Ábel Anita

Már a nevét is megváltoztatta a válófélben lévő Ábel Anita

Már a nevét is megváltoztatta a válófélben lévő Ábel Anita

Három hó­napja je­len­tette be, hogy ti­zen­hat év után véget ért a há­zas­sága.

Három hó­napja je­len­tette be, hogy ti­zen­hat év után véget ért a há­zas­sága.

Nem érdekelte senki véleménye: kitálalt a válásáról Ábel Anita

Nem érdekelte senki véleménye: kitálalt a válásáról Ábel Anita

A szí­nésznő három hó­nap­pal ez­előtt ve­tett véget ti­zen­hat év után a há­zas­sá­gá­nak, ám egy­ál­ta­lán nem bánta meg a dön­tést.

A szí­nésznő három hó­nap­pal ez­előtt ve­tett véget ti­zen­hat év után a há­zas­sá­gá­nak, ám egy­ál­ta­lán nem bánta meg a dön­tést.

Szomorú üzenettel búcsúztatta a múltját Ábel Anita

Szomorú üzenettel búcsúztatta a múltját Ábel Anita

A szí­nésznő mö­gött nehéz év áll: ti­zen­hat év há­zas­ság után úgy dön­töt­tek a fér­jé­vel, hogy el­vál­nak egy­más­tól.

A szí­nésznő mö­gött nehéz év áll: ti­zen­hat év há­zas­ság után úgy dön­töt­tek a fér­jé­vel, hogy el­vál­nak egy­más­tól.

Ábel Anita felfedte titkát: elárulta, miért volt muszáj váltania

Ábel Anita felfedte titkát: elárulta, miért volt muszáj váltania

Kívül és belül is meg­újult Ábel Anita.

Kívül és belül is meg­újult Ábel Anita, mi­u­tán a há­zas­sága fel­bon­tása mel­lett dön­tött! A szí­nésznő most el­árulta, miért kel­lett meg­hoz­nia ezt a dön­tést...

Lefotózták, Ábel Anita rámozdult Osvárt Andira

Lefotózták, Ábel Anita rámozdult Osvárt Andira

Szo­ros a ba­rát­ság kö­zöt­tük.

A vá­ló­fél­ben lévő mű­sor­ve­zető és a vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő kö­zött min­dig is szo­ros volt a ba­rát­ság.

2018 legfájdalmasabb sztárszakításai

2018 legfájdalmasabb sztárszakításai

Bár azt min­denki tudja, hogy a leg­na­gyobb sze­rel­mek sem tar­ta­nak örökké, mégis, a 2018-as év va­la­hogy kü­lö­nö­sen bő­vel­ke­dett szét­hul­lott há­zas­sá­gok­ban, le­fújt es­kü­vők­ben.

Bár azt min­denki tudja, hogy a leg­na­gyobb sze­rel­mek sem tar­ta­nak örökké, mégis, a 2018-as év va­la­hogy kü­lö­nö­sen bő­vel­ke­dett szét­hul­lott há­zas­sá­gok­ban, le­fújt es­kü­vők­ben, fáj­dal­mas sza­kí­tá­sok­ban. Ezek a párok már biz­tos nem kö­szön­tik együtt az új­évet.

Elérte a női kapuzárási pánik a híres magyar sztárokat?

Elérte a női kapuzárási pánik a híres magyar sztárokat?

Két hónap alatt három ha­sonló korú csi­nos hí­res­ség je­len­tette be, hogy le­zár­ják ad­digi sze­relmi éle­tü­ket: sza­kí­ta­nak ked­ve­sük­kel. Vajon miért?

Pél­dát­lan sza­kí­tás­so­ro­zat érte utol a ma­gyar sztár­vi­lá­got. Két hónap alatt három ha­sonló korú csi­nos hí­res­ség - Gre­gor Ber­na­dett, Vár­ko­nyi And­rea és Ábel Anita - je­len­tette be, hogy le­zár­ják ad­digi sze­relmi éle­tü­ket: sza­kí­ta­nak ked­ve­sük­kel. Vajon miért?

Nem mindennapi kép: így még biztosan nem láttad Ábel Anitát

Nem mindennapi kép: így még biztosan nem láttad Ábel Anitát

Elég furán fest a képen a vá­ló­fél­ben lévő mű­sor­ve­zető. Sem­mi­képp se hagyd ki!

Elég furán fest a képen a vá­ló­fél­ben lévő mű­sor­ve­zető. Sem­mi­képp se hagyd ki!

Bochkor Gábor: Én nem az a pasi vagyok már, aki korábban voltam!

Bochkor Gábor: Én nem az a pasi vagyok már, aki korábban voltam!

A rá­diós Ábel Ani­tá­nak me­sélt arról, mi­ként te­kint a jö­vőre gyer­me­két il­le­tően.

