Ambrus Attila

Elképesztő ötlet: nem hiszed el, mire készül a Viszkis

Elképesztő ötlet: nem hiszed el, mire készül a Viszkis

Újabb szintre lép bör­tön­tör­té­ne­te­i­vel Amb­rus At­tila. Sze­rinte egy iga­zán nehéz mű­fajt vá­lasz­tott.

Újabb szintre lép bör­tön­tör­té­ne­te­i­vel Amb­rus At­tila. Sze­rinte egy iga­zán nehéz mű­fajt vá­lasz­tott.

FRISS HÍREK

Megrázó vallomást tett a Viszkis: a börtön mentette meg

Megrázó vallomást tett a Viszkis: a börtön mentette meg

A bör­tön­nek kö­szön­heti az éle­tét.

Amb­rus At­tila ál­lítja, a bör­tön­nek kö­szön­heti az éle­tét. Ha nem kap­ják el, be­le­halt volna az al­ko­ho­liz­musba.

Teljesen lefagyott: Ezt találta az autóján a Viszkis

Teljesen lefagyott: Ezt találta az autóján a Viszkis

Amb­rus At­tila két­ség­be­esett üze­ne­tet tett közzé a Fa­ce­boo­kon. Nem vé­let­len, hi­szen dur­ván porul járt.

Amb­rus At­tila két­ség­be­esett üze­ne­tet tett közzé a Fa­ce­boo­kon. Nem vé­let­len, hi­szen dur­ván porul járt.

Fordulat történt a Viszkis ügyében

Fordulat történt a Viszkis ügyében

Be­von­ták a jo­go­sít­vá­nyát, az pedig mil­liós ki­adást je­len­tett, hogy emi­att so­főrt kel­lett bé­rel­nie. Amb­rus At­tila már bánja, amit tett, de vége a ve­zek­lés­nek.

Be­von­ták a jo­go­sít­vá­nyát, az pedig mil­liós ki­adást je­len­tett, hogy emi­att so­főrt kel­lett bé­rel­nie. Amb­rus At­tila már bánja, amit tett, de vége a ve­zek­lés­nek.

Nem hiszed el, miért került rács mögé a Viszkis!

Nem hiszed el, miért került rács mögé a Viszkis!

Ez­út­tal ön­ként vá­lasz­totta a bör­tönt, de a való élet­ben átélt, nem túl kel­le­mes em­lé­keit pró­bálta fel­idézni.

Ez­út­tal ön­ként vá­lasz­totta a bör­tönt, de a való élet­ben átélt, nem túl kel­le­mes em­lé­keit pró­bálta fel­idézni.

Itt az első babafotó a Viszkis kislányáról

Itt az első babafotó a Viszkis kislányáról

A héten szü­le­tett meg Amb­rus At­tila kis­lá­nya.

A héten szü­le­tett meg Amb­rus At­tila kis­lá­nya. A Visz­kis kép­te­len be­telni An­ná­val.

Kiderült, a hatóságnál van jelenése a Viszkisnek

Kiderült, a hatóságnál van jelenése a Viszkisként ismert Ambrus Attilának

El­jött a nap, ma vizs­gá­zik KRESZ-ből a Visz­kis. Bár az utóbbi idő­ben na­gyon szor­gal­ma­san gya­ko­rolt, semmi sem ga­ran­tált.

El­jött a nap, ma vizs­gá­zik KRESZ-ből a Visz­kis. Bár Amb­rus At­tila az utóbbi idő­ben na­gyon szor­gal­ma­san gya­ko­rolt, a meg­mé­ret­te­té­sen bi­zony semmi sem ga­ran­tált. Pedig az egy­kori bű­nöző na­gyon sze­retné vissza­kapni az el­vett pa­pír­jait.

Itt vannak a részletek: a Viszkisnek ollót kellett ragadnia a szülőszobában

Itt vannak a részletek: a Viszkisnek ollót kellett ragadnia a szülőszobában

Meg­szü­le­tett Amb­rus At­tila kis­lá­nya, a köl­dök­zsi­nórt is ő vágta el.

Meg­szü­le­tett Amb­rus At­tila kis­lá­nya, a köl­dök­zsi­nórt is ő vágta el.

A Viszkis rémálma válhat valóra a szülőszobán

A Viszkis rémálma válhat valóra a szülőszobán

Amb­rus fe­le­sége a 38. hét­ben jár.

Amb­rus At­tila fe­le­sége a 38. hét­ben jár, bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­szü­let­het a baba.

