Andy Vajna

Mága Zoltán hegedült Andy Vajna Los Angeles-i búcsúztatóján - Fotók

Mága Zoltán hegedült Andy Vajna Los Angeles-i búcsúztatóján - Fotók

A vi­lág­hírű ma­gyar mű­vész is meg­hí­vást ka­pott Vajna Ka­li­for­ni­á­ban tar­tott szer­tar­tá­sára.

Szívszorító fotót osztott meg Andy Vajna temetéséről Vajna Tímea

Szívszorító fotót osztott meg Andy Vajna temetéséről Vajna Tímea

Az öz­vegy élete talán leg­ne­he­zebb idő­sza­kát éli át.

Az öz­vegy élete talán leg­ne­he­zebb idő­sza­kát éli át, az el­múlt egy hónap a gyász­ról és férje ma­gyar és ame­ri­kai bú­csúz­ta­tá­sá­ról szólt.

Felbukkant Andy Vajna első felesége: Cecilia megtörten nyilatkozott

Felbukkant Andy Vajna első felesége: Cecilia megtörten nyilatkozott

Ce­ci­lia Mong is ott lehet Andy Vajna Los An­ge­les-i bú­csúz­ta­tó­ján.

Ce­ci­lia Mong is ott lehet Andy Vajna Los An­ge­les-i bú­csúz­ta­tó­ján.

Dobó Kata: Andynek lesz egy hely a premieren

Dobó Kata: Andynek lesz egy hely a premieren

Fon­tos nap volt ez...

Fon­tos nap volt ez az el­sőfil­mes ren­dező szá­mára, hi­szen fő tá­ma­sza, Andy Vajna már nem mond­hatta el vé­le­mé­nyét az el­ké­szült al­ko­tás­ról.

Súlyos döntést hozott Vajna Tímea, teljesíti férje kérését

Súlyos döntést hozott Vajna Tímea, teljesíti férje kérését

Az öz­vegy a szí­vére hall­ga­tott.

Ki­de­rült, hogy Los An­ge­les­ben, a csa­ládja mel­lett is nyu­god­hat­nak Andy Vajna ham­vai. Az öz­vegy a szí­vére hall­ga­tott.

Kiderült, ekkor temetik el Andy Vajnát Amerikában

Kiderült, ekkor temetik el Andy Vajnát Amerikában

Andy Vajna ham­va­i­nak egy ré­szét Los An­ge­les­ben he­lye­zik örök nyu­ga­lomra.

Andy Vajna ham­va­i­nak egy ré­szét Los An­ge­les­ben he­lye­zik örök nyu­ga­lomra.

Hihetetlen, de erre készült halála előtt Andy Vajna

Hihetetlen, de erre készült halála előtt Andy Vajna

A pro­du­cer híres ba­rátja, a 73 éves Nagy Feró rán­totta le a lep­let az öt­let­ről.

A pro­du­cer híres ba­rátja, a 73 éves Nagy Feró rán­totta le a lep­let az öt­let­ről.

Csúnyán elbánt a Story magazin Vajna Timi gyászoló húgával

Csúnyán elbánt a Story magazin Vajna Timi gyászoló húgával

Sza­vak sin­cse­nek arra a bá­nás­módra, aho­gyan a ma­ga­zin szó sze­rint ki­pen­de­rí­tette a fi­a­tal fo­tóst.

Sza­vak sin­cse­nek arra a módra, aho­gyan a ma­ga­zin szó sze­rint ki­pen­de­rí­tette a fi­a­tal fo­tóst.

Spiritualitásba menekült a gyásztól összetört Vajna Tímea

Spiritualitásba menekült a gyásztól összetört Vajna Tímea

Min­dig van vele va­laki.

Ál­lí­tó­lag Andy Vajna ha­lála után újra egy­másra ta­lál­tak. Egy benn­fen­tes sze­rint az öz­vegy ál­landó fel­ügye­let alatt áll, min­dig van vele va­laki.

Eltemették Andy Vajnát, így zajlott a szertartás

Eltemették Andy Vajnát, így zajlott a szertartás

Csü­tör­tök dél­előtt több tucat au­tó­val ér­kez­tek a gyá­szo­lók a Fi­u­mei úti sír­kertbe, hogy végső bú­csút ve­gye­nek a vi­lág­hírű pro­du­cer­től.

Csü­tör­tök dél­előtt több tucat au­tó­val ér­kez­tek a gyá­szo­lók a Fi­u­mei úti sír­kertbe, hogy végső bú­csút ve­gye­nek a vi­lág­hírű pro­du­cer­től.

