Angela Merkel

Akár már az idén végleg nyugdíjba küldhetik Angela Merkelt

Akár már az idén végleg nyugdíjba küldhetik Angela Merkelt

A CDU ko­rábbi frak­ció­ve­ze­tője sze­rint a kor­mány nem éli meg a jövő évet.

A CDU ko­rábbi frak­ció­ve­ze­tője sze­rint a kor­mány nem éli meg a jövő évet.

El van ragadtatva a migránspaktumtól Merkel mutti

El van ragadtatva a migránspaktumtól Merkel mutti

Kép­te­len el­is­merni, hogy té­ve­dett.

Kép­te­len el­is­merni, hogy ha­tal­ma­sat té­ve­dett, ezért ma is a mig­rá­ció elő­nye­i­ről és az uniós or­szá­gok "kö­te­les­sé­ge­i­ről" papol Ang­ela Mer­kel német kan­cel­lár.

Aggasztó fejlemények Angela Merkel sorsát illetően

Aggasztó fejlemények Angela Merkel sorsát illetően

Egy hét­tel a május 26-i EP-vá­lasz­tás után két­na­pos ülés meg­ren­de­zé­sé­ről dön­tött a CDU ve­ze­tő­sége.

Egy hét­tel a május 26-i EP-vá­lasz­tás után két­na­pos ülés meg­ren­de­zé­sé­ről dön­tött a CDU ve­ze­tő­sége.

Orbán Viktor: Imádkozunk a tragédia áldozataiért

Orbán Viktor: Imádkozunk a madeirai tragédia áldozataiért

Le­vél­ben nyil­vá­ní­totta rész­vé­tét a mi­nisz­ter­el­nök a német kan­cel­lár­nak a Ma­dei­rán tör­tént busz­bal­eset miatt.

Le­vél­ben nyil­vá­ní­totta rész­vé­tét a mi­nisz­ter­el­nök a német kan­cel­lár­nak.

Merkel asszony, ezt a cikket olvassa el!

Merkel asszony, ezt a cikket olvassa el!

A Focus nevű nép­szerű német hír­por­tál Ang­ela Mer­kel kan­cel­lár fi­gyel­mébe ajánlja azt a cik­ket, amely a ta­valy au­gusz­tusi, Chem­nitz­ben tör­tént gyil­kos­ság hát­te­rét dol­gozza fel.

Egy német hír­por­tál Ang­ela Mer­kel kan­cel­lár fi­gyel­mébe ajánlja azt a cik­ket, amely a ta­valy au­gusz­tusi, Chem­nitz­ben tör­tént gyil­kos­ság hát­te­rét dol­gozza fel.

Muszlim kancellárról vizionál a CDU-s politikus

Muszlim kancellárról vizionál a CDU-s politikus

Brink­haus el­kép­zel­he­tő­nek tartja.

Ralph Brink­haus, a CDU és CSU közös frak­ció­ve­ze­tője el­kép­zel­he­tő­nek tartja, hogy 2030-ra musz­lim kan­cel­lárja le­gyen Né­met­or­szág­nak.

Hidegen hagyta Merkeléket a terroristák miatti figyelmeztetés

Hidegen hagyta Merkeléket a terroristák miatti figyelmeztetés

A na­pok­ban je­le­nik meg Né­met­or­szág­ban dr. Ste­fan Mei­ning ter­ror­szak­értő könyve, mely­nek már a címe is so­kat­mondó...

Meglepő helyre küldte a migránsokat az olasz belügyminiszter

Meglepő helyre küldte a migránsokat az olasz belügyminiszter

Róma és Val­letta is meg­ta­gadta annak a német nem ál­lami szer­ve­zet (NGO) ha­jó­já­nak a ki­kö­té­sét, amely 64 mig­ránst men­tett ki egy gu­mi­csó­nak­ból.

Róma és Val­letta is meg­ta­gadta annak a német nem ál­lami szer­ve­zet (NGO) ha­jó­já­nak a ki­kö­té­sét, amely 64 mig­ránst men­tett ki egy gu­mi­csó­nak­ból. Mat­teo Sal­vini olasz bel­ügy­mi­nisz­ter sze­rint a ha­jó­nak Né­met­or­szág­ban kell ki­köt­nie.

Brüsszel akkor is hazudik, ha igazat mond

Brüsszel akkor is hazudik, ha igazat mond

Na­gyon pisz­kálja a cső­rét az unió bal­li­be­rá­lis kö­re­i­nek a ma­gyar kor­mány pla­kát­kam­pá­nya.

Na­gyon pisz­kálja a cső­rét az unió bal­li­be­rá­lis kö­re­i­nek a ma­gyar kor­mány pla­kát­kam­pá­nya. A brüsszeli - nem is na­gyon tit­kolt - mig­ráns­párti ter­ve­ket fel­táró üze­net igaz­sá­gát pró­bál­ják ta­gadni, de a té­nyek bi­zony ma­kacs dol­gok. Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság szó­vi­vője ál­hí­re­ket em­le­get.

A bevándorlók szerint Franciaország hamarosan muszlimmá válik

A bevándorlók szerint Franciaország hamarosan muszlimmá válik

Ang­ela Mer­kel mig­ráns­po­li­ti­kája ve­zet­he­tett a Bre­xit­hez?