Ábel Anita kíméletlenül beszólt Bochkor Gábornak

Ábel Anita kíméletlenül beszólt Bochkor Gábornak

A mű­sor­ve­zető nem kí­mélte Boch­kort.

Ábel Anita sze­rint a rá­diós most vissza­kapja azt, amit a nők ellen el­kö­ve­tett. A mű­sor­ve­zető nem kí­mélte Boch­kort, több epés meg­jegy­zést is tett neki...

Ez lehetett az egyik ok: komoly csalódás érte Ábel Anitát

Ez lehetett az egyik ok: komoly csalódás érte Ábel Anitát

A mű­sor­ve­ze­tőt és fér­jét min­den bi­zonnyal meg­vi­selte, hogy nem bő­vül­he­tett to­vább a csa­lád­juk.

A mű­sor­ve­ze­tőt és fér­jét min­den bi­zonnyal meg­vi­selte, hogy nem bő­vül­he­tett to­vább a csa­lád­juk.

Ezért válik el férjétől Ábel Anita, nincs visszaút

Ezért válik el férjétől Ábel Anita, nincs visszaút

A mű­sor­ve­zető 16 álom­sze­rű­nek tűnő év után dön­tött úgy, hogy be­adja a vá­lási pa­pí­ro­kat és új éle­tet kezd.

A mű­sor­ve­zető 16 álom­sze­rű­nek tűnő év után dön­tött úgy, hogy be­adja a vá­lási pa­pí­ro­kat és új éle­tet kezd.

Ebbe belepirulsz: pikáns sztorit mesélt el Dobó Kata

Ebbe belepirulsz: pikáns sztorit mesélt el Dobó Kata

A Nő Com­ment­ben nosz­tal­gi­á­zott.

A szí­nésznő a Nő Com­ment című mű­sor­ban nosz­tal­gi­á­zott. A múlt­idé­zés­ből pedig végül egy meg­le­pően iz­gal­mas tör­té­net ke­re­ke­dett!

Nagy bejelentés: visszatér a képernyőre Ábel Anita

Nagy bejelentés: visszatér a képernyőre Ábel Anita

Hajós And­rást váltja.

Hajós And­rást váltja az Ide süss! har­ma­dik éva­dá­ban. Ábel Anita örül az új fel­adat­nak.

Liptai Claudia elképesztő vallomása: Szerelmes volt a barátjába

Liptai Claudia elképesztő vallomása: Szerelmes volt a barátjába

Ked­den este év­ti­ze­des sze­relmi val­lo­mást bö­kött ki Cla­u­dia egy vá­rat­lan pil­la­nat­ban! Erre senki sem szá­mí­tott...

Aggasztó fotó, nincs jól Ábel Anita

Aggasztó fotó, nincs jól Ábel Anita

A mű­sor­ve­zető na­gyon nem érzi jól magát.

A mű­sor­ve­zető na­gyon nem érzi jól magát. Erről szá­molt be az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Liptai Claudia megható vallomása: Levegőt sem kapok nélküle

Liptai Claudia megható vallomása: Levegőt sem kapok nélküle

Ki­csit olya­nok, mint a macska és az egér.

Ki­csit olya­nok, mint a macska és az egér. Foly­ton zri­kál­ják egy­mást, de...

Velük tér vissza az Álomutazó

Velük tér vissza az Álomutazó

Idén ka­rá­csony­kor vissza­tér 2017 leg­lát­vá­nyo­sabb szu­per­pro­duk­ci­ója.

Idén ka­rá­csony­kor vissza­tér 2017 leg­lát­vá­nyo­sabb szu­per­pro­duk­ci­ója az Álom­utazó.

Őrületes fotó került elő a múltból Liptai Claudiáról és Ábel Anitáról

Őrületes fotó került elő a múltból Liptai Claudiáról és Ábel Anitáról

A mű­sor­ve­ze­tők több mint két év­ti­zede jó ba­rá­tok, erről pedig fotós bi­zo­nyí­ték is van, ami még évek­kel ez­előtt ké­szült.

Hajdú Péter vallomása: Ne szépítsük, elveszítettem a családomat!

Hajdú Péter vallomása: Ne szépítsük, elveszítettem a családomat!

Az új éle­té­ről be­szélt Ábel Ani­tá­nak.

A mű­sor­ve­zető egy­kori ked­ve­sé­nek, Ábel Ani­tá­nak be­szélt őszin­tén az el­múlt két év meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról, és az új éle­té­ről.

Tiszta anyja: íme, Ábel Anita ritkán látott lánya!

Tiszta anyja: íme, Ábel Anita ritkán látott lánya!

