CÍMKE: 'videoton'

Halálos baleset, hazugságvizsgáló várhat a magyar focistára

Halálos baleset, hazugságvizsgáló várhat a magyar focistára

A gyá­szoló apa sú­lyos tet­tel gya­nú­sítja a Vi­deo­ton lab­da­rú­gó­ját.

Fejreállt az NB I, óriásit bukott a Fradi

Fejreállt az NB I, óriásit bukott a Fradi

Szinte hi­he­tet­len vál­to­zá­sok zaj­la­nak.

Össze­ha­son­lí­tot­tuk a fo­ci­csa­pa­tok for­má­ját az egy évvel ko­ráb­bi­val. Szinte hi­he­tet­len vál­to­zá­sok zaj­la­nak.

FRISS HÍREK

Négymilliárd kell az NB I-es aranyhoz

Négymilliárd kell az NB I-es aranyhoz

A Vi­deo­ton és az FTC emel­ke­dik ki a lab­da­rúgó-NB I me­ző­nyé­ből.

Gaz­da­sá­gi­lag a Vi­deo­ton és az FTC emel­ke­dik ki a lab­da­rúgó-NB I me­ző­nyé­ből. Azon­ban az évi 4 mil­li­ár­dos költ­ség­ve­tés sem elég ahhoz, hogy Eu­ró­pá­ban ma­ra­dan­dót al­kos­sa­nak.

A Fradi nyert, de Doll kiakadt

A Fradi nyert, de Doll kiakadt

Vá­lo­ga­tot­tunk zse­nije szál­lí­totta a győ­zel­met. A for­duló leg­meg­ha­tóbb pil­la­na­tát azon­ban a Deb­re­cen ve­ze­tő­edzője szol­gál­tatta.

Vá­lo­ga­tot­tunk zse­nije szál­lí­totta a győ­zel­met. A for­duló leg­meg­ha­tóbb pil­la­na­tát azon­ban a Deb­re­cen ve­ze­tő­edzője szol­gál­tatta.

Gólképtelenek, fújhatja a Fradi a címvédést

Gólképtelenek, fújhatja a Fradi a címvédést

Nem bírt egy­más­sal az FTC és a Vidi.

Nem bírt egy­más­sal a Fe­renc­vá­ros és a Vi­deo­ton a lab­da­rúgó NB I rang­adó­ján.

Sorsdöntő nap, mindent elbukhat a Ferencváros

Sorsdöntő nap, mindent elbukhat a Ferencváros

Az FTC a Vi­deo­tont fo­gadja.

A zöld-fe­hé­rek szom­ba­ton azt a Vi­deo­tont fo­gad­ják az NB I-ben, amely győ­zelme ese­tén ki­lenc pontra nö­velné elő­nyét az élen.

Dzsudzsák a Videotonnal célozza meg a csúcsot

Dzsudzsák a Videotonnal célozza meg a csúcsot

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­val el­ké­pesztő ma­gas­sá­gokba ju­tott a fe­hér­vári fo­ci­csa­pat.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­val el­ké­pesztő ma­gas­sá­gokba ju­tott a fe­hér­vári fo­ci­csa­pat. A szélső meg­mu­tatta, mi a jó irány.

Micsoda? Koreába igazolt válogatottunk

Micsoda? Koreába igazolt válogatott csatárunk

Fe­c­ze­sin Ró­bert olyan helyre ke­rült, ahol ma­gyar lab­da­rúgó még nem igen járt. Je­len­tős össze­get ka­szált a Vi­deo­ton a csa­tár el­adá­sá­ból.

Fe­c­ze­sin Ró­bert olyan helyre ke­rült, ahol ma­gyar lab­da­rúgó még nem igen járt. Je­len­tős össze­get ka­szált a Vi­deo­ton a csa­tár el­adá­sá­ból.

Csillaghullás a magyar fociban

Csillaghullás a magyar fociban

Ma ki­esett a Ku­pá­ból három él­vo­nal­beli klub, pa­rá­déz­tak a kis csa­pa­tok.

