CÍMKE: 'tavasz'

Rettenetes lehűlés jön, vasárnap távozik a jó idő!

Rettenetes lehűlés jön, vasárnap távozik a jó idő!

A hi­deg­front ha­tá­sára nem csak a szél­lö­ké­sek erő­söd­nek fel, de a front­ér­zé­ke­nyek is kel­le­met­len na­pokra szá­mít­hat­nak.

Hihetetlen tavaszunk lesz! Íme a nagy időjárásmustra nyár elejéig

Hihetetlen tavaszunk lesz! Íme a nagy időjárásmustra nyár elejéig

Iz­gal­ma­kat és meg­le­pe­té­se­ket is tar­to­gat a kö­vet­kező hó­na­pok idő­já­rása.

Tavaszi verőfény a körmökön: ólomüveg ragyogás

Tavaszi verőfény a körmökön: ólomüveg ragyogás

Sze­ret­néd, ha kör­meid is ki­fe­jez­nék szí­nek­kel ját­szó, paj­kos han­gu­la­to­dat? Szem­káp­ráz­tató és iz­gal­mas...

Sze­ret­néd, ha kör­meid is ki­fe­jez­nék szí­nek­kel ját­szó, paj­kos han­gu­la­to­dat? Szem­káp­ráz­tató és iz­gal­mas a ta­va­szi kö­röm­di­vat.

Ha nem hiszel az időjósoknak, ma meg fogsz lepődni

Ha nem hiszel az időjósoknak, ma meg fogsz lepődni

Szinte hi­he­tet­len, de az idő­já­rás...

Szinte hi­he­tet­len, de az idő­já­rás most szom­ba­ton pon­to­san azt teszi, amit ilyen­kor el­vár­ha­tunk tőle. Szép ta­va­szi na­punk lesz.

A türkiz és a barack a nyár legnagyobb dobása

A türkiz és a barack a nyár legnagyobb dobása

Jó hír a szí­nek ked­ve­lő­i­nek!

Jó hír a szí­nek ked­ve­lő­i­nek, hogy ez a két nőies és ele­gáns szín hódít majd idén. A leg­jobb, hogy akár kom­bi­nál­hat­juk is a ket­tőt.

Eső és szélvihar tapossa el a tavaszt, ekkor jön a lehűlés

Eső és szélvihar tapossa el a tavaszt, ekkor jön a lehűlés

Né­hány napig még meg­ma­rad a ta­va­szias meleg, de aztán megint lehűl a le­vegő.

Né­hány napig még meg­ma­rad a ta­va­szias meleg, de aztán megint lehűl a le­vegő.

Fordulatot hoz az időjárás: ekkor jön a legnagyobb felmelegedés

Fordulatot hoz az időjárás: ekkor jön a legnagyobb felmelegedés

Esős, sze­les idő­vel kö­szönt be az igazi ta­vasz. Már 20 fokot is mér­he­tünk!

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Becs­lé­sek sze­rint 400 mil­lió ember al­ler­giás ma a vi­lá­gon és ez a szám ro­ha­mo­san nö­vek­szik.

Itt a tavasz legnagyobb divatdurranása: ennél szexibb cipő nincs!

Itt a tavasz legnagyobb divatdurranása: ennél szexibb cipő nincs!

A férfiak szó sze­rint a lá­baid előtt fog­nak he­verni, ha ezt vi­se­led!

2017 ta­va­szán a nyi­tott és szexi csiz­máké lesz a fő­sze­rep. A férfiak szó sze­rint a lá­baid előtt fog­nak he­verni, ha ezt vi­se­led! Mu­tat­juk a leg­újabb tren­det!

Ezt a kicsi falut kimaxolták a gólyák, őrület ami itt van

Ezt a kicsi falut kimaxolták a gólyák, őrület ami itt van

A gó­lyák egyed­szá­mát il­le­tően min­den bi­zonnyal Ti­sza­tar­rós viszi a pál­mát. 17 la­kott fe­hér­gó­lya fé­szek a fő­ut­cá­ban.

A gó­lyák egyed­szá­mát il­le­tően min­den bi­zonnyal Ti­sza­tar­rós viszi a pál­mát. 17 la­kott fe­hér­gó­lya fé­szek dí­szíti a kis falu fő­ut­cá­ját.

8 szuper ötlet, hogy idén tavasszal kihangsúlyozd a karcsú derekad

8 szuper ötlet, hogy idén tavasszal kihangsúlyozd a gyönyörű, karcsú derekad

A kes­keny derék min­dig is a nő­i­es­ség szim­bó­luma marad. Szexi és csá­bító le­szel.