Ang­ela Mer­kel mig­ráns­po­li­ti­kája ve­zet­he­tett a Bre­xit­hez?

Angela Merkel pártja elkezdte feldolgozni a Mutti által okozott traumákat

Angela Merkel pártja elkezdte feldolgozni a Mutti által okozott traumákat

Már négy éve annak, hogy ki­rob­bant Eu­ró­pá­ban a mig­rá­ciós vál­ság. Mer­kel örök­sé­gét nem lesz rövid idő fel­dol­gozni...

Orbán Viktor: Meg kell várni az európai polgárok döntését

Orbán Viktor: Meg kell várni az európai polgárok döntését

Min­den nagy dön­tés­sel meg kell várni a má­jusi eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tást, az eu­ró­pai pol­gá­rok dön­té­sét - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

V4-Merkel csúcstalálkozó Pozsonyban

V4-Merkel csúcstalálkozó Pozsonyban

Orbán Vik­tor csü­tör­tö­kön Po­zsonyba uta­zik, ahol részt vesz a vi­seg­rádi or­szá­gok kor­mány­fői és Ang­ela Mer­kel német kan­cel­lár csúcs­ta­lál­ko­zó­ján.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök csü­tör­tö­kön Po­zsonyba uta­zik, ahol részt vesz a vi­seg­rádi or­szá­gok kor­mány­fői és Ang­ela Mer­kel német kan­cel­lár csúcs­ta­lál­ko­zó­ján - kö­zölte Ha­vasi Ber­ta­lan, a Mi­nisz­ter­el­nöki Saj­tó­iro­dát ve­zető he­lyet­tes ál­lam­tit­kár.

Ő váltja a vezető pozícióban Angela Merkelt

Ő váltja a vezető pozícióban Angela Merkelt

A Ke­resz­tény­de­mok­rata Unió 1001 de­le­gáltja meg­sza­vazta a CDU új párt­el­nö­két.

A Ke­resz­tény­de­mok­rata Unió 1001 de­le­gáltja meg­sza­vazta a CDU új párt­el­nö­két.

Merkel ma távozik, ők a lehetséges utódok

Merkel ma távozik, ők a lehetséges utódok

A német kan­cel­lár ok­tó­ber­ben je­len­tette be, hogy nem kíván újra in­dulni.

A német kan­cel­lár ok­tó­ber­ben je­len­tette be, hogy nem kíván újra in­dulni pártja el­nöki tiszt­sé­géért. Ma a kong­resszus 1001 de­le­gáltja dönt arról, hogy ki kö­veti a Mut­tit a párt élén.

Egy korszak vége: Angela Merkel pénteken leköszön pártja éléről

Egy korszak vége: Angela Merkel pénteken leköszön pártja éléről

A német Ke­resz­tény­de­mok­rata Unió (CDU) 1001 de­le­gáltja még a héten új párt­el­nö­köt vá­laszt. Töb­ben is meg­szó­lal­tak.

Rémület a levegőben: bajba került Merkel gépe, lemondta a találkozót

Rémület a levegőben: bajba került Merkel gépe, lemondta a találkozót

A G20-as csúcs­ta­lál­ko­zóra tar­tott a po­li­ti­kus, de fel­szál­lás után egy órá­val vissza kel­lett for­dul­nia.

Gerhard Schröder szerint a előrehozott választásokat rendeznek jövőre

Gerhard Schröder szerint a nyár elején előrehozott választásokat rendeznek

Né­met­or­szág­ban nagy erők­kel ke­resi Ang­ela Mer­kel utód­ját. Iz­gal­mas esé­lyes­ről be­szél­nek.

Egyre többen mondanak ellent Angela Merkelnek

Egyre többen mondanak ellent Angela Merkelnek

A Mer­kel ve­zet­teCDU-ban is egyre töb­ben fe­je­zik ki nem­tet­szé­sü­ket a mig­rá­ciós pak­tum­mal kap­cso­lat­ban.

A Mer­kel ve­zet­teCDU-ban is egyre töb­ben fe­je­zik ki nem­tet­szé­sü­ket a mig­rá­ciós pak­tum­mal kap­cso­lat­ban.

Sordöntő kérdésről szavazhat Angela Merkel pártja

Sordöntő kérdésről szavazhat Angela Merkel pártja

A mig­rá­ciós pak­tum lehet a téma.

Jens Spahn az egyik leg­esé­lye­sebb je­lölt arra, hogy be­töltse Ang­ela Mer­kel meg­üre­sedő he­lyét a kor­mányzó CDU párt­el­nöki po­zí­ci­ó­já­ban.

Merkel számára kínos papírok kerültek elő

Merkel számára kínos papírok kerültek elő a múltból

Nem volt jogi aka­dá­lya annak, hogy 2015-ben le­zár­ják a ha­tá­ro­kat.

Azl elő­ke­rült tit­kos ira­tok sze­rint nem volt jogi aka­dá­lya annak, hogy 2015-ben, a mig­rá­ciós vál­ság kel­lős kö­ze­pén le­zár­ják a ha­tá­ro­kat a mig­rán­sok előtt.

