CÍMKE: 'vallomás'

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

A mű­sor­ve­zető töb­bek kö­zött an­gol­nyelv-tan­fo­lyamra is jár.

Meglepő vallomást tett Oszter Sándor felesége

Meglepő vallomást tett Oszter Sándor felesége

Fa­i­loni Do­na­tella tudja, hogy a férje több­ször is meg­csalta.

Tóth Gabi közönségesnek tartja a régi énjét

Tóth Gabi közönségesnek tartja a régi énjét

A mun­kás­sá­gá­val sze­retne ki­tűnni.

Az éne­kesnő ma már a mun­kás­sá­gá­val sze­retne ki­tűnni a sztá­rok közül, nem pedig olcsó bul­vár­hí­rek­kel.

Megrendítő vallomás: először beszélt a szörnyűségekről az Oscar-díjas színésznő

Megrendítő vallomás: először beszélt a szörnyűségekről az Oscar-díjas színésznő

Az Oscar-díjas szí­nésznő elő­ször be­szélt a nyil­vá­nos­ság előtt arról, hogy gye­rek­ként meg­erő­sza­kol­ták.

Drámai pillanatok: Így tudta meg Zámbó Jimmy halálát Bangó Margit

Drámai pillanatok: Így tudta meg Zámbó Jimmy halálát Bangó Margit

A Kos­suth-díjas éne­kesnő őszin­tén val­lott a RIPOST ka­me­rája előtt.

A Kos­suth-díjas éne­kesnő őszin­tén val­lott a RIPOST ka­me­rája előtt.

Újabb szakítás: Rossz véget ért Vámos Erika kapcsolata

Újabb szakítás: Rossz véget ért Vámos Erika kapcsolata

Nyíl­tan me­sélt az el­vá­lás oka­i­ról!

A TV2 sztárja nem kön­tör­fa­la­zott, nyíl­tan me­sélt a vég­le­ges el­vá­lás oka­i­ról!

Megrázó vallomást tett élete legnehezebb napjáról Pápai Joci

Megrázó vallomást tett élete legnehezebb napjáról Pápai Joci

Ő kép­vi­sel­heti ha­zán­kat má­jus­ban.

Pápai Joci élete nagy le­he­tő­sé­gét kapta azzal, hogy ő kép­vi­sel­heti ha­zán­kat má­jus­ban az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon.

Rémisztő betegségek támadták meg a gyönyörű magyar modell testét

Rémisztő betegségek támadták meg a gyönyörű magyar modell testét

A fi­a­tal szép­ség a sok meg­pró­bál­ta­tás el­le­nére bi­za­ko­dóan áll az élet­hez.

A fi­a­tal szép­ség a sok meg­pró­bál­ta­tás el­le­nére bi­za­ko­dóan áll az élet­hez.

Megrázó titkáról vallott A Dal győztese, Pápai Joci

Megrázó titkáról vallott A Dal győztese, Pápai Joci

Meg­rázó val­lo­más­sal árulta el Pápai Joci, ho­gyan szü­le­tett nyer­tes dala, és mi­lyen pok­lo­kat járt meg.

Meg­rázó val­lo­más­sal árulta el Pápai Joci, ho­gyan szü­le­tett nyer­tes dala, és mi­lyen pok­lo­kat járt meg az el­múlt évek­ben.

Váratlan fordulat: beismerő vallomást tett a Teréz körúti robbantó

Váratlan fordulat: beismerő vallomást tett a Teréz körúti robbantó

Ki­de­rült, hogy mit mon­dott a nyo­mo­zók­nak a Teréz kör­úti rob­ban­tás­sal gya­nú­sí­tott férfi.

Teréz körúti robbantás: Részletes vallomást tett a gyanúsított

Teréz körúti robbantás: Részletes vallomást tett a gyanúsított

Idáig hall­ga­tott a szep­tem­beri me­rény­let fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tője, most mégis úgy dön­tött, hogy val­lo­mást tesz.

Megrendítő vallomást tett Eszenyi Enikő: Ha más volnék, élne az apám

Megrendítő vallomást tett Eszenyi Enikő: Ha más volnék, élne az apám

Esze­nyi Enikő féltve őrzi ma­gán­éle­tét, nagy rit­kán mesél ér­zé­se­i­ről.

