Andrew G. Vajna

Még a héten megfoganhat Andy Vajna gyereke

Még a héten megfoganhat Andy Vajna gyereke

Már rég­óta sze­ret­né­nek gye­re­ket. Timi fo­lya­ma­to­san posz­tol, máris el­kezdte a lom­bik­prog­ra­mot!

Már rég­óta sze­ret­né­nek gye­re­ket. Timi fo­lya­ma­to­san posz­tol, máris el­kezdte a lom­bik­prog­ra­mot!

Mindenkit megetetett Vajna Timi!

Mindenkit megetetett Vajna Timi!

Bár a cím va­ló­ban át­hal­lá­sos, Timi szó sze­rint jól­la­ka­tott min­den­kit...

Vajna Timi szó sze­rint jól­la­ka­tott min­den­kit szerda este, bel­vá­rosi fán­ko­zó­já­nak meg­nyi­tó­ján, ahol egy gom­bos­tűt sem le­he­tett volna le­ej­teni.

Vajna Timi bejelentette: Jövőre jön a baba

Vajna Timi bejelentette: Jövőre jön a baba

Vajna Timi több­nyire előre tudja, mi fog tör­ténni vele és sze­ret­te­i­vel. Ezt cso­dás - eddig rej­te­ge­tett - ké­pes­sé­gé­nek kö­szön­heti.

Vajna Timi több­nyire előre tudja, mi fog tör­ténni vele és sze­ret­te­i­vel. Ezt cso­dás - eddig rej­te­ge­tett - ké­pes­sé­gé­nek kö­szön­heti. Timi ugyanis a jö­vőbe lát.

Vajna Timi idősebb pasit tanácsol barátnőinek!

Vajna Timi idősebb pasit tanácsol barátnőinek!

Soha nem volt fi­a­ta­labb pa­sija.

Soha nem volt fi­a­ta­labb pa­sija, de sen­ki­nek sem ja­va­solja. Pedig ele­inte azt sem tudta, ho­gyan kö­szön­jön Vaj­ná­nak, csó­ko­lom­mal vagy jó­nap­ot­tal.

Exkluzív! Andy Vajna elárulta, ki az úr a háznál

Exkluzív! Andy Vajna elárulta, ki az úr a háznál

Ritka al­ka­lom, ami­kor Andy Vajna nem hi­va­ta­los mi­nő­sé­gé­ben je­le­nik meg egy ese­mé­nyen...

Ritka al­ka­lom, ami­kor Andy Vajna nem hi­va­ta­los mi­nő­sé­gé­ben je­le­nik meg egy ese­mé­nyen, de ilyen­kor arra is akad le­he­tő­ség, hogy ma­gán­éle­té­ről fag­gas­suk. Rá­adá­sul fe­le­sége bel­vá­rosi fán­ko­zó­já­nak meg­nyi­tó­ján arra is sort ke­rí­tet­tünk, hogy egy páros in­ter­jú­ban ál­lít­suk szembe a há­zas­párt.

Így készül Vajna Tímea a Cannes-i Filmfesztiválra

Így készül Vajna Tímea a Cannes-i Filmfesztiválra

Vajna Tímea, akár­csak ta­valy, idén sem hi­á­nyoz­hat a ma kez­dődő Can­nes-i Film­fesz­ti­vál­ról, ahova már el is uta­zott fér­jé­vel.

Akár­csak ta­valy, idén is fo­tó­cu­na­mira szá­mí­tunk Vajna Tí­me­á­tól, aki már el is uta­zott fér­jé­vel Can­nes-ba, hogy idén is vé­gig­vo­nul­jon a vi­lág­sztá­rok kop­tatta vörös sző­nye­gen. Bár es­té­lyi­jét még nem mu­tatta meg, akár­csak ta­valy, idén is va­lami mesés ru­ha­köl­te­ményre szá­mít­ha­tunk.