CÍMKE: 'tragédia'

Gyász, brutális balesetben halt meg a legendás versenyző

Gyász, brutális balesetben halt meg a legendás versenyző

A szá­za­dik ver­se­nyén tör­tént a tra­gé­dia, a 42 éves ver­senyző a szur­ko­lók és a ver­seny­zők kö­zött is nép­szerű volt.

Véletlenül felakasztotta magát a kisfiú

Véletlenül felakasztotta magát a 4 éves kisfiú

A pró­ba­fül­ké­ben akadt bele az akasz­tóba. Meg­ful­ladt.

A hasz­nált­ruha-ke­res­ke­dés pró­ba­fül­ké­jé­ben akadt bele a ru­hája a ru­ha­akasz­tóba. Meg­ful­ladt.

FRISS HÍREK

Szörnyű balesetben elhunyt a világbajnok

Gyász, szörnyű balesetben elhunyt a világbajnok sportoló

Edzés köz­ben ve­szí­tette éle­tét An­thony Del­halle vi­lág­baj­nok mo­to­ros.

Edzés köz­ben ve­szí­tette éle­tét An­thony Del­halle vi­lág­baj­nok mo­to­ros. A bukás után azon­nal ször­nyet­halt.

Újabb csapás, a vizet is kikapcsolhatják a nagybeteg Szilágyi Istvánnál!

Újabb csapás, a vizet is kikapcsolhatják a nagybeteg Szilágyi Istvánnál!

Az idős szí­nész és fe­le­sége ret­te­ne­tes kö­rül­mé­nyek kö­zött élnek.

Az idős szí­nész és fe­le­sége ret­te­ne­tes kö­rül­mé­nyek kö­zött élnek.

Gyász, otthonában hunyt el a csapatkapitány

Gyász, otthonában hunyt el a csapatkapitány

A baj­no­kit még vé­gig­ját­szotta.

A baj­no­kit még vé­gig­ját­szotta, majd ott­ho­ná­ban el­hunyt a 27 éves já­té­kos.

Megtörte a csendet fia öngyilkosságáról Csuja Imre

Megtörte a csendet fia öngyilkosságáról Csuja Imre

Ma már tud be­szélni a tra­gé­di­á­ról.

Ti­zen­négy éve, hogy gyer­meke ön­ke­zé­vel ve­tett véget az éle­té­nek. Mára a fáj­da­lom eny­hült, de ezt a trau­mát va­ló­szí­nű­leg sosem lesz képes fel­dol­gozni.

Valami történt Mohamannal, amiről nem akart beszélni!

Valami történt Mohamannal, amiről nem akart beszélni!

A rap­per szív­elég­te­len­ség kö­vet­kez­té­ben vesz­tette éle­tét, volt ze­nész­társa sze­rint rég­óta gon­dok vol­tak.

A rap­per szív­elég­te­len­ség kö­vet­kez­té­ben vesz­tette éle­tét, ze­nész­társa sze­rint rég­óta gon­dok vol­tak.

Drámai pillanatok: Így tudta meg Zámbó Jimmy halálát Bangó Margit

Drámai pillanatok: Így tudta meg Zámbó Jimmy halálát Bangó Margit

A Kos­suth-díjas éne­kesnő őszin­tén val­lott a RIPOST ka­me­rája előtt.

A Kos­suth-díjas éne­kesnő őszin­tén val­lott a RIPOST ka­me­rája előtt.

Megdöbbentő dolog derült ki a balesetben meghalt kislányól

Megdöbbentő dolog derült ki a balesetben meghalt kislányól

Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják.

Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják a 9 éves, rend­kí­vül te­het­sé­ges kis­lányt. Négy nap­pal a tra­gé­dia előtt lett do­bo­gós. Tes­tét tűz­oltó ke­reszt­apja emelte ki a roncs­ból...

Vallomás! Tragédiák sora éri Lajsz Andrást

Vallomás! Tragédiák sora éri Lajsz Andrást

Fél éve tra­gé­diák sora ke­se­ríti meg Lajsz And­rás éle­tét.

Fél éve tra­gé­diák sora ke­se­ríti meg Lajsz And­rás éle­tét, még csa­ládja is el­for­dult a kok­tél­ki­rály­tól.

Családi tragédia: Elhunyt a világhírű zenész szeretett nővére

Családi tragédia: Elhunyt a világhírű zenész szeretett nővére

Egye­lőre nem tudni, mi okozta a 32 éves nő ha­lá­lát.

Egye­lőre nem tudni, mi okozta a 32 éves nő ha­lá­lát, a ze­nész csa­ládja hall­ga­tásba bur­ko­ló­zott.

Pokoli kínok: az orvosok tévedésébe belehalt egy 5 éves kisfiú

Pokoli kínok: az orvosok tévedésébe belehalt egy 5 éves kisfiú

Min­dig csak meg­fá­zás el­leni gyógy­sze­rek­kel küld­ték haza.