Így spórolj a kerten tavasszal: Zseniális ötletek palántázáshoz

Így spórolj a kerten tavasszal: Zseniális ötletek palántázáshoz

El­jött a ta­va­szi pa­lán­tá­zás ideje!

El­jött a ta­va­szi pa­lán­tá­zás ideje! Olcsó és prak­ti­kus öt­le­te­ket mu­ta­tunk ahhoz, hogy a le­hető leg­job­ban fej­lőd­je­nek a nö­vé­nyeid, és ne kell­jen sok pénzt köl­te­ned.

Tarol az új trend: húsvéti báránynak öltöznek a nők

Tarol az új divattrend: húsvéti báránynak öltöznek a nők

Bár már bú­csút int­het­tünk a tél­nek, azért még elég hűvös az idő. Idén el­fe­lejt­het­jük a klasszi­kus ta­va­szi ka­bá­tot, va­lami sok­kal jobb lesz he­lyette.

Bár már bú­csút int­het­tünk a tél­nek, azért még elég hűvös az idő. Idén azon­ban el­fe­lejt­het­jük a klasszi­kus ta­va­szi ka­bá­tot, va­lami sok­kal jobb lesz he­lyette.

Minden nő imádni fogja: tavaszi pulcsiőrület

Minden nő imádni fogja: tavaszi pulcsiőrület

Végre elő­kap­hat­juk a vé­kony ka­bá­to­kat, bőr­dzse­ki­ket vagy le­zse­ren el­in­dul­ha­tunk ott­hon­ról egy pul­csi­ban.

Ha­ma­ro­san be­kö­szönt a jó idő és végre elő­kap­hat­juk a vé­kony ka­bá­to­kat, bőr­dzse­ki­ket vagy le­zse­ren el­in­dul­ha­tunk ott­hon­ról csak egy pul­csi­ban.

Harangujjúak a tavasz legszexibb ruhái

Harangujjúak a tavasz legszexibb ruhái

Sze­ret­nél sej­tel­mes és ero­ti­kus lenni egy­szerre a min­den­nap­ja­id­ban? Vi­sel­he­ted ruhán vagy blú­zon - egy biz­tos, kü­lön­le­gessé va­rá­zsol a ha­rang­ujj.

Sze­ret­nél sej­tel­mes és ero­ti­kus lenni egy­szerre a min­den­nap­ja­id­ban? Vi­sel­he­ted ruhán vagy blú­zon - egy biz­tos, kü­lön­le­gessé va­rá­zsol a ha­rang­ujj.

Szexin villannak a női lábak tavasszal! Minden férfi megőrül majd!

Szexin villannak a női lábak tavasszal! Minden férfi megőrül majd!

Sze­ren­csére a ne­on­szí­nek idén már egy­ál­ta­lán nem hó­dí­ta­nak. Cse­rébe meg­je­len­nek a lágy, ter­mé­sze­tes pasz­tell­szí­nek.

Sze­ren­csére a ne­on­szí­nek idén már egy­ál­ta­lán nem hó­dí­ta­nak. Cse­rébe meg­je­len­nek a lágy, ter­mé­sze­tes pasz­tell­szí­nek, és a har­mo­ni­kus, élet­igenlő ár­nya­la­tok jön­nek di­vatba. Jö­het­nek a szexi szok­nyák!

Épp csak beköszöntött a tavasz, máris elmossa az eső

Épp csak beköszöntött a tavasz, máris elmossa az eső

Eső és vi­ha­ros szél ér­ke­zik ma.

Eső és vi­ha­ros szél rontja el a kel­le­mes, ta­va­szias időt. A meleg ru­hákra is szük­ség lesz, mert to­vább hűl a le­vegő.

Itt a tavasz új kihívása: 30 nap alatt feszes test!

Itt a tavasz új kihívása: 30 nap alatt feszes test!

Ez a 30 napos prog­ram segít, hogy fit­tebb, fe­sze­sebb, for­má­sabb le­gyél, és bát­ran mu­tasd meg magad a len­gébb ru­hák­ban is!

Bemutatjuk az amerikai tavaszt!

Bemutatjuk az amerikai tavaszt!

Va­gyis mi az, amit csak mos­ta­ná­ban tudsz meg­nézni az Új­vi­lág­ban? Több cso­dás kör­uta­zás­ból vá­laszt­ha­tod ki a neked leg­in­kább tet­szőt!

Va­gyis mi az, amit csak mos­ta­ná­ban tudsz meg­nézni az Új­vi­lág­ban? Több cso­dás kör­uta­zás­ból vá­laszt­ha­tod ki a neked leg­in­kább tet­szőt!