Elárulta a Viszkis, ettől retteg igazán

Elárulta a Viszkis, ettől retteg igazán

Amb­rus At­tila fe­le­sége ve­szé­lyez­te­tett ter­hes, ezért nehéz pil­la­na­to­kon men­nek ke­resz­tül. Rá­adá­sul ri­a­dal­mat oko­zott az ult­ra­han­gos vizs­gá­lat!

Amb­rus At­tila fe­le­sége ve­szé­lyez­te­tett ter­hes, ezért nehéz pil­la­na­to­kon men­nek ke­resz­tül. Rá­adá­sul ri­a­dal­mat oko­zott az ult­ra­han­gos vizs­gá­lat!

Újra elítélte a bíróság a Viszkist: így dühöngött az ítélet hallatán

Újra elítélte a bíróság a Viszkist: így dühöngött az ítélet hallatán

Ol­csón meg­úszta ittas ve­ze­té­sét, még­sem tel­je­sen elé­ge­dett Amb­rus At­tila.

Ol­csón meg­úszta ittas ve­ze­té­sét, még­sem tel­je­sen elé­ge­dett Amb­rus At­tila

A múlt rémei kísértik: így olvasnak be áldozatai a Viszkis rablónak

A múlt rémei kísértik: így olvasnak be áldozatai a Viszkis rablónak

A Visz­kis rab­lói a ki­lenc­ve­nes évek­ben har­minc al­ka­lom­mal ra­bolt ki ban­ko­kat, ta­ka­rék­szö­vet­ke­ze­te­ket, pos­tá­kat...

Ennek soha nem lesz vége: Rendőrök keresték fel a Viszkist

Ennek soha nem lesz vége: Rendőrök keresték fel a Viszkist

Bank­rab­ló­ként ne­he­zen vi­sel­ték el .

Amb­rus At­tila bank­rab­ló­ként több­ször bo­hó­cot csi­nált a rend­őr­ség­ből, amit akkor ne­he­zen vi­sel­tek a szer­vek.

Drámai kijelentést tett anyjáról a Viszkis rabló

Drámai kijelentést tett anyjáról a Viszkis rabló

Nem akarja látni többé...

At­tila azóta nem tartja a kap­cso­la­tot csa­lád­já­val, hogy 2002-ben 17 év sza­bad­ság­vesz­tésre ítél­ték és már nem is akarja látni őket ebben az élet­ben.

Sorozatosan megalázzák a Viszkist

Sorozatosan megalázzák a Viszkist

Hiába sze­retné, kép­te­len el­dobni múlt­ját a le­gen­dás bank­rabló.

Hiába sze­retné, kép­te­len el­dobni múlt­ját a le­gen­dás bank­rabló. Leg­utóbb akkor szem­be­sült ezzel, ami­kor it­ta­san ve­ze­tett, és el­kap­ták.

Elkeserítő döntés született a Viszkis bírósági ügyében, ez végleges

Elkeserítő döntés született a Viszkis bírósági ügyében, ez végleges

A ha­tó­ság em­be­reit az sem ha­totta meg az ér­ve­lés.

A ha­tó­ság em­be­reit az sem ha­totta meg, hogy Amb­rus At­tila fe­le­sége ve­szé­lyez­te­tett ter­hes.

Megcsörrent a Viszkis nejének telefonja, durva, amit mondtak neki

Megcsörrent a Viszkis nejének telefonja, durva, amit mondtak neki

Úgy tűnik, van­nak akik a múlt­béli tény­ke­dé­sek miatt még min­dig át­koz­zák Amb­rus At­tila nevét.

Megint bajban a Viszkis

Megint bajban a Viszkis

Amb­rus At­ti­lát jú­ni­us­ban ittas ve­ze­tés miatt kap­csol­ták le a rend­őrök.

Amb­rus At­ti­lát jú­ni­us­ban ittas ve­ze­tés miatt kap­csol­ták le a rend­őrök.

Újabb fordulat, kulcsfontosságú fejlemény a Viszkis rendőrségi ügyében

Újabb fordulat, kulcsfontosságú fejlemény a Viszkis rendőrségi ügyében

Igaz­ság­ügyi orvos szak­ér­tőt ren­delt ki a rend­őr­ség.

Igaz­ság­ügyi orvos szak­ér­tőt ren­delt ki a rend­őr­ség.

Most érkezett: megtagadta a vallomástételt a Viszkis

Most érkezett: megtagadta a vallomástételt a Viszkis

Nehéz idő­szak vár a Visz­kisre, hi­szen nem ve­zet­het.

Nehéz idő­szak vár a Visz­kisre, hi­szen abban biz­tos lehet, hogy né­hány hó­na­pig nem ülhet volán mögé.

Kitudódott, nőket vert a Viszkis

Kitudódott, nőket vert a Viszkis

Amb­rus At­ti­lá­val évek­kel ez­előtt meg­esett, hogy el­járt a keze.