Újabb részletek Andy Vajna temetéséről, így készülnek a helyszínen

Újabb részletek Andy Vajna temetéséről, így készülnek a helyszínen

A 74 éves ko­rá­ban el­hunyt fil­mest a Fi­u­mei Úti Sír­kert­ben he­lye­zik örök nyu­ga­lomra csü­tör­tö­kön.

A 74 éves ko­rá­ban el­hunyt fil­mest a Fi­u­mei Úti Sír­kert­ben he­lye­zik örök nyu­ga­lomra csü­tör­tö­kön.

Részleges látogatási tilalom, ide temetik pontosan Andy Vajnát

Részleges látogatási tilalom, ide temetik pontosan Andy Vajnát

Csü­tör­tö­kön bú­csúz­tat­ják.

A Fi­u­mei Úti Sír­kert dol­go­zói már el­kezd­ték az elő­ké­szü­le­te­ket a csü­tör­töki bú­csúz­ta­tásra.

Egyedül Andy Vajna tudta, miben halt meg Bruce Lee, kiderült a titok

Egyedül Andy Vajna tudta, miben halt meg Bruce Lee, kiderült a titok

Éve­ken át csak ta­lál­gat­tak a ra­jon­gók, hogy miért kel­lett 32 éve­sen meg­hal­nia Bruce Lee-nek.

Andy Vajna temetésén barátja, Arnold Schwarzenegger mond beszédet

Andy Vajna temetésén barátja, Arnold Schwarzenegger mond beszédet

Ők nem csak kol­lé­gák vol­tak ugyanis, hanem majd­nem 30 évig na­gyon jó ba­rá­tok is.

Vajna Timi kiválasztotta Andy Vajna sírhelyét

Vajna Timi kiválasztotta Andy Vajna sírhelyét

Bu­da­pes­ten te­me­tik el a pro­du­cert.

Csü­tör­tö­kön, Bu­da­pes­ten te­me­tik el a ma­gyar film­pro­du­cert. A Fi­u­mei úti te­me­tő­ben lesz a végső nyug­he­lye.

"Nem múlik a fájdalom" - szerelmes képekkel emlékezett férjéről Vajna Tímea

"Nem múlik a fájdalom" - szerelmes képekkel emlékezett férjéről Vajna Tímea

Andy Vajna gyá­szoló öz­ve­gye szív­hez szóló üze­net­tel em­lé­ke­zett fér­jére.

Andy Vajna gyá­szoló öz­ve­gye szív­hez szóló üze­net­tel em­lé­ke­zett fér­jére.

Less be velünk Andy Vajna káprázatos otthonába!

Less be velünk Andy Vajna káprázatos otthonába!

Min­den igé­nyü­ket ki­elé­gí­tette.

A há­zas­pár 2013-ban köl­tö­zött be a négy­szin­tes, pazar ró­zsa­dombi vil­lába, ami min­den igé­nyü­ket ki­elé­gí­tette.

Ők voltak a legfontosabb nők Andy Vajna életében

Ők voltak a legfontosabb nők Andy Vajna életében

Ma­gán­éle­tét min­dig óvta.

Ma­gán­éle­tét min­dig óvta.

Kinevezték Andy Vajna utódját a rádiónál

Kinevezték Andy Vajna utódját a rádiónál

Meg­van, ki lett Se­bes­tyén Ba­lázs fő­nöke, mi­u­tán a ko­rábbi tu­laj­do­nos, Andy Vajna tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt.

Meg­van, ki lett Se­bes­tyén Ba­lázs fő­nöke, mi­u­tán a ko­rábbi tu­laj­do­nos, Andy Vajna tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt.

Sosem látott interjú Andy Vajnával, ezt mondta a kulisszák mögött!

Sosem látott interjú Andy Vajnával, ezt mondta a kulisszák mögött!

A vi­lág­hírű film­pro­du­cer ta­valy nyá­ron a Ter­mi­ná­tor for­ga­tá­sán járt.

A vi­lág­hírű film­pro­du­cer ta­valy nyá­ron a Ter­mi­ná­tor for­ga­tá­sán járt, ahol őszin­tén be­szélt a be­nyo­má­sa­i­ról.

Most jelentették be: itt temetik el Andy Vajnát

Most jelentették be: itt temetik el Andy Vajnát

Gu­lyás Ger­gely mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter árult el rész­le­te­ket a te­me­tés­ről.