Ma ki­esett a Ma­gyar Ku­pá­ból három él­vo­nal­beli együt­tes, pa­rá­déz­tak a kis csa­pa­tok. Öt NB I-es klub már biz­tos, hogy nincs ott a leg­jobb 16-ban, még három ta­lál­kozó hátra van.

Rangadót kapott a magyar botránybíró

Rangadót kapott a magyar botránybíró

Kas­sai Vik­tor mi­nő­sít­he­tet­len stí­lus­ban be­szélt a Fradi-Új­pest rang­adón.

Kas­sai Vik­tor mi­nő­sít­he­tet­len stí­lus­ban be­szélt a Fradi-Új­pest rang­adón. Az MLSZ egy mér­kő­zés­ről sem til­totta el, sőt tévés meccsen sze­re­pel az NB I a szom­bati for­du­ló­ban.

Milliók a semmiért! Kidobják a magyar focistákat

Milliók a semmiért! Kidobják a magyar focistákat

A Vi­deo­ton csa­pa­tá­nál szű­kí­teni fog­ják a ke­re­tet a téli át­iga­zo­lási idő­szak­ban. Szá­mos já­té­kos­tól meg­vál­nak.

A Vi­deo­ton csa­pa­tá­nál szű­kí­teni fog­ják a ke­re­tet a téli át­iga­zo­lási idő­szak­ban. Szá­mos já­té­kos­tól meg­vál­nak.

Lebuktatta egy futóverseny a magyar sport új álompárját

Lebuktatta egy futóverseny a magyar sport új álompárját

Sz­tár­fo­cista csa­varta el Lip­csei Betta fejét. Nem tit­kol­ják to­vább a kap­cso­la­tu­kat.

Sz­tár­fo­cista csa­varta el Lip­csei Betta fejét. Nem tit­kol­ják to­vább a kap­cso­la­tu­kat. Ré­góta ba­rá­tok vol­tak, de...

Kitaszítva Európából: rosszul költik el a milliárdokat a magyar klubok

Kitaszítva Európából: rosszul költik el a milliárdokat a magyar klubok

Van, ami nem a pén­zen múlik. Nem is egy csa­pa­tunk bőven be­férne az Eu­rópa-liga cso­port­kö­rébe.

Micsoda baki, spanyol sztár sorsára juthat a magyar Eb-hős

Micsoda baki, spanyol sztár sorsára juthat a magyar Eb-hős

Fran­cia szer­ző­dé­sét buk­hatja el.

A fran­cia él­vo­nalba ke­rült volna a vá­lo­ga­tott vé­dője, most egy hiba miatt lehet, hogy az át­iga­zo­lás­ból nem lesz semmi. Lang Ádá­mot a Dijon vette volna meg.

Ez most tényleg szembeköpi a magyar fociedzőket!

Sereghajtók a magyar edzők az NB I-ben

Az NB I-es lab­da­rúgó-baj­nok­ság első hét he­lye­zett­jé­ből csu­pán az egyik­nek a kis­pad­ján ül ma­gyar szak­em­ber.

A hazai edző­kép­zés ered­mény­te­len­sé­gét jól mu­tatja, hogy az NB I-es lab­da­rúgó-baj­nok­ság első hét he­lye­zett­jé­ből csu­pán az egyik­nek a kis­pad­ján ül ma­gyar szak­em­ber.

Így alázták meg a Videoton focistáját

Így alázták meg a Videoton focistáját

Egy vesz­tes meccs után a nézők nem tét­len­ked­tek, és sa­já­tos mód­ját vá­lasz­tot­ták annak, hogy nem­tet­szé­sü­ket ki­fe­jez­zék. A biz­ton­sági őrök nem tet­tek sem­mit.