A mű­sor­ve­zető nem mu­tatja meg gyak­ran Lucát és fér­jét, aki­vel ti­zen­hat éve élnek bol­do­gan.

A mű­sor­ve­zető nem mu­tatja meg gyak­ran a nyil­vá­nos­ság­nak Lucát és fér­jét, aki­vel ti­zen­hat éve élnek bol­do­gan.

Elképesztő, Ábel Anita mit mutatott meg Liptai Claudia esküvőjén

Elképesztő, Ábel Anita mit mutatott meg Liptai Claudia esküvőjén

A szí­nésznő a meny­asszony ba­rát­ja­ként je­lent meg a tit­kos lag­zin, az al­ka­lomra pedig saját maga ál­modta meg ru­há­ját.

Mutatjuk: ő az a férfi, aki elrabolta Ábel Anita szívét

Mutatjuk: ő az a férfi, aki elrabolta Ábel Anita szívét

Ala­po­san szem­ügyre ve­het­jük.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető rit­kán mu­tatja meg fér­jét, de most ala­po­san szem­ügyre ve­het­jük.

Tündéri, itt az első fotó Farkasházi Réka kislányáról

Tündéri, itt az első fotó Farkasházi Réka kislányáról

Az egy­kori so­ro­zat­sztár jú­nius 4-én hozta vi­lágra a csöpp­sé­get. Most Ábel Anita kö­zölt róla friss fotót.

Az egy­kori so­ro­zat­sztár, Far­kas­házi Réka né­hány nap­pal ez­előtt, jú­nius 4-én hozta vi­lágra har­ma­dik gyer­me­két. Réka egy kis­lány és egy kisfiú után újabb kis­lány­nak adott éle­tet. A hoz­zá­juk ba­ba­né­zőbe ér­ke­zett Ábel Anita kö­zölt friss fotót a csöpp­ség­ről, s ter­mé­sze­te­sen odáig volt a pici lány­tól.

Csak virágok takarják Ábel Anita testét: Ezért vállalta a fotózást

Csak virágok takarják Ábel Anita testét: Ezért vállalta a fotózást

A szí­nésznő majd­nem mez­te­len ké­pé­vel egy igen ko­moly és fáj­dal­mas be­teg­ségre hívja fel a fi­gyel­met.

A szí­nésznő majd­nem mez­te­len ké­pé­vel egy igen ko­moly és fáj­dal­mas be­teg­ségre hívja fel a fi­gyel­met.

Őszintén mesélt élete legnehezebb időszakáról Bereczki Zoltán

Őszintén mesélt élete legnehezebb időszakáról Bereczki Zoltán

A szí­nész-éne­kes Ábel Ani­tát avatta be leg­fél­tet­tebb tit­ka­iba, sőt azt is el­árulta, hogy ke­mény éve­ken van túl...

Ezért retteg az öregedéstől Csonka András

Ezért retteg az öregedéstől Csonka András

A nép­szerű szí­nész 53 éves, de még min­dig egye­dül­álló és attól tart, ez már nem is vál­to­zik. Nem tudja mi­lyen jövő vár rá.

A nép­szerű szí­nész 53 éves, de még min­dig egye­dül­álló és attól tart, ez már nem is vál­to­zik. Nem tudja mi­lyen jövő vár rá.

Andor Éva újra sportolni kezdett súlyos betegsége után!

Andor Éva újra sportolni kezdett súlyos betegsége után!

Min­denki na­gyon ke­mé­nyen küzd, hogy for­mába ke­rül­jön a nyárra!

Min­denki na­gyon ke­mé­nyen küzd, hogy for­mába ke­rül­jön a nyárra!

Ábel Anita megmutatta: ez a férfi lopta el a szívét

Ábel Anita megmutatta: ez a férfi lopta el a szívét

A nép­szerű mű­sor­ve­zető sze­relme, Krisz­tián eddig rit­kán je­lent meg a nyil­vá­nos­ság előtt.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető sze­relme, Krisz­tián eddig rit­kán je­lent meg a nyil­vá­nos­ság előtt.

Hoppá, kiderült, hol folytatja Ábel Anita

Hoppá, kiderült, hol folytatja Ábel Anita

Egy hó­napja bú­csú­zott el a TV2-től a Szom­szé­dok egy­kori Jul­csija.

Egy hó­napja bú­csú­zott el a TV2-től a Szom­szé­dok egy­kori Jul­csija.

Egy szál melltartóban köszöntötte fel barátnőjét Liptai Claudia

Egy szál melltartóban köszöntötte fel barátnőjét Liptai Claudia

Lip­tai Cla­u­dia fel­fo­ko­zott han­gu­latba ke­rült Ábel Anita szü­le­tés­nap­ján.

