí­nésznő egy évvel ez­előtt dön­tött úgy, hogy ideje lenne sza­kí­ta­nia a tíz éve tartó szen­ve­dé­lyé­vel, mert nem tesz jót neki.

Egy éve hagyta el káros szenvedélyét a magyar színésznő

Egy éve hagyta el káros szenvedélyét a magyar színésznő

Éve­ken át hó­dolt szen­ve­dé­lyé­nek...

Andi éve­ken át hó­dolt káros szen­ve­dé­lyé­nek és végül se­gít­ség nél­kül sza­ba­dult meg tőle vég­le­ge­sen.

Hatalmas boldogság: mindenki gratulált Balázs Andinak

Hatalmas boldogság: mindenki gratulált Balázs Andinak

A szí­nésznő és sze­relme, Gábor már 17 éve alkot egy párt. Bol­dog­sá­gu­kat most a ra­jon­gók­kal is meg­osz­tot­ták.

A szí­nésznő és sze­relme, Gábor már 17 éve alkot egy párt. Bol­dog­sá­gu­kat most a ra­jon­gók­kal is meg­osz­tot­ták.

Családi dráma: ezért lett pánikbeteg Balázs Andi

Családi dráma: ezért lett pánikbeteg Balázs Andi

A szí­nésznő a Ri­post­nak me­sélt élete egyik leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról és édes­anyja el­vesz­té­sé­ről.

A szí­nésznő a Ri­post­nak me­sélt élete egyik leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról!

Romantika helyett munka: Így ünneplik a magyar sztárok a Valentin-napot

Romantika helyett munka: Így ünneplik a magyar sztárok a Valentin-napot

Több­sé­gük­nek csak este lesz ide­jük egy kis össze­bú­jásra.

Több­sé­gük­nek csak este lesz ide­jük egy kis össze­bú­jásra.

Együtt ünnepelt Sári Évi és Balázs Andi

Együtt ünnepelt Sári Évi és Balázs Andi

Évit imá­dott ku­tyája, Ropi is el­kí­sérte a ju­bi­le­umi elő­adást kö­vető par­tira.

Évit imá­dott ku­tyája, Ropi is el­kí­sérte a ju­bi­le­umi elő­adást kö­vető fo­ga­dásra.

Újévi fogadalmak: ezeket ígérték a sztárok 2019-re

Újévi fogadalmak: ezeket ígérték a magyar sztárok 2019-re

Nézd meg, mit vál­lalt az új évben Tilla, Ru­bint Réka, il­letve Sári Évi! S tudd meg, ki az, aki a múlt évben min­den fo­ga­dal­mát be­tar­totta!

Nézd meg, mit vál­lalt az új évben Tilla, Ru­bint Réka, il­letve Sári Évi! S tudd meg, ki az a nép­szerű, sokak ar­cára mo­solyt csaló szí­nésznő, aki a múlt évben három fo­ga­dal­mat is tett, s mind­egyi­ket si­ker­rel be­tar­totta!

Megható, amit Balázs Andi tett: két életet mentett meg

Megható, amit Balázs Andi tett: két életet mentett meg

Kü­lö­nös meg­le­pe­tés érte ka­rá­csony­kor a szí­nész­nőt és ked­ve­sét. Cso­dá­la­tos dön­tést hoz­tak!

Kü­lö­nös meg­le­pe­tés érte ka­rá­csony­kor a szí­nész­nőt és ked­ve­sét. Cso­dá­la­tos dön­tést hoz­tak! Azóta nyolcan van­nak a fal­ká­ban.

Mi történhetett? Egyedül tölti az estéit Balázs Andi

Mi történhetett? Párja nélkül tölti az estéit Balázs Andi

Ked­vese he­lyét már el­fog­lal­ták.

Ked­vese he­lyét már el­fog­lal­ták há­zi­ál­la­tai.

Aggasztó, nagyon nincs jól Balázs Andi

Aggasztó, nagyon nincs jól Balázs Andi

A Csak show és más semmi zsű­ri­tagja ágy­nak esett. Kú­rál­nia kell magát.

A Csak show és más semmi zsű­ri­tagja ágy­nak esett. Kú­rál­nia kell magát.

Szörnyű családi tragédia nyomasztja a tv2 sztárját

Szörnyű családi tragédia nyomasztja a tv2 sztárját

Vé­gig­nézte nő­vére ha­lá­lát...