Kint vagy bent? Így sportoljunk tavasszal

Kint vagy bent? Így sportoljunk tavasszal

Kezd ki­sütni a nap, de még jöhet egy erő­sebb sze­les idő is?

Kezd ki­sütni a nap, de még jöhet egy erő­sebb sze­les idő is? Meg­mu­tat­juk, mi az elő­nye és mi a hát­rá­nya annak, hogy te­rem­ben vagy a sza­bad­ban spor­tolsz. Vá­lasz­ta­nod vi­szont neked kell!

Izgalmas rések a ruhán! Az idei divattól leesik a férfiak álla!

Izgalmas rések a ruhán! Az idei divattól leesik a férfiak álla!

Elég, ha el­húz­zuk a mé­zes­ma­dza­got.

A nők leg­na­gyobb fegy­vere a ti­tok­za­tos­ság. Nem kell min­dent meg­mu­tatni, hogy szív­dög­lesz­tőek le­gyünk. Elég, ha el­húz­zuk a mé­zes­ma­dza­got.

Kitört a nyár, elképesztő felmelegedés jön!

Kitört a nyár, elképesztő felmelegedés jön!

Az el­múlt napok esős-sze­les idő­já­rása után igazi fel­üdü­lés lesz pén­te­ken ki­lépni a la­kás­ból.

Az el­múlt napok esős-sze­les idő­já­rása után igazi fel­üdü­lés lesz pén­te­ken ki­lépni a la­kás­ból.

Nem hiszed el, mit vetett partra a víz

Nem hiszed el, mit vetett partra a víz

Már hi­va­ta­lo­san is ta­vasz van: előbb meg­dőlt a me­leg­re­kord, majd óri­ási jég­tor­la­szo­kat emelt a ma­gyar ten­ger part­jára a vi­ha­ros erejű szél.

Már hi­va­ta­lo­san is ta­vasz van: előbb meg­dőlt a me­leg­re­kord, majd óri­ási jég­tor­la­szo­kat emelt a ma­gyar ten­ger part­jára a vi­ha­ros erejű szél.

Megérkezett a legfrissebb időjárás-jelentés, erre készülj

Megérkezett a legfrissebb időjárás-jelentés, erre készülj

Ismét ta­va­szias időre szá­mít­ha­tunk!

A jövő hét ele­jén ismét ta­va­szias időre szá­mít­ha­tunk, vi­szont sok­felé fújni fog a szél.

Így készítsd fel kerted az érkező tavaszra

Így készítsd fel kerted az érkező tavaszra

Ezek­kel a lé­pé­sek­kel gyö­nyö­rűvé va­rá­zsol­ha­tod ker­ted.

Ezek­kel a lé­pé­sek­kel gyö­nyö­rűvé va­rá­zsol­ha­tod ker­ted ta­va­szi és nyári pom­pá­ját. Kezdj neki a ké­szü­lő­dés­nek!

2017-ben így lesz szívdöglesztő a férfi

2017-ben így lesz szívdöglesztő a férfi

Ta­vas­szal meg­je­len­nek az új for­mák a férfi­di­vat­ban is, a szín­hasz­ná­lat pedig őrü­le­tes lesz. A trendi pasi így öl­tö­zik majd!

Ta­vas­szal meg­je­len­nek az új for­mák a férfi­di­vat­ban is, a szín­hasz­ná­lat pedig őrü­le­tes lesz.

Végleg búcsút inthetünk a télnek, megérkezett a tavasz!

Végleg búcsút inthetünk a télnek, megérkezett a tavasz!

Csü­tör­tö­kön be­kö­szönt a jó idő, nap­köz­ben akár 16 fokot is mér­he­tünk.

Csü­tör­tö­kön be­kö­szönt a jó idő, nap­köz­ben akár 16 fokot is mér­he­tünk.

Megbolondult az időjárás: ez vár ránk a napokban!

Megbolondult az időjárás: ez vár ránk a napokban!

Megbolondult az időjárás: ez vár ránk a napokban!

A már­ci­usi ter­vek­nek is lőt­tek.

A már­ci­usi ter­vek­nek is lőt­tek - leg­alábbis ezt jó­solja az Idő­kép har­minc­na­pos elő­re­jel­zése. Ami ezen a héten lesz, az majd­hogy­nem re­kord.

Így jelent meg a békásmegyeri lakótelep felett a tavasz

Így jelent meg a békásmegyeri lakótelep felett a tavasz

Ri­pos­te­rünk­től kap­tuk ma dél­ben ezt a vidám és végre ta­vaszt idéző képet.