Takarítónő jelmezbe öltözik szabadidejében Merkel lehetséges utódja

Takarítónő jelmezbe öltözik szabadidejében Merkel lehetséges utódja

Az 56 éves An­neg­ret Kramp-Kar­ren­ba­u­ert mini-Mer­kel­nek is szok­ták hívni.

Az 56 éves An­neg­ret Kramp-Kar­ren­ba­u­ert mini-Mer­kel­nek is szok­ták hívni.

Merkel utódja leszámolna a Mutti menekültpolitikájával

Merkel utódja leszámolna a Mutti menekültpolitikájával

Ang­ela Mer­kel a hét ele­jén be­je­len­tette, hogy nem je­löl­teti magát újra a párt­el­nöki tiszt­ségre.

Ang­ela Mer­kel a hét ele­jén be­je­len­tette, hogy nem je­löl­teti magát újra a párt­el­nöki tiszt­ségre.

Milliárdokkal tömi ki Berlin a Soros-szervezetek zsebét

Milliárdokkal tömi ki Berlin a Soros-szervezetek zsebét

Két év alatt 3,6 mil­lió euró...

Két év alatt 3,6 mil­lió eurós tá­mo­ga­tást adott a német állam Soros György kö­zeli szer­ve­ze­tek­nek. A mig­ráns­ba­rát német kor­mány ki­tett ma­gáért.

Titanicnak csúfolják Angela Merkel pártját, karnyújtásnyira a jéghegy!

Titanicnak csúfolják Angela Merkel pártját, karnyújtásnyira a jéghegy!

Ang­ela Mer­kel pártja, a CDU to­vábbra is me­re­dek lej­tőn van a nép­sze­rű­ségi szá­mo­kat el­nézve.

Angela Merkel visszavonulót fújt! Nem indul többet pártja elnöki tisztségéért

Angela Merkel visszavonulót fújt! Nem indul többet pártja elnöki tisztségéért

Az el­nök­ség­nek már be is je­len­tette...

Ang­ela Mer­kel német kan­cel­lár nem indul el ismét a Ke­resz­tény­de­mok­rata Unió (CDU) el­nöki tiszt­sé­géért a párt de­cem­beri kong­resszu­sán, német saj­tó­ér­te­sü­lé­sek sze­rint ezt pártja el­nök­ségi ülé­sén je­len­tette be.

A szakadék szélén: Merkel ellenfelei felfedték magukat

A szakadék szélén: Merkel ellenfelei felfedték magukat

Ang­ela Mer­kel párt­ján belül egyre na­gyobb a kan­cel­lár el­leni el­len­ál­lás és fe­szült­ség...

Ang­ela Mer­kel párt­ján belül egyre na­gyobb a kan­cel­lár el­leni el­len­ál­lás és fe­szült­ség...

Úgy viselkedett Angela Merkel, mint egy sértődött kisgyerek

Úgy viselkedett Angela Merkel, mint egy sértődött kisgyerek

El­fo­gyott a le­vegő Ang­ela Mer­kel körül! Saját pártja 13 év után el­tá­vo­lí­totta a leg­bi­zal­ma­sabb em­be­rét...

Angela Merkel még idén megbukhat!

Merkel még idén megbukhat! Decemberben pártkongresszust tartanak

Meg­le­pe­tésre el­bukta a frak­ció­ve­zető-vá­lasz­tást Mer­kel fő bi­zal­masa.

Nagy meg­le­pe­tésre a héten el­bukta a frak­ció­ve­zető-vá­lasz­tást Ang­ela Mer­kel fő bi­zal­masa.

Súlyos memóriazavarban szenvedhet Angela Merkel

Súlyos memóriazavarban szenvedhet Angela Merkel

Mer­kel már kiáll a ma­gyar ke­rí­tés mel­lett, de nem min­dig volt ez így.

Ang­ela Mer­kel az el­múlt he­tek­ben több­ször is ki­állt a déli ha­tár­sza­ka­szon épí­tett ma­gyar ke­rí­tés mel­lett. A kan­cel­lár úgy em­lék­szik, hogy ő sosem bí­rálta a ha­tár­zá­rat és emi­att Orbán Vik­tort.

Angela Merkel kifulladt! Vérfrissítésre kellene

Angela Merkel kifulladt! Vérfrissítésre lenne szükség

A Német Sza­bad­de­mok­rata Párt ve­ze­tője sze­rint a kan­cel­lár po­li­ti­kai ér­te­lem­ben ki­ful­ladt...

A Német Sza­bad­de­mok­rata Párt ve­ze­tője sze­rint a kan­cel­lár po­li­ti­kai ér­te­lem­ben ki­ful­ladt, és szí­ve­sen egyez­tetne egy új ko­a­lí­ció lét­re­ho­zá­sá­ról, de csak abban az eset­ben, ha Ang­ela Mer­kel vissza­vo­nul.

Újabb fordulat a gyilkossági ügyben, Angela Merkel Chemnitzbe siet

Újabb fordulat a gyilkossági ügyben, Angela Merkel Chemnitzbe siet

A német édes­apa ügyé­ben újabb gya­nú­sí­tot­tat keres a rend­őr­ség.