Akár­hány­szor or­vos­hoz vit­ték a kisfiút, min­dig csak meg­fá­zás el­leni gyógy­sze­rek­kel küld­ték haza.

Így búcsúztatták egykori diákjai a szinyeis történelemtanárt

Így búcsúztatták egykori diákjai a szinyeis történelemtanárt

Csend­ben, egy szál vi­rág­gal rót­ták le Antal Béla Köz előtt a tisz­te­le­tü­ket az egy­kori di­á­kok.

Újabb szörnyűség derült ki a veronai buszbalesetről, a fiatal lány sokkot kapott

Újabb szörnyűség derült ki a veronai buszbalesetről, a fiatal lány sokkot kapott

Fi­a­tal sze­rel­mes­pár is volt a Ve­ro­ná­ban ki­égett busz uta­sai kö­zött: a tra­gé­diát azon­ban csak egyi­kük élte túl...

Szörnyű tragédia után győzték le az Intert

Megható győzelem. Szörnyű tragédia után győzték le az Intert

Az egész világ meg­könnyezte ezt a di­a­dalt. A bor­zal­mas sze­ren­csét­len­ség óta eddig két meccset ját­szott a csa­pat és egy­szer sem szen­ve­dett ve­re­sé­get.

Az egész világ meg­könnyezte ezt a di­a­dalt. A bor­zal­mas sze­ren­csét­len­ség óta eddig két meccset ját­szott a csa­pat és egy­szer sem szen­ve­dett ve­re­sé­get.

Gyász: elhunyt két sportsztár, hátborzongató az egyezés

Gyász: elhunyt két sportsztár, hátborzongató az egyezés

Két base­ball­sztár is au­tó­bal­eset­ben halt meg.

Két base­ball­sztár is au­tó­bal­eset­ben halt meg Do­mi­ni­kán. Sok az egye­zés, de nincs össze­füg­gés a tra­gé­diák kö­zött.

Megrendítő vallomás Geszti Pétertől: így gyászolja a diákokat

Megrendítő vallomás Geszti Pétertől: így gyászolja a diákokat

Nincs helye po­é­nok­nak a mai napon.

"Ma hall­ga­tok, és fél­ár­bocra eresz­tem a szí­ve­met" - írta Geszti Péter, aki sze­rint nincs helye po­é­nok­nak a mai napon.

Hókotró gázolta el a fiatal nőt, de nincs pénz hazaszállítani a testét

Hókotró gázolta el a fiatal nőt, de nincs pénz hazaszállítani a testét

Mind­össze 35 éves volt az a nő, akit múlt hét­vé­gén gá­zolt ha­lálra egy hó­kotró. Tünde éppen gyer­me­keit lá­to­gatta meg.

Szemtanú állítja: Ez vezethetett a magyar buszbaleset tragédiájához

Szemtanú állítja: Ez vezethetett a magyar buszbaleset tragédiájához

Egye­lőre még korai meg­mon­dani biz­to­san, hogy mi okozta a bal­ese­tet. Ám egy szem­tanú sze­rint gond le­he­tett a bus­szal.

Balatonfüredi gázolás: kettős csapás érte a gyászoló apát

Balatonfüredi gázolás: kettős csapás érte a gyászoló apát

Két kis­gyer­me­ket gá­zolt el.

Ke­gyet­len, mégis jo­gi­lag igaz­sá­gos dön­tés szü­le­tett abban a 2015-ös gá­zo­lási ügy­ben, amely­ben egy ál­la­po­tos nő két kis­gyer­me­ket gá­zolt el.

Újra és újra átélik a tragédiát az egyiptomi baleset magyar túlélői

Újra és újra átélik a tragédiát az egyiptomi baleset magyar túlélői

Hat éve hú­zód­nak a kár­té­rí­tési perek a 2011-es busz­tra­gé­di­á­ban, a túl­élők a mai napig át­élik a bor­zal­ma­kat.

Hat éve hú­zód­nak a kár­té­rí­tési perek a 2011-es tra­gé­di­á­ban, a túl­élők a mai napig át­élik a bor­zal­ma­kat.

Ez a férfi ugrott ki a hatodik emeletről Dunaújvárosban!

Ez a férfi ugrott ki a hatodik emeletről Dunaújvárosban!

Ba­rát­nője tel­je­sen össze­tört.

Mind­össze 27 éves volt az ext­rém spor­toló, aki véget ve­tett kedd dél­előtt éle­té­nek. Ba­rát­nője tel­je­sen össze­tört.

Tragédia: apja hozta ki a jég alól lánya holttestét

Tragédia: apja hozta ki a jég alól lánya holttestét

Ba­rát­nő­i­vel szö­kött kor­cso­lyázni.

