Ábel Anita

Zokogott az adás előtt a magyar műsorvezető, ez viselte meg

Zokogott az adás előtt a magyar műsorvezető, ez viselte meg

Akkor is profin vi­sel­ke­dik, ha belül ér­zelmi vál­sá­gon megy ke­resz­tül.

Akkor is profin vi­sel­ke­dik, ha belül ér­zelmi vál­sá­gon megy ke­resz­tül.

Elképesztő fotók: ennyit változtak a sztárok tíz év alatt!

Elképesztő fotók: ennyit változtak a sztárok tíz év alatt!

Ér­de­kes ki­hí­vás ter­jed az in­ter­ne­ten.

Ér­de­kes új ki­hí­vás ter­jed az in­ter­ne­ten, ami­nek lé­nyege, hogy az em­be­rek meg­mu­tas­sák a nyil­vá­nos­ság­nak egy tíz évvel ez­előtti fo­tó­ju­kat.

Szívszorító fotók: így emlékeznek a magyar sztárok Koós Jánosra

Szívszorító fotók: így emlékeznek a magyar sztárok Koós Jánosra

Az el­hunyt éne­kes-hu­mo­ris­tát ren­ge­te­gen sze­ret­ték, a hí­res­sé­gek meg­ható fo­tók­kal és so­rok­kal bú­csúz­tak tőle.

Az el­hunyt éne­kes-hu­mo­ris­tát ren­ge­te­gen sze­ret­ték, a hí­res­sé­gek meg­ható so­rok­kal bú­csúz­tak tőle.

Nyolc kilót adott le a válás óta, sosem volt még ilyen szexi Ábel Anita

Nyolc kilót adott le a válás óta, sosem volt még ilyen szexi Ábel Anita

A sztár­anyuka ta­valy vált el a fér­jé­től 16 év há­zas­ság után.

A sztár­anyuka ta­valy vált el a fér­jé­től 16 év há­zas­ság után, a sza­kí­tás pedig eléggé meg­vi­selte.

Már a nevét is megváltoztatta a válófélben lévő Ábel Anita

Már a nevét is megváltoztatta a válófélben lévő Ábel Anita

Három hó­napja je­len­tette be, hogy ti­zen­hat év után véget ért a há­zas­sága.

Három hó­napja je­len­tette be, hogy ti­zen­hat év után véget ért a há­zas­sága.

Szomorú üzenettel búcsúztatta a múltját Ábel Anita

Szomorú üzenettel búcsúztatta a múltját Ábel Anita

A szí­nésznő mö­gött nehéz év áll.

A szí­nésznő-mű­sor­ve­zető mö­gött nehéz év áll: ti­zen­hat hosszú év há­zas­ság után úgy dön­töt­tek a fér­jé­vel, hogy el­vál­nak egy­más­tól.

Nem érdekelte senki véleménye: kitálalt a válásáról Ábel Anita

Nem érdekelte senki véleménye: kitálalt a válásáról Ábel Anita

A szí­nésznő három hó­nap­pal ez­előtt ve­tett véget ti­zen­hat év után a há­zas­sá­gá­nak, ám egy­ál­ta­lán nem bánta meg a dön­tést.

A szí­nésznő három hó­nap­pal ez­előtt ve­tett véget ti­zen­hat év után a há­zas­sá­gá­nak, ám egy­ál­ta­lán nem bánta meg a dön­tést.

Ábel Anita felfedte titkát: elárulta, miért volt muszáj váltania

Ábel Anita felfedte titkát: elárulta, miért volt muszáj váltania

Kívül és belül is meg­újult Ábel Anita, mi­u­tán a há­zas­sága fel­bon­tása mel­lett dön­tött!

Kívül és belül is meg­újult Ábel Anita, mi­u­tán a há­zas­sága fel­bon­tása mel­lett dön­tött! A szí­nésznő most el­árulta, miért kel­lett meg­hoz­nia ezt a dön­tést...

2018 legfájdalmasabb sztárszakításai

A tavalyi év legfájdalmasabb sztárszakításai

Bár azt min­denki tudja, hogy a leg­na­gyobb sze­rel­mek sem tar­ta­nak örökké, mégis, a 2018-as év va­la­hogy kü­lö­nö­sen bő­vel­ke­dett szét­hul­lott há­zas­sá­gok­ban, le­fújt es­kü­vők­ben.

Min­denki tudja, hogy a leg­na­gyobb sze­rel­mek sem tar­ta­nak örökké, mégis, a 2018-as év bő­vel­ke­dett szét­hul­lott há­zas­sá­gok­ban.

Lefotózták, Ábel Anita rámozdult Osvárt Andira

Lefotózták, Ábel Anita rámozdult Osvárt Andira

Szo­ros a ba­rát­ság kö­zöt­tük.