A Chem­nitz­ben meg­gyil­kolt 35 éves német édes­apa ügyé­ben újabb gya­nú­sí­tot­tat keres a rend­őr­ség.

Kelet-Németországban már lázadoznak Merkel ellen

Kelet-Németországban már lázadoznak Merkel ellen

Az Ang­ela Mer­kel ve­zette CDU-val hó­nap­ról hó­napra elé­ge­dett­le­neb­bek a kelet-né­met­or­szági em­be­rek.

Autópálya melletti plakát borzolja az idegeket

Autópálya melletti plakát borzolja az idegeket

"Mer­kel­nek men­nie kell!"

Egy Szí­ri­á­ban szü­le­tett görög be­ván­dorló óri­ás­mo­li­nót fe­szí­tett ki az A4-es német au­tó­pá­lya mel­lett lévő cé­gé­nek te­lep­he­lyére.

Azt suttogják, hogy ez a nő válthatja Merkelt Németország élén

Azt suttogják, hogy ez a nő válthatja Merkelt Németország élén

A plety­kák ko­moly­nak tűn­nek...

Három hét­tel ez­előtt ren­dez­ték meg a világ leg­be­fo­lyá­so­sabb em­be­re­i­nek közös ta­lál­ko­zó­ját...

Donald Trump a Twitteren akarja megbuktatni Merkelt?

Donald Trump a Twitteren akarja megbuktatni Merkelt?

Sokan pon­to­san tud­ják, hogy Do­nald Trump és Ang­ela Mer­kel vi­szo­nya nem túl fel­hőt­len.

Sokan pon­to­san tud­ják, hogy Do­nald Trump és Ang­ela Mer­kel vi­szo­nya nem túl fel­hőt­len.

Képtelenség Angela Merkellel együtt dolgozni - állítja nagy ellenfele

Képtelenség Angela Merkellel együtt dolgozni - állítja nagy ellenfele

Ang­ela Mer­kel azon dol­go­zik, hogy egy rend­kí­vüli csúcs­ta­lál­ko­zót hoz­zon össze. Mi lesz ebből?!

Angela Merkel bukása még sosem volt ilyen közel

Merkel bukása még sosem volt ilyen közel

Szinte múlt idő­ben írnak Mer­kel­ről.

A német lapok több­sége már szinte múlt idő­ben ír Ang­ela Mer­kel kan­cel­lár­sá­gá­ról. A né­me­tek vé­le­mé­nye egy­ér­telmű: a "Mutti" már csak pa­pí­ron Né­met­or­szág ve­ze­tője.

Párton belüli felkelés tört ki Merkel ellen! Új választások jöhetnek

Párton belüli felkelés tört ki Merkel ellen! Új választások jöhetnek

Egyre éle­sebb Ang­ela Mer­kel kan­cel­lár és Horst Se­e­ho­fer bel­ügy­mi­nisz­ter vi­tája.

Egyre éle­sebb Ang­ela Mer­kel kan­cel­lár és Horst Se­e­ho­fer vi­tája.

Megdöbbentő jelentés: Merkel tudta, hogy bukás lesz a migránspolitkája

Megdöbbentő jelentés: Merkel tudta, hogy bukás lesz a migránspolitkája

Ezek nem ma­rad­hat­nak kö­vet­kez­mé­nyek nél­kül.

Ezek nem ma­rad­hat­nak kö­vet­kez­mé­nyek nél­kül.

A nép újra ellentmondott Merkelnek migrációs ügyben

A nép újra ellentmondott Merkelnek migrációs ügyben

Horst Se­e­ho­fer német bel­ügy­mi­nisz­ter sza­vai nagy vitát vál­tot­tak ki a német bel­po­li­ti­ká­ban.

Orbán Viktor: át akarják préselni, gyötörni rajtunk az új migráns-szabályokat

Orbán Viktor: át akarják préselni, nyomni, gyötörni rajtunk az új szabályokat

A mi­nisz­ter­el­nök az EU-csúcs előtti par­la­menti ülés után je­lent­ke­zett be a Fa­ce­boo­kon.

Karl Lagerfeld: utálom Angela Merkelt

Karl Lagerfeld: utálom Angela Merkelt

A német szár­ma­zású iko­ni­kus di­vat­ter­vező, Karl La­ger­feld azt ál­lítja, hogy tel­jes szí­vé­ből utálja ha­zája kan­cel­lár­ját, Ang­ela Mer­kelt.

A német szár­ma­zású iko­ni­kus di­vat­ter­vező, Karl La­ger­feld azt ál­lítja, hogy szív­ből utálja ha­zája kan­cel­lár­ját, Ang­ela Mer­kelt, és vissza­adja német ál­lam­pol­gár­sá­gát, ha nem vál­to­zik az or­szág me­ne­kült­po­li­ti­kája.

Migránsokat érintő kérdésben támadták hátba Angela Merkelt

Migránsokat érintő kérdésben támadták hátba Angela Merkelt

Horst Se­e­ho­fer, Né­met­or­szág új­don­sült bel­ügy­mi­nisz­tere ke­mény in­ter­jút adott a német Bild című na­pi­lap­nak.

Horst Se­e­ho­fer, Né­met­or­szág új­don­sült bel­ügy­mi­nisz­tere ke­mény in­ter­jút adott a német Bild­nek.