A ha­ma­ro­san apai örö­mök elé néző Amb­rus At­ti­lá­val évek­kel ez­előtt meg­esett, hogy el­járt a keze.

Ezért soha nem bocsát meg magának a Viszkis rabló

Ezért soha nem bocsát meg magának a Viszkis rabló

At­tila ma már pél­dás éle­tet él...

Amb­rus At­tila ma már tény­leg pél­dás éle­tet él fi­a­tal fe­le­sé­gé­vel, és szinte sem­mi­vel nem lehet ki­hozni a sod­rá­ból. Nem volt ez min­dig így.

Megint bajba került, kihallgatja a rendőrség a Viszkist

Megint bajba került, kihallgatja a rendőrség a Viszkist

Gya­nú­sí­tott­ként kell ta­nú­val­lo­mást ten­nie a rend­őr­sé­gen Amb­rus At­ti­lá­nak.

Gya­nú­sí­tott­ként kell ta­nú­val­lo­mást ten­nie a rend­őr­sé­gen Amb­rus At­ti­lá­nak.

Hatalmas meglepetés, 50 évesen apa lesz a Viszkis

Hatalmas meglepetés, 50 évesen apa lesz a Viszkis

Erre aztán tény­leg senki nem szá­mí­tott, meg­fo­gant Amb­rus At­tila első gyer­meke.

Erre aztán tény­leg senki nem szá­mí­tott, meg­fo­gant Amb­rus At­tila első gyer­meke.

Megállították a rendőrök, újra nagy csapás érte a Viszkist

Megállították a rendőrök, újra nagy csapás érte a Viszkist

Vi­dé­ken ál­lí­tot­ták meg Amb­rus At­ti­lát.

A múlt hét­vé­gén vi­dé­ken ál­lí­tot­ták meg Amb­rus At­ti­lát a rend­őrök, nem ta­gadta a tör­tén­te­ket.

Erre nem számított: Fegyveres támadt a Viszkisre

Erre nem számított: Fegyveres támadt a Viszkisre

Rabló ron­tott Amb­rusra Bu­da­pes­ten.

Rabló tört rá Amb­rus At­ti­lára egy ék­szer­üz­let­ben az And­rássy úton. Fur­csa hely­ze­tet élt meg a Visz­kis néven el­hí­re­sült egy­kori bank­rabló.

Gyanúsítottként hallgatják ki Ambrus Attilát

Gyanúsítottként hallgatják ki Ambrus Attilát

Ittas ve­ze­té­sen kap­ták Amb­rus At­ti­lát, azon­nal be­von­ták a jo­go­sít­vá­nyát, most so­főr­rel köz­le­ke­dik, vagy a fe­le­sége fu­va­rozza a mun­kába.

Ittas ve­ze­té­sen kap­ták Amb­rus At­ti­lát, azon­nal be­von­ták a jo­go­sít­vá­nyát, most so­főr­rel köz­le­ke­dik, vagy a fe­le­sége fu­va­rozza a mun­kába.

Vége a türelemnek: Pertársaság alakul Berki ellen

Vége a türelemnek: Pertársaság alakul Berki ellen

Az izom­ce­leb jelét sem adja annak, hogy sze­retné kifi­zetni az Ázsia Exp­ressz já­té­ko­sa­i­nak ígért mil­li­ó­kat. Ők pedig nem vár­nak to­vább.

Az izom­ce­leb jelét sem adja annak, hogy sze­retné kifi­zetni az Ázsia Exp­ressz já­té­ko­sa­i­nak ígért mil­li­ó­kat. Ők pedig nem vár­nak to­vább.

Ambrus Attila örülhet, díjat nyert a magyar film!

Ambrus Attila örülhet, díjat nyert a magyar film!

Va­gány volt, híres lett. Ő az, akit min­denki ismer, olyas­mit mert, amit senki előtte.

Va­gány volt, híres lett. Ő az, akit min­denki ismer, olyas­mit mert, amit senki előtte.

A Viszkis beismerte, hibázott: bocsánatot kér Pamelától!

A Viszkis beismerte, hibázott: bocsánatot kér Pamelától!

Amb­rus At­tila na­gyon meg­bánta, hogy is­me­ret­le­nül be­le­szólt Hódi Pa­mela és Berki Krisz­tián kap­cso­la­tába.

Itt a bizonyíték: Berki mindenkinek hazudott

Itt a bizonyíték: Berki mindenkinek hazudott

Re­a­gált a csa­torna...

Berki Krisz­tián ki­je­len­tette, hogy nem kapta meg az Ázsia Exp­resszben meg­nyert mil­li­ó­kat. A vá­lasz sem ké­sett so­káig...