A vá­ló­fél­ben lévő mű­sor­ve­zető és a vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő kö­zött min­dig is szo­ros volt a ba­rát­ság.

Nem mindennapi kép: így még biztosan nem láttad Ábel Anitát

Nem mindennapi kép: így még biztosan nem láttad Ábel Anitát

Elég furán fest a képen.

Elég furán fest a képen a vá­ló­fél­ben lévő mű­sor­ve­zető. Ne hagyd ki!

Elérte a női kapuzárási pánik a híres magyar sztárokat?

Elérte a női kapuzárási pánik a híres magyar sztárokat?

Két hónap alatt három ha­sonló korú csi­nos hí­res­ség je­len­tette be, hogy le­zár­ják ad­digi sze­relmi éle­tü­ket: sza­kí­ta­nak ked­ve­sük­kel. Vajon miért?

Pél­dát­lan sza­kí­tás­so­ro­zat érte utol a ma­gyar sztár­vi­lá­got. Két hónap alatt három ha­sonló korú csi­nos hí­res­ség - Gre­gor Ber­na­dett, Vár­ko­nyi And­rea és Ábel Anita - je­len­tette be, hogy le­zár­ják ad­digi sze­relmi éle­tü­ket: sza­kí­ta­nak ked­ve­sük­kel. Vajon miért?

Bochkor Gábor: Én nem az a pasi vagyok már, aki voltam!

Bochkor Gábor: Én nem az a pasi vagyok már, aki korábban voltam!

A rá­diós Ábel Ani­tá­nak me­sélt arról, mi­ként te­kint a jö­vőre gyer­me­két il­le­tően.

A rá­diós Ábel Ani­tá­nak me­sélt arról, mi­ként te­kint a jö­vőre gyer­me­két il­le­tően.

Ábel Anita kíméletlenül beszólt Bochkor Gábornak

Ábel Anita kíméletlenül beszólt Bochkor Gábornak

A mű­sor­ve­zető nem kí­mélte Boch­kort.

Ábel Anita sze­rint a rá­diós most vissza­kapja azt, amit a nők ellen el­kö­ve­tett. A mű­sor­ve­zető nem kí­mélte Boch­kort, több epés meg­jegy­zést is tett neki...

Komoly csalódás érte Ábel Anitát

Komoly csalódás érte Ábel Anitát

Min­den bi­zonnyal meg­vi­selte, hogy nem bő­vül­he­tett to­vább a csa­ládja.

Min­den bi­zonnyal meg­vi­selte, hogy nem bő­vül­he­tett to­vább a csa­ládja.

Ezért válik el férjétől Ábel Anita, nincs visszaút

Ezért válik el férjétől Ábel Anita, nincs visszaút

Férje már el is köl­tö­zött.

A mű­sor­ve­zető 16 álom­sze­rű­nek tűnő év után dön­tött úgy, hogy be­adja a vá­lási pa­pí­ro­kat és új éle­tet kezd.

Liptai Claudia megható vallomása: Levegőt sem kapok nélküle

Liptai Claudia megható vallomása: Levegőt sem kapok nélküle

Ki­csit olya­nok, mint a macska és az egér. Foly­ton zri­kál­ják egy­mást, de a ci­ca­harc mö­gött ko­moly ér­zel­mek fe­szül­nek.

Ebbe belepirulsz: pikáns sztorit mesélt el Dobó Kata

Ebbe belepirulsz: pikáns sztorit mesélt el Dobó Kata

A szí­nésznő a Nő Com­ment című mű­sor­ban nosz­tal­gi­á­zott. Iz­gal­mas tör­té­net ke­re­ke­dett be­lőle!

A szí­nésznő a Nő Com­ment című te­le­ví­ziós mű­sor­ban nosz­tal­gi­á­zott. Végül iz­gal­mas tör­té­net ke­re­ke­dett ki a múlt­idé­zés­ből!

Nagy bejelentés: visszatér a képernyőre Ábel Anita

Nagy bejelentés: visszatér a képernyőre Ábel Anita

Hajós And­rást váltja.

Hajós And­rást váltja az Ide süss! har­ma­dik éva­dá­ban. Ábel Anita örül az új fel­adat­nak.

Liptai Claudia elképesztő vallomása: Szerelmes volt a barátjába

Liptai Claudia elképesztő vallomása: Szerelmes volt a barátjába

Ked­den este év­ti­ze­des sze­relmi val­lo­mást bö­kött ki Cla­u­dia egy vá­rat­lan pil­la­nat­ban! Erre senki sem szá­mí­tott...

Velük tér vissza az Álomutazó

Velük tér vissza az Álomutazó

Idén ka­rá­csony­kor vissza­tér 2017 leg­lát­vá­nyo­sabb szu­per­pro­duk­ci­ója az Álom­utazó. Lesz­nek meg­le­pe­té­sek, az biz­tos.