Gu­lyás Ger­gely mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter árult el rész­le­te­ket a te­me­tés­ről.

Elképesztő történetet mesélt Andy Vajnáról a tévés

Elképesztő történetet mesélt Andy Vajnáról a tévés

Ká­rász Ró­bert egyik meg­ha­tá­rozó em­lé­két osz­totta meg a va­sár­nap el­hunyt üz­let­em­ber-pro­du­cer­ről.

Ká­rász Ró­bert egyik meg­ha­tá­rozó em­lé­két osz­totta meg a va­sár­nap el­hunyt üz­let­em­ber-pro­du­cer­ről.

Tragikusan elhunyt fia mellé temethetik Andy Vajnát

Tragikusan elhunyt fia mellé temethetik Andy Vajnát

Szü­lei és fia mellé te­met­he­tik.

Szü­lei és fia mellé te­met­he­tik Los An­ge­les­ben a va­sár­nap el­hunyt Andy Vaj­nát.

Ez elképesztő: Nem hinnéd, mit köszönhet a világ Andy Vajnának

Ez elképesztő: Nem hinnéd, mit köszönhet a világ Andy Vajnának

Andy Vajna a jég hátán is meg­élt.

Andy Vajna a jég hátán is meg­élt. Az a fajta ember volt, aki ki­ta­lált, majd meg­csi­nált bár­mit, ami­ben meg­látta a le­he­tő­sé­get.

Nem hiszed el, miben kérte Andy Vajna segítségét Arnold Schwarzenegger

Nem hiszed el, miben kérte Andy Vajna segítségét Arnold Schwarzenegger

A ma­gyar pro­du­cer sokak sze­rint út­törő volt a film­gyár­tás­ban.

A ma­gyar pro­du­cer sokak sze­rint út­törő volt a film­gyár­tás­ban.

Megható üzenettel búcsúzik elhunyt férjétől Vajna Tímea

Megható üzenettel búcsúzik elhunyt férjétől Vajna Tímea

Az öz­vegy a kö­zös­ségi ol­da­lán is meg­em­lé­ke­zett Andyről egy szív­hez szóló üze­net­tel.

Az öz­vegy a kö­zös­ségi ol­da­lán is meg­em­lé­ke­zett Andyről egy szív­hez szóló üze­net­tel.

Gyász, fáradtnak érezte magát halála előtt Andy Vajna

Gyász, fáradtnak érezte magát halála előtt Andy Vajna

Szom­bat este még ba­rá­tok­kal volt.

Andy Vajna szom­bat este még ba­rá­tok­kal va­cso­rá­zott, jó­kedve volt. Éj­szaka vagy haj­nal­ban tör­tén­he­tett a tra­gé­dia.

Szomorú üzenettel búcsúznak a sztárok Andy Vajnától

Szomorú üzenettel búcsúznak a sztárok Andy Vajnától

Va­sár­nap el­hunyt Andy Vajna.

Éle­té­nek 75. évé­ben hosszú be­teg­ség után bu­da­pesti ott­ho­ná­ban el­hunyt Andy Vajna va­sár­nap.

Most jött a hír, elhunyt Andy Vajna

Most jött a hír, elhunyt Andy Vajna

Hosszú be­teg­ség után bu­da­pesti ott­ho­ná­ban halt meg.

Hosszú be­teg­ség után bu­da­pesti ott­ho­ná­ban halt meg.

Oscar-esélyes a legújabb magyar animációs thriller

Oscar-esélyes a legújabb magyar animációs thriller

Na­gyon jó kri­ti­ká­kat ka­pott a mű.

A Ruben Brandt, a gyűjtő című film immár rajta van a 25-ös Oscar-lis­tán a Leg­jobb Egész­es­tés Ani­má­ció ka­te­gó­ri­á­ban. Fan­tasz­ti­kus lenne a siker.

Bagi Iván: A szilveszter a humor ünnepe

Bagi Iván: A szilveszter a humor ünnepe

Sok év­ti­ze­des ha­gyo­má­nya a hazai te­le­ví­zi­ó­zás­nak, hogy szil­vesz­ter nap­ján a hu­moré lesz a fő­sze­rep. Bagi Iván és Nacsa Oli­vér nagy do­básra ké­szül.

Sok év­ti­ze­des ha­gyo­má­nya a hazai te­le­ví­zi­ó­zás­nak, hogy szil­vesz­ter nap­ján a hu­moré lesz a fő­sze­rep.