Ba­lázs Andi mára el­fo­gadta, hogy ször­nyű tra­gé­dia em­lé­ké­vel kell élnie, a szí­nésznő még kis­lány volt, ami­kor vé­gig­nézte nő­vére ha­lá­lát...

Dráma a színházban: Rosszul lett egy néző Balázs Andi darabja közben

Dráma a színházban: Rosszul lett egy néző Balázs Andi darabja közben

Ko­moly pszi­chés ha­tást gya­ko­rol a né­zőkre.

Ko­moly pszi­chés ha­tást gya­ko­rol a né­zőkre.

Meztelenül üzent a kádból Balázs Andi!

Meztelenül üzent a kádból Balázs Andi!

Intim hely­szí­nen vett fel vi­deót.

A Csak show és más semmi jö­vendő zsű­ri­tagja egy intim hely­szí­nen vett fel vi­deót, és üzent a ma­gyar zenei világ két fe­ne­gye­re­ké­nek.

Komoly döntést hozott: örökbe fogadott Balázs Andi

Komoly döntést hozott: örökbe fogadott Balázs Andi

Itt van az első fotó.

A Csak show és más semmi új­don­sült zsű­ri­tagja fotót is meg­osz­tott az új csa­lád­ta­gok­ról.

Természetfölötti: így beszélget Bajor Imrével a színésznő

Természetfölötti: így beszélget Bajor Imrével a színésznő

Min­den fel­lé­pése előtt be­szél meg­bol­do­gult kol­lé­gá­i­hoz és az édes­any­já­hoz is.

Min­den fel­lé­pése előtt be­szél meg­bol­do­gult kol­lé­gá­i­hoz és az édes­any­já­hoz is.

Sokat sejtető vallomás a magyar színésznőtől: "Ül a felhőn egy baba"

Sokat sejtető vallomás a magyar színésznőtől: "Ül a felhőn egy baba"

A szí­nésznő és ked­vese egy ideje már gon­dol­kod­nak a gyer­mek­vál­la­lá­son. Las­san tény­leg ér­ke­zik a bol­dog­ság?

A szí­nésznő és ked­vese egy ideje már gon­dol­kod­nak a gyer­mek­vál­la­lá­son.

Megmutatta, kivel osztja meg az ágyát Kasszás Erzsi

Megmutatta, kivel osztja meg az ágyát Kasszás Erzsi

Ba­lázs Andi intim fotót posz­tolt.

A Kasszás Er­zsi­ként egy­csa­pásra or­szá­go­san is­mertté vált Ba­lázs Andi intim fotót posz­tolt.

Bármire képesek: Reklámokban hódítanak a magyar sztárok

Bármire képesek: Reklámokban hódítanak a magyar sztárok

Van az a pénz, ami­ért az em­ber­nek "kor­pá­so­dik a haja" - ez a le­gen­dás mon­dás Pro­kopp Dóra mű­sor­ve­ze­tő­től szár­ma­zik.

Titkos szülinapi bulijáról árul el részleteket a népszerű magyar színésznő

Titkos szülinapi bulijáról árul el részleteket a népszerű magyar színésznő

Ba­lázs And­rea 40 éves lett. Hat­van ember ün­ne­pelte a szí­nész­nőt.

Ba­lázs And­rea 40 éves lett. Hat­van ember ün­ne­pelte a szí­nész­nőt, aki min­den­ki­től sze­mé­lyes aján­dé­kot ka­pott.

Testalkata miatt kap durva beszólásokat Balázs Andi

Testalkata miatt kap durva beszólásokat Balázs Andi

Ba­lázs Andi nem bánja, ha ki­be­szé­lik, de sze­rinte jobb, ha min­denki ma­gá­val fog­lal­ko­zik.

Ba­lázs Andi nem bánja, ha ki­be­szé­lik, de sze­rinte jobb, ha min­denki ma­gá­val fog­lal­ko­zik.

Nagy örömhírt jelentett be Balázs Andi, mindenki gratulált

Nagy örömhírt jelentett be Balázs Andi, mindenki gratulált

Zá­po­roz­tak a ra­jon­gói gra­tu­lá­ciók a szí­nésznő Fa­ce­book-ol­da­lán.