Angela Merkel váratlanul beismerte, amit eddig tagadott

Angela Merkel váratlanul beismerte, amit eddig tagadott

Nyíl­tan be­szélt a no-go zó­nák­ról.

Szij­jártó Péter ma­gyar kül­ügy­mi­nisz­ter még 2016-ban be­szélt a nyu­gat-eu­ró­pai no-go zó­nák­ról...

Merkelnek mennie kell - skandálta a tömeg Cottbusban

Merkelnek mennie kell - skandálta a tömeg Cottbusban

Ötez­ren vo­nul­tak ut­cára.

Az el­múlt hó­na­pok­ban rend­sze­ressé vál­tak a né­me­tek és a mig­rán­sok kö­zötti erő­sza­kos össze­csa­pá­sok a 100 ezer fős Cott­bus vá­ro­sá­ban.

Allah akbar! Angela Merkelre támadt az utcán egy afgán migráns

Allah akbar! Angela Merkelre támadt az utcán egy afgán migráns

Egy afgán szár­ma­zású mig­ráns akart a német kan­cel­lárra tá­madni.

A rend­őr­ség köz­lése sze­rint egy afgán szár­ma­zású mig­ráns akart a német kan­cel­lárra tá­madni. Az Allah ak­bart (Allah a leg­na­gyobb) üvöltő férfit az utolsó pil­la­nat­ban si­ke­rült le­fog­nia a biz­ton­sá­gi­ak­nak.

Merkel hibája taszítja a romlásba Németországot

Merkel hibája taszítja a romlásba Németországot

Újabb ke­mény kri­ti­kát ka­pott a német kan­cel­lár: egy brit tör­té­nész sze­rint a mig­rá­ciós po­li­ti­ká­já­val nem csak a saját kar­ri­er­jét vágta el.

Újabb ke­mény kri­ti­kát ka­pott a német kan­cel­lár: egy brit tör­té­nész sze­rint a mig­rá­ciós po­li­ti­ká­já­val nem csak a saját kar­ri­er­jét vágta el, hanem a ma is­mert Né­met­or­szág jö­vő­jét is.

Nem tudom, mennyi pénzt ad Merkel mama! Én csak megyek a bankba

Nem tudom, mennyi pénzt ad Merkel mama! Én csak megyek a bankba

Egy szír mig­ráns két fe­le­sé­gét is maga után vi­hette Né­met­or­szágba.

Egy szír mig­ráns két fe­le­sé­gét is maga után vi­hette Né­met­or­szágba.

Az új bajor miniszterelnökkel meggyűlhet Merkel baja

Az új bajor miniszterelnökkel meggyűlhet Merkel baja

A Bajor Ke­resz­tény­szo­ci­á­lis Unió (CSU) ham­va­zó­szer­dán meg­tar­totta Pas­sa­u­ban az ilyen­kor szo­ká­sos éves párt­ren­dez­vé­nyét.

Fél napon múlt Angela Merkel sorsa?

Fél napon múlt Angela Merkel sorsa?

Lars Kling­beil sza­vai még sok ga­li­bát okoz­hat­nak...

A Német Szo­ci­ál­de­mok­rata Párt (SPD) fő­tit­kára, Lars Kling­beil olyas­mit mon­dott va­sár­nap, ami na­gyon nem tetsz­he­tett Mer­kel­nek.

Mi lesz itt? Ez a tejfelesszájú akarja megbuktatni Angela Merkelt

Mi lesz itt? Ez a tejfelesszájú akarja megbuktatni Angela Merkelt

Egy 28 éves tej­fe­les­szájú am­bi­ci­ó­zus fi­a­tal akarja meg­buk­tatni a világ leg­na­gyobb ha­tal­má­val ren­del­kező asszo­nyát.

Lagerfeld: nem lehet zsidókat megölni, majd az ellenségeiket beengedni

Lagerfeld: nem lehet zsidókat megölni, majd az ellenségeiket beengedni

A di­vat­ter­vező egy fran­cia be­szél­ge­tős mű­sor­ban mondta el nem túl hí­zelgő vé­le­mé­nyét a német kan­cel­lár­ról.

Németországban nem biztonságos nőnek lenni

Németországban nem biztonságos nőnek lenni

A német nagy­vá­ro­sok ut­cáin már a ret­te­gés az úr, a nők bár­mi­kor sze­xu­á­lis zak­la­tás ál­do­za­tává vál­hat­nak.

A német nagy­vá­ro­sok ut­cáin már a ret­te­gés az úr, a nők bár­mi­kor sze­xu­á­lis zak­la­tás ál­do­za­tává vál­hat­nak.

Nagy bajban van Merkel, nehéz hetek várnak rá

Nagy bajban van Merkel, nehéz hetek várnak rá

Az egész világ Né­met­or­szágra fi­gyel.

Az egész világ Né­met­or­szágra fi­gyel: Ang­ela Mer­kel egy hetet adott ma­gá­nak arra, hogy egy po­li­ti­kai egyez­ség­gel ki­rántsa az or­szá­gát a vál­ság­ból.