Ba­rát­nő­i­vel szö­kött kor­cso­lyázni a kis­lány a Sajó part­jára. A két gye­rek látta, hogy be­esik a jég alá, de nem szól­tak sen­ki­nek, csak két óra múlva...

Súlyos családi titok derült ki George Michaelről

Súlyos családi titok derült ki George Michaelről

Bár 1963. jú­nius 25-én szü­le­tett meg George, mégis az a nap volt az éne­kes csa­lád­já­nak leg­szo­mo­rúbb napja.

Bár 1963. jú­nius 25-én szü­le­tett meg George Mi­chael, mégis az a nap volt az éne­kes csa­lád­já­nak leg­szo­mo­rúbb napja.

A világ elől bujdosva ért véget George Michael élete

A világ elől bujdosva ért véget George Michael élete

Ha­lála előtt nagy vissza­té­résre ké­szült George Mi­chael, de ugyan­ak­kor el akart rej­tőzni a világ szeme elől.

Ha­lála előtt nagy vissza­té­résre ké­szült George Mi­chael, de ugyan­ak­kor el akart rej­tőzni a világ szeme elől, hogy senki ne lát­hassa...

Gyászol a sportvilág, szörnyethalt a kiváló sportember

Gyászol a sportvilág, szörnyethalt a kiváló sportember

Több száz mé­tert zu­hant.

Bor­zal­mas ka­rá­csony: több száz mé­tert zu­hant egy hegy­má­szó Új-Zé­l­an­don. Esé­lye sem volt a túl­élésre, egy gleccserbe csa­pó­dott.

Gyászol a futballvilág: játékosok és szurkolók fúltak vízbe

Gyászol a futballvilág: játékosok és szurkolók fúltak vízbe

Az ün­nep­lés lett a vesz­tük.

A meg­gon­do­lat­lan ün­nep­lés lett a vesz­tük. Ször­nyű bal­eset­ben huny­tak el az Al­bert-tavon. Az ál­do­za­tok száma saj­nos még je­len­tő­sen nö­ve­ked­het.

Charlie: Meg kellett tanulnom a feleségem nélkül élni

Charlie: Meg kellett tanulnom a feleségem nélkül élni

A le­gen­dás ze­nész két évvel ez­előtt ve­szí­tette el fe­le­sé­gét, Szé­les Ka­ta­lint, a tra­gé­dia óta szo­mo­rú­ság­ban tel­tek a csa­ládi ün­ne­pek.

A le­gen­dás ze­nész két évvel ez­előtt ve­szí­tette el fe­le­sé­gét, Szé­les Ka­ta­lint, a tra­gé­dia óta szo­mo­rú­ság­ban tel­tek a csa­ládi ün­ne­pek.. Idén azon­ban végre nem a bá­nat­ról szólt ez a né­hány nap! Char­lie a Ri­post-nak el­árulta: fia és csa­ládja, így uno­kája, Erik is oda­köl­tö­zött hozzá.

Így gyászolja a világsztár George Michaelt

Így gyászolja a világsztár George Michaelt

A vi­lág­sztár ha­lál­híre össze­törte egy­kori du­ett­part­ne­rét. Az egész világ gyá­szol.

A vi­lág­sztár ha­lál­híre össze­törte egy­kori du­ett­part­ne­rét.

Halálos támadásban sebesült meg a német focista

Halálos támadásban sebesült meg a német focista

Sok­koló fegy­ve­res rab­lás ál­do­zata lett.

Sok­koló fegy­ve­res rab­lás ál­do­zata lett az is­mert lab­da­rúgó. Nép­szerű klub­já­nál min­denki meg­döb­bent. Em­ber­életbe is ke­rült az al­jas­ság.

Nagyot hibáztak a mentősök a buszbalesetnél

Nagyot hibáztak a mentősök a buszbalesetnél

Két ve­ze­tőt is fel­füg­gesz­tet­tek.

Két ve­ze­tőt is fel­füg­gesz­tet­tek ál­lá­sá­ból a men­tők­nél.

Kettévágta a fa az autót

Kettévágta a fa az autót

Sok­koló fotók a so­mo­gyi tra­gé­dia hely­szí­né­ről. Ket­ten meg­hal­tak a bal­eset­ben. Egye­lőre nem tudni, miért haj­tott fának az autó.

Sok­koló fotók a so­mo­gyi tra­gé­dia hely­szí­né­ről. Ket­ten meg­hal­tak a bal­eset­ben. Egye­lőre nem tudni, miért haj­tott fának az autó.

Küzdenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek életéért

Küzdenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek életéért

Egyi­kük fel­te­he­tően az el­hunyt kisfiú édes­anyja. Több sé­rült ál­la­pota is sú­lyos.