Egy vesz­tes meccs után a nézők nem tét­len­ked­tek, és sa­já­tos mód­ját vá­lasz­tot­ták annak, hogy nem­tet­szé­sü­ket ki­fe­jez­zék. A biz­ton­sági őrök nem tet­tek sem­mit. A Sír­ásók hí­re­sek az olyan mód­sze­rek­ről, ame­lyek fé­lel­met kel­te­nek.

Dárdai is csatlakozott, totális magyar csőd Európában

Dárdai is csatlakozott, totális magyar csőd Európában

Régi is­me­rős vég­zett a ma­gyar szak­em­ber csa­pa­tá­val. Nem a mi na­punk volt a csü­tör­töki.

Régi is­me­rős vég­zett a ma­gyar szak­em­ber csa­pa­tá­val. Nem a mi na­punk volt a csü­tör­töki.

Rekop: Most akkor bilibe lóg a kezünk?

Rekop: Most akkor bilibe lóg a kezünk?

Rekop György hu­mo­rista írása a Ri­post­nak.

Rekop György hu­mo­rista írása a Ri­post­nak. Blog­ge­rünk a vá­lo­ga­tott jó Eb-sze­rep­lése és a klub­csa­pa­tok le­bő­gése közti el­lent­mon­dást bon­col­gatja.

Maradunk Európában, fociban megúsztuk a teljes csapatkivonást

Maradunk Európában, fociban megúsztuk a teljes csapatkivonást

Egyet­len együt­te­sünk ma­radt.

Egyet­len együt­te­sünk ma­radt állva a nem­zet­közi ku­pa­po­ron­don. A si­ke­res Eb után töb­bet vár­tunk lab­da­rú­gó­ink­tól...

Sírtál ma már a nevetéstől? Most fogsz!

Sírtál ma már a nevetéstől? Most fogsz!

Most kéne be­zárni az in­ter­ne­tet.

Ha va­la­mi­kor, most iga­zán be le­hetne zárni az in­ter­ne­tet. Egy Vi­deo­ton-druk­ker ve­te­me­dett a No roxa áj fel­dol­go­zá­sára. Az ered­mény el­ké­pesztő!

Elkergették Pintér Attilát

Elkergették Pintér Attilát

Tel­je­sül a tömeg óhaja Szé­kes­fe­hér­vá­ron.

Tel­je­sül a tömeg óhaja Szé­kes­fe­hér­vá­ron. A fo­ci­druk­ke­re­ket a ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tánnyal ri­o­gat­ták, most úgy tűnik, még­sem Pin­tér At­tila lesz a baj­noki cím­védő Vi­deo­ton ve­ze­tő­edzője.

Ultimátum a magyar fociedzőnek, így maradhat a kispadon

Ultimátum a magyar fociedzőnek

Hor­váth Fe­renc két fel­té­tel­lel ma­rad­hat nyár­tól a Vi­deo­ton ve­ze­tő­edzője. Do­bogó és ku­pa­si­ker kell.

Hor­váth Fe­renc két fel­té­tel­lel ma­rad­hat nyár­tól a Vi­deo­ton ve­ze­tő­edzője. A gár­dá­nak do­bo­gón kell vé­gez­nie a sze­zon­ban, il­letve a Ma­gyar Kupát is meg akar­ják nyerni.

Kleinheislerért aggódunk, mikor mentik ki Fehérvárról?

Kleinheislerért aggódunk, mikor mentik ki Fehérvárról?

Nagy luxus a mel­lő­zése.

A ma­gyar fut­ball ere­jét is­merve jó­kora luxus, amit a Vi­deo­ton művel hó­na­pok óta a vá­lo­ga­tott hő­sé­vel.

Jönnek a mínuszok! Ezért lesz drámai az NB I nézőszáma

Jönnek a mínuszok! Ezért lesz drámai az NB I nézőszáma

Még ke­ve­seb­ben lát­ják a hazai focit?