"A fiam vére a te kezeden szárad!" - Merkelre támadt a gyászoló anya

"A fiam vére a te kezeden szárad!" - Merkelre támadt a gyászoló anya

Ke­mény kri­ti­kát ka­pott Mer­kel a ber­lini ter­ror­tá­ma­dás első év­for­du­ló­ján: az egyik ál­do­zat anyja őt hi­báz­tatja a fia ha­lá­láért.

Jó hír a magyaroknak, ezt intézheti el Merkel

Jó hír a magyaroknak, ezt intézheti el Merkel

To­vábbi két évig lehet még az EU tagja az Egye­sült Ki­rály­ság - így pedig még több kül­földi mun­ka­vál­laló nyer­het jogot arra, hogy a Bre­xit után is az or­szág­ban ma­rad­jon.

To­vábbi két évig lehet még az EU tagja az Egye­sült Ki­rály­ság - így pedig még több kül­földi mun­ka­vál­laló ma­rad­hat az or­szág­ban a Bre­xit után.

Merkel mama, nyisd ki az ajtókat!

Merkel mama, nyisd ki az ajtókat!

Mint­egy 150 ember gyűlt össze At­hén­ban a német nagy­kö­vet­ség előtt. A tün­te­tés lé­nyege az volt, hogy mi­ha­ma­rabb Né­met­or­szágba me­hes­se­nek.

Mint­egy 150 ember gyűlt össze At­hén­ban a német nagy­kö­vet­ség előtt. A tün­te­tés lé­nyege az volt, hogy mi­ha­ma­rabb Né­met­or­szágba me­hes­se­nek.

Ez lett volna a választások végeredménye, ha Merkel nem indul

Ez lett volna a választások végeredménye, ha Merkel nem indul

Bár az Ang­ela Mer­kel ve­zette CDU meg­nyerte a német vá­lasz­tá­so­kat, az ered­ménnyel még­sem elé­ge­det­tek sokan.

Merkelnek könyörög a dzsihádista feleség

Merkelnek könyörög a dzsihádista feleség

Nadja Ra­ma­dan még 2014-ben hagyta el Szí­ri­áért Né­met­or­szá­got.

A 31 éves Nadja Ra­ma­dan még 2014-ben hagyta el Szí­ri­áért Né­met­or­szá­got, hogy csat­la­koz­has­son az Isz­lám Ál­lam­hoz. Mos­tanra rá­jött, hogy még­is­csak jobb lenne neki Ham­burg­ban.

Angela Merkelt csúnyán elkezdték fúrni a háttérben

Angela Merkelt csúnyán elkezdték fúrni a háttérben

A CDU-nak fel kell dol­goz­nia a múlt hét­végi alsó-szász­or­szági tar­to­má­nyi vá­lasz­tá­son el­szen­ve­dett ve­re­sé­get.

A héten ven­nék kez­de­tü­ket a ko­a­lí­ciós tár­gya­lá­sok Né­met­or­szág­ban. Az Ang­ela Mer­kel ve­zette CDU-nak azon­ban fel kell dol­goz­nia a múlt hét­végi alsó-szász­or­szági tar­to­má­nyi vá­lasz­tá­son el­szen­ve­dett ve­re­sé­get. Egye­sek sze­rint már csak jö­vőre ala­kul­hat meg az új kor­mány.

Miért bűntették meg a keletiek ennyire Merkelt?

Miért bűntették meg a keletiek ennyire Merkelt?

A múlt va­sár­napi német vá­lasz­tá­sok­nak sok ta­nul­sága volt. Az egyik leg­na­gyobb meg­döb­be­nést az okozta...

A múlt va­sár­napi német vá­lasz­tá­sok­nak sok ta­nul­sága volt. Az egyik leg­na­gyobb meg­döb­be­nést az okozta...

Ha Merkel a liberálisokkal szövetkezik, halott vagyok!

Francia elnök: Ha Merkel a liberálisokkal szövetkezik, halott vagyok!

Egész Eu­rópa lé­leg­zet­vissza­fojtva fi­gyelte a va­sár­napi német vá­lasz­tá­so­kat.

Az álompártól retteg Európa

Az álompártól retteg Európa

Mer­kel győ­zel­mé­nek fran­cia kol­lé­gája, Em­ma­nuel Mac­ron örül a leg­job­ban.

Már hi­va­ta­los, hogy Ang­ela Mer­kel nyerte a német vá­lasz­tá­so­kat - ennek pedig va­ló­szí­nű­leg fran­cia kol­lé­gája, Em­ma­nuel Mac­ron örül a leg­job­ban. A ket­tős ko­moly ter­ve­ket sző.

Így mentené meg Macron az EU-t

Így mentené meg Macron az EU-t

Am­bi­ci­ó­zus ter­ve­ket szőtt a fran­cia elnök arra, ho­gyan le­hetne meg­erő­sí­teni újra az Eu­ró­pai Uniót. Ahhoz, hogy ter­veit siker ko­ro­názza, egy erős Ang­ela Mer­kelre lesz szük­sége.

Am­bi­ci­ó­zus ter­ve­ket szőtt a fran­cia elnök arra, ho­gyan le­hetne meg­erő­sí­teni újra az Eu­ró­pai Uniót. Ahhoz vi­szont, hogy ter­veit siker ko­ro­názza, egy kulcs­sze­rep­lőre lesz szük­sége: egy erős Ang­ela Mer­kelre.