Mis­kol­con küz­de­nek az éj­sza­kai M3-as au­tó­pá­lyán tör­tént busz­bal­eset sé­rült­je­i­nek éle­té­ért. Egyi­kük fel­te­he­tően az el­hunyt kisfiú édes­anyja. Több sé­rült ál­la­pota is sú­lyos.

Arathat ma a halál az utakon: ne engedd

Arathat ma a halál az utakon: ne engedd

Az éj­sza­kai ha­lá­los busz­bal­eset után újabb ka­ram­bo­lok­ról ér­ke­zett hír! A rend­ör­ség min­den­kit fi­gyel­mez­tet, or­szág­szerte jég­pá­lyává vál­toz­tak az utak.

Az éj­sza­kai ha­lá­los busz­bal­eset után újabb ka­ram­bo­lok­ról ér­ke­zett hír! A rend­ör­ség min­den­kit fi­gyel­mez­tet...

Tragédia: Összeomlott a gyásztól Kunovics Katinka

Tragédia: Összeomlott a gyásztól Kunovics Katinka

Kép­te­len fel­fogni a tör­tén­te­ket.

Bár hosszú évek óta be­te­ges­ke­dett az édes­apja, mégis kép­te­len fel­fogni a tör­tén­te­ket.

Tragédia: ezt a 22 éves fiatalt ölte meg a 82 éves sofőr

Tragédia: ezt a 22 éves fiatalt ölte meg a 82 éves sofőr

Élete első au­tó­já­ban lelte ha­lá­lát.

Élete első au­tó­já­ban lelte ha­lá­lát a 22 éves Gábor, akit meg­ha­tóan gyá­szol­nak hoz­zá­tar­to­zói.

Tragédia: tíz gyerek halt meg a buszbalesetben

Tragédia: tíz gyerek halt meg a buszbalesetben

Gyá­szol a nem­zet­közi tor­nász­vi­lág.

Gyá­szol a nem­zet­közi tor­nász­vi­lág, mi­u­tán egy ver­seny­ről ha­za­felé tartó busz bal­ese­tet szen­ve­dett. Tíz spor­toló mel­lett két edző is el­hunyt.

Halálgép: jó előre megjósolták a focicsapat tragédiáját

Halálgép: jó előre megjósolták a focicsapat tragédiáját

Hó­na­pok­kal ko­ráb­ban így jö­ven­dölt.

Hó­na­pok­kal ko­ráb­ban így jö­ven­dölt egy is­mert bra­zil jós. Most mil­lió­számra nézik a hi­he­tet­len fel­vé­telt.

Tragédia: Gyászol Kunovics Katinka

Tragédia: Gyászol Kunovics Katinka

A Ro­man­tic együt­tes éne­kes­nője a Fa­ce­book-ol­da­lán je­len­tette be a ször­nyű hírt. Élete leg­ne­he­zebb nap­jait éli. Kép­te­len fel­fogni a tör­tén­te­ket.

A Ro­man­tic együt­tes éne­kes­nője a Fa­ce­book-ol­da­lán je­len­tette be a ször­nyű hírt. Élete leg­ne­he­zebb nap­jait éli. Kép­te­len fel­fogni a tör­tén­te­ket.

Megrázó: csodagólt rúgott, aztán meghalt a tinifocista

Megrázó: csodagólt rúgott, aztán meghalt a tinifocista

Ször­nyű tra­gé­dia a fo­ci­pá­lyán.

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént a fo­ci­pá­lyán. Hiába si­et­tek a se­gít­sé­gére, nem élte túl a te­het­sé­ges já­té­kos.

A benzin miatt zuhant le a halálgép

A benzin miatt zuhant le a halálgép

A re­pü­lőn utaz­tak a Cha­pe­co­ense bra­zil lab­da­rú­gó­csa­pat já­té­ko­sai.

A re­pü­lőn utaz­tak a Cha­pe­co­ense bra­zil lab­da­rú­gó­csa­pat já­té­ko­sai. Fon­tos meccset ját­szot­tak volna, a mér­kő­zés hely­szí­nén több tíz­ez­ren gyá­szol­tak, be­szé­det is mond­tak.

Szívszorító részleteket árult el Szacsvay

Szívszorító részleteket árult el Szacsvay

Szacs­vay László őszin­tén be­szélt a tra­gé­di­á­ról, a hét­köz­na­pok ne­héz­sé­ge­i­ről, és arról, ho­gyan pró­bálja át­vé­szelni élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kát.

Szacs­vay László őszin­tén be­szélt a tra­gé­di­á­ról, és arról, ho­gyan pró­bálja át­vé­szelni élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kát.

Tragédia: így gyászolják a békéscsabai tinilányt

Tragédia: így gyászolják a békéscsabai tinilányt

Két is­ko­lája kö­zött ütötte el Kit­tit a men­tő­autó, va­ló­szí­nű­leg nem hal­lotta a zene miatt a szi­ré­nát.