Ri­pos­te­rünk­től kap­tuk ma dél­ben ezt a vidám és végre ta­vaszt idéző képet.

Drasztikus változást hoz a március, nagyot tévedtek a meteorológusok

Drasztikus változást hoz a március, nagyot tévedtek a meteorológusok

Eddig úgy tűnt, hi­he­tünk a hosszú­távú elő­re­jel­zé­sek­nek.

Eddig úgy tűnt, hi­he­tünk a hosszú­távú elő­re­jel­zé­sek­nek. A lég­köri vál­to­zá­sok azon­ban min­den ed­digi jós­la­tot fe­lül­ír­tak!

Megőrülnek az olasz nők ezért az új farmerért

Megőrülnek az olasz nők ezért az új farmerért

Az olasz nők idén ta­vas­szal a nőies for­mákra es­küsz­nek. Akkor is, ha far­mer­ről van szó.

Az olasz nők idén ta­vas­szal a nőies for­mákra es­küsz­nek. Akkor is, ha far­mer­ről van szó.

Ezért nézed te is a TV2-t mostantól

Ezért nézed te is a TV2-t mostantól

Va­do­natúj sa­ját­gyár­tású mű­so­rok, sztá­rok­kal vissza­térő event show...

Va­do­natúj sa­ját­gyár­tású mű­so­rok, sztá­rok­kal vissza­térő show, nagy­sza­bású fil­mek, or­szá­gos so­ro­zat­pre­mi­e­rek és egy le­nyű­göző szu­per­pro­duk­ció. Ezek jön­nek ta­vas­szal a TV2 cso­port csa­tor­náin.

Tavasszal cipő lesz a zokni! Így villantanak szexi lábakat a nők

Tavasszal cipő lesz a zokni! Így villantanak szexi lábakat a nők

Vi­selj a ci­pő­höz passzoló zok­nit!

Bo­ká­hoz si­muló csiz­mák ve­lúr­ból, bár­sony­ból vagy szí­nes szö­vet­ből, mintha a ci­pő­höz szín­ben passzoló zok­nit vi­sel­nél?

10 szuper ötlet, hogy beköltözzön végre a lakásodba a tavasz

10 szuper ötlet, hogy beköltözzön végre a lakásodba a tavasz

Sze­ret­néd az ott­ho­nodba csa­lo­gatni?

Sze­ret­néd az ott­ho­nodba csa­lo­gatni a ta­vasz han­gu­la­tát? Játssz el a gon­do­lat­tal és va­rá­zsolj üde szí­ne­ket magad köré.

Őrülten szexi a tavaszi divat: robban a smaragdzöld

Őrülten szexi a tavaszi divat: robban a smaragdzöld

Idén ta­vas­szal nem annyira a szín­ka­val­kád lesz a jel­lemző, mint ahogy eddig meg­szok­hat­tuk. In­kább az egy­színű da­ra­bokra he­lye­ző­dik a hang­súly.

Döbbenetes fotók - durva pusztítást végzett az ónos eső utáni olvadás

Döbbenetes fotók - durva pusztítást végzett az ónos eső utáni olvadás

A gyors fel­me­le­ge­dés egy­ál­ta­lán nem ho­zott fel­hőt­len örö­möt.

A gyors fel­me­le­ge­dés egy­ál­ta­lán nem ho­zott fel­hőt­len örö­möt.

Ez az eszméletlen nadrág lesz idén tavasszal a divat!

Ez az eszméletlen nadrág lesz idén tavasszal a divat!

Egy biz­tos: anyag­ban nem lesz hiány, a di­vat­ter­ve­zők sem bán­tak vele csín­ján. Ami szin­tén ga­ran­tált, hogy bár­mi­lyen al­katra ta­lálsz ked­vedre valót!

Egy biz­tos: anyag­ban nem lesz hiány, a di­vat­ter­ve­zők sem bán­tak vele csín­ján. Ami szin­tén ga­ran­tált, hogy bár­mi­lyen al­katra ta­lálsz ked­vedre valót! Mu­tat­juk a ta­va­szi nad­rág­tren­det!

Vége a karácsonynak, máris nyakunkon a következő ünnep

Vége a karácsonynak, máris nyakunkon a következő ünnep

Ké­szítsd el ma­gad­nak a leg­szebb Va­len­tin napi dí­szí­tést. Ha­ma­ro­san itt a ta­vasz!

Ké­szítsd el ma­gad­nak a leg­szebb Va­len­tin napi dí­szí­tést. Ha­ma­ro­san itt a ta­vasz!

Szupernőies a tavasz divatszíne! Gyönyörű leszel!

Szupernőies a tavasz divatszíne! Gyönyörű leszel!