Esze­nyi Enikő féltve őrzi ma­gán­éle­tét, nagy rit­kán mesél ér­zé­se­i­ről. Most mégis ki­vé­telt tett, kü­lön­le­ges rész­le­te­ket osz­tott meg a ra­jon­gó­i­val.

Kitálalt a lábadozó Balázs Fecó: Ezzel kockáztatja egészségét

Kitálalt a lábadozó Balázs Fecó: Ezzel kockáztatja egészségét

Sokat kel­lene pi­hen­nie, mégis min­de­nen bosszan­ko­dik.

Sokat kel­lene pi­hen­nie, mégis min­de­nen bosszan­ko­dik. Ez pedig na­gyon nin­csen jó ha­tás­sal a gyó­gyu­lá­sára.

Elképesztő vallomást tett Alföldi Róbert: Ezt nem gondoltad volna róla

Elképesztő vallomást tett Alföldi Róbert: Ezt nem gondoltad volna róla

A nép­szerű szí­nész sosem be­szélt ennyire nyíl­tan a mun­ká­já­ról!

A nép­szerű szí­nész sosem be­szélt ennyire nyíl­tan a mun­ká­já­ról!

Liptai Claudiát zavarba hozta kisfia

Liptai Claudiát zavarba hozta kisfia

Cla­u­dia meg­kapó hu­mor­ral és őszin­te­ség­gel ír blo­got he­tente kisfi­á­ról...

Cla­u­dia meg­kapó hu­mor­ral és őszin­te­ség­gel ír blo­got he­tente kisfi­á­ról és az anya­ság­gal járó új ta­pasz­ta­la­ta­i­ról. Most ki­de­rül, kire ütött a gye­rek, és mivel hozta za­varba ma­má­ját.

Kitálalt Nagy Adri: Ezért nem találok magamnak pasit

Kitálalt Nagy Adri: Ezért nem találok magamnak pasit

Ma­gán­éle­té­ről val­lott.

Ké­szen állna a sze­re­lemre, is­mer­kedne is, de még­sem jön össze. Meg­lepő őszin­te­ség­gel vall ma­gán­éle­té­ről.

Ezért került válságba Vámos Erika kapcsolata

Ezért került válságba Vámos Erika kapcsolata

Az okok­ról val­lott.

A Ri­post szer­kesz­tő­sé­gébe el­jut­ta­tott in­for­má­ciók igaz­nak bi­zo­nyul­tak. Vajon si­ke­rül meg­be­szél­niük a prob­lé­má­kat?

Meglepő vallomást tett Ördög Nóra

Meglepő vallomást tett Ördög Nóra

Leg­fris­sebb blog­be­jegy­zé­sé­ben írta ki ma­gá­ból ér­zel­meit.

A TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője leg­fris­sebb blog­be­jegy­zé­sé­ben írta ki ma­gá­ból ér­zel­meit.

Hetekig tartott a felépülés: Szörnyű fájdalmakat élt át Liptai Claudia

Hetekig tartott a felépülés: Szörnyű fájdalmakat élt át Liptai Claudia

Nehéz idő­szak áll mö­götte. Rész­le­te­sen vall a tör­tén­tek­ről.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető mö­gött nehéz idő­szak áll. Rész­le­te­sen vall a tör­tén­tek­ről.

Megtörte a csendet Klapka özvegye: A férjem lánya tart életben!

Megtörte a csendet Klapka özvegye: A férjem lánya tart életben!

Az el­hunyt üz­let­em­ber fe­le­sége, Mária kép­te­len fel­esz­mélni a gyász­ból!

Meglepő vallomást tett Gesztesi, de mit szól ehhez Claudia?

Meglepő vallomást tett Gesztesi, de mit szól ehhez Claudia?

Vajon van alapja az ál­lí­tá­sá­nak?

A szí­nész 10 év hall­ga­tás után törte meg a csen­det. Vajon van alapja az ál­lí­tá­sá­nak?

Kitálalt a dühös feleség: egy fiatal lány Lajsz András szeretője

Kitálalt a dühös feleség: egy fiatal lány Lajsz András szeretője

Kép­te­len volt el­len­állni fi­a­tal kol­lé­ga­nő­jé­nek a kok­tél­ki­rály, akit a te­le­fon­já­ban lévő le­ve­le­zése buk­ta­tott le.