Két is­ko­lája kö­zött ütötte el Kit­tit a men­tő­autó, va­ló­szí­nű­leg nem hal­lotta a zene miatt a szi­ré­nát.

Hetek óta készülhetett tettére az öngyilkos gödöllői fiú

Hetek óta készülhetett tettére az öngyilkos gödöllői fiú

Va­ló­szí­nű­leg már zu­ha­nás köz­ben éle­tét vesz­tette a férfi. Gye­rek­kori tra­gé­dia áll­hat a hát­tér­ben.

Családi tragédia: Peter Sramek gyászol!

Családi tragédia: Peter Sramek gyászol!

Az éne­kes sze­re­tett ro­ko­nát ve­szí­tette el, a ra­jon­gói vi­gasz­tal­ják.

Az éne­kes sze­re­tett ro­ko­nát ve­szí­tette el, a ra­jon­gói vi­gasz­tal­ják.

Váratlan fordulat: Elhagyja az országot Klapka György és családja!

Váratlan fordulat: Elhagyja az országot Klapka György és családja!

A te­he­tős üz­let­em­ber és gyer­me­kei öt éve sú­lyos lelki ter­het ci­pel­nek!

A te­he­tős üz­let­em­ber és gyer­me­kei öt éve sú­lyos lelki ter­het ci­pel­nek! Egy időre mu­száj el­me­ne­kül­niük a fájó em­lé­kek elől.

A pályán halt meg az MTK legendája

A pályán halt meg az MTK legendája

Három perc­cel a meccs vége előtt kö­vet­ke­zett be a tra­gé­dia. Több mint 23 éven át dol­go­zott a ma­gyar fo­ci­csa­pat mel­lett.

Három perc­cel a meccs vége előtt kö­vet­ke­zett be a tra­gé­dia. Több mint 23 éven át dol­go­zott a ma­gyar fo­ci­csa­pat mel­lett.

Megrázó: Őt hagyta magára az elhunyt Józsa Imre!

Megrázó: Őt hagyta magára az elhunyt Józsa Imre!

Egy or­szág szí­vé­ben ha­gyott űrt...

Egy or­szág szí­vé­ben ha­gyott ha­tal­mas űrt ha­lá­lá­val, de ez a csöpp­ség a tra­gé­dia leg­na­gyobb el­szen­ve­dője...

Ezt művelték a temetőben Mary Zsuzsi milliós síremlékével!

Ezt művelték a temetőben Mary Zsuzsi milliós síremlékével!

Klapka György ki­tá­lalt arról, mit mű­vel­nek az el­hunyt éne­kesnő már­vány em­lék­táb­lá­já­val...

Szörnyűség a focipályán: a bíró életébe került a piros lap

Szörnyűség a focipályán: a bíró életébe került a piros lap

Ilyen bor­za­lomra senki sem szá­mít­ha­tott. Vég­ze­tes bosszú a ki­ál­lí­tá­sáért.

Ilyen bor­za­lomra senki sem szá­mít­ha­tott. Vég­ze­tes bosszút állt egy dühös lab­da­rúgó a ki­ál­lí­tá­sáért.

Megrázó részletek Heath Ledger halállakásáról

Megrázó részletek Heath Ledger halállakásáról

Újabb rész­le­tek szi­vá­rog­tak ki a máig nép­szerű szí­nész nyolc évvel ez­előtti ha­lá­lá­ról. A ra­jon­gók­nak va­ló­szí­nű­leg össze­szo­rul a szíve az in­for­má­ci­ók­tól.

Újabb rész­le­tek szi­vá­rog­tak ki a máig nép­szerű szí­nész nyolc évvel ez­előtti ha­lá­lá­ról. A ra­jon­gók­nak va­ló­szí­nű­leg össze­szo­rul a szíve az in­for­má­ci­ók­tól.

Családi tragédia bénította le Keresztes Ildikót

Családi tragédia bénította le Keresztes Ildikót

A nép­szerű éne­kes­nőt egy ki­sebb ki­ruc­ca­nása előtt érte a ször­nyű sors­csa­pás.

A nép­szerű éne­kes­nőt egy ki­sebb ki­ruc­ca­nása előtt érte a ször­nyű sors­csa­pás.

Kínzó bűntudat gyötri Aigner Szilárd lányát

Kínzó bűntudat gyötri Aigner Szilárd lányát

Ha ne­he­zen is, de pró­bálja fel­dol­gozni a gyászt.

Nincs túl a ha­tal­mas vesz­te­sé­gen. Ha ne­he­zen is, de pró­bálja fel­dol­gozni a gyászt.

Nem tudtak segíteni a pólósok a kisfiún

Szörnyű tragédia, nem tudtak segíteni a pólósok a kisfiún

Biros Péter gá­la­meccsé­nek be­vé­te­lét egy rákos gye­rek ke­ze­lé­sére szán­ták.