Idén ka­rá­csony­kor vissza­tér 2017 leg­lát­vá­nyo­sabb szu­per­pro­duk­ci­ója az Álom­utazó.Lesz­nek meg­le­pe­té­sek, az biz­tos.

Őrületes fotó került elő a múltból Liptai Claudiáról és Ábel Anitáról

Őrületes fotó került elő a múltból Liptai Claudiáról és Ábel Anitáról

A mű­sor­ve­ze­tők több mint két év­ti­zede jó ba­rá­tok.

A mű­sor­ve­ze­tők több mint két év­ti­zede jó ba­rá­tok.

Hajdú Péter: Ne szépítsük, elveszítettem a családomat!

Hajdú Péter vallomása: Ne szépítsük, elveszítettem a családomat!

A mű­sor­ve­zető egy­kori ked­ve­sé­nek, Ábel Ani­tá­nak be­szélt őszin­tén az el­múlt két év meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról, és az új éle­té­ről.

Tiszta anyja: íme, Ábel Anita ritkán látott lánya!

Tiszta anyja: íme, Ábel Anita ritkán látott lánya!

Nem mu­tatja meg gyak­ran Lucát.

A mű­sor­ve­zető nem mu­tatja meg gyak­ran a nyil­vá­nos­ság­nak Lucát és fér­jét, aki­vel ti­zen­hat éve élnek bol­do­gan.

Aggasztó fotó, nincs jól Ábel Anita

Aggasztó fotó, nincs jól Ábel Anita

Hiába ér­ke­zett meg Ma­gyar­or­szágra a ká­ni­kula. A mű­sor­ve­zető na­gyon nem érzi jól magát. Ábel Anita erről szá­molt be most az Ins­tag­ram-ol­da­lán. Fotót is csa­tolt.

Hiába ér­ke­zett meg Ma­gyar­or­szágra a ká­ni­kula. A mű­sor­ve­zető na­gyon nem érzi jól magát. Ábel Anita erről szá­molt be most az Ins­tag­ram-ol­da­lán. Fotót is csa­tolt.

Tündéri, itt az első fotó Farkasházi Réka kislányáról

Tündéri, itt az első fotó Farkasházi Réka kislányáról

Az egy­kori so­ro­zat­sztár jú­nius 4-én hozta vi­lágra a csöpp­sé­get. Most Ábel Anita kö­zölt róla friss fotót.

Az egy­kori so­ro­zat­sztár jú­nius 4-én hozta vi­lágra a csöpp­sé­get. Most Ábel Anita kö­zölt friss fotót a pici lány­ról.

Mutatjuk: ő az a férfi, aki elrabolta Ábel Anita szívét

Mutatjuk: ő az a férfi, aki elrabolta Ábel Anita szívét

Ala­po­san szem­ügyre ve­het­jük.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető rit­kán mu­tatja meg fér­jét, de most ala­po­san szem­ügyre ve­het­jük.

Csak virágok takarják Ábel Anita testét: Ezért vállalta a fotózást

Csak virágok takarják Ábel Anita testét: Ezért vállalta a fotózást

A szí­nésznő majd­nem mez­te­len ké­pé­vel egy igen ko­moly és fáj­dal­mas be­teg­ségre hívja fel a fi­gyel­met. Ezt üzeni: Ne rej­tőzz el!

Elképesztő, Ábel Anita mit mutatott meg Liptai Claudia esküvőjén

Elképesztő, Ábel Anita mit mutatott meg Liptai Claudia esküvőjén

A szí­nésznő a meny­asszony ba­rát­ja­ként je­lent meg a tit­kos lag­zin.

A szí­nésznő a meny­asszony ba­rát­ja­ként je­lent meg a tit­kos lag­zin, az al­ka­lomra pedig saját maga ál­modta meg ru­há­ját.

Ezért retteg az öregedéstől Csonka András

Ezért retteg az öregedéstől Csonka András

A nép­szerű szí­nész 53 éves, de még min­dig egye­dül­álló és attól tart, ez már nem is vál­to­zik. Nem tudja mi­lyen jövő vár rá.

A nép­szerű szí­nész 53 éves, de még min­dig egye­dül­álló és attól tart, ez már nem is vál­to­zik. Nem tudja mi­lyen jövő vár rá.

Ezt tette Növényi Norbi Ábel Anitával, sose nézted volna ki belőle

Ezt tette Növényi Norbi Ábel Anitával, sose nézted volna ki belőle

Az olim­piai baj­nok bir­kózó elég ke­mé­nyen bánt a mű­sor­ve­ze­tő­vel.

Az olim­piai baj­nok bir­kózó elég ke­mé­nyen bánt a mű­sor­ve­ze­tő­vel.