Kép­te­len volt el­len­állni kol­lé­ga­nő­jé­nek a kok­tél­ki­rály, akit a te­le­fon­já­ban lévő le­ve­le­zése buk­ta­tott le.

Hajdú Péter kitálalt: Ezért akarok elválni!

Hajdú Péter kitálalt: Ezért akarok elválni!

A RIPOST el­ső­ként szá­molt be arról, hogy Hajdú Péter be­adta a vá­ló­ke­re­se­tet, ennek va­lódi oká­ról pedig most le­rántja a lep­let.

A RIPOST el­ső­ként szá­molt be arról, hogy Hajdú Péter be­adta a vá­ló­ke­re­se­tet, ennek va­lódi oká­ról pedig most le­rántja a lep­let.

Magányra és pihenésre van szüksége Gregor Bernadettnek!

Magányra és pihenésre van szüksége Gregor Bernadettnek!

A szí­nésznő meg­ál­lás nél­kül dol­go­zott az el­múlt esz­ten­dő­ben, nem csoda, hogy el­fá­radt.

Újabb csapás: Elárulta legjobb barátja Hajdú Pétert!

Újabb csapás: Elárulta legjobb barátja Hajdú Pétert!

Kel­le­met­len ese­mény zak­latta fel!

A mű­sor­ve­zető nehéz évet tud­hat maga mö­gött! Há­zas­sági vál­sá­gán kívül még egy kel­le­met­len ese­mény is fel­zak­latta 2016-ban!

Meglepő vallomás: Káros szenvedély rabságában él Jakupcsek Gabriella

Meglepő vallomás: Káros szenvedély rabságában él Jakupcsek Gabriella

Je­le­nére is ki­ható múlt­já­ról val­lott a nép­szerű mű­sor­ve­zető.

Je­le­nére is ki­ható múlt­já­ról val­lott a nép­szerű mű­sor­ve­zető.

Drámai vallomás: Tönkre akarják tenni Kis Grófót

Drámai vallomás: Tönkre akarják tenni Kis Grófót

Jö­vőre is foly­ta­tó­dik a nyo­mo­zás a mu­la­tós ki­rály ellen. Egyre ne­he­zeb­ben bírja a fo­lya­ma­tos meg­hur­col­ta­tást.

Jö­vőre is foly­ta­tó­dik a nyo­mo­zás a mu­la­tós ki­rály ellen. Egyre ne­he­zeb­ben bírja a fo­lya­ma­tos meg­hur­col­ta­tást.

Megdöbbentő titkok: Így alázta meg Gábor Zsazsa Medveczky Ilonát!

Megdöbbentő titkok: Így alázta meg Gábor Zsazsa Medveczky Ilonát!

Nem sok ma­gyar­nak volt sze­ren­cséje sze­mé­lye­sen is ta­lál­kozni az Ame­ri­ká­ban élő sztár­ral!

Caramel ennél büszkébb már nem is lehetne

Caramel ennél büszkébb már nem is lehetne

Sok­szor semmi sem esik job­ban egy nőnek, mint ez a né­hány szó. Ca­ra­mel el­ol­vadt fe­le­sége fo­tó­já­tól.

Sok­szor semmi sem esik job­ban egy nőnek, mint ez a né­hány szó. Ca­ra­mel el­ol­vadt fe­le­sége fo­tó­já­tól.

Zsidró Tamás váratlan vallomása: Nem tetszett Dobó Kata!

Zsidró Tamás váratlan vallomása: Nem tetszett Dobó Kata!

Nagy a sze­re­lem a gyö­nyörű szí­nésznő és a sztár­fod­rász kö­zött, ko­ráb­ban vi­szont tabu volt Kata, mert Zsidró Tamás egyik ba­rát­já­val járt.

Nagy a sze­re­lem a gyö­nyörű szí­nésznő és a sztár­fod­rász kö­zött, ko­ráb­ban vi­szont tabu volt Kata, mert Zsidró Tamás egyik ba­rát­já­val járt.

Váratlan vallomás: Kisbabát vár Horváth Éva!

Váratlan vallomás: Kisbabát vár Horváth Éva!

Élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát éli a gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető, anyai örö­mök elé néz!

Élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát éli a gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető, aki a Ri­post­nak el­árulta: anyai örö­mök elé néz!