Fan­tasz­ti­kus ár­nya­la­tok hó­dí­ta­nak.

Fan­tasz­ti­kus ár­nya­la­tok hó­dí­ta­nak ta­vas­szal! Egy­szerre le­hetsz szexi és ele­gáns.

Eszméletlen szép lesz a tavaszi körömdivat! Ezt látnod kell!

Eszméletlen szép lesz a tavaszi körömdivat! Ezt látnod kell!

Cso­dás ár­nya­la­tok, mesés szí­nek.

Cso­dás ár­nya­la­tok, mesés szí­nek - 2017 ta­va­szán gyö­nyörű lesz a trendi köröm.

Sosem találod ki, milyen bugyit hordanak most a szexi francia nők

Sosem találod ki, milyen bugyit hordanak most a szexi francia nők

A fran­cia divat egy­sze­rűen le­nyű­göző. Kevés szó esik a fe­hér­ne­műk­ről!

A fran­cia divat egy­sze­rűen le­nyű­göző. Imád­juk a nad­rá­go­kat, szok­nyá­kat, tás­ká­kat és ka­la­po­kat. De kevés szó esik a fe­hér­ne­műk­ről!

Kiderült: Tévedett a meteorológia, ilyen időjárás lesz tavasszal

Kiderült: Tévedett a meteorológia, ilyen időjárás lesz tavasszal

Vajon kel­le­mes, napos le­vegő vagy hű­vö­sebb idő vár ránk 2017 ta­va­szán?

Vajon kel­le­mes, napos le­vegő vagy hű­vö­sebb idő vár ránk 2017 ta­va­szán?

Kiderült: ilyen időjárás lesz tavasszal. Megdöbbentőt húz a március!

Kiderült: ilyen időjárás lesz tavasszal. Megdöbbentőt húz a március!

To­vábbra sem halad a meg­szo­kott me­der­ben az idő­já­rás. Már­ci­us­ban meg­le­pődsz!

Őrület: ez lesz a következő tavasz legnyerőbb divatszíne

Őrület: ez lesz a következő tavasz legnyerőbb divatszíne

Ezt ter­vezi a Pan­tone ta­vaszra.

A Pan­tone Color Ins­ti­tute min­den évben meg­vá­lasztja a kö­vet­kező idő­szak trend­szí­neit. A 2017-es év színe a lomb­zöld lesz.

Így lesz őrülten szexi tavasszal a szoknya

Így lesz átlátszó és őrülten szexi tavasszal a szoknya

Ta­vas­szal végre le­dob­hat­juk a vas­tag ruhát és pu­ló­vert és lenge szok­nyába búj­ha­tunk. Idén olyan szexi lesz szok­nyat­rend, hogy min­denki meg­őrül majd érte. Ezt ga­ran­tál­juk!

Ta­vas­szal végre le­dob­hat­juk a vas­tag ruhát és pu­ló­vert és lenge szok­nyába búj­ha­tunk. Idén olyan szexi lesz szok­nyat­rend, hogy min­denki meg­őrül majd érte. Ezt ga­ran­tál­juk!

Te jó ég! Jövő tavasszal mindent beborítanak a pöttyök?

Te jó ég! Jövő tavasszal mindent beborítanak a pöttyök?

Bár még kint sü­ví­te­nek a mí­nu­szok, a ki­fu­tó­kon már a 2017-es ta­va­szi di­vat­tal ta­lál­koz­ha­tunk. Jön­nek a pöttyök!

Bár még kint sü­ví­te­nek a mí­nu­szok, és a ka­rá­csonyra ké­szü­lünk, a ki­fu­tó­kon már a 2017-es ta­va­szi di­vat­tal ta­lál­koz­ha­tunk. Jön­nek a pöttyök!

Elképesztő, mit művel az időjárás velünk, idén ez az első ilyen nap

Elképesztő, mit művel az időjárás velünk, idén ez az első ilyen nap

A május és ezzel a ta­vasz utolsó napja ki­fo­gás­ta­lan időt ígér mára. Csak­nem fel­hőt­len lesz az ég, dél­ben vi­szont jön a lé­nyeg!

6 tény, hogy tavasszal a levegőben is szex van!

6 tény, hogy tavasszal a levegőben is szex van!

Hetek óta pe­zseg a vé­rünk!

Mind­egy, hogy esik vagy fúj, neked hetek óta pe­zseg a véred. Nem vagy vele egye­dül!

Ilyet még nem láttál! Hatalmas pipacsmező lett Budapest!

Ilyet még nem láttál! Hatalmas pipacsmező lett Budapest!