Nagyon nincs jól Ábel Anita

Nagyon nincs jól Ábel Anita

A nép­szerű mű­sor­ve­zető sem úszta meg. Be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető sem úszta meg. Be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról.

Nem hiszed el, mit művelt a kamerák előtt Ábel Anita és Tóth Vera

Nem hiszed el, mit művelt a kamerák előtt Ábel Anita és Tóth Vera

Meg­lepő, de a két ka­ra­kán nő el­ké­pesztő ala­kí­tást nyúj­tott a Sz­tár­ban Sztár meg 1 ki­csi­ben.

Könnyeivel küszködött élő adásban Ábel Anita

Könnyeivel küszködött élő adásban Ábel Anita

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi egyik zsű­ri­tag­ját le­vet­ték a lá­bá­ról szív­ből meg­ha­tó­dott. A fan­tasz­ti­kus pro­duk­ció végén állva tap­solt a dön­tős pá­ros­nak.

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi egyik zsű­ri­tag­ját le­vet­ték a lá­bá­ról, szív­ből meg­ha­tó­dott. A fan­tasz­ti­kus pro­duk­ció végén állva tap­solt a dön­tős pá­ros­nak.

Elképesztő mit művelt Ábel Anita és Tóth Vera a kamerák előtt

Elképesztő mit művelt Ábel Anita és Tóth Vera a kamerák előtt

So­káig ment az adok-kapok köz­tük.

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi új szé­ri­á­já­ban a szí­nésznő és Rá­kó­czi Feri mellé két új zsű­ri­tag ér­ke­zett.

Kitálalt a TV2 műsorvezetője, ezért távozik a csatornától

Kitálalt a TV2 műsorvezetője, ezért távozik a csatornától

Ábel Anita két év után el­kö­szön.

Ábel Anita végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba. A mű­sor­ve­zető ele­jét vette a ta­lál­ga­tá­sok­nak.

Elképesztő átváltozás, éveket fiatalodott Ábel Anita

Elképesztő átváltozás, éveket fiatalodott Ábel Anita

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi zsű­ri­tagja min­den­kit meg­le­pett va­gány fri­zu­rá­já­val.

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi zsű­ri­tagja min­den­kit meg­le­pett va­gány fri­zu­rá­já­val.

Óriási átalakulások: Ezek a sztárok 2018-ban is tovább akarnak fogyni!

Óriási átalakulások: Ezek a sztárok 2018-ban is tovább akarnak fogyni!

Már most is el­ké­pesztő, mi­lyen ha­tal­mas vál­to­zá­son men­tek ke­resz­tül...

Már most is el­ké­pesztő, mi­lyen ha­tal­mas vál­to­zá­son men­tek ke­resz­tül... Mi jöhet még?!

Megható: Ezzel lepték meg rajongóikat Szabó Győzőék

Megható: Ezzel lepték meg rajongóikat Szabó Győzőék

Szín­házi elő­adásra hív­ták el őket.

Évről- évre egyre több pénz gyű­lik össze a Fo­gadj örökbe egy macit jó­té­kony­sági auk­ci­ó­ján. Az ala­pít­ványt Tö­rő­csik Mari és Ká­rász Ró­bert hozta létre.

Stohl András miatt távozik Ábel Anita?

Stohl András miatt távozik Ábel Anita?

Egy benn­fen­tes val­lott.

Egy benn­fen­tes sze­rint a szí­nész­nek köze lehet ahhoz, hogy Ábel Anita le­ke­rül a kép­er­nyő­ről.

Őszintén vallott Ábel Anita, aggódik a családjáért

Őszintén vallott Ábel Anita, aggódik a családjáért

A nép­szerű tévés őszin­tén be­szélt Tatár Csil­lá­nak arról, ami­től a leg­job­ban fél.

A nép­szerű tévés őszin­tén be­szélt Tatár Csil­lá­nak arról, ami­től a leg­job­ban fél.

Megszólalt Ábel Anita: ez a véleménye Tóth Veráról

Megszólalt Ábel Anita: ez a véleménye Tóth Veráról

Va­sár­nap este a Super TV2-n foly­ta­tó­dott az or­szág há­zi­bu­lija, a Sz­tár­ban Sztár +1 kicsi.

Va­sár­nap este a Super TV2-n foly­ta­tó­dott az or­szág há­zi­bu­lija, a Sz­tár­ban Sztár +1 kicsi.

Újabb sztár hagyta el az országot

Újabb sztár hagyta el az országot

Ábel Anita nyolc év után uta­zik újra ket­tes­ben fér­jé­vel.

Ami­óta Ábel Ani­tá­nak és pár­já­nak 2008-ban meg­szü­le­tett a kis­lá­nya, min­dig hár­mas­ban utaz­tak. De most, hogy már ki­lenc éves lett Anna Luca, úgy gon­dol­ták, itt az ideje egy má­so­dik nász­út­nak.