Gyerekkori fotójával kampányol Merkel

Gyerekkori fotójával kampányol Merkel

A fi­nisbe ér a német vá­lasz­tási kam­pány, de Mer­kelék még be­dob­ták az utolsó bom­bá­ju­kat: a há­rom­éves, mo­soly­gós Ang­ela ké­pé­vel pró­bál­nak még több sza­va­zót meg­nyerni.

A fi­nisbe ér a német vá­lasz­tási kam­pány, de Mer­kelék még be­dob­ták az utolsó bom­bá­ju­kat: a há­rom­éves, mo­soly­gós Ang­ela ké­pé­vel pró­bál­nak még több sza­va­zót meg­nyerni a CDU-nak.

Kormány nélkül marad Németország?

Kormány nélkül marad Németország?

Az már szinte nem is kér­dés, hogy Ang­ela Mer­kel nyeri a német vá­lasz­tá­so­kat - az vi­szont annál in­kább, hogy kivel fog kor­mányt ala­kí­tani.

Az már szinte nem is kér­dés, hogy Ang­ela Mer­kel nyeri a német vá­lasz­tá­so­kat - az vi­szont annál in­kább, hogy kivel fog kor­mányt ala­kí­tani.

Merkel bármennyi bevándorlót befogadna?

Merkel bármennyi bevándorlót befogadna?

A szö­vet­sé­ge­sek felső ha­tárt akar­nak.

Az Ang­ela Mer­kel ve­zette CDU párt­test­vére, a bajor CSU el­nöke to­vábbra is sze­retné, ha felső ha­tárt ve­zet­né­nek be a mig­rán­sok be­fo­ga­dá­sát il­le­tően.

Ezért nem örül Merkel a Brexitnek

Ezért nem örül Merkel a Brexitnek

Az arany­to­jást tojó tyúk tá­vo­zik az EU-ból a bri­tek sze­mé­lyé­ben.

Az arany­to­jást tojó tyúk tá­vo­zik az EU-ból a bri­tek sze­mé­lyé­ben - Ang­ela Mer­kel pedig olyan prob­lé­má­val szem­be­sül, amire nincs jó meg­ol­dás.

40 ezer új migránst akar évente az ENSZ, Merkel bőszen bólogat

40 ezer új migránst akar évente az ENSZ, Merkel bőszen bólogat

Át­for­má­ló­dik Eu­rópa ar­cu­lata.

A mig­rán­sok eköz­ben tel­je­sen át­for­mál­ják Eu­rópa kul­tu­rá­lis ar­cu­la­tát.

Európa haldoklik, és erről Brüsszel tehet

Európa haldoklik, és erről Brüsszel tehet

Rövid időn belül két igen erős bí­rá­la­tot ka­pott Brüs­szel mig­ráns­po­li­ti­kája.

Rövid időn belül két igen erős bí­rá­la­tot ka­pott Brüs­szel mig­ráns­po­li­ti­kája: Bill Gates sze­rint az át­gon­do­lat­lan nagy­lel­kű­ség lett a kon­ti­nens veszte, az ola­szok a se­gít­ség hi­á­nyára pa­nasz­kod­nak.

Merkelék az élen, a szocialisták mindent bukhatnak

Merkelék az élen, a szocialisták mindent bukhatnak

Azt ál­lít­ják a szo­ci­a­lis­ták, hogy nin­csen pánik a párt­ban, pedig a fel­mé­ré­sek sze­rint erre min­den okuk meg­lenne...

Azt ál­lít­ják a szo­ci­a­lis­ták, hogy nin­csen pánik a pár­ton belül, pedig a fel­mé­ré­sek sze­rint erre min­den okuk meg­lenne...

Hatalmas változás: ő a világ új ura

Hatalmas változás: ő a világ új ura

Ang­ela Mer­kel éve­ken át várta, hogy egy erős szö­vet­sé­ges emel­ked­jen fel.

Ang­ela Mer­kel éve­ken át várta, hogy egy erős szö­vet­sé­ges emel­ked­jen fel, de most úgy tűnik, az ifjú fran­cia titán, Em­ma­nuel Mac­ron nem kér a német kan­cel­lár­ból.

Új álompár vezetheti sikerre Európát

Új álompár vezetheti sikerre Európát

Meg­le­he­tő­sen na­gyok az el­vá­rá­sok...

Em­ma­nuel Mac­ron fran­cia elnök már pár nap­pal a meg­nyert vá­lasz­tá­sok után Né­met­or­szágba uta­zott Ang­ela Mer­kel német kan­cel­lár­hoz.

Merkel fenyegetőzik: ennek ára van, és fizetni fogtok!

Merkel fenyegetőzik: ennek ára van, és fizetni fogtok!

Ha Mayék le akar­ják zárni a ha­tá­ra­i­kat az uniós ál­lam­pol­gá­rok előtt, akkor azért sú­lyos árat kell fi­zet­niük!

Ha Mayék le akar­ják zárni a ha­tá­ra­i­kat az uniós ál­lam­pol­gá­rok előtt, sú­lyos árat kell fi­zet­niük!