Igazi botránykönyv: Berki mindenkit megaláz

Igazi botránykönyv: Berki mindenkit megaláz

Berki Krisz­tián el­sza­ba­dult...

Berki Krisz­tián el­sza­ba­dult ha­jó­ágyú­ként lő min­denre és min­den­kire maga körül. Még Amb­rus At­tila meg­fon­tolt­sága sem képes vissza­fogni.

Itt a várva várt fotó: megmutatta feleségét a Viszkis

Itt a várva várt fotó: megmutatta feleségét a Viszkis

Ő csa­varta el Amb­rus At­tila fejét.

Amb­rus At­tila egé­szen mos­ta­náig óvta a nyil­vá­nos­ság elől a nejét. De most végre min­denki meg­néz­heti, ki csa­varta el a fejét.

Hihetetlen fordulat: Meglopták a Viszkis rablót, több milliós a kár

Hihetetlen fordulat: Meglopták a Viszkis rablót, több milliós a kár

Kü­lö­nös tré­fát űz a sors Amb­rus At­ti­lá­val. A Visz­kis éve­ken át ra­bolta mások pén­zét.

Nem hiszed el, miért megy újra bankba a Viszkis

Nem hiszed el, miért megy újra bankba a Viszkis

Nem azért...

At­ti­lá­nak 1999 óta nem sok dolga akadt a ban­kok­kal. Utol­jára ekkor "vett fel" ko­mo­lyabb össze­get. Most egé­szen más okból megy egy pénz­in­té­zetbe.

Drámai találkozás, ezt tette áldozatával a Viszkis

Drámai találkozás, ezt tette áldozatával a Viszkis

Amb­rus At­tila őszin­tén meg­bánta, hogy fegy­vert fo­gott az egy­kori rend­őr­nőre egy rab­lás során...

Amb­rus At­tila őszin­tén meg­bánta, hogy fegy­vert fo­gott az egy­kori rend­őr­nőre egy rab­lás során...

Brutálisan megverték a Viszkist, minden csupa vér lett

Brutálisan megverték a Viszkist, minden csupa vér lett

Kis híján tra­gé­di­ába tor­kollt Amb­rus At­tila fel­vi­déki útja. Elő­ször be­szélt az ijesztő rész­le­tek­ről.

Kis híján tra­gé­di­ába tor­kollt Amb­rus At­tila fel­vi­déki útja. Elő­ször be­szélt az ijesztő rész­le­tek­ről.

Nagy csapás érte a Viszkist

Nagy csapás érte a Viszkist

A zűrös múltú férfi na­gyon szo­morú, hogy így ala­kul­tak a dol­gok.

A zűrös múltú férfi na­gyon szo­morú, hogy így ala­kul­tak a dol­gok.

A Viszkis 50 felett is bevállalná a gyereket

A Viszkis 50 felett is bevállalná a gyereket

Amb­rus At­tila és párja, Réka sze­ret­nék, ha ha­ma­ro­san bő­vülne a csa­lád.

Amb­rus At­tila és párja, Réka sze­ret­nék, ha ha­ma­ro­san bő­vülne a csa­lád. A Visz­kis már el­múlt 50 éves, kora el­le­nére azon­ban szí­ve­sen ki­pró­bálná magát édes­apa­ként...

Megtervezte a temetését, így búcsúznak majd el a Viszkistől!

Megtervezte a temetését, így búcsúznak majd el a Viszkistől!

A férfi már ala­po­san ki­ta­lálta, mit és ho­gyan sze­retne.

A férfi már ala­po­san ki­ta­lálta, mit és ho­gyan sze­retne, és ez nem esett ne­he­zére, mivel nem fél a ha­lál­tól.

Halállistát készített a börtönben Ambrus Attila

Halállistát készített a börtönben Ambrus Attila

A Visz­kis rab­lót so­káig az éget­len ha­ragja és gyű­lö­lete irá­nyí­totta a bör­tön­évek alatt.

A Visz­kis rab­lót so­káig az éget­len ha­ragja és gyű­lö­lete irá­nyí­totta a bör­tön­évek alatt.

Meg akarta ölni magát Ambrus Attila

Meg akarta ölni magát Ambrus Attila

Na­gyon meg­vi­sel­ték a bör­tön­évek a Visz­kist.

Na­gyon meg­vi­sel­ték a bör­tön­évek a Visz­kis néven el­hí­re­sült Amb­rus At­ti­lát, so­káig azon gon­dol­ko­dott, hogy végez ma­gá­val. Végül azon­ban si­ke­rült újra talpra áll­nia.