Erről a dögös világsztárról álmodozik Ábel Anita

Erről a dögös világsztárról álmodozik Ábel Anita

Elő­ször sze­re­pel klip­ben a szí­nésznő.

Éle­té­ben elő­ször lát­ható klip­ben a nép­szerű szí­nésznő. De most az Álom­utazó mese mu­si­cal egyik sze­rep­lő­je­ként ő is le­he­tő­sé­get ka­pott.

Ment az adok-kapok Ábel Anita és Tóth Vera között!

Ment az adok-kapok Ábel Anita és Tóth Vera között!

Mind­két zsű­ri­tag erő­tel­jes sze­mé­lyi­ség, ezért már az első adás­ban fi­no­man csip­ke­lőd­tek egy­más­sal.

Mind­két zsű­ri­tag erő­tel­jes sze­mé­lyi­ség, ezért már az első adás­ban fi­no­man csip­ke­lőd­tek egy­más­sal.

Ábel Anita kétségbeesett, az interneten kér segítséget

Ábel Anita kétségbeesett, az interneten kér segítséget

A Szom­szé­dok egy­kori sztárja na­gyon bízik a ra­jon­gók tá­mo­ga­tá­sá­ban.

A Szom­szé­dok egy­kori sztárja na­gyon bízik a ra­jon­gók tá­mo­ga­tá­sá­ban.

Hihetetlen változás, ezért fogyott le Ábel Anita

Hihetetlen változás, ezért fogyott le Ábel Anita

A TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője a Ri­post­nak me­sélte el miért, és ho­gyan sza­ba­dult meg a fe­les­le­ges ki­lók­tól.

A TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője a Ri­post­nak me­sélte el miért, és ho­gyan sza­ba­dult meg a fe­les­le­ges ki­lók­tól.

Elképesztően lefogyott Ábel Anita, hihetetlen fotóval bizonyítja!

Elképesztően lefogyott Ábel Anita, hihetetlen fotóval bizonyítja!

A mű­sor­ve­zető má­jus­ban dön­tött úgy, hogy elég a rend­szer­te­len ét­ke­zés­ből, ezért tu­da­to­san kez­dett élni.

Sosem látott fotó: így tornázott Ábel Anita a Szomszédok idején!

Sosem látott fotó: így tornázott Ábel Anita a Szomszédok idején!

Egy csa­pásra az or­szág ked­vence lett.

A szí­nésznő egy csa­pásra az or­szág ked­vence lett, ami­kor kis­ka­masz­ként fel­tűnt az iko­ni­kus so­ro­zat­ban.

Emilio kukacától fetrengett A Nagy Duett közönsége!

Emilio kukacától fetrengett A Nagy Duett közönsége!

Az éne­kes ha­tal­ma­sat ala­kí­tott.

Az éne­kes ha­tal­ma­sat ala­kí­tott a TV2 stú­di­ó­já­ban, ami­kor part­ne­ré­vel egy is­mert rajzfilm slá­ge­rét adták elő.

Dráma a színfalak mögött: élő adásban sérült le Emilio!

Dráma a színfalak mögött: élő adásban sérült le Emilio!

Az éne­kes rosszul lé­pett, ha­tal­mas reccse­nést hal­lott, most orvos vizs­gálja.

Az éne­kes rosszul lé­pett, ha­tal­mas reccse­nést hal­lott, most orvos vizs­gálja.

Korhatárosan nyomta a színpadon Ábel Anita!

Korhatárosan nyomta a színpadon Ábel Anita!

A Nagy Duett dön­tő­jé­ben pö­rög­tek.

A Nagy Duett dön­tő­jén Emi­lio és part­nere min­dent be­le­ad­nak a győ­ze­lembe.

Lehullt a lepel, ez a páros nyerheti meg A Nagy Duettet!

Lehullt a lepel, ez a páros nyerheti meg A Nagy Duettet!

Ki­de­rült, kik a leg­esé­lye­seb­bek.

Bár a va­sár­napi adás végén senki nem esett ki, ki­de­rült, kik a leg­esé­lye­seb­bek a győ­ze­lemre.

Így néznek ki a sztárok a magyar gyerekek szerint

Így néznek ki a sztárok a magyar gyerekek szerint

Menő művek ér­kez­tek a Ri­post gye­rek­napi rajz­ver­se­nyébe. Hí­res­sé­ge­ink sem tud­tak szó nél­kül el­menni mel­let­tük.

Menő művek ér­kez­tek a Ri­post gye­rek­napi rajz­ver­se­nyébe. Hí­res­sé­ge­ink sem tud­tak szó nél­kül el­menni mel­let­tük.