Biros Péter gá­la­meccsé­nek tel­jes be­vé­te­lét egy rákos gye­rek ke­ze­lé­sére szán­ták. Tamás Mar­cell bár hő­si­e­sen küz­dött, de két hét­tel a ta­lál­kozó után meg­halt.

A borzalom folytatódik: rejtélyes tragédia a vb-stadionban

A borzalom folytatódik: rejtélyes tragédia a vb-stadionban

Újabb ha­lál­ese­tet je­len­tet­tek be a szer­ve­zők, de min­den mást tit­kol­nak. Lé­te­zik, hogy ennyi em­ber­éle­tet kö­ve­tel az épít­ke­zés?

Tragédia! Rákban elhunyt édesanyját gyászolja a híres magyar focista

Tragédia! Rákban elhunyt édesanyját gyászolja a híres magyar focista

A lab­da­rú­gásba me­ne­kül a fáj­da­lom elől az egyik leg­is­mer­tebb já­té­ko­sunk. Extra mo­ti­vá­ci­ó­val lép pá­lyára.

Életük drámájáról vallott Som-Balogh Edina férje

Életük drámájáról vallott Som-Balogh Edina férje

A szí­nésznő mé­te­rek­kel a föld fö­lött jár, hi­szen má­so­dik gyer­me­két várja a tra­gé­dia után.

A szí­nésznő mé­te­rek­kel a föld fö­lött jár, hi­szen má­so­dik gyer­me­két várja az­után, hogy ko­ráb­ban el­vesz­tett egy apró éle­tet.

Szép mentés volt! Életveszélybe került a cirkusz Lúdas Matyija

Szép mentés volt! Életveszélybe került a cirkusz Lúdas Matyija

Egy haj­szá­lon múlt a tra­gé­dia!

Egy haj­szá­lon múlt, hogy nem ful­ladt tra­gé­di­ába a Fő­vá­rosi Nagy­cir­kusz Lúdas Matyi elő­adása. A né­ző­té­ren csak gye­re­kek vol­tak!

Gödöllői tragédia: Zsófira emlékeznek Mága Zoltánnal

Gödöllői tragédia: Zsófira emlékeznek Mága Zoltánnal

Jó­té­kony­sági kon­cer­tet szer­vez­nek.

A gö­döl­lői Szent­há­rom­ság-temp­lom­ban ok­tó­ber 18-án a he­ge­dű­mű­vész egy kon­cert­tel kí­ván­nak meg­em­lé­kezni a fi­a­ta­lon el­hunyt Zsófi­ról.

Kizuhant az ablakon a 3 éves magyar kisfiú, az anya mindent elmondott

Kizuhant az ablakon a 3 éves magyar kisfiú, az anya mindent elmondott

Kris­tóf sú­lyos ko­po­nya­sé­rü­lést szen­ve­dett, de újra lábra állt.

Kris­tóf sú­lyos ko­po­nya­sé­rü­lést szen­ve­dett, de újra lábra állt. Édes­anyja val­lott a tra­gi­kus nap­ról.

Megtörte a csendet Szacsvay László: Így viseli felesége tragédiáját!

Megtörte a csendet Szacsvay László: Így viseli felesége tragédiáját!

Elő­ször be­szélt meg­döb­bentő őszin­te­ség­gel neje sú­lyos bal­ese­té­ről.

A szí­nész elő­ször be­szélt meg­döb­bentő őszin­te­ség­gel neje, Kla­u­dia asszony sú­lyos bal­ese­té­ről.

Borzalmas tragédia: a szív megszakad ezért a sportolóért

Borzalmas tragédia: a szív megszakad ezért a sportolóért

Élete vi­rá­gá­ban érte a halál.

Élete vi­rá­gá­ban érte a halál. Éppen csak meg­tudta, hogy a le­hető leg­na­gyobb bol­dog­ság előtt áll, aztán...

Tragédia: balesetben elhunyt Shawty Lo!

Tragédia: balesetben elhunyt a tizenegyszeres sztárapuka, Shawty Lo!

Né­hány órá­val előtte még egy sztrip­tíz­bár­ban mu­la­tott.

Né­hány órá­val előtte még egy sztrip­tíz­bár­ban mu­la­tott.

Tragédia:
ikreket várt
a kismama,
halálra gázolták

Tragédia:
ikreket várt
a kismama,
halálra gázolták Győrszemerén

Egy hét múlva szült volna a kis­mama, akit egy ka­tona gá­zolt el.

Egy hét múlva szült volna az az ik­re­ket váró kis­mama, akit egy ka­tona gá­zolt ha­lálra Gy­őr­szem­erén. Az apuka hat gyer­mek­kel ma­radt egye­dül.