Gönczi Gábor: "Kénytelen voltam visszavenni a tempóból"

Gönczi Gábor: "Kénytelen voltam visszavenni a tempóból"

A híres mű­sor­ve­ze­tő­nek évek kel­let­tek ahhoz, hogy be­lássa, nem ro­han­hat át az éle­tén...

Leszbikus lánya miatt hagyja el az országot Zalatnay Cini

Leszbikus lánya miatt hagyja el az országot Zalatnay Cini

Nehéz dön­tést ho­zott.

A le­gen­dás éne­kesnő nehéz dön­tést ho­zott. Ki­uta­zik Lon­donba, hogy ta­lál­koz­zon lánya ked­ve­sé­nek szü­le­i­vel.

Kegyetlen ünnep: Bangó Margit lánya újra kifakadt a családi botrányról!

Kegyetlen ünnep: Bangó Margit lánya újra kifakadt a családi botrányról!

Több mint négy éve tart a kínos csa­ládi vi­szály! Meg­ke­res­tük a mű­vésznő lá­nyát, aki meg­döb­bentő val­lo­más­sal szol­gált.

Fura! Erről nem beszélt lányával Bereczki Zoli

Fura! Erről nem beszélt lányával Bereczki Zoli

Be­reczki Zol­tán hosszú ideje szingli...

Be­reczki Zol­tán hosszú ideje szingli, vagy leg­alábbis nem ala­kult olyan kap­cso­lat az éle­té­ben, ami­ről ér­de­mes lett volna be­szél­nie nyil­vá­no­san.

Élete egyik legnagyobb tragédiájáról vallott Csomor Csilla

Élete egyik legnagyobb tragédiájáról vallott Csomor Csilla

Őszin­tén val­lott a múlt­ban tör­tént fájó ese­mé­nyek­ről! Ne­he­zen tette túl magát a tör­tén­te­ken.

Őszin­tén val­lott a múlt­ban tör­tént fájó ese­mé­nyek­ről! Ne­he­zen tette túl magát a tör­tén­te­ken.

Döbbenetes vallomás: Zalatnay Cini lánya felvállalta leszbikusságát!

Döbbenetes vallomás: Zalatnay Cini lánya felvállalta leszbikusságát!

Nagy be­je­len­tést tett Za­lat­nay Cini lánya. Niki, aki egy ideje Lon­don­ban él, be­val­lotta: a saját ne­mé­hez von­zó­dik!

Őszintén vallott az első szexről Gáspár Evelin

Őszintén vallott az első szexről Gáspár Evelin

A há­ló­szo­ba­tit­ko­kat sem hall­gatta el...

Gás­pár Eve­lin őszin­tén me­sélt kap­cso­la­tá­ról, és a há­ló­szo­ba­tit­ko­kat sem hall­gatta el...

Szívszorító részleteket árult el Szacsvay

Szívszorító részleteket árult el Szacsvay

Szacs­vay László őszin­tén be­szélt a tra­gé­di­á­ról, a hét­köz­na­pok ne­héz­sé­ge­i­ről, és arról, ho­gyan pró­bálja át­vé­szelni élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kát.

Szacs­vay László őszin­tén be­szélt a tra­gé­di­á­ról, és arról, ho­gyan pró­bálja át­vé­szelni élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kát.

Szerelem nélkül fogja tölteni az ünnepeket Sarka Kata?

Szerelem nélkül fogja tölteni az ünnepeket Sarka Kata?

A két­gyer­me­kes üz­let­asszony kü­lö­nös je­len­tés­sel bíró be­jegy­zést tett közzé a Fa­ce­boo­kon.

A két­gyer­me­kes üz­let­asszony kü­lö­nös je­len­tés­sel bíró be­jegy­zést tett közzé a Fa­ce­boo­kon.

Elképesztő vallomás: így alázta meg a lányokat a Fradi kapusa

Elképesztő vallomás: így alázta meg a lányokat a Fradi kapusa

Az egyik meg­vert lány, Kata, bru­tá­lis rész­le­te­ket árult el a Fradi ka­pu­sá­nak vi­sel­ke­dé­sé­ről.

Alföldi vallomása: Nincs rendben az életem

Alföldi vallomása: Nincs rendben az életem

Gya­kor­la­ti­lag nincs ma­gán­élete...

Al­földi Ró­bert csak na­gyon rit­kán be­szél ma­gán­éle­té­ről. Nem mintha sze­mér­mes lenne ezen a te­rü­le­ten, csu­pán nincs miről me­sél­nie...