Berki Krisztián: Mindenkit megvettem kilóra Ázsiában

Berki Krisztián: Mindenkit megvettem kilóra Ázsiában

Ázsi­á­ban az első he­teit azzal töl­tötte, hogy fel­mérte az erő­vi­szo­nyo­kat, majd fej­ben, sakk­játsz­ma­sze­rűen le­ját­szotta a já­té­kot

Ázsi­á­ban az első he­teit azzal töl­tötte, hogy fel­mérte az erő­vi­szo­nyo­kat, majd fej­ben, sakk­játsz­ma­sze­rűen le­ját­szotta a já­té­kot.

Csak nálunk: Exkluzív fotók és titkok az Ázsia Expresszről

Csak nálunk: Exkluzív fotók és titkok az Ázsia Expresszről

A Ri­post mun­ka­társa La­osz­ban kí­sérte a ver­seny­ző­ket, így test­kö­zel­ből mu­tat­hat­juk meg, mi tör­tént, ami­kor a ka­mera nem for­gott.

A Ri­post mun­ka­társa La­osz­ban kí­sérte a ver­seny­ző­ket, így test­kö­zel­ből mu­tat­hat­juk meg, mi tör­tént, ami­kor a ka­mera nem for­gott.

Eldőlt a milliók sorsa: Ők nyerték az Ázsia Expresszt

Eldőlt a milliók sorsa: Ők nyerték az Ázsia Expresszt

A TV2 giga re­a­lity-jében 5 héten át kö­vet­het­tük nyo­mon a ce­leb­pá­rok öt or­szá­gon át­ívelő meg­pró­bál­ta­tá­sait.

A TV2 giga re­a­lity-jében 5 héten át kö­vet­het­tük nyo­mon a ce­leb­pá­rok öt or­szá­gon át­ívelő meg­pró­bál­ta­tá­sait.

Újra rendőri megfigyelés alá került Ambrus Attila!

Újra rendőri megfigyelés alá került Ambrus Attila!

El­ké­pesztő ku­lissza­tit­kok de­rül­tek ki...

El­ké­pesztő ku­lissza­tit­kok de­rül­tek ki a TV2 Ázsia Exp­ressz című mű­so­rá­ról! Ez nem semmi!

Ázsiában marad a TV2 milliós nyereménye?

Ázsiában marad a TV2 milliós nyereménye?

Kü­lö­nös véget érhet az Ázsia Exp­ressz...

Kü­lö­nös véget érhet az Ázsia Exp­ressz, hi­szen van egy páros, aki győ­ze­lem ese­tén sem vi­hetné haza a fő­nye­re­mény­ként járó mil­li­ó­kat.

Berki megint mindenkit az orránál fogva vezet

Berki megint mindenkit az orránál fogva vezet

Krisz­tián sem­mit nem bíz a vé­let­lenre.

Krisz­tián sem­mit nem bíz a vé­let­lenre. Nyerni ment Ázsi­ába, és ehhez akkor is tartja magát, ha a végén nem ő és Amb­rus At­tila győ­ze­del­mes­ked­nek majd.

Kocsmázás közben tanult a Viszkistől a fiatal színész

Kocsmázás közben tanult a Viszkistől a fiatal színész

Ren­ge­te­gen vol­tak kí­ván­csiak.

Ren­ge­te­gen vol­tak kí­ván­csiak A Visz­kis mo­zifilm dísz­be­mu­ta­tó­jára kedd este.

Dráma Ázsiában: Defektet kapott a Viszkis rabló kocsija!

Dráma Ázsiában: Defektet kapott a Viszkis rabló kocsija!

Vá­rat­lan ese­mény sza­kí­totta félbe a re­a­lity já­té­ko­sa­i­nak útját! Itt a fel­vé­tel a kel­le­met­len eset­ről! Mu­tat­juk!

Vá­rat­lan ese­mény sza­kí­totta félbe a re­a­lity já­té­ko­sa­i­nak útját! Itt a fel­vé­tel a kel­le­met­len eset­ről! Mu­tat­juk!

Ezt elbénázta: Egymilliót buktak Berki miatt

Ezt elbénázta: Egymilliót buktak Berki miatt

Azért ez min­den­hol férfi­meló...

Az rend­ben van, hogy Krisz­ti­án­ból senki nem nézi ki, hogy kony­ha­tün­dér lenne, de azért ez min­den­hol a vi­lá­gon férfi­meló!

Hoppá, Ambrus Attila keményen beszólt a celebeknek!

Hoppá, Ambrus Attila keményen beszólt a celebeknek!

Mar­káns vé­le­ményt for­mált.

Az egy­kori rab­lót élő­ben kap­csol­ták az Appra Ma­gyar stú­di­ó­já­ban, ahol mar­káns vé­le­ményt for­mált a hí­res­sé­gek­ről.