Emiliót megőrjítette Ábel Anita fenékriszálása

Emiliót megőrjítette Ábel Anita fenékriszálása

Nagy a tétje a va­sár­nap esti A Nagy Duett elő­dön­tő­jé­nek, így min­denki min­dent bevet a si­ke­rért.

Nagy a tétje a va­sár­nap esti A Nagy Duett elő­dön­tő­jé­nek, így min­denki min­dent bevet a si­ke­rért. Ábel Anita még a fe­nék­ri­szá­lást is be­ve­tette.

Retro fotó: így nézett ki Ábel Anita, miután véget ért a Szomszédok!

Retro fotó: így nézett ki Ábel Anita, miután véget ért a Szomszédok!

A szí­nésznő-mű­sor­ve­zető ha­tal­mas vál­to­zá­son esett át az el­múlt évek­ben.

Durva, a nyílt utcán űztek csúfot Ábel Anitából

Durva, a nyílt utcán űztek csúfot Ábel Anitából

Sok év után me­sélt a tör­tén­tek­ről.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető sok-sok évvel az in­ci­dens után me­sélt a tör­tén­tek­ről.

Zavarba ejtő dekoltázst villantott Ábel Anita élő adásban

Zavarba ejtő dekoltázst villantott Ábel Anita élő adásban

Ábel Anita le­nyű­gözte a zsű­rit és a kö­zön­sé­get is.

Ábel Anita le­nyű­gözte a zsű­rit és a kö­zön­sé­get is.

Elviselhetetlen kínokat él át Bangó Margit

Elviselhetetlen kínokat él át Bangó Margit

Bangó Mar­git a kínok kín­ját élte át, mégis mo­sollyal az arcán druk­kolt va­sár­nap este Emi­lió­ék­nak A Nagy Du­ett­ben.

Bangó Mar­git a kínok kín­ját élte át, mégis mo­sollyal az arcán druk­kolt va­sár­nap este Emi­lió­ék­nak A Nagy Du­ett­ben.

Hoppá! Ábel Anita bugyit villantott a színpadon!

Hoppá! Ábel Anita bugyit villantott a színpadon!

A Nagy Duett má­so­dik élő show-ján Ábel Anita igen­csak bő és pör­gős szok­nyás ruhát vi­selt, ami­nek a stú­di­ó­ban ülő férfiak örül­het­tek a leg­job­ban.

Sosem volt még ilyen szexi a magyar sztár

Sosem volt még ilyen szexi a magyar sztár

Ábel Anita ko­ráb­ban hosszú éve­ken át küz­dött a ki­lók­kal.

Ábel Anita ko­ráb­ban hosszú éve­ken át küz­dött a ki­lók­kal, de ami­óta élet­mó­dot vál­tott, si­ke­rült le­fogy­nia. Vál­toz­ta­tott ét­ke­zési szo­ká­sain, a fu­tást edzésre cse­rélte.

Könnyekig hatódott a színpadon a népszerű színésznő

Könnyekig hatódott a színpadon a népszerű színésznő

A Dal győz­tes dalát, Pápai Joci Ori­gó­ját adta elő Ábel Anita és Emi­lió, azon­ban arra ők sem szá­mí­tot­tak, ami végül tör­tént.

A Dal győz­tes dalát, Pápai Joci Ori­gó­ját adta elő Ábel Anita és Emi­lió, azon­ban arra ők sem szá­mí­tot­tak, ami végül tör­tént.

Leesik az állad Tóth Vera szexis ágyjelenetétől

Leesik az állad Tóth Vera szexis ágyjelenetétől

Ret­te­gett a teg­nap esti pro­duk­ci­ója előtt a gyö­nyörű éne­kesnő, ami­kor Pink- Nate Ruess du­et­tet kel­lett elő­ad­nia Far­kas Zsol­ti­val.

Ret­te­gett a teg­nap esti pro­duk­ci­ója előtt a gyö­nyörű éne­kesnő, ami­kor Pink- Nate Ruess du­et­tet kel­lett elő­ad­nia Far­kas Zsol­ti­val. Az ero­ti­kus hang­vé­telű dal­hoz a dísz­let egy ágy volt, ame­lyen Tóth Ve­rá­nak alig ru­há­ban, pi­kán­san kel­lett te­ke­reg­nie. Az elő­adás előtt Vera el­árulta, hogy fo­gyása el­le­nére még szé­gyel­lős.

Nem hiszed el, mit csinálnak az énekesek a Sztárban Sztár+1 kicsi szünetében

Nem hiszed el, mit csinálnak az énekesek a Sztárban Sztár+1 kicsi szünetében

Ahogy szü­net van az adá­sá­ban, az éne­ke­sek azon­mód elő­kap­ják mo­bil­ja­i­kat.