Megszólalt Sebestyén Balázs a Morning Show folytatásáról

Megszólalt Sebestyén Balázs a Morning Show folytatásáról

A hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán je­lent­ke­zett. Azzal nyug­tatta a Mor­ning Show-ra­jon­gó­kat, ke­mé­nyen dol­goz­nak a vissza­té­ré­sen.

A hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán je­lent­ke­zett. Azzal nyug­tatta a Mor­ning Show-ra­jon­gó­kat, ke­mé­nyen dol­goz­nak a vissza­té­ré­sen.

Fény derült a legendás színészek titkos románcára

Fény derült a legendás színészek titkos románcára

Az ágy­ban kö­tött ki a Csil­la­gok há­bo­rúja két szí­né­sze a for­ga­tá­son. Eddig is sej­tet­tük...

Az ágy­ban kö­tött ki a Csil­la­gok há­bo­rúja két szí­né­sze a for­ga­tá­son. Eddig is sej­tet­tük, de egyi­kük most maga val­lotta be...

Megrázó vallomás: Hatalmas veszélyben van a kislányom, segítsenek!

Megrázó vallomás: Hatalmas veszélyben van a kislányom, segítsenek!

Egy pil­la­natra sem pihen, az ut­cá­kat járja az el­tűnt ma­gyar ti­ni­lány édes­apja. Csül­lög Zsig­mond hely­ze­tét ne­he­zíti, hogy tudja, lá­nyát egy ve­szé­lyes férfi tartja fogva.

Jakupcseknek fogalma sincs, mi lesz vele

Jakupcseknek fogalma sincs, mi lesz vele

Mióta hir­te­len tá­vo­zásra kény­sze­rült a kép­er­nyő­ről, tel­jes a bi­zony­ta­lan­ság.

Mióta hir­te­len tá­vo­zásra kény­sze­rült a kép­er­nyő­ről, tel­jes bi­zony­ta­lan­ság­ban éli min­den­nap­jait a te­le­ví­zi­ó­zás nagy­asszo­nya.

Meglepő titkot árult el szerelmi életéről Friderikusz Sándor

Meglepő titkot árult el szerelmi életéről Friderikusz Sándor

Soha nem vol­tam, és nem is le­szek sze­rel­mes, mert akkor nem kí­sért a ki­szol­gál­ta­tott­ság ér­zése - döb­ben­tette meg kol­le­gáit Fri­de­ri­kusz Sán­dor.

Soha nem vol­tam, és nem is le­szek sze­rel­mes, mert akkor nem kí­sért a ki­szol­gál­ta­tott­ság ér­zése - döb­ben­tette meg kol­le­gáit Fri­de­ri­kusz Sán­dor a Music FM reg­geli mű­so­rá­ban.

Kiderült a kokainozó gázoló legsötétebb titka, vallott a régi szerelme

Kiderült a kokainozó gázoló legsötétebb titka, vallott a régi szerelme

A nő egy­kori sze­relme, egy híres ma­gyar edző kap­cso­la­tuk­ról val­lott.

T. Klára be­ko­ka­i­nozva gá­zolt ha­lálra egy idős férfit. A 25 éves nő egy­kori sze­relme, egy híres ma­gyar edző kap­cso­la­tuk­ról val­lott.

Ezért nem kell a nőknek Király L. Norbi

Ezért nem kell a nőknek Király L. Norbi

Őszin­tén val­lott ér­zel­me­i­ről a ma­gyar sztár­éne­kes, akire im­má­ron három éve nem talál rá a sze­re­lem. Az okok­ról me­sélt.

Őszin­tén val­lott ér­zel­me­i­ről a ma­gyar sztár­éne­kes, akire im­má­ron három éve nem talál rá a sze­re­lem. Az okok­ról me­sélt.

Megdöbbentő, mit mondott a Teréz körúti robbantó édesapja!

Megdöbbentő, mit mondott a Teréz körúti robbantó édesapja!

Az édes­apa a rob­ban­tás gya­nú­sí­tott­ját és test­vé­rét is el­vitte any­juk­tól gyer­mek­ko­ruk­ban, de ő sem érti, mi tör­tén­he­tett...