Röpködtek a macikért a milliók

Röpködtek a macikért a milliók

Vi­lág­sztá­rok mac­kó­i­ért is folyt a licit, azon­ban a győz­tes ma­gyar lett.

Vi­lág­sztá­rok mac­kó­i­ért is folyt a licit, azon­ban a győz­tes mégis egy ma­gyar mű­vé­szé lett.

Andy Vajna bevallotta: Csellel vette rá a világsztárt a forgatásra

Andy Vajna bevallotta: Csellel vette rá a világsztárt a forgatásra

A pro­du­cer­nek és a vi­lág­sztár­nak is ez a mozi volt az első iga­zán nagy do­bása, ami meg­hozta szá­mukra a vi­lág­si­kert.

Dagad a botrány: Hamis hírekkel járatják le a magyar sztárokat

Dagad a botrány: Hamis hírekkel járatják le a magyar sztárokat

Az in­ter­net ha­tal­mát ma már senki nem vi­tat­hatja...

Az in­ter­net ha­tal­mát ma már senki nem vi­tat­hatja, hi­szen egy-egy hír pil­la­na­tok alatt képes el­ter­jedni.

Megkaptuk a fotókat: így ünnepelt Andy Vajna és Arnold Schwarzenegger

Megkaptuk a fotókat: így ünnepelt Andy Vajna és Arnold Schwarzenegger

Hosszú évek óta szo­ros ba­rát­sá­got ápol a szí­nés­szel.

A film­ügyi kor­mány­biz­tos hosszú évek óta szo­ros ba­rát­sá­got ápol a szí­nés­szel.

Még a héten megfoganhat Andy Vajna gyereke

Még a héten megfoganhat Andy Vajna gyereke

Timi el­kezdte a lom­bik­prog­ra­mot!

Timi fo­lya­ma­to­san posz­tol, el­kezdte a lom­bik­prog­ra­mot!

Szenzáció, Budapestet dicséri a CNN tudósítója!

Szenzáció, Budapestet dicséri a CNN tudósítója!

A CNN Tra­vel Bu­da­pest bá­mu­la­tos film­for­ga­tási hely­szí­neit be­mu­tató ri­por­tot kö­zölt.

A CNN Tra­vel Bu­da­pest bá­mu­la­tos film­for­ga­tási hely­szí­neit be­mu­tató ri­por­tot kö­zölt. Nathan Kay új­ság­író arról ír, hogy Bu­da­pest egyre gyak­rab­ban je­le­nik meg fő­sze­rep­lő­ként kü­lön­böző fil­mek­ben.

Filmes nagyágyú lehet a magyar szépség

Filmes nagyágyú lehet a magyar szépség

A világ má­so­dik leg­szebb höl­gyé­nek meg­vá­lasz­tott mo­dell abban hisz, hogy több lábon kell állni a biz­tos jövő ér­de­ké­ben.

A világ má­so­dik leg­szebb höl­gyé­nek meg­vá­lasz­tott mo­dell abban hisz, hogy több lábon kell állni a biz­tos jövő ér­de­ké­ben.

Oscar-díjért drukkol Andy Vajna!

Oscar-díjért drukkol Andy Vajna!

Bol­dog lenne, ha a Test­ről és lé­lek­ről meg­kapná a fil­mes el­is­me­rést.

A vi­lág­hírű pro­du­cer bol­dog lenne, ha a Test­ről és lé­lek­ről meg­kapná a fil­mes el­is­me­rést.

Kifosztották Andy Vajnát

Kifosztották Andy Vajnát

Két nap alatt közel 18 mil­lió fo­rin­tot vit­tek el a film­ügyi kor­mány­biz­tos­tól.

Két nap alatt közel 18 mil­lió fo­rin­tot nyert egy sze­ren­csés já­té­kos a film­ügyi kor­mány­biz­tos on­line ka­szi­nó­já­ban. A 42 éves férfi a Delfin gyöngy­szeme já­té­kon hozta össze a mil­liós nye­re­ményt.

Hajnalig buliztak Eszenyi színházában

Hajnalig buliztak Eszenyi színházában

A hazai fil­mes szakma ap­raja-nagyja ott volt va­sár­nap este Bu­da­pest egyik leg­pa­ti­ná­sabb te­át­ru­má­ban. Esze­nyi ki is szo­rult a "ház" elé...