Ambrus Attila nem nyugszik, ismét beszólt Tvrtkónak!

Ambrus Attila nem nyugszik, ismét beszólt Tvrtkónak!

Az egy­kori rabló és a mű­sor­ve­zető az ATV keddi adá­sá­ban vi­tat­koz­tak össze, a ha­rag­juk azóta sem csi­tult.

Az egy­kori rabló és a mű­sor­ve­zető az ATV keddi adá­sá­ban vi­tat­koz­tak össze, a ha­rag­juk azóta sem csi­tult.

Tvrtko válaszolt: miatta nem kaphat pénzt a filmje után Ambrus Attila

Tvrtko válaszolt: miatta nem kaphat pénzt a filmje után Ambrus Attila

Nem ré­sze­sül­het vas­kos ho­no­rá­ri­um­ban.

Az egy­kori rabló egy 2011-es tör­vény­ja­vas­lat miatt nem ré­sze­sül­het vas­kos ho­no­rá­ri­um­ban.

Ezt nézd! Arcizma sem rezdült a Viszkisnek, úgy bírta

Ezt nézd! Arcizma sem rezdült a Viszkisnek, úgy bírta

At­tila tel­je­sen le­ment al­fába...

At­tila tel­je­sen le­ment al­fába, így a töb­bi­ek­nek esé­lye sem volt a győ­ze­lemre a kedd esti amu­lett já­ték­ban.

Botrány, élő adásban balhézott össze a két magyar híresség!

Botrány, élő adásban balhézott össze a két magyar híresség!

Mi­csoda szó­pár­baj!

Ennél jobb hír­ve­rést nem is kap­ha­tott volna a ha­ma­ro­san mo­zikba ke­rülő film. Ér­de­mes fi­gyelni a stú­di­ó­ban he­lyet fog­laló mű­sor­ve­ze­tő­társ re­ak­ci­óit is!

Ambrus Attila Tvrtkóról: A szememben ő egy hiteltelen senki!

Ambrus Attila Tvrtkóról: A szememben ő egy hiteltelen senki!

A Visz­kis és a mű­sor­ve­zető az ATV-n, élő adás­ban vesz­tek össze.

A Visz­kis és a mű­sor­ve­zető az ATV-n, élő adás­ban vesz­tek össze.

Pengeélen táncol, ezért nem veszítheti el soha többé a fejét Ambrus Attila

Pengeélen táncol, ezért nem veszítheti el soha többé a fejét Ambrus Attila

Amb­rus At­tila Visz­kis rabló néven vált hír­hedtté. Közel 30 al­ka­lom­mal ra­bolt.

Amb­rus At­tila Visz­kis rabló néven vált hír­hedtté. Mint­egy 30 al­ka­lom­mal ra­bolt ki ban­ko­kat, pos­tá­kat...

Akarod látni a Viszkis rablót női ruhában?

Akarod látni a Viszkis rablót női ruhában?

Sír­junk, vagy ne­ves­sünk a lát­vány­tól?

Nehéz el­dön­teni, hogy sír­junk, vagy ne­ves­sünk a lát­vány­tól. Annyi biz­tos, hogy At­tila min­dent meg­tesz a győ­ze­le­mért.

Kemény döntés: A Viszkis feladta a harcot

Kemény döntés: A Viszkis feladta a harcot

Amb­rus At­tila egy ideig küz­dött...

Amb­rus At­tila egy ideig ke­mé­nyen küz­dött, de végül a szí­vére kel­lett hall­gat­nia és meg­hozta a nehéz dön­tést. Egy­mil­liót bu­kott!

Durva vallomás: Rablásairól árult el egy kemény titkot a Viszkis

Durva vallomás: Rablásairól árult el egy kemény titkot a Viszkis

Ezek sze­rint tény­leg csak a lé­lek­je­len­lé­tén mú­lott...

Ezek sze­rint tény­leg csak a lé­lek­je­len­lé­tén mú­lott, hogy egyet­len rab­lása sem tor­kol­lott tra­gé­di­ába. Ka­me­rába me­sélt a Visz­kis.

Ez durva: Ázsiai pasi molesztálta Berki Krisztiánt

Ez durva: Ázsiai pasi molesztálta Berki Krisztiánt

Ele­inte csak ked­ves ér­dek­lő­dés­nek hitte a férfi kö­ze­le­dé­sét, de végül rá kel­lett jön­nie, hogy bi­zony itt egé­szen más­ról van szó.

Ele­inte csak ked­ves ér­dek­lő­dés­nek hitte a férfi kö­ze­le­dé­sét, de végül rá kel­lett jön­nie, hogy bi­zony itt egé­szen más­ról van szó.