Őszintén mesélt élete legnehezebb időszakáról Bereczki Zoltán

Őszintén mesélt élete legnehezebb időszakáról Bereczki Zoltán

A szí­nész-éne­kes Ábel Ani­tát avatta be leg­fél­tet­tebb tit­ka­iba, sőt azt is el­árulta, hogy ke­mény éve­ken van túl...

Ábel Anita megmutatta: ez a férfi lopta el a szívét

Ábel Anita megmutatta: ez a férfi lopta el a szívét

Rit­kán lát­hat­tuk.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető sze­relme, Krisz­tián eddig rit­kán je­lent meg a nyil­vá­nos­ság előtt.

Könnyeivel küszködött élő adásban Ábel Anita

Könnyeivel küszködött élő adásban Ábel Anita

Tel­je­sen meg­ha­tó­dott.

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi zsű­ri­tagja tel­je­sen meg­ha­tó­dott.

Hoppá, kiderült, hol folytatja Ábel Anita

Hoppá, kiderült, hol folytatja Ábel Anita

Egy hó­napja bú­csú­zott el a TV2-től a Szom­szé­dok egy­kori Jul­csija, aki sze­rint 2018 végre az ön­mag­va­ló­sí­tás éve lesz.

Egy hó­napja bú­csú­zott el a TV2-től a Szom­szé­dok egy­kori Jul­csija, aki sze­rint 2018 végre az ön­mag­va­ló­sí­tás éve lesz.

Egy szál melltartóban köszöntötte fel barátnőjét Liptai Claudia

Egy szál melltartóban köszöntötte fel barátnőjét Liptai Claudia

Lip­tai Cla­u­dia fel­fo­ko­zott han­gu­latba ke­rült Ábel Anita szü­le­tés­nap­ján.

Nagyon nincs jól Ábel Anita

Nagyon nincs jól Ábel Anita

A nép­szerű mű­sor­ve­zető sem úszta meg. Be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető sem úszta meg. Be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról.

Elképesztő mit művelt Ábel Anita és Tóth Vera a kamerák előtt

Elképesztő mit művelt Ábel Anita és Tóth Vera a kamerák előtt

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi új szé­ri­á­já­ban a szí­nésznő és Rá­kó­czi Feri mellé két új zsű­ri­tag ér­ke­zett.

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi új szé­ri­á­já­ban a szí­nésznő és Rá­kó­czi Feri mellé két új zsű­ri­tag jött.

Kitálalt a TV2 műsorvezetője, ezért távozik a csatornától

Kitálalt a TV2 műsorvezetője, ezért távozik a csatornától

Ábel Anita végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba. A mű­sor­ve­zető ele­jét vette a ta­lál­ga­tá­sok­nak.

Ábel Anita végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba. A mű­sor­ve­zető ele­jét vette a ta­lál­ga­tá­sok­nak.

Elképesztő átváltozás, éveket fiatalodott Ábel Anita

Elképesztő átváltozás, éveket fiatalodott Ábel Anita

Va­gány fri­zu­rát vá­ga­tott a szí­nésznő.

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi zsű­ri­tagja min­den­kit meg­le­pett va­gány fri­zu­rá­já­val. A gyö­nyörű szí­nésznő meg­mu­tatta, hogy rövid haj­jal is lehet egy nő szexi.

Óriási átalakulások: Ezek a sztárok 2018-ban is tovább akarnak fogyni!

Óriási átalakulások: Ezek a sztárok 2018-ban is tovább akarnak fogyni!

Már most is el­ké­pesztő, mi­lyen ha­tal­mas vál­to­zá­son men­tek ke­resz­tül, de el­árul­ták, az új évben sem áll­nak le a di­é­tá­val!

Nem hiszed el, mit művelt a kamerák előtt Ábel Anita és Tóth Vera

Nem hiszed el, mit művelt a kamerák előtt Ábel Anita és Tóth Vera

A két ka­ra­kán nő el­ké­pesztő ala­kí­tást nyúj­tott.

Meg­lepő, de a két ka­ra­kán nő el­ké­pesztő ala­kí­tást nyúj­tott a Sz­tár­ban Sztár meg 1 ki­csi­ben.

Őszintén vallott Ábel Anita, aggódik a családjáért

Őszintén vallott Ábel Anita, aggódik a családjáért

A nép­szerű tévés őszin­tén be­szélt Tatár Csil­lá­nak arról, ami­től a leg­job­ban fél.

A nép­szerű tévés őszin­tén be­szélt Tatár Csil­lá­nak arról, ami­től a leg­job­ban fél.

Stohl András miatt távozik Ábel Anita?

Stohl András miatt távozik Ábel Anita?

Egy benn­fen­tes val­lott.

