Azurák Csaba

Magabiztosan nyert a TV2

Magabiztosan nyert a TV2

A tel­jes la­kos­ság kö­ré­ben is maga mögé uta­sí­totta ver­seny­tár­sait.

Csü­tör­tök este az I/I Azu­rák Csa­bá­val saját sáv­já­ban a tel­jes la­kos­ság kö­ré­ben is maga mögé uta­sí­totta ver­seny­tár­sait.

Büntetésből öltöztették szoknyába Azurák Csabát

Büntetésből öltöztették szoknyába Azurák Csabát

Azu­rák Csaba korán meg­ta­nulta tisz­telni a nőket, de a mód­szert, ami­vel ezt el­ér­ték nála, túl­zás­nak tartja.

Azu­rák Csaba korán meg­ta­nulta tisz­telni a nőket, de a mód­szert, ami­vel ezt el­ér­ték nála, túl­zás­nak tartja.

Tabuk nélkül vallott a szereposztó díványról Ónodi Eszter

Tabuk nélkül vallott a szereposztó díványról Ónodi Eszter

Azu­rák Csaba a sze­xu­á­lis zak­la­tás­ról kér­dezte, Ónodi Esz­ter el­árulta saját ta­pasz­ta­la­tait.

Azu­rák Csaba a sze­xu­á­lis zak­la­tás­ról kér­dezte, Ónodi Esz­ter el­árulta saját ta­pasz­ta­la­tait.

Szilágyi János megrázó vallomása: Belátható közelségben van a halál

Szilágyi János megrázó vallomása: Belátható közelségben van a halál

A le­gen­dás té­vést túl a nyolc­va­non egyre in­kább fog­lal­koz­tatja az el­mú­lás.

A le­gen­dás té­vést túl a nyolc­va­non egyre in­kább fog­lal­koz­tatja az el­mú­lás.

Régi kedvencek újra a tévében

Régi kedvencek újra a tévében

Nagy nevek vissza­té­rése és át­iga­zo­lása jel­lemzi az el­múlt idő­sza­kot.

Nagy nevek vissza­té­rése és át­iga­zo­lása jel­lemzi az el­múlt idő­sza­kot a te­le­ví­ziók háza táján.

Hamarosan startol Azurák Csaba új műsora

Hamarosan startol Azurák Csaba új műsora

Újra a TV2 mű­so­rán lesz lát­ható.

Több hír fel­röp­pent arról, hogy Azu­rák Csaba az ATV-hez iga­zol, de új TV2-es mű­so­rá­val erre rá­cá­fol.

Élete fordulópontjáról vallott Azurák Csaba!

Élete fordulópontjáról vallott Azurák Csaba!

A mű­sor­ve­zető tíz hónap ki­ha­gyás után tért vissza a TV2 kép­er­nyő­jére, ahol új mű­sor­ral bi­zo­nyít­hat. Azóta be­töl­tötte a negy­ve­net, és a csa­lád­jára is több ideje ju­tott.

A mű­sor­ve­zető tíz hónap ki­ha­gyás után tért vissza a TV2 kép­er­nyő­jére, ahol új mű­sor­ral bi­zo­nyít­hat. Azóta be­töl­tötte a negy­ve­net, és a csa­lád­jára is több ideje ju­tott.

Mi történik? Kérdéses Azurák Csaba sorsa!

Mi történik? Kérdéses Azurák Csaba sorsa!

Egye­lőre még sem­mit sem lehet tudni arról, miért nem in­dult el idő­ben Azu­rák Csaba mű­sora! Mi lesz a nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­vel?

Egye­lőre még sem­mit sem lehet tudni arról, miért nem in­dult el idő­ben Azu­rák Csaba mű­sora! Mi lesz a nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­vel?

Most derült ki: Azurák Csaba visszatér a TV2 képernyőjére

Most derült ki: Azurák Csaba visszatér a TV2 képernyőjére

A nép­szerű tévés új mű­sora feb­ruár ele­jén indul, és épp olyan lesz, mint ami­lyenre min­dig is vá­gyott.

Új mű­sora feb­ruár ele­jén indul, és épp olyan lesz, mint ami­lyenre min­dig is vá­gyott.

Új szerepben tér vissza a képernyőre Azurák Csaba

Új szerepben tér vissza a képernyőre Azurák Csaba

Egy év után tel­je­sült az álma.

A mű­sor­ve­zető álma közel egy év ter­vez­ge­tés után vált va­lóra.