Orbán Viktor kemény beszédétől hangosak a német lapok

Orbán Viktor kemény beszédétől hangosak a német lapok

Né­met­or­szág két ve­zető na­pi­lapja, a Bild és a Welt is nagy ter­je­de­lem­ben fog­lal­ko­zik Orbán Vik­tor be­szé­dé­vel.

Né­met­or­szág két ve­zető na­pi­lapja is nagy ter­je­de­lem­ben fog­lal­ko­zik Orbán Vik­tor be­szé­dé­vel.

Török elnök: Németország tárt karokkal várja a terroristákat

Török elnök: Németország tárt karokkal várja a terroristákat

A török elnök dur­ván vissza­szólt Mer­kel­nek, mi­u­tán a német kan­cel­lár kri­ti­zálni merte a török saj­tó­sza­bad­ság el­leni lé­pé­se­ket.

Az osztrákok is beleszálltak Merkelbe

Az osztrákok is beleszálltak Merkelbe

Egyre töb­ben te­szik szóvá ag­gá­lya­i­kat a Mer­kel-féle me­ne­kült­po­li­tika miatt.

Egyre töb­ben te­szik szóvá ag­gá­lya­i­kat a Mer­kel -éle me­ne­kült­po­li­tika miatt. Most az oszt­rák kül­ügy­mi­nisz­ter szólt be...

Angela Merkelt kezelésbe vették a Volkswagen szerelői

Angela Merkelt kezelésbe vették a Volkswagen szerelői

De­cem­ber el­se­jén je­lent meg elő­ször a ka­ri­ka­tú­rá­i­ról el­hí­re­sült Char­lie Hebdo sza­ti­ri­kus lap német száma.

De­cem­ber el­se­jén je­lent meg elő­ször a ka­ri­ka­tú­rá­i­ról el­hí­re­sült Char­lie Hebdo sza­ti­ri­kus lap német száma, ami­vel egy­ből be­le­száll­tak Mer­kelbe.

Hazugságok és trükkök amelyekkel a migránsok megússzák a kitoloncolást

Hazugságok és trükkök amelyekkel a migránsok megússzák a kitoloncolást

Né­met­or­szág­ban ki­vá­lóan mű­kö­dik a ka­mu­zás.

Né­met­or­szág­ban ki­vá­lóan mű­kö­dik a ka­mu­zás.

Országokat sodort bajba Merkel migránspolitikája, állítja egy brit lap

Országokat sodort bajba Merkel migránspolitikája, állítja egy brit lap

Tö­me­ge­ket bá­to­rí­tott, hogy kel­je­nek át ten­ge­ren és szá­raz­föl­dön, ez pedig ve­szély­nek tette ki őket.

Világbotrány: Hitlerként ábrázolják Merkelt!

Világbotrány: Hitlerként ábrázolják Merkelt!

Kezd el­mér­ge­sedni a vi­szony.

Egyre in­kább úgy tűnik, hogy a német-török vi­szony kezd el­mér­ge­sedni. Ennek egyik jele, hogy a tö­rö­kök Hit­ler­ként áb­rá­zol­ták Mer­kelt.

Négyszáz terrorista lehet Németországban, emiatt Merkelt bírálják

Négyszáz terrorista lehet Németországban, emiatt Merkelt bírálják

Egyre töb­ben fúr­ják a kan­cel­lárt.

A kri­ti­kus han­gok már nem csak az el­len­zék­től ér­kez­nek, egyre töb­ben fúr­ják pár­ton belül a kan­cel­lárt.

Póniszőr cipőben hódít a brit kormányfő - ilyen egy komoly politikus?

Póniszőr cipőben hódít a brit kormányfő - ilyen egy komoly politikus?

The­resa May nem mon­dott le ked­venc pár­duc­min­tás to­pán­ká­já­ról.

The­resa May né­met­or­szági lá­to­ga­tása során sem mon­dott le ked­venc pár­duc­min­tás to­pán­ká­já­ról. Igen meg­le­pően fes­tett a ke­cses kis ma­gas­sarkú Ang­ela Mer­kel bum­fordi, lapos, fe­kete ci­pője mel­lett.

Kiáll Orbán Viktor mellett a biztonságpolitikai szakértő

Kiáll Orbán Viktor mellett a biztonságpolitikai szakértő

Na­gyot szólt a Bild Ze­i­tung írása.

Na­gyot szólt a Bild Ze­i­tung írása mely­ben Or­bánt hi­báz­tat­ják.

Angelina Jolie durván nekiment Merkelnek

Angelina Jolie durván nekiment Merkelnek

Éles hang­nem­ben kri­ti­zálta.

An­gel­ina Jolie éles hang­nem­ben kri­ti­zálta az Eu­ró­pai Unió ve­ze­tőit, köz­tük leg­in­kább Ang­ela Mer­kelt.

Nyílt lázadás Merkel ellen!

Nyílt lázadás Merkel ellen!

Már a saját pártja is szem­be­for­dult a német kan­cel­lár po­li­ti­ká­já­val.

Már a saját pártja is szem­be­for­dult a német kan­cel­lár me­ne­kült­po­li­ti­ká­já­val, sőt a kor­má­nyán be­lül­ről is tá­madni kezd­ték.