A hazai fil­mes szakma ap­raja-nagyja ott volt va­sár­nap este Bu­da­pest egyik leg­pa­ti­ná­sabb te­át­ru­má­ban. Esze­nyi ki is szo­rult a "ház" elé...

Óriási megtiszteltetés érte Andy Vajnát

Óriási megtiszteltetés érte Andy Vajnát

Egye­düli ma­gyar­ként sze­re­pel a film­ügyi kor­mány­biz­tos a Va­ri­ety500 lis­tá­ján! A Va­ri­ety már 112 éve a glo­bá­lis szó­ra­koz­tató ipar meg­bíz­ható for­rása.

Egye­düli ma­gyar­ként sze­re­pel a film­ügyi kor­mány­biz­tos a Va­ri­ety500 lis­tá­ján! A Va­ri­ety már 112 éve a glo­bá­lis szó­ra­koz­tató ipar meg­bíz­ható for­rása.

Nagy bejelentést tett Andy Vajna

Nagy bejelentést tett Andy Vajna

A pro­du­cer ko­moly és si­ke­res tár­gya­lá­so­kat foly­ta­tott az egyik leg­fon­to­sabb hol­ly­woodi ren­de­ző­vel a Ter­mi­ná­tor-foly­ta­tás­ról.

A pro­du­cer ko­moly és si­ke­res tár­gya­lá­so­kat foly­ta­tott az egyik leg­fon­to­sabb hol­ly­woodi ren­de­ző­vel a Ter­mi­ná­tor-foly­ta­tás­ról.

Egy szál melltartóban öleli szőrös kedvencét Vajna Timi

Egy szál melltartóban öleli szőrös kedvencét Vajna Timi

Timi oda­van a macs­ká­kért...

Timi oda­van a macs­ká­kért és ezt a sze­re­te­tet gyak­ran meg is mu­tatja a kö­zös­ségi ol­da­la­kon. A leg­újabb képen több lát­ni­való is akad.

Nehéz időszak: fél éve nem élnek együtt Vajna Timiék

Nehéz időszak: fél éve nem élnek együtt Vajna Timiék

Tu­da­to­san vá­lasz­tot­ták a kü­lön­élést.

Bár tu­da­to­san vá­lasz­totta a kü­lön­élést a Vajna-há­zas­pár, azt mond­ják, na­gyon meg­vi­seli őket ez a hely­zet.

Kiszivárgott a titok: Budapestre jön forgatni Arnold Schwarzenegger!

Kiszivárgott a titok: Budapestre jön forgatni Arnold Schwarzenegger!

Egy ha­tal­mas öröm­hír ér­ke­zett a Ter­mi­ná­tor ra­jon­gói szá­mára! Ha­ma­ro­san ha­zánkba ér­ke­zik a for­ga­tó­cso­port!

Így bulizik a vébé után Andy Vajna

Így bulizik a vébé után Andy Vajna

A ví­zi­lab­dá­sok si­kere után a Szi­ge­ten bu­li­zott a vi­lág­hírű pro­du­cer.

A ví­zi­lab­dá­sok si­kere után a Szi­ge­ten bu­li­zott a vi­lág­hírű pro­du­cer.

Hihetetlen, amit Andy Vajna mondott Dobó Katáról

Hihetetlen, amit Andy Vajna mondott Dobó Katáról

Ti­ze­n­egy éve sza­kí­tott Andy Vajna és Dobó Kata. A pro­du­cer arról be­szélt, mit érez Kata iránt.

Ti­ze­n­egy éve sza­kí­tott Andy Vajna és Dobó Kata. A pro­du­cer arról be­szélt, mit érez Kata iránt.

Hatalmas bejelentést tett Vajna Timi

Hatalmas bejelentést tett Vajna Timi

Andy Vajna 34 éves fe­le­sége jö­vő­beni ter­ve­i­ről me­sélt rész­le­te­sen.

Andy Vajna 34 éves fe­le­sége jö­vő­beni ter­ve­i­ről me­sélt rész­le­te­sen.

17 milliós nyeremény a vegas.hu-n

17 milliós nyeremény a vegas.hu-n

Több mint 17 mil­lió fo­rin­tot nyert egy sze­ren­csés já­té­kos hét­vé­gén.

Több mint 17 mil­lió fo­rin­tot nyert egy sze­ren­csés já­té­kos hét­vé­gén Andy Vajna on­line ka­szi­nó­já­ban a vegas.hu-n. A 45 éves hölgy nyer­tes több já­té­kot is ki­pró­bált.

11 milliót vittek el Andy Vajnától!

