Arató Gergely

Kétszínű és hazug a DK és az MSZP

Kétszínű és hazug a DK és az MSZP

Kor­mány­zá­suk alatt el­vet­tek a kor­mány­tiszt­vi­se­lők­től egy­havi bért.

Gyur­csányék és a szo­ci­a­lis­ták kor­mány­zá­suk alatt el­vet­tek a kor­mány­tiszt­vi­se­lők­től egy­havi bért, évekre be­fa­gyasz­tot­ták az eleve ala­csony bé­re­i­ket és több ezret még ut­cára is tet­tek kö­zü­lük.

Volner: A Jobbik jelenleg is egy náci párt

Volner: A Jobbik jelenleg is egy náci párt

El­ha­tá­ro­ló­dik régi ön­ma­gá­tól, és ki­je­len­té­se­i­től Gyön­gyösi Már­ton - mondta a Job­bik frak­ció­ve­ze­tője az Or­szág­gyű­lés hét­fői ülés­nap­ján.

Megint ellógta a munkanapját az ellenzék

Megint nem dolgozott az ellenzék

Ismét ott­hagy­ták a par­la­men­tet.

Ismét ott­hagyta a par­la­men­tet az el­len­zék, és el­ha­tá­roz­ták, hogy a Nyug­díj­fo­lyó­sító Fő­igaz­ga­tó­ság­hoz vo­nul­nak hét­főn, mert ott be­ve­zet­ték a napi 9 órás mun­ka­időt.