Sosem bocsát meg az anyjának Ambrus Attila!

Sosem bocsát meg az anyjának Ambrus Attila!

A Visz­kis, saját be­val­lása sze­rint, sok­szor el­nézte anyja té­ve­dé­seit, de jó ideje már hal­lani sem akar fe­lőle.

A Visz­kis, saját be­val­lása sze­rint, sok­szor el­nézte anyja té­ve­dé­seit, de jó ideje már hal­lani sem akar fe­lőle.

Elképesztő ötlet: Erre költene tízmilliókat Berki Krisztián

Elképesztő ötlet: Erre költene tízmilliókat Berki Krisztián

Berki Krisz­tián őrült öt­lete.

Berki Krisz­tián őrül­tebb­nél őrül­tebb öt­le­tei hal­la­tán már fel sem kap­juk a fe­jün­ket, de most mintha sok­kal el­szán­tabb lenne a ko­rábbi hú­zá­sa­i­hoz ké­pest.

Különös nászútra vinné feleségét a Viszkis

Különös nászútra vinné feleségét a Viszkis

Vissza­térne buj­ká­lá­sai hely­szí­ne­ire.

Amb­rus At­tila el­dön­tötte: fe­le­sé­gét el­vinné azokra a he­lyekre, ahol buj­kált. Ázsi­á­ban ha­tá­rozta el, hogy vissza­tér, ha te­heti.

Őszintén beszélt a magyar grófnő a Viszkis rablóról!

Őszintén beszélt a magyar grófnő a Viszkis rablóról!

Az Ázsia Exp­resszben for­gat­tak.

A no­vem­ber 7-én in­duló Ázsia Exp­resszben együtt for­gat­tak, ki­de­rült, mit szólt ehhez a grófnő csa­ládja.

Nem hiszed el, kivel kezdett új életet a Viszkis

Nem hiszed el, kivel kezdett új életet a Viszkis

Új tár­sat ta­lált ma­gá­nak.

El­ké­pesz­tően meg­vál­to­zott Amb­rus At­tila, az egy­kori visz­kis rabló, aki nem­rég új tár­sat is ta­lált ma­gá­nak.

Berki egy életre magán viseli Ázsia nyomát

Berki egy életre magán viseli Ázsia nyomát

Berki Krisz­ti­ánt ala­po­san meg­vál­toz­tatta az a több hetes Ázsiai uta­zás mely­nek során olyas­mi­ket ta­pasz­talt, ami­ket csak na­gyon ke­ve­sen az eu­ró­pai em­be­rek közül.

Berki Krisz­ti­ánt ala­po­san meg­vál­toz­tatta az a több hetes Ázsiai uta­zás mely­nek során olyas­mi­ket ta­pasz­talt, ami­ket csak na­gyon ke­ve­sen...

Ez tényleg undorító: Kutyahússal etették meg Berkiéket

Ez tényleg undorító: Kutyahússal etették meg Berkiéket

Nem tud­ták, mi van a tá­nyé­ron...

Krisz­tián és At­tila egyet­len dol­got fo­gad­tak meg, ami­kor meg­ér­kez­tek Ázsi­ába. Nos, nem si­ke­rült be­tar­ta­niuk!

Ilyet még nem láttál, Berki Krisztián térden állva kért segítséget

Ilyet még nem láttál, Berki Krisztián térden állva kért segítséget

Indul a TV2 kő­ke­mény re­aly­tije.

Hét ka­land­vá­gyó sztár páros küz­del­meit kö­vet­he­tik fi­gye­lem­mel a nézők a TV2 új re­a­li­ty­jé­ben. Nem nya­ral­nak, kő­ke­mény erő­próba vár rájuk.

Olyat kapott a Viszkis rabló, amire maga sem számított

Olyat kapott a Viszkis rabló, amire maga sem számított

At­tila pén­te­ken ün­ne­pelte 50. szü­le­tés­nap­ját és olyan aján­dé­kot ka­pott, ami­től el­állt a lé­leg­zete.

At­tila pén­te­ken ün­ne­pelte 50. szü­le­tés­nap­ját és olyan aján­dé­kot ka­pott, ami­től el­állt a lé­leg­zete. Erre tény­leg nem szá­mí­tott!

Ezért rettegett a Viszkis, hogy újra rabolni fog

Ezért rettegett a Viszkis, hogy újra rabolni fog

Amb­rus At­ti­lát kí­sér­tette a múlt.

Sza­ba­du­lása után még éve­kig kí­sér­tette a múlt. Meg­dol­go­zott érte, hogy jó útra tér­jen, de úgy tűnik, si­ke­rült.