11 milliót vittek el Andy Vajnától!

Rá­adá­sul Andy még csak nem is bánja, hi­szen a nem­ré­gi­ben meg­nyi­tott on­line ka­szi­nó­já­ban ért ha­tal­mas sze­ren­cse egy já­té­kost, aki 50 ezer fo­rint­ból lett mil­li­o­mos.

Rá­adá­sul Andy még csak nem is bánja, hi­szen a nem­ré­gi­ben meg­nyi­tott on­line ka­szi­nó­já­ban ért ha­tal­mas sze­ren­cse egy já­té­kost, aki 50 ezer fo­rint­ból lett mil­li­o­mos.

Akár össze is jöhet: Oscar-díjra gyúr Vajna Timi

Akár össze is jöhet: Oscar-díjra gyúr Vajna Timi

Timi egyre in­kább ked­vet kap a fil­me­zés­hez, il­letve a szí­nész­ke­dés­hez. Rá­adá­sul te­het­sége is van.

Timi egyre in­kább ked­vet kap a fil­me­zés­hez, il­letve a szí­nész­ke­dés­hez. Ez utób­bi­ban egyéb­ként igen te­het­sé­ges­nek is mu­tat­ko­zik, és ezt nem akár­kik ál­lít­ják róla.

Vajna Timi végre újra találkozott családjával Cannes-ban

Vajna Timi végre újra találkozott családjával Cannes-ban

Andy Vajna végre a fe­le­sé­gé­vel lehet, akit a csa­ládja is meg­lá­to­ga­tott kül­föl­dön.

Ezt tudnod kell: Andy Vajna bevallotta, hogy vált világhírű producerré!

Ezt tudnod kell: Andy Vajna bevallotta, hogy vált világhírű producerré!

A neves pro­du­cer el­ké­pesztő val­lo­más­sal szol­gált! Nem semmi, amit vég­hez­vitt az évek során!

Vége, ezért nem szervez több szépségversenyt Vajna Tímea!

Vége, ezért nem szervez több szépségversenyt Vajna Tímea!

Andy Vajna csi­nos fe­le­sége je­len­leg kül­föl­dön él.

Andy Vajna csi­nos fe­le­sége je­len­leg kül­föl­dön él, de el­árulta, mivel fog­lal­kozna szí­ve­sen a jö­vő­ben.

Kiderült, hogy bírják Andy Vajnáék a távházasságot

Kiderült, hogy bírják Andy Vajnáék a távházasságot

Timi már feb­ruár óta Ame­ri­ká­ban él, míg Andy Bu­da­pes­ten dol­go­zik. Mos­ta­ná­ban hó­na­po­kat töl­te­nek külön.

Timi már feb­ruár óta Ame­ri­ká­ban él, míg Andy Bu­da­pes­ten dol­go­zik. Ezért mos­ta­ná­ban hó­na­po­kat töl­te­nek külön.

Keményen megizzasztották Vajna Timit

Keményen megizzasztották Vajna Timit

Vajna Timi jó ideje a ten­ge­ren­tú­lon tölti min­den­nap­jait, de per­sze ott sem fe­led­ke­zik meg az edzés­ről, és sze­ren­csére kö­ve­tő­i­ről sem.

Kismamaként térhet haza Amerikából Vajna Timi

Kismamaként térhet haza Amerikából Vajna Timi

Lom­bik­prog­ramra ké­szül­nek.

Andy Vajna és fe­le­sége jó ideje be­szél­nek arról, hogy sze­ret­né­nek közös gyer­me­ket, de hogy pon­to­san mi­korra ter­ve­zik, arról eddig nem esett szó.

Rosszul viseli Timi hiányát Andy Vajna

Rosszul viseli Timi hiányát Andy Vajna

Hó­na­pok óta Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dik Vajna Timi, aki el­tö­kélte, hogy meg­szerzi az ame­ri­kai ál­lam­pol­gár­sá­got. Na­gyon hi­á­nyoz­nak egy­más­nak.

Hó­na­pok óta Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dik Vajna Timi, aki el­tö­kélte, hogy meg­szerzi az ame­ri­kai ál­lam­pol­gár­sá­got. Andy Vaj­nát a mun­kája azon­ban Ma­gyar­or­szág­hoz köti, így nem tud­nak ta­lál­kozni, vi­szont na­ponta be­szél­nek.