Balázs Andi őszinte vallomása: jöhet a baba

Balázs Andi bevallotta, mi az, amire még az esküvőnél is jobban vágyik

A szí­nésznő sze­retne már anya lenni.

A szí­nész­nő­nek há­rom­szor is meg­kér­ték a kezét. Ám van, amire még job­ban vá­gyik...

Sírva nevetős, Kasszás Erzsi Győzikéből csinált viccet

Sírva nevetős, Kasszás Erzsi Győzikéből csinált viccet

Ba­lázs And­rea ez­út­tal Gás­pár Győző bő­rébe bújt. Az ala­kí­tást látva biz­to­san min­denki ne­vetni kezd...

Ba­lázs And­rea ez­út­tal Gás­pár Győző bő­rébe bújt. Az ala­kí­tást látva biz­to­san min­denki ne­vetni kezd...

Eldöntötte Balázs Andi, jöhet a baba

Eldöntötte Balázs Andi, jöhet a baba

A Nagy Duett győz­tese már ti­zen­hat éve alkot egy párt ked­ve­sé­vel, Gá­bor­ral, aki­vel már a csa­lád­ala­pí­tás is na­pi­ren­den van.

A Nagy Duett győz­tese már ti­zen­hat éve alkot egy párt ked­ve­sé­vel, Gá­bor­ral, aki­vel már a csa­lád­ala­pí­tás is na­pi­ren­den van.

Egymást segítik lelkileg A Nagy Duett győztesei

Egymást segítik lelkileg A Nagy Duett győztesei

Osz­toz­nak egy­más fáj­dal­má­ban is, hi­szen mind­ket­ten na­gyon korán néz­tek szembe a fel­dol­goz­ha­tat­lan­nal...

Osz­toz­nak egy­más fáj­dal­má­ban is, hi­szen mind­ket­ten na­gyon korán néz­tek szembe a fel­dol­goz­ha­tat­lan­nal...

Hatalmas meglepetés, ez a páros nyerte meg A Nagy Duettet!

Hatalmas meglepetés, ez a páros nyerte meg A Nagy Duettet!

Négy páros küz­dött a nézők ke­gye­i­ért.

A TV2 mű­so­rá­ban va­sár­nap négy páros küz­dött a nézők ke­gye­i­ért, most ki­de­rült, nyolc hét után kik bi­zo­nyul­tak a leg­jobb­nak.

Elképesztő fotó került elő a TV2 sztárjáról

Elképesztő fotó került elő a TV2 sztárjáról

A Nagy Duett dön­tőse ezzel a retro fény­kép­pel han­go­ló­dik va­sár­napra.

A Nagy Duett dön­tőse ezzel a retro fény­kép­pel han­go­ló­dik a va­sár­nap es­tére, ami­kor Majka slá­ge­rét énekli majd part­ne­ré­vel.

Hiába próbálkoznak, nem jön össze a gyerek Balázs Andinak

Hiába próbálkoznak, nem jön össze a gyerek Balázs Andinak

Már na­gyon vá­gyik egy ba­bára.

A Nagy Duett sztárja már na­gyon vá­gyik egy közös ba­bára a sze­rel­mé­vel. Évek óta rajta van­nak az ügyön.

Erre tényleg nem számítottunk, vele tölti éjszakáit a TV2 sztárja

Erre tényleg nem számítottunk, vele tölti éjszakáit a TV2 sztárja

A Nagy Duett anyák napi mű­so­rá­ban min­den­kit meg­rí­ka­tott Hor­váth Tomi és Ba­lázs Andi elő­adása.

Beteg gyermekekkel tettek csodát sztárjaink

Beteg gyermekekkel tettek csodát sztárjaink

Idén is sztá­rok sora tett meg min­dent annak ér­de­ké­ben, hogy mo­solyt csal­ja­nak a gyer­kő­cök ar­cára.

Idén is sztá­rok sora tett meg min­dent annak ér­de­ké­ben, hogy mo­solyt csal­ja­nak a kór­ház­ban ke­zelt gyer­kő­cök ar­cára a Szi­vár­vány Gyer­mek­na­pon.

Hoppá, öt pasival kavart egyszerre a TV2 sztárja

Hoppá, öt pasival kavart egyszerre a TV2 sztárja

Nem szé­gyel­lős a ma­gyar szí­nésznő.