Így még biz­tos nem lát­tad a fő­vá­rost!

Mi jut eszedbe a pi­pacs­ról? Fo­gad­junk, hogy nem a bel­vá­ros! Csak­hogy a ter­mé­szet a be­ton­ren­ge­teg­ben is utat tör ma­gá­nak!

Nem hiszed el, mivel csap ma le az időjárás!

Nem hiszed el, mivel csap ma le az időjárás!

Hiába marad a meleg hő­mér­sék­let, nem él­vez­het­jük za­var­ta­la­nul.

Hiába marad a meleg hő­mér­sék­let, nem él­vez­het­jük za­var­ta­la­nul a nap­sü­tést. Ve­szé­lyes vi­ha­rokra szá­míts!

Lesújtó jóslat: Durva tréfát űz velünk a májusi időjárás!

Lesújtó jóslat: Durva tréfát űz velünk a májusi időjárás!

Borút és je­len­tős le­hű­lést hoz a pün­kösdi hosszú hét­vége, bár­mi­kor le­sza­kad­hat az ég!

Borút és je­len­tős le­hű­lést hoz a pün­kösdi hosszú hét­vége, bár­mi­kor le­sza­kad­hat az ég!

Meglepő fordulat az időjárásban!

Meglepő fordulat az időjárásban!

Las­san már el is fe­lej­tet­tük, mi­lyen a ta­vasz.

Las­san már el is fe­lej­tet­tük, mi­lyen a ta­vasz, de ha min­den igaz, már nem kell so­káig várni arra, hogy ismét örül­jünk a má­jus­nak!

Gyomorforgató szenvedély! Védett állatra vadászik Koós János!

Gyomorforgató szenvedély! Védett állatra vadászik Koós János!

A nép­szerű éne­kest ki­csit sem za­varja a ta­va­szi, esős idő­já­rás. Ilyen­kor ugyanis elő­jön­nek a csi­gák...

Meglepő változást hoz a következő napok időjárása!

Meglepő változást hoz a következő napok időjárása!

Az erő­sen sze­les és esős idő­szak után hét­vé­gén végre nap­sü­té­ses, má­jusi ta­vaszt ígér­nek a me­te­o­ro­ló­gu­sok!

Az erő­sen sze­les és esős idő­szak után hét­vé­gén végre nap­sü­té­ses, má­jusi ta­vaszt ígér­nek a me­te­o­ro­ló­gu­sok!

Fényévekkel egészségesebb most a krumpli

Fényévekkel egészségesebb most a krumpli

Ilyen­kor jut­hatsz hozzá ugyanis ahhoz a krump­li­hoz, mely lé­nye­ge­sen ke­ve­sebb hiz­laló ke­mé­nyí­tőt tar­tal­maz, mint a többi bur­go­nya.

Ilyen­kor jut­hatsz hozzá ugyanis ahhoz a krump­li­hoz, mely lé­nye­ge­sen ke­ve­sebb hiz­laló ke­mé­nyí­tőt tar­tal­maz, mint a többi bur­go­nya.

Váratlan fordulat pecsételi meg a hétvégi időjárást!

Váratlan fordulat pecsételi meg a hétvégi időjárást!

Erre aztán nem szá­mí­tot­tunk.

A kö­vet­kező napok olyan vál­to­zást hoz­nak, amire még mi sem szá­mí­tot­tunk!

Visszatér a nagyik kedvence! Most kapd ki a szekrényből ezt a ruhát

Visszatér a nagyik kedvence! Most kapd ki a szekrényből ezt a ruhát

Idén ta­vas­szal annyira sze­szé­lyes az idő, hogy jó, ha min­dig kéz­nél van egy trendi bal­lon­ka­bát.

Heves esőzésekre és viharos szélre készülj ma!

Heves esőzésekre és viharos szélre készülj ma!

Me­le­gebb, akár 20 fok fe­letti hő­mér­sék­let is vár­ható, de rövid idő alatt nagy mennyi­ségű csa­pa­dék is le­hull­hat.

Me­le­gebb, akár 20 fok fe­letti hő­mér­sék­let is vár­ható, de rövid idő alatt nagy mennyi­ségű csa­pa­dék is le­hull­hat.

Fordulatot hoz az időjárás: Ekkor tér vissza az igazi tavasz!

Fordulatot hoz az időjárás: Ekkor tér vissza az igazi tavasz!

A na­po­kig tartó rossz idő után úgy tűnik, hogy pén­tek­től újra él­vez­het­jük a nap­sü­tést!

A na­po­kig tartó rossz idő után úgy tűnik, hogy pén­tek­től újra él­vez­het­jük a nap­sü­tést!