Autóbalesetben elhunyt Mia Farrow fiatal fia

Autóbalesetben elhunyt Mia Farrow fiatal fia

Eddig tisz­tá­zat­lan kö­rül­mé­nyek kö­zött ka­ram­bo­lo­zott, és saj­nos már nem le­he­tett se­gí­teni rajta.

Eddig tisz­tá­zat­lan kö­rül­mé­nyek kö­zött ka­ram­bo­lo­zott, és saj­nos már nem le­he­tett se­gí­teni rajta.

Ők a gödöllői repülőgép-tragédia áldozatai!

Ők a gödöllői repülőgép-tragédia áldozatai!

Mind­ket­ten ta­pasz­talt pi­ló­ták vol­tak.

Mind­ket­ten ta­pasz­talt pi­ló­ták vol­tak, ra­jong­tak a re­pü­lé­sért egé­szen a leg­utolsó pil­la­na­tig

Gyászol a sportvilág: borzalmas tragédia vet árnyékot Rióra

Gyászol a sportvilág: borzalmas tragédia vet árnyékot Rióra

Schu­m­a­che­ré­hez ha­sonló bukás.

Fé­l­ár­bo­con a zászló a pa­ra­lim­pián. Mi­chael Schu­m­a­che­ré­hez ha­sonló bu­kást szen­ve­dett el, nem élte túl a brin­gás.

Öngyilkosságtól féltik a gödöllői tragédiában elhunyt Attila édesapját

Öngyilkosságtól féltik a gödöllői tragédiában elhunyt Attila édesapját

D. Jó­zsef élete egyet­len szem­pil­lan­tás alatt vált sem­mivé.

D. Jó­zsef élete egyet­len szem­pil­lan­tás alatt vált sem­mivé. A Gö­döl­lő­nél földbe csa­pódó kis­gép­ben ször­nyet­halt fe­le­sége és kisfia, At­tila. A férfi­ben nincs harag, csak fel­fog­ha­tat­lan fáj­da­lom.

Durva képek az 51-es úton történt tragédiáról!

Durva képek az 51-es úton történt tragédiáról!

Egy ha­lá­los ál­do­zata, és egy sú­lyos sé­rültje van annak a bal­eset­nek, amely pén­tek éjjel tör­tént Jak­ab­szál­lás és Kecs­ke­mét kö­zött.

Egy ha­lá­los ál­do­zata, és egy sú­lyos sé­rültje van annak a bal­eset­nek, amely pén­tek éjjel tör­tént Jak­ab­szál­lás és Kecs­ke­mét kö­zött. Az ok egy­előre is­me­ret­len.

Híres autóversenyző szüleinek holttestére bukkantak

Híres autóversenyző szüleinek holttestére bukkantak

Gyil­kos­ság-ön­gyil­kos­ság tör­tén­he­tett. Az idős em­be­re­ket egy szom­széd ta­lálta meg.

Gyil­kos­ság-ön­gyil­kos­ság tör­tén­he­tett. Az idős em­be­re­ket egy szom­széd ta­lálta meg. Tra­gé­dia egy­szerre el­ve­szí­teni a két szü­lőt, hát még ilyen kö­rül­mé­nyek kö­zött.

Külföldre menekült a fájdalmak elől a tűzszerész özvegye

Külföldre menekült a fájdalmak elől a tűzszerész özvegye

Nem akar vissza­térni a há­zukba.

Nem akar vissza­térni a közös há­zukba a Hor­to­bá­gyon meg­halt tűz­sze­rész öz­ve­gye.

Tragédia: mindennap hazavárja gyereke a halott magyar kapitányt

Tragédia: mindennap hazavárja gyereke a halott magyar kapitányt

A ha­jó­tra­gé­dia egyik ma­gyar ál­do­za­tá­nak a kisfia még nem tudja, hogy édes­apja már nem megy haza...

Futás közben hunyt el a Fradi edzője

Futás közben hunyt el a Fradi legendás edzője

Simon Balla Ist­ván a klub utolsó si­ker­kor­sza­ká­nak volt ré­szese.

Simon Balla Ist­ván a klub utolsó si­ker­kor­sza­ká­nak volt ré­szese. Hét­főn este tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel hunyt el.

Tragikus baleset, elhunyt Besenyei Péter barátja

Tragikus baleset, elhunyt Besenyei Péter barátja

Han­nes Arch 2008-ban még Be­se­nye­i­vel har­colt a cí­mért, most egy he­li­kop­ter­ben ülve halt meg. A bal­eset­ről sokat még nem lehet tudni, az idő­já­rás­sal biz­to­san nem volt gond.

Tragédia: összeroppant fia elvesztése miatt a hajóskapitány

Tragédia: összeroppant fia elvesztése miatt a hajóskapitány

Fe­renc és kor­má­nyos társa, K. Ist­ván ha­lála ren­ge­teg em­bert meg­ren­dí­tett.