Egy benn­fen­tes sze­rint a szí­nész­nek köze lehet ahhoz, hogy Ábel Anita le­ke­rül a kép­er­nyő­ről.

Megszólalt Ábel Anita: ez a véleménye Tóth Veráról

Megszólalt Ábel Anita: ez a véleménye Tóth Veráról

Foly­ta­tó­dott az or­szág há­zi­bu­lija.

Va­sár­nap este a Super TV2-n foly­ta­tó­dott az or­szág há­zi­bu­lija, a Sz­tár­ban Sztár +1 kicsi. A du­ett­pá­ro­sok már az első élő adás­ban óri­ási show-t csi­nál­tak.

Megható: Ezzel lepték meg rajongóikat Szabó Győzőék

Megható: Ezzel lepték meg rajongóikat Szabó Győzőék

Évek óta egyre több pénz gyű­lik össze a Fo­gadj örökbe egy macit jó­té­kony­sági auk­ci­ó­ján.

Évek óta egyre több pénz gyű­lik össze a Fo­gadj örökbe egy macit jó­té­kony­sági auk­ci­ó­ján. Az ala­pít­ványt öt évvel ez­előtt Tö­rő­csik Mari, a Nem­zet szí­né­sze és Ká­rász Ró­bert hozta létre, hogy se­gít­sék a fo­gya­ték­kal élő em­be­rek be­il­lesz­ke­dé­sét. Ezt há­lál­ták meg a Já­ték­szín szí­né­szei.

Ment az adok-kapok Ábel Anita és Tóth Vera között!

Ment az adok-kapok Ábel Anita és Tóth Vera között!

Mind­két zsű­ri­tag erő­tel­jes sze­mé­lyi­ség, ezért már az első adás­ban fi­no­man csip­ke­lőd­tek egy­más­sal.

Mind­két zsű­ri­tag erő­tel­jes sze­mé­lyi­ség, ezért már az első adás­ban fi­no­man csip­ke­lőd­tek egy­más­sal.

Újabb sztár hagyta el az országot

Újabb sztár hagyta el az országot

Ami­óta Ábel Ani­tá­nak és pár­já­nak 2008-ban meg­szü­le­tett a kis­lá­nya, min­dig hár­mas­ban utaz­tak. De most végre el­jött az ideje a má­so­dik nász­út­nak.

Ami­óta Ábel Ani­tá­nak és pár­já­nak 2008-ban meg­szü­le­tett a kis­lá­nya, min­dig hár­mas­ban utaz­tak. De most má­so­dik nász­útra men­tek.

Erről a dögös világsztárról álmodozik Ábel Anita

Erről a dögös világsztárról álmodozik Ábel Anita

Elő­ször sze­re­pel klip­ben a szí­nésznő.

Éle­té­ben elő­ször lát­ható klip­ben a nép­szerű szí­nésznő. De most az Álom­utazó mese mu­si­cal egyik sze­rep­lő­je­ként ő is le­he­tő­sé­get ka­pott.

Ábel Anita kétségbeesett, az interneten kér segítséget

Ábel Anita kétségbeesett, az interneten kér segítséget

A Szom­szé­dok egy­kori sztárja na­gyon bízik a ra­jon­gók tá­mo­ga­tá­sá­ban.

Hihetetlen változás, ezért fogyott le Ábel Anita

Hihetetlen változás, ezért fogyott le Ábel Anita

A Ri­post­nak me­sélte a mi­ér­tek­ről.

A TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője a Ri­post­nak me­sélte el miért, és ho­gyan sza­ba­dult meg a fe­les­le­ges ki­lók­tól.

Dráma a színfalak mögött: élő adásban sérült le Emilio!

Dráma a színfalak mögött: élő adásban sérült le Emilio!

Az éne­kes rosszul lé­pett.

Az éne­kes rosszul lé­pett, ha­tal­mas reccse­nést hal­lott, most orvos vizs­gálja.

Elképesztően lefogyott Ábel Anita, hihetetlen fotóval bizonyítja!

Elképesztően lefogyott Ábel Anita, hihetetlen fotóval bizonyítja!

A mű­sor­ve­zető má­jus­ban dön­tött úgy, hogy elég a rend­szer­te­len ét­ke­zés­ből, ezért tu­da­to­san kez­dett élni.

A mű­sor­ve­zető má­jus­ban dön­tött úgy, hogy elég a rend­szer­te­len ét­ke­zés­ből, ezért tu­da­to­san kez­dett élni.

Sosem látott fotó: így tornázott Ábel Anita a Szomszédok idején!

Sosem látott fotó: így tornázott Ábel Anita a Szomszédok idején!

Egy csa­pásra az or­szág ked­vence lett.