Ez hozhat váratlan fordulatot a Teréz körúti robbantás ügyében

Ez hozhat váratlan fordulatot a Teréz körúti robbantás ügyében

Amennyi­ben a gya­nú­sí­tott nem tesz val­lo­mást, akkor az ügy kö­rül­be­lül fél év múlva bí­ró­ság elé ke­rül­het.

Itt a bőnyi rendőrgyilkos vallomása!

Itt a bőnyi rendőrgyilkos vallomása!

A gyil­kos­ság­ról ke­ve­set le­he­tett tudni.

A bőnyi rend­őr­gyil­kos­ság­gal kap­cso­lat­ban eddig kevés dolog de­rült ki, de Gy. Ist­ván ügy­védje most el­mondta, hogy vé­dence mit val­lott.

Vallott a ceglédi gyerekgyilkos anya, kiderült, hogy mivel védekezik

Vallott a ceglédi gyerekgyilkos anya, kiderült, hogy mivel védekezik

Az édes­anya tel­je­sen ma­gába zu­hant, rész­le­ges be­is­merő val­lo­mást tett.

Az édes­anya tel­je­sen ma­gába zu­hant, rész­le­ges be­is­merő val­lo­mást tett.

Így reagált gyermeke halálára a kegyetlen ceglédi édesanya

Így reagált gyermeke halálára a kegyetlen ceglédi édesanya

Ér­zelmi át­tö­rés még nem tör­tént.

Bár meg­tette val­lo­má­sát, s el­is­merte tet­tét, ügy­védje sze­rint az ér­zelmi át­tö­rés még min­dig nem tör­tént meg, vagyis nem fogta fel, mit tett...

Pikáns párkapcsolati titkokról vallott Vámos Erika

Pikáns párkapcsolati titkokról vallott Vámos Erika

Íny­csik­landó rész­le­tek­ről val­lott.

A TV2 sztárja sok-sok év után végre meg­ta­lálta a bol­dog­sá­got. Íny­csik­landó pár­kap­cso­lati rész­le­tekbe avatta be a Ri­pos­tot.

Ezért tömték évekig gyógyszerekkel Várkonyi Andreát

Ezért tömték évekig gyógyszerekkel Várkonyi Andreát

Őszin­tén val­lott nehéz múlt­já­ról. Sok-sok éven ke­resz­tül gyógy­sze­re­ken élt. Azt is el­mondta, miért...

Őszin­tén val­lott nehéz múlt­já­ról. Sok-sok éven ke­resz­tül gyógy­sze­re­ken élt. Azt is el­mondta, miért...

Kegyetlen vallomás: Pirner Almának nem kell beteg baba

Kegyetlen vallomás: Pirner Almának nem kell beteg baba

Őszin­tén be­szélt arról, mi­lyen fé­lel­mek­kel küz­dött a ter­hes­sége ide­jén.

Őszin­tén be­szélt arról, mi­lyen fé­lel­mek­kel küz­dött a ter­hes­sége ide­jén.

Élő adásban vallott szerelmet Vastag Csaba!

Élő adásban vallott szerelmet Vastag Csaba!

Majd csú­nyán le­pon­tozta az éne­kest.

A Star Academy zsű­ri­tag­já­nak éppen akkor sza­lad ki a fur­csa val­lo­más a szá­ján, ami­kor le­pon­tozta az előtte álló meg­szep­pent éne­kest.

Sarka Kata: Képtelen vagyok Petiről múlt időben beszélni

Szívszorító interjú Sarka Katával! "Képtelen vagyok Petiről múlt időben beszélni"

Fáj­da­lom a mo­soly mö­gött...

Kata bom­ba­for­má­ban van. Egy pil­la­natra min­denki lé­leg­zete el­állt csü­tör­tök este...

Váratlan vallomást tett Hajdú Péter, erre senki sem számított

Váratlan vallomást tett Hajdú Péter, erre senki sem számított

Élete leg­ne­he­zebb 2 hó­nap­ján van túl. Talán ezért vált ennyire ér­zel­messé?

Bár sebei már be­gyó­gyul­tak, a nép­szerű mű­sor­ve­zető élete leg­ne­he­zebb 2 hó­nap­ján van túl. Talán ezért vált ennyire ér­zel­messé?

Már biztos: Jövőre elhagyja az országot Zalatnay Cini!

Már biztos: Jövőre elhagyja az országot Zalatnay Cini!