Eleged van a rossz időből? Akkor ezt a képet imádni fogod!

Eleged van a rossz időből? Akkor ezt a képet imádni fogod!

Van, ahol job­ban bosszan­kod­nak!

Mu­tat­juk a bi­zo­nyí­té­kot arra, hogy kár ki­akadni a hűvös miatt. Nem is olyan messze innen job­ban bosszan­kod­nak!

Minden nőhöz tartozik egy forrónadrág! Találd meg a hozzád illőt!

Minden nőhöz tartozik egy forrónadrág! Találd meg a hozzád illőt!

Ez a vi­se­let min­den­ki­nek jól áll, csak meg ta­lál­nod az ala­kod­hoz illőt. Az idei kol­lek­ció sze­ren­csére bő­vel­ke­dik vá­lasz­ték­ban.

Ezt kapd magadra, és tíz évet letagadhatsz!

Ezt kapd magadra, és tíz évet letagadhatsz!

Mu­ta­tunk né­hány iz­gal­mas pu­ló­vert, ami­vel iga­zán nőies, de mégis szexi le­hetsz. A min­ták­nak kö­szön­he­tően pedig éve­ket fi­a­ta­lod­hatsz.

A ta­vasz ki­szá­mít­ha­tat­lan idő­já­rása miatt, nem árt ré­te­ge­sen öl­töz­ködni. Mu­ta­tunk né­hány iz­gal­mas pu­ló­vert, ami­vel iga­zán nőies, de mégis szexi le­hetsz. A min­ták­nak kö­szön­he­tően pedig éve­ket fi­a­ta­lod­hatsz.

Főnyeremény a konyhában a tavasz legillatosabb virága

Főnyeremény a konyhában a tavasz legillatosabb virága

Már­cius kö­ze­pé­től má­ju­sig vi­rág­zik az ibo­lya, mely­ről ke­ve­sen tud­ják, hogy nem csak a vá­zák­ban mutat jól, de na­gyon finom és egész­sé­ges is.

Már­cius kö­ze­pé­től má­ju­sig vi­rág­zik az ibo­lya, mely­ről ke­ve­sen tud­ják, hogy nem csak a vá­zák­ban mutat jól, de na­gyon finom és egész­sé­ges is. Lás­suk, mi min­dent lehet be­lőle ké­szí­teni!

Félpucéran napoznak az emberek Budapest szívében, kitört a strandszezon!

Félpucéran napoznak az emberek Budapest szívében, kitört a strandszezon!

A vá­ros­li­geti tó partja szer­dán dél­ben kel­le­mes strandra em­lé­kez­te­tett.

A vá­ros­li­geti tó partja szer­dán dél­ben kel­le­mes strandra em­lé­kez­te­tett.

Végre igazán kényelmes, de mégis szexi lesz a cipődivat!

Végre igazán kényelmes, de mégis szexi lesz a cipődivat!

Sze­retsz lazán, de mégis csi­no­san öl­tözni? Ahhoz, hogy nőies légy, nem kell min­dig ma­gas­sar­kú­ban járni. Idén meg­újul a ci­pő­di­vat.

Sze­retsz lazán, de mégis csi­no­san öl­tözni? Ahhoz, hogy nőies légy, nem kell min­dig ma­gas­sar­kú­ban járni, hi­szen az a lá­bad­nak sem tesz jót. Idén meg­újul a ci­pő­di­vat, így te is meg­ta­lál­ha­tod a leg­in­kább hoz­zád illőt!

Ne hagyd, hogy átverjen a keddi időjárás!

Ne hagyd, hogy átverjen a keddi időjárás!

Nem tart so­káig a jó idő.

A hét­fői fel­me­le­ge­dés után már kezd­tük azt hinni, hogy vissza­tér az áp­ri­lisi nyár. Bár ked­den még kel­le­mes időnk lesz, szerda este egy hi­deg­front hoz le­hű­lést.

Tavaszi őrület: áttetsző ruhákban villantanak az utcán a nők

Tavaszi őrület: áttetsző ruhákban villantanak a nők

Ta­vas­szal könnyen eszü­ket veszt­he­tik a pasik, ha meg­lát­ják eze­ket a szexi, őr­jí­tően át­tet­sző ru­há­kat a ke­cses dom­bo­ru­la­to­kon.

Dögös napszemüveg lesz a divat! Csábíts a tekinteteddel!

Dögös napszemüveg lesz a divat! Csábíts a tekinteteddel!

Ha sze­ret­nél dögös és szexi lenni, vá­lassz tö­ké­le­tes nap­szem­üve­get, ami illik az egyé­ni­sé­ged­hez és a fej­for­mád­hoz.