Ahogy szü­net van az adá­sá­ban, azon­mód elő­kap­ják mo­bil­ja­i­kat és szelfiz­nek.

Sírva nevetett Ábel Anita a zsűrizés közben

Sírva nevetett Ábel Anita a zsűrizés közben

A szí­nész­nő­nél be­ta­lált az egyik szám.

A szí­nész­nő­nél na­gyon be­ta­lált az egyik szám a Sz­tár­ban sztár és egy ki­csi­ben...

Retro: tizenegy év alatt semmit sem változott Ábel Anita!

Retro: tizenegy év alatt semmit sem változott Ábel Anita!

Min­dig is bom­ba­for­má­ban volt.

A szí­nésznő min­dig bom­ba­for­má­ban volt, ez pedig ma­nap­ság sem vál­to­zott.

Új évi fogadalmat tettek a TV2 sztárjai

Új évi fogadalmat tettek a TV2 sztárjai

Szil­vesz­ter­hez kö­ze­ledve szinte min­denki szá­mot vet az el­múlt évről...

Szil­vesz­ter­hez kö­ze­ledve szinte min­denki szá­mot vet az el­múlt évről és újévi fo­ga­dal­ma­i­val pró­bál meg­válni rossz szo­ká­sa­i­tól.

Megható üzenetet küldött Majka élő adásban Claudiának és a babának

Megható üzenetet küldött Majka élő adásban Claudiának és a babának

Meg­kez­dő­dött a Sz­tár­ban sztár újabb adása, és nem is akár­hogy... Lip­tai Cla­u­dia a szü­lés után ért­hető módon nincs ott.

Ezzel a pasival kapták le Ábel Anitát

Ezzel a pasival kapták le Ábel Anitát

Ábel Anita ismét együtt dol­goz­hat jó ba­rát­já­val, aki­vel közös fo­tó­kat is ké­szí­tet­tek. Iga­zán ün­ne­pire vet­ték a fi­gu­rát...

Ábel Anita ismét együtt dol­goz­hat jó ba­rát­já­val, aki­vel közös fo­tó­kat is ké­szí­tet­tek. Iga­zán ün­ne­pire vet­ték a fi­gu­rát...

Hoppá: Bajuszos lett Ábel Anita...

Hoppá: Bajuszos lett Ábel Anita...

Egyik nap­ról a má­sikra kac­kiás ba­jusz je­lent meg a mű­sor­ve­zető arcán.

Egyik nap­ról a má­sikra kac­kiás ba­jusz je­lent meg a mű­sor­ve­zető arcán, ő pedig ezt bát­ran meg is osz­totta ra­jon­gó­i­val.

Ő nem lehet ott a Sztárban sztár következő adásában

Ő nem lehet ott a Sztárban sztár következő adásában

Egy ki­váló éne­kes bú­csú­zott el ma.

Egy ki­váló éne­kes bú­csú­zott el ma este, a kö­vet­kező hét­vé­gén pedig már jön a dupla döntő... Kö­ze­leg a nagy show be­fe­je­zése!

Komoly kihívás előtt áll a Liptai Claudiát váltó Ábel Anita

Komoly kihívás előtt áll a Liptai Claudiát váltó Ábel Anita

A nép­szerű szí­nésznő el­árulta, mi­lyen érzés kol­lé­ga­nője he­lyére ülnie, aki egy­ben jó ba­rát­nője is.

A nép­szerű szí­nésznő el­árulta, mi­lyen érzés kol­lé­ga­nője he­lyére ülnie, aki egy­ben jó ba­rát­nője is.

Ilyen durván beszólt Ábel Anita Szabó Zsófinak

Ilyen durván beszólt Ábel Anita Szabó Zsófinak

A Gyer­tek át szom­bat este teg­napi adá­sá­ban a két szí­nésznő meccselt egy­más­sal. Csú­nya vége lett.

A Gyer­tek át szom­bat este teg­napi adá­sá­ban a két szí­nésznő meccselt egy­más­sal. Csú­nya vége lett.

Ezt üzente fogadott lánya az intenzíven fekvő Kulka Jánosnak

Ezt üzente fogadott lánya az intenzíven fekvő Kulka Jánosnak

Ábel Ani­tát mé­lyen meg­rázta a hír.

Meg­ható be­jegy­zés­ben kül­dött erőt Ábel Anita a ked­den kór­házba ke­rült szí­nész­nek.

Kitört az átigazolási láz! A konkurensnél tűnnek fel kedvenc sztárjaink

Kitört az átigazolási láz! A konkurensnél tűnnek fel kedvenc sztárjaink

A Ri­post össze­gyűj­tötte azo­kat a nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­ket, akik hir­te­len hagy­ták el ad­digi mun­ka­he­lyü­ket.