Az arany­torkú éne­kesnő a 2017-es év ele­jén in­dult a hosszú útra! Kör­be­utazza a vi­lá­got!

Az arany­torkú éne­kesnő a 2017-es év ele­jén in­dult a hosszú útra! Kör­be­utazza a vi­lá­got!

Megható: családi titokról vallott Curtis

Megható: családi titokról vallott Curtis

A kö­zös­ségi ol­da­lán rán­totta le a lep­let test­vére va­lódi fog­lal­ko­zá­sá­ról.

A kö­zös­ségi ol­da­lán rán­totta le a lep­let test­vére va­lódi fog­lal­ko­zá­sá­ról.

Váratlan bejelentést tett Nagy Feró

Váratlan bejelentést tett Nagy Feró

Eny­hülni lát­szik a Nem­zet Csó­tá­nya­ként is em­le­ge­tett éne­kes szíve?

Meg­lepő val­lo­más: eny­hülni lát­szik a Nem­zet Csó­tá­nya­ként is em­le­ge­tett éne­kes szíve?

Egy hajszálon múlt Phil Collins élete

Egy hajszálon múlt Phil Collins élete

El­me­sélte, ho­gyan gyűrte le az al­ko­hol dé­mona. Ve­szé­lyes spi­rálba ke­rült, amely­ből nem lá­tott ki­utat... Ha rajta múlik, akkor bele is halt volna.

El­me­sélte, ho­gyan gyűrte le az al­ko­hol dé­mona. Ve­szé­lyes spi­rálba ke­rült, amely­ből nem lá­tott ki­utat... Ha rajta múlik, akkor bele is halt volna.

Szívszorító vallomás: ezért nem látogatja özvegye Somló Tamás sírját

Szívszorító vallomás: ezért nem látogatja özvegye Somló Tamás sírját

Gyöngy­vér el­mondta, miért nincs ereje fel­ke­resni a ze­nész sír­he­lyét.

Gyöngy­vér őszin­tén val­lott arról, miért nincs ereje fel­ke­resni egy­kori sze­relme végső nyug­he­lyét.

Táncoslányként is kipróbálná magát Demcsák Zsuzsa

Táncoslányként is kipróbálná magát Demcsák Zsuzsa

Vá­rat­lan val­lo­má­sá­val sok­kolta a té­vé­né­ző­ket a nép­szerű mű­sor­ve­zető. Más mű­faj­ban is ki­pró­bálná magát.

Vá­rat­lan val­lo­má­sá­val sok­kolta a té­vé­né­ző­ket a nép­szerű mű­sor­ve­zető. Más mű­faj­ban is ki­pró­bálná magát.

Szörnyű vallomás: Érzéstelenítés nélkül vágták fel Zoltán Erika hasát!

Szörnyű vallomás: Érzéstelenítés nélkül vágták fel Zoltán Erika hasát!

Az éne­kesnő el­árulta, miért nem vál­lal­tak fér­jé­vel má­so­dik kis­ba­bát! Csoda, hogy túl­élte a szü­lést!

Megrázó vallomást tett a brutálisan meggyilkolt Vivien édesanyja!

Megrázó vallomást tett a brutálisan meggyilkolt Vivien édesanyja!

A gyá­szoló asszony az el­múlt idő­sza­kot Ang­li­á­ban töl­tötte. Me­ne­kült a fájó em­lé­kek­től.

Exkluzív: titkos nászáról vallott Tabáni István

Exkluzív: titkos nászáról vallott Tabáni István

Az okok­ról val­lott a Ri­post­nak.

So­káig mé­lyen hall­ga­tott me­nyeg­ző­jé­vel kap­cso­lat­ban. Most végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba: az okok­ról val­lott a Ri­post­nak.

Váratlan vallomás: ezért kapott idegösszeomlást Nótár Mary

Váratlan vallomás: ezért kapott idegösszeomlást Nótár Mary

Nem bírta to­vább ma­gá­ban tar­tani gon­do­la­tait. Végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Megdöbbentő őszinteség: A hűtlenségről vallott a magyar színész

Megdöbbentő őszinteség: A hűtlenségről vallott a magyar színész

Nem rej­tette véka alá vé­le­mé­nyét Sze­red­nyey Béla, mit is gon­dol a nők­ről.