Ezt üzente Andy Vajna az Arany Medve-díjas magyar rendezőnek

Ezt üzente Andy Vajna az Arany Medve-díjas Enyedi Ildikónak

A pro­du­cer egy sze­mé­lyes Twit­ter-üze­net­ben re­a­gált Egyedi Il­dikó si­ke­ré­hez.

A Test­­ről és lé­­lek­­ről című al­­ko­­tás nyerte a leg­­­jobb film­­nek járó Arany Medve díjat a 67. Ber­­lini Nem­­zet­­közi Film­­fesz­­ti­­vá­lon. Andy egy sze­mé­lyes Twit­ter-üze­net­ben gra­tu­lált a ren­de­ző­nek.

Hoppá: Vajna Tímea külföldre költözik férje nélkül

Hoppá: Vajna Tímea külföldre költözik férje nélkül

Hosszú időre bú­csút int Ma­gyar­or­szág­nak Vajna Timi. Kül­föl­dön várja az új élete, de Andy nem köl­tö­zik el vele.

Hosszú időre bú­csút int Ma­gyar­or­szág­nak Vajna Timi. Kül­föl­dön várja az új élete, de Andy nem köl­tö­zik el vele.

Hidegzuhany érte Andy Vajnát

Hidegzuhany érte Andy Vajnát

A mi­nisz­teri biz­tos fe­le­sége ren­dez­vé­nyét lá­to­gatta meg...

A mi­nisz­teri biz­tos fe­le­sége ren­dez­vé­nyét lá­to­gatta meg, de az egyik tán­cos pro­duk­ció alatt na­gyon pórul járt...

Vízválasztóhoz érkezett Vajna Tímea házassága!

Vízválasztóhoz érkezett Vajna Tímea házassága!

Hét éve el­vá­laszt­ha­tat­la­nok.

A kor­mány­biz­tos és fe­le­sége három éve há­za­sod­tak össze, ők pedig azóta is sze­rel­me­sek egy­másba.

Mindenkit megetetett Vajna Timi!

Mindenkit megetetett Vajna Timi!

Bár a cím va­ló­ban át­hal­lá­sos, Timi szó sze­rint jól­la­ka­tott min­den­kit...

Vajna Timi szó sze­rint jól­la­ka­tott min­den­kit szerda este, bel­vá­rosi fán­ko­zó­já­nak meg­nyi­tó­ján, ahol egy gom­bos­tűt sem le­he­tett volna le­ej­teni.

Visszatérhet a képernyőre Friderikusz

Visszatérhet a képernyőre Friderikusz

A vi­ha­ros tá­vo­zás után ismét fel­tűn­het a TV2-n a mű­sor­ve­zető.

Ugyanott bulizott Vajna Tímea és a nőveréssel vádolt Johnny Depp!

Ugyanott bulizott Vajna Tímea és a nőveréssel vádolt Johnny Depp!

Andy Vajna és fe­le­sége Ibi­zán pi­he­nik ki az év­köz­beni fá­ra­dal­ma­kat.

Andy Vajna és fe­le­sége Ibi­zán pi­he­nik ki az év­köz­beni fá­ra­dal­ma­kat.

Igazi kinccsel lepte meg születésnapos férjét Vajna Tímea

Igazi kinccsel lepte meg születésnapos férjét Vajna Tímea

Ettől biz­to­san dobsz egy há­tast!

Kü­lön­le­ges aján­dék tu­laj­do­nosa lett Andy Vajna. Nagy volt az öröm!

Jockey Ewingként élvezi az életet Andy Vajna

Jockey Ewingként élvezi az életet Andy Vajna

Üdítő és szi­var: ez kell a si­ker­hez.

A kor­mány­biz­tos sem­mit nem bíz a vé­let­lenre: a Liszt Fe­renc Re­pü­lő­tér vá­ró­já­ban min­den­ki­nél va­gá­nyabb volt jeges te­á­já­val és szi­var­já­val.

Balázs szerint Andy Vajna lehet a Morning Show megmentője

Balázs szerint Andy Vajna lehet a Morning Show megmentője

Se­bes­tyén Ba­lázs nem esett két­ségbe, mi­u­tán hét­főn vi­lá­gossá vált, nem hosszab­bít­ják meg a Class FM frek­ven­cia­en­ge­dé­lyét.