Fe­renc és kor­má­nyos társa, K. Ist­ván ha­lála ren­ge­teg em­bert meg­ren­dí­tett.

Nehéz gyerekkoráról vallott Vámos Erika

Nehéz gyerekkoráról vallott Vámos Erika

Tel­je­sen egye­dül nőtt fel, saját ma­gá­tól kel­lett ön­ál­lóvá vál­nia.

A mű­sor­ve­zető gya­kor­la­ti­lag tel­je­sen egye­dül nőtt fel, apja ha­lála után nem volt tá­ma­sza.

Ők a magyar halottak - hotelhajó ütközött a hídnak!

Ők a magyar halottak - hotelhajó ütközött a hídnak!

Éj­szaka tör­tént a tra­gé­dia.

Éj­szaka tör­tént a tra­gé­dia.

Családi tragédia: őszintén vallott magánéletéről Vitray Tamás

Családi tragédia: őszintén vallott magánéletéről Vitray Tamás

A le­gen­dás mű­sor­ve­zető meg­ren­dítő dol­got me­sélt el az édes­any­já­ról.

A le­gen­dás mű­sor­ve­zető meg­ren­dítő dol­got me­sélt el az édes­any­já­ról.

Vitray Tamás évtizedek után tudta meg édesanyja halálának körülményeit

Vitray Tamás évtizedek után tudta meg édesanyja halálának körülményeit

A há­ború után ször­nyű igaz­ság­gal kel­lett szem­be­sül­nie.

A há­ború után ször­nyű igaz­ság­gal kel­lett szem­be­sül­nie.

Szörnyű tragédia: a sportoló életébe került a nagy kaland

Szörnyű tragédia: a sportoló életébe került a nagy kaland

A ha­bok­ban le­lete ha­lá­lát.

Nem elő­ször kí­sé­relte meg a haj­me­resztő pro­duk­ciót. Egy­szer már si­ke­rült tel­je­sí­te­nie a távot, de a má­so­dikba be­le­halt.

Friss: Döntött a bíróság a gödöllői tragédia ügyében!

Friss: Döntött a bíróság a gödöllői tragédia ügyében!

Meg­hosszab­bí­tot­ták az elő­ze­test.

Mint is­me­re­tes, har­minc nap elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba he­lyez­ték Sz. La­jost, akit nye­re­ség­vágy­ból el­kö­ve­tett em­ber­ölés­sel gya­nú­sí­ta­nak.

Alkohol helyett mérget adtak a fiatal lánynak, tönkrement az élete

Alkohol helyett mérget adtak a fiatal lánynak, tönkrement az élete

Nya­ralni ment a ba­rá­ta­i­val, de va­laki örökre romba dön­tötte az ál­mait.

A brit egye­te­mista nya­ralni ment a ba­rá­ta­i­val, de va­laki örökre romba dön­tötte az ál­mait.

Hihetetlen, hogy túlélte ezt a balesetet

Hihetetlen, hogy túlélte ezt a balesetet

A ver­senyző fe­jére esett egy autó. Ha ez na­gyobb se­bes­ség­gel tör­té­nik, akkor biz­tos a tra­gé­dia. A bal­eset után még po­én­kodni is volt kedve az ál­do­zat­nak...

A ver­senyző fe­jére esett egy autó. Ha ez na­gyobb se­bes­ség­gel tör­té­nik, akkor biz­tos a tra­gé­dia. A bal­eset után még po­én­kodni is volt kedve az ál­do­zat­nak...

Tíz éve torkollott tragédiába az ünnep! Így látták a helyszínen a vihart

Tíz éve torkollott tragédiába az ünnep! Így látták a helyszínen

Egyes ho­te­lek be­fo­gad­ták az au­gusz­tus 20-ai tű­zi­já­ték köz­ben ki­törő vihar elől me­ne­kü­lő­ket.

Tizenegy éves kislány halt bele a szelfizésbe

Tizenegy éves kislány halt bele a szelfizésbe egy folyónál

A test­vé­rei vé­gig­néz­ték, a szü­lei nem tud­ták meg­men­teni...

A test­vé­rei vé­gig­néz­ték, a szü­lei nem tud­ták meg­men­teni... A kis­lány meg­csú­szott fény­kép­ké­szí­tés köz­ben, és utána kö­vet­ke­zett a tra­gé­dia.

Felfoghatatlan tragédia! Horrorrá vált a családi nyaralás

Felfoghatatlan tragédia! Horrorrá vált a családi nyaralás

Az apa ször­nyet­halt a tra­gi­kus va­ká­ción, kis­lá­nya éle­tért pedig még küz­de­nek az or­vo­sok...

Az apa ször­nyet­halt a tra­gi­kus va­ká­ción, kis­lá­nya éle­tért pedig még küz­de­nek az or­vo­sok... Két kis­gye­rek apa nél­kül ma­radt...