Durva tréfát űz velünk az április, napokra kettészakad az ország!

Durva tréfát űz velünk az április, napokra kettészakad az ország!

Ilyen az igazi, sze­szé­lyes áp­ri­lis!

A sze­szé­lyes idő­já­rás a jövő héten is foly­ta­tó­dik, az or­szág egyik fe­lére vissza­tér a ta­vasz, más­hol marad a hűvös idő.

Ezért ültess a cserepes növényeid alá mindig egy tojást

Ezért ültess a cserepes növényeid alá mindig egy tojást

A nö­vé­nyek szá­mára fon­tos, hogy a talaj min­dig meg­újul­jon. Íme, a leg­egy­sze­rűbb prak­tika.

A nö­vé­nyek szá­mára fon­tos, hogy a talaj min­dig meg­újul­jon. Íme, a leg­egy­sze­rűbb prak­tika.

Nem fogja megköszönni a termés a hirtelen jött meleget!

Nem fogja megköszönni a termés a hirtelen jött meleget!

Amíg már­cius végén alig ment a hő­mér­sék­let 10 fok fölé, két hét­tel ké­sőbb már be­rob­bant a korai nyár.

Amíg már­cius végén alig ment a hő­mér­sék­let 10 fok fölé, két hét­tel ké­sőbb már be­rob­bant a korai nyár.

Nudista cipőben járnak idén a nők, erre vártak az ínyenc férfiak!

Nudista cipőben járnak idén a nők, erre vártak az ínyenc férfiak!

A láb­beli most pont olyan, mintha a test része lenne, így téve őr­jí­tően kí­vá­na­tossá a női lá­ba­kat.

Ettől leesik az állad: szokatlan időjárással indulhat az április!

Ettől leesik az állad: szokatlan időjárással indulhat az április!

Ha be­tel­je­sül­nek az elő­re­jel­zé­sek, akkor olyan áp­ri­lis el­se­jére ké­szül­he­tünk, ami­lyenre még ál­ma­ink­ban sem mer­tünk gon­dolni.

Hoppá! Bálint Toncsi bepasizott!

Hoppá! Bálint Toncsi bepasizott!

Ti­tok­za­tos hó­do­lója sze­rel­mes, bib­liai idé­ze­te­ket oszt meg min­den posztja alatt, Ton­csi pedig drá­gám­nak ne­vezi a férfit.

Ti­tok­za­tos hó­do­lója sze­rel­mes, bib­liai idé­ze­te­ket oszt meg min­den posztja alatt, Ton­csi pedig drá­gám­nak ne­vezi a férfit.

Ezért tegyél tavasszal szódabikarbónát a szekrényedbe!

Ezért tegyél tavasszal szódabikarbónát a szekrényedbe!

Itt az idő, hogy el­pa­kold a téli gön­cö­ket, és fel­fris­sítsd a nyári cuc­ca­i­dat.

Itt az idő, hogy el­pa­kold a téli gön­cö­ket, és fel­fris­sítsd a nyári cuc­ca­i­dat.

Így leszel szexi tavasszal! Ez a minta hódít idén!

Így leszel szexi tavasszal! Ez a minta hódít idén!

Íme, a leg­tren­dibb da­ra­bok!

Végre a szek­rénybe ke­rül­het­nek a vas­tag ka­bá­tok és csiz­mák. A sze­szé­lyes ta­va­szi szélre azon­ban nem árt, ha fel­ké­szülsz. Íme, a leg­tren­dibb da­ra­bok!

Hatalmas jégdarabok potyogtak az égből Zalaegerszegen

Hatalmas jégdarabok potyogtak az égből Zalaegerszegen

Óri­ási jég­eső pusz­tí­tott a vá­ros­ban.

Bár eddig úgy volt, hogy már­cius vé­gére be­kö­szönt az igazi ta­vasz, a sze­szé­lyes idő­já­rás ala­po­san meg­tré­fálta a za­la­eger­sze­gi­e­ket.

Így újítsd meg a füvet tavasszal! A buja és zöld pázsit titka

Így újítsd meg a füvet tavasszal! A buja és zöld pázsit titka

Né­hány egy­szerű trük­kel fel­fris­sít­he­ted és meg­újít­ha­tod a ker­tet.

Ha sze­ret­néd, hogy egész évben szik­rá­zóan zöld és dús le­gyen a pá­zsit, akkor ta­vas­szal ér­de­mes egy kis fi­gyel­met for­dí­tani rá. Né­hány egy­szerű trük­kel fel­fris­sít­he­ted és meg­újít­ha­tod a ker­tet.