Ta­vas­szal még ke­ve­sebb ember látja a hazai focit. Köl­tö­zik a Ha­la­dás és a Vi­deo­ton, leg­fel­jebb a Fradi és a Di­ós­győr tölt­heti meg va­la­mennyire a le­lá­tóit.

Utolsó perc egy magyar focimeccsen? A netes fogadók álma!

Utolsó perc egy magyar focimeccsen? Ez a netes fogadók álma!

Dráma, th­ril­ler, iz­ga­lom a vég­ső­kig. Az NB I-ben a leg­unal­ma­sabb fo­ci­meccs alatt sem vi­he­ted le a sze­me­tet!

Dráma, th­ril­ler, iz­ga­lom a vég­ső­kig. Az NB I-es meccsek utolsó pil­la­na­ta­i­ban bármi meg­tör­tén­het.

Tombolt a Videoton edzője, nekiment a vezetőségnek is. Máris távozhat?

Tombolt a Videoton edzője, nekiment a vezetőségnek is. Máris távozhat?

A ki­ál­lí­tott Ber­nard Ca­soni a Vi­deo­ton ve­ze­tőit is okolja a ku­dar­co­kért. Sze­rinte kevés já­té­kos al­kotja a ke­re­tet.

Százmilliók várnak a magyar focistákra

Százmilliók várnak a magyar focistákra

Fő­táb­láért ját­szik az NB I-ben szen­vedő Vi­deo­ton.

Fő­táb­láért ját­szik az NB I-ben szen­vedő Vi­deo­ton. A piros-kékek Fe­hér­orosz­or­szág­ban egy meccsen össze­szed­he­tik az éves költ­ség­ve­té­sü­ket is.

Videoton: Csak a duma, foci nulla

Videoton: Csak a duma, foci nulla

Ko­vács Ist­ván "innen is gra­tu­lál" a len­gye­lek si­ke­ré­hez. A Vi­deo­ton fo­ci­csa­pata profi módon ma­gya­rázza meg a nagy nul­lát.

Ko­vács Ist­ván "innen is gra­tu­lál" a len­gye­lek si­ke­ré­hez. A Vi­deo­ton fo­ci­csa­pata profi módon ma­gya­rázza meg a nagy nul­lát. Vi­gyá­zat, el­ke­se­rítő nyi­lat­ko­za­tok kö­vet­kez­nek.

350-szeres pénzt ért a Videoton bravúros fordítása

350-szeres pénzt ért a Videoton bravúros fordítása

A szur­ko­lók bun­dát em­le­get­nek.

Szé­dítő szor­zó­val jött be a tippje annak, aki a 90. perc kör­nyé­kén meg­fo­gadta a baj­nok­csa­pat di­ós­győri győ­zel­mét. A szur­ko­lók bun­dát em­le­get­nek.

Totális bénaság a Vidinél - Fotóval

Totális bénaság a Vidinél - Fotóval

A csa­pat szen­ved, a klub­ban a nap­tárt nem is­me­rik.

A ta­va­lyi baj­nok­csa­pat egy­előre szen­ved az NB I-ben, de úgy tűnik, a klub­nál a nap­tárt sem is­me­rik. Téves idő­pontra csa­lo­gat­ják a szur­ko­ló­kat.

Hiába nyert bajnoki címet, mégis kirúgják a Videoton edzőjét?

Hiába nyert bajnoki címet, mégis kirúgják a Videoton edzőjét?

Tör­té­nete során má­sod­szor nyerte meg a ma­gyar lab­da­rúgó-baj­nok­sá­got a Vi­deo­ton. A siker el­le­nére meg­es­het, hogy Joan Car­ril­ló­nak tá­voz­nia kell. Akár­csak Mezey György­nek 2011-ben.

Tör­té­nete során má­sod­szor nyerte meg a ma­gyar lab­da­rúgó-baj­nok­sá­got a Vi­deo­ton. A siker el­le­nére meg­es­het, hogy Joan Car­rillo edző­nek tá­voz­nia kell. Akár­csak Mezey György­nek 2011-ben.