A szí­nésznő egy csa­pásra az or­szág ked­vence lett, ami­kor kis­ka­masz­ként fel­tűnt az iko­ni­kus so­ro­zat­ban.

Korhatárosan nyomta a színpadon Ábel Anita!

Korhatárosan nyomta a színpadon Ábel Anita!

A Nagy Duett dön­tő­jén Emi­lio és part­nere min­dent be­le­ad­nak a győ­ze­lembe.

A Nagy Duett dön­tő­jén Emi­lio és part­nere min­dent be­le­ad­nak a győ­ze­lembe.

Lehullt a lepel, ez a páros nyerheti meg A Nagy Duettet!

Lehullt a lepel, ez a páros nyerheti meg A Nagy Duettet!

Bár a va­sár­napi adás végén senki nem esett ki, ki­de­rült, kik a leg­esé­lye­seb­bek a győ­ze­lemre.

Bár a va­sár­napi adás végén senki nem esett ki, ki­de­rült, kik a leg­esé­lye­seb­bek a győ­ze­lemre.

Így néznek ki a sztárok a magyar gyerekek szerint

Így néznek ki a sztárok a magyar gyerekek szerint

Mi­csoda al­ko­tá­sok...

Olyan ki­váló al­ko­tá­sok ér­kez­tek a Ri­post gye­rek­napi rajz­ver­se­nyébe, ame­lyek mel­lett ha­zánk hí­res­sé­gei sem tud­tak szó nél­kül el­menni.

Emiliót megőrjítette Ábel Anita fenékriszálása

Emiliót megőrjítette Ábel Anita fenékriszálása

Nagy a tétje az elő­dön­tő­nek.

Nagy a tétje a va­sár­nap esti A Nagy Duett elő­dön­tő­jé­nek, így min­denki min­dent bevet a si­ke­rért. Ábel Anita még a fe­nék­ri­szá­lást is be­ve­tette.

Emilio kukacától fetrengett A Nagy Duett közönsége!

Emilio kukacától fetrengett A Nagy Duett közönsége!

Az éne­kes ha­tal­ma­sat ala­kí­tott a TV2 stú­di­ó­já­ban, ami­kor part­ne­ré­vel egy is­mert rajzfilm slá­ge­rét adták elő.

Az éne­kes ha­tal­ma­sat ala­kí­tott a TV2 stú­di­ó­já­ban, ami­kor part­ne­ré­vel egy is­mert rajzfilm slá­ge­rét adták elő.

Zavarba ejtő dekoltázst villantott Ábel Anita élő adásban

Zavarba ejtő dekoltázst villantott Ábel Anita élő adásban

Ábel Anita le­nyű­gözte a zsű­rit és a kö­zön­sé­get is.

Ábel Anita le­nyű­gözte a zsű­rit és a kö­zön­sé­get is.

Durva, a nyílt utcán űztek csúfot Ábel Anitából

Durva, a nyílt utcán űztek csúfot Ábel Anitából

Sok év után me­sélt a tör­tén­tek­ről.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető sok-sok évvel az in­ci­dens után me­sélt a tör­tén­tek­ről.

Elviselhetetlen kínokat él át Bangó Margit

Elviselhetetlen kínokat él át Bangó Margit

Mégis mo­sollyal az arcán druk­kolt...

Bangó Mar­git a kínok kín­ját élte át, mégis mo­sollyal az arcán druk­kolt va­sár­nap este Emi­lió­ék­nak A Nagy Du­ett­ben.

Retro fotó: így nézett ki Ábel Anita, miután véget ért a Szomszédok!

Retro fotó: így nézett ki Ábel Anita, miután véget ért a Szomszédok!

A szí­nésznő-mű­sor­ve­zető ha­tal­mas vál­to­zá­son esett át az el­múlt évek­ben.

A szí­nésznő-mű­sor­ve­zető ha­tal­mas vál­to­zá­son esett át az el­múlt évek­ben.

Könnyekig hatódott a színpadon a népszerű színésznő

Könnyekig hatódott a színpadon a népszerű színésznő

A Dal győz­tes dalát, Pápai Joci Ori­gó­ját adta elő Ábel Anita és Emi­lió, azon­ban arra ők sem szá­mí­tot­tak, ami végül tör­tént.

A Dal győz­tes dalát, Pápai Joci Ori­gó­ját adta elő Ábel Anita és Emi­lió, azon­ban arra ők sem szá­mí­tot­tak, ami végül tör­tént.

Hoppá! Ábel Anita bugyit villantott a színpadon!

Hoppá! Ábel Anita bugyit villantott a színpadon!

A Nagy Duett má­so­dik élő show-ján Ábel Anita igen­csak bő és pör­gős szok­nyás ruhát vi­selt.