Nem rej­tette véka alá vé­le­mé­nyét Sze­red­nyey Béla, mit is gon­dol a nők­ről és a meg­csa­lás­ról.

Megtörte a csendet Szacsvay László: Így viseli felesége tragédiáját!

Megtörte a csendet Szacsvay László: Így viseli felesége tragédiáját!

A szí­nész elő­ször be­szélt meg­döb­bentő őszin­te­ség­gel neje, Kla­u­dia asszony sú­lyos bal­ese­té­ről.

Megtörte a csendet Bangó Margit: ezért fogyott le drasztikusan!

Megtörte a csendet Bangó Margit: ezért fogyott le drasztikusan!

Napok óta azt ta­lál­gat­ják, mi áll­hat a mű­vésznő fo­gyá­sá­nak hát­te­ré­ben.

Kitálalt Rékasival való kapcsolatáról Pikali Gerda

Kitálalt Rékasival való kapcsolatáról Pikali Gerda

A szí­nésznő nem tit­kolta, ho­gyan érez most, Ré­kasi Ká­roly bal­esete után. Őszin­tén be­szélt kap­cso­la­tuk­ról.

A szí­nésznő nem tit­kolta, ho­gyan érez most, Ré­kasi Ká­roly bal­esete után. Őszin­tén be­szélt kap­cso­la­tuk­ról.

Megdöbbentő vallomás: pokollá vált a magyar színésznő élete

Megdöbbentő vallomás: pokollá vált a magyar színésznő élete

A Szom­szé­dok so­ro­zat sztárja, Pász­tor Erzsi meg­lepő őszin­te­ség­gel val­lott.

A Szom­szé­dok so­ro­zat sztárja, Pász­tor Erzsi meg­lepő őszin­te­ség­gel val­lott ma­gán­éle­té­ről.

Meglepő dolgot vallott be Nagy Feró: ezt nagyon bánja

Meglepő dolgot vallott be Nagy Feró: ezt nagyon bánja

Őszin­tén val­lott ma­gán­éle­té­ről.

Az X-fak­tor egy­kori men­tora őszin­tén val­lott ma­gán­éle­té­ről.

Most újabb titkot árult el Liptai Claudia a terhességéről

Most újabb titkot árult el Liptai Claudia a terhességéről

Kisfiút hord a szíve alatt...

A szép mű­sor­ve­zető nem csak azt árulta el, hogy kisfiút hord a szíve alatt...

Meglepő bejelentést tett Gesztesi Károly! Még barátai is furcsállják

Meglepő bejelentést tett Gesztesi Károly! Még barátai is furcsállják

Ba­rá­tai is fur­csáll­ják a dön­té­sét, de a szí­nész ki­tart el­ha­tá­ro­zása mel­lett...

Ba­rá­tai is fur­csáll­ják a dön­té­sét, de a szí­nész ki­tart el­ha­tá­ro­zása mel­lett...

Családi tragédia: őszintén vallott magánéletéről Vitray Tamás

Családi tragédia: őszintén vallott magánéletéről Vitray Tamás

A le­gen­dás mű­sor­ve­zető meg­ren­dítő dol­got me­sélt el az édes­any­já­ról.

A le­gen­dás mű­sor­ve­zető meg­ren­dítő dol­got me­sélt el az édes­any­já­ról.

Házassága különös részleteiről rántotta le a leplet Koós János!

Házassága különös részleteiről rántotta le a leplet Koós János!

45 évvel ez­előtt kel­tek egybe!

45 évvel ez­előtt kelt egybe az éne­kes és fe­le­sége. Ér­de­kes tit­ko­kat árul­tak el há­zas­sá­guk­ról!

Őszinte vallomás: Várkonyi Andrea a múltjából árult el titkokat

Őszinte vallomás: Várkonyi Andrea a múltjából árult el titkokat

Az egy­kori hír­adós örül új fel­ada­tá­nak, és már tit­ko­kat is el­árult az éle­té­ről.

Elárulták a nők, mire gondolnak valójában szex közben

Elárulták a nők, mire gondolnak valójában szex közben

Nőket kér­dez­tünk arról, mire gon­dol­nak az együtt­lé­tek alatt. Iz­gal­mas vá­la­szo­kat kap­tunk.

Nőket kér­dez­tünk arról, mire gon­dol­nak az együtt­lé­tek alatt. Iz­gal­mas vá­la­szo­kat kap­tunk.