Se­bes­tyén Ba­lázs nem esett két­ségbe, mi­u­tán hét­főn vi­lá­gossá vált, nem hosszab­bít­ják meg a Class FM frek­ven­cia­en­ge­dé­lyét. Sze­rinte a reg­geli mű­sora így sem tűnik el a süllyesz­tő­ben. Ami­att sem ag­gó­dik, hogy sok­szor kri­ti­zálta Vaj­nát. Sze­rinte a pro­du­cer egy­ál­ta­lán nem ha­rag­tartó...

Egy időre elhagyja férjét Vajna Timi

Egy időre elhagyja férjét Vajna Timi

A pár kö­zött min­den rend­ben van, de idén nem ter­vez­nek közös nya­ra­lást Timi el­fog­lalt­sága miatt. Ős­szel pedig fogja magát az ifjú fe­le­ség és át­te­szi szék­he­lyét a ten­ge­ren­túlra.

A pár kö­zött min­den rend­ben van, de idén nem ter­vez­nek közös nya­ra­lást Timi el­fog­lalt­sága miatt. Ős­szel pedig fogja magát az ifjú fe­le­ség és át­te­szi szék­he­lyét a ten­ge­ren­túlra.

Vajna Tímea: Szorongó típus vagyok!

Vajna Tímea: Szorongó típus vagyok!

Andy Vajna fe­le­sé­gét sok­szor csú­fol­ták ko­ráb­ban ki­né­zete miatt.

Andy Vajna fe­le­sé­gét sok­szor csú­fol­ták ko­ráb­ban ki­né­zete miatt, ami még a mai napig be­fo­lyá­solja az éle­tét. Őszin­tén me­sélt az őt ért tá­ma­dá­sok­ról.

Kórházba került Vajnáék háziállata! Súlyos az állapota!

Kórházba került Vajnáék háziállata! Súlyos az állapota!

A ka­kadu le­nyelt egy fém­da­ra­bot...

A ka­kadu le­nyelt egy fém­da­ra­bot, na­po­kig élet-halál kö­zött le­be­gett! A há­zas­pár na­gyon ag­gó­dik ked­ven­céért!

Ilyet még nem láttál! Andy Vajnáé a világ legvagányabb irodája!

Ilyet még nem láttál! Andy Vajnáé a világ legvagányabb irodája!

A film­mo­gul egy el­ké­pesz­tően stí­lu­sos iro­dá­ban in­tézi üz­leti ügyeit. Még fi­a­tal fe­le­sé­gé­nek, Vajna Tí­me­á­nak is le­esett az álla!

A film­mo­gul egy el­ké­pesz­tően stí­lu­sos iro­dá­ban in­tézi üz­leti ügyeit. Még fi­a­tal fe­le­sé­gé­nek, Vajna Tí­me­á­nak is le­esett az álla!

Vajna Timit már biztosan nem láthatjuk a TV2 képernyőjén

Vajna Timeát már biztosan nem láthatjuk a TV2 képernyőjén

Andy Vajna fe­le­sé­gé­ről szá­mos pletyka ka­pott már szárnyra.

Andy Vajna fe­le­sé­gé­ről szá­mos pletyka ka­pott már szárnyra, me­lyek sze­rint te­le­ví­ziós ba­bé­rokra törne. A film­guru azon­ban cá­folta eze­ket a hí­re­ket.

Ezt üzente Andy Vajna a Saul fiát kritizálóknak

Ezt üzente Andy Vajna a Saul fiát kritizálóknak

A film­guru sze­rint a ma­gya­rok ál­ta­lá­ban nem tud­nak örülni mások si­ke­re­i­nek.

A film­guru sze­rint a ma­gya­rok ál­ta­lá­ban nem tud­nak örülni mások si­ke­re­i­nek, hi­szen szinte azon­nal el­kezd­ték mocs­kolni a fil­met.

Vajna Timi átlátszó estélyiben örült a Saul fia győzelmének

Vajna Timi átlátszó estélyiben örült a Saul fia győzelmének

El­ké­pesz­tően dögös és ele­gáns volt.

Egy el­ké­pesz­tően dögös és ele­gáns ru­há­ban ér­ke­zett az Oscar-gá­lára, ahon­nan fér­jé­vel együtt öröm­it­ta­san je­lent­kez­tek be a Saul győ­zel­mét kö­ve­tően.

Magyar sztárok, akik jóval fiatalabb párt választottak maguknak

Magyar sztárok, akik jóval fiatalabb párt választottak maguknak

Szá­mos hazai hí­res­ség nem fog­lal­ko­zik a nagy kor­kü­lönb­ség­gel, és nem a saját kor­osz­tá­lyá­ban ta­lálta meg élete pár­ját.