A Nagy Duett má­so­dik élő show-ján Ábel Anita igen­csak bő és pör­gős szok­nyás ruhát vi­selt, ami­nek a stú­di­ó­ban ülő férfiak örül­het­tek a leg­job­ban.

Sosem volt még ilyen szexi a magyar sztár

Sosem volt még ilyen szexi a magyar sztár

Ábel Anita ko­ráb­ban hosszú éve­ken át küz­dött a ki­lók­kal.

Ábel Anita ko­ráb­ban hosszú éve­ken át küz­dött a ki­lók­kal, de ami­óta élet­mó­dot vál­tott, si­ke­rült le­fogy­nia. Vál­toz­ta­tott ét­ke­zési szo­ká­sain, a fu­tást edzésre cse­rélte.

Leesik az állad Tóth Vera szexis ágyjelenetétől

Leesik az állad Tóth Vera szexis ágyjelenetétől

Félt a pi­káns dal­tól az éne­kesnő.

Ret­te­gett a pro­duk­ci­ója előtt a gyö­nyörű éne­kesnő, ami­kor Pink- Nate Ruess du­et­tet kel­lett elő­ad­nia Far­kas Zsol­ti­val. Pi­káns je­le­net is ke­rült az ének­lésbe.

Nem hiszed el, mit csinálnak az énekesek a Sztárban Sztár meg 1 kicsi szünetében

Nem hiszed el, mit csinálnak az énekesek a Sztárban Sztár+1 kicsi szünetében

Ahogy szü­net van az élő adá­sá­ban, az éne­ke­sek azon­mód elő­kap­ják mo­bil­ja­i­kat és szelfiz­nek.

Ezzel a pasival kapták le Ábel Anitát

Ezzel a pasival kapták le Ábel Anitát

Ábel Anita ismét együtt dol­goz­hat jó ba­rát­já­val.

Ábel Anita ismét együtt dol­goz­hat jó ba­rát­já­val, aki­vel közös fo­tó­kat is ké­szí­tet­tek.

Sírva nevetett Ábel Anita a zsűrizés közben

Sírva nevetett Ábel Anita a zsűrizés közben

A szí­nész­nő­nél na­gyon be­ta­lált az egyik szám a Sz­tár­ban sztár és egy ki­csi­ben...

A szí­nész­nő­nél na­gyon be­ta­lált az egyik szám a Sz­tár­ban sztár és egy ki­csi­ben...

Retro: tizenegy év alatt semmit sem változott Ábel Anita!

Retro: tizenegy év alatt semmit sem változott Ábel Anita!

Min­dig is bom­ba­for­má­ban volt.

A szí­nésznő min­dig bom­ba­for­má­ban volt, ez pedig ma­nap­ság sem vál­to­zott.

Új évi fogadalmat tettek a TV2 sztárjai

Új évi fogadalmat tettek a TV2 sztárjai

Szil­vesz­ter­hez kö­ze­ledve szinte min­denki szá­mot vet az el­múlt évről...

Szil­vesz­ter­hez kö­ze­ledve szinte min­denki szá­mot vet az el­múlt évről és újévi fo­ga­dal­ma­i­val pró­bál meg­válni rossz szo­ká­sa­i­tól.

Hoppá: Bajuszos lett Ábel Anita...

Hoppá: Bajuszos lett Ábel Anita...

Egyik nap­ról a má­sikra kac­kiás ba­jusz je­lent meg a mű­sor­ve­zető arcán, ő pedig ezt bát­ran meg is osz­totta ra­jon­gó­i­val.

Egyik nap­ról a má­sikra kac­kiás ba­jusz je­lent meg a mű­sor­ve­zető arcán, ő pedig ezt bát­ran meg is osz­totta ra­jon­gó­i­val.

Ő nem lehet ott a Sztárban sztár következő adásában

Ő nem lehet ott a Sztárban sztár következő adásában

Egy ki­váló éne­kes bú­csú­zott el ma este, a kö­vet­kező hét­vé­gén pedig már jön a dupla döntő...

Egy ki­váló éne­kes bú­csú­zott el ma este, a kö­vet­kező hét­vé­gén pedig már jön a dupla döntő... Kö­ze­leg a nagy show be­fe­je­zése!

Komoly kihívás előtt áll a Liptai Claudiát váltó Ábel Anita

Komoly kihívás előtt áll a Liptai Claudiát váltó Ábel Anita

Új sze­repre ké­szül.

A nép­szerű szí­nésznő el­árulta, mi­lyen érzés kol­lé­ga­nője he­lyére ülnie, aki egy­ben jó ba­rát­nője is.

Ilyen durván beszólt Ábel Anita Szabó Zsófinak

Ilyen durván beszólt Ábel Anita Szabó Zsófinak

Csú­nya vége lett egy já­ték­nak.