Őszintén vallott a gyermekvállalásról Ambrus Attila!

Őszintén vallott a gyermekvállalásról Ambrus Attila!

Ma már jó útra tért.

Az egy­kori Visz­kis rabló ma már jó útra tért, és azt sem bánná, ha ha­ma­ro­san apai örö­mök elé néz­hetne.

Drámai vallomást tett a Viszkis rabló

Drámai vallomást tett a Viszkis rabló

A hosszú hetek alatt egyre csak ér­le­lő­dött benne a gon­do­lat, hogy ideje be­le­vágni a gyer­mek­vál­la­lásba. De mit mond majd gyer­me­ké­nek?

Amb­rus At­tila pár hete tért haza Ázsi­á­ból, ahol részt vett a TV2 ős­szel star­toló va­ló­ság­show-jában. A hosszú hetek alatt egyre csak ér­le­lő­dött benne a gon­do­lat, hogy ideje be­le­vágni a gyer­mek­vál­la­lásba.

Mi folyik itt? Berki Krisztián a viszkis rablóval tűnt el az országból!

Mi folyik itt? Berki Krisztián a viszkis rablóval tűnt el az országból!

A hí­res­ség Amb­rus At­ti­lá­val és több más hí­res­ség­gel uta­zott el Ázsi­ába.

A hí­res­ség Amb­rus At­ti­lá­val és több más hí­res­ség­gel uta­zott el Ázsi­ába.

Retro: így nézett ki a rácsok mögött 2006-ban Ambrus Attila!

Retro: így nézett ki a rácsok mögött 2006-ban Ambrus Attila!

A visz­kis rab­ló­ként el­hí­re­sült egy­kori bű­nöző ma már pél­dás éle­tet él.

Műtött csípővel újra hokizik a Viszkis

Műtött csípővel újra hokizik a Viszkis

Amb­rus At­tila ta­valy még ví­vó­dott és félt a be­avat­ko­zás­tól.

Amb­rus At­tila ta­valy még ví­vó­dott és félt a be­avat­ko­zás­tól, mára azon­ban túl van csí­pő­mű­tét­jén, és vissza­tért a kap­ta­fá­hoz...

Hihetetlen, közveszélyes bűnözőből tv-sztár lesz a Viszkis

Hihetetlen, közveszélyes bűnözőből tv-sztár lesz a Viszkis

Bank­rab­lá­sért tévés kar­rier járt a Visz­kis néven el­hí­re­sült Amb­rus At­ti­lá­nak!

Bank­rab­lá­sért tévés kar­rier járt a Visz­kis néven el­hí­re­sült Amb­rus At­ti­lá­nak, akit ősz­től min­den este fő­mű­sor­idő­ben néz­he­tünk.

Ezt nézd meg! Durva videó a "Viszkisről"

Ezt nézd meg! Durva videó a "Viszkisről"

Az ered­mény­től maga az érin­tett, Amb­rus At­tila is meg­ret­tent. A RIPOST kapta meg el­ső­ként a hír­hedt egy­kori rabló éle­té­ről ké­szülő film mun­ka­vi­de­ó­ját.

A %RIPOST% kapta meg el­ső­ként Antal Nim­ród ren­de­zé­sé­nek werkfilm­jét, az ered­mény­től az érin­tett, Amb­rus At­tila is meg­ré­mült.

Mutatjuk A Viszkis legdurvább jelenetét

Mutatjuk A Viszkis legdurvább jelenetét

Vá­ros­szerte fo­rog­nak az Amb­rus At­tila élete köré épí­tett mo­zifilm je­le­ne­tei, me­lyek nem szű­köl­köd­nek az ak­ci­ók­ban.

Vá­ros­szerte fo­rog­nak az Amb­rus At­tila élete köré épí­tett mo­zifilm je­le­ne­tei, me­lyek nem szű­köl­köd­nek az ak­ci­ók­ban.

Egy évig átlátszó szupercellában raboskodott a Viszkis

Átlátszó szupercellában raboskodott a Viszkis

Már több híres rab is meg­for­dult ott.

Amb­rus At­tila egy olyan ple­xi­tömb­ben ült egy éven át, amely­ben ko­ráb­ban már több híres rab is meg­for­dult.

Ismeretlenek támadtak a Viszkis rablóra!

Ismeretlenek támadtak a Viszkis rablóra!

Pedig csak po­én­ko­dott...

Ne­ki­ug­rot­tak, pedig csak tré­fá­ból je­lent­ke­zett banki al­kal­ma­zott­nak. Mint ki­de­rült, éppen ahhoz a fi­ók­hoz, amely­ből annak ide­jén 50 mil­liót ra­bolt.