A mai napig szenved múltbeli hibájától Ábel Anita!

A mai napig szenved múltbeli hibájától Ábel Anita!

A Kis­me­nők zsű­ri­tagja ti­zen­hét éve­sen ve­szí­tette el édes­ap­ját, aki­vel nem volt tö­ké­le­tes a kap­cso­lata.

A mű­sor­ve­zető élete első rá­né­zésre tö­ké­le­tes­nek tűnik, hi­szen a ma­gán­éle­té­vel és a kar­ri­er­jé­vel is ma­xi­má­li­san elé­ge­dett lehet. Így a leg­töb­ben azt gon­dol­hat­ják, hogy sem­mit nem vál­toz­tatna mos­tani éle­tén, pedig Anita egy dol­got tel­je­sen más­képp csi­nálna.

Anyuka lesz Kasza Tibi exe

Anyuka lesz Kasza Tibi exe

Laj­tai Kati a TV2 saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján je­len­tette, be, hogy ál­dott ál­la­pot­ban van. Hogy, miért éppen itt árulta el az öröm­hírt a Cris­tal egy­kori éne­kes­nője?

Laj­tai Kati a TV2 saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján je­len­tette, be, hogy ál­dott ál­la­pot­ban van. Hogy, miért éppen itt árulta el az öröm­hírt a Cris­tal egy­kori éne­kes­nője? Az év leg­cu­kibb­nak ígér­kező mű­sora miatt!

Jakupcsek Gabriella válthatja a képernyőn Ábel Anitát

Jakupcsek Gabriella válthatja a képernyőn Ábel Anitát

Az ATV ve­ze­tő­sége a saj­tó­ból ér­te­sült, hogy Ábel Anita át­iga­zol a TV2-höz, így A nő há­rom­szor című mű­sor­ve­ze­tő­jét már most nagy erők­kel ke­resi a csa­torna.

A TV2 elhozta Ábel Anitát az RTL Klubtól

A TV2 elhozta Ábel Anitát az RTL Klubtól

Az el­múlt ti­zenöt évben az RTL Klub mű­so­ra­i­ban szok­hat­tuk meg.

Az el­múlt több mint ti­zenöt évben Ábel Ani­tát az RTL Klub mű­so­ra­i­ban szok­hat­tuk meg. Ám most a szí­nész­nőt el­csá­bí­totta a leg­na­gyobb kon­ku­rens.

Nem marad munka nélkül a csatornát váltó műsorvezetőnő

Nem marad munka nélkül a csatornát váltó műsorvezetőnő

Ábel Anita iga­zán máz­lista. Nem lesz akkor sem mun­ka­nél­küli, ha új mun­ka­adó­já­nál, a TV2 -nél nem jön­nek be a szá­mí­tá­sai.

Ábel Anita iga­zán máz­lista. Nem lesz akkor sem mun­ka­nél­küli, ha új mun­ka­adó­já­nál, a TV2 -nél nem jön­nek be a szá­mí­tá­sai.

Végre kiderült, kicsoda Radics Gigi titkos hódolója!

Végre kiderült, kicsoda Radics Gigi titkos hódolója!

A fi­a­tal éne­kesnő éle­té­ben van egy ti­tok­za­tos férfi, aki­ről most végre el­árult pár új in­for­má­ciót.

A fi­a­tal éne­kesnő éle­té­ben van egy ti­tok­za­tos férfi, aki­ről most végre el­árult pár új in­for­má­ciót. Az biz­tos, hogy egy kol­lé­gája ra­bolta el a szí­vét.

Elképesztő gyerekkori kép került elő Ábel Anitáról

Elképesztő gyerekkori kép került elő Ábel Anitáról

A nép­szerű szí­nésznő ki­lenc éves kis­lány­ként, élete egyik első film­sze­re­pé­ben lát­ható.

A nép­szerű szí­nésznő ki­lenc éves kis­lány­ként, élete egyik első film­sze­re­pé­ben lát­ható.

Szexi kolléganőjével szelfizett Ábel Anita, durván beszóltak neki

Szexi kolléganőjével szelfizett Ábel Anita, durván beszóltak neki

Nem várt in­du­la­to­kat vál­tott ki a fotó.

Nem várt in­du­la­to­kat vál­tott ki a fotó, amit Varga Iza­bel­lá­val lőtt egy iz­zasztó jó­ga­óra után.

Ábel Anita 30 évet öregedett

Ábel Anita 30 évet öregedett

A Heti Hetes sztárja igen­csak meg­lepte a ra­jon­góit a mai fo­tó­val

A Heti Hetes csi­nos há­zi­asszo­nya igen­csak meg­lepte a ra­jon­góit a mai fo­tó­val a kö­zös­ségi ol­da­lán