A Gyer­tek át szom­bat este teg­napi adá­sá­ban a két szí­nésznő meccselt egy­más­sal. Csú­nya vége lett.

Megható üzenetet küldött Majka élő adásban Claudiának és a babának

Megható üzenetet küldött Majka élő adásban Claudiának és a babának

Meg­kez­dő­dött a Sz­tár­ban sztár újabb adása, és nem is akár­hogy...

Meg­kez­dő­dött a Sz­tár­ban sztár újabb adása, és nem is akár­hogy... Lip­tai Cla­u­dia a szü­lés után ért­hető módon nincs ott, de lát­vá­nyo­san üzen­tek neki. Re­mél­jük, nézte az adást.

A mai napig szenved múltbeli hibájától Ábel Anita!

A mai napig szenved múltbeli hibájától Ábel Anita!

A Kis­me­nők zsű­ri­tagja ti­zen­hét éve­sen ve­szí­tette el édes­ap­ját, aki­vel nem volt tö­ké­le­tes a kap­cso­lata.

A Kis­me­nők zsű­ri­tagja ti­zen­hét éve­sen ve­szí­tette el édes­ap­ját, aki­vel nem volt tö­ké­le­tes a kap­cso­lata. Ezen vál­toz­tatna.

Kitört az átigazolási láz! A konkurensnél tűnnek fel kedvenc sztárjaink

Kitört az átigazolási láz! A konkurensnél tűnnek fel kedvenc sztárjaink

A Ri­post össze­gyűj­tötte azo­kat a nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­ket, akik hir­te­len hagy­ták el ad­digi mun­ka­he­lyü­ket.

Anyuka lesz Kasza Tibi exe

Anyuka lesz Kasza Tibi exe

Laj­tai Kati a TV2 saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján je­len­tette, be, ál­dott ál­la­pot­ban van.

Laj­tai Kati a TV2 saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján je­len­tette, be, hogy ál­dott ál­la­pot­ban van. Hogy, miért éppen itt árulta el az öröm­hírt a Cris­tal egy­kori éne­kes­nője? Az év leg­cu­kibb­nak ígér­kező mű­sora miatt!

Ezt üzente fogadott lánya az intenzíven fekvő Kulka Jánosnak

Ezt üzente fogadott lánya az intenzíven fekvő Kulka Jánosnak

Meg­ható be­jegy­zés­ben kül­dött erőt Ábel Anita a ked­den kór­házba ke­rült szí­nész­nek.

Meg­ható be­jegy­zés­ben kül­dött erőt Ábel Anita a ked­den kór­házba ke­rült szí­nész­nek. Nem tit­kolta, na­gyon félti őt, hi­szen hosszú évek óta kü­lö­nö­sen fon­tos sze­re­pet tölt be az éle­té­ben.

Nem marad munka nélkül a csatornát váltó műsorvezetőnő

Nem marad munka nélkül a csatornát váltó műsorvezetőnő

Ábel Anita iga­zán máz­lista. Nem lesz akkor sem mun­ka­nél­küli, ha új mun­ka­adó­já­nál, a TV2 -nél nem jön­nek be a szá­mí­tá­sai.

Ábel Anita iga­zán máz­lista. Nem lesz akkor sem mun­ka­nél­küli, ha új mun­ka­adó­já­nál, a TV2 -nél nem jön­nek be a szá­mí­tá­sai.

Jakupcsek Gabriella válthatja a képernyőn Ábel Anitát

Jakupcsek Gabriella válthatja a képernyőn Ábel Anitát

Az ATV ve­ze­tő­sége a saj­tó­ból ér­te­sült, hogy Ábel Anita át­iga­zol a TV2-höz.

Az ATV ve­ze­tő­sége a saj­tó­ból ér­te­sült, hogy Ábel Anita át­iga­zol a TV2-höz.

A TV2 elhozta Ábel Anitát az RTL Klubtól

A TV2 elhozta Ábel Anitát az RTL Klubtól

Az el­múlt ti­zenöt évben az RTL Klub mű­so­ra­i­ban szok­hat­tuk meg.

Az el­múlt több mint ti­zenöt évben Ábel Ani­tát az RTL Klub mű­so­ra­i­ban szok­hat­tuk meg. Ám most a szí­nész­nőt el­csá­bí­totta a leg­na­gyobb kon­ku­rens.

Végre kiderült, kicsoda Radics Gigi titkos hódolója!

Végre kiderült, kicsoda Radics Gigi titkos hódolója!

A fi­a­tal éne­kesnő sok min­dent el­árult.

A fi­a­tal éne­kesnő éle­té­ben van egy ti­tok­za­tos férfi, aki­ről most végre el­árult pár új in­for­má­ciót. Az biz­tos, hogy egy kol­lé­gája ra­bolta el a szí­vét.