Még a nézők is si­kí­tot­tak A Nagy Duett stú­di­ó­já­ban, ami­kor öt szexi férfi­val tán­colt a nép­szerű szí­nésznő. Ba­lázs Andi hozta a for­má­ját, nem jött za­varba.

Ezt akarják a férfiak A Nagy Duett sztárjától

Ezt akarják a férfiak A Nagy Duett sztárjától

Ba­lázs And­rea olyan­nak fo­gadja el magát, ami­lyen.

Ba­lázs And­rea olyan­nak fo­gadja el magát, ami­lyen, és úgy tűnik, ez a férfi­ak­nak is bejön.

Szívszorító fotó, élő adásban sírta el magát A Nagy Duett sztárpárja!

Szívszorító fotó, élő adásban sírta el magát A Nagy Duett sztárpárja!

A két ver­senyző meg­in­dító dalt adott elő.

A két ver­senyző meg­in­dító dalt adott elő, nem is meg­lepő, hogy a pro­duk­ció után mind­ket­ten el­ér­zé­ke­nyül­tek.

Szívszorító videó, kamerák előtt sírta el magát A Nagy Duett sztárja

Szívszorító videó, kamerák előtt sírta el magát A Nagy Duett sztárja

El­pi­tye­re­dett a pró­bán A Nagy Duett ver­seny­zője. Nehéz fel­adat előtt áll.

El­pi­tye­re­dett a pró­bán A Nagy Duett ver­seny­zője. Nehéz fel­adat előtt áll.

Nézz be a kulisszák mögé: ők szurkolnak A Nagy Duett versenyzőinek!

Nézz be a kulisszák mögé: ők szurkolnak A Nagy Duett versenyzőinek!

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak hí­res­sé­gei mö­gött ko­moly hát­or­szág áll, töb­ben szá­mít­hat­nak a sze­ret­teik je­len­lé­tére a stú­di­ó­ban is.

Nézd vissza A Nagy Duett győztes produkcióját

Nézd vissza A Nagy Duett győztes produkcióját

Be­húz­ták az első adást...

A sztár­pár pro­duk­ci­ója után per­ce­kig zú­gott a taps a TV2 stú­di­ó­já­ban. Be is húz­ták az első adást.

Intim titkok, szakítás után talált vissza párjához a TV2 sztárja

Intim titkok, szakítás után talált vissza párjához a TV2 sztárja

A filmbe illő ro­mánc egy há­zi­bu­li­ban in­dult, ám a kri­ti­kus­nak szá­mító 7. évben hir­te­len min­den meg­vál­to­zott.

A filmbe illő ro­mánc egy há­zi­bu­li­ban in­dult, ám a kri­ti­kus­nak szá­mító 7. évben hir­te­len min­den meg­vál­to­zott.

Elege van Kasszás Erzsiből, teljesen átalakul a színésznő

Elege van Kasszás Erzsiből, teljesen átalakul a színésznő

Az or­szág­szerte is­mert szí­nésznő tel­je­sen új sze­rep­ben pró­bál­hatja ki magát a TV2 show-jában.

Az or­szág­szerte is­mert szí­nésznő tel­je­sen új sze­rep­ben pró­bál­hatja ki magát a TV2 show-jában.

Nem semmi: Bemutatta feleségének új párját Horváth Tamás

Nem semmi: Bemutatta feleségének új párját Horváth Tamás

Még csak most de­rült ki, hogy egy párt al­kot­nak, ennek el­le­nére már jól is­me­rik egy­más csa­lád­ját.

Ursulaként kérték meg Kasszás Erzsi kezét

Ursulaként kérték meg Kasszás Erzsi kezét

Meg­ható tör­té­ne­tet me­sélt...

Szí­nésznő elő­adás után nem kap­hat szebb bókot egy sze­relmi val­lo­más­nál, de And­re­á­val még ennél is sok­kal több tör­tént.

Örök barátságot kötöttek A Nagy Duett sztárjai

Örök barátságot kötöttek A Nagy Duett sztárjai

A páros olyan egy­sé­get alkot, ami igen­csak hasz­nos lehet az or­szág ked­venc show-mű­so­rá­ban. Már most tud­ják, hogy ennek lesz foly­ta­tása.

A páros olyan egy­sé­get alkot, ami igen­csak hasz­nos lehet az or­szág ked­venc show-mű­so­rá­ban. Már most tud­ják, hogy ennek lesz foly­ta­tása.