Váratlan fordulat a TV2-nél: Rég nem látott műsorvezető tér vissza

Váratlan fordulat a TV2-nél: Rég nem látott műsorvezető tér vissza

Vál­to­zá­son men­nek át a csa­torna mű­so­rai, a nézők pedig vissza­kap­nak egy sze­re­tett mű­sor­ve­ze­tőt.

Hátborzongató átok ül az Argo 2. szereplőin

Hátborzongató átok ül az Argo 2. szereplőin

Az Argo má­so­dik ré­szé­nek sze­rep­lői közül alig akad olyan, aki­vel ne tör­tént volna va­lami tra­gi­kus vagy meg­rázó a for­ga­tás óta.

Az Argo má­so­dik ré­szé­nek sze­rep­lői közül alig akad olyan, aki­vel ne tör­tént volna va­lami tra­gi­kus vagy meg­rázó a for­ga­tás óta.

Várkonyi Andi is távozik a Tényekből

Várkonyi Andi is távozik a Tényekből

Hi­va­ta­lo­san még nem je­len­tet­ték be, de egyes for­rá­sok ál­lít­ják, Azu­rák Csaba után Vár­ko­nyi And­rea is ki­száll a Té­nyek­ből. Ál­lí­tó­lag mind­ket­ten a fel­tá­madó Nap­ló­ban kap­nak he­lyet.

Hi­va­ta­lo­san még nem je­len­tet­ték be, de egyes for­rá­sok ál­lít­ják, Azu­rák Csaba után Vár­ko­nyi And­rea is ki­száll a Té­nyek­ből. Ál­lí­tó­lag mind­ket­ten a fel­tá­madó Nap­ló­ban kap­nak he­lyet.

Kitört az átigazolási láz! A konkurensnél tűnnek fel kedvenc sztárjaink

Kitört az átigazolási láz! A konkurensnél tűnnek fel kedvenc sztárjaink

A Ri­post össze­gyűj­tötte azo­kat a nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­ket, akik hir­te­len hagy­ták el ad­digi mun­ka­he­lyü­ket.

Egyes kollégák Gönczi Gábor ellen fordultak

Egyes kollégák Gönczi Gábor ellen fordultak

Nem lehet könnyű most Gönczi Gá­bor­nak lenni.

Nem lehet könnyű most Gönczi Gá­bor­nak lenni, hi­szen a kö­vet­kező né­hány hét­ben úgy kell be­jár­nia az RTL Klubba, hogy a fo­lyo­só­kon rosszalló te­kin­te­tek vizs­lat­ják, és össze­súg­nak a háta mö­gött.

Váratlan fordulat a Gönczi Gábor, Azurák Csaba cserében

Váratlan fordulat a Gönczi Gábor, Azurák Csaba cserében

Azu­rák Csaba meg­szó­lalt a hí­rek­kel kap­cso­lat­ban, és kö­zölte, hogy nem Gönczi Gábor fúrta ki.

Azurák Csaba bakija világhírű lett!

Azurák Csaba bakija világhírű lett!

Kétes di­cső­sé­get szer­zett ma­gá­nak Azu­rák Csaba.

Kétes di­cső­sé­get szer­zett ma­gá­nak Azu­rák Csaba azzal a pil­la­nat­tal, ami­kor ok­tó­ber­ben úgy ke­rült adásba, hogy nem szá­mí­tott rá.

Átverték Várkonyi Andreát a kollégái

Átverték Várkonyi Andreát a kollégái

Va­ló­szí­nű­leg a leg­vá­rat­la­nabb módon kö­szön­töt­ték fel.

Va­ló­szí­nű­leg a leg­vá­rat­la­nabb módon kö­szön­töt­ték fel kol­lé­gái a szü­li­na­pos hír­adóst, Vár­ko­nyi And­reát. Aki mit sem sej­tett az át­ve­rés­ből.

Andor Éva Azurák Csaba miatt távozott a TV2-től

Andor Éva Azurák Csaba miatt távozott a TV2-től

A Blikk in­for­má­ciói sze­rint Azu­rák Csaba me­nesz­tette Andor Évát a Té­nyek­ből. A hír­adós már­cius vége óta tar­tott ettől, akkor küld­ték el a csa­tor­ná­tól fő­szer­kesztő pár­ját.

A Blikk in­for­má­ciói sze­rint Azu­rák Csaba me­nesz­tette Andor Évát